Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

KÖK YAYINLAR1 IN İLK KİTABI Rusya'da En Çok Okunmuş, Anlaşılmış ve Sevilmiş Roman i IVAN GONÇAROVdan Çevirenler S.EYUBOĞLUE.GÜNEY ROMANIN DÖRT BÖLÜMÜ TEK CİLTTE DAĞITIM: KEMAL KARATEKİN OBLOMOV umhuri 44. yıl soyı 15605 KURÜCüSU: rüNUS NADt Telgraf r « mektup adresi: Cumhuriyei Telefonlar : 2 2 42 90 22 42 9 6 İgtanbul Poeta Kutusu: tstanbul N o 246 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 98 2 2 4 2 9 9 Bugünün Diliyle TEVFİK FIKRET 1938 Harp Okulu Olayı Ve NAZIM HÎKMET A. KADİR'In bu *m e»«rl d« yıUn kltab» oldu. Kapısılıyot. Fiyatı 7,3 Ura. Lük» baıkı 13 Ur*. Pazatteti 8 Ocak 1968 da geçen yılın fcapısUaa Mtabıdır. yıMır. elden ele. kfly kBy dolajıyor. Wı adlJ hatanın yaşannuı cay*si. A. KADİR'in dîliyle. İKtNCt BASK1. 10 »ra. P.K. 58 . üeyazıt, tstsnbul Cıırohurijet 130 ŞİDDEÎLi IOD0S FIRÎIH&SI İSTANBULLULARA ZORlü BİR HAFTA SONU YASAÎTI IUUT be» saat Tetıl yılın en «iddetli ve hızı zaman zaman 190 kilometreye ulajan lodosn yüzünden elektrik ve lüreyle kesildL Rumlar, Türk memurların Başkasının da Lefkoşeye kalbiyle giriş gkısını yaşayanlar ikileşti yasakladı Amerika'da da bir erkeğe Eşine Blaiberg'i görmesi için izin verildi ANRARA BÜROMUZ AJANSLAR kadın kalbi takıldt (DIŞ HABERLER SERVİSt) Boğazda motor battı: 7 kişi boğuldu RÜZGÂRDAN KONTROL ALTINA ALINAMIYAN YANGINDA 5 KIŞI ÖLDÜ Yeniköyde batan yepyeni bir motorda 7 kis.i boğulmuş, Eyüpte çıkan yangın, şiddetli nizgâr yüzünden kontrol altına alınamayınca beş işçi feci şekilde ölmüjtür. Meteoroloji ilgililerinin Batı Karayele döneceğini bildirdikleri Lodos yüzünden, dün sabahtan akşama kadar vapur seferlerinden sadece üçü yapılabümiştir. Fırtına öğleden sonra yağan yağmur üzerine hafiflemiştir. Boğaziçinde Yeniköy »çıklannda lodos ve anafor yüzünden alabora olan 500 tonluk «Işık» motorunda bulunan 19 kişiden 7'si boğulmuştur. îki yıl dnce, «îeni Galatasar&y» yolcu moto Rum yönetünince, geçici Türk yönetimine karşı alınan «engelleme tedbirleri» ne dün bir yenisi daha eklenmiştir. Ankaraya gelen haberlere göre, Rum yönetimi, geçici Türk yönetimi emrinde çalışan Türk memurlarınm da Lefkoşeye girişçıkışlannı yasaklamıştır. Nitekim cuma ve curaartesi günieri Lefkoşe dışma çıkmalan engellenmiştir. Hatırlanacağı üzere Makarios, bu konuda, daha önce. geçici Türk Yönetimi Yürütme Kumlu üyelerinin Lefkoşeye giriş çıkışlarını yasaklatnış, Denktaş'ın Adaya dönmesine izin vermiyeceğini bildirmiş, Osman Örek'in Adaya dönebileceğıni, ancak. Lefkose dışma çıkamıyacağını bildirmiş, Adadaki yabancı Büyük Elçilerin Türk yönetimi ile ılişki kurmalannı engellemek istemişti. Bir melezin kalbiyle yaşayan Dr. Blaiberg'in durumu dalıa da iyiye giderken, göğsünde bir yabancının kalbini tasıyan tnsanlann sayısı ikiye çıkmıştır. Güney Afrika'daki ikinci ameliyattan cesaret alan, Amerika'da Califomia'nm Stanfotd Üniversitesi doktorları, beyin kanamasından ölen bir kadının kalbini, önceki gece 54 yaşmda Mike Kasperak adındaki emekli bir işçiye takılmıştır. Ameliyat, Tıp Fakültesinin Kalb Hastalıkları Kısmı Şefi 44 yaşındaki Dr. Norman E. Shumway'üı başkanlığındaki bir ekip tarafından yapıhmştır Kendisine yeni btr kalb takılan hasta 54 yaşındaki bir çelik fabrikası işçisidir. İşçi kalbi rahatsız ol duğundan 18 ay önce işinden aynl mak zorunda kalmıştı. tşçiye, bir beyin kanaması geçiren ve ölmeden önce 24 saat komada kalan 43 yaşmda bir ev kadmının kalbi takılmıştır. Dr. Shumway'in başkanlığındaki 10 kişiUk ekipin yaptığı ameliyat dörtbuçuk saat sürmüştür. Dr. Shumway, hastanvn ameliyat tan sonraki durumunun memnunluk verici olduğunu söylemiş. fakat aynı zamanda daha sonra gelLj raelerin yaktndan lâicip eâilmesige rektiğini de ikaz etmiştir. Dr. Shumvvay, ameliyattan sonra: >Bu atılan ilk adımdır. Asıl ij bundan sonra baslayacaktır» deBir hastahane yetkılisi, ameliyat tan sonra doktorların çok yorgun, fakat çok neşelı gdründuklerini söy lemiştir. Ameliyata başlanacağı onceki geee Üniversite yetkililerinden Harry (Arkası Sa 7 Sü 7 de) Teşebbüsler Bir yandan, «Barış taarnızu.na girişen, öte yandan geçici Türk yönetimini engelleme çabasında bulu nan Makariosun bu davranışları üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığınca ilgili devletler ve B. M. Genel Sekreterliği nezdinde gerekli te$ebbüsler yapılmıştır. Bu konud» bir yetkilv şunlan söylemiîtir: • Bu konnlarda genel bazı tejebbüslerlmiz olmuştur. Teşebbü'lerimiı ayn ayn olaylar İçin değil genel olarak yapılmıştır. Maknrtosun bu gsyrî kanuni ve gayri Insanl kararlannın kaldırılması Için gerekenin yapılmasını ilgili devlet lerdea istedik. Amacımız, bu konuda notrallzasyonun »ağlanmaîidır. Ancak, bn teşebbüslerimize ne zaman bir sonuç alablleceğimizi söy lemek güçtür. Çünkü. diplomatik ^alışmalar basağrısı için alınan ve bir anda lyiieşme^lni sağlayan asp! rln degildir. Zamana ihtiyaç (töslerlr fakat, kısa bir süre içinde *onuç alacaeimtza inanıyoraz.» (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) Hızı, zaman zaman saatte 100 kilometrcyl bulan yeni yılın en şiddetli lodos fırtınası, dün İstanbullulara zorlu ve acıklı bir tatil günü yaşatmış, şehrin dörtte üçü, düşen yıldırun yüzünden beş saat süreyle susuz ve elektriksiz kalmıştır. Açıklama Yangında tesadüfen hayatını kur taran işçi tbrahim Karakuşluk fecî olayı anlatıyor AVKARA. (Cumhurivet Bflrora) Dil ve Tarih • Coğrafya F«küHesi Talebe Cemiyeti dün bir bildiri yavınhyarak, okullarda öğretmen yokluğundan ötürü bir yılda 44.682 ders saatinin boş geçtiSini açıklamıştır. Bildiride asil olmayan öğretmenlerufi (firdîSİ ders saatlerinin ise 52.934 olduğunu ve buna karsılık mezunlann iş bulamadıklarına ve kadro tâvini işinin bir basıbosluk İçinde yürütüldüğü ıleri sürülmektedir. Talebe Cemiyetinin bilrfirisinde, «Bnçiin Türkiye'de gün geçtikçe büyilyen bir diplomalı aydın issizliii mevcuttur» denildikten sonra 39 kürsülü ve geceli gündüzlü egıtim yapan 9000 eğrencilı fakülte mezunlanna is sahalarının hemen hemen kapalı oHuâvı ı{»de edılmekterlır BİRYLDA 44.682 DERS SAATİ BOŞ GEÇÎYOR unün nutıorı Gerçeklerden birkaç örnek s u l a r a g 6 Bayramdan once Lmeklılerın acıklı dnrumunu bo sütunlarda «Sile getirmeğe çalısmıstık. Ne var ki, bizim yazdıklarımız emeklilik dramının sadece birkaç çizgisinden öteye geçememiştir. Zira, konu öylesine uzun, karısık ve acıklıdır ki, her gün ele alsak bir >ılı doldurabilir. Nitekirn gelen mcktuplar da bnnn gösteriyor. KoKaza nasıl oldu? nuva birkaç çizgi daha katabilmek için aldığıtnız tnektuplardan Dört güıi once, «Hasköy» tezbazılarını okuyucularımızın ve özellikle ilçililerîn dikkatine sunugâhlannda. Zonguldaktan tstanyoruz : bul'a pik borusu taşımak içın 1960'tan önce ordudan aynlmış Emekli Albay Ş. B. şöyle yainşa edılen 500 tonluk «Işık» mozı.vor : toru, tecrube seferi içın Emır«Bugun 42 sayıh Kanunla emeklıye ayrümış bir başçavus bengân, Baltalimanında demirleden daha lazla maas almaktadır. Bu chırum karşısında emekli almistir. Dün, saat 11.30'da, mobayım demekten utanıjorum. Acaba bız vaktıyle Rus ordusuna torun sahiplerinden Nusret Pek, mı, \oksa Bulgar ordusuna mı hıztnet ettık?» Muhıttîn özkal ve Kâzım Metal Vası 60ı geçmis dul M. t.'nin mektubundan sadece bir bölüm : binmiştir. Daha sonra Nusret «Benım yaşım 60'tan yukan, annem ıse 89'unda. Eşlerımız, memPek'in esi, kardeşlerı, yengesi lekete yuksek kademclerde feragatle hızmet etmış kışıler. Birkaç ve çocukları ile Muhittin özkalay oncekı zamla benım aylığım 300 lıraya, annemınkı 250 lıraya çıkın eşi, oğlu ile bazı tanıdıklan, tı. Anncmın yuksek tansıyon, karaciğer ve kalb hastalıkları yüyanlarına öğle yemeklerıni de azunden gunde alrr.ağa mecbur olduğu beş çeşıt hapı var. Benım de larak motora gelmişlerdir. tansıjonum yuksek ve ılâçlarımm sayısı dört Kımsesız 75'lık dadının şeker, tansıyon, kalb ılâçları ıle kan tahlilı, doktor kontroSaat 12.05'te, Kaptan Kâzım lu, ıgnecı ücretı bunlara cfahıl değil. Bıze verilen 550 lira ile naMeral'ın yonetiminde hareket sıl edelım de yasıyalım, nasıl edelım de asgari gıdamızı alalıra, ed«n motor, içınde 19 kisi olduğu lütfen soyler mısınız?» halde, Büyükdere ıstikametine seyretmeye başlamıştır. Ancak, Rir baska mektup 1917 de kıdemli basçavns olarak knçük xsaradan 5 dakika geçtikten sonbit mektebini bitirmis, Gazze cephesinde çarpısmış, sonunda Ingira, Yeniköy «Çakar» fenerinin lizlere esir düsmiis bir emekliden.. 1946 da emekliye ayrılmıs, 351 onlerine gelen motor, buradaki lira ikramıye almıs. bugünkü maaşı 290 lira 25 kuruş. Oysa 1955 te şiddetli anafora kapüarak, alaemekli olanlara 6000 lira ikramiye verilmiş, ayda 600 lira da maaş bora olmuş ve bir dakika içinde b?£lanmıs. 1»61 vıhndakiler ıse 18,000 lira ikramiye almışlar. Ayd» sulara gomülmüstür. ellerine geoen emekli maası 900 1.000 lira. Tecrübeh denızcilerin «böyle Ankarada oturan Toprak Ofisinden emekli ü. B.'nin de hikâkazaya aklımız ermedi» dedıkleyesı şu : ri bu lacia sırasında, güvertede «1963 yılında 54 yaşıncfa eme'Aİvye ayırdılar. 32 sene hızmetten bulunan 4 tayla, iki kaptan ile sonra bana 666 lira verdıler. Çalışabilecek yaşta hero emeklisinız kı baska yere gıremezsınız hem de ayda 666 lira ahrsınız. Ge(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) çenlerde rahatsızlığım sebebiyle hastaneye gittim. Muayene ıçın 41) lira ödedım. Mıde rotgenını dısarda aldırttım 80 lira verdim. llâçlara da odedığım para 40 lira ıdı. Boylece maaşımın dörtte bırı gıttı Aslında dortte bırınden cie lazla. Çünku maaşımı bankadan kııdırıyorum. her yıl yüzde 11 oranında faiz ve masraf kesintısı oduyorum Halbukı Emekli Sandığımn memut borçları için aldığı yu7de 6 dır Askcri emekli, sıvil emekli diye yapılan ayırım da baska bir âlem., Geçenlerde maaş almak ıçin sıra beklerANKARA Kâbil'e gıderken ken, bir albay ya da general emeklisı mi bilmem, veznedar o zata uçağı Turkiye uzerinden geçen uç ay ıçın 6500 lira saydı. Ne yalan söyleyeyım, hepimizin gözü Yugoslavya Devlet Başkam Mamutlu kışıye dıkılmiçtı. 27 Mayısta bir çeyrek altınım vardı, devresal Tito, Cumhurbaşkam Cevlet baha>a vermıstim. Doğrusu şimdi ona acıyorum.» det Sunay'a bir mesaj gönderEmekli bir general ise bakınız ne diyor : miştir. Cumhurbaşkanımız CevBıtmıyen facıa eskı ve yeni emekhler arasındakl eşitsizliktir. det Sunay da cevabi mesajmda Bıtmeyen lacia, bir zamanlar Sına çöllerinde, Mısır yollannda, SaMareşal Tito'ya iyı yolculuklar nkamış ve Erzurumun karlı dağlarında, tnönülerde, Sakaryalarda temennisinde bulunmuştur. vatan uğruna kanlanm, canlanm feda eden şehitlerin geride bıraktıkları ailelerı, yetımleri ile o şehitler neslinden artakalan biz eskı emeklilere bugun reva görülen haksız, adaletsız işlemdir. 25 yıl fıılî hızmetl olan yeni emekli bir hava assubayı 1070 lira alıyor. 40 yıldan fazla yalnız fıili hızmetı olan taır yarbayın eline 1181 lira geçıyor. Düsününüz! Yetiştirdiğiniz bir ast'a sıcil veriyorsunuz, o ast'a, emekli olduğu zaman sizin kadar, hattâ belki de sizden fazla maas bağlanıyor. Meselâ bir yeni emekli albay bir eskı emekli generalden yüzlerce lira lazla ahyOT. Bırakmız işin maddi yönünü, mânevi bakımdan bu yıkıcıdır.» Yurtta son günlerde salgın haSimdi de iki adet, hesaplı kitaplı mektnp» BirincUinin »ahibi linde görülen cinayetler, clün de ayda 670 lira alıyor. Talnız aralık ayında ödediği doktor ve ilâç devanı etmis, yeniden 4 kişi öldugideri şöyle ; (Arkası S». 7. Sü. 4 rfe) rülmüstür. 9 Gaziantep'ın Yavu^eli ilçeECVET GÜRESİN sine bağlı Komurluk ko>unde marasmd'a bulunan iki kadın, üç kız çocuğu ile iki gence ait cesetler ,geç vakte kadar çıkarılamami'tır. DONDU ATINA Kıral Konstantın Ue beraber 14 arahkta Romaya kaçnu? olan Yunan askerl cuntasının eski sivil Başbalıaru Konstantln Kolyas dün Atinaya dönmüş orada politikadan uzak kalacağını söylemiştir. «Galatasaray» motorunun battığı yerde meydana gelen ikinci deniz fnciasından kurtarılan 12 kişiden üçü Kolyas, hareketınden önce basına verdiği bir demeçte, eskı İşı olan Yargıtay Başsavcılığı görevine döneceğini söylemiştir. Kolyas, Yunanistam dönmeslnl Kıral Konstanün'in tasvip etmiş olduğunu söylemiştir Roma Hava Alanında Kırarın Yunanistan'a donme ihtimaliyie Ugili blr soruya fcarşılık eski Başbakan «Bir şey diyemem, sonunda bu Majestelerinin karar verebileceği bir husus» demiştir. AP Grupu'nda sözcü ve yöneticiler için genel görüşme açılıyor ANKARA, (Cumhurîyet Bürosa) AP Meclls Grupu yarın tor>lanacak ve «Grup Sözcüleriyle Gnıp Yöneticilerinin tutumları hakkında» genel görüşmeye başlıyacaktır. Göruşmelerüı çok hararetli geçeceği anlaşılmaktadır. AP Grupu içinde Bayramdan önce tsmaü Hakkı Yıldırım, Şadı Pehlivanoğlu. Cemal Külâh1\, Hamı Tezkan. Ahmet Nihat Akay, Ahmet Mustafaoğlu, Hasan Fehmı Boztepe tarafından şoyle bir onerge verilmıştır: BAYAN GANDI ÇAĞLAYANGİL Di5İşleri Bakanı Çağlayangilin beş günsük Hindistan resmi ıiyareti devam etmektedir. Basbakan Indira Gandi Çağlayangıile yaptığı iki saatlik görüsmede, Hindisfanın Türkiyenin Pakistana yaptığı söylenen silâh yardımı kavşısıııdî» duyduğu kaygıyı ıfade eüBİştir. Çailayangil de Bayan Gandi'ye. Tiırk Pakistan dostluğunun Hindiftana karsı olmadığıoj siij lemiştir. Önerge «Grjp Genel Kurulunnn muvafakatına müracaat edilmeksiz\n AP Grup sözcülerinin son günlerde hükümetin karsısında ve muhalefetin paralelinde, Millet Meclisi Genel Kurulunda yaptıklan beyanları üzerine, grnpumnznn görüşünün tesbiti ile grnp yöneticilerinin tntnm ve davranışlarının bir genel görüşme mevznu yapılmasını rica ederiıj» Bu önergenin gündeme alınıp ahnmaması Grup Genel Kurulunda Bayramdan önce görüşül(Arkası Sa. 7. Sü. 1 dc) Türk semalarından geçen Tito, Sunay'a m€8aj gönderdi 4 fcışî öldürüldü (i'urt Haberleri Servisi) 1 kan gütme yüzünden pusu kuran AH ve Mustafa Sönmez kaf deşlerle Husevın Yıldırım ve Ahmet Kırmmgul tarlalarına gıtmektp olan Servet ve Davut (Arkası Sa. 7, Su. Z de) ANKARA, (Cumhurivet BUrosu) Dun başlayan 21. Verem Eğıtım ve Propaganda Haftası dolayısiyle bir konuşma yapan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Vedat Âlı özkan bütün dünyada olduğu gıbi veremin yurdumuzda cfa ağır maddi ve mânevı zararlar veren bulaşıcı bir hastalık olduğunu söylemiîtir. Bu konuda rakamlar veren Özkan, Dünya Sağhk Teşkilâttnın yaymlarına göre, bütün dünyada 15 milyon veremli hastamn bulunduğunu, her yıl 3 milyon insanın bu hastalıktan öldüğünü bildirmıştir. Dünyada 15 mîlyon veremli var Eski hamam eski tas Türk Havayollanndaki ihtüâf aslında Türkiyede akılcılarla çıkarcüar arasındaki mücadelenin bir parçasıdır. Bu mücade le yıllar nlı devam eder gider. Tek parti düzeninde vardı, çok partili düzende yine durmadı 27 Mayıs'ı geçirdik, berkes bitti zannetti, ama gariptir ki bitti ği yerden tekrar başladı. Bugun \JP. içindeki çekişme dıştan aşın sağcılarla ılımlılar çekişmesi gibi rörünüyorsa da. madalyonun öteki yüzünde, kendi düzen anlayışlanna göre, akılcılıkU çıkarcıhğın çarpısması sırıtmaktadır. Devlet* bağU isletmelerin, iktisadi devlet teşekkülleri'nin idare meclislerine çöreklenüecek, yavas yavaş yönetime bikim olunacak. tşletme zarar etmlş etmemiş kimin umurunda, har vurulnp taarman savrulacak, özellikle iyi postlara bacak arasında dolaşan, yaran yertestirilecek. Alınız Türk Hava Yollannr, bu idare yıllar yılı zarar ederdl. Ba şına bîr havacı kurmay albay geç ti, Ağasi Şen, kâr stmeğe başladı Genel Müdürün plânı kısa ntnanda şirketi 100 milyonluk kâra kavuşturmak, ve iç hatlan Jetleştirip volcu ncretlerini meselâ Ankara tstanbul arasında, 100 liraya indirmck. Önce dış batlar için alınacak uçaklar konusunda görültü çıktı, Başbaka.un müdahalesiyle ancak en uygunun» karar verebilmek mümkün oldu. Arkasından sevk ve idare anlayışiyle bağdaşmayan yönetim müdahalesi başladı. Sonunda Genel Müdür istifa etmek, ya da uydu ;ibi çalışmak tercihlerinin karşısında bıraküdı. Şimdi ihtilâf o salhadadır ve gideceğt son • eğer akıl galip gelmezse • bellidir. Yukarda da söylediğimiz gibi Hava Yolları sadece bir örnektir bugünkö akıl dışı işler içinde. Devlet sermayesiyle işletme kurulur; sözgelişi bir ulaştırma işletmesidir ya da bir bankadır. Mevruata göre bunların birer yönetinı kurulu olacaktır. Aslında yönetim kurulu vine kannna göre o işletmenın rapısını, işleyişini az çok bilen, veya bilecek durumda olanlardan teşekkül edecektir. Ne var ki yönetim kurullarına getirUenlerden yüzde $0 1, deği) bir işletmeyi bir bakkal dub k&nının nasıl yöneltildiğindcn habersizdirler Eksikliklerini bilseler, isten anlajan, aynj ra OLftYLARlN ARDINDAKİ Ingilteredeki tren kazasında 12 ölü var LONDRA (a.a.l Manchester Londra ekspresinin raydan çıkması ile meydana gelen kazada ölen lorin sayreı 12 ye çıkmıştır. Ayrıca enkaz allında da bazı cesetlerin bulunduğu sanılmaktadır. manda sorumluluktan kaçm»yan sevk ve idarecileri serbest bıraksalar müessese yürüyüp gidecek, onlara da sadece aybaşlarında maaşlannı almak vükü duşecektir. Ama çoğu böyle yapamazlar. Bir yandan eksikliğin verdiği aşağüık duygusa, öte yandan partizanlık, hlsler ya da çıkarlar, onlan islere karışmaga iter. Kanştıkça aziz canlanm ber bakımdan tatmin ederler ve sonunda işlerin kendilerl tarafından yapüdığtna, yapılacağına hem kendilerini, hem de dayandlkları devletlileri inandınrlar. 27 Mayıstan, sonra yönetim feurullannın kaldırüıp yerine mildürler kurulunun getirilmesi, bn garabeti önlemek ve millet patasını çarcur edilmekten kurtannak gerekçesine dayanıyordu, Ne var ki; «adama iş» akımı kısa sfirede yine hâkim oldu ve eski hamamla eski tas yavaş yavaş onanlarak eski hâline getlrildi. Değişen ise sadece kisiler oldu. Meselenin özeti budur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog