Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

SAYIN ÖGRETMENLER tlkokul 1. ve 2. devre öğrencilerinize RAKIM ÇALAPALA'nın YAVftUTÜRK ŞİİRLERİ adlı kitabını okutunuz 80 sayfa, nefis baskı, 3 lira umhuriYe! KURUCUSU: YUNUS NADİ 44. yı/ sayı 1S628 Telgraf v» mektup adresi: Cumhurivct Telefonlar : 22 42 90 22 42 96 İstanbul Posta Kurusu: tstanbu] No. 246 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 HİLMİ YÜCEBAŞ'ın iki eserini AKKIN DAĞIT1M ŞT. SUNAR. Rıza Tevfik Filorofun hayatf Neyzen TevfîH Hiclv tistadımn hayan% tıatıral»rı.''4HUerl. kavgalan, büinmiyen hlcJVtoiyle dördfccü baskısı baftaya «ıkıyof. Nüktelerl. fıkraları. kavgalan. hicivlerl, nazireleri, (Serâbı ömrürn) ün tocelen mesi. DBrdUneŞ baskıs» çıktı, On Ura. Hâtırakjn 1 Şürleri. ATLAS KİTABEVİ fO«CO Curnhuriyet 94S Vietkong, topyekun soldırıya geçli (Dış Haberler Servisi) ietkong ve Kuzey Vietnam düzenli askerleri dün Güney Vietnamın kuzeyinds en aşağı sekiz il merkezine karşı göriilmemiş şiddette bir saldınya girişmiş v> bunlardan beşini işgal etmeyi başarmıştır. Bir h&yli şaşıran Amerika, Güney Vietnam ve müttefikleri, Vietnam yeni yıh «Tet» dolayısiyle üân ettikleri 36 saatlik «ateşkes» 1 derhal kaldırmışlar ve bir çok şehirlerde taraflar sokaklarda gır*lak gırtlağa çarpışmışlardtr. Başkan Johnson Washingtond3 danışmanlanm derhal olağanüstü bir toplantıya çagırmış. ayrıca Parlimento Uderlerine bilgi vermiş, durumu müzakere etmiştir. Millî Eğitim Bakanı, yeni Yönetmelikte yapılacak değişiklikleri Senato'da açıkladı 10 numara NHA TPftNfiJ ÇJ, BOĞAZ BOĞAZA SOKAK ÇARP1ŞMALARI1SDAV SONRA BİR GECEDEBESSEHİRDÜSTÜ Dr. Atabey'e hücumlar başladı ANKARA, (Cnmhuriyet Bürosıı) Cumhuriyet Senatosu'nun dürıkü birleşiminde gündem dışı bir konuşmaya cevap veren Millî Eğitim Bakanı Hhami Ertem, yeni yönetmeliğe göre dersler için verilmekte olan «100 puvan sisteminden vazgeçileceğini, eskiden olduğu gibi, derslerin 10 numara üzerinden değerlendirileceğini» açıklamıştır. dönülüyor Millî Eğitim Bakanını tenkid esasına s AP Grupu Içtüzük değışıklığını kabul etti Seydiköy'de protesto edilen Bakan: «Ben, Adanalı'yım» dedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) AP Millet Meclisi Grupu, dün, görüştüğü İçtüzük tâdil teklifini, bâzı değişikliklerle kabul ederek, benimsemLştir. Başbakan Demirel, bir gündem dışı konvışmaya verdiği cevapta nıilletvekillerinin masraf arttıncı ve bütçeye yük olucu tekliflerle gelmemelerini istemiştir. Grup, Aydın Yalçın'ın başkanlığında toplanmıştır. Gündem dışı bir konuşma yapan Nazmı özoğlu, tstıklâl madalyası sahiplerine 300 lira aylık baglanması hakkında Meclis karannı ve bu kararı destekleyenleri tenkit etmiş, «Bu azdır. 10 bin kişilik bir kitleyi kıranz. Bunu artırmak lânmdır» demiştir. Söz alan Başbakan Süleyman Demirel. özetle şunları söylemiştir : «Hazinenin kapılaruıı açmış, herkese bir şey dağıtıyor vaziyetiııde olamayız. Rastgele herkese bir şcy dağıtma halinde programUrunız ve seçim bcyannamemizde büyük milletimize yapmış olduğumuz taahhütlerimizi gerçekleştiremejiz. Türkiyenin bütün sosyal meselelerini birden halletmeye imkân yoktur. Biz iktidar olarak tstiklâl madalyalı kahramanlar konusunda 45 yıldır ele alınmamış bir meseleye eğildik. Simdi (30« lira az(Arkası Sa. 7 Sü 1 de) V İstanbul Belediye Başkanlıjjı adaylıgı AP'yi karıştırdı Ertem, Sınav ve sınıf geçme yönetmeliginin değiştirilrnesi içm yapılan çalışmaların 15 Şubat'a kadar bitirileceğini, yönetmeliktfi yer alan ve öğretitn süresini *ısıtlayan hükmün değiştirileceginı, sınavların yeniden Eylüle alınacağını da sözlerine eklemiştir. Tekin Anburun (AP), gündem dışı yaptıgı konuşmada, öğrencilerin Sınav ve Sınıl Geçme Yönetmeliğinin aksayan taraflanni protesto etmek amacıyla düzenledittleri boykot hareketlerini eleştirmış, öğrencilerin arasına büyük yaştaki kişilerin sızarak tahriklerde bulunduğunu iddia etmış ve «Konuyu Millî Eğitim Bakanı halledemeyecekse, Parlâmen to buna el koysun, zira bu, partilerüstü bir meseledir» demiştir. Wtünt bâzı yerlerde 2 liradan alınıyor İZMİR, (Cumhuriyet Bürosu) Ege ekici ttttün piyaaasının ikinci giinünde, bazı alım yerlerinde fiatlar, 2 liray» kadar düşmüştür. Bu yttzden ekicilerle eksperler arasında çatışmalar çıkmıştır. Bunlardan biri, Yeni Foça'nın Bağarası köyünde geçmiş; tütün ekicisi Selim Var'ın başeksperden 2 liraya alırtân tiitttnlerin Iistesini isteinesi, olaylara yol açmıştır. Sonnnda, jandarmalar tertibat almış, olay yerine gelen CHP Milletvekilleri, tütün konusunu Meclis'e götüreceklerini bildirmişlerdir. Tekel'in, başfiatından çok az mıktarda alım yaptıktan sonra fiatları önemli ölçüde düşürmesi, tüccarın geniş çapta işine yaramış bulunmak tadır. (Arkas) Sa. 7, Sü. 4 de) Ertem söz alıyor. Arıburun'a cevap vermek ams cıyla söz alan Bakan Ertem, yönetmeliğin koşullarımıza uygun hâle getirilecegini, yapılacak değişiklikle kimsenin mağdur olmayacağını belirtmiş ve özetle şunları söylemiştir: «Türkiye'de huzursuzluk yaratmak isteycnler, bu dâvanın peşinden gitmişlerdir. Bu tahrikleri kimin yaptıtmı tesbit etmiş bulunuyoruz. Öğrencileri sokapa dökerek anarşi yapmak isteyenler, belirli çevre ve bazı velilcrdir.» Tiirk işçilerinin dışarda birikmiş 1 milyar mârkı var ANKARA. ICumhurivet Bürosu) Almanya ve Relçiknda çalışan 536 Türk isçısı 2 mıivon 700 bin lira sermayeli »Işbir Sanayi ve Ticaret Sirketi» kurmıışlardır. Sirket yönetıcılerınden Mustafa Kus ile Erot YazMİtın dün bir basın toplantısı düzenleyerek Almanyada çalışan ışçilerin bu şirketin kuracağı ışyerlerinde çalışacaklarını, şirketin kapitalistlerin eline çeçmemesı içın Türkiyedeki sermave sahıp lerinin 3 bin lira değerinde 10 hisse senedı alabileceklerini aCiklamıslardır. yah pijamalı askerler Başkent ve 8 buyük şehirde ldırıya geçen Kuzey Vietnam kerlerinin uzerinde yeşıl tu,m. şortlar ve siyah pijama ıntolonları ve kollarında kimklerini belli eden mavi bantr görülmüştür. Taraflann yatlı ve ölü sayısı, kesinlikle biimemektedir. Vietkong'un Saygon'daki en ddetli saltfırısı, dün aksam üzekaydedilmiş ve çatışmalar, utnhurbaşkanlığı sarayı yakınırında cereyan etmiştir. Dün •ce de başkent Saygon sokakırında makineli tüfek, tüfek ve > sesleri duyulmaktaydı. p Gece, «Tet» şenlikleri için patlalan kestane fişeklerinin sesleri(Arkası Sa. 7, Sii. 2 de) aygon'un merkezine top ateşi açıldı ADAT ADAYLARINDAN FARUK ILGAZ... İstanbul Belediye Başkanlığına adayhğinı koymak için Zeynep Kâmil Hastanesi Başhekimliğinden ayrılan Dr. Fahri Atabey'in, Başbakau Demirel tarafından kabulü, adaylıklarını koymak üzere hazırlık yapmakta olan AP üyeleri arasında büyük tepki yapmıştır. Atabey'in adaylığı, mahalli seçimlerin yapılacagı ilk tarih olan kademelerinin kararıyla kendisiyle anlasmaya varılmasmdan sonra 1967 Eylülünden önce AP yüksek kararlaştırılmıştır. Ancak, dunımun ortaya çıkmasından sonra AP İl Teşküâtının bazı üyeleri, Atabey'in adaylığını «Tepeden inme» olarak niteliyerek. bunun «Veto» edileceği görüşünü ileri sürmektedirler. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) İSTANBUL BELEIİYE BAŞKANLIĞINA ADAYLlClNI KOVMAK İSTİYENLERDEN (Soldan sağa): DR. FAHRİ ATABEY, MUHİTTİN GÜVEN, C1VİT KÖKSAL, ERTUĞRLL ADALI Erkek öğrenciler bu defa kızları boykota çağırdı Milli Eğitim Bakanının, «Derslerin 10 puan üzerinden değerlendirileceğini» bildirmesinden once, tstanbul'daki bâzı okul öğrencileri, boykota teşebbüs etmişlerdır. Nişantaşı Kız Lisesi öğrencilerinden bir grup, sabahleyin okulun önünde toplanarak jrüruyüş için hazırlığa başlamışsa da, okul yonetici ve öğretmenlerinin konuşmalarından sonra, derslere girmiştır. Öğrenciler. olay yerine gelen Millî Eğitim Müdürüne, bazı öğretmenlerden şigâyetçi olctuklarım bildirmiş, bu arada. «Ynh» çekenlere de rastlanmıstır. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) ünün Engelleme • notıarı iyimi, değilmi? ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) TBMM Kamu Iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu, çalışmalarına başlamış, bu arada, Emekli Sandığı'nm durumu gozden geçirilmiştir. Öğrenildiğine göre, KomisyoncTa izahat veren Emekli Sandığı Genel Müdürü, Sandığın 15 milyar açığı olduğunu öne sürmüş, «Bugünkü statü böyle devam ederse, 1983 yılında maaş veremiyecek durnma gelecektİT» demiştir. Genel Müdür. emekli keseneklerinin yüzde 21'e çıkarılmasını da istemiştir. Ayrıca görüsmelerde. memur kesenekleri'nın yüzde 7ye çıkarılmasını ongören kanun tasarısının her yıl ertelenmesi, tenkid konusu olmuştur. Verılen bilgiye gore Hükumet, Gecekondu Kanununa dayanarak, son 2 yılda Emekli Sandığından 15 milyon lira çekmiştir. Bu para örîenmış, fakat bu yıl, yeniden aynı mıktar çekilmiştir. AMERIKA "PUEBLOf, OLAYI HAKKINDA ANKARA'YA BİLGİ VERDİ (DIŞ HABERLER SERVİSİ) «Pueblo» gemisinin Kuzey Kore'nin elinde bulunması dolayısıyla doğan buhran genişlerken, «Ankara Cumhuriyet Bürosu» nun bildirdiğine göre Washüıgton buhran hakkında Ankara'ya bUgi vermiştir. Pueblonun zaptından bir haJta sonra yapılan bu bılgi verme işlemi içm. ABD Ankara Buyükelçisi Hart. Dısişleri Bakanvekıli Faruk Sükan'ı ziyaret etmiştir. Bu arada Washington'dan, vıetnam'daki durumla, Pueblo bnhranını gözden geçirtnek için Beyaz Saray'da iki günden beri üstüste gizli toplantılar yapılmakta oldugn açıklanmıştır. Senato'da dün de TiP'in tutumu tartışıldı ANKARA, (Cumhurivet Bürosu) Cumhuriyet Senatosu'nun dun kü toplantısında. yıne TÎP'in du rumu tartışılmıştır. Ömer Ucuzaol (AP), Eskişehır TtP teşkilâtı tarafından yayınlanan bir bildiride, Türkiyenin NATO'dan çıkmasının tavsiye edildiğini belirterek, «TtP'liler, devletin dış itibannı zedeleyecek sekilde beyanname dağıtmaktadırlar» demiştir. AP'li Tevetoğlu'nun, Roma'cfa düzenlenen bir toplantıya katılan Sadun Aren ve Rıza Kuas'ın davranışlarını yeren bir konuşma yapması üzerine Hikmet Işmen (TİP), bu gezinın masraflarının parti tarafından karşılandığını ve toplantıda Kıbrıs meselesinin TİP'liler tarafın dan ortaya atıldığını belirtmiştir. Işmen konuşurken AP'liler, devamlı olarak müdahalede bulunmuş, üyenin her sözü üzerine «Yapma yahu!», «Biraz su iç!» diye alay etmislerdir. Çıkanlan kalbi 24 saat canlı tutan yeni bir metod bulundu NEW ORLEANS Bir doktor, iş arkadaslarıyle birlikte, kalbi 24 saat canlı tutmak için emın bir yol bulduklarını açıklamıştır. Dr. Francis Ropicsek, uzun suredenberi kalb nakli amelıyatı için kullanılacak kalbin, uzun zaman saklanabilmesı yolları uzerinde incelemeler yapıyordu. Doktora göre yeni metod, verıcınin kalbiyle beraber bir de akcığeri alınmakta ve kalbın normal çalışması durdurulmaktadır. Kalb, plâstik bir torba içi ne asılmakta ve dışandan hiçbir destek görmeden, kendi kendine 24 saat çalışmaktadır. Bu süre, sun'i böbrek kullanılarak dahada uzatılabilmektedir. (Daha ön ceki metodlarda kalb çıkanlınca buz gibi soğuk, tuzln suda saklanmakta ve kalb • akciğer makinesine bağlanarak içinden kan geçirilmekteydi. Fakat bn, kalbi uzun zaman canlı tutamıyordn.) Gerek Başbakanın geçen gün yaptığı basın konferansındaki sözlerinden, gerekse AP Temsilciler Meclisinin bildirisinden çıkan anlam, iktidarm seçim değişikliğini Meclise getireceği, fakat engellemelerin onüne gcçmek için çalışmayacağıdu. Adalet Partisi öyle sanı.voruz ki akıllıca bir taktik güdüyor. Taktik (udur: Millî kalınhntn kaldırılacağını AP, 1965 seçim bildirisinde seçmene «Jaha doğrusu kendi teşkilâtına taahhüt etmiştir. Tasan Meclise getirildiği takdirde çıkarılabilirse mesele kalmaz, taahhüt yerine getirilmiş olur. Ve aksi halde engellemeler başlar ve sürdürülürse, o zaman mahallî seçimlerVe Senato seçiralerinde iktidar bunları se<3nenin karşısuıda mükemmelcn kullanır. Hem de sadece millî kalıntı için değil, bazırlanmamış, Meclise getirilememiş ya da Mecliste uyumuş bütün tasarılar için kullanır. Böylece işlerin yürümemesindeki Parlâmento'nun, vatandaşın isteklerini yerine gctirmemesindeki sorumluluk muhalefetin üzerine yüklcnraiş olur. Aslına bakılırsa bu taktik. AP bakımından çoğunluk baskısıyla millî kalıntıyı kaldırmaktan elbctte çok daha faydalı ve etkilidir. Zira AP, engelleme dolayısiyle, sadece sorumluluğu muhalefet üzerine yüklemekle kalmayacak, aynı zamaada muhalif partilerin seçim raeydanlarındaki tenkidlerini de kolaylıkla kaışılamış olacaktır. Engellemelerin AP için bir faydalı yanı daha, Parlâmentodaki tıkanıklığı, işlerin ağır yürümesüıdeki sebebi. muhalefetin varlığı ile birleştirip seçmenden daha fazla oy istemeğe yol açmasıdır. Adalet Partisi bu kozu 1965 secimlerinde biraz değişik olarak kullanmıştı. O seçimin sloganı. görünüşte, tek başına iktidara gelmek ve DP den devralınmış kitlenin isteklerini yerine getirmekti. Geri plânda söylenenler ise Anayasanuı değişmesi idi. AP nin bu tema üzerine oturtulmuş 1965 kampaııyası gerçekten başarılı geçti. CHP ye, gerek 27 Mayıs. gerekse geçmişteki çeşitlî sebeplerden karşı olan kitlelere yenileri de eklendi ve böylece yüzde 56 lık oran sağlandı. Ne var ki Meclisteki büyük çoğunluğa rağmen vaadlerden bir kısmı yerine getirilemedi, bir kismı da getirtlmek istenmcdi. Anayasa değişikliği. üçte ikuıin elde cdilememesi gerekçesiyle, yerine getirilemiyen vaadler arasındadır. Bu arada Seçim Kanununun değiştirilmesi için yapılan ilk teşebbüs. engelleraeyle karpla$tı çıkarılamadı. Ayrıca bundan önceki engellemelerin devamı sırasında Parlâmentodaki keşmekeş kamu oyunda öylesine ters tepki yaptı ki, sanld bütün çıkarılması istenilen kanunlann sadece muhalefetin tutumu yüzünden Meclisten geçemediği kanısı yaygınlaştı. İşte iktidarm şimdiki taktiği daha önce yapiiraış engelleme uy(rulamasından edinilen tecrübelcre dayanmaktadır. Ve eğer engellcme yapıbrsa mubalefetin davranı$ı bu seçimlerde, hiç şüphe etmiyonız, partiye başarı sağhyacaktır. Denilebilir ki, iktidar engelleme kozunu kullanacak diye, muha lefet millî kalmtı sisteminin kalkmasına gbz mü yummalıdu.? (Arkası Sa. 7, Sfl. 1 de) Blaiberg, 7 Şubat'ta evinde olacak CAPE TOWN Blaiberg, gün geçtikçe normal hayata dönmektedir. Her turlü mikroptan temizlenmiş odasında jimnastik yapmakta, yatağının etrafında dolaşmakta ve kendi kendine giyınip, soyunmaktad"ır. Doktorİar Blaiberg'in 7 Şubat'ta evine donebileceğini söylemişlerdir. [Dr. Barnard ile ilgili bir baberimiz, 3. sahifededir.] «Pueblo» mürettebatına iyi muamele ediliyor Beyaz Saray, «Pueblo»nun esn mürettebatına Kuzey Korelilerin iyi muamele ettiklerını ve yarahları tedavi altına aldıklarını bildirmiş, fakat bu konuda herhangi bir kaynak gostermemiştir. Yine Beyaz Saray, Amerika'nın Kuzey Kore ile tarafsız bir memleket*e görüşeceği söylentilerini yalanlamıştır. Kürtçülükfen tutuklandılar DİYARBAKJR Gizü cemiyet kurmak ve kürtçülük faalıyetinde bulunmak suçundan MtT tarafından vakalanan 9 kışıden 3'ünün tutuksuz bırakıimasına Savcılıkça ıtıraz edılmış, venıden durumları ıncelenen sanıklardan Nusaybinlı Şükrü Alpergin ile Kıztltepeii Molla Nezir Aydın dün tutuklanmıştır. Yılda 600 milyon lira Emekli Sandığı keseneklerinin yüzde 21'e çıkarılmasını ongören kanun tasarısı, 1960 yılında hazırlanmıştır. Emekh Sandığı, halen memurdan brut maaşından yüzde 6, memurun çahstığı devlet müessesinden de yüzde 6 prim almak(Arkası Sa. 7. Sü. 6 da\ YUGOSLAVYADA ÖLEN 5 SÜ TVRK'ÜN İS1ANBUUU Rusya'nm şikâyeti Tass Ajansı, Amerikan uçak ve helikopterlerinin Kuzey Vietnam'dan Rusya'ya yedekte getirüen «Arızalı bir Sovyet şüebine musallat olduğunu» bildirmiştir. PASİFİKTE AMERİKAN f İLOSUNTJ İZLEYEN BİR SOVYET GEMİSl (RUS GEMISİ, OKLA GÖSTERİLMİŞTİR.) Grip'ten 17 il ve ilçede okullar tatil edildi (YURT KABERLERİ SERVİSİ) Değişik hava şartlan yüzünden yurdumuzda özellikle grip salgıru had salhaya ulaşmış, bırçok yerde okullar tatil edilmek*e devam etmiştir. Hava sıcakiıkları Dogu ve Güney Doğu holgesinde kar yağışı ile birlikte düşerken, Batı bölgelerinde durumumı muhafaza etmiş, bu arada Malatya'nın Akçadağ ilçe«inde (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) AMERtKA UÜF!.. ECVET GÜRESLN Yugoslavya'da Slavonski Brod' da geceyi geçirdikleri bir odada, butan gazı ile çalışan sobadan zehırlenen 5 Türk'ün cenazesi, İstanbul'a getınlecektir. Ölenlerin isimlerı şöyledir: Sabrı Çakmak (36 yaşında), Bayram Nalbant (25 yaşında), Cafer Yolcu (36 yaşınoa), Tüksel Altıngül (31 yaşında), Mehmet Çakır (pasaportu bulunamadığı için yası teıbit edilememiştır.) Ölenlerden ilk üçünün Istanbul'lu oldukları, Altıngül'ün ise pasaportunu Frankfurttan aldığı bildirilmektedir. Ölen lerin hepsininrte'.'Almanya'da isçi olarak çalıştıkları belirtilmistir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog