Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

Kemal Tahir Büyük roırjancıruızin bir solukta okuyaoağınız bu dev eseri gerçek bir «Türk Romanı» dır. 623 sayfa 20 Lira. DEVLETANA BİLGİ YAYINEVİ Yenişehir ANKARA umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADÎ BUNLA İNSAN Hitleon ölütn ksmpmda 1 yıl yaşam:ş olan İtalyan Yahudisi Prımo Levi'nirj Eerçekleri bütün korkunçiuğu' ile yans;tan ıbret vericj eserini Zeyyat Selimoğlu çevirdi ve Varlık Yayınevi 5 bra fiyatia çikardı. İlâncılık: 4245/82 Cumhuriyet 94 44. yıi sayı 15601 Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet Telefonlar : 22 42 90 22 42 96 Istanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 22 42 bi 22 42 98 22 42 99 Perşembe 4 Ocak 1968 istanbul ve Ankara şehirlerinin su meselesi için 890 milyonluk bir tasarı hazırlandı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Hâlen Cumhuriyet Senatosu gündeminde bulunan bir kanım tasansı kabul edilip kanunlaştığı takdirde İstanbul ve Ankara şehirlerinin içme, kullanma ve endüstri suyu problemleri şimdilik halledilmiş olacak, bu şehirlerin su ihtiyacı için toplam olarak 890 milyon Ura tahsis edilecektir. Makarios'un ihtarına fağmen B. M. ve Federal Almanya Dr. Küçük ile temas kıırdu Federal Almanya temsilcisi Pelersea Dr. Küçük ile Yurtta hava durumu îki Mesaj rtık Bayram Gazetesinin temcl kadrosuna girdikleri, böylcce 212 Sayılı ^Kanun hukümlcrindcn yaıarlanma hakkını kazandıkları anlaşılan sayın Başbakanla, sayın Muhalefet Lideri, geçtiğimiz Şeker Bayrammda da görevlerini savsaklamadılar. Birbiri ardına yayımlanan yazılarını Bayram gazetesinde zevkle okuduk ve üzerinde epeyce duşünerek politika yaşantıraız açısından bunlan değerlendirmeye çalıştık. Bu arada dikkatimize çarpan bir nokta, her iki lidcrin de yurdumuzda domokratik müesseselerin jcrleşip kö'kleştiğinl, Türk ulusunuıı mutlu yarınlara doğru hızla koştuğunu hemen hemen aynı inanç ve hcyecanla beürtmeye çalıştıkları oldu. Sayın Başbakamn bu konuda acığa vurduğu iyimser duyguları anlanz. Keodisi, yürürlükteki Anayasamızın kurduğu müesseselere ve o müesseselerin ayakta tuttuğu ö'zçürlük koşullarma dayanarak iktidar yerini almış bir partitıin Iideridir. Devlet kaderini elinde tutan bir örgütün başı olarak elbette •memlekct ahvalüıU pembe görecck. pembe gösterecek, yannın bugünden daha iyi olacağına dair sarsılmaz inancını bizlere de aşılamaıa gayret edecektir. Bu gayreti harcarken sayın Başbakan «refah, huzur için lâzım bir unsurdur ama acaba kâfi bir unsur nıudur?» diye ortaya bir soru atmak sureti ile içine ittiği bir kuşkuyu satırlar arasından hafifçe dile getirmekte, böylece Meclis kapısında sıra beklediklerini aylardır duyduğumuz anti demokratik tasarılara gerekçe hazırlamaktadır. Bu tasarılar Parlânıontoda görüşülmeye başlandıği zaman sayın iktidar sözcüleri Kürsuye gelecekler ve »mutlu yarınlar.a işaret ederek bunların huzur iciıı şart olduğu tcziııi göğüslerini gere gere savunacaklardır. Henuz körpe olan demokratik mü esseselerimizin yurdumuzda kök sa lıp yerleşmesi itibariyle sayın Muhalcfet Lideri. sayın Başbakana kıyasia daha da inanclı göriinüyor. Her ne kadar sayın İnönü «devlet işleri bakımından gelen yılın daha zor olacağından korktuğunu» belirtiyorsa da •büyük üıkilâplarımızın ve demokratik idaremizin yerlcşmiş ve milletçe benimsenmiş» olduğuna dair en ufak bir kuşkusu bulunmadığını rahatça açıklıyor. Ana Muhalefet Liderinin kalemiııden damlayan bu aşırı iyimserliği biraz hayretle karşıladığımızı saklamayalım. Anayasa rnüessesclerimizi her türlü saldırı ihtimallerinin dışmda tutan, onlara tırmık atılmak şöyle dursun, kem gözle bile bakılamıyacağı inancı ile guçlenen bu pembe Dünya görüşunü neye yormalı? Sayın Muhalefet Lideri bayramdır diye bir gün iciıı \atandaş]arı iyimserlik gııneşi ile ajdınlatmak gereğini mi duymuştur? Bir yıla yakııı bir siiredir onun bu konuda her türlü eleştiriden kaçındığını. daima hukumetiıı \anmda ve hükumeti destekler gorunmeye önem \erdiğini düşünürsek bu soruya olumlu bir cevap buîmamız giıç olur. Acaba sayın tnonii demokratik müesseselerin iktidar tarafından artık iyice benimse.ıdiğine mi inaumaktadır? Bu taktirde devrim u lâikük ilkelerine avkırı olarak gün gectikçe çöze batan davranışları, Atatürk'cii öğretmenlere reva göruleıı baskı harcketlerini, uygulanmayan Oaıııştay kararlarını nasıl açıklayacağız? Yoksa sayın muhalefet lideri, kuruluşunda büyuk hizmeti geçtiğini bildiğimiz bugiinkü sistem bir daha tökezlerse artık demokrasiye bütün bütün elvedâ deneceğinden korktuğu için mi bir süredir iyimser görünmeye heveslenmektedir?. Doğrusunu isterseniz bu sorulara icimizde en doğru cevabı verecek biri varsa o da Muhalefet Lideri ile eıı sık konuşan sayın Başbakan olmalıdır. Biz de iki parti büyüğü arasındaki tatlı ilişkileri her gıin daha tatII kılmak suretiyle »ataııdaşlara saadetler i'ısan etmesini Cenabı Haktaıı niyaz edelim. Tasanyla, İstanbul ve Ankara şehirlerinin su ihtiyaçlarınm temini için Devlet Su İşleri Genel Mudürlüğü görevlendirilmekte, İstanbul için 540 milyon, Ankara için 350 milyon liraya kadar harcamada bulunmaya ve taahhütlere girişmeye bu Genel Müdürlük yetkili kıhnmaktadır. Tasarı, tahsis edılen bu paranın yıllara bölünerek Devlet Su Isleri bütçesine konulmasını öngormektedir. TURK YONETIMI ÖRGÜTLENİYOR Ö Ü (DIŞ HABERLER SERVİSİ) nkara Büromuz, dün, başkente gelen haberlere atfen, Kıbrısta Türk topluluçunca ilân edilen geçici Türk yönetiminin örgütlenme çalışmalarına alt kademede başlandığinı bildirmiştir. Doğuda kar, Ege'de yagmur, Güneyde bahar (Yurt Haberler Servisi) Yurdun doğu kesimlerinde kar, Ege ve Trakya bölgelerinde yağmur yağarken, Bayram tâtilinden yararlananlar Güneyde denize girmek. le çünlerinî geçirmişlerdir. Sivas'ta kar Sivasta önceki gece başlıyan kar, bölgemizde şiddetli kışı yeniden geri getirmiştir. 8 saat süreyle yagan kar, çevre köy ve kasaba yollarını kapannş, buraiarla bağlantı kesilmiştir. Bazı araçlar da bu arada ynllarda kalmıştır A 1985 yıhna kadar Senato'da Bayramdan sonraki ilk oturumda kanunlasması beklenen tasarının gerekçesinde behrtildiğine göre verilecek bu para ile yapılacak yatınmlar İstanbul ile Ankara'mn su ihtiyacını 1980 1985 yılına kadar karsılayabilecektir. Kanunun öngördüğü para ile Istanbulun ihtiyacı için Terkos isale hattı, Alibey Deresi Tasköprii Barajı, Riva Deresi Ömerli Barajı ve bunlara ait isale hatlan yapılacaktır. Devlet Su İşleri Genel MüdürIüğünce iki şehrin su ihtiyacı için yapılacak harcamalar karsısında Belediyeler. Devlet Su l'lerine borçlanacaklar ve borçlarını 30 vıl içinde ödeveceklerdir. Anadolu Ajansı ve AP'nin Lefko şeden bildırdiklerine göre. VThant'ın özel temsilcisi ile Federal Almanya temsilcisi Dr. Fâzıl Küçük ile gdrüşmüşlerdir. Öte yandan Kıbnsta güvenliğin ve silâhsızlanmamn sağlanması konusunda Türkıye ile Yunanistan arasında, önümüzdeki günlerde Büyük Elçiler sevsyesinde müzakerelere başlanacaktır. Kıbrıs Rum Dışişleri Bakan Vekili Andreas Araouzos, önceki ge(Arkası Ss. 7 Sfi. 6 da) KALBİ DEĞİŞEN DİŞÇİNİN DURUMU "ÇOK İYİ,, Ege'de yağmur ve sel İzmirde, Bayramın birincı ve ikinci günü sagnak halınde yagan yağmur, Konak meydanı, Gümrükönü, Yemişçiler Carşısi, Mersinli, Çuıarlı ve Çay mahallelerinde selin yarım metre yükselmesine yol açmıştır Güzelyalı, Tepecik, Alsancak. Kahramanlar. Ysşüyurt, Gürçeşme ve Karşıyakada yuzlerce evin bodrum katını sular basmış, hayat felce uğramıştır. Bu arada saatte 100 kilomefr^ hızla esen fırtına yüzünden aâaç'.ar devrilmiş, trafik tıkanmıs, Istanbul • Ankara uçak seferlerl de bir süre aksamıştır. Evlerini su basan aileler. geceyi sokakta geçirmek zorunda kalmışlardır. Metrekareye 60 kilo yağmur düşmüştür. (Arkası Sa. 9, S i . 2 de) Blaıbcrg'üı İsrael'deki kızı Jill Blaiberg, mujdeyi telefonla alırken Fotoğraf: UPI THA Clive Kauft'un dul karısı Dorothy Kauft 100.000'i aşan şehirler Öte yandan tasarıya konulan bir madde ile, nüfusu lOO.OOO'ı asan şehirlerin içme, kullanma ve entfüstri suyunu temin etme konusunda Bakanlar Kurulu kararı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüfiü taahhütlere girisebilecektir Yargıtay'ın kararı: Kurban derilerini Komünizmle Savaş Derneği toplayamıyacak ADANA (Cumhuriyet Bürosu) Kurban derilerının toplanması konusunda geçen yıl Türk Hava Kurumu Kndirli tlçesı Şubesiyle yıne Kadirli Komünizmle Mücadeie Derneğı arasmda çıkan anlasmazlık. Kadırli Hukuk Mahkemesinden sonra Yargıtay'a mtikal etmis ve Yargıtay 3. Hukuk Dairesı, kurban cîerilerinın sadece Türk Hava Kurumunca toplanabileceğım kesınlikle karara bağlamıstır Erkek cocuk istıyordu APE TOWN Dünyada kalbi değistirılen üçüncü adam, emekli Dış Tabibı Phıfıp Blaıberg, bes saat suren amehyatı izleyen ılk 24 saatını musekkınlerın etkisı altında suursuz geçirdikten sonANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ra dun kendısine gelmış, «Susadım. Lutfen karıma selâm söyleyin» demıştır. Eşi Eıleen'e Grote Schuur Hastanesınde bir oda verilmış, Kıbnstaki kontenjan dışı Yufakat henüz Blaıberg'le gorüstürulmemıştir. nan kuvvetlerinin çekilmesi ışina 14 gündür tanrımen ara verilmış " '| Son sağlık bültenine göre, 58 tir. yaşındaki dis tabıbinin durumu «gayct iyi» dır ve yaşama şansı Turkıye ile Yunanistan arasmdaha önce aynı odada ameliyat da varüan anlaşma gereğuıce 45 olan Washkansky'den fazladır. gün içmde bu gerı çekilme ışınm Blaıberg'e, pazartesi günü bir tamamlanması "erekmektedır. beyin kanamasından ölen 24 yaAncak, bu surenın bıtımıne 15 sında Clıve Haupt adlı melez bir gun kaldığı halde Adadaki kuvvet fabrika iççısinın kalbi takılmışlerin ancak % 2025 ine tekabül tır. eden bir kuvvet çekilmıştir. Bu TRABZON Yenı yıl:n ılk Elektrik şoku işlem. tarn bir ayda olmuştur. gününde şehrımızde meydana ge len ıkı trafik kazasında 9 kışı 8, 12 ve 19 Aralık tarihlerınde Ameliyatı, gene Amerikadan olmus, 5 kisi de ağır yaralanmış uç defa yapılan bu çekme işinds donen Prof. Dr. Chrıstıan Bartır. tahmınen 3.000 kişilik bir kuvvenard yapmıştır. Blaiberg de yatın çekildiği sanılmaktadır. Adasamasından ümıt kesilen bir Havaalanı cıvar'nda meydana da, halen 9 • 12 bın arasında bir gelen ılk kazada Hayatı Inceiskalb hastasıdır. kuvvetın bulundufı. ve onümüz maıl yonetımindekı öl AF 144 Blaiberg'in yenı kalbi. ameli(Arkası Sa. 7. Sü. 8 de) yattan sonra, bir elektrik soku plâkalı taksı ile, A. CP 635 Alvenlmesine ıhtıyaç kalmacTan manya plâkalı otomobıl, fazla sür'at yüzünden çarpışmıştır. kendıliğınden çalışmaya baslamıstır. VVashkansky'ye takılan Kaza sırasmda her ıkı taksı par kalb, bir elektrik sokundan sonçalanmış, 4'ü olay yerınde, 3'u de ra harekete geçmiştı. Dr. Barhastanede olmak uzere 7 kışı ölnard, kalb naklı amelıj'atında muştür. Ölenler şunlardır: Sakullanılan ve kalb ve cığer valıh, Temel ve Kenan Kncaman zifesinı gören makıne durdurul Prof. Banıard başardığı 2. kalp değiştirme ameliyatmdan sonra duktan sonra Blaiberg'e takılan Groote Schuur hastanesınde. gazetecilerin sorularuıı cevaplandınyor kardeşler, İbrahım Yığcı, Alâkalbin kanı pompalamaya başlaattın Zengin, Akıf Atmaca. Fotoğraf: AP dığını, hastasınm durumunun gaIkıncı kaza, Uzunkum mevkiyet iki olrfuğunu söylemiştir. inde meydana gelmiş,, Alı İîyas «Alıcı» Blaiberg ile «verici» Haupt'un dokuları, mükemmel yönetimindeki 61 AF 411 plâka olmamakla beraber bırbirine uylı taksi bozulan vasıtalannı tamaktadır. Cerrahi bakımdan tamir etmekte olan Alı Çolak ile oğlu rıhm ilk ve üçüncu kalb nakli Mehmet Çolak'a çarparak ölüm(Arkas? Sa. 7, Sü. 3 de) lerine yolaçmıştır. Atina, asker çekme işlemini durdurdu 4meli\attan sonra kendine tieien hastonın ilk sözü (Dış Haberler Servisi) «hartına selâin myleyin» oldu C iki trafik kazasındc 9 kîşi öldü ANKARA Yılbaşını ve Bayram tatılıni Guneydeki askerî bırlıkler arasında geçirdikten sonra, dün Mersın'den ayrılan Başbakan Suleyman Demirel ve eşi Nazmiye Demirel, saat 18.30 da otomobille Ankara'ya donmuştur. Başbakan Demirel yol boyunca kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların zaman zaman otomobilinden inmek suretiyle yeni yıl ve Şeker Bayramlarını kutlamış, dert ve dıleklenni dinlemişur. BAŞBAKAN ANKABA'YA DONDU İlk gün ve yılbaşı gecesi MERSİN, (Özer ÖZTEP bildiriyor) Arife günü bölgemize gelen Başbakan, çevredekı birliklerj ziyaret ettikten sonra cErkin2» (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) inönü ve Ecevit lstanbuVa gidiyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ile CHP Genel Sekreteri 13 Ocak tarihinde İstanbul'a giderek, CHP İstanbul İl kongresinde birer konuşma yapacaklardır. İstanbul CHP İl Kongresi. Spor ve Sergi Sarayında 13 ve 14 Ocak tarihlerinde düzenlenmiştir Biitçe Komisyonunda bugün Eğitim Bütçesi görüşülecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Bayram dolayısiyle çalışmalarına ara veren TB.M.M. Bütçe ve Plân Komisyonu bugun yeniden çalışmaya başlıyacaktır. Komisyonda bugün Millî E;itim Bakanlığı 1968 yılı butçesi görüşülecekhr. 40 TAŞINDARİ AYŞE İİZTÜBK, İK'ZLFRİ İLE BERABER " Parmak çocuk,, sezeryan/c? alınacak LONDRA Bugünlerde Lond ra Hastanesınde 38 yaşındaki Ehzabetn Smıth doğum yapacak ve çocuğun boyu sadece 11 santım olacaktır. Bu olay tıp tanhınde ılk defa görüldüğü için dünyanın dört bucağından müta hassıs doktorlar St Bartholomew Hastanesıne gelmekte ve doğum yapacak kadın ile ılgılenmekte aynı zamanda müdavım operatöru ile ıstışarelerde bulunmaktadırlar Şımdıye kadar 30 yabancı doktor hamıle kadını muavene etmıstır. Bayan Smıth'ın doktoru parmak çocuğu sezervanla alacağını bıldırmiş ve yaşama şansmın "'o 50 olduğunu sözlerine ılâve et mıstır. 40 yaşındaki bir odacının karı sı olan hamıle kadın bundan 11 sene evvel de 15 santim boyun(Arkası Sa 7, Sü, 2 de) Rartilerdeki durum beraber, înönünün izlediği îineınli millî dâvalarda hükümeti destekleme politikasının grupta hoşnutsuzluk yarattığı bilinmektedir. Politikayı izleyen İnönü olduğu icin ve İı.önü de bu politikanın gerekçesi olarak mılli meseleleri ve meselâ Kıbrıs dâvasını gösterdiği için hoşnutsuzluk büyümeden küllenmektcdır. Şu var ki küllenmenin gcrisinde hareketli olamamanın verıliği eziklik ve sinirlilik de gün geç tikçe artıyor. Ayrıca seçimler yaklaştığı halde teşkilâtın aktıfleşememesi, Genel Merkezin garip bir durgunluğa girnıesi Hal!: Partisinin geleceği hakkındaki karamsarhğı cörüklüyor. İçindeki çekişmeden başka Işçi Partisi son zamanlarda C. H.P. ile daha açık bir savaşa girişmek arifesindedir. Doğuda C.H.P. aleyhinde yapılan T.I.P. propagandaları bir ara Bülent Ecevit'in ihtariylc durur gibi olmuştu. Ne var ki seçün kanununda değişiklik yapılacağına dair haberler çıkmaya başla OLAYLARIN ARDINDAKİ NADİR NADİ İstanbul, çocuk doğumlan bakımından bereketh gırdi 1963 e.. Yılbaşı gecesi, sadece bellıbaşlı hastahanelerde dunyaya gelen çocuk sayısı yuzü aşıyor. Anne, baba. yakın akrabalar aralanna katılan kiıçuk varUIt ların etkısı üe yenı yılın Hi ... 16. doğumunda da ikiz kız dünyaya getirdi Bir polis katili ele geçirildi ADANA Bir ?üre önce Osmaniye'de polıs memuru Ismaıl Demirel'i evınde uyurken tabanca ile ölduren ve olayı mütaakıp kaçan Mustafa Aydın, Bayramın ıkıncı günü gece, Kayserı'nin Tomarza ılçesıne bağlı Köpriibaşı köyünde ele geçirilmıstır. Üzennrfe bir tabanca ve küllivetlı mıktarda mermı bulunan Mustafa tutuklanarak cezaevıne gonderılmıştır. giinlerını, Şeker Bayramını biraz daha mutlu geçırdüer.. Fakat 968 ın ılk saatmde 16. dofumunu yapan ve sıhhatli iki kız çocuğu dünyaya getiren 40 yaşındaki Ayşe Öztürk se\inemiyordu. Çok tehlıkeli (Arkası Sa. 7, Sü. 5 te) 1967 yüını geride btraktığıraız şu günlerde partilerin kendi > • çinde ve bazı partiler arasmdaki çekişmeler su yüzüne çıkmak üzeredir İçinde çatışma olan partilerden biri ve belkj başücası A.P. dir. Geçenlerde Aydın Yalçın'a karşı başlıyan savaş, sonundj gensoru önergesinin gUndemc alınmasiyle sonuçlandı. Arava giren Yılbaşı ve Bayram tatilleri A.P. grup toplantısını geri bıraktırdı. Ne var ki toplanünın geri kalmasiyle mesele külleıımiş değildir ve liderlerin bütün cabalarına rağmen ınııhalif sa§cı kanat, Aydın Yalçmın, onunla birlikte bazı grup yöneticilerinin, hattâ bazı Bakanların defterini dürmek kararındadırlar. A.P. içindeki bu çekişmenin nereye kadar varacağını şimdiden kestirmeye imkân yok. Yalnız, görünüş öyledir ki, seçinv ler yaklaştıkça çekişme artacak ve ilâhların istiyecekleri kurban sayısı da fazlalaşacaktır. % ^^ C.H.P. de bir iç çekişme belirtisi açık açık görülmemeklc dıkça, hele İnönü Demirel pazarlığımn söylentileri yayıldıkça İşçi Partisi daha önce teşkilâtı aracılığı ile vürüttüğii C.H.P. aleyhtarı tutumunu değiştirmış \e liderler de ana muhalefet partisine çatmakta ^arışa girmişlerdir. T.I.P. in iddiasına göre İnönü ile Demirel millî bakiye sisteminin kaldırılmastnda sırt İşçi Partisinin gelecek seçimlerde başarı kazanmaması için anlaşmışlardır. Milü bakiye kalktığı takdirde, T.İ.P. aynı oyu alsa bile, Meclise en fazla t mUletvckili sokabilecek, oy oranı bir misli artarsa ve alınan oylar da yofun olabilirse, bu sayı 6 • 8 e çıkabilecektir. Önümüzdeki günler Türkiyede bu kavgaların artışını seyredeceğiz re kavgalar her halde siyasi hayatımızdaki renksiıliği değiştireccktir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog