Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

SAHtFEDÖKT YÜZYILIN BUYÜK KAVGASI Rıısya ve Çin neden uyuşamazlar Mao, Japonya'dan gelen bir lıeyete «Kuriles adaları Japonya'nın oh malıdır» derken «Baykal gölünün doğusu bizimdir. Vludivostok. Kaborovsk, Kamçatlau İngiltere büyük hadar olan TanuTuvayı Rus ya]> 8 Ocafc 1968 CUMHURÎYET ti!ar,oralarda bizimdir.» diyordu* Hele ekonondh yardımda Rusya, kaşıkla vermiş sapı ile çıkarmıştı. Yazan: Cihat BABAN Pekin'de kadınlarla erkekler birbiricvinâen pek az farkh giyinirlcr. Resimde bir meydanda pantalonlu ve kelen gömlekli kadınlı erkekü gruplar gorüliiyor. linl mal olarak Rusyaya ödemiştir. Hem mailan pahalı almış, hem de Rusyanın yürüttüğü faızleri de bu bedellere eklemiştir. Çin bununla yetinmemiş, mal olarak ödiyemediği zaman da, borçlannı aUın ve döviz olarak ödemiştir. Şu da bir gerçektir kl, Rusya bize sattığı btitUn mallan, dünya pazarlanndaki liyatlar dan daha pahalı satmısUr.» a Mogolistan dâvası? Siz Çinli olsa nız, aynı renkten, aynı ırktan olduğunuzu bilerek, bu Mogollann Çinin tepesinde ve hattâ kanunda, Rus eğemenliğinin vasıtası olarak yaşamasını arzu eder misiniz? Burası baş şehri UlanBator olan dış Moğolistandır. Bu koca memleketin ba ğımsızlığını, Stalin, Ruzvelt, ve Churchill'e kabul ettirdikten sonra, oraya çabucak el koymuştur. Y ti.. Bunun üzerine de sınırlarda Rus ve Çin askerleri karşılıklı olarak manevralar yapmışlardı. O sırada Çin gazeteleri, «Sovyet Rusya; sarı tehlikeyi umacı gibi göstermiş olan Alman Kayseri Wilhelm gibi hareket ediyor. şekHnde ağır yazılar yazmışlardı. 1955 de Çinliler, büyük kumandan ve isülâcı Cengiz Hanın hâtırasma âbideler dikerken, Kruçef şöyle söylüyordu: «Bu âbidenin komünizmle hiç bir münasebeti yok.. Ya ni Çinliler, ne demek istiyorlar?» * * * «Sovyet Rusya, az gelişmiş milletleri, onlara yardım bahanesi altında sömürmektedlr:» 1964 ten itibaren Çlnin, Rusya hakkmda 1 leri sürdügü en önemli iddia ve suçlama da budur. Nitekim, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesin den Sovyet Rusya Komünist Partisi Merkez Komitesine 29 Şubat 1964 de gönderilen bir mesfljda şunlar söylenmektedir: «Stalin za manında başlıyan dostça yardım lara çok değer veriyor, fakat zaman!a, gördük ki Sovyet Rusya idarecileri bize karşılıksız yardım yapan kimselerin tavırlannı takınmaktadarlar. Bu hal bizi gerçeği söylemeye mecbur etmektedir. Rusya Çine hiç bir zaman yalnız iyilik ve yardım karakteri taşıyan bir ekomonik desteklemede bulunmamıştır. Çin Rusyadan aldığı makine ve teçhizatın bede Yarın I Düğümler, birer birer I kopmakta Haftahk bulmaeamn halJedilmiş şekli Ulan Bator hava meydanma inerseniz, yazılar Ruscadır, bu şehirde Rusca gazete çıkar, Rus parası geçer, dıs politikada. Rusya ne derse, Mogolistan onu yapar, Çin de bunu çekemez, kaldı ki bu dıs Mogolistandan daha büyük bir parça bir milyon kusur nüfusuyl» Çin'de yer »lmntır, onun â» adı iç Moğolistandır. Ya Mogolistanın kuzey batısında îngiltere kadar büyük olan Tanu Tuva topraklanna ne dersiniz? Bu rası da 1911 yılına kadar Çin hâkimiyeü altında iken. lenginlikleri, madenleri ile birlikte Ruslara geç ti. bu ilhak karjmnda ses çıkarmaHinız bile, bu susma; ilhak olayını hazmettiğinize delalet eder mi? Daha 1964 de yani bundan birkaç yıl evvel Mao, Japonya'dan gelen bir heyete Kuriles adalarım Rusyadan istemeğe Japonyanın hakkt var.. Biz de daha Rusya ile hesaplaşmadık. bu hesaplaşmada, Vladivostok, Kabarovsk, Kamçatka gibi Çin ülkeleri mevcut.. Baykal gölünün doğusu bizimdir. Bunların hepsi Rus oldu. buna göz yummayacağız'..» demis ve Mao'nun Kuriles adalarımn, Japonlara iadesi hakkmdaki sözleri Rusyada büyük tepkiler yaratmıştır. Pravda, Mao'ya «Siz emperyalistlerin, yani Amerikalı ve Ingilizlerin âleti oluyorsunuz, bu poütika sizi intikamcı Alman iddialannm destekcisi yapar..» diye cevap vermiş oe.oo 06.25 06.30 07.00 07.05 07.30 07.45 07.50 08.15 0K.4S 09.00 09.15 09.30 09.40 10.00 10.05 10.20 10.40 ıı.oo 11.45 12.00 21.10 12.25 12.40 13.00 13.15 13.30 14.00 Mançurya'ınn Endüstri Merkezi Changchun"da Mao'nun dov rcyimlerinden birisi Diçf Bond MODESTY BIAISE OTOMu&İLİNE <5/B• PİSİ SIBADA ... /İ4CÖ4/2A M&USU U\ x s GBO&5E, . BUAİSE'İ A E A VE ŞU CXO .pE\d 11 1 i ii Acıhs. Droeram Cünavdın I Köve haberler Cünavdın II Haberlcr ve hava durumu Isîanbulda bueün Ilânlar ve hafif müzik Hafif Batı müziii Saz eserleri O. Avsar orkestrssı M. Akeünden türküler Keman soloları Ovun havaUrı ,^ Ev lcin '' Ara haberlcr Hafif Batı müziM N.H.Culhadan sarkılır Arkası varın Sabah konseri T.Kormandan s»rkıl»r Ara haberler. tllınlar B.Akartürkten türküler R. H. Müzik Orkestrası İncl Cavırhdan sarkılar Haberler ve R.G. de bulün Saz eserleri Reklâm Droeramları C.InönteDe orkestrası E.Komardan sarkılar N.Mercanlıdan türküler N.Kovutürk orke&trası Ars haberler Sarkılar Kücük konser Okul radvoau Ara haberler Karma fnslı Kov odası Reklâm Droeramlnn Haberler ve hava durumu Ovun havaları Sailık dünvtll Türk halk müziSl Olkelerin fethl Sollstler eecidi TBMM de fiecen hafta 24 saatin olavları Kücük ilânlar Halif Batı müziii K. T. M. Korosu Reklâm orottramlan Haberler ve hava durumu Stüdvo konserlerimiz KaDanı» ISTANBCL IL RADYOSU Acılıs ve oroeram Sizin icin Kücük konser Cesitli müzik Senfonik müzik Halif müzik Aksam konseri Genclerle beraber İtalvadan müzik Koncertolar Ciean melodilerl Gece konseri Caz müziîi Hafif Batı müziM Proeram ve kaoanu söz. 9 EşekJer gibi sea çıka saha ve meydan» anlamına Ud söz. 7 «Konutu çok sâkin ve t * ran, bir harfin okunuşu. tirahat sağlar durumda» karşılıgı YUKARIDAN AŞAĞIYA: iki söz. 8 Ku 1 Sosyal dUzeni bozulmuş 1 2 3 4 S 6 7 8 9 zey Doğtı Asyatoplumların başına gelecek sonuç. da 2 Çileden çıkıp kudurmuç haie ? i r a k a ! SUJ tersi «onunla şo gelen, kapalı bir şeyi aksl hale rüş ve ahbap getiren. 3 «Birbirinin aynı ol!» mânasına benzerlikte ve büyüklüjtteki iki bir emirdir. 9 köşe biçimi şekil» mânasına iki Durmadan söı. 4 Nota, pek önemli olmıtekrar edilen yan likırdılar (çoğul). 5 Ter^i agızdakl bir diş çeşididir, çeirrl şarkı parçası ,, e d l , m t a s e k M hf) lince <Hind Avrupa ırkına men veya soz ve fıEv\elki eünkü kişi» belirir. 6 «Çok gen'.ş kir. " SOLDAN SAĞA: 1 Köroğlu masalmın geçtl*l Bolu yakımndaki çevrenin adı (karma söz). 2 «Esas ve temel maddesi fazla olmıyan bir çeş't muşmula benzeri meyva» anlamına üç söz. 3 «Enini veya boyunu daralt!» mânasına bir emir, Hıristiyanlara ait dinl tören. 4 «Şöhret kazan!» karşılığı karma bir emir, bazı hastaların idrarlarında bulunan taşl&ra bu ad verüir. 5 Bazan hırka ve paltolarda kumaş ile astar arasına konulan pamuklu kısma böyle derler. 6 Vaktiyle hürriyet kahramanlarmdan Mithat Paşa Abdülhamit tarafından buradakl zindsna gb'nderilip boğdurulmuştu. hayvan konutlarından. 7 «DUzinenin dörtte biri kadar sakat ve hastalıklı valde» anlamına Uç söz. 8 «Karnı zil çalan klmss buldurtmaya çalısan» karşılıjı iki Evvelki çünkü bulmaeamn halledilmiş şekli NASIL HALLEDİLECEK Vukarıdakl rakaralı bulmucuda «adcce 4 tan« anabtaı (ipucu) ve 8 tane soaırç vurdır. Bo<j kalan ' * karenin içine 1 den 9 a kadar uyguD birer rakam koynrnk ve toplanıa, çarpma. çıkartma, bölme işaretlerine dikkat edereU soldan tağîı ve yuknrıdan aşağıya bulmaradn gostfrilen sonuçiarı buluııuz. Biıaı vaktinizi alır ama, bos vaktiıüzi botfb geçirmis olursunuz. VV1LL1AM SAROYAN DÜNYÂDA BİRGÜN 06t£DEH SOHRA Çtvictn: TARIK D U R S U N K. 2 DÜN ÇIKAN KISMIN ÖZETİ AMKARA Garth Tifffony Jones TIFFANY JONES OMAVETE 4 AMMESlNIN f U2BAM &1 AMNESIMİM OLDUGUMU Acılıs. ^ Günavdın I Köve haberler Günavdın II Haberler ve hava durumu Sabah müziSi Ankarada bueün Her telden Türküler eecidi Ev icin Sabah konseri Arkası varın Ara haberler. ilânlar Okul radvosu Hafif müzik A. Zenserden sarkılar Konser saati Ara haberler. ilânlar S. Uvffundan türküler Kıbrıs saati Beraber ve solo sarkılar Haberler ve R.G. de bugün Hafif müzik Reklâm programlnrı Y.AİDdoSandan türküler H Gökmenden sarkılar Albümlerden secmeler Ara haberler. Uânlar Okul radvosu M.InnaDtan türküler S Özdensesten sarkılar Plâklar arasında Ara haberler. ilânlar Vurttan sesler Köv odası Reklârn oroeramları Haberler ve hava durumu T. Karabuluttan türküler Uvkudan önce Birlikte düsünelim Y. Özelden sarkılar TanıdıSmı meshurlar Hafif müzik 24 saatin olavları Mikrofonda tivatro TBMM saati Haberler ve hava durumu Oüera albümünden Gece varısına doeru Kaoıını? 1955in eylulünde Yep Muscat, uıun süreden berl ayrı bulunduğu New York'a döncr. Eskiden taBidığı bir otele iner. Her şey degişmij, santral memuresi Llnda, şef olmuş, eskller ölmüş, gençler büyümüv tür. Evini arar, oğlunun okul yerine maça gitti|lni öğrenir. Kızı ile konuşı« herşeyin düzenince gittiğini anlar. Yep Muscat, New York'daki eski yaşantısma tekrar başlamıştır. Yerleşme faslı öğleyi buldu. Traş olmuj, yauğın üzerinde oturuyorken telefon zırladı. «Hoş geldin. Giderken bir daha NeW York'a dön mezsin artık diye düşünmüştüm. N'oldu?» «Üç ay, çocuklardan uzak kalmak için epeyi uzun bir süre değil mi?» «Senin New York'a dönmen için bu yeter bir sebep değil ama..» «Yalnız o değildi tabii, bazı iş görüsmelerim de var; birileri benden bir oyun yazmamı istiyor. bir de televizyon işim var ayrıca..» Uzun uzun konuştular telefonda, kadm her zaman uzun konuşmalara bayılırdı çünkü; kendinden söz etmeye, çevresinden, arkadaşlarından, çocukları Rosey ile Van'den durmaksızın söz etsin bayıhrdı. Sonunda: «Hastaneye yatmışsm, o neyin nesi?» diye sordu. «Gazetelerde okudum. Çocuklardan sakladım tabii. Bir kalb krizi falan değildi değil mi?» «Hayır. Kendimi şöyle tepeden tırnağa bir muayene ettireyim demiştim. Biliyorsun, artık genç değilim, yaş kırkyedi oldu...» «Biliyorum tabii. Ben de herkese daha yirmibeşimde olduğumu söylüyorum. inanıyorlar.» Böyle dedi, telefonun öbür ucunda kıkır kıkır güldü. Tıpkı, onyedi yasında bir jens kızken ilk buluştukları an gibi. «Çocukları görmeye geldiğinde ben de yanlannda oiabilir miyim? Istemiyorsan olmam tabil... «Hayır, hayır, ol. Dördümüzü bir arada görmek onları hoşnut eder...» «Oyunun ne zaman bajlıyor?» «Haftaya pazartesi. Ölmekten de korkuyorum ayrıca. Çok çahştım bu oyunun üzerinde, on kere mi ne yazdım bozdum.» • Nasıl otacak dersin?» • Fena Ama tutulacak herhalde. Herşey var çün kü. îs otsıın diye yazdım. Her hafta akmasa da dam lar. Açılışına dördümüz için iyi bir yer ayırtayım •Istemez. Ben balkona bilet alırım.» «Açıhş için bana telgrai çekmeyi unutma emü.» «Unutmam.» Sonunda birbirlerine Aüahaısmarladık dedüer. Telefondan masaya giüi, oturdu, yazılacak üç. ya da dört kadar mektubu vardı. Derken altı kısa bir de uzun mektup döşendi. Uzununu San Francisco'lu bir yazara yazmıştı, adam ilk romanını göndermişti ona, trende gelirken sonuna kadar okuyup bitirmişti. Kalktı, yatakodasına geçti, radyofonoğrafın düğmesini çevirip New York Times'in istasyonunu buldu. Radyodan Enesco'nun «Ikinci Kumen Rapsodisi»nin ezgileri yükseldi. O an Enesco'yu haürladı, karşılıklı hiç konuşmuşlukları yoktu, yine de dosttular birbirleriyle, garip bir otel dostluğuydu bu. Asansörden inerken. ya da çıkısta karşılaşırlar. gülümseyip bir bsü eğmesiyle selâmlaşırlardı. Gelirken ya da giderken o günlerde 'müracaat» taki Carlo'yla tspanyoica konuşurlardı. çabuk çabuk konuşmalara Val de katılırdı: Çünkü her ikisi de, hem Car'o hem de, Val, New York'a Küba'dan gelmişlerdi, oralıydılar. * TEMSlLGtSİNİ aradı. Adam San Francisco'lara kadar mektup yazmış, telgraflar çekmiş, telefon etmiş, ille de bir oyun diye tutturmuştu. «O oyun isteyen kimse. oturup görüşmeye hazırım... dedi. Temsilcisi: • Önce biz ikimiz otunıp konujalım başbaşa,.» dedi. «Bütün bu olup bitenler yen! benim için, yabancısıyım. O, parasını hazırlamış, bekliyor. Ben de diyorum ki, ondan önce bİ2 ikimiz oturalım, enine boyuna kendi işimizi kendimiz görüşelim.» «Ne zaman istersen..» «Onbeş dakika sonra sizin otelin holünde buluşsak mı?» «Oldu.» Giyindi, söylenilen saatten önce otelin holüne indi, temsilcisini bir an öncesi tanıyayım istiyordu; adamın şimdiye kadar kendisini görmüşlüğü falan yoktu. bir sesini duymuştu, o kadar. Gazete, tütüncigara mıgara satılan köşeye gitti, bir paket Chesterfield ile bir de New York Post aldı. Açtı, Leonard Lyons'nun yazısma göz attığmda, birilerinin adını çağırdığmı duydu. DSndü, otuzbeş yaşlarmda temiz pak bir adamdı, elini ona doğru urattı, sıktı: «Larry Langley. dedi. töğle yemeğini y»d:niz mi?» (Arkası var)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog