Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

YER ALTINDA BİR ANADOLU Şikago mezbahaları • s Upton Sindair'in milyonlarca basılan aosyal romant. On beş lir». Dünya yazarları ve eserleri Ansiklopedisi lüks baskı, ciltli 1. cl hamur kâğlttan yalnız bin adet basıldı. 1. ci çüt 25 lira. May Yayınları, Ist. MAHMUT MAKAL'ın oUyUr jıratac«k olan eceri çıktı. On lln. umhurive o KURUCUSU: CTJNTJS NADİ Bu eserde rekâtı değil, cephesini üzerine verin feragatli hayatını 5 I.iradır. İNKILÂP ve AKA KİT/ İlâncüık: 438"/ 44. yıl sayı 15627 Telgraf <n mektup adresi; Cumhuriv«t Telefonlar : 22 42 90 22 42 96 Istanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 246 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Salı 30 Oeak 1968 TEKEL'in BAŞ FİYATI EKİCİYI MEMNUN ETMEDİ r Güvenlik Konseyi toplantısı belirsiz bir EGE TÜTÜN PİYASASI iki uçak gemisi AÇILDI K. Kore yolunda 0 JOHNSON'ın; yedekleri silâh altına çağırmasından sonra yeniden aktif göreve alınan «F100» taktik avcı ucaklarından bir kısmı... tarihe bırakıldı Ekiciler, Bakana: «Açız, aracıdan bizi kurtarın!» diye bağırdılar (Yurt Haberleri Servisi) Demireldüzen değişikliği isteyenlere yeniden çattı AP Temsücüer Meclisinde. Seçim Kanunıında değişiklik istendi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Adalet Partisi Merkez Temsilciler Meclisi çahşmalannı bitirmiş, toplantıda uzun bir konuşma yapan Genel Başkan ve Başbakan Demirel, düzen değişikliği isteyenleri yermis. Düzen değişmelidlr diye sebep, «ekil, netice, maksat, metod gösterilmeden yurdun dört bir koşesinde konnşmak kâfi değildir. Hürriyet nizamı içinde kimsenin konuşraasından da tedirgin değiliz» demiş, ancak bunların Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsur.de konuşulması gereküğini sdylemiştir. Temsilciler Meclisi üyelerinin ge tirdiği meselelerin tamamının bir demet olduğunu. bu demetin partinın canlılığını gostcrdiğini belirten Demirel: «Bu dcmet aynı zamanda daha iyi yarınlar için cırpınan bir milletin hayatiyctinin ese ridir» demiş, şöyle devam etmişiir: «Burada doktrin münakasalan yapılmadı. Hayatın, halkın tâ için den getirilen ve yurdumuzun bütün sathını kaplayan gerçekler dile getirildi. Bu kutsi bir sestlr. Ve bu kutsi ses AP nin alâmetl farikasıdır. Bu sesi kaybettiğimiz vakit hayatiyetimizi kaybederiz.^ «DAKAR» dan ise, Türkiyede tartışilabilcn likirle«sualtı sinyalleri» rin ve bu fikirlerin viıcut bulduğu hürriyet ortamınm dünyanın en alındığı bildiriliyor dcmokratik memleketlerinin dahl gıptayia seyredebileccği bir man(Dış Haberler Servisi) zara» olduğunu iddia eden Demirel TOULON 52 kışılık müAP nin büyük işler başardığını. ba rettebatıyla kaybolan Franşaracağını, büyük hedefıne zarar SIT denizaltısı «Minerve» in verecek hiç bir gücü tanımadıklayeri, nun akşam tesbıt edılrını. bu hedefe zarar vermek istemis, kayıp Israil denizaltısı yenlerin çarkm altında ezileeekle«Dakar» ın izıne ise, henüz rini söylemiş, muhalefetin ne okhı rastlanmatnış, bununla beragu koıtusunda sunları sövlemi;rir: ber, «Dakar» dan geldığı sa(Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) nılan bazı «Sualtı sinyalleri» alınmıştır. Sinyaller, Israıl ekıplerince tesbıt edilmış; bu arada, «Dakar» ı aramaya gıden destroyerde yangın çıkmıstır. «Minerve» in bulunduğu bildirilen yer; Toulon açıklannda, Porquerolles Adasının guneyındeki «Cap D'armes» Burnunun 3,5 denız mılı Guney Batısında 125 200 metre derinliktedır. Araştırmaya katılan Fransız Donanmasından bır refakat gemisi, belirtılen derinlıkte «Minerve» denizaltısı buyuklüğunSanayi Bakanı Mehmet Turgut'a cTeki bir kalıntıyı, denız dıbıntstanbul Belediye Başkanlığı aday deki engelleri tesbit etmekte kul lığı teklif edilmiştir. Montaj Sanalanılan «Sonar» cihazı ile bulyii ileri gelenleri ve diğer bazı samuştur. «Arian» denizaltısı da, neyi kollannın sahipleri ile uzun kendı sonarı ıle yaptığı araştırzamandır anlaşmazhk içinde bulurna sonunda, bu netıceyi doğrunan Mehmet Turgut'a bu teklif AP lamıştır. nin üst çevrelerinden yapılmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. S da) Genel Idare Kurulundaki üyelerin birçoğu Mehmet Turgut'un Istanbul Belediye Başkanlığına aday olmasmı tasvip etmemişler, kendisine kabul etmemesi yolunda tavsiyede bulunmuşlardır. (Dış Haberler Servisi) Ege ekici tütün piyasası dün gabah saat 8 de resmen açılmış, Tekel. başfiyatı 12.75 olarak tes bit etmiştir. Tekelin tutumu ve verdiği baş fiyat, tüccarın ise işi ağırdan alışı tütün ekicileri arasında hayal kırıkhğı yaratmıştır. Ege'nin 76 alım bölgesinde açılan tütün piyasasında Tekel'in baş fiyatı 12.75 Tl. ile 9.55 Tl. arasında değismiştir. Ancak, bu fiyatlar çok kaliteli birkaç ailenin tütününe ve az partilere verilmiş, daha sonra fıyatlar maliyet fiyatının altına ka dar düşürülmüştür. Bazı yerlerde de Tekel'in alımlara geç başlaması, ekicinin moralini bozarak tüccar eline düstnesine sebep olmuş.tur. Tüccarın, dünkü alunlarda verdiği en fazla fiyat kilo başına 9 lira olmuştur. Birçok yerlerde ise, özel firmalar alıma hiç katılmamış, piyasanın iyice düşmesini beklemışlerdir. (Arkası *a 1. Sü. 1 dc) ASHÎNGTON Beyaı Sa ray sozcüsu, dün, «Pneblo oiayı» nın barışcı yollardan çozümlenmesi çalışmalarına devam edildiğini soylerken, Guney Kore Silâhlı Kuvvetleri Genel Korautanlığı, Kuzey Kore'ye 48 kilometre mesafedeki Kimpo üssune. 1 2 kadar Amerikan jet bombardıman uçağının indiğını bildirmiştir. Amerikan Komutanhğı Delta kanatlı F102 lcr oldugu soylener. bu uçaklar hakkında basına bılgı vermeyi reddetmistır. Gozlemcılere gore, Kore Mutareke Hattından 48 kılometre Guneyde bulunan Kımpo'da Amerikan savas uçaklarının uslenmesı olağan bır şey değildir. W "MİNEBVA,, denizaltısının izine rastlandı Güvenlik Konseyi toplantısı ertelendi Besaz Saray Basın Sozcusu. «Kore bölgesinde Amerikan Silâhlı Kavvetlerinin muntazam ve sınırlı bir şekilde vaziyet almaya devam ettiklfrini» belırtırken de B. M. Güvenlik Konseyı'nın dun Turkıye saatiyle 20 de yapılacak «Pueblo olayı» lütün ekicileri, 40 Nurcu'nun uzun soçlannı zorla kestirdi • TORBALI İLÇESİ TÜTÜN EKtCtSt, ÇOLUK ÇOCUGL İLE BEKABER PİYASAMN AÇILIŞIM HETECANLA BEKLERKEN.. ( MUĞLA ve FETHİYE Muhabirlerimizden) Mahkemeleri olduğu içîn çevre köyler ıle Afyon ve Sakarya illerinden Fethiye'ye gelen 40 kadar uzun saçlı Nurcu, sayıları 5 bini bulan tütun mustahsüi tarafından sıkıştmlarak berberlere göturulmuş ve saçları kestirilmiştır. Ege tütün piyasasının açılışı dolayısiyle tütünleıini satmak lizere Fethiye'de toplanmış olan tütün müstahsüi, bitnıklere donen uzun saçlı 40 Nurcuyu, uzun kovalamaca ve boğuşmadan sonra yakalamıştır. Berbere göturülmek ıstenen ve Nurculuğun «Yakubî» koluna mensup bu kışılerden direnenlerden bazıları yaralanmıştır. Sonuçta, hepsi berber dükkânlarına sokularak, sajları zorla kesilmistır. Dırenen Nurculardan Himmet Giingör Necati Aydın, Mustafa Erkdn (Geyve'li), Saffet Şükrü Erşahın (Emirdağ'lı) ve Mehmet Aydın hastaneye kaldırılmıştu". Nurcular, saçlannı kesenlerden şikâyetçi olmuşlarsa da, büyuk kalabalıktan hic kimseyi zanh gösterememişlerdir. LOS ANGELES (a. a.) Los Angeles'li bir operatör, 50 yaşında sağır bir erkeğin orta kulağırun değiştirildiğini bildirmiştir. Doktora göre, şimdiye kadar ilk defa olarak kulak zan ve orta kulağı meydana getiren üç kemık, birlikte değiştirilmiştir. Eskıden yapılan amelıyatlarda, bu dört parçadan bazen bir te Bir hastanın orta kulağı değiştirildi Sanayi Bakanma Istanbul Belediye Başkan adavliğı teklif edildi ki, bazen ikısi değıstirümış, fakat orta kulak, bir bütün olarak, değiştinlmejnişti. Doktor Glasscock, ameliyatın, iç kulak iltüıabı yüzünden sağırlaşan bir adam üzerinde ve bundan 4 hafta önce yapüdığım açıklamış, fakat ameliyatla elde edilen basarının henüz kesınleşmedığini sozlerine eklemiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) K. KORE Merkezi Haberler Ajansının dağıttığı yukandaki resmin altında aynen şunlar yazılıdır: «Pyongyang Ocak 26 (KCNA) Amcrikanın empcryalist saldırgan ordusunun yakalanan casus gemisi nPueblo'nuıı kaptanı Llyod Mark Bucher, itiraflannı kaleme alıyor.» unün ıtötıorı Tütün Ege iütün piyasasının açılışı ve açıhstaki olaylar, Türkiye'de bazı gözlerin görcmediği ya da görmek istemediği, bazı kulakların du.vamadığı ya da duymak istemedigi «uyams» jterçeğini bir kez dafaa ortaya koyuyor. Yıllar yılı tütün piyasaları sessiz sedasız açılır, yine sesgi» sedasız kapanırdı. Daha doğrusu, piyasalarda çalınan davul . zurnaların sesleri sadece o bölgede, açılıs gününe mahsus olmak üzere duyulur; eğer gelmisse, Bakan bir de nutuk atar, çevrilen dalaverelerin farkında olmayan bilinçsiz üreticinia çoğnnluğu ise zaten aracılar elivle malını elinden çıkardığı için bn gösterileri izleyip yerine dönerdi. Geleneklere baçlı üretici sanırdı ki, tütün alış • verisinde mutlaka aracı olacaktır ve yine sanırdı ki, büyük firraaların vcrdikleri fiyatlar malının gerçek deferıdir. Parasını, ister aracıdan ister piyasadaki Tekelden ya da firmadan alsın, şükrederdi Tannsına. Oysa ekici daima kazıklanıyordo. Meselâ 100 olması gereken malı aracıya daha önce 60 70ten satıyor. Aracı ise bnnu 90'dan firmaya veriyordu. Cstelik paçal yapmak için yok pahasına toplanan iskartalar hrm aracının, hem de büyük firmanın kârını tahmin edilemiyecek ölçülere yükseltiyordu. Kısacası faal nüfusun asağı yukarı yüzde lî'sıni teşkil eden tütün ekicisi sömürülüyordu. Gerçi tütün, memlekete döviz getirmckteydi ve bu dö\iz 80100 milyon dolârı bnluyordu. Ne var ki, getıriten dövize karsılık 292 milyon liralık kâr 91 tütün ihracatçısı aragında bölüsülüyordu. Bir üretici ailenin eline geçen para ise yılda 3691 lira idi. Üretiei isin farkına varmaga ancak ]963'ten sonra basladı. Ve o yıldan sonradır ki, tütün piyasaları eski sessizliğini kaybetti. Davul • znrna ve şaksakların yerini protestolarla ezilmenin kızgın sesleri aldı. Şimdi sesler daha hızlı çıkıyor, şikâyetler artıyor. Gittikçe de artacaktır, çünkü üretici artık bundan on yıl hattâ beş yıl öncesinin adamı değildir. Nitekim dün açılan tütün piyasasında Tekel Bakanı Sayın lbrahım Tekin'in yatıstırmak, hattâ nyntmak istemesine ragmen Akhisar üreticilerinin giriştikleri protesto hareketi, yaygın bilinclesmenin ' sonucudnr. Eğer partiler, Meclisler, hükumetler bu sesleri anlamamakta inat ederler, ya da 91 firma nğruna milyonlarca üreticiyi bir yana ittnek batasını sürdürürlerse, yarın kızgınhklar daha da genişliyecek ve belki de eyleme geçecektir. *** Bakınız Ege piyasasına : Tekel, baş fiyatını 13.25 lira olarak ilân etmiş ve bn fiyatı sadece biriki yerde pek az miktarda tütün için uygulamıştır. Akhisar, Gördes, Kırkağaç, Turgutlu, Mağla'da ise fiyatlar, bas olarak 12.75 liradan ynkarı çıkamamış, aksine büyük partiler 8 liraya kadar satıl ustır. ödemiş'in en yüksek fiatı 12.25, Denizli 11.75, Menemen 10,75 ve Nazilli 9.55'tir. Verilen haberlere göre, Tekel slıma basladığı haldc tüccar isteksiz davranıyor ve 89 liradan daha yukan alım yapmıyacağını bildirivor. Oysa bu yıl ekicinin bekledigi bas fiyatı 13.5 14 arasındaydı ve bannnla üretici, geçen vıl zararlannın hiç deiilse bir kısmını kapatmaga çalısıvordu. Böyle olamamış, besaplar yine piyasaya nymamıstır. Neden? 10 tonluk çığ, 6 kişiyi öldürdü (YURT HABERLERİ SERVİSİ) SONUN BAŞLANGICI. ıle ılgıli toplantınm ertelendiği bıldirilmıştır. Ancak, venı toplantı tarih ve saatinın henuz tes bıt edılmedığı belirtıimıs. bır B. M. Sozcusu, «Istişarelerin âcilen devamını sağiamak için top lantının ertelenmesine lüzum gö rüldü» demi'tır. İyı haber alan kaynaklara gore, Cumartesi günündenben süren ıstı^areler, hıçbır sonuç «ermemıstır. Bu arada Japonjadan bildiri'diğıne gore, uçak gemısı «L'.S.S. Canberra» ıle güdumlü füzelerie donatılmış bır kruvazör ve b.r refakat gemisi, Yokosuka'dan ayrılarak bılinmiyen bır yönde nareket etmişlerdir İyi haber alan kaynaklar, Amerikan uçak gemisi «l'orktowtı» un da Yokosuka'yı ziyaretinin ertelendiğini bildirmişlerdir. «Yorktown», öğleden sonra Vıetnamdan Yokosuka'ya gelecekti. Resmi bir (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) oğu ve Gür.eydoğu Anadoluda kış etkisini bütün şiddetiyle devam etürmekte, birçok şehirle demiryolu /e karayolu ulaşımı yapılarnamaktadır. Malatyanın bır köyüne düşen 10 ton ağırlığmda bir çığ, 6 kişinin ölümüne yol açmıştır, Dıyarbakır çevresinde, salgın hastahk ve yemsizlikten 7,000 den fazla hayvan öl Haber verildiğine göre; Turgut, Sanayi Bakanhğında bir hayli mücadele yaptığını, fiatları indirdiğini, halkın yararına iş gördüğünü, fakat bir hayli de yorulduğunu söy lemiştir. Mehmet Turgut'un henüz teklifi kabul edip etmediği hususunda bir karar vermediği söylenmektedir. Diğer taraftan Dr. Fahri Atabeyin İstanbul Belediye Başkanlığına adaylığmı koyacağı söylenmektedir. Atabey'e bu teklifi Başbakan Süleyman Demirel yapmıştır. Sahiller ve iki Bakanla ilgili gensorular da dün reddedildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Reşit Ulker (CHP) ve arkadaşlanrun Kayseri • Sivas maçı olayı ve asayışsızlık konusunda İçişleri Bakanı Sükan ve Devlet Bakam Ocak hakkında gensoru açılmasını ongoren önergelerin gündeme alınması, Millet Meclisi'nm dunkü toplantısında AP'lilerin oylanyla reddediimistir. Bu arada. sahillerin yağmasiyle ilçili TlP'in gensoru önergesi de reddedilmiş bulunmaktadır. 3 şehirde sessiz yürüyüş yapıldı ıstanbul Kız Lisesi, erkek okullannı boykota çağırdı (Yurt Haberleri Servisi) D Malatyadaki DDY 5. Isletme Mudurii Sadık Aygün, Adsna Malatya ve Elâzığ Malatya yollanndan başka bütün demiryolu hatİ3rının kar yüzünden kapalı bulunduğunu bildirmıştır. (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) "IMBIMIILU '•! W Mıllî Eğitım Bakar.ımn «Eylül sınavlarının tekrar ihdası ile devamsızlık süresinin 30 güne çıkanlması» yolundaki temınatını yetersız bulan Adana, Kayseri ve Konya'dakı orta derecelı okul öğrencılen dün birer sessiz yürüyüş vapmışlardır. tstanbul Kız Lisesi ile Haydarpaşa Sanat Enstitüsünde okuyan bır grup öğrencı dün dersleri boykot etmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) İSTANBULDA Harekât MECLİS, "ŞBREF AYUĞI..NI $00 LİRAYA İNDİRDİ ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclısinin dunku toplantısında, lstiklâl Madalyası sahıplerine «Şeref Aylığı» bağlannssı hakkındaki kanun teklifi goruşulmuş, komısyonun getırdıği birinci maddede 400 lira ay lık bağlanması öngörülürken, Sa bıt Osman Avcının (AP) verdığı bır onergeyie bu miktar, 300 lıraya ındırılmiştir. Gorufmeler, yarına kalmıstır. Kıyılann yağması CHP'h Kemal Sarıibrahımoğlu, bir onerge vererek, hazırladığı «Sahiller Hakkındaki Kanun Teklifi»nin Meclis Genel Kurulunda görüşülmesini ıstemiştır. Sarııbrahimoğlu, sahillerin yağma edıldiğini, işgal ve tahrip olunduğunu öne sürmüş, sahillerin kamu (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Oıiakhk bilince Oooooooh, oh. Meğer, Adalet Partisinde. neler oluyormuş, neler™ Parti Başkanı (yani Başbakan) resimleriyle beraber, kendini pohpohlayan, kitaplar bastırıyormuş. Bol keseden idare meclisi öyelikleri dağıtüıyormnş. Tamamiyle keyfî masraflar yapıhyonnuo. Partililerin çoğu vicdanların1 ve iradelerini bir kenara bırakmışlar. birer TV. du haline gelmislernıis. Bütün bunlan. A.P. den yeni çıkarılan. bir milletvekflimn ağzmdan öfrendik. Belki dahası da eelecektir. tnsan, bayağı, merak ediyor. Oteki partiler de bir iki üye ihraç etseler... Bakalım oralarda neler olrı. vor? Erdem, "Kıdem tazminatı,, ile ilgili tartışmalara son verilmesini istedi ECVET GÜRESİN (Arbası Sa. 7, Sü. 5 de) Kıdem tazminatının kaldınlmasmı öngören «lşsizlik Sigortası kanun tasarısınm» yankılan devam etmektedir. Çalışma Bakam Alı Naili Erdem. dün bır llim adamları görüşlerini açıkladı demeç vererek, münakaşanın sona erdirilmesinl tsterken, ilim adamları da bu konudaki görüşlerini açıklamiflardır. (Arkrsı Sa. 7, Sü. 7 de) Tiirk Sanat hazineleri Geçen hafta New York'da açılan Türk Sanat hazineleri sergisinde, 15 inci yüzyıl saray kıyafetini tetkik eden «ashington Elçimiz Melih Esenbel lie. Metropolitan Sanat Müzesi Müdürü Noble görülüyor. D. V
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog