Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

Asturias (Nobel 1967) YEŞİL PAPA C ı o Yayısevinin NOBEL TATINLAB1 distainde Cemal Sürtyym'nın Turkçadyle çıkü. FUü: 13 Unu Asturiu'iD büyflk romanı GÖZLERÎ AÇIK GİDENLER yaktoda çıfayor. Gcnel Dajıtım: Cera Yayınevi, Taa Ap. Bajmusalüp Sok. Cagvlogta • tıt. Et* Dagıtım: O. Özismen Datle îmiı. Feza Reklâm: 2423/135 umhurİYet KURUCüSU: TÜNUS NADÎ Ünlti Ameriİljp fcikâyecisi eskimek b U m m tun Amerikasinı güçlü ve hidvli t bu yazarın en demeti Nurertin lık Yayınevi 4 Jİra fiya :: 4245/137 44. yıl soyı 1S60 S Telgrai T « m e k t u p mdresi: Cumhuriyet Teleforüar : 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 İstanbul Posta K u t u s u : tstanbul N o . 246 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Cumorfes? 6 Ocak 1968 Kalbi d*ğiş&n ve seğlık durumu mükemmel olan Dişçi, etrafı ile şakalaşıyor Sovyetler, Barnard'ı acelecilikle suçladı 5. GÜN (D15 Haberler Servisi) Ankara, BM Genel Sekreteri U Thant'm endişe ve tereddütlerini paylaşmıyor KALBİ, ŞİMDt BİR BEYAZ DERtLİDE ÇARPAN ÖLÜ MELEZ CLİVE HAUPT... Kıbrıslı Türklere tazminat verilmiyecek (Dış Haberler Servisi) nkara'da Dışişleri Bakanhğı Sözcüsü, dün; «Türkiye'nin, BM Genel Sekreteri UThant'ın endişe ve tereddütlerini paylaşmadığıru» bildirirken Lefkoşe'de Rum Hükumeti Sözcüsü, «Kıbnslı Türk lere tazminat ödenmiyeceğini» açıklamıştır. Dr. Küçük ise, demecinde, «Makarios'un aldığı son tedbirlerle zaten Ada'da gergin olan durumun vahimleştiğıni» söylemiştir. M. Eğitim Bütçesi görüşülürken ağız kavgaları yapıldı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Millî Eğitim Bakanhğı bütçesini görüşmeye devam eden TB MM Bütce ve Plân Karma Komisyonu'ııun dünkü toplantısında ağız kavgaları olmuştur. Bunlardan en şiddetlisi, TabU Senatör Ahmct Yıldız'ın konuşması sırasında, AP'li Akay Mustafaoğlu ikilisi ile CHPU Şençr arasında geçmiş; araya girenler, çıkması pek muhtemel üzücü olayları önlemişlerdir. C APB TOWN Groot» Schuur hastahanesinin en son «aglık bülteninde belirtlldiğine göre. emekli diı tabibi Blaiberg'in bünyesinin yeni takılan k»lbi reddet tigine dair hiçbir emara belirmemiş ve ameliyathda hiçbir enfeksiyon meydana gelmtmiftir. Hutuun «Genel durumn ve kan doUgımı mtikemmeldir.» Ameliyattan ionra Blaiberg'e t ı kılan bütün gondalar dün çıkarılmıstır. Melez Clive Haupt'un kalbi, beyaz derili Blaiberg'in göğsünde enerjik bir şekilde çarpmağa devam etmektedir. Bucuk Hüdürü ile 6 kişi, makineli lOfekle öldürüldü (Yurt Haberleri Servisi) Memleket çapında bir salgın halini alan cinayetlere, dün yenileri eklenerek, 14 kişi daha öldürülmüştür. Antakya, Balıkesir, Kilis, Denizli, Gaziantep ve Adana'da işlenen 6 cinayetin başhca sebebi; su, kadın ve aile geçimsizlikleridir. Su arkı yüzünden.. ANTAKÎA Karaçay bucağına bağlı Tavuklu köyünde dün, su arkı yüzünd'en men'i müdahale kararını infaza giden Bucak Müdürü ile 4 kişi, ikı kar deş tarafından makineli tüfekle öldürülmüştür. KaaüUerden biri, kendisine yartfım ederken yanlışlıkla yaraladığı kardeşini de, «Cezaevinde çürüyecegine ölsün, daha iyi!» diyerek, vurmuştur. Ayrıca, kaatil aileden biri de, olaydan sonra makineli tufekle öldürülmü? bir halde bulunmuştur. Böylece 61ü sayısı, 7 olmuştur. A Bazı önergeler lstanbul Unıversıtesı bütça raportörlerı Mes'ut Erez (AP), Alı R. Uzuner (CHP) v e Muhıttın Güven (AP) bazı önergeler vererek bu Ünıversıte bütçesine ek ödenekler konulrnasını ıstemışlerdır Bütçe göruşmelerinın sonunda ele atınacak bu önergelerde beluUldieıne göre. lstanbul Ünıversıtesınde ikuyan öğrencılerın '« 32.5 unun aylık gehrı 50201) llra arasıuda değışmekledır tstanbul Ünıversıtesi oğrencı sayısı 1955 de 11 bın ıken bugün 3ü bıne yukselmıştir. 7080 öğrencıye bir ocretım uvesi düj mektedır. öte yandan önergelerde lstandul'da kurulacak bır ışletme fakültesı için 91ü bın lira lık ödenek ıstenmektedır Klinik safhası I öte yandan ikı tanınmıj Sovyet cerrahı, Moskovada. Prof. Dr. Christian Barnard'ı zamansıı kalb ameliyatlan yapmakla hak ıız bir tehlikeyi göze almakla «uçlamıslardır. Barnard ekibinin gerçeklestirdiği ikinci kalb nakli ameliyatını yorumlayan Sovyet cerrahi profesör Rem Petrov şöyle demiştir: «Profesör Barnard'ın g5ze aldıgı tetalike bana haksız görünüyor. Gerçekte organ nakli im kânlannı incelemek için hayvan lar yeterli kpnolardır. Dokuların nynşmazlıgı meselesinin de» neme alanında henüz çözümlen Kediği kanaatindeyia. Bu sebepten de bence bn menelenfn klinik safhasına eetirilmesine irin verilmemesi gerektigine ina nıyornm.» (Arkası Sa. 7, SQ. 2 de) Tazminat yok.. Kıbns Rum Hükumetinin Sözcüsü, dün Lefkoşe'de; hükumetm Kıbrıslı Türk'lere tazminat ödemeye başladığı hakkındaki haberi yalanlamış ve: «Bu tazminat, ancak Kıbrısİı Tiirk'lerln ayaklanması yüzünden zarar görmüş Kıbrıs'lı Rum'iara ödenecektir». Hemıstir. Görüşmeler îlk sözü alan ömer Hocaoğlu (AP) özetle «Üniversitemizde zaman ve para isratı vardır. Fakülte sonrası okullar kurulmalıdır. tîniversitelerimj* araştırma alanında başarılı degildir. Oto kontrola önern verilmelidir. Rektörlük süresi nzatılmalıdın demıştır. Hocaoğlu bazı ögretım viy«lerinin yaymladığı bildirileri tenkid etmış, «Meselâ Parlâmento bir karar alıvor, bir kısım Sgretim üvesi çıkıvor. Anavasaya babayasaya aykırıdır, dive bir bildiri yayınlıvor. Bu bildiriler obiektif olmuyor» demıştır. Hocaoğlu Kaıadeniz üniversitesınde Istanbul'dan getirtilen bazı ögretım üyelenne konîerans ücreti olarak 400 ckayme» verüriığinı öne sürmüş ve bu parayı fazla bulmuştur (Arkası Sa. 7. Sü. h de) Dışişlerinin Genel Sekretere cevabı Dışişleri Bakanlıgı Sözcüsü, dünkü açıklamasında, Birleşrolj Minetler, .Genel . Sekreteri UThant'ın önceki gün verdiği raporda gecici Türk yöne timi ile ilgili olarak «Banşçı yolu zedeledU şeklindeki görüşünü cevaplandırmıştır. Sözcü lşcen bu konuda yöneltilen bir soruya karşıhk şu açıklamayı yapmıştır: •Genel Sekreter. bahis konusu ra porunda önce bütün ilgili tarafla rın gorüşlcrini tarafsız ve kronolojik bir şekilde izah etmekte. ancak, mü lahazalar kısmında, gcçici Türk yö netiminin Güvenlik Konseyinin 22 aralık 1967 tarihli kararının taraflara itidal tavsiyc eden 4. paragrafını etkileyip etkilemiyeceği konusunda bazı tereddütler ifade etmck tedir. Genel Sekreterin bu konuda izhar ettiği tereddütler tarafımızdan paylaşılmamaktadır. Geçici Türk yönetiminin mahiye ti sayın Dışişleri Bakanunız İhsan Sabri Çağlayangilin 30 aralık tarih U beyanatında açıklıkla helirtümis ve bunun tamamen Kıbns Türk ce maatinin içişlerini ilgilcndircn ve (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) Karan tebliğ etmeden... Soruşturmaya göre, 32 yaşındaki Yusuf Turunç ile kardeşi AH'nin kullandıkları su arkı konusunda çevreden bazı ıtirazlar olmuş, netıcede arkın, Turunç ailesi tarafından yıllardır haksız kullanıldığı anlasılmıştır. Bunun uzerine ahnan men'ı müdahale kararmın tatbikıne, Karaçay Bu cak Müdürü Mahmut Kavluk memur edilmıştır. Bucak Müdürü, Tavuklu köyüne giderek, ya. nına koy muhtan Danyal Çilli, köy ihtiyar heyetinden Yusuf Mengen, Hasan Çilli ve Köy Bek çisi Yusuf Gültekin'i almış, olay mahalline geçmiştir. Fakat, Yusuf Turunç, kardesi Ali Turunç'un yardımiyle, Bucak Müdürünün karan tebliğ etmesine meydan vermeden, Sten makineli tüfeği ile ateşe başlamıştır. Dr. Bozer, "Fevkalöde bir boşon,, dedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Geçen yıl köpek kalbini bir başka köpeğe takarak ıto saat yaşamasım sağlayan Hacettepe Tıp ve Saglık Bilımleri Fakültesi kalb uzmanlanndan, Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Yüksel Bozer, Dr. Prof. Barnard'ın kalb nakli ameliyatı için «Fevkalâde bir başarı, büyfik cerrah. büyük bir cesaretle bu adınu atarak haçarıya uiaştı» demıştır. Dr. Bozer, bu konudakJ çalışmaların 1960 dan bu yana Amenka ve Rusya'da köpekler üzerinde denendiğinı belırtrıuş, ıns&nlara uygulamanın büyük bır başarı ve cesaret olduğunu bne sürmüş, böyle bir amehvenin va(Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) Basın kanununun bazı maddelerinin değişmesini öngoren tasarı hakkındaki gbrüîlerinı aldığıraız Hukuk Pakültesi Ceza Hukuku öğretırn üyelen. gazetelerin yayınlanır yayınlanmaz toplatılabilmesi için Basın Kanununda herhangı bır değışikliğe luzuru olmadığım, yapılacak değışıkliğıa bir yenilik getirmiyecetuıı söylemişlerdir. Suç görülen yayınların toplatılmasının ıdari bir iş oldugunu ve görevli kadronun ça.ısabilmesine bağlı bulunduğunu belirten öğretim üyelen, «Cevap ve düzeltme hakkı» Ue ilgili de^ışikligin tatbikat bakımmdan daha yararlı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Okmeydanı Gürsel mahallesi Bakır sokaU 21» nunıar.ilı gecekondu, arkasınflaki istinat duvannın yıkıltnası Ue çökmüştür. Saat 23.30 da cereyan eden olayda gecekonduda oturan aitı kişilik ail»dın iki kişi ölmüş, biri apır olmak üzere dört kişi de yaralanmıştır. Enkaz altında kalarak feci şekilde ölenlerin ev sahibi 45 yaşındaki Halil Korkmaz ile eşı 43 yaşında Hatice Korkmaz, yaralı kurtulanlann ise Remziye, Zekiye, Halil ve Osman olduklan öğrenilmiştir. Bir gecekondu çöklü, iki kişi öldü Nasıl oldu ? CÖKEN GECEKONDÜNIN ENKAZ1 Prof. Öztekin Tosun «Gazetelerin topiatılmasında sürat sağlamak amaoıyla, gazetelerde belirtildiği 'ibı Basın Kanununda değişiklik yapılacaksa, bu lüzumsuz bir gayret, etran velveleye vermek olacaktır. Nöbetçi savcılık ve nöbetçı hâkımler kanunda değışikliğe lüzura görmeden aynı görevle sorumlu kılınabilirler. Bizde eksık olan kanun değil, tatbikattır. Eğer ga zetelerin toplatılması gecikiyor. toplatılma tam yapılamıyorsa, tatbikat aksaklıgından, bu işle zö revli kadronun yetersizliğinden ! • leri geliyordur. Sözü geçen tasarı hiç bir yenilik getirmiyecektir. Cevap ve düzeltme hakkı Ue İlgili 19. maddenin değiştirilmesini öngören tasan İse tatbikattaki aksaklığı gidermek bakımıa. dan faydalıdır. Cevap ve düzeltmelerin doğrudan doğruya gazetcye gönderilmesinin önemli bir faydası olacaktır. Gazete cevaptan zarar gören müessese oldugu lçin, cev8ptaki kanunlara aykın ve suç unsuru olabilecek konulan, h5kimden çok daha titizlikle inceliyecek ve gereken itirazını yapabilecektir.» Tevkif edilen gangster Remıi ve arkadaşlar: iiade değişthdi Gangster Irfan Vural ile uç v zılı kaatilı Sultanahmet Cezaevinden kaçıran ve kendilerine soygun plânları hazırladığı ileri surülen gangster Remzi Çetin, suç ortağı İsmail Laztürk ile bunlara yataklık yapmaktan sanık Lütfü Kahveci, dün tevkif edilmişlerdir. Savcının takipsizlık kararına rağmen, d'iğer sanıklarla birlikte yanlışlıkla mahkemeye giren yorgancı Hamdi Samastı ise, gangsterlere silâh sattığına dair delıl bulunmadığından, serbest bırakılmıştır. Kardeşini de öldürüyor Çıkan kurşunlar, Bucak Müdürü Mahmut Kavlak ile birlikte Muhtar Danyal ÇiUi'yi, ihtiyar heyetinden Yusuf Mengen, Hasan Çilli (Muhtarın kardeşi) ve Bekçi Yusuf Gültekin'i derhal öldürmüş, 18 yaşlarındaki Hilâl Çilli'yi ise, ağır yaralamıştır. (Arkası Ss. ?, Sü. 8 de) Sirkecıdeki bir handa odabası olarak çalışan Halil Korkmaz'ın altı yıl önce yaptırdığı çecekondunun arkasında briketten örülü 2 metre yüksekliğindeKi davar son yağan yağmurların tesıri ile temelden kaymiş ve 3 metre clerinlikte bulunan gecekondiinun üzerine çökmüştür. Duvann büyük kısmı Halil Korkmaz </e eşi Haticenin yatüğı odanın tavaruna inmiştir. Çöken tavan altında kalan kan koca hemen ölmü^lerdir. Amdrika'nın son kararları Türk Hükümetine bildirildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) A.B.D. Hükumetirun almış oldugu ıktisadi tedbırler ile ilgili karar bır yazı ile Ankara'dakı Büyükelçiliğı kanalı Ue Dışişleri Bakanlığına bildırilmiştir. Bakanlık yetkilileri bu konuda, «Abnan kararlann Türldye'ye hissedilir bir etkisi olmayacaktır» demişlerdir. 17 yaşındaki sanık Nobetçi Sulh Ceza Mahkemesinde, 10 detektifin aldığı sıkı emniyet tedbiri altında sorguları yapılan sanıklardan İsmail Lazturk, Emniyet Müdürlüğünde verdiği ıfadelerinin doğru olmadığını öne sürerek, Remzi Çetin'i Aksaray'da kahvecilik yaparken tanıdığını, Irfan Vural ve arkadaşlarını cezaevinden kaçırma ve gardiyan Kemal'i öldürme olayına katılmadığmı söylemiştir. Nüfus kayıtlarına göre 17 yaşmda gözüken tsmail, bu arada Remzi Çetin ve Irfan ile arkadaşlarının, ansızın Zeytinburnu'ndaki evine geldiklerini, silâh tehdidi altında bir gece yattıktan sonra, kendisini de yanlarma alarak Lütfü Kahveci'nin evine gittiklerini anlatmıştır. Emniyet Müdürlüğünde Savcıyı «Polis Şefi» sanarak ifade verdiğini de iddia eden Laztürk, «Beni, yanlarından ayırmadıkları için ibbar edemedim» demiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Mucize îkinci odada yatan, ailenin 18 yasındakl Remziye, 8 yaşındaki Zekiye, Halil ve Osraan Korkmaz, büyük bir gürültü ile uyktılanndan uyanmışlardır. Tavanın yansı çökmüş, lâmbası sönük odada ne yapacaklannı şaşıran ç o cuklar, «Anneciğiıa, babacığım, bizi knrtann. öleceğiz hurada» diye bağırmaya baslamıslardır. Çökmeden ileri gelen srürültiiyü ve çocuklann feryatlannı duyan komşular. bir eteğtn kenarmda kurulan gecekonduya baktıklan zaman sadece bir odanın vansını, bu yanm odada birbirlerine sanlmış dört çocugu görmüşlerdir. Olaya tanık olan komşular, «Bu gercekten bir mucizedir. Bu çocuklann hiçbiri knrtulamazlardı» demişlerdir. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) ENKAZ ALTINDAN KURTULANLAR Doç. Nevzat Gürelli «Sözü geçen tasan metnl gaaetelerde neşredilen haberden 1 baretse, Basın Kanunu ve hürriyetlerin özü açısından hiç bir yenilik getirmiyecektir. Gazetelerin süratli toplatılabümesi tamamen idarl bir şey, kanun değiştirmeye lüzum yok. Tasan metni kanun mevzuu olmadığı gibi, herhangi bir değişiklik getirmiyecek tir.» U Thanfın raporu yeni Birleşmiş Milletler Yasası ne kadar pariak ve göı yaşartıcı cümlelerle süstü olursa olsun Tesbilât aslında çıkarlar üıerine kurulndnr. Hele Teşkilât yöneticileri çıkarlarla birlikte hisleri kanstınnaktan bir türlü kurtulamanuşlardır. Güvenlik Konseyinin kararlariyle Genel Knrul toplantılannda ahnan kararlar arasmda böyle davranışlan gösteren örnekler çoktur. Bizi yakından ilgilendiren Brnek ise siiphesiı Kıbns ihtilâfları karçısında Sekreteryanın eösterdiği Türk aleyhtarı tutumdor. 1964 ihtilâfından sonra VThant'ın Kıbns arabuluculnfcu için Roltı Bennet'i teklif ettiğini hatırlarız. O zaman Bennet, Türk Hükumeti tarafından kabnl edilmemis, yerine Galo Plaza sönderilmisti. Lefkoşe'nin Rnm kesiminde Makarios yönetimiyle ve Rnmlarla hemen sıkıfıkı hale gelen Plaza'nın hazırladıgı plân, doğrndan dotrnva Kumlann istediklerini UThant'a teklit ediyordn. Son ibtilâfta Birleşmi* Milletler Genel Sekreteri, Sekreterya temsileisi olarak yine Roltz Bennet'i görevlendlrdi. Gerçi Bennet'in bn defa arabuluculnk gibi bir görevi yoktn. Ancak New York'a döndfikten ionra rapornnu UTbant'a verdi. Genel Sekreter de o rapora dayanarak teşebbüslerde balnndn. Raporda Bennet'in hangi tavsiyelerde bulundngıınn bilemeyiz. îalnıı bildigimiı bir ?ey varaa, o da sndnr : UThant, Galo Plaza'nın nznn vâdeli Enosis plânına taraftardır ve Makarios'un kerairme ve dagıtma poütikasiyle aynı paraleldedir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri belki îunanlı yardımcısının da telkiniyle inanmaktadır ki, Kıbrıslı Türklerin reaksiyonn zanıanla geçecek. Rum yönetimi ejfer Türklere karsı davranışını yumuşatır, onları yöneten liderlerle cemaati birbirinden ayırabilirse mesele kendiliginden hal yoluna girecektir. Bu bakımdan UThant, Grivasçılara, Türkleri tuttotu ya da Türk eetnaatlnin hakkını tes OLAYLARIN ARDINDAKİ NATO Personelinin eşya satışının yasak edilmesi yılda 40 milyon kazandırdı YARIN CUMHURİYET'TE ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiyeye gelen NATO personelinin kişisel ve aile ihüyaçları için getirdikleri ev eşyaları ile otomobil ve benzeri nakil araçlarını, «serbestçe^ satmalarının yasaklanması ile Türkiye nin yılda 40 milyon lira civarında kazancı olmuştur. Yasaklamadan önceki uygulamaya göre, NATO personelint ait otomobil ve benzeri nakil araçlariyle ev eşyalarınm satışı. gümrük ve vergi resimleri, abcıları Uralunlan odsnjnek suretiyle serbest olsrak vapılmak(Arkası Sa. 1, Sü. 3 de) iim ettiğı için degil, zamansız çıkıslarla nzun vâdeli plânı bozduğu için karsı olmuştur. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs'taki yeni Türk yönetimi konnşunda Güvenlik Konseyi üyelerine verdigi son rapor da aynı tatumun devamıdır. UThant bn raporunda, yönetimin barışı zedelediginden sözetmektedir. Gerçckte zedelenen ise birbirine paralel UThant • Makarios politikasıdır. Nitekim Genel Sekreter raporunu dağıttıgı sırada Kıbns Cumhurbaskanı, yöneticiler bakkında aldığı zecrî kararlan açıklamıs, Türk Xürütme Knrnlu üyeleriyle birlikte yüriitmede görev almış ve alacak bütün memnrlarm Lefkoşe'debi Türk kesiminden çıkıslarını ve oraya girislerinl yasaklamıştır. öte yandan ke(Arkvtı Sa. 7, Sfl. 5 de) Bir Amerikan pifotunun özerınden ne/er çıkar ? HANOİ (a.a.) «AFP» Ajansının Hanoi muhabiri, uçakları Kuzey Vietnam üzerinde düşürülen Amerika'lı pilotların üzerinden çıkanları şöyle sıralıyor: «Amerika'lı pilotlann üzerinden çıkan eşyayı, önce büyük ve küçük parçalar olarak ikiye ayırmak gerek: Büyük parçalar, küçük parçalar. Büyük parçalar: Görülmesi kolay, f^rı veya portakal rengi kauçuk bir san'lal hır •Smıth V/esson» ta(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog