Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Gustave Flaubert'in DÜNYA EDEBtYATINlN HEB ÇAĞINDA YAŞAYACAK ÜNLÜ ESSEBt MADAME BOVARY NURÜIİAH ATAÇ ve SABKÎ ESAT srYAVUŞGİL'in nefls çevlrlsi lle dört renkli kapak içlnde tam tercümesi (kıssltürnamış olarak) Remzi Kitabevi tsr&fmdan okurlannuz için hazırlanmıştır REMZt KİTABEVİ FİATI: 10w TL. îlâncılık: 45T7) 883 umhuriye 44. yıl tayı 15626 KURUCUSü: TUNUS NADİ Telgraf wm mektup Telefonlar : 22 42 « d « s l : Cumhurtv*» 90 22 42 96 İtanbul Posta Kurusu: tstanbul No. Z4« 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 abevi tftiharla sunar CK'un en çüzel eseıl Pazartesl 29 Ocok 1968 Bütün sıtapçı arayımz Tam Tercüme 416 âBAT KtTABEVt: Anlcara Cad. No. 45/10 Günçer Han. îstanbul Tel: 87 65 » Reklamalık (4969) 885 • Amerikâ ile ikili anlaşmalâr konusunda «finânsmân» anlaşmazlığı çıktı ' ANKARA, (Cumhuriyet Büroso) • Türkiye ile A.BJ3. »rasında mevcut ikili anlaşmalar konusunda yapılan müzakerelerde hazırlanan «Temel Yasa» nm uygulanması ile ilgili «Malî Sorunlar» konusunda anlaşmazlık çıkmıştır. Bu anlaşmazhğın çözümlenmesi için iki ülkenin Dışişleri Bakanları Nısan aymda Londra'da toplanacak CENTO Bakanlar Konseyi «rasında bir görüşme yapacaklardır. Iki ülke arssında mevcut S4. ikili anlasmayı bir metin halinde top lama çalışmalarına Nisan 1966 da basianmış ve bugüne kadar herhangi bir sonuca ulaşılmamıştır. Amerika Büyükelçisi ile Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri arasında yapılan müzakerelerde temel ilkeler tesbit edilmiş ve bunlar bir «Temel Yasa» halinde toplanmıjbr. ANKARA CHP Genel Başkanı İsmet tnönü dün toplanan Gaziantep, İçel, Eskişehir ve Bursa İl Kongrelerine gönderdiği mesajda «Seçim kanunlannda yapılmak istenen değişiklikler daimî ıstırap konusu olacaktır. İktidann Anayasa düzenini zayıf düsürmek için yaptığı çabalar dikkati çekmektedir» demiştir. A.B.D. Donanmasında terhis Seçim Kanununun değişmesi işlemleri durduruldu birDünde Fransıı deniıaltısı daimi ısfırap Akdenizde kayboldu olacokfır,, Ecevit Mersin'de, Öztrak Âdanada konuştu, İnönü, Kongrelere mesaj yolladı (Cumhuriyet Bürosu) ENTERPRİSE VÇAK * (DIŞ HABERLER SERVİSİ) GEMİSİNÎ BİR SOVYET Malî sorunlar Ancak bu temel yasanın nygulanması ile ilgili malî aorunlarda bir anlaşmaya varmak mümkün olamamıştır. Müzakerelerden sılan habcrlere EÖre ikili anlaşmaların doğuracağı malî sonuçlarda finansman durumunun hangi ölçü lere göre yapılacağı konusu çözüm lenememiştir. Bu sebeple iki ülkenin Dışişleri Bakanları Nisan ayında bu konuyu çozümlemek amacı ile bir görüsme yapacaklar ve alacakları ka rarlara göre Ankara'da muzakerelere devam edılecektir. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Personel Kanununun işletilmesi istendi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Kamu Personeh Sendikalan Konfederasyonu yöneiicüeri dün düzenledikleri bir basın toplantısında «1968 malî jılbaşına bir syük bir zaman kaldı. Fakat, kamu personelinin dört gözle beklediği personel kanunlarının mali hükümlerinin uygulana cağına dair bir işaret görmek mümkün değildir.» demişlerdir. Yöneticiler, kamu personel! ile ilgili mevzuatı ele alarak şöyle konuşmuşlardır: «Kama hizmetlerinin verimli kılınabilmesi için, bu hizmetleri yürüten personelin, tiyin, nakil, tcrfi, izin ve daha pek çok bususta adalet, güven ve huzura kavuşturuhnan, bunun için de es kimiş mevzuat •erine feçecek fformcu mevıuatın bir an bile ı*> ciktirilmeden çıkarılıp uyjnılam»ya Uonulması gerekir. Bütün bun lara rağmen bugüne kadar bu yön de bir tutumnn henimsendifi, ne yazıktır ki görülememektedir.» Sunay, lurgut Reisin kabrini ziyaret ettf ' TRABLL'S, (».a.) Kıral tdris I'ın konuğu olarai Libya'da bulunan Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, dun mahalll saatle 10.30'da, büyük Türk deniıeisi Turgut Rels'ln kabrini ziyaret etmiştir. KaD re bir çelenk koyan Sunay, Turgut Reis'in mancvi huzurunda say gı duruşunda bulunmuştur. Cumhurbaşkanı Sunay, bugün Trablus'da diplomatik misyon şeflerıni de kabul etmiştir. Sunay, daha sonra Trablus'daki Türklerle görüjşmüş, dıieklerini dinlemıştir. Daha sonra Trablus Kalesi'nı ve kale içüıdeki muzeyi gezen Cumhurbaşkanı Sunay, Kıral ldrıs I'in KasrulHuld Sarayı'nda verdiği yemekte bulunmuştur. Yemekten sonra iki Devlet Başkanı özel bir gorüşme yapmışlardır. Inbnü mesajında Kıbrıı buhranı sırasında rtışanya karşı memleketin gücünü göstermek için büyük gavretler sarfedildiğını belirtmiş ve ıç meselelere temasla şovle <1emi5>tir: «Bu esnada ıç politika meselelerinde mürakün oldugu kadar gükunetli olma£a çalıştık. ^imdi. iktidar çevreleri, ıç politika konularına sikâyet »diltcek şıkiller üzerinde. olup bitti gibi yürütme hazırlığmda ccrülüyor. Seçim kannnlarında vapılmak istenen dej^isiklikler daimi ıstırap konusu olacaktır. tklidarın Anayasa düzenini lavıt düsürmek için çabaları riıkUati çekmektedir. Bu meseleler. memleketin sivasi buzuruvle vakından ilgilidir. Bugün bizi ana mubalefet partisi olarak kavgılandıran başlıca temalar bur.lardır.» tktısadi konulara di değınen Inonu, ortanın solu konusunda da şunlan söylemıştir: « Memleketin iktisadi dertleri, Sosval Adalete davanan genis hamlelere mubtaçtır. Bu ihtivacı göstermek için takip ettiüimiz ortanın sulu hsmlesi. vatandas gözünde anlayısla kar (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) MVHRİBt TAKİP EDİYOR WASHİNGTON 83 kişilik mürettebatıyla birlikte zsptedilen Amerikan casus gemisi Pueblo için diplomatik çabalar devam ederken B. Amerika donanmasının yedek birliklerinde kayıtlı olanların büyük ekseriyetinin terhis tnuameleleri dondurulmus bulunmaktadır Karar, Kore buhranının beşinci gününde açıklanmıştır. B. Amerika Savunma Bakanlığı, yeni buhran karşısında. 600 yedek donanma pilotu ile 14.000 den faz la yedek hava muhafızını vo hava cı yedeği silâh altma dâvet etmiştir. Donanmada yedek olmakla birlikte fiilen görevde bulunmıyan, an cak buna rağmen donanmadan raaaş alan 133.000 den fazla kimse kayıt h durumdadır. | Kayıp İsrail deniz* altısım savaş gemilerimiz de arıyor (Dış Haberler Servisi) Sovyet gemileri Tokyo'da yayınlanmakta olan «Asahi» gazetesinın bıldırdığıne gore Guney Kore açıklarında seyretmekte olan nukleer Enterprıse uçak gemisini roketlerle mucehhez bir Sovyet muhribı ve başka bır Sovyet gemısı takıp etmektedır. İkinci filo Içlermde bır de uçak gemısı bulunan guçlu bır Amerikan denız fılosunun, Enterprıse'ın onderhğındeki dığer fıloyla buluşmak uzere Kore açıklarına doğru yol alcîığı ogrenılmıştır. (Arka«ı Sa. 7. Su. 4 de) AP'den ıfıraç •dlfof» Çetiner, Demirel'i itham etti ANKARA. {Cumhuriyet Bürosu) AP'den ıhraç edilen Zongu!dak Mületveiıli Ekmel Çetiner dün bır açıklama yaparak Genel Başkan Demirel'i ağır şekilde ıtham etmıştır. Ihraç kararı fcendıslne tebli? edıldıkten sonra bazı açıklamalarda bulunacağmı bıldiren Çetiner, Genel Başkanın, şahsl propagandası ve methi için fotoğratlar, kitaplar bastınlmasına engel olmağa çalıştıfı, fuzull paralar sarfedilmesine karşı olduğunu, kanunlar ve tuzük hükümlerıne aykırı şekilde Idare Meclısı üyelikleri dağıtılmasına karşı savaş açtığı ve bu konuda sorular sorduğu için ıhrc edildiğmı ileri sürmekte ve »öyle demektedır: «Hakikatte, tnzük ve programa aykırı davranışta bulunanlar, Genel Başkanın kendisi ve vicdan(Arkası Sa. T Su. 8 de) . Bütün yurtta Yönetıcıler, bunlar sağlanmadığı takdirde yapacak!arı hareksti şöyle açıklamışlardır: «Gerektiğinde yurdun ber tarafında düzenlenecek kapalı yer loplantıları ve kanunlar içindeki diğer imkânlardan taydalanılarak sözü edilen konu, önemine yaraşır bir sekilde savunulacaktır.» Kontederasyon yetkilileri soa olarak, «En geç bir hafta içinde Parlâmentoya bu kanunun sevkedilmesine tek bir engel kalmadığını» söylemişlerdir. Havalar 3 şubattan sonra ısınacak Önceki gün Karadeniz'den gelen soğuk hava dalgasının etkisi altında kalan şehrimizde hava dün tekrar norm^'e dönmüş, ısı 2 dereceye kadar yükselmiştir. Yeşilköy Meteeoroloji istasyonu kar yağışının beklendiğini bildirmelerine rağmen. Istanbul'lular güneş altında ayaz bir gün geçirmişlerdir. Bu arada Devlet Meteoroloji İstasyonu. lıemcn hemen bütün yurdu kaplayan karakış'ın 3 Şubata kadar devam edeceğini bildirmiştir. Bu tarihten sonra yurdumuz değişlk deprasyonların tesir sahası içine girecek ve hava sıcaklıkları tekrar artacaktır. Resimde. şebrimize önceki gün yagan karı temizleyen temizlik işçileri görülüyor. Kayıp 4 h/drojen bombasının parçalan bulundu KOPENHAG, (a.a.) Amerikan buyukelçiliğı, Gronland'ın Thule hava ussune yakın bır yerde duşerek parçalanan bır B52 bombardıman uçağında bulunan 4 hıdrojen bombasının par çalarının bulunduğunu açıklamıştır. Buz üzerinde bulunan parçalardaki seri numaraları, stratejik hava kuvvetlerı zabıtlarında mevcut numaraların aynıdır. Amerikan hava kuvvetlerine bağlı bır araştırma ekıbı, bombaların gerı kalan parçalarını aramaya devam etmektedır. Kaza sırasında bombalar çeşitli parcalara ayrılmış ve buz uzerınde kalanları dondurmuştur. PARİS önceki gün kaybolan tsrail denizaltısı «Dakaradan sonra, dün de bir Fransız denizaltısı Akdeniz'de kayıplara karışmıştır. Paris'ten dün «Minerve» adh Pransız denlzaltısının Tulon 1 1 manı açıklarında Cumartesi gününden beri kayıp oldugu blldlrilmıştir Pransız Doninması, 800 tonluk denızaltıda 52 mUrettebat bulunduğunu, Cumartesi gecesl 20.00 GMTde (Türkiye saatiyle 22.00 de) Tulon'a varması gerektiğint, fakat sahilden 20 mil açıkta manevra yaptığı sırada verdiği bır mesajdan bu yana herhangi yeni bır haber alınmadığını açıklarrustır Denızaltının aranması İçin ysdı gemı. ıkı uçak ve ıki hehkopter seferber edılmıştir. Fransız Donanması, gemilerinin dun Fransa'nın guney sahilleri açıklarında buvuk bir yağ lekesi bul duklarını bıldırmıstır. Dakar adlı tsrail denizaltısı lçınde 69 kışl olduğu halde geçen perşembe gunünden bert kayıptır Kıbns'ın yaklaşık olarak 200 kilometre güney batısıntia kaybolan tsrail denizaltı gemlsının aramasına. Uk olarak Türk savaş gemilerinin başladığı öğrenümiştir. Yetkililerden alınan bilgıye göre, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, geminın kaybolduğunu OU dıren mesajı, 20 Ocak gunü saat 18.24'te almıştır. Bu sırada Akdenizde bulunan muhrip füotilamızdan Gelibolu ve Giresun muhripleri, denizaltının kaybolduğu yere sevkedilmişlerdir. (Dakaria ilgili haberüniz 3 üncü sayfadadır.) Doğuda köylerle irtibat kesildi ünün notıarı Korkulu günler Faeblo olayı bütün dünyaya korknln günler vasatıyor. Ingiltere'de halk gıda maddelerine hücum edivor. Amcrikada kama eyu 106 senedir ilk defa Amerika'nın basına gelen bu olaydan kızgın. Washin«rton idarecileri Puebio'nnn tevkifini, hem barışçı muhalefet kanadına karşı koz olarak kullanmak istiyor, hcm de Uzakdofuda ikinci cepheyi acmadan meseleyi hallettnenin çabasını gösteriyor. Rusya, Amerika'nın prestijinî biraz daha sarsmanın peşinde. Kuzey Vietnam, Pueblo olayını, Amerika ve Güney Kore'nin yeni bir oynnu seklinde \orumlnvor. Kızıl Çin ise. anlaşUdığına göre, Amerikanın tutnmunu izlemekte. Dfinya için gerçekten tehlikeli olan bu gerginlitm sonu nereye vsracak, henfiz belli değil. Ne gemiyi, ne de mürettebatım iade niyetinde olmadıgını acıklayan ve gemi komutanının itiraflannı dfinyaya yayan Kuzey Kore, Amerikadan bir misiUeme mi bek\emektedir? Ve misillemeden sonra Güney Kuzey savası yeniden patlak verecek midir? Verirse, Amerika Ikinci cepbeyi yürütecek, hele Kızıl Çin'in karısacafı bir kara harbini sürdürecek kadar insan güenne sahip midir?.. Bütün bnnların üzerinde halen birtakım ihtimal hesaplan yapılıyor. Batı yorumcularının çoğnnlukla birleştikleri nokta, Amerikanın ikinci eepheyi acmak jstemediği, hattâ Gfivenlik Konseyinin alacağı bir karar Sovyet Rusya tarafından veto edilse dabi, sadece birkaç Kuzey Kore askerî üssünün bombalanacağı merkezindedir. Böylece Wasbington, Baskanlık seçimleri arifesinde, bir yandan kamu oynnun kızçınlığmı tatmin ederken, öte yandan dolaylı yoldan iç muhalefete de darbe vnrmuş olacak, kısacası görüntü kurlarılacaktır. Tek tük bazt Batıh yorumcnlar ise daha ileri çidiyorlar. Onlara göre, Kuzey Kore ikinci cephenin açıltnası için, Çin'in de tahrikiyle, misillemeyi fırsat kabnl edebilir ve Güney Kore'ye saldırabilir. Kızıl Çin ordulariyle birlikte saldırdıfı takdirde, Güney Kore ordusu ve oradaki B.M. knvvetlerinin bu saldırıya karşı, kara savası yapmalan güçtür. O zaman Amerika. nükleer bomba "knllanmak, meseleyi kısa yoldan halletmek zorunlnğnnda kalacaktır. Kızıl Çin'in elinde bulunduğa bildirilen nükleer silâhlan heMiba katmadan yapılan bu yornm süphesiz daha ozak ve karam»ar tahminlere dayanıyor. Çünkü böyle bir savasta belki Amerika, üstün hava ve deniz kuvvetleriyle Knıey Kore'yi yerle bir edebileeek, hattâ Kızıl Çin'de de büyük tahribat yapabilecektir. Ne var ki, Uzakdogn'da baslıyacak bu tip savasın mevziî kalması imkânaz. Zira önce Kızıl Çin'in elindeki gilâhlann kudreti, etki alam henüz taraamen belli değildir; sonra da dünyanın baska yerlerinde patlamafa hazır barut fıçılan vardır ve Ortadoğa, fıçılardan biri ve belki en tehlikelisidir. Kaldı kl, Kuzey Kore ve Çin iizerine nükleer silâhlarla yapılacak bir saldın karşısında Sovyet Rnsya'nın da hareketsiz duracağı kesin olarak ileri sürülemez. Gerçi Rusya, dev Kızıl Çin'in de fazla knvvetlenmeden, daha tehlikeli hale gelmeden darbe'.enmesini istemektedir, fakat bn hesabın Amerika ile bir noktada ayrıldıgı da gerçektir. Amerikanın düsündfiğü, Kıt'a Çinindeki düzenin ortadan kaldınlmasıdır, Rusyanınki ise, Mao yerine Çinde, kendisine kucak açacak bir ekibin isbasına gelebilmesi, kısacası liderlik yarışma ginniş olan Kızıl Çin'in bir yerde durdurulmasıdır. Bu bakımdan eğer kıyasıya bir savas baslar ve Amerika bütün gücüyle Çin'e yüklenirse, Sovyet Rnsya'nın olan lara el bağlayıp seyredecefi tahtnin edilemez. Zira o zaman Batı ile Dogn srasındaki kavvet dengesi boznlacagı gibi, Asya • Avrups dengesi de değişecektir. Mal beyanı için bir kanun ieklifi hazırlandı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) M.P. Meclıs Grupu Başkanvekıllennden Konya Mılletvekılı Faruk Önder ile yine M.P. Konya Mılletvekili İsmet Kapısız, senator ve milletvekilleriyle dışardan tâyın edilen Bakanların mal beyanına tâbı tutulmalan ıçın Meclıs Baskanlığına bır kanun teklıfı vermışlerdir. M P. milletvekillerı, kanun tekhfınin gerekçesinde şöyle demektedirler : «Senatör ve milletvekilleriyle dışardan temin edilen Bakanlann gayrimesru servetler edindikleri, nüfuz ticareti yaptıkları seklinde parlâmentoyu ve hükumeti küçük düsüren dedikodu ve şayialar zaman zaman ortaya atılmakta ve süpheler ileri sürülmektedir. Bunun önlenraesi gereklidir.» (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) 500 yolcu ile kara saplanan tren hâlâ kurtarılamadı Yurt Haberleri Servisi Kış bütün şiddetıyle yurdumuzdakı etkısınl devam ettirmektedir. Doğu, Güney ve Güneydogu Anadoluda kar yuzunden kapanan yollarıa sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Doğuda bütün köylerle irtibat kesilmıştır: Sivas Haydarpaşa yolcu treni Şarkışla'da kara saplanmış, aynca bazı hatlar kapandığmdan, yolcular istasyonlarda kalmışlardır. Bazı şehirlere aç kurtların saldırdığı görülmektedır. Tatvan'mn Ortakapı koyunds çığ altında kalan 3 ev ile bır camı çokmüş, insanca kayıp olmamıştır. Eruh'ta kurtarma çalışmalarına katılan komanda ekipleri biATİNA, (AP) Eğitim sist«le kardan mahsur kalmıştır. mindeki muhaliflerine karşı mem Doğu ve Güneydogudaki köyleleket çapında giriştiği bir temızrin büyük bir kısmmın, yolların ta lık hareketinde Yunan askerî rsmamen kapanması yuzunden, U jimi Pazar gunü 49 üniversito merkezi ile ırtabı kesilmiştir. profesörün.' azletmışti. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Bir hükümet açıklamasmda, bu hareketten maksadm «eğitim siatemini modernleştinnek» ve «h»reketleri, sosyal ve siyasî rejim ile rejimin ana müesseselerine (Arkası Sa. 7, Sü. S de) Partiler de işçi tazminatını kaldıran tasanya karşı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 193 sayılı is Kanununun Kapsamına giren ışçılerin kıdem tazminatlarının kaldırılmasını öngören kanun tasarısı ışçı teşekküllennın genış olçüde tepkisıne yol açmış bu arada çeşitli «iyasl parti yöneticilen de tasan hakkmdaki görüşlerını dün gazetemize açık lamıslardır. Ege Ekici Tütün Piyasası bugün açılıyor (Cumhuriyet Bürosu) İZMİK Ege ekici tütün piyasası bu sabah 79 alım bölgesinde açılacaktır. Piyasayı yeniden izlemek amacıyla şehrimize gelen Tekel Bakanı Ibrahim Tekin. tütün üreticisinin yanında olduğunu belirtmiş ve «Müstahsil piyasanın sonuna kadar Tekel tarafından desteklenecektir» demiştir. Tesbitler sonucu verilen rakamIsra göre, E^e tütün rekoltesi 125 milyon kilo civarındadır ve rekoltenin ağırlık merkezini 25 milyon kilo ile Akhisar teşkil etmektedir. Bölgedeki randıman ortalaması ise 5060 arasında olup, Gâvurköy yöresi en kaliteli tütünleri elinde bulundurmaktadrr. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) «Büyük bir gerileme» CHP Genel Sekreten ve eski Çalışma Bakanı Bülent Ecevit tasarımn kıdem tazminatımn kaldırılmasını öngören hükmü(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Yunanistanda 49 profesör azledildi BAKIYE KALKMAU MİDİR? Yazan C DAKİKA:^ Bu düzeni bir diizene koymalı Butun bir hafta (kürsülere çıkış sırasıyla) aşağı yukan sunlar konuşuldu: tnbnü Cumhuriyetin, Ordunun, Adaletin temel düzenini değiîtirmek istiyorlar. Ecevit Bu düzen böyle gtdemez. Bu düzenin değfctnesi lâıımdır. Demirel Biz tüm düzene dokunmıyacağız. Yalnız seçim düzenini degiştireceğiz. Hülâsa geçen hafta böyle geçti. tnşallah bu hafta da, değisip değismemesi etrafında bunca lâf edilen, düzenin ne olduğunu bir anlatan çıkar. Mâlum ya, mübarek. körlerin fillne döndü. Herkes, ne tarafından yakalarsa ona göre bir târif tutturuyor. D. N 1Ü1ÜNLE ILOtU OERÇEKLBR G ümrük ve Tekel Bakanı tbrahım Tekın'ın geçen hafta Cuma gunü yaptığı bır açıklamada, verdiği bılgılere gore, 1967 yılı Türkıye tutün rekoltesi 182.629 tondur ve bunun üçte ıkisı, yani 128.673 ton'u Bge piyasasında »atışa arzedilecektir. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) NİHAT DOĞAN YTP Genel Idare Kurulu üyesl Bugıin 2. sayfada Ankara caddeleri ve ionesco... Önceki gün Ankara caddelerinden geçseydinu herhalde şaşardınız. Modem tiyatronun Sncülerinden İonesco'yu bilmiyor ve O'ıran «Amedee» isimlı oyunundan habersiz ıdiyseniz, şaşkınlığımz daha da artaıdı. Herbiri 23 insan boyundaki iki bacak. c'ler üstünde gidiyordu Ankara caddelerinde.. İstikümet, Yeni Tiyatro5'du.. Sahneye çıkacaklar ve oyunun icrası sırasında, kcndilerine düşen görevi yapacaklardı İonesconun a^aklan... Baskent caddeıetı ni simdije kadar biç boyle ayak basmamışü. AMERİKADA ANKARALI KARI KOCA İNliHARA JEŞEBBÜS ETTî, ERKEK ÖLDÜ, KADIN TÜRKİYEYE DÖNÜYOR EUGENE, OREGON, A.B.D., (AP) Genç bır Türk kadım Cumartesi günü, gayet ıyı plânlastınlmış garip bir çift intıhar teşebbüsunden tam ıki hafta sonra Türkiyeve dönmek uzerp buracİ3n yola cıkmışfır Oiavda Kocası 61müş buluomalıtadır. Nerw York'a ve oradan da tstanbula gidecek olan 26 yaşındati Sema Ulcay buradan sabah erken saatte uçakla ayrılmıştır. Kendist ve 32 yaşındakl kocast O?°r Ulcav Ankaralıdır özer'in cesedı, evli çiftin Eu(Arkası Sa. 7, Su. 2 de) ECVET GÜRESİN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog