Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

Asturias (Nobel 1967) YEŞİL PAPA Cem Yaymevinin NOBEL YAYINU1RI dizisinde Cemal Süreya'nın Türkçeslyle çıkü. Fiaö: 15 Iira. Asturias'ın büyük romanı GÖZLERI AÇIK GİDENLER yakında çıkıyor. Gcnel DaSıtım: Cem îıyınevi, Ttn Ap. Bafmusahip Sok. Cagaloiln İıt. EJ« Dagıtun: O. Özifmea Datle • Izmlr. Feza Reklâm: 2423/170 umhuriYeİ 44. yı! soyt 15604 Telgraf ve mektup adretri: Cumhuriyef Telefonlar : 22 42 90 22 42 96 VARLIK YILLIGI 1968 Her yıl çıkar çıkmaz kapışılan VarUk Yıllığının 1968 sayıs çıkti. Yılın poütika ve sanat aktüaütesi, yilın kronolojisl, kitaplan, .düşünce yazıları, hiç ~4ıikâyeler, önemli bir toplu*' 9 * 0 3 * ^ ^ 9 resim açık oturumu KURUCUSU: YUNUS NADİ KURUCUSU: YUNUS NADİ tatanbul Posta Kurusu: Istanbul No. 246 22 42 97 22 42 98 22 42 Pazar 7 Ocofc 1968 ™ K* 4i Myf^»ra. Üâncüık: 4245/178 BARNARD, OPERATÖRLÜĞÜ BIRAKIYOR ŞÎMDÎ DE, «BİR ZENCİYE KALB TAKACAĞINI. AÇIKLATAN PROF. BARNARD GAZETECÎLERLE... Yeni Universiteler Kanun Tasarısı hazırlandı SÜKAN, BASIN TOPLANTISI YAPTI Malî özerklik Bünye reddederse dişçinin isteniyor D BLAİBERG, tLK DEFA YATAĞINDA OTURDU. TAVUK VE SEBZE YEDİ istanbul trafiği televizyonla düzenlenecek kalbi 2. defa deâişlirüecek (Dış Haberler Servisi) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Üniversıtelerarası Kurul taraftndan yeni bir «Oniversiteler Kanan Tasarısı» hazırlanmış ve ıncelenmek üzere Mıllî Eğitim Bakanlığına sunulmuştur. Tasarı, ür.ıversitelerimizin işleyişlerini yeniden düzenlemekte, üniversitelere idari ve bilimsel özerklik vanında mali özerklik verilmesini öngörmekterfır Malî özerklik Tasarının mali hükümleri k»pııyan 7 nci bölümü üniversitelerin özerk bütçeyle vönetilmesini, bütçelerin üniversite senatosunca hazırlanıp hükumete sunulma^ını, façıllar içindekı aktarmalann üniversite senatosu tarafmdan yapılmasını, harcamalarda üniversitelerin, Muhasebei Umumiye, Artırma ve Eksiltme, Sayıstay vize ve tescilı dışında tutulmasmı öngörmektedir. APE TOWN Kalbi değiştirilen emekli diş tabibi Philip Blaiberg'in vücudunun bir melezden alman yeni kalbi reddetmesi halinde, hastanın kalbinin ikinci bir kex değiştirilebileceği açıklanmıştır. 6. GÜN C ün sabah sehrimize gelen lçişleri Bakanı Dr. Faruk Sükan ile Emniyet Genel Müdürü Hayrettin Nakipoğlu, Emniyet Müdürlüğunde kurulan yeni kumanda odasınuı açılışını yapmışlardır. Henüz tamamlanmamış olan kumanda odasmı açtıktan sonra Basın, mensuplarının çeşitli »orularını cevaplandıran Sükan şunlan söylemiştir: •Polis ve Jandırma teşkilâtı büyük bir hızla gellşmcktedir. Yakında bütün illerl birbirine bağlayacak telsiz sebekesi faaliyete gcçecektir. Bu yıl polis kadrosuna 1500 kisi daha verilecektir. tstanbul Trafiğini düzenlemek için de telcvizyon almak üzere çalışmalar baslamıştır. Telcvizyon geldikten sonra trafiğin daha da ferahlayacağını ümit ediyoruz. Küçük karnkollar tamamen kaldırılacak ve polis toplu halde vurucu bir kuvvet olarak bulundurulacaktır. Araçlar yüzde yüz arttırümış, polisimiz ber türlü teknik imkânlarla teçhiz edilmeğe başlanmıştır. Güneydoğu illerinde kurulan Jandarma komandoîarına paralel olarak bu yıl Orta Anadoluda gele ; cek yıl da Batı Anadoluda komandolar teşkil edilecek ve bütün jandarma karakoüarı telsiz cihazlan ile teçhizatlandırılacaktır. Ayrıca 11 helikopter alınacaktır. Helikopterlerden ikisi şubat ayı içinde tes lim edilecektir. Cemiyetler Kanunu Ortak Pazar ve biz zmir'den bir mektup aldım. I Emekli kurmay albay olduğunu söyleyen bir okurum, OrI tak Pazarla kurmakt» bulunduğumuz ilişkiler yüzünden içini burkan kaygılan dile getiriyor: « Bu örgüte tam üye olarak katılmamıza şunun şurasında az bir zaman kaldı, diyor. Bir Fransız ttalya'da, bir Alman Fransa' da istediği gibi iş tutabtlir. Onlar birbirlerini iyi tanıyan, hirhirlerine alışmış milletlerdir. Biz se ekonomi ve ticarct nedir. yeni yeni öğreniyoruz. Tarih hoyunca hep içimize kapalı yasamışız. Tarın Ortak Pazara girdiğimizde lıalimiz ne olacak? Sakız adasından kalkan Apostol, getip Kordon boyunda meyhahe açacak, Kuşadasında motet işletecek. Batı medeniyet ailesine intisap edelim derken elin Rumu bizi rahatça soyup soğana çevirecck. Bıuıa karşı tedbirli olmalı değil miyiz?» Kaygılarında sayın okuruma hak vermemek BÜçtür. Hazırlık süresinin bitiminde Yunanistan'la beraber Ortak Pazar üyeleri arasına girdiğimiz zaman meyhaneci Apostol'dan çok daha çetin engellerle karşılaşacaeımıza hiç şüphemiz yoktur ve bunu ügili sorumlularımız da her halde en az hizinı kadar hilmektcdirler. 1957 Roma andlaşması ile temeli atılan, şimdilik altı üyeli Ortak Pazar, 1969 yU'nda tam anlamnla kısıntısız olarak isler hale gelecektir. Bu örçüte üye olabilmek için bize taııılan hazırlık süresi 1973 te bitmektedir. Gereldi koşullar yerine getirildiği takdirde, o tarihten itibaren biz de bütün bak ve vecibeleri ile Ortak Pazara üye olacağız ve sanki aynı devletin sınırlan içinde vaşıyormuşuz gibi kapılanmı2i, mal ve hizmpt alış • verişine açacağız. Gerekli koşullan o zamana kadar yerine getiremezsek, hazırlık ve intibak yıllarını bir süre daba uzatnıak mümkündür ve kanımızca bu yola baş vurmak zorunu ileride ortaya çıkacaktır. Bizim hesabunıza en büyük tehlike meybaneci Apostol'un rekabetinden ziyade, henüz gelişrnekte olan endüstrimUin gerek sermaye, gerek teknoloji bakımından gelişmiş Avrupa ülkelerine ayak uydurmakta gecikmesi ihtimalidir. Bu ihtimal çok kuvvetlidir ve üzerinde uzun uzun düşünülerek tedbirleri alınması gereken asıl husus da budur. Birkaç yıl önce Paris'te katüdığım bir Ortak Pazar seminerinde bu sorunu inceleyen uzmanlar, az gelismiş üyelerin durumlarını sürekli yardım politikası ile düzeltmek miimkiin olabiieceği tezini savunmuşlar, battâ «çok gelişmiş üyeler böyle bir yardım politikasını görev saymalıdırlar» demişlerdi. Sayın uzmanlara göre nasü Fransa'nın ve İtalya'nın Gflney bölgeleri Kuzeye oranla daha az gelişmiş idi ise, Avrupa' nın da kimi bölgeleri bizi ve Tunanistan'ı kastediyorlardı geri kalmış olabilirdi. Fransa ve ltalya, kendi Güney kesimlerine yardımı görev bilmiyorlar mı idi? tştc tıpla onlar gibi Ortak Pazar da bir bütün olarak fakir üyelerini kalkmdırmaya gayret etmeli idi. Ne var td, Paris'te o seminer toplantılan yapıldığı sıralarda Ortak Pazar örgütü buçünkü üstün düzeye ulaşmış olmaktan bir hayli uzaktı. A\Tupa kapitalizmi Ameliyatı yürüten cerrahlar heyetinin başkanı Prof. Clvrısüan Barnard'ın açıklamasına göre, bugün tehlikeli devreye girmekte olan Blaiberg'in vücudu kalbi reddetme belirtileri gosterirse bu hastanın hayatının sona ereceği anUmına gelmiyecektir. Barnard, bir ınsanın kalbinin iki kere değiştirilmesinin mümkun olduğunu söylemıştir. öte yanrfan yayınlanan son sağhk hülteninden ö|renildiğine göre, altı gün önce Groote Schuur Hastanesinde kalbi değiştirilen Dr. Blaiberg, dün yatağında yashklara dayanarak oturmuş, tavuk ve sebze yemıştır. 58 yasındaki Blaiberg'in neşeli bir şekilde doktorlar ve hastabakıcılarla konustugu bildirilmektedir. (Arkası Sa. 7, Sü, 4 de) imor Plönı nasıl ve neden değişir? eslkUştaki Spor caddesl (Akaretlerin bulunduğu) modemleşen IsUnbulun rfzel caddelerinden biridır. Bu cadde özellikle kışın sehrin trafiğinin büyük yükünü çe ker. Aynı zamanda Akaretler tarafı gcniş olduğu için Vişnezade parkından yukan kısmının da genislemesi gerckmektedir. tmar plânı, Beledıye îmar Müdürlüğü tarafmdan bu gerekçeye göre hazırlaıur. Parseller bıına eör* hesaplanır. Yukandakı totogralta göruldugu gıbi Vişnezade parta ile yanındaki blok aynı hizadadır. Ne var ki, bu hazırlık ve yapılan plânlar belecUyenin teknisycn olmayan İmar Komisyonu tarafından degiştirilir. Değişiklik İmar Müdürlüğüne haber verılmeden Belediye Meclisine gider ve geçer. Arkasından tmar İskân Bakanlığına göndenlip tasdik ettiriUr. Yukarda 682 sayıyı taşıyan blok'un önündeki çizgiler bu değişikliği gösteriyor. Birinci kalın çızgi teknisyenlerce yapılmış plânın çizgisidir. tkinci daJia az kalm çizgiyi Belediye Meclisi üyelerinden kurulu tmar Komisyonu üyelen çizmişler, böylece blok biraz öne çıkmıştır. Fakat o da yetmemiş, daha ince olarak Uçüncü çizgi çizilmişör. Böylece blok öne fırlamıştır. Bu neden yapılır? Seoebı basittir: Spor caddesinde arsalann tiatı 8001000 liraya kadar yükselmiştir. Dolayısıyla 100 metrekarelik yerden 80100 bin lira kazanılmaktadır. Yine lnşaatlarda satış metrekare başına 1000 lira kabul edilirse ki bazılannda bu 1500'e kadar çıfcıyor beher katta inşaat sahibinin kazancı yapılan apartımanın sahasına göre, binlerle ifade edilen rakamlar seklinde değişmektedir. Şimdi yukardaki diğer fotoğrafa bafcınız: Üzerinde oynanan blok'un önüne bir apartman yapılmaktadır ve bu yapı yanındakinden birkaç metre ileriye çıkmıştır. Dolayısiyle plân değişikliği, hem caddenın düzenini bozmuş, hem de oradaki arsa sahibine, inşaat sahibine gayri meşru kazanç sağlamıştır. I Bi Üniversitelerin gelırlerı arasında genel bütçeve konulacak yardım ödenegi dtsında. özel idarelenn ve beledıvelerin yardımları, harçlar ve ücretler, araştırma ve danısma ücretleri, yayın satıs siderlerı, bağış ve vasiyetler sıralanmaktadır Yapılacak baîı? ve vasiyetlerin vergi. resim ve harçtan muaf tutulması istenmektedir. Avrıca üniversitelerin yurt dışından getirtecekleri lâboratuvar malzemeleri v» her türlü bağıs eşyasının Gümrük Kanunu kapsamı dışında tutulması öngörü'müjtür Kulup ve diskotek adı altında faaliyet gösteren yerler için yeni bir kanun hazırlanmaktadır. Cemiyetler Kanununda değişiklik yapılacak ve polisin buraları kontrol etmesi kolaylaştırılacaktır. Bilhassa kumar ve kumarhaneler konusu ile silâh tasıyanlar konusu ele alınmi'îtır. Bunların yanısıra fuhus ve fuhuşla mücadele için de çalışmalanmız ilerlemektedir. (Arkası Sa. 7, Sti. 2 de) • ÖLDt'RULEN Bucak Müdürü Mahmut Kavlak. çocuğuyla herabcr... Makarios, tekrar asker top/uyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Buraya gelen haberlere göre, miktarı beüi olmıyan bir kısım Yunan askeri daha, 3 gemi halinde. Kıbrıs'tan aynlmış: fakat Makarios, yeni bir kur'ayı askere almağa karar vermiştir. Üniversite tarifi Ta^arıda, ünıver<:iteler şu şekilde tanımlanmaktadır : «Universiteler, fakültelerden, yüksek okul. okul, enstitü ve biIimsel kummlardan olnsmnş, 8zerkligi vr tiizel kisiliti bnlunan yüksek bilim, arastırma. 5|retim ve f£itim birlikleridir.» Tasarıda ayrıca veni açılacak üniversitelerin bu kanuna uygun olarak açılması istenm*kt*rlir. Kafadan yapışık ikizler ayrıfdı! JOHANNESBURG, Bir ev kadınırun, 7 Ekim'de kafa taslarmdan birbirlerine yapışık olarak dünyaya getirdlği Güney Afrikalı ikizler, dün buradaki Çocuk Hastanesinde başarılı bir ameliyatla, birbirlerınden ayrılmışlardır. İki hafta önce doğan bebekler, sezeryenle dünyaya getirilmişlerdi. Beş saat bir çeyrek süren ameliyat 27 kişiiik bir ekip tarafından yapılmıştır. Pediadri ve Plâstik ameliyatı uzmanları, diğer hekimlere yardımcı olmuşlardır. İkizlerin sağlık durumlarınjn «Tatmin edici», olduğu, fakat kendılerinin «Ağır Hastalar listesinden henüz çıkarılmadığı bildirümektedir. «Shirley» ve «Catherina», halen oksijen çadırındadır. Bundan önce Ingilterede yaoılan bu cinsten iki ameliyat, kısmen başarılı olmuş, her seferinde bebeklerin ancak biri sağ kalmıştı. Fakültelerin organlan • KAATİL kardeşlerden makineli tüfekle intilıar eden Yunus Turunç.. M. Eğitim Bütçesinin müzakeresinde Rektörler de görüşlerini açıkladı Bakan Ertem: «Yetkilerimi kullanmağa devam edeceğim » ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Fakültelenn organlan tasanda, genel kuru!, profesörler kurulu, yönetim kurulu ve dekan olarak sıralanmıştır Genel kurula fakıiltelerın profesörleri, doçentleri ve tam zamanh öğretim görevüleri katıtmaktadırlar. Bu kurulun öğretim plânlan hazırlaması, gerektiginde sınav sıstemleri tesbit etmesi öngörülmüstür. Profesörler kurulu, profesörler ve onlann yarı sayısında doçentten kurulu olup, fakültelerin büt<;e islerı ve akademik isleriyle ugraşacaktır. 3 profesör vP 2 doçentten kurula(Arkası Sa. 7. Sü. 1 ile) 6 kişinin kaatilinin inîihar ettıgı anlaşıldı SAMANDAG (Özer ÖZTEP blldiriyor) Karaçay bucağma bağlı Tavuklu köyünde önceki gün Bucak Müdürü dahil 6 kişiyi öldüren kaatillerden birinin intihar ettiği, ve cinayetin kan dâvası yüzünden işlendiği anlaşılmıştır. Ayrıca, olay yerinden 30 metre ötede kaatillerden Yunus Turunç'un MAP marka makinalı tabancayla intiharından sonra kaçan dört kaatilden biri olan Garip Turunç, dün Mağaracık köyü civarındaki mağaralarda ele geçirilmiştir. Diğer sanıklar aranmaktadır. Öte yandan, intihar eden kaatillerden Yunus Turunç'un üzerinde 127 makinalı tabanca. ve 57 adet de tabanca mermisi çıkmıştır. Bu arada, Antakya'nın en sevilen ailelerinden biri olan Kavlakların öldürülen oğlu 38 yasındaki Bucak Müdürü Mahmut Kavlak'm cenazesi de dün büyük bir törenle kaldırılmıştır. Evli ve iki çocuğu olan Bucak Müdürü Mahmut Kavlak'ın öldürülmesi, şehirde ve çevrede büyük üzüntü yaratmıştır. Dışışlerı Bakanlıiı Sözcüsü Oktay tşçen, dün Türk yönetimı Yürütme Kurulu üyelerinin Lefkoşeden çiriş çıkışlarını yasaklayan Rura yönetirnı kararı hakkmda «Böyle bir kararın tatbiki, Adadaki gerginlifin azalmasını değil. bilâkis artmasını intaç edecek ve bundan doğan sorumluluk Rum yönetimine râci olacaktm demiştir. İşçen, sözlerine şunlan eklemiştir: «Bu konuda B.M.'in nazan dikkati çekilmistir. Türkiye meselevi lâyık olduğu dikkatle tâkip etmektedir.» (Arkası Sa. 7. Sü 3 de) B. Milletler'i ikaz ettik İNGİLTERE'DE 500 YOLCULU EKSPRES, DEV KAMYONLA 10 ÖLÜ ÇARPIŞTI: Erdem : « İşçiye verilmiş haklar, geri alınmıyacak » UADİR NADİ (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Otce ve Plân Karma Komisyonunda Milli Eğitim Bakaniıgı DU'^ çesi üzerindeki görüşmelere önceki gece de devam edilmiş, k.omısyon dün sabah saat 3 e kadar çahşmıştır. A.P. li Nun Bayar, özel okulların noksanıannm zamanla diizeleceğini, nıtekim resmi ünıversitelerin de kuruluşlarında çalışmalarına büyük noksanlıklarla başladığını belırtmış, «Özel okalların da faydalı olduğuna inanmak gerekir» demıştir. T.İ.P. lı Yunus Koçak, öğretDoç. Dr. Fikri ALİCAN menlere yapılan baskıdan yakınmış, Devlet Tiyatrolarının durumuna değinerek, «Sanat afırhgıDr. Fikri Alican uzun yılImar ve Iskân Bakanı Haldun (Arkası Sa. 7. Sü. 7 Ue) lar Mississippi Cniversitesi Menteşeoğlu dün düzenlediğı baTıp Fakültesi Cerrahi Bölü• ,j. toplantısında »Vatandaşlanmı münde çeşitli organların n insan haysiyetine yakışır şart"TÖS. UYARMAYA transplantasyonunda çalışmışlar içinde konutlarda oturtmak, tır. Bir yıl süre ile ber gün refah devleti anlayışımızın vazceDEVAM EOECEK,, köpekler üzerinde karaciğer çilmez bir ilkesidir» demiştir. nakli, 400den fazla böbrek ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Bakan, konut edınmede Bakannakli, ayrıca akciğer, kalb ve TÖS Genel Yönetim ve Yürütme lığın ana metodi'nun «Kendi evini baş nakli yapmıstır. Doktora Kurulları ile Bölge Temsilcileri yapana vardım» olduğunu ileri tezini tstanbul (jniversitesintoplantısından sonra yayınlanan sürmüş, geçen vıllara göre 1967 de organ nakli konusunda bildiride, «TOS'ün uyarma göreviyılında vapılan hizmetlerı karşıvermiştir. Halen vatanî görene devam edeceği» belutümiştir. vini Askerî Çamlıca Göğüs laşhrmış ve stınlan sövlemıştir: AçıkJamada, «Türkiye bugün Hastalıkları Hastanesinde yap«66 U ve ilçede 287 önleme böliyice belirgin hale gelmiş bir yamaktadır. gesüıde 2900 hektarda 126.500 parscl pı değişikliğinin sancıları ıçindetesis edilmiş. J50 halk konutu va dir. Bu değişiklik, 21 Mayıs devpılmış ve bgnun için toplam olarim hareketinin olusturduğu 1961 Barnard'm son haftalarda rak 52 milyon Iira harcanmıştir. peşpeşe yaptığı ıkı kalb anayasasımn kesin bir emri nlHalbuki 1963 1964 vülannda 18 değistirme ameliyatını duğu halde, çok öncelerden beri milyon lira «arfiyle 11 Ude 1076 bütün dünyanın içten gelen bir halk çoğunluğu üzerinde egemen konut vapılmıştır.» ilgi ile izlemesinden, böbrek, akolan sermaye sınıfının baskısı ile Depremden ve diğlr tabii afet(Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) engellenmektedir» denilmektedır. lerden zarar görenlerin dertlerinin dindirildiğini ileri süren 7e örnek olarak Varto'yu gösteren Menteşeoğlu, sözlerine devamla, «Devletin iskân ve yardım ed i kudreti eksiksiz olarak knllan Imıştır. Ancak istismar devam etmektedir» demiştir. İmar Bakanı bu arada IstanANKARA Çalıçma Bakanı Erdem, dun baslavan Turkıve bul, Ankara ve tzmir illeri nâzım Metallş Federasyonu kongressnde konuşarak, «274 ve 275 Sayılı n!ân çalışmalarının 1968 yılında Kanunlarla işçilere verilmiş olan hakların alınması gibi bir şeyin mutlaka tamamlanacağuıı belirtbahis konnsu olmadıfını» belırtmiş, isci çocuklarının yüksek tahmiş ve tller Jankası sermayestsılı için 15 mılyon' lıralık bır fon ayrıldığını bildirerek, «Sosyal nın 1 milyar 200 milyon liraya Q adalet esprisi içinde emeklilik maaşının asgari haddinin yüzde yüz arttığını» söylemıştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 üa) karılacagını bıldirmiştir. B Philip Blaiberg, yaşayacak mı? Menteşeoğ/u; "Metodumuz kendi evıni yapana yardım,, Balıkesir'de de Senatör seçimi yapılacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yüksek Seçim Kurulu, 2 Haziran 1968 tarihinde Cumhuriyet Senatosu üyelerinin üçte birinin A Grupundaki illerde yenilenmesi için yapılacak seçimlerle birlikte C grupuna dahil Balıkesirde de iki üyelik için s*çim yapılmasını kararlaştırmıştır. Bilindiği gibi, iki yıl önce Balıkesir ilinl de kapsayan C grubunda kısmi senato seçimleri yapılırken Balıkesir Senatörü Enver Aka Cumhuriyet Senatosu Başkanı bu lunduğu için görevine devam etmiştir. . (Arkası Sa. 7, Sft. 3 de) Diz boyu ıre sonrası Her mevsim başı Paris Modacılan yeni bulaşlaruıı açıklarlar ve diinya Modası da modellerin en tntulanına göre sekillenir. Üç yıl önce modacılardan biri mini etekten söz edince, kumas fabrikatörleri dahil eski kuşak, yeni kuşağın eskiye bağlı olanlan kıyameti kopardılar. Böylesine acayip bir kılık olamazdı kadın icin. Onun elbisesi diz boyundan yukan çıkmamalıydı. ya da etekler en fazla 12 parmak boyu kısalabilirdi, Vücudun denizde açığı. ama sokakta örtülüsü daha zarif RÖrünürdü v. b. Modacı aldırmadı bu gürültülere. Çünkü biliyordu ki ortaya attıği Model. gençlik bunalunına cevap vermektedir. Özellikle erkekle e«itle«mek isteyeıı kadın, bu eşitliği giylmiyle de sağlamanın yolunu aramaktadır. Neticede Moda tuttu ve üç yıl içinde etekler daha da kısaldı. Görünen odur ki kadınlar kısadan bıkıncaya kadar bu moda da devam edecek. Kastımız bu sütnnlarda ne moda üzerinde ahkâm yürütmek ne de mini eteği savunmak. Bizi bu satırlan yazmağa sevkeden sebep, Millî Eğitim bütçesi sırasında komlsyonda yapılan konuşmalar. Bir Parlâmcnto üyesl çıkmıs, mini etek üzeruıe vaaz vermis: Üyenin istediği, eteklerin diz kapağının altında olmasıdır. Baska üyeler bu istefe karşı çıkmışlar, kimisi hiç dejrilse diz üzertne kadar lıln verilmesini. kimisi bir OLAYLARIN ARDINDAKİ HlXON, (AP) Manchester1le Londra arasında işliyen bir ekspres treni, dün bir demiryolu geçıdinde. 125 tonluk bir trans formatörün yüklü bulunduğu bir kamyona bindirmiştir. En az 10 kisi ölmüş, 40 kişi yaralanmıştır. Ölü sayısının daha yüklü olmasından korkulmaktadır. 500 kadar yolcu taşıyan trenin lokomotifi ile tıklım tıklım dolu 10 vagonundan 8'i hatlardan fırlamış, bir vagon demiryolu hattının yanındaki bir tarlaya devrilmistir. Demiryolu geçidini aştığı sırada bozulup hatlar üzerinde ka lan ve ikiye biçilen kamyonun şoforüyle muavinine bir şey olmamıştır. I m Lodos, limanı telce uğrattı Dün gece saatte 80 90 kilometre hızla esen Lodos, İstanbul limanını felce uğratmış, Eminönü Salacak, Beşiktaş Üsküdar, Kabataş Üsküdar, Sirkeci Harem ve Kartal Yalova seferleri iptal edilmiştir. tki araba vapuru, batma tehlikesi geçirmiş; birçok gemi, uygun yerlere sıgınmıştır. Hasköy Kapıkâhyası Sokak 2 sayılı evde, henüz bilinmiyen sebepten, dün saat 21'de çıkan yangın. şiddetli lodos vüzünden söndürülemeyince, gecekondu bölgesi de tehlikeye girmiştir. Neticede, 2 katlı ev yanmış. yangm güçlükle kontrol altma almmıştır. Evde; emekli bir subayla bır işçi ailesi oturmaktaydi. Dr parmak daha uzununa müsaade edilmesini savunmu}. Haberden öğıenildiğine göre sonunda bir anlasmaya vanlamamıs ve böylece etek meselesi askıda kalmış. Gçlismiş ülkelerde çöziim bekIeyen problemler, az gelişmişler kadar bol olmadığı için oradaki Parlâfıentolarda milletvekilleri, scnatörler ya bilgiçlik taslamak, ya obstruksiyon yapmak için yasa(Arkası Sa. 7. Su. 8 de) LODOS VE YANGIN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog