Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

S Ocak 1968 CTJMHURİYET SAHtFEÜÇ DIS HAB E RLER llrap Zirvesinin ertelenmcsi kesîn^egiyor tanın Panoraması [*MeHmet Barlas Neeali Bey'e Ait ir kaç gün evvel inkıöp başlangıç yülannın VekilD J lerinden Mustafa NecaM ^ Beyin ölüm vüdönümünii hatırladık.. şurada bnrad» b» zat anıldı. Bazüannm doğum yüdonümünü tes'it ederiz. Bazuannın d» ölüm gününü. Neden Necati Beyin ölüm çttnü, ve Tevfik Fikretin doğum çunü tes'it edilir? Bilmiyorum. Bilen olduğunu da sanmıyorum. Bn bir dağınıkhktır ki bize ânz olur. Ve devam edip gider. Ben Mustafa Necati Beyi 1924 yıbnda Ankarada tanıdım. Oraya spor teşkilâtınm bir toplantısı münasebetiyle gitmistim. O »• man Adliye Vekili idi... 1924 Ankarasının bilenler hat?Tİarlar bugunkü Ankara üe en ufak bir münasebeti yoktur. Ankara küçük bir orta Anadola kasabası idi. Sonradan «Fresko'nun Ban» adını alan bir bahçede gördum kendisuıi. Daha evvel bir toplantıda konuşurken taklidini almıştun, arkadaşlara tekrarUdığım zaman beğndüerdi. Kendisine söylemişler.. Ben yemeğimi yemiş otelünde Istirahat ediyordum. Geldiler: Necati Bey seni istiyor, dedller. Hata rahmetli Saip Seıvet: Adam deli fişek bir adamdır. Karşı koyma! dedi. Kalktık çittik.. önce kendi taklidini yapmamı istedi. Na7İanmadan yaptım. Beğendi: Iç bakalım! diye rakı ikram etti. Ben içld içmediğimi söyiedimse de zaten islimini almış olan Necati Bey: Iç be kuzum! diye ısrar edince etraftan işaret ettiler. tlk v son defa ağzıma rakıyı o zaman koydum. Tok karnına içrhn.. başım çatlayacak gibi ağrunava başladı. Ne ise ertesi gün de spor kongresi işlerine başladık. Aradan f aüba dört sene geç ti.. NecaH Beyle dostluğumıız V k üerledi.. âde*a arkadaş ilO muştuk. Tam Uemokrat, pek sevimli. alçak gönüllu ve açık kaıbli bir adam idi. Zamanm spor teşkilâtı olan «Türkrye İdman Cemiyetleri İttifakı» nın umumi kon grelerine ekseriya Necati Bey riyaset ederdi. O ?"ne de kongreye kendisi riyaset edecekti. Kongre ruznamesinde nizamnamede tâdıl vardı. Çünkü Maarifle vardığımıı bir anlaşmaya göre Maarifin spor teşkilâtı olduğu gibi bize yani İdman Cemiyetleri tttifakına ' ağlanacak, buna mukabil de Maa rif teşkilâtı narruna umumi kongrede 4 temsilci bulunacaktı. No cati Bey de Maarif Vekili olmuştu. Kongre, galiba ü'us meydanına bakan ilk Millet Meclisi toplantı salonunda yapüıyordu. Kongreye Necati Bey riyaset edecekti. tdman Cemiyeti tttifrta koıurro leri o 7amana gore değil, bu «a> mana gore dahi çok ciddî ve tnun tazam olurdu. Her kongreye verilmiş olan teftiş raporları, bilânçolar ve senelik raporlar kitap halinde hâlâ Bed^n Terbiyesi arşivinde mevcnttur veya mevcut olmalıdır. Kongreden evvel Necati Beyle gördştük. Maarif teşküâtının tdman Cemiyetleri ttt«falana ne suretle katılacağına dair olan tasarının hazır olduğunu söy ledi ve kongre gündeminin <k l maddesinin bn olduğunu anlattı. Biz zaten bu işte evvelden mutabık kalmışük. Maarif spor teslülâtınuı ayn bir yere bağb ohnasmda bir çok mahzurlar vardı. Onu kaldırmak istiyorduk. Kongre açüdı.. voklama yapıldı. Ve Maarif Vekfletini 4 umuiı rıüdürün temsil ettiği isimlerin okunması sırasında anlaşıldı. Bu dört zatın on sırada dört ye. işgal ettiğini eördük Necati Beyin seçilmesiyle başlıyan Riyaset Dıvanı tamamlandık tan sonra müzakereler başladı ve sıra Maarifin bizim teşkilâta gir mesi bikâyesine geldi Tasan okıındu. Bunu Maarif hazırlamıştı. Itiraz edilecek noktalan vardı. Ben her ne kadar Atletizm Federasyonu Reisi isem de bem kongre delegesi, hem de Umumi Merkez namma konuşan lardan biri idim. Tasan hakkında rtüzakere başlamadan evvel bir noktaya itiraz ottim. Bu tasanyı müzakere edıp, şüphesia kabul edeceğiz. Ama bu tasan müzakere edilirken Maarif Vekâletinin ısunleri okunan de> legeleri müzakereye ve reye ış> tirak edemezler; çünkü bu zatlar ancak bu tasan kabul edildıkten sonra Maarif teşkilâtı tdman Cemiyetleri ittifakı bünyesine gir miş olacak ve ondan sonra kongreye temsilci gönderebilecektir, dedim. ttirazım haklı idi. Bunu Necati Bey de farketti; fakat dört tane umum müdürü arkasına takıp cetinniş. Kongre salonuna da sokup ön sıraya oturtmuş. Şimdi bu adamlarin kongreden çıkmalannı, hiç değilse dinleyicüer arasına geçmelennı nefsine yedlremedi.. biraz acele konuşmakla beraber iyi konuşur bir zat idi. Biraz demagoji kanştırarak keyfiyetin evvelden kabul edildiğine göre tasannın kabulünde şüphe oünadığından temsilcilerin kongıe müzakereierine iştirak edebileceklerinı biraz zayıfça müdafaa etti. Ben tekrar söz aldım.. Müzakere edilmek üzere önümüze gelen bu tasarının mevcudiyeti, burada oturan dört Maa rif temsilcisinin buraya kabulünü sağiıyacak hükümleri haizdir Bn hüktimler kabul edilmeden kendilerinin burada hiç bir sıfatlan olamaz.. dedim. Işin doğrnsu da bu idi.. Necati Bey ,ok süaldı, çok müteessir oldu. Yapacak şey Maarif temsilcilerini salondan çıkarmak idi. Yumruğunu önündeki kürsuy< bir vurdu /e: B.K. herif!.. diye bagırdı. kalktı gitti.. tabü dört müdür de beraber çıktı Herkeste bir hayret! Necati Beyden böyle hareket beklenmez, hele bana karşı böyle şey söyletuezdi» arkadaşlar; (Arkası Sa. 7, 8 t 6 da Süveyş'te temizlik başladı (Dış Haberler Servisi) KAHİRE îsrail • Arap Savaşı sırasında Mısır tarafından gemüeri batmlarak kapanan Süveys Kanalında dün temızlik başlamıştır. Yedi aydır kapah bulanması Dünya ekonomilinde büyük tesirlere yol açan ve nlasımı Güney Afrika'dan yapmak zorunda bırakan Kanal' IB, kuzeydeki ağzını tıkayan «Suni ada» lardan birisi dün havaya uçnrulmuştur. Dun, Bırleşık Arap Cumhuriyetı tarafmdan, Suveyş Kanahnda japı.makta olan temızleme faahyetı hakkında, Suveys Kanahnda mahsur gemısı bulunan 8 ulkeye bılgi verılmıştır. Haber Orta Doğu Haber Ajanu tarafından açıklanmıştır Bu munasebetle, Mısır Dışışlen Bakan Yardımcısı Salah Gohar, Mısır yonetıcılerı ıle Eırleşmış Mılletler gozlemcılerı Başkanı General Odd Bull ve lngıltere. îs\eç, Polonya, Çekoslovak\a. Bulgarıstan, Macarıstan Buyukelçılen, Bırleşık Amerıka'nın Mısır'dakı haklarını korumakla gorevlı Italya Uzay çağına girmemize rağmen, buharla çahşan araçlar yine gençliğin başlıca meraklarından. DemiryollanBuyukelçıhğı ve Fransız masla na ozellikle düşkun tngiltere'de bir baba, çocuklanna en iyi hediyeyi bu minyatur tren olarak i hatguzan arasında teatı eduen mesajları basına açıklamıştır. ARAP ZİRVESt öte yandan El Ahram gazete sımn Arap Zırvesının ertelenmesı yolundakı habeıı doğrula mış ve Bırleşık Arap Cumhurıyetı hukumetı, 17 Ocak'ta Ra0 ROMA Cumartesi gunu tey bat'ta toplanması gereken Arap zesı Duşeş Irene D'Aoste'nin FloZirve Konferansının ılen hır ransa'daki mâlikhanesinde geçiren PNOM PEHNH (a.a. Radyolar) bır yanda Amerıkanın ve dığer yantarıhe atılmasını Arap Bırlığı Yunan Kıralı Konstantin, akşam ü Istilâ tehlikesi altında bulunan zeri otomobii ile Romadaki Yunan Konse>ı olağanustu toplantısın da da komurustlerın baskısı sebebıy Kamboç'un Devlet Başkanı Prens Buyuk Elçiliğine donmuştur. da resmen teklıf etmıştır. le, Bowles ile yapacağı goruşmede Sihanuk, Amerikanm Kamboç'un sı Arap Bırlığının bugun oğle Kıraliçe Annemarie, Floransa'y» «ehnrn kolunun bağlı kalacağını» nırlannı tanıması ve Kamboç'a taüzerı Kahıre'de yaptığı olağanyaptığı ziyaret sırasında Kırala eflamız etmiyeceğine dair teminat v er belırterek şoyle demıştır. ustu toplantıdan sızan haberler, lik etmemiştir. mesi halinde, iki ulke arasındaki •Komünist jeytan İle Amerikan Mısır'ın teklıfının toplantıva • BELGRAD Cumhurbaşkanı diplomaıik ilişkilerin yeniden kuru bakanlık eden Fas Dışışlen Badenizi arasında yakalandım. Bu ba Josıp Broz Tıto, dun beş Asya ve labileceğini so>leraiş, ancak Amekan Vekılı Abdul Hadı ButtaAfrıka ulkesını ziyaret etmek ama kımdan hareket serbestim bujuk rika Kamboç'un şartlannı kabul et lıp tarafından benımsemhğıni cıyla Belgraddan ayrılmıştır. Tıto se bile, «istemiyerek» oldurulen her olçude sınırlanacaktır.» gostermektedır. sırasıyle Afganıstan, Pakıstan, Hın Kamboçluya karşılık Amerikadan Mısır delegesı Emın Samı, dıstan, Kamboçya ve Habeşıstanı | Kamboç Devlet Başkanı, Bowles tazminat olarak bir buldozer IsteZırve Toplantısına butun Arap nyaret edecekür ile Amerikan Kuvvetlerınm Vıetmeye niyetli olduğunu bildirmiştir. devlel ve hukumet başknnları4 Kalkuta'nın merkezindeki park kong u Kamboç topraklan ıçınde mn katılabılmesı ıçın zamana Sihanuk, Başkan Johnson'un ozel larda otlayan inekleri polisın bura •Tâkip hakkı> sorununu goruşmıtemsılcısı Chester Bowles ıle yapaıhtıyaç olduğunu belırtmış. dalardan çıkarmak istemesi uzerine cağı goruşmenın, mahdut konuları ha sonra soz alan Fas Dışışlen yeceğını ıfadeyle Zira Amerika, polis ile gezici sutçuler arasında pat içıne alacak sınırh bır goruşme ola Bakan Vekılı Buttalıp de, SuCezajir savaşı sırasında, Fransa, Ce lak veren çatışma sonucu 19 sutcağmı soylemıştır. rıye ve Suudi Arabıstan'ın Zırçu tutuklanmıştır. zayirli çetecileri Tunus topraklan vevı boykot etmeye kararh olIneklere dokunulmamasını IstePrens Norodom, Bowles'ın Kamiçinde tâkip etmek istediği vakit duklarını, Sunye yenı bır zır boç başkentıne gehşıne 48 saat ka>en sutçaler polise once taş ve so ona mâni olmuştu» demıştır. vederı herhangı bır fayda umpalarla hucum ermişlerdir. la duzenledığı basın toplantısında, mazken Suudi Arabıstan'ın cia acele etmek ıçın ortada bir sebep gormedığını belırtmıştır Arap Birligi Konseyi'nin hn olaganüstu toplantısı. temsilcilere hükümctleri il e istisarede bnlunraa fırsatı vermek için ikU üç gün sfirecektir. Gozlemcıler, erteleme kararınm Bırleşık Arap Cumhunyetının Suudi Arabıstan'a karsı bır lyınıyet gosterısı olduğunu ıleri surmektedırler. Bılındığı gıbi Suudi Arabıstan 17 Ocak tarıhını beğenmıştı. Temel dengesizlik... merika Birleşik Devletlerinin halini duşundükçe şaşıyor insan öyle bir ulke ki, hemen her üretim dalında dünya birincisi. rstihdam politikası yerinde: yani işsiz oranı yuzde 3,5 un altına düşmüş. Kalkınma hızına gelince. değil bir durgun ekonomiye, bir az gelişmiş ülke ekonomisine bile cazip gelen ra A kamı tutturrnus. Son yedi «hızlı yıl» ın gelişme sürati yüzde 5 Ve bu parlak durumun arkasına bakıyorsunuz; bütün imrenmeniz sılinıyor. Uluslararası para blrimi olan dolar, son on yılda itıbannın, yani karşılığı olan altın rezervlerinin yansını kaybetmiş. Avrupa ulkeleri ve özellıkle Fransa, el Kıbrıs w e Vietnam Hafta içinde Kıbns, Lefkoşe ve New York mahreçli haberlerle gelisti. Lefkoşe'nin haberinde, Makarios'un 1964 başından beri Türklere uypuladığı zindancı tedbirleri terkedeceği vardı. Yani, «Türkler, Ada'nın her tarafında tam bir yer dejiştinne »erbestisine sahip olacaklardır. Rumlann kurdukları barikatlar ve yol kontrol noktalan kaldınlacaktır. Tiirk kesimlerine her çeşit raal girecek ve çıkabilecektir.» Ancak, kurulan geçici Türk yönetüni üyeleri ve son olarak da Türk diplomatlan bu »erbestiden mahnım küınryordu. Görünürde gaye, Türk cpmaati fle geçici yönetim ilişkilerini zayıflatmak, hattâ kesmekti... New York mahreçli haberde ise, CThant'ın raporu yer alıyordu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Türk yönetimini yermekte ve şöyle demekteydi: «Kıbnsiı Türklerin Ada'da ayrı bir yönetim kurmalan, meseleye banşçı bir çözüm yolu bulunmasını zedeler.» Geçici Kıbns Türk Yönetimi hakkında Kıbns Türk Uderliğinin kendisine veya Letkoşpdeki özel Temsilcisine hiçbir şekilde peşinen malumat vermediğini bildiren VThant, raporunda: «Şüphesiz, muhtar bir yönetim kunılmasının niteliği konusnnd» Türk makamlannca verilen teminatı, memnunlukla karşıladım. tlRÜİ bütün taraflann, Kıbns'taki durumu vahimleştirebilecek her türlü yeni davranıştan kaçınacaklanna da inanmak isterim. Böylelikle Güvenlik Konseyi, meselenin sürekli bir çözüme varman için yeni bir çabaya girişebilir» demekteydi. Bizce şu andaki manzara, iki hafta önce atüan «Türk Yönetimi» adımının, Makarios'un manevrasıyla yerinde saydığıdır. Nitekim Ankara, «Bu yönetim «Taksim» e giden yolnn başlangıcı değil» seklinde bir teminatı başından vermeye, kendini zorunlu sayrcuştır. Milletlerarası politikamn bazı kurallanna uymak gerefi, atüan adımdan sonra duyulmuştur yazıkki... VİETNAM VE BARIŞ Haftanın dlfer olayı, Hanoi'nin «Bombardıman durorsa magay» oturunız» demeciydi. önce Kuzey Vietnam Dışişleri Bakanı Duy Trinh'in fleri sürdüğü bu teklif, daha sonra Hanoi'ce doğralanmıstı. Şimdi dünya kamu oyn ve yetkililer «t'ç Avrupa Ülkesi Hukümetleri), Wasbington'a çağn üstdne çağn yolluyorlar: Bombardımanı durdurun... Washington'un «kös dinleme» merakı ise hepimizce malumdur... lerindeki dolan altına çevirmek için yanşa gırmışler. Dolar sallanıyor . Dış odemeler dengesi ise perişan: Son altı yılda ortalama 3 mılyar açık var. Son yılın açığı ise daha fazla: 3,54 mılyar. Profesor Üstünel'in «tllus» ta gayet ıyı tanımladıği bır durum var ortada: «Bir ülkenin dış ekonomik UişkUeri Ue, içindeki tam istihdam ve hızlı gelişme arasında temel dengesizlik (Fundamental dısequılıbnum) varsi, Para Fonu (Î.M.F.) kurallanna göre o ülkenin devalüasyon yapması gerekir.» Tedbirler Her öldürülen için bir tane buldozer,, 4 Kısaca, SAHİBINDEN ARSA Şışli Meydanı, Cami bıtışığınde 233 m2, 9 metre cephe, 180 m2 inşaat sahalı 5 kat imarlı. 650 000 peşın. Telefon: 44 06 90 Cumhuriyet 223 MİK Geçen haftanın en dnemli olayı, bu temel dengesızlığı gıdermek içm Başkan Johnson'un açıkladığı aynı derecede dengesız tedbirlerdi Johnson, Teksas'taki ünlü çiftlığinden Amerikan halkına ve ış adamlanna bır çağnda bulunmuş, beş maddelik tedbirler plânına uymalarını istemıştı; şöyle kı: O Avmpada savnnma harcamalan 500 milyon dolar kısüacaktar. O A.B.D. bankalanmn actıkla* n dış krediler yine 500 milyon dolar azaltılacaktır. A Amerikan vatandaşlannm yabancı ülkelere yapacaklan seziler de İM yıl süre Ue kısıntıya ufrayacak, bu kısıntı Amerikaya yUda en az 500 milyon dolar kazandıracaktır. O Batı Avrupa ve Güney Afrikaya yapüacak özel sermaye yatınmlan durdurulacak, buna karşüık az gelişmis ülkeler yatınmı yüzde 110 oranında artınlacaktır. Ingiltere, Avustralya ve Kanada Için yatınm kısıntısı yüzde 35 oranındadır. Amerika bu kısıntüarla, az gelişmis ülkelere yapılacak ihracat artısı niteUğindeki yatınmlarla ve sermayenin geri çekilmesiyle açığtn >Tİda 1 milvarlık kısmım kapatmak ümidindedir. Q Aynca, ihracat artınlacak, daha fazla turist celbetmeye çalışılacaktır. Başkan Johnson, bu tedbirlerle üç müyar dolaruk bir tasarrufun sağlanacağını, böylece ödemeler dengesizliginin gıderilecegıni ileri sürüyordu. Tedbirlerin uygulanmasındaki zorunluluğu ise. çıkartılacak kanunlarla getirecegıni açıklamıştı Başkan Bu tedbirlerin açıklandıgı günden sonrakı gun. Johnson'ın ünİU ekonomik danışmanı Gardner Ackley'ın de Roma'ya büyükelçi olduğu duvuldu «Macro Economics» Mtabı dünya üniversıtelerinin klSslkleri arasına giren değerli ekonomist, anlaşüan Johnsonvari bir denge uygularnasını, Roma'dan seyretmeyi tercih etmiştir. Sebepler Rapaçkı'ye göre suçlu: AMERİKA VARŞOVA, (a a.) olonya Dışişleri Bakanı Adam Rapacki, Amerika Birleşik De\letlerini, Ortadoğu* daki başlıca huzursuzluk kaynağı olmakla snçlamıştır. Bakanm, Komünıst Partlsl gazetesl «Trybuna Ludu» da yayınlanacak mulakatında hazıran savaşında saldırgarun îsrail olmakla beraber, Amenka Bırle'siıC Devletlennın Arap dunyasım eko nomık bakımlardan hukmetmek; istedığı belırtılmektedır Rapacki bır yandan tsrail'ın Hazıran savaşındakl saldırgan olduğunu tekrarlarken bir yandan da butün Ortadoğu ülkelennın bağımsız yaşama hakkı olduguna daır Doğu Avrupa ülkelen Dışışlen Bakanlannın aralık ayında aldıklan karan belirtmış, sozlenne şöyle devam etmıştır • «Çatışmayı tsrail başlatmış olmasına rağmen, emperyalizm tsrail'e, çerektiğinde Arap ülkelerine silâhlı müdahalede bulunma veva baskı âleti olma gorevini vermiştir. Ortadoğu'da emperyalist, Arap dünyasına ekonomik alanda hükmetmeye çalışan Amerika Birleşik Devletleridir.» P Eski Türklerin yagthkları mağara resimleri bulundu NEDEN BİZİ TERCİH EDİYOR? Avrupa, Amerika, Afrıka, Asya ve Avusturalya'da bınlerce kadın ve erkeğin severek kullandıkları yun örgü giyeceklerın Turkıye de ÇİFT GEYlKKARACA firması tarafından ımâl edıldiğinı bilıyor muydunuz? Karaca firması, bu yıl Amerıka'da çok geniş satış teşkılâtma sahip Macy firması tarafından, dünyanın en ıyı satılan mamullerini ımâl sden 8 firma arasında gosterilmış ve en ıler, derecede bir takdirname almıştır. Karaca mamullerınin dünyanın her tarafında tanınmasında hava yolu ile yük sevkiyatının gelıştirılmesi önemli rol oynamıştır. Dünyanın BİR numaralı kargo taşıyıcı hava yolu KLM, kadın saçı, taze meyva, bağırsak, taze balık, makina aksamı, tekstıl ve daha bınlerce eoitianın hava yolu ıle sevkedılebılmesı için hususi ucuz tarifeler tatbık etmektedır. Sız de dinamik ve ılerıci Karaca'ların yaptıkları gıbi ihracat ve ıthalât sevkiyatınızı KLM'e havale ediniz. Bu en emnıyetli, süratli ve ekonomik yoldur. K ALMA ATA, (a.s.) azaklsUn'da Balkaş Gölünden fazla nzak olmayan çöl bölgesinde bir maÇara galeri bulunmustnr. Galeride kayalar üzerine yapılmıs olan resimlerin sanat ve tarihî değeri çok büyüktur. MaSarada at sırtında savaşçılar gosteren 50 resım bulunmaktadır. Savaşçılar mızrak ve kılıçlar tasımaktadırlar. Bazı suvarılerın ellerınrfe de sancaklar gorülmektedır Yenı keşfedılen galeri, bılim adamlarınm, eskı Turklenn ağır silâhlarla donatılmış süvarı birlıklerine sahıp bulundukları yolundakı teorisini ilk defa doğrulamıştır Resimler kayalara fivri bir madenle çizilmiştir. 6 Johnson'ın. içinde bulunulan çıkmazı, son kararlarla yenemıyecegı kehanetinın sebepleri ortadadır Çunkü, Amerika Birleşik Devletlerindeld ctemel dengesizlik» ln nedenlert, temelde iki tanedir: A Vietnam savaşmın çittikçe hızlanan ölçüsüz harcamalan, O Dolar ve altın ilişkilerinin, nluslararası durnmla bagdasamaması Amerıka, eski Roma imparatorluğunun rolünü benimsemiş, zaten her zaman çatlamava hazır ekonomik sıstemini (1929 bnh ranı ömeği) hiçe savarak ve demokrasi denilen oahah oyunu, seçmen karşısırıda verilen ucuz tâvızlerle ovnavarak, kendini ucurumun kenanna sılruklemişti Başkan Johnson, yıne bu temel nedenlere egilmiyor ve geçen haftanın dengesız kararlanyla buhranın devamına vol acacak gelışmeleri şekıllendınvordu. Dışanya turist gıtmesin, dış vatınmlar yasaklansın, v.s., vs... Halbuki modern ekonomi ile polıs tedbirleri arasındaki ilçisızlift en fazla savunan ülkeydi şundıve kadar Amerika Simdi herkes son kararlano Turk ekonomisine getireceği etkileri beklerken, doların da sterlinle avnj yola mı girdigi sorusuna eğıbyor. Ve bir defa daha anhyoruz M, spekülâtif idealizmle (örnek: Vietnam). bilimsel poUtikacüık, hiçbir zaman aynı zeminde at koşturamıyor. Savası, istilıdam için vasıta olarak kullan, ihracatı artıracak hiçbir şey yapma, mıllî sermayenin beynelmUellesmesiyle ve yabancılaşması ile övün, arkasından «dışanya turist gftmiyecek» de Gardner Ackley, belki de simdi Roma'da «Johnson's economics» i yazıyorduT. Holântfa da A. B. D. ne Victnam'da itida! için çağnda bulundu LAHEY (Holfinda), (a.a.) olânda, Amerika Birleşik Devletlerinden, Vietnam so1 rnnnnnn bansçı bir çözüme ba^lanması için ortava çıkan hiçbir fırsatı kaçınnamasmı istemistir. Holânda'mn isteğini Amerika'ya bildiren Dışişleri Bakanı Dr Joseph Luns, son iki gün içinde Amenka'ya bu yolda çagrıda bulunan üçuncu Batı Avrupa Dışişlen Bakanıdır îtalva Dışışlen Bakanı Amintore Fanfanı ıle Batı Almanya Dışışlen Bakanı Wıllv Brandt, Amerika'ya aynı yolia birer çağnda bulunmuşlardı. Joseph Luns, Amenka'nın Holânda Büyükelçısı Wılliam Tyler'a verdiği resmî notada, Amerika'nın Kuzey Vietnam'ın barış muzakereleri isteğine cmiimkün olduğu kadar olumlu bir 11gı» gostermesıni istemektedir. H KLM HOLLANDA KRALİYET HAVA YOLLARl ZÜMKÜT ÜLGEN ile K t t l Ç DALKESEN NljanlaBdılar. Cumhurlyet 230 4335 209
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog