Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

ŞAHAP SITKI Kurus * HOROZ DEĞİRMENİ (Roman) 500 * KİMÎN İÇİN (Roman) 500 * BULUT GELÎR PARE PARE 250 (Hıkâyeler) * ÇIRILÇIPLAK (Hıkâyeler) 250 Içınde bulunduğumuz toplumun yaşayısından konu aldığı olaylan ve kışılerı gerçekçı bır gozlemle tanıtmaktadır İNKILÂP ve AKA (îlâncılık: 4382/874) umhuriye! 44. yıl soyı 1S62S KURÜCUSU: TÜNUS NADt Telgraf »• raektup adresü C u m h u n v « t Telefonlar : 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 Istanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 248 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 * 2 9 9 Prof. İsma Hayatı, Eserier Her aydıntn, bet 61 tnerı adayının okuması çeıeKU bn eserj sabnn iradetün, yaratıcı çat lodlu flkır mücadeleslnın en cıeğıdrr Onu okuyanlarda olaylı lan, toplnma gorug t a m tunleşeeek; Snlenne tytnta. zelın enjrın afnkları açılacalctır. 12.5 dır. SABRİ KOLCAK, P.K 644. H»lfl fat Pj. Cad. 168/3 İZMİR. Cumhurlyet 846 EğıtimLn Pazar 28 Oeak 1968 nöııü: "1968'deiktidar büyiik seçimlere karar verebilir,, Kuzey Kore, Süvenlik Konseyi'nin knmrını tonımıyacoğını bildirdi Demirel: Parlâmento yu çalıştirmıyan zırh delinecektir» ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) CHP Genel Başkanı İsmet tnölü, dun partisinin Maraş ü, Izmir il gençlik kolu, Gaziantep ve Aydın II Kadın Kolu ile Malatva merkez ilçe kongrelerine gonderdiği mesajarda, mahallî idareler ile kısmî Senato seçimlerıne onem verilmesini stemiş, «1968'de iktidar partisinin büyiik seçimlere karar vermesi de htimal dahilindedir» demiştır. Başbakan Suleyman Demirel ise, AP remsilciler Meclisi'nin dunku toplantısında yaptığı konuşmada, şoyle lemiştir: «Parlâmentoyu çalıştırmıyan zırh, delinecektir, Millete bunu ınlatacağız » Amerika, gerekirse silâhlı müdahalede I bulunacak (Dış Haberler Servisi) Resmi çevreler; Başkan Johnson'ın, Knzev Kore'nin • Pueblo. casus gemisine el koymasını hıçbir sekilde kabul etmıyecefini belirterek, «Buhran, dıplomatık jollardan çozumlenemezse. her tur lu ıhtımah goze alacağım» demesini, «Amerıka'nın gerekırse silâhlı müdahalede bulunacağı» şeklinde yornmlamıslardır. Resmi çevrelere gore, «Pueblo» ve 83 mürettebatının birkaç eun içınde «erbest bırakılmaması halinde Johnson, davranışlarınm askcrı harekat teklıflerıni acilen dıkkate alacaktır. Amenkanın oasvurdu^u son dıplomatık yol. Cenevredekı Uluslararası Kızılhaça başvurarak serbest bırakılma ıçın Kuzey Kore nezdınıle teşebbuste bulunma^ını ıstPnr'k olmuştur. dırt kler Konsorsiyum isteklerimizin tamamını karşılamıyor PARIS (a.a.) « O C D E » Türkıyeye Yardım Konsorsıyumu, ıklnci beş yılhk ialkınma plânı, 1968 yılı dış fınansmanı konusunda 'ki gundur Pariste «Chateau de la Muette» te yaptıjı toplantılarını öncekı gece sonuçlandırmışur Turk Heyetı Başkanı ve Maliye Bakanlığı Mustesarı Fahır Tiğre), toplantı sonunia Konsorsiyum çerçevesınde yapılacak yardım ko nusunda herhangı bır açıklamada bulunmamıstır Kendısıyle «Chateau» da bir göruşme yapan Anadolu Ajansı mu habirınin «Mözakereler memnunluk verici bir ç»<r!Me mi geçti?» sorusuna «Fena değil» cevabnıı vermekle jetınen Tığrel, daha son ra gorüşmeler sonucunu Bakan.ığına büdırmek mecbunyetinde ol duğunu, bundan sonra tazla bılgı verebılecegıni soz'erine eklemıştır Mehmet Zekâ, adaylığmı geri aldı Var olan Nedir ? ayın Inonu'nun irtica tehlıkesiyle ilgili konuşmasına cevap veren sayın Başbakan, boyle bir ehlikeji red ederken başlıca iki ıokh>a dayanmaktadır. Bir kere iaşbakan, «Adalet, ordu ve cumluriyetın temellerini tam tersine evirme» amacını guden bir akımın urdumuzda varlığını kabul etmenckte ve Muhalefet Liderini eğer ,u volda bır hareket goruvorsa neden ortaya delillerini koymadıı. gerekçesi ile kınamaktadır. tfemlekettc butun tartışmalann cmokratik bir ortam içinds geçIfini soylcyen sajın Başbakau, pondan sonra en kuvvetli koz olaak seçmen vatandaşı ele almakta, atandaşm sağduyusuna tnanmaiiıı esas olduğunu ileri surmekte, .u inancı taşıyanlar için korkulaak hiç bir tehlike olamıyacağı teıni sav unmaktadır. Biz «delil derken sayın Başba.anın neyi kasdettiğini pek anlaamadığımızı burada belirtmeliylz. lenuz bir jerde 31 Mart >a da, eyh Sait ayaklanmalarını andtran ıir olay çok şukut gorulmemiştir. >a>m Inonu'nun ortaya boyle bır elıl suremıyeceğine şuphe yoktur. Çaten Inonu son konuşmasuıda herhangı bir irtica olajından deıl, jakın geçmişimizi hatırlataak gıttıkçe yaklaşan bir irtica tebıkesi»nden soz etmiştir. Bunun deılleri ise saymakla bitmiyecek kalar çoktur. Yoğun bir şeriatçılık ıropagandası v urdumuzda almış urumuştur. En ucra koylere kalar sokulan cahil hocalar Ataturk lkelerı aleyhine sabah akşam vaaz ermektedirler. Devletten resmi lan parası alan vayın organları kinci Meşrutiyetin volkan'ını golede bırakacak bir hırsla vatandaı laik duşunceje karşı kışkırtmakadırlar. Bugun bir kısım şehir ve .asabalarımızda kadmlarımızın meleni kıvafetle gezmesi cidden bir nedeni cesaret meselesi haline gelnıştir Ramazanda lokantalar zora kapalı tutulmakta, (alenen nakzı ivam! eden vatandaşlar, yobazlaın şiddctli tepkisi ile karşılaşmakadır. Bu durumu eleştırenler kara ısteve alınmakta. bunların katli acıp olduğuna dair ozel fetvalar 'ikarılmaktadır. Bır irtica hareUeınin hazırlaMcı dış belirtilcri buun vurdu baştan başa sarmaktaiır. Bu bır tehlike değil midir? Ve >ayı n tnonu konuşmasuıda tehli<eje değinmekten başka ne japruştır Ojsa Savın Başbakan, valnız tehlıkeji gormcmezlikten gelmekle • etınmemekte, laık bir devletin lukumet Başkanına hıç de >akısıramadıeımız davranışları ile ate> korukledığinı fark edememektei lır. Sajın Başbakan' \ atandaşm sağduyusuna gu• enijorsanız korkacak ne var? di•or. Vatandaşın sağduvusu demok•atik sistemin elbette temelidir. 3na inanmajanların eninde sonunia husrana uğramalan mukadderlir. Ataturk, butun devrim hamlelerinı vatandaşla beraber, onun •ağduyusuna ınanarak başarrmştır. Ancak. unutma>alım ki, vatanlaşuı sağdujusuna inanraak başka, mu kandırmak isteyen gerici guçere karşı cephe almak başka şeylir. Fransız halkı da. Avusturja lalkı da, başka memleketlerin hâl•ı da çoğunlukla sağduvu sahibic ürler. Iyiyi kotuden, ileriyi geriien ayırd etmesini elbette bilirler. Ojle olduğu halde Fransa'da Kırallık partisi kurulması hâlâ yaîaktır. Avusturya tahtmm vârisi olan zat bugun hâlâ basit bir vatandaş olarak da kollarını sallaya »allaja Avusturya'ya girememektedir. Biz halkunızın sağduyusuna yiirekten inanan insanlarız. Buna Inanmayanlar Ataturk'un başladığı •toktadan yurdumuzu heı gun daha ileriye goturmek uğruna didioen devrifflciler değil, fakat halkı yınıltarak Turkiye'yi geri bırakmaya gayret eden demagoglar ve çıkarcılardır. Ama basaramnacaklardir İnönü'nün mesajlan Inonu, mesajlarda, ozetle şoyle demektedır Özellikle bu sene, mahallî idareler \e kısmi senato secimleri japılacaktır. Bu seçimlere büyiik onem vermenizl rica ediyonım. Maballi secimlerin siyasi tesiri yoktur diyerek önemsiz gostermek, zararlı bir yorumdur. Ve iktidar çevrelennin propagandasına uyjrundur. Mahal)î scçimlerde ne kadar tnüsait neticHor alırsak, tatandaşa partimizin propramını o nisbette ivı tanıtmıs oluruz. Sonra, bır nokta.M dikkatinize a n e t m e k isterim: 1968'de iktidar partisinin büyuk seçimlere karar vermesi de, ihtiraal dahilindedir.» Erolp: «Yunan Kuvvellerinin bütünüAda'dan çekilmedi» NEW YORK, ( a ^ . ) Turkıye'nın B M nezdındekı Buyukelçısl Orhan Eralp, dun, Genel Sekreter U Thant'ta bır mektup gondererek, Yunanıstan"ın «Kıbrıs'taki kontenjan dısı kuvvetlerin geri çekilmesini ongoren son anlaşmayı bütunuyle uygulanjadıgını» açıklamıştır Eralp, ozellıkle, Yunan Kıraliyet Ordusuna mensup subayların da geri çekılmedığını belirterek UThant'tın, meseleyle ügılenmesınl ıstemıstır 160 milyon dolar Toplantıdan sızan naberlere göre, Konsorsıyumun Turkiyeye 1968 yılı dış fınansmanı ve proje yardımı olarak şimdılık Uzerinde durduğu miktarın 160 milyon dolar olduğu sanümaktadır Resmen açıklanmamakla bera ber, Konsorsiyum uye'erınden t>a zılannın ekonomık bunyelerınuv kı son durgunluk halı bu toplantıyı büyuk çaota etlcılemıştır (Arkası Sa. 7, Su 1 de) EN UFAK işareti kolaylıkla kaydeden Amerikan casus «Pueblo.' nun guvertesi anten ve Hnekler ormanıdır. Amerikalılar bu tip onbeş kadar Kemiyi bu sekilde donatmışlardır «Strateji toplantısı» «Her ihtımale karsı askerî hazırlıklar» hız vcrdifı» bıldırılpn Washıngton da cfun bır strateji toplantısı vapılmıştır Toplantıja, Dıs ve Savunma Bakanları\le CtA Başkanı katılmıştır Bu arada, Donanma Bakanlığı. 133 bın yedeğın terhısını, ıkıncı bır emre kadar durdurmustur Dıplomatık faahyetlere de devam eden Amerıka, dun, Polonya'nın aracıhğını ıstemıstır Bu arada Japonya, «Pueblo Olayı»nın barışçı bır çozume bağlanmaiı ıçın çaba harcamaya hazır olduğunu bıldırmıştır AP Temsilciler Meclis'i toplandı Dun toplanan AP Temsücılsr Meclısınde konuşan Genel Başkan ve Başbakan Demirel, sıyasi huzura değınnus, «Turkiye'de politika güçiesmlstlr. ÇUnkü şı aldatmak imkânsızdır» demıştır. (Arkası Sa. 7. Siı. 2 de) Dr. KüçüH, tek aday.. ANKARA Krbrıs Türk topluluguîıun 25 Şubatta yapacagı Kıbns Cumhurbajjkan Yardımcılığı seçimlerinde bırlik ıçinde hareket edılmesi kararlastırılmıştır, Bayrak Radyosunun dun bıldırdıgıne gore, Kıbrıs YUksete Mahkemesı eskı başkanı Mehmet Zekâ, Cumhurbaşkan Yardımcı'ıgı seçımlennde adavlığını koymayacağını açıklamıştır Akciğeri değiştirilen bir köpek yaştyor ANKVRA, (Cumhurijet Burosu) Ataturk Senatoryumu ve Goğ'js Hastalıklan Merkezınde b u kopeğın akciğeri değıştırılmıştır. Öncekı gun saat 9'da yapılan ve 2 saat suıen başarıh amehyat sonunda kopeğın yaşaması satlanmıştır. Bu gıbı çalışmalann, Ataturi Sanatoryomunda yenı başladığuıı soyleyen amelıyat ekıbı şefı Dr Murşıt Koryak, «Her Cuma Kunü bu tip ameliyatlar yapıyorduk Haftaya, diğer organları olduğu gibi değiştireceğiz. Bunda da başarı sağlanırsa, insanların akciğerlerini değiştirmek mümkün olacaktır* denuştu. • Millî Eğitim Bakanı, devamsızlığın 30 (jüne çıkarılabileceğini söyledi Eski 8İgortalı işçiler için bir kanun teklifi ANKARA, (Cumhurivet Burosu) Malul, ışgoremez ve yaşlı sıgortalı eskı isçilerin Sosval Sıgortalar Kurumu hastanelerinden aynl sıgortalı ışçıler gıbi yararlanabılmesını temın ıçn Tekırdağ mılletvekılı Kemal Nebıoflu (TtP) ve arkadaşlan tarafmdan bır kanun teklıfı hazırlanmış ve Meclıs Başkanlıgına su nulmuştur. Kanun teklıfı Sosyal SıgortalaT Kanununun 36 ncı maddesınde değışıklik yapılmasını ongormektedır. Kuzey Kore, karan tanımıyacağmı bildirdi yaptıgı bır Kuzey Kore dun açıklama ile, Guvenlıic Konseyı nın, «Pueblo» ile ılgılı olarak Ame nka'nın «Saldırgan» hareketını kapatmavı ongoren hıçbir karan kabul etmıyeceğını açıklamıştır (Arkası Sa. 7, Su 2 de) Arabistan ortak bi/d/risi yayınlandı ANKARA, (Cumhurivet Burosu) Cumhurbaşkanı Cevdet Suna>ın Suudı Arabıstana japtığı gezının sonunda her ıkı başkentte ortak bır bıldırı yayınlanmıştır Bu bıldırıde karsılıklı sevgı ve takdır hıslerıne >er verıldıkten sonra, anlavış \e samımı goruşmeler yapıldıgı beUrtılerek, Turkıye'nın Orta Doğu buhranında buyuk ılgı \e destek gosterdığme değınılerek teşekkur edılmektedır. Turkıye de Kıbrıs konusunda Suudı Arabıstanın yardımlarına teşekkur etmektedır Bıldırıde ayrıca ozetle şoyle denılmektedır «Her iki devlet başkanı memleketleri arasındaki ticari ve iktisadi munasebetlerin eelişmesi için imkânların mevcut olduğunu mem I Arkası Sa. 7, Su 4 de) Türfcıye Suudt Rus casusu Kerım ManuSyan sıyası polıs detektıflerının SIKI muhafazası altında oncekı gece şehrımızden Ankaraja goturulmuştur. 12 yıl devamlı olarak Sovyetler hesabına faahyet goste ren ve butun bu faalıyetlerı MİT tarafından ızlenen casusun son bır yıl içınde çalışmalarını hızlandırdığı ortaya konmuştur. Eylül Sınavları tekrar konuyor \NK\RA Ders boykotu yurt çapında yayılmaya devam ederken, Mıllı Egıtım Bakanı Ilhamı Ertem, «Imtıhan ve Sınıf Geçme Yonetmrliği» konusunda dun yaptığı bır açıklamada «Devamsulık müddctinın tekrar 30 gune çıkarılabileceğini» soylemış, «Eylül dönemi imtihanlarının da tekrar ıhdas edileceğini» büdırmıştiT Turk Tarıh Kurumunda bazı Lıse ve Sanat Enstıtusu oğrencılerıyle konuşan Ertem >em \o netme'ığın bazı çevrelerce ıstısmar edıldıgını one surmuş \e oğ rencılere, «Ben, sızlere birşey kaybettirmedım. Bazı zumrelor durumu istismara kalktılar Iddia edildıği gıbı vonettnelik. aeeleve gelmemiştır. Ikı senelık bır hazırlıktan sonra uygulamaya konulmustur» demıştır Besteci Teodorakis serbesf btrakıldı ATtNA, (AP) Yunanıstan'ın dun\aca tanınmış bestecısı Mıkıs Theodorakıs, dun serbest bırakılmı^tır Teodorakis e\ ıne gıderken gazetecılere «Karım ve çocuklarım heni beklıyorlar. Artık, sâdece muzıkle mesgul olacak ve kendimı aileme hasredecegim, siyasete donmiyeceğim» demıştır Telsizle faaliyet Kerım Manukyan'ın, Fatıh ormanından ve Emırgân sırtlanndan zaman zaman Boğazlardan ge çen Rus gemılerı ile telsızle ırtıbat kurmaya çalıştığı oğrenılmıştır Ancak bu telsız konuşmaları çeşıtlı usullerle bozulmuş, gem:lerdekı ajanlarla ırtıbat kuramamıştır Telsızle başarıya u'aşamı jacağını ve yermın tesbıt edılece ğını oğrenen Manukyan, perds arkası patronlarının dırektıfı uzerıne, şıfre ve mıkro fılımlerle çalışmaja baslamıştır. Blaiberg, traş o/du; pabuçlannı giydi.. C4PE TOVVN, (a.a.) 25 gun once kendısıne bır baska adamın kalbı takılan Blaiberg, dun kımsenın jardımı olmadan vıkanmıs tras olmuş çoraplarını ve a\akkabüarını gıynuştır İstanbul'daki ders boykotu genişliyor Maçka Erkek Sanat Enstıtusun den 150 oğrencı dun, yonetmelıâı protesto ıçın ierslere gırmemşler ve Taksıme «sessız yuruyu?» yapmak ıstermşlerdır (Arkası Sa. 7, Su. 4 de) «Kalb. sadece bir pompa» MtNtH Prof Barnard dunku basın toplantısında «Kalb, v ucndun en dnemli uzvu degıldır. O, sâdece bir pompadır» demi'itır Barnard bugun Romaja gıdecek, muhtemelen Papa tarafından kabul edılecektır Geri adam Kerım Manukyan, butun bu faa hyetlerı sırasında bır de Bulgar goçmenım «geri adam» olarak kul lanrmstır Yedı yıl once Bulgarıstandan Türkijeye ıltıca eden Turk asıllı Bulgar uyrulclu Kenm Kerımof Istanbula geldıkten sonra bır su re kampta kalmış ve serbest oırakılmıştır. Kerım Kerımof Bevoğlunda ış aramaya başlamış, bu arada casus Kerımle tanışmıştır. Bulgar goçmen, Kerım Manuıcyan'ın yardımı ile bazı Turk fıhmlerınde fıguran olarak oynamıştır Kerım Kerımof, casus Kerımle aynı yerde kalmaya ba$(Arkası Sa. 7. Su. 4 de) YTFZLERCE VASITA TOROSLARDA KALDI Halcn bfltün Anadolu'da, çok şiddetk bir kış hüküm sürmektedir. Karakjş yüzünden vözlerce taşıt, Toroslarda kalmıştır. Resimde, kar ekiplerini kontrole çıkan ve ancak telefon tellerine turunarak vurıivebilen Tatvan Ka^makamı (solda), Belediye Başkanı ve Kara\olları Bolge Şefi göruluyor. (Fotograf Şeref BİLİCİ Tatvan) KAR VE SOGUK İSTANBUL'DA HAYATI YİNE FELCE UGRATTI >>:>•: BÂKIYE . . . ^ • • • • • • Kürtçülük sanıklarından altısı tutuklandı AGASI ŞEN'IN YERINE TTJRK HA\A YOLLARI GENEL MUDURLUĞDNE GETtRtLEN T. UÇAK MlHENDISt HUSEYİN YEĞEN KONÜSÜNDfl SITASÎ PflRTILERİN GÖRttŞÜ PROF. TURAN GLNEŞ CHP Merkez Yonetım Kurulu uyesı ALPASL\N TURKEŞ CKMP Genel Başkanı FARUK ÖN"DER MP Genel Başkan Yardımcısı MHAT DOGAN YTP Genel Sekretenı MHAT SARGIN TİP Genel Sekreteri Karadenız uzerınden grlen uçuncu bır soğuk dalgaM dun Marmara Bolgesını etkısı altına almış, tekrar tıpı şeklınd'e kar \agmıştır Bu yuzden şehrımızde ısı bır an da 13 derece bırden duserek, (3) olmustur Meteorolojı (Yurt Haberleri Servisi) \enı soğuk dalgasmm bugun oğleden sonra Doğuja kajac^ğını bıldırmıştır Doğu Orta ve GuneyDoğu Anadolu da kıs, butun sıddetı\le de\am ederken, Toroslarda juzlerce araç yolda kalmıs, Kars ta odunun tonu, 550 lıraja çıkmıştır. (Arkası Sa. 7, Su. 3 de) Demirerin derdi Suleyman Oemırel'ın önemli derdi ne lnönü'nun çaldığı tehlike çanı, hattâ ne de Seçim Kanunu ve lç Tuzuk değisiklığidır. Demırel'i duşunduren Bakanlar Kurulunun içinde bulundugu durum, hattâ çıkmazdır. tlk büyiik kongrede Demırel'e yenilen Dr. Sadettin Bilgiç, daha sonraki konçrede Genel Başkanlık çekısmesıne girmemiş, geriye çekilmistir. Ancak Dr. Bilgiç'in çekilmesi ve Demirelie işbirliği .vapıp Bakanlar Kuruluna alınmast, AP grupu içindtki çekismeleri durdurmamıs ve sayıları az da olfa btr kanad, Başbakana devamlı olarak muhalıf kalmıstır. Bn kanad daha çok ummetçılerden, ırkçılardan tesekkul etmektedır ve D.P. taraftarlarının çogu da sadece muhalıf oldukları ıçın ona katılmıslardır. Mubalif kanad, Grupta buvuk bır varlık eosterememek, arada sırada, «Demırel'ın etrafı» na karşı yaptığı çıkıslar basarmzlığa nğraraakla beraber, kabine içinde havlı etkılı olmuş, yavas yavas Demirel taraftarlarıvle ona karşı olan Bakanlar âdeta esit savna varmıstır. Eşitlıkte, Basbakanı kurtarabılen ve ağır basmasını OLAYLARIN ARDINDAKİ THY Genel Müdürü görevinden alındı Ulaştırma Bakanı Sadettın Bügıç'ın, «Raporu bitince Agasi Şen'in görevine donecefini tahmin ediyorum» şeklındekı beyanatma rağmen, Genel Mudür görevinden alınmıştır. Öncekı gece toplanan THY Yönetım Kurulu, «Son bir avhk faaliyeti ile süketi z u a r a soktuto» gerekçesıyle Agasl Şen'in yerıne, Teknık Mudür Yardımcısı Huseyın Yeğen'i getırmıştır. Yetkılerinm kısıtlanmak istenmesı üzenne, rahatsızlığı sebebıyle 4 şubata kadar zaporlu bulunan Şen'in yerıne &etınlen Yegın, Yüksek Uçak Muîıendısı olup, İngılızce ve fransızca btlmeltteöır. NADİB NADİ DtYARBAKIR Kürtçuluk faalıyetınde bulunmak suretıyle gızlı cemıyet kurmalı, Anayasa duzenıni değıştırmeye teşebbus suçlanndan MİT tarafından yapılan baskınlar sonunda ele geçırılen sanıklardan 6'sı dun ılk sorgulanndan sonra tevkıl edılmıştır. Nobetçl Hâkım Hüseyln Arslan tarafından sorgulan yapılarak tevkıf edılenler şunlardır : Mahmut Sadık Gul, Abdurrahman Uçaman, Şemsl Antıcı, ŞaIdr özdemir, îjefik Isı, Ömer Turhaa. Trakya'da aynl suçtan sürgunde bulunan Sait Elçi hakkında da tevkıf karan verılmistır Dığer 3 canık terbest bırakılmıştır. Yarın CUMHURfYErte sağlavan faktör, tarafsız görünenlerin, sıkıştıgı zaman De mırel'ın de genellikle çekiljne tehdıdını ıstim uzerinde tutmasıdır. Başbakana muhalif kanad sımdı kabine ıçındeki bu kuvvete da> anmaktadır ve kuvvetın başı Dr. Sadettin Bilgiç'tir. Avrıca Sanavi Bakanı Mehmet Turgut, Çalısma Bakanı Ali Na(Arkası Sa. 7, Su. 4 de) mırcl'e destek olmalan ve De
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog