Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

fŞAHESER ROMANLAR! •* H«ningvay: IRMAKTAN ÖTEYE * PMtenuk: DR. JİVAGO * SMnbacfc: CENNET YOLU * $Mnt*cfc: AŞK OTOBÜSÜ * Awlr4 Gidm KALPA2ANLAR * SİMİair L«wts: VAHŞİ Bwck: ANA ŞAKAYIK M t l M t V I Nobel Kazanan Yazarlardan Cl/VEN umhuriyet 44. yıl fayı 1S602 KURÜCÜSU: YÜNUS NADÎ Telgraf »• mektup Telefonlar : 22 42 adreai: Cumhuriyet 90 22 42 96 İstanbul Posta Kutusu: Istanbul No. 246 22 42 97 2 2 4 2 9 8 22 «2 99 Cuma 5 Ocafr 1968 Ünlü genç Rus şairi Yevgeni ko'nun bu güçlü uzun hikâyesi ya sava»ıroD kanlı bir bölümi! landınyor. Nihal Önol'un çevirdiği eserin öyab 2 liradır. Varhk Yayinevi Üâncüık: 4245/107 Makarios, tahditleri gelecek hafta kaldıracağını açıklarken istisna koydu: Tiirk Yönetimi Uyeleri Lefkoşe'den çıkamıyacak UThant: «Kıbrıs'ta ayrı Tiirk yönetimi kurulması barışçı yolu zedeledi» NEW TORK, (APAA) BM Genel Sekreteri UThanl. Kıbrıs'h Türkler'in Ada'da ayrı bir yönetim kuımalarının, meseleye barışçı bir çözüm yolu bulunmasım zedelediğini söylemiştir. U Thant. 15 memleketten kurulu Konsey üyelerine dağıtılan dünkü özel raporunda ayrı yönetim kurulması kararmın Giivenlik Konseyi'nin 22 Aralık'U bütün tarafları durumu daha d» v«himleştirecek hareketlerden kaçınmağa çağıran bir karar t*sangını kabulünden yalnız bir hafta sonra ve kendisinın «taraflarla gd rüsmeğe başlamak üzere» olduğu bir sırada alındığına da dıkkati çekmiştir. BM Genel Sekreteri, Kıbns ve Yunan hükumetlerinin sert tepkileri karşısında, kendi kanaaiince. ayn bir Kıbrıs Türk yönetimi kurulmasının «Gerek benira aracılığunın kullanılması hususunu ve gerekse Kıbrıs'ta normal duru mun yaratılmasına matuf atılacak yeni adımları zedeliyecek bir tesiri olabileceğini» ileri sürmüştür. Geçici Kıbns Türk Yönetimi hakkında Kıbns Turk Liderliğinın kendisine veya Lefkoşedeki Özel Temsilcisine hiçbir şekilde peşinen malumat vermediğini bıldiren U Thant, raporunda : «Şüphesiz, muhtar bir yönetim kurulmasının niteliği koııusunda Tiirk makamlarınca verilen teminatı, memnunlukla karşıladım. llgili bütün tarafların, Kıbrıs'taki durumu vahimleştirebilecek her türlü yeııi davranıştan kaçınacaklarına da inanmak isteritn. Boylcliklc Guvenlik Konsey i. meselenin sürekli bir çözüme varnıası için yeni bir çabaya girişebilir» demektedır. Melez kalbi taşıyan beyazın neşesi yerinde 4. GUN (Dış Haberler (DIŞ HABERLER SERVİSİ) Cumhurbaşkanının,«Taksim» ve «Devlet içinde devlet» gozü ile baktığı geçici Turk yönetiminın orgutlenmesini ve üyelerinin TÜTK lerle temasıru önlemeye azmettıği anlaşılmaktadır. Makarios, şöyle devam etmiştin «Türkler, Ada'nın her tarafında tam bir yer değiştirme serbestisin sahip olacaklardır. Rumlarm kurdukları barikatlar ve yol kontrol noktaları kaldmlacaktır. Türk kesimlerine her çeşit mal girecek ve çıkabilecektir.» Rum yönetimi, simdiye kadar stratejik olduğu gerekçesiyle kundura bağından çimentoya kadar bir yığın malzemenin Türk kesimlerine sokulmasını yasaklamıştı. Cumhurbaşkaru, 3 gün önce Kanada'nın, «Toronto SUr» gazetesine verdiği ozel demeçte, plânı yeni yıl için, «Mutlu bir başlangıç» olmak üzere tasarladığını, fakat Türkler'in geçen Cuma birdenbire «Ayrı bir hükumet kurmaları» yüzünden uygulamayı ertelediğinl söylemiştir. (Arkası Sa. 7, Stt. 1 de) LEFKOŞE Cumhurbaşkam Makarios, dün gece Ada'daki gerginliği hafifletmek amaciyle hazırladığı bir plânı, önümüzdeki hafta uygulamaya geçeceğini açi~lamıştır. Plân, 1963 Aralık'ından itibaren Kıbris'lı Türkler'e karşı konulan bütün yüdırma tahditlerini kaldırmaktadır. Ancak, «Yeni Banş Taarruzu»nun önemli bir istisnası vardır: Başpiskopos'un «Aşikâr şekilde kanunsuz» olarak nitelediği geçici Türk yönetiminin üyelerinin Lefkoşe'nin Türk kesiminin dışına çıkmalarrna izin verilmeyecektir. Isı Doğu'da artıyor, Batı'da düşüyor Servisi) Prof. Dr. Barnard, "Kalb nakli ameliyatlannda domuz yüreğl kullanılacak,, dedi Bas ın Kanununda değişiklik yapılıyor A Gazeteler, yayınlamr yayınlanmaz toplatılabilecek ANKARA (Cumhııriyet Bürosıı) Adalet Bakanhğı, suç görülen yayınlar halinde gazetelerin toplalılmasında sür'at saçlamak maksadiyle Basın kanununa yeni bir fıkra tlâvesi için bir tasarı hazırlamıştır. Bugünlerde Parlâmentoya sev kedilecek olan tasan kanunlaştığı takdirde gazeteler yayınlanmasından ve satışa çıkanlmasından hemen son ra toplatılabilecektir. İSTANXUL'DA SÜREKLİ VE ŞİDDF.TLİ YAĞML'R BİB ÇOK SEMTIJERDE GÖLLER MVYDANA GETİRDİ APE TOWN Groote Schuur Hastanesinden dün yayınlanan ion sağlık bülteninde, dört gün önce yeni bir kalb takılmış olan emekli Dis Tabibi Philip Blaiberg'in durumunun «çok iyi» olduğu bildîrilmiştir. Bültende, hastanın süratle iylleştiği, şuurunun yerinde olduğu ve doktorlarla konuştuğu da eklenmiştir. Bültende aynca hastaya henüz katı yiyecekler verilmedigi, fakat neşesinin yennde olduğu cfa belirtümistir. Halbuki önceki gün 24 saat sonra Blaıberg'e sıvı gıdalar yanında ilk defa olarak bir de katı yumurta verılecegı bıldırilrmştı. Bu arada Güney Afrikalı gençlerin ilâhı halıne geien Prof. Dr. Christian Barnard. «Gelecek 20 yıl içinde domuz vüreti kalb nakli ameliyatlarında mnhtemelen en fazla knllanılacak organ taaline gelecektir» demiştir. Groote Schuur Hastanesinin idarecilerinden Dr. Jacobus Burger, yeni kalb ameliyatı için sırada kimsenin bulunmadığmı söylemiştir. Burger. Blaıberg'e, vücudun yabancı kalbı reddetmesini önlemek için, ilk takma kalbli adam Louis Washkansky'ye yapıldığı gibi, yüksek dozda ilâçlar verümiyeceğini belirtmiştir. Burger, Blaiberg'in takma kalbi reddetmesı ihtimalinin çok zayıf olduğunu sövlemiştir. C Türk doktorlon ne diyor ? % Fınekli diş doktoru Blaiberg'in göğsü *ç:lıp ha<ta kalbi meydana çıkanlıyor. ANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) Ankara'da açık kalb amelivatı yapan doktorlar. Prof. Dr. Christian Barnard'ın son yaptığı kalb degistirme arnelivatmın başansının yüzde vüz olduğunu söylemisler. «Gerekll sartlar temin edildijti takdirde birkaç sy içinde kalb defeisiklitini Türkiye'de yapmak imkSnı vardır» demislerdir. Yüksek îhtisas Hastane»inde başarılı kalb ameliyatları yapan Dr. Kemal Beyazıt, Prof. Barnard'm başarısından kıvanç duyduğunu belirtmi» ve sunlan sövlemı$tir : «Bu ameliyatın teknik problemleri oldnkça halie* dilmistir. Guç bir teknigf icabpttirmiyor. Bütün mesele kan grnpları gibi dokn «ruplarının iyi bir tekilde tefrik edilmesidir, bu önemlidir. Burada eerrataiden çok, cerrahinin dışındaki hücre ve dokn çalışmalan büyük problemdir. Biz klinijimizde hayvanlar üzerinde başarılı çslısmalar yapmaktayız. Nesiç çaiısmaian için Amerikadan bazı ilâçlann getirilmesi için teşebbüse geçtik. tlâçlarımız ftldikten sonra havvanlar fizerinde kalb detişikliklfrini de vapacagız. Bundan sonra inssnlar üzerinde de bu amrliye yapılabilir.» Sıkı tedbirler jchnscn'ın ekonomik tedbirleri, Türk iıırizmini etkileyecek Blaiberg halen oksıjen çadırındadır ve daha üçdört gün burada bırakılacaktır. Washkansky'ye yapıldığı gibi Blaiberg'in de, yarım saatte bir elektrokardıogramı alınmaktadır Nabzı ve tan(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) kalhu. kıskaçlarla Blaiberg'in vııcudu ile irt:batı kesilip görevi kalbcieer nıekinesine devrediliyor. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) A.B.D. Büyük Elçisi Hart, Amerikan Hükumetinin aldığı iktisadl tedbirler hakkında, «Türkiyc'ye olumsuz bir etkisi olacağını sanllgililerin verdiği izahata göre, mıyorum» demiştir. bazı hallerde gazetelerin derhal Johnson tarafından bu konuda atoplatüabilmesi için Yüksek Hâhnan tedbirleri anlatmak üzere Avkimler Kurulunun düzenleyecegi rupa'ya gönderilen Katzenbach'ın tarzda her ilde «Nöbetçi HâkimTürkiye'ye gelip gelmiyeceği hakler» ve «Nöbetçi Savcılar» bulukında bilgisi bulunmadığmı bir | nacak ve bunlar özellikle gece soruya cevap olarak söyliyen Büyayınlanmış ve satışa çıkarılmi? yük Elçi Hart. bu tedbirler karşıolan gazeteleri yayın saati ile birsında Türkiye'nin durumu ile ilgiükte inceleyerek suç teşkil eden li olarak şöyle konuşmuştur. yaym varsa toplatma karan ala(Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) caklardır. Bir gazete satışa çıktıgı saatte llgili nöbetçi savcılıkça satın aldırüacak ve incelenecektır. Suç unsuru bulunduğu tesbit olunduğu takdirde o saatte nöbetçi hâkimden «mucip sebep* göstenlmek suretiyle toplatma karan alınması istenecektir. Böylece, Başkan Johnson'ın Amerikalıların yeni yılını kutladıktan sonra gazeteler yayınlandığı saatte topyaptığı tasarruf çağrısı ve istediği tedbirler bütün dünyada geniş latılmış olacaktır. akisler uyandırdı. Nasıl uyandırmasın ki Johnson bu çağrısiyle dıs (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) gezilerin, doların dışarıya gitmesine sebep olan dış yatırımların azaltılmasını istiyordu. Aynca Savunma, ve Dışisleri Bakanlıklan masraflarının kısümasiyle yabancı ülkelere verilen borçlarda kısıntıya gidilmesi yine isteklerin arasındaydı. Johnson'ı çağrıda bulunmava ve tedbir istemeye iten •ebep, •ödemeler dengesindeki açığın artışı idi ve yapılan hesaba göre bu açık 3.5 milyar doları geçiyordu. Bu arada İngiliz lirasının devalüe edilmesindenberi ise Amerika altın talebini karşılamak için mütemadiyen Ford Knos'tan altın dolar çıkarıp satıyordu. Kısacası Birleşik Devletler, hem İkinci Dünya Harbinden bu yana ilk defa böy. lesine büyük bir açıkla, hem de dolar değerinin sallanması tehlikegilye karşı karşıya kalmıştı. Ödemeler dengesinde başgösteren muazzam açığın bir kaç etkenı var: Birincisi, dışarıya piden Amerikalıların sarfettikleri paradır ki bu, 1966 da 1 milyar doları geçmiştir. 1967 de ise 2 milyar doları bulacağı hesap edilmiştir. Sade'ce Kanada fuarını ziyaret eden Amerikan vatandaşlarının orada bıraktıklan para 300 milyon dolardır. Yine Amerikan sermayesi 1958 den bu yana özellikle Avrupaya âdeta akmış ve 9 yıl içinde Amerikan firmalannm Batı Avrupaya yaptıkları yatırım 130 milyar dolara yaklaşmıştır. Bugün dünyadaki 6.000 Amerikan firmasının yansı Batı Avrupadadır. Radyo ve televizyon Ribi, elektronik beyin endüstrisi gibi dev kuruluşlardan gsğlanan kârlar Amerikaya transfer edilmek yerine, yeni yatınmlar y» da genişlemeler için Avrupada kalmaktadtr. Üçüncü etken, Amerikanın savunma masraflarıdır. Meselâ Vietnâm için yapılan yılda 20 milyar dolarlık masraftan hiç değilse 1 milyar doları Amerikaya dönmüyor, dolayısiyle ödemeler dengesi bozuluyor. Ayrıca NATO personelinin, elçiliklerin harcamalan, h»ber alma giderleri, savunma ve ekonomik yardım olarak verilen ödünç paralar açığı arttırıyor. Bir başka etken, şüphesiz ihracatın azalması. üerçekten AvruÇniren: padaki cndüstri geliştikçe. h<>le Amerikan teknolojisi sermayesiyle »TARIK birlikte Avrupaya yerleştikçe, eski dünyanın yeni dünyadan sanayi URSUN K. malları talebi azalmaya başlamnş, büyük tröstlerin Amerikanın eline geçmesi ise ihracat açığını kapayamamıştır. Istelik Doğu Bloku ülkeleriyle Uzakdoğuda Japon sanayiinin hıztı gelişmesi, ucuz Japon maüarımn Amerika piyasasına akması aksine Amerikanın itbalâtını arttırmıştır. Nitekim Başkan Johnson'ın çağnsiyle birlikte Amerika. NATO ve Ortak Pazar ülketerinden, Amerikan tnenşeli malları istemeye iltifat edilmesini istemiştir. Japonvaya Rİden bir heyet ise ezicı rekabetin çarelerini aramaktadır. ' Arkiisi Sa 1 Sü 8 da) Bir âydâ 100 defa ölen kız sonunda hayata döndü (Dış Haberler Servisi) URİN (ttalya) Bir ay kadar önce, bir kalb amelivatı geçirmiş olan gen,ç bir ttalyan kızı, tamamiyle iyileşmeden önce tam yüz defa Azraille burun buruna gelmiş, fakat her seferin de yakasını kurtarmayı başarmıs tır. 21 yaşmdaki Lucia Longo, siddetli bir mitral kapakçığı yetmeı liğinden mustarip olarak yattığı hastahanede Prof. Angelo Actisdato ye 17 operatör tarafından ameliyat edilmiştir. Ancak 6 gün sonra Lucia'nın kalbi dunnuş, DU nun üzerine derhal harekete ?açen hekimler, kalbi «Cardiomonttor» adı verilen ve 700/800 volt cereyan sağlıyan bir cihaz aracılığı ile yeniden çalıştırmışlardır. Bu olayı izliyen 15 gün lçinds genç kızın kalbi tam 100 defa daha durmuştur. Her defasında yeniden çalıştınlan Luoia'nm kalbi, nihayet normal temposunu kazanmıştır. Şimdi tamamiyle iyileşmiş olan genç kız, yakında ailesinin bulundugu Bari'ye dönecektir. Bir kaç ay içinde yapılabilir Kalb üzerintfe çalışmalan dikkati çeken ve halen Atatürk Sanatoryumunda basanlı çalı$malar yapan Dr. Mürsit Korvak, «Gerekli sartlar temin edildiginde, daha dogrnsu zihniyet deSisikliji yapılırsa kalb deSisikliü smeliyatını Türkiye'de birkaç ay içinde görmek mümkündür» demis ve özetle sunları sövlemiştir: «Organ degisiklikleri, hassaten kalb degistirmek dünyada birkaç yıldan beri deneniyordn. Prof. Barnard bu konuds en cür*etli adımı attı, insanlarda denedi, bnndan sonraki çalışmalannda yüzde yüz başanlı olaca gına kaniim. Kalb değiştirmek, açık kalb ameliyatı yapılan her yerde vapılabilir. Bu imkânları hazırlamak lâzım ber seyden önce, meselâ zihniyet de^isikllfi çibi. Bn konudaki çaltşmalar inhisar altına alınmamalı. Bn gibi çalışmalan snnlar yapscak, bunlar yapmıyaeak gibî eneeller ortadan kaldınlmaIıdır. Prof. Barnard, Amerika'da. Rusys'da degil, Gâney Afrikada bn ameliyatı yapmakla daha büyük basan saflamıştır. En çok buna sevindim. Ben şahsen, bn anreliyat için uznn boylu araç ve gereçlere lümm g5rmüvorum. Avrupada çeşitli çahsmalar gördüm. MeselS Japonlar kalbi alıp sofnk depolarda bırakıp birkae gün sonra hayvanlar» tatbik ediyorlardı. Hipoterml ile başarılı sonnçiar elde edilmişti. Gerekli çartlar temin edildiğinde, daha dofrnsn cihniyet defHsiküfi yapilırss kalb defisikliji araeIiyatını Türkiye'de blrksç ay içinde gSrmek mflmkündür.» ŞEHİR VE YURT HABERLERİ SERVİSLERİ Ülkemizin en soğuk bölgelerinden biri olan Sivasta dün sıcakhk 25 dereceye >üksehrken bir gün önceki lodosun etkisinden çıkan tstanbulda 3 dereceye kadar duşmüş ve sulu kar yağmıştır. Devlet Meteoroloji lşleri Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre önümüzdeki 24 saat içinde doğu bölgelerindeki hava sıcakh ğı artacak, Marmara, Trakya, Batı Karadeniz, Ege, Orta Anadolu ve Batı Akdeniz bölgelerinde de azalmaya devam edecektir. T unün notion Amerika'nın tedbirleri W1LL1AM SAROYAN DÜNYADA BİRGÜN OGLEDEN SONRA Çemberlitaş'tan Sultanahmet'e inmekte olan bir Belediye otobüsü, dün saat 19.45'de rotu çıkınca, elektrik direğine bindirmiş, kaza sonunda bir genç ölmüş, bir kız çocuğu da yaralanmıştır. Ayrıca, beton elektrik direğinin üzerine düşmesiyle Kapalı Durak Büfesi tamamen yıkılmış, fakat içinde ça hşan 3 işçi, daha önce büfeyi terkettiklerinden, kazayı ucuz atlatmışlardır. Eyüp Sabri Yücel'Ln yönetimindeki 86 hat otobüsünün sebep olduğu kazada, direğin üzerine devrilmesiyle ölen tahminen 16 yaşındaki gencin kimliği, henüz anlaîilamamıştır. Beyni parçalanarak can veren gencin biraz ilersinde du ran ve, Beşiktaş'tan Sultanahmetteki teyzesini görmeğe gelmiş bulunan 6 yaşmdaki Nuran Yavuzise, hafif yaralar almıştır. Belediye otobüsünün önü tamamen içeri çökmüs, fakat soförle 12 yolcuya birjey olmamıştır. Rotu çıkan IEU otobüsü, Sultanahmet'te direğe çarptı; bir genç ö/dü Hasts kalh kesilerek çıknnlıyor. İstanbul'da Istanbulda önceki gece başlayan yağmur yüzünden yollarda ve mey danlarda gölcükler meydana gelmiş, bu yüzden trafik önemli ölçüde aksamıştır. Şehirdeki yağmur su yu kanallannuı da yetersizliği yüzünden zaman zaman anacaddeleri seller kaplamıştır. Alçak semtlerdeki bazı evleri sular basmıştır. Bu srada Kâğıthane deresi de yüksel miş ve civar evler ile fabrikalan tahdit eder bir hale gelmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) YUZYIUN BÜYÜK KAVGASI Yazan: CİHAD BABAN Bugün 4'üncü sayfada Beşizler BRİSBANE (Avustralya) Pa zar günü 36 yasındaki Patricia Braham'm dünyaya getirdlği beşizlerden Geoffrey Roger dün sabah ölmüstür. tkisi daha önce '6\ müştü. Altı hafta erken dogmuj olan beşizleri, babaları Roger Braham önceki gün ilk defa görmüştü. Ailenin dört çocuğu daha vardır. Bunlardan ikisi 12 ay önce dünyaya gelen ikizlerdlr. 0 Meleı CUvc Haupfun kalbi gv ride kalan bojluğa yerleştirilip dikiIiyor ve kıskaçlar sökülUyor. Din derslerinin mecburî hale getirilmesi istendi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) TBMM Bütçe yon toplandıktan 8»nra okunan Millî Eğitim Bakanliğı ve Plân Karma Konüsyonunda dün Milli Eğitim Ba bütçesi raporund», okuma yazma bilmeyenler hakkınkanhğı ve üniversiteler bütçeleri görüşülmeğe başlan da istatistikler verilmektedir. Bunlara göre okuma yazmış, bir konuşraa yapan AP'li Komisyon Üyesi Senatör Ismail Yeşilyurt, ortaokul ve liselerdeki din ders ma bilmeyenlerin sayısı 1935 yılında 9 milyon iken 1965 de 13,5 milyona yükselmiş bulunmaktadır. Bunlerinin mecburi hale getirilmesini istemiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Nuü Eroğan C P tarafından hazırlanan ve komisA> O Rnkvçlann sökülmesinden sonra küci'k kalb pompası çıkanlıyor. Yeni kalb titreyip çalışmaya başlaymca ve nonnsl t»'«noyn bulunca kalbciğer makinesı ile çıkarılacak ve Blaiberg'in göğsü kepanacaktır. Göğüs Cerrahisl Merkezi doktorlan Istanbul GSğfiı Cerrahisl Merkezi doktorlan, Güney Amerikalı Doktor Barnard' ın ikinci kez yaptığı kalb değiştirme ameliyatı için, «Eger doknlann rruplan hakkında bir sey biliyor ve «aklıyorsa. ikinci ameliya(Arkan Sa. 7, Sö. 2 de) PAZAR GÜNÜ CUMHURİYEI7E ECVET ÜÜREStN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog