Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet t . BASIN AHLÂK YASASINA UYMAY1 TAAHHÜT EDER + • Sahftt! NAZİME NADt 0 Genel Taym MOdürfl ECVET GÜHESİN Sorumlu Vazı lalarl MOdürO EROL DALLI Buu v« Yayan CUMHURİYET MATBAACILIK ve Gazetecillk T. A. 5. Cag&loglu Halievi «okaJc No 3941 GÖTfBT İLLERİ: Kflçfltoaat Meydanı Edima Hanı ADANA Telefon: «50 • ANKARA: AUtürk Bulvarı Yener Ap. • Yenişehtr Telefon 12 09 20 l î 09 M 12 85 44 17 57 33 İ İ İZMİR: Fevzlpaşa Bulvarı, A&aroglu Ishanı 104105. Tel: 31230 BÜROLAR ABONE Senellk • ayhk 3 aylık ve Türidy» 75.00 40.00 22.00 İLÂN Hariel 198.00 99.00 49.30 BaşlıK (ataktu) 225 Ura 2 3 4 5 Inel «ahifelerde (santlml) 50 8 7 nd ttbtfelet 4î Nlsan, Nlkfth, Evlenm», Dojurn (Maktu) 83 Ölüm. Mevlit, Teşekkür vt kayıp arama 8 an 100 3lüm. Mevlit. Tefekfcür (23 d ) | 5 cm 150 SAYISI 25 KURD8 Başbakan İnönüye cevap verdi (Başursrı ı. aahifede) da, «Totunistatıı Unımak bir formalite meselesiydi. TamdıJt ve temaslai'imız devam edecektir» şeklınde konuşmuştur. Başbalsan, ikibuçuk saat rtevam eden oasın toplantısında 32 sayfalık önceden haarlanmış rnetni bir saat 45 dakikada okurouştur. Son kırkbeş dakika tclnde ıse basın mensuplarının sorularma cevaplamıştır. aleni olarak söylüyoruz. İktidan mu rakabe etmek, muhHİefelin vazifesidir. Geniş murakabe imkânlarına sahlptirler. EHerinde ne delil varsa ortaya koymaya mecburdurlar. Akti halde hükmü büyük milletimizin aklı aelünlne ve vicdanıııa tnkediyonım. litika konusuna geçrr.iştir, Dış politika Başbakan, dış politıka konusunda, seçim beyannamesinde yer alan kurallan hatırlattıktan sonra, «Bizden önceki hükümetlerin programlannda yer alan, fakat kâ£ıt üzerinde kalan birçok hususu. biz rtil haliııe eetirmcyi başardık» demış ve dış tehlikeler konusunda şöyle konuşmuştur : «Dış tehlikelerin karsılanmasında ve hattâ bu nevi tehlikeli dururaların önlenmesinde muhakkak kj. en mühim rol her memleketin kendi ordıısuna düşmrktedir. Bu hakımüan Turkiye'nin giivenliği konusunda da en büyük teminatı. kahraman ordumuzun te«kil ettiğini bir kere daha belirtmek isterim. Buııunla beraber. buçünkü dünva sartlan kollektif savunma tertipleriııe olan ihtiyacı devam ettirmektedir.» Demirel, daha sonra NATO 1 çinde kalmanın Türklye'nin menfaatine oldu.îunu söylemış, Doğu İle Batı arasmdakl vakınlaşmanın >TirattıSı yenı havanm Türkiye' nin izledıği çok vönlü politika ile uygunluk İçinde bulunduğunu belirtmlştir «İktidar bunu nasıl yerine getirecek?» tktidarın yapacagı seyler seçim beyannamelerinde ve hükümet programlarında yer ahr. Bunun dısınd» guli maksatlann ve niyetlerin aranmasını izah etme imkânlarınrlan rnahrumuz tktidar iddia edilen hususu nasıl yerine getirecektirT Deniyor ki çoğunlufiu saSlamak suretiyle. ÇoğunluŞu saglamak seçmenin iradesine hağlıdır. Eu iddianın sahiplerı ortaya attıkları tehlike karsiMnda seçmene başvurduklarını, seçmenden baş ka çare bulamadıklarını, ve teç menden baska ç^reyı kabul etmediklerini söylüycrlar. Bunlar güzel. Burada anlaşılması pek müşkül olan bir durum ortaya çıkıyor. Soruyoruz: Seçmene inanıyor musunuz? Seçmenin tağ duyusuna inanıyor musunuz? Eger buna insnıyor iseniz, inandıgınız seçmen kitlesinin. Anayasanm. Adaletin, Ordunun. Cumhuriyetın temellerini tam tersine döndürebilecek bir çogunlugu mevdana getirebilecegi ni nasıl izah ediycvsur.uzT Burada gayet belirli bir tezat vardır. Bu düşüncenin tahiplerini tedirgin olmaktan kurtaralim. Seçmene inanıyor iıeniı, seçmeni çare olarak alıyor iseniz. bunda lamlmi olunuz. Endişeniı •eçmene lnanmadığınızı göıteriyor. ÇUnkü endişeyi haklı çıkaraeak seçmen yoktnr. Seçmene inanmakla seçmenden korkmak batdafmaı. Bunlardan biri ni teroih ettiSini» takdirde buzura kavutursunuı. Biz. daima millet ve Cumhnrivete inandık. Hiçbir taman hüsran» niramadık. Biıim için Combnriyeti müdafaa etmek bir sereftir. Kimin karsısında olnrM olsnn ba vaıifemizl aıimle yapmava devam »deceğiı. Mlllft ve Cumhuriyete inanmava devam edeceBorıda herhald« bir talli daha sormak verinde olur. Türkiye'de iktidarın düteni de*\stirecejtl hoiDianda acık veya kapalı biçbir beyan nlmamıstır. Ama iddia Mhiplerinin bergün *bu düzen degiseeektir» diye btyanlarda bnlandakları bir Kerçektir. Bu düıen dctlsecektir de yerine ne gelecektir? diye bepimiı »orank.» (BaşUralı 1. Sahifedr) Heyecan kakao, kahve, kauçuk, bakır ve kalay borsalarında da h u sedilmiştir. Haber, bankaların kasalarını kapattıkları saatten sonra yayıldıgı için degerli maden fiatlarında bir değişiklik meydana gelmemiştir. Güvenlik Konseyi Buhronı Güvenlik Konseyinde usul tartışmalan Güvenlik Konseyi, dün Türkiye saatiyle 23.22'de, Kore buhranını goruşmek üzere, toplanmııtır. Usul meselesi üzerinde başlayan tarüşma sırasında Sovyet delegesi Mororov. meselenin Güvenlik Konseyinde müzakere edılemiyeceğini ileri sürmüş ve Amerika'yı. «Bölgede hüküm süren cerginliğin başlıea sorumlusu» olarak suçlamıştır. Sovyet 1965 ve 1968 de siyasi manzara Büşbakan, basın toplantılannm sağladığı yararlardan soz etmiş, dıger basın toplantılanndan sonra olcîuğu gibi, bu basın toplantısından sonra da, « î e n i bir sö» söylemedi» dıyenlerin çıkacağını, oysa basın toplantılarının, «Sfeni bir şey söylemek olmadığını» belirtmiş, 8. basın toplantısının «tkj yılını dolduran AP iktidarı olarak bu devre içindelâ icraatını anlatmak» olacağını söylemiştir. 1968 yılının başmda siyasi man zaranın «iç açıcı» bir tablosunu çizen Demırel, AP ntn iktidara geldiği 1965 ekimine geçerek, «karanlık manzara» yı anlatmış, AP nin iki yıl içinde her konuda bas&rılar kazandıgını, demokrasinin tn iyı şekilde uygulanriıgını söyledikten sonra şöyle demiştir: «Biz hürriyetler nizaminın kanuni sınırlar ve Anayasa çerçevesinde cereyanından hiçbir endişe duymamakUyu. Herkesin bilmesi lâzımdır ki, Türkiye'de din, vicdan. vicdan hürriyeti ve ibadet serbestisi de dahi) biitün temel hak ve hürriyetler her türlü tehdlt, baskı ve müdahaledcn azadt olarak mtvcutvur. Bu hak ve hürrlyetlerin özünü *u veya bu tefsir ve bahane ile yok etmeye ve engelleıneye hjç kimsenin hakkı yoktur. Bir kere daha tekrar edeyim ki, kaynağını millî iradeden alan bir aiyasi iktldarın vatandası korkutmaya veya Tttandaatan korkmaya ihtiyacı yoktur.» delegesine göre, «Pueblo» caıutluk maksadıyla seyrederken yakalanmıştır. Amerikan Büyükelçisi Goldberg ise, «Delllleri görmeden.blr hükme varmanın, Sovyet karakterine pek uygun düştüfünü» söylemiştir. Tartısma, böyleee uzayıp gitmiştir. Sonunda Konsey; Rusya, Macaristan ve Cezayir'in itirazlannı reddederek, diğer 12 memleketin oyu ile meseleyi müzakere etmeye karar vermıştir. Usul tartışmalarınria veto hakkı olmadıgı için Rusya, Konsey çogunluğunun kararını kabul zorunda kalmıştır. Sunay, bugün Libya'ya gidiyor (DIS HABERLER SERVtSt) CtDDE Dün. Suudi Arabistandaki son fününtle, Cumhurbaskanı Sunay, Huzzan sarayında kendisini ziyarete gelen tslâm Alemi Birliği Genel Sekreteri Şeyn Muhammed Sürur AsSabah'ın baskanlığındaki bir heyeti kabul etmistir. Sunay bugün Libyaya hareket edecek ve 31 Ocak çarşamba günü de yurda dönecektir. Bu arada Çağlayangil, «El Medine» gazetesine verdiği bir demeçte, İslâm ülkeleri arasınrta dayanışma ve işbirliğinin gelısmesine yardım edeceği için, Müslüman liderler toplantısının gerçekleşmesini dilediğini söy'.emi»tir. m unün Güven, huzur notıorı Ve irtica... (Bastarafı 1 nci sahifede) özetle der ki : Efer seçmenin safduyusuna inanıyorsanız. o halde Türkiye'de Anayasayı temelinden değistü'ecek bir çoğunluğun teşekkül etmiyeceğini de kabul etmek (ereklr. Seçmenin •ağduyuıuna inanmak şüpheslı demokraside asıldır. Ne var ki, satdnyuya inanmak demek, sn ya da bu yolda Anaya• degisikllti vapmak isteyeeek çoğunluğnn a elde edilemiyeceği demek de değildir. öyle olıaydı, akla (eleni bemen söyleyelim, Anayasanın 1 inci maddesi için değişiklik yasağı konulamazdı, bu bir» tkincisi, mademki öyledir de, neden kanunlar, meselâ bir şer'î devlet kurmak istemeyi suç sa\ maktadır? neden komünizm yasaklanmıstır? ve neden bunlar T. Ceza Kanununda, devlet kuvvctleri aleyhine Ulenen mçiar olarak nitelendirilmektedirler? Demek ki. kanun vaııı bo hükümleri çetirirken Türttiyenin gerçeklerini gözönüne almış ve Türkiyenin devlet düıenine, Anayasaya karsı iılenen ınçUn baıka bir ülkeye göre değil. Türkiye'ye göre tesbit etmistir. Uzağa çitmeğe hacet yok, Sayın Demirel de herhalde bilecektir ki. Millî Mücadelenin hemen sonunda Ankaradaki irtica, harb meydanından zaferle dönen Gazi Mustafa Kemal'i devirmeğe kalk mıştı. Ve eğer devrimci kuvvetler Işbaşında olmasalardı devirebilirdi de Silâhlı çatışma Seul'de Güney Kore askeri kaynaklarından bildirildiğine göre, Ku zey Koreli komandolar dün gece, «ateskes» hattını yeniden ihlil etmişler ve hattm batısına geçerek en az 8 kesimde Amerikalı ve Güney Koreli askerlerle şiddeüi çatışmalara girişmişlerdir. Komandolar yapılan hafif çarp'î malar sonunda, iki ölü vererek çekilmislerdir. Öte yandan, Seul'e yapılan tatdırıya katılan Kuzey Kore komandolarının 26 sı. geri çekilme sırasında öldürülmüştür. Hâlen 9 komandonun serbest gezdiği bildirilmistir. Aynı çarpifmalarda Güney Kore liler 20 ölü vermillerdir. M///Î eğitim Kıbns Kıbns konus'itıda ayrıntılı bilfil veren Demirel, 15 Kasım 1967 den sonra Kıbrısta ortaya çıkan durum ve geli^meler ü?.erındo konuşmus. B M Oenel Sekreterinin N>w York'takı ça lışmalarının, nıhai çöziim ;'ohı ile ilişkisi bul'inmadıSınt. «Kıb rıs'ta iç süvenüjin saflanması amacına» ynne!d:5ini ve Oııel Sekretere Turkiye'nin «oşterdigi yardımlam diSer taraflard3n da beklenrüiini belirtmistir. Demirel. Kıhm'takı konten jan dışı Yunan kuvvetlerinin Adadan çekilmesinin tamamlandığı konusunda B.M dP hazırlıkların yapıldıSını ifade ettikten sonra, M»k:ırios'un 12 Ocak tarihli Annva^a deftipikligi ve seçimlere gitTie kararı hakkında ise söyle konusmustur: «Mevcut ve mer'i Anayasanm ve hu Anayasayı tcıninata baglayan andlasmaların de*isli rilmeainin ancak alâkalı hiitün taraflann rizası ilr v e müıakereler yoluyla miimkUn olabilecegi hususundaki s,önisme!erimiz herkesçe malumdur. rtfiyle bir yola eidilebilmesl ise. nihaî çözüm yollarının arantınlma«ı hususunda eerekli 7eminin orta ya çıkmsstna bajli'lır. Hn bakımdan hu kona üıırinde oıun hoylu durulmasına ihtiyaç olma yacaktır.» Başbakan, Türk carnaatinin de seçime gıdec.'?,ini ifade ile «Cumhurbaskanlıîı ¥ardımcı«ı seçimin cemaatimiz hakımından en uygun şartlar içinde cereyan etmest ve Türk cemaatinin m«J>faatlerine en milsa.it neti. ceyi saOaması halisane tcmeni nicnizdir* demiştir. (Bastarafı 1. Sanltede) Bu konudaki çalışmaların hızUndırıldığını belirten Bakan, de jiştirilecek hükümlerin içinde bulundugumuz dönemde uygulanacağını «öylemiş, açıklamasına şöyle devam etmiştlr: «Taİim Terbiye Kurulo Başkanı Adana'da orta dereceli okul müdürleri ile bugün bir toplantı yapmıştır. Pa«artegi jününe kadar Mersin, Konya ve Ankara'da da toplantılar yapılacaktır. Bir yandan Talim Terbiye Kurulu Başk.nı toplantılar düıenU yerek aksaklıkları tesbit etmekte. diter taraftan, Talim Terbiye Kurulu müfettisleri yurdun her tarafınâan aynı konuda incelemelerde bulunmaktadırlar. Meseleler, serinkanlılıkla ele alııımalıdır. 8öı konusu yönetmrlik. kimsenin mağduriyetine yol açacak sfkllde uy«ul»nmıyacak ve tesbit edilen bütün aksakhklar düzeltileeektlr. öfrenci ve veiilerin müsterih olmalarını dilerim.» Eralp, UThant'a Makarbs'un gizli nive'ini bildirdi (DIŞ HABERLER SERVİSİ) Büyükelçi Orhan Eralp. Genel Sekreter UThant'a gonderdıği bir mektupta, Kıbns Rum idaresinin son «gerginliği aıaltma» tedbirlerini. Ada'daki Turk halkının dunya ile iliskisini kesmek için kullandığını belirtmiştir. Eralp. mektubunda, geçici bir Kıbrıs Turk idaresi kuruluşunu Rumların Kıbrıs Türk hderleri üzerinde tahammül edilemiyecek kadar büyuk baskı yapmak için kullandıkUnnı ifade etmiş. «Makarios ve taraftarlannın bütün bu hareketleri, asıl hedefe, yani EN'OStS'e eri^mek için değişen sartlan jözönüne alarak, daha dolambaçlı ve »insi yollar seçtifini göstermektedir» demiştir. ECVET GÜREStN Kürşad'la ilgili (Bastarafı 1. SahUedi) misyonunda thtüfcl tdaresi llt KoaHsyonlarının yurt dıaına gönderdiği memurları görevde tutamayactğmı, zira bunların Türklye'ye gelecek turUtlere memlek* timizde karışıklıklar olduğu yolunda telkinde bulunduğunu söyledilclerini balirtmlş ve Bakanın, kendi partisine yakın olan klşil»ri bu görevlere tâyln edeceğini açıkladığına işaret etmistir. MP Grupu adına konusan Fehrni Cumahoglu, «AP, etki bir »ihniyeti diriltmistir. Httkâmet partizanca tutnm içindedir. Bütün düriist memurlar partizanların bsskısı altındadırlar. Turizm Bakanı da partisanlık yapmiftır» demis, genıoru açılmaıı» nı ittemiştir. Coskun Kırca (GP), «rupu ad»« na, Kürjad"ın Komiıyonda yap. tığı konuşmasını doğru karıılamadığını belirtmiş ve grupunun önerge lehindt oy kulltnaea|uu löylemiştir. AP Grupu adına Ertuğrul Akça, Meclis'in son zamanlarda «Genıorn «eriıine» tutulduğunu löyleyerek, AP hükumetinin p«r tizanlık yapmadığını ifade «tmi|* tir. Adil Kurtel (TtP), «Anayasa, KUrsad'ın yakaıına yapışmıştır. AP, hem eami'ye, hem de okula politikayı sokmuştur» demiştir. Söı alan Turıım ve Tanıtma Bakanı Kürşad, önergenin suni olduğunu, engelleme İstegi ile hazırlandığını öne »Urmüş, özetlo ş;öyl« konuşmustur: «Hükumeti devraldığımıs zaman birçok memuru fesat faaliyeti içinde bulduk. Bu gibileri geri çektlk. Bütçe Komisyonundaki aözlerimde partlzarjık kokusu yoktur. Ben, bizden öncekilerin idareye kökierini attığı partizanlığı çözmeye çalıştım. CHP koalisyonları zamanında çok daha partizan tâyinler vapılmıstır. Komisyonda söylediklerim, mücerret ele alınsa, haklı olabiliıler. Ama, icraatıma baksınlar.» Bundan sonra gensoru önergesi oylanmış ve AP'nin oylanyla gündeme almması, reddedilmiştir. Johnson televizyonda Başkan Johnson, dün aJcsmm Amerikan ulusuna hitaben televizyonlardan yaptıjtı bir konuşmada. Kuzey Kore'nln Amerikan «Pueblo» gemisine el koymasmın, «Hiç bir şekilde kabul edilemiyeceğlni» söylemiştir. Johnson. «Bugün meseleyi Güvenlik Konseyine cütürilyoruz, en iyi «onuç, dünya topluluğunun, Kuzey Kore'yi Pueblo ve mürrttebatının )adesi için ikna etmesi olacaktır» demiştir. ATTÜL SEYMRNIK ile KADİK ÇtTLt Evlendiltr. »11JM Cumhurty«t tM Hafifleme mi? Seul'rfeki guvenilir «»keri kay naklara şöre, Amerikan nükleer uçak ^emı^ı «Enterprise», Washington'un Güvenlik Konseyini toplantıya çagırmasından ?onra rotasını degistirmiş ve Guney Kore'nin Pohang limanına demır atmıstır. Siyasi gozlemciler, bu olayı, «Pueblo» buhranında bir hafifleme olarak nıtelemişlerdir. Göz lemcilere gore, BM'nın alaca{ı bir karara kadar, Amerika, kenin ve mutlak bir adım atmayacaktır. «Anayasa Mahkemesi var» Demirei, Parlâmenter rejimin en mühim unsurlarından birisinin seçim v* seçimle isbasına gelen iktidar müesıesesi olduğunu, iktidarın ieraati kanun çıkarılmasını icabettlriyorsa bu kanunların Anayasaya uygun olup olmadıgımn tartıtabileceSini. fakat bunun «medenl olRiayan» usuller içind» olamıyacajtnı belirtmij sözlerint föylt devam etmistir: •Şayet kanunlar, Anayasaya aykırı da bunun lein çıkmaıı önlenmek isteniyorsa. çıktıiı takdirde bunu tetkik edip karara bağlayacak Anayasa Mahkemesi vardır. Binaenalcyh Anayasa Mahkemesi yoktnuş Kİbi harekft edilerek astn hassasiyetler gösterilmesi ve lüzumsuz cektsmelere trtdllmesl mev zııubahh olmamalıdır. İstanbul'da boykot Şehnmızde dün sabah Eyüp Li«esi. Sultanahmet ve Maçka Sanat EnstituWinde ba|lıyan boykot, diğer liselere de yayılma temayülü göstermişse de okul idarelerince alı nan sıkı tedbirler boykotun büyümesini önlemiştir. Milli Eğitim Mü dürü KAmil Günel, beraberinde Or ta Öğretim Müdürleri olduğu halde Eyüp Lisesine gitmis, öğrencilerle bir sohbet konuşması yaparak. ;ikâyetlerini dinlemiştir. Öğrencilere yöneüneligin lehlerine değijeceği konusund» terainat veren Kâmil Günel, derslere girmelerin! istemij tir. Rum hükumeti, Türk muhtırasını reddetti Lefkoşeden yapılsn resmi bir açıklamaya göre, Kıbrıs meselesinin coziimtl için UThant'a sunulan Türk muhtırası. dün Kıbrıs hükumeti atuafından reddedılmiştir. Türk muhtırasında, Kıbrıs Mülll Muhafız teşküaUnm dagıtılmaâi istenmekteydi. TEŞEKKÜR ellm kayDı doiayısiyle gerek evımize. f«r«k ctnızt m«rtlımı. ne katılmak lOtfunda Dulu nan, çelenk gbnderen. teltfon. ve telgrafla acımız» Kitılarak Dizleri teMllI *d.n. akraba. dost ve büttin yakınlarimıza mlnnct ve sukranlarımızı araederıı. Kızı: Bedia Özgoren Cumhuriyet S35 Müzeyyen ÖZGÖREN'Jn Annemiı Moskova ne diyor? Sovyetler, Başkan Johnton'ın bâzı ihtıyatları silâh altına alması ve Güvenlik Konseyini toplantıya çagırmasını, «Kışkırtma» ve «Tehdit» olarak mtelemişlerdir. Tass Aiansına göre. «PnebUt», Küt«y Kori~»çıklarındaîcasusluk faaliyeti yapıyordu. «lıvestia» da çıkan bir makaleden anlaşıldığına göre rfe. Kremlin, «Pueblo» buhranının bir savasa yol açmadan halledileceği kanaatindedir. Kıııl Çin ise, «Pneblo olayı» hakkında tamamen insmaktadır. Pekin RadyoKU, hrnüj, olay hakkında bir kelimeyle olıun haber vermemiştir. İngıltere ıse, Amenka'yı desteklemektedır. Diğer taraftan Frans*. Pueblo meselesinin Güvenlik Konseyine getirilmesine karşı koymadığmı bildirmiştlr. Bu arada Çın, Amerikan uçak larının Haynan Adasındaki deniz ussünden uçarak. Çın semâlarını ihlâ! ettiâini ileri sürmuş ve «149. ciddi ihtan»nı vermiştir. : pr Orhan ÖIKAKB trtica nedir? Demirel, bu tartışmaların, l.Mkliğin gerçek mânasıyla anlaşılmadıgından çıktığım, din v» viodan özgiirHigü açıkhğa kavuşmadfkça memlekette huzur olamByacagını, daha »nc« de if«de ettigini öne sürrnüş «irticaın ta kendisi» diye bitirdigi bölUmde şöyle açıklamıştır: «Memlekette herhanri bir *iyasî partinin amaç olarak benimsemeti yasak olan ve ayn ayn kanunlann ceza müeyyidesi altında bulunan hareketler varsa, bunlar kanunlann ve bilhassa si yasi parttler kanununun hükümlerlne göre tesbit ve Ukip cdilecektlr. Fakat bu (rlbi suçlartn dıfinda liiklikle ve AUtürk devrimleriyle hiçbir çellşmesi bulunmayan tamamen maaum ve meşm hareketler irtica sayüacak olursa o takdirde hangi hareketin irtica teşkil etmediiini iıah edebilmek cidden müşkül olacaktır ve âdeta orta çağdaki engizisyon mahkemelerinde olduğu şekilde mazlum insanların suçlu olmadıklarım ispat etmeye mecbur bırakılmiil.ın gibi, çağdaş medeniyetin asla kabul edemeveceği bir durum hasıl olacaktır. Kanaatimce işte hu kara ve korkunç zihniyet. irticam U kendisidir. İrticaın memlekette geniş bir tesvik gördügü ve irticaa müstenit bir seçim ve İktidar düzeni yaratılmak istendiü iddiası, her türlü delilden mahrumdur ve gerçeklerle hiçbir alâkası olmayan havalî mahiveti itibariyle 1u iddia iktidara karsı olduğu kadar bu gibi suçlan takip vazifesiyle görevli adalet cihanna karşı da haksız bir isnat mânası taşımaktadır.» Diğer illerde Adana'daki boykot hareketi, Erkek Lisesinden, Karşıyaka Lise^i ile Kız ve Erkek Sarıat, ayrıca Yapı Enstitülerine de siray*t atmisör. Erkek Ucesiade bir grup boykotcu; camları kırmış, sıraları devirmiştir. öğleden son ra bir grup genç, izinsiz bir gösteri yürüyüşü yapmış, bu arada Polisle de çatışmıştır. İzinsiz gösteride bulunanlartfan ErVeV Sanat Enstitüsünden 8, Yapı Enı titüsünden de 6 olmak üzere 14 ögrenci nezarete alınmıştır. Kayseri'de Kayseri ve Sümer Liselerinden 4.800 öğrenci, diinden itibaren boykota baslamış, «ehirde bir protesto yürüyüşü yapmıştır. Kayseri Lisesi öjfrencileri, Ticaret Lisesi önüne geldiklerinde, okulun dış kapıları kapanmış, fakat, Ticaretliler de boykotu desteklediklerini bildirmişlerdir. Eıkiıehir'de Atatürk Lisesinden 1500 öğrencinin boykotu devam etmektedir. Öğrenciler. bugün sehirde bir »essiz yürüyu» yaoacaklardır. Tarsus'ta önceki sabah Lisede baslayan boykot hareketi. dün, bütün orta dereceli okullara yayılmııiır. Ankara'da Cumhuriyet Lisesinden 1000'e yakın öğrenci, dun dersleri boykot etmişlerdir. Boykota, Bahçelievler Kız Enstitüsü ögrencilerı de 50 kişilik bir grupla katılmıştır. öğrenciler Pazartesi günü miting yapmak için izin istemislerdir. Makarios'un görevden ayrılması istendi Lefkose'den gelen haberlere göre, Kitım Piskoposu Anthimo», Makarios'u Cumhurbaşkanlığından çekilerek yerini bir sivil »thsa bırakmaya divet e'trnwJirSen Sinod Meclisi. yaptığı son toplantıda. Kıbns'lı 3 din adamı arasındaki anlaşmazhğı incelemistir. ÖLUM Merhum Kolaiaıı Ahmet Fcvzl Efendinin vc mert)ume Emıne tianımın kuı. şthıt mulâzımievve! Hafıı Mehmtt Efendinin refıkası, Prof. Or. Ekretn Kadri Unat'ın annest. NeclA Unat'm kaymvaldeıl, Nur, Resit ve Mursit Unat'ın babaanneleri Hakkın rahm«tin« kavusmuftur. Cenazesl 271I98S Cumarteji günü dgle namtzından «onra 5i»H camlinden kaldırılarak Feriköy mezarhğına d«fn«diln«ktir. Allah rahmet «yleya. Cutnhuriy«t J40 Engelleme... Sav#t iktidarın Parlâmentoda mn avyen kanunları getirmesi. haklartn suiistitnali bahasına da oisa, öp'enebllir ve engellenebiliyor ise, bu takdirde buhran mevzuubahiıtir. Zira çoŞunluğun Anayasa'ya svkırı harekctlerini önleyecek Anavaşa Mahkemesi bulunmasına raemen azınlık, iktidarın kendi gö riWüne ve seçmenden aldığı de«teğe göre memlekete hizmet etme sine mâni olacak bir organ mevcut değüdir. Her halde azınlık. çoğunlu §un seçim beyannamesindeki hususlardan hangilerini icra etnıesini, hangileri icra etmemesini tâyin edecek değildir. Meclislerin va7ifeleri meyanınHa kanun yapmak. icrayı murakabe etmek ve diğer hususlar bulunmaktadır. Sadece murakabe fonksi yonu ile mücehhez, kanun yapmayan ve murakabe fonksiyonu kanun yapmaya engel olan Meclisler dihünülemez. Bu üibarladır ki Meclisler bütün fonksiyonlarını tatminkâr ve tutar lı bir şekilde yapabilecek duruma kendılerini getirmek zaruretindedir ler. Bunun için ahnacak tedbirler »ayet Anayasa'ya aykırı ise, Anat yssa Mahkemesi böyle tedbirleri ip iâl eder. Anayssa'ya aykın deSilse. r zamsn Meclislerin lüzum> suz çekiçmelere gitmeden çalışmaları. çalışabilmeleri imkân dahili• ne girer. Böyleee iktidar seçim be vannamelerine koyduklarv husus^rı ifa edebilmek durumunda olurlar.» Demirel. «Zaman zaman yakın mâzinin hâtıralarını imâ etmek suretiyle veya doğrudan doğruya can landınlmak veya bazı tedailer ya pılmak suretiyle bazı durumlaHakarşılaşıldığını, 1968 Türkiyesinde kanun ve hukuk devletine yakışmayan bu nevi davranısların da me det umulur vâsıta olmaktan cıkaca ğmı» belirtmiş. şövle demiştir: •tktidar olarak dü;iincemiz Türkiyenin menfaatleri. millî bütünlü üimiiz ve hür demokratik düzenin bekası esas olmak şartiyle medcni yol ve usullrri ve bunun icap ettir diei nlciıyü ic politikamızda siyasi mimasebetlerin meheııgi addediyoruz.» Sorular • Cevaplar Başbakan Süleyman Demirel, daha sonra basın mensuplarının sorularını cevaplamıştır. Seçim kanununda yapılacak değisiklık ile ilgüi soruya Başbakan, şu cevabı vermıştir : «Seçim kanununun değistirilmesi meselcşiindc bunun istinatEihını bilmek gerekir. tktidarın, iktidarda kalmak arzusundan mı yoksa başka bir arzudan mı dogmaktadır? 1965 vılmda seçime girerken seçim kanununu deâiştireceğimizi ve nc yapacağımızı söylemistik. Seçim kampanyammn temel nnktalarından biri de buydu. Seçim kanunu her zaman deftistirilemez. Değiştirilmcmelidir. Kurucu Meclis 1961 Anayasasını hazırlarken bu kanunu da kabul etmlstir. Belki Anavasa değerinde değildir, ama 19K364 \ı\larında seçim kanununda rrfişiklikler vapılmıstır. 1H«4 deki değişikliğin tek sebebi AP ni tek başına iktidara getirmemek idi. Buna karşı çıktık. Türkive için koalisyonların favdalı olmadığını söyledik. Biz bunun karşısına daha muhalefette iken çıktık. lkazlanmıza rağmen değistirildi. Kıyamet koparmadık, gök kııbbeyi indirmedik. Sadece. durumıı halka anlattık. Bu doğru desildir, dedik. Bizi iktidara çetirirseniz değiştirececiz, dedik. tktidara geldikten üç ay sonra deiisiklice {rittik. Ama. Anavasanın 89 uncu maddesini yanlı<: yorumlayarak engellemeye gittiler. Soru Yunanistanı llk olarak tarumamızm nedeni ve Pipinellis'in, Türkiyenin askerî tedbir'.eri kaldırması hakkındaki demeci ile ilgili düşünceniz nedir? Cevap Yunanistanı tanımamak »arip bir işti. Atinada sefirler var fakat tamma yok. Bir formali te meselesiydi. Temaslarımız oluyordu. Tanıdık ve temaslarımız devam edecek. Aramızda Yunan kuvvetlerinin çekilmesi ve bunun karşılığmda Türkiyenin askerl ted birleri kaldırması konusunda bir mutabakat vardı. Onun gereğidlr. Soru Kuzey kutbuna düşen hidrojen yüklü B52 tipi Amerikan uçaklarınır. Türkiyeden kalktığına ve Karadeniz Üzerinde uçtuğuna dair bazı yabancı haberler var. Bunlar doğru mudur? Cevap Türkiyeden kalkmış ve Karadenizdo uçan bir uçak yoktur. Böyle uçak olmadığına eöre hidrojen bombası ile de uçmuş olamaz. Sora Amerikan hükümetinln aldığı ekonomik kararlardan soa ra Konsorsiyum kredilerinde azalma bekleniyor? Bu nasıl dolduCevap Herhangi bir azalma olursa TUrkiye başka kaynaklarda bulabilir. Soru Bu kaynaklardan blrl Sovyet Rusya olabilir mi? Cevap Türkiyenin kalkınması için önüne çıkacak her türlü kaynaklard.an faydalamlabllir. An cak, Türkiye kendisini bir takıro siyasi tâvizlere götürmiyecek ve diinya piyasa şartlarına uygun kaynaklardan seçitn yapacaktır. Ttirkiyenin hedefi, millî menfaat]i istilclâlini, siyas! bagımsızlıftım sıkmtıya düşürmeden her ımkân dan laydalanmalstaüır, 45 yüfcsefc rütbe/i Yunan subayını Cunta azfettf (Dı§ Haberler Servisi) ATtNA Cunta, 13 Aralıkta'.u başansız darbe tesebbüsünde Kıral Konstantin'i destekledıkleri iddiasıyla 45 yüksek rütbeli subaydan 33'ünü "azletmis. diierlerirü emekliye sevketmiştir. Ordudan azledilenler arasında 5 Korgeneral. 6 Tümgeneral, 7 Tuğ general VB 15 Albay vardiT. & mekliye ayrılanlar, 2 Tuggeneral ile 10 Albaydır. 1961'deki Geçict Uukümet Başbakanı Novas, 3. Kolordu Komutanı (Kuzey Yunanlstan) Peridis, Larisa 1. Ordu Komutanı Kollias, Ordu Kurmaj Başkanı Manetas. 3. Kolordu Kur may Başkanı Vidalis, 3. Kolordu Zırhlı Tümen Komutanı Hoerschelmann da azledilenler arasındadır. RAŞİDE ÜNAT Diğer gensoru önergesi Bunun ardından, Kayseri • Sivas maçı olayı ve asayişsizlik konusunda tçışleri Bakanı Sükan ve Devlet Bakanı Kâmil Oca's hakkında gensoru açılması için CHP'H Reşit Ülker VJ arkadaşları tarafından verilsn önergenin görüsülmesine geçilmiştir. önerge üzerinde Kemal Palaoğlu (CHP). Kâzım Ulusoy (M P). Besit Ülker (CHP). Çetin Altan (TİP). Kevnî Nerfimoğlu (AP), Coşkun Kırca (GP). Nihat Diler (YTP) konusmuşlardır. Bu sırada saat 20'ye geldiği sırada AP'liler, çalısmalara gundemdeki gensorular bitinceye kadar uzatılması için önerge vermişlerdir. CHP'H 5 üye, bunun üzerine. çoğunluğun olmadığını öne surerek, yoklama yapılmasını istemişlerdir. oylama sonunda, çoğunluk olmadığı aniaıılmış ve Başkan, birleşimi Pazartesi'ye bırakmıştır. MEVLİT azlı rununa lthaf «dilmtk üzere ebadlyet* IntjHslinin 40 ıncı günunt tetadut eden 28 Ocak 1968 Paur günü öğle namazını müteakıp Aksaray Valde eamilnde. Haiızlat: Kinl Karaca, Z.ek.1 AJtıo. Hilml tfik ve Umet Aydın tarafından okunacak Mevlidi Şerife arzu eden akraba, dost vt dlndaşlanmızin teırifl«rini rica ederiı. AtLESt Reklamcılık: 364838 1MAKBÜLE KORÇAN'ın Çok $«vgill varlığımıı merhume T/P'/n durumu (Bastarafı 1 ncı sahifedi1) Savcüar, derhal bu kızıl komünistlerin peşine düşmelidir» demiştir. Çetin Altan (TİP), sataşma olduğu gerekçesiyle söz almış. AP'lilerin «Yulıa» sesleri ve sıra ka<paklarına vurarak yaptıkları protesto gösterileri arasında, «Başbakan Demirel, Sovyet Rusya'y» gidip Baku'de (Bizimkiler gelsin, görsünler) dediği zaman, hiçbir şey olmuyor. Nasıl Başbakan Rusya;ya giderse, TİP de demokratik ülke olan ttalya'ya gidcr. Kıskançhktan çatlamayalım. Bu lâflar havada kalmaya mahkumdur» demıştir. I Bir Ortaokulun kapısına yazılanlar AFYON Çay tlçesi Ortaokuiunun giriş kapısına, devlet büyuklerine hakaret edici, komünizmi övücü sözler yazılmıştır. Savcıhk ve Polis, yazıları yazanları aramaktadır. Afyon Valisi Naci Çerezci de, olay yerine gitmiştir. Averof, Andrea Papandreu'yu yerdi Eski Dışisleri Bakanlarından Evangelos Averof, dün, Andrea Papandreu'yu yeren bir bildiri dağıtmıştır. Bildiride: «A. Papandreu, Amerikalı ailesiyle Tunanistan'ı terkedip gitti. Hiç olmazsa bizim mücadelemizi güçieştirmesin.» İdar« Müdürii İlyas Uste TC. Diyanet Tşleri BakanlıSmın Siril No: 17 TÜRKİYEDE İLK DEFA OLARAK HİZMETE giren İSLÂM CENAZE İŞLERİ »ervisi bir t«lefonla emrinize imadedir. «Teokratik devlet kur• mak isteyenler de bulunabilir.» îktidar olarak «Anayasaya ve kanunlara bağh tutumlanyla aşın cereyanlann hepsinin karşısında olduklannı» Uade eden Demirel kanunlann gösterdigi yolun dışında «Masum vatandaşlan n vicdanlan üzerinde haskı yapmanın asla bahis konusu olamayacağını» kaydettikten sonra şunları söylemiştir : «Memleketimizde komünizm, faşizm esasına müstenit idare ku rulmasını isteyenler olahileceği Kibi teokratik devlet kurmak isteyenler de bulunabilir. Miilıim olan mesele devletin kanunlarıyla ve millî araularla bunlan ilnleyebilmesidir. Devletin şeklinl defti?tirme imkânı yoksa bu, Anayasanın de^ştirilemiyecek ve değiştirilmesi teklif olunamayacak bir maddedir. Cumhuriyet, Türk Anayasasının temelidir ve milletimiz Cumhuriyetten tnemnundur. Cumhuriyeti koruyacak kanunlar vardır. Devletin bu kanun ları İcra edeceği giicü vardır. Mil letimiz de korumaya kararlıdır.» Hamido, kürsüde Bundan sonra, APTi Hamit Fentoğlu (Hamido), Site Ögrenci yurdunda «Milletçj ve mukaddesatçi bir öğrencinin öldürülmesi» konusuna değinmiş, »Ceza kanunundaki mukaddesata ve dine küfredenler hakkında» ki ceza lar arttınlmalıdır. Aksi halde mukaddesatımıza, dinimize küfredenler karşılarında başkasınl değil, Hamido'yu bulacaklardır. Başka çare yok!» demıştir. Işveten (Bastarafı ı. sayfada) nısmdayız. Diğer Batı memleketleri tatbikatında olduğu gibi bu sigorta dabna devletin sosyal gü venliğe verdiği ehemmiyet ölçüsünde iştirakini gerekli bulmaktayız. IVemleketimizde tatbik edilmekte olan istihdam politikası muvacehesinde bu **gorta dalınm biitün 1$ kollarına uygulanması suretiyle kapsamının çok genis tuTJİmuş olması, kanaatimizce, daha derin ve daha ciddî etüd ve hesapların yapılmasım gerektirnıektedir. Bunlar ve bunlara benzer diger teknik noksanlıklara mukabil, kıdem tazmlnatı gibl ekonomik ve sosyal sakıncaları açık olan bir müessesenin bu kanun tasansı ile kaldırılmasını Terinde^ve tabiî karsılamaktayız.» içtüzük tâdili AP Grupunda görüşü/ecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) AP Grup Yönetim Kurulu, dün sabah toplanarak, Meclis Içtüzüğü değişikliği konusunu ele almış, konunun Gurup genel kurulunda görüsülmesine karar vermiştir. AP Grup Başkanvekili Sabit Osman Avcı, içtüzük değişiklik teklifinin Grup genel kurulunda olgunlaştırılabilecegini belirtmiştir. Öte yandan, içtüzük tâdil teklifi, Meclis gündemine girmiş bulunmaktadır. » • TEL: 47 20 06 Yapüacsk bütün isleri şirket titizlikle denjhte eder. Mubtas Muamelitı, Defin Ruhsatı, bütün Naaş Levazımatı, istenüen camide namaz kılduılır; gazete ilânlan; çelenk yaptırıhr. Türkiyenin bütün vilâyetlerine nakil usulü dairesinde tahnit yapılarak nakledilir. Ecnebı memleketlerden oenaze getirmek ve götiirmek aynı zamanda usulü dairesinde bütün muamelât yapılarak icap eden merasimler yapılır. N'OT; İslâm Cenaze İşlerinin Personeli T. C. Diyanet İşlerinin şahsdetnameli seçilmiş hocalarından teşekküllüdür. Reklâmcıhk: 359/830 •J} İnönü'y cevap 'Başbakan, bu basın toplantısım kimseye cevap vermek için düzenlemediğini, ancak irticaın teşvik gördüğü» yolundaki iddialara dair basın menEuplarınm sorular yönelt tiğini belirtmiş ve şunları söylemiştir: «İddia. irticaın teşvik gördügü. irticaa müstenit bir seçim düıeni yaratılmak istendiği, iktidarın Anayasayı değiştirecek çoğunluk sağ la>np, adalet, ordu ve cumhuriyetin temellerini tam tersine çevirme çabasında bulunduğu îeklinde ifade olunmustur. Bunun delili ve emareleri ortaya konmadığt cihetle neye istinaden ve emareler varsa neden bu zamana kadar or(iya konmadıiını görnıek blzim hakkımızdir. Biz herşcyi açık ve e (Bastarafı 1 tnel sayfada) Arap Israil çarpışmaları sırasında Israü uçaklan tarafından 8 ha ziranda Doğu Akdenizde batırılan •Liberty» casus gemisiyle karşılagtırıldığı vakit, «Pueblo»nun tâdil edilmiş bir balıkçı gemisi olduğu ortaya çıkmaktadır. Amerikan Savunma Bakan lığı bu casus gemisinin bir resmini dağıtmış. fakat içindeki âletlerle ilgili herhangi bir bilgi vermemiştir. Bununla birlikte, dafıtılan resmin teknik yönden ince'.enmesi, bu «yüzen elektronik beyin»in bazı niteliklerinin ortaya çıkmasını sağ lamaktadır. Geminin üst yapısı an tenler ve radarlann döner antenleriyle donanmıştır. Çeşitli radarlar ve dinleme sistemleriyle alınan bilgileri kaydeden araçlaruı, geminin kaptan köp rüsü altında bulunması muhtemeldir. Alınan bütün bilgiler, gemid» kaydedildikten sonra Birleşik Ame rıka Savunma Bakanlığına aktarü maktadır. •Pueblo., Amerikanın Pasifıkt» dolaftırdığı yanm düzint kadar eemisinden biridir. Pueblo Kar'a saplanan 5 fren kurtanidı (Yurt Haberleri Servisi) Doğu ve Güneydoğu Anadoluda üç gündenberi devam eden kar yağışı, yerini don ve şiddetli soğuğa bırakmıştır. KaleKurt istasyonları arasında kara saplanan Elâzığ Tatvan ara treni, kurtarılmış ve 150 yolcusu, Muş'a götürülmüçtür. Muş Elâzığ ile kurtalan yakınlarında kalan iki tren de, kar dan kurtarılarak yollarma devam ettirilmi?tir. Bu arada, Nar lı'dan Gaziantep'e gelmekte olan ara treni, Dülük Şehit Arif istasyonları arasında, 8 saat kardan mahsur kalmıştır. Kars'ta genis çapta aç'.ık ve hayvan yeroi ve yakacak sıkıntıEI basKöstermistir. . DİSK'in suçlaması Devrimci Işçi Sendikaları Kon federasyonu (DtSK), iki gün süren toplantısından sonra yayınladığı bildiride, iktidarı «tşveTenlerin löıcüsü» olmakla suçlamıştır. NATO. petrol ve Kıbns konu]arına da değinilen bildiride, «AP iktidanntn her geçen gün biraz daha işçi sınıfı aleybine olan davranıslarinı yakinen izliyor ve bu gidişten endise duyujomı. tktidarın, zengini daba zengin, fakiri daha fakir kılma yolnndak) niyetleri elle tatulur, gözle görülür duruma gclmiştir» denilmektedir. Ekonomik durum Daha sonra memleketin ekonomik durumuna geçen Başbakan, kalkınma hızının «1967 yıiı sonunda "• 1 civannda oiacağının anlaşüdısını», iktidarda îuiundukları 1966 ve 1967 yıllrvında ekonominin çeşitli sektörlerinde önemli üretim artışlarının meydana geldifini açıklamış, bu konuda rakamlara dayanan bilgi vermiştir. Demirel, ekonomik durumla ilgili olarak geniş üretim artış rakamları «rdikten sonra dış po ALTIN Cnmhuriyet Reşat ll.mit Ariı NapoİTmı 2t ajat kulçe 194.75 185.00 134.0» 114.00 119.00 15.50 105 00 1SS.00 135.00 115.0» 12fl.«fl 15.55 Bandırma Limanı barınma tesisleri inşaatı ile Marmara Adası Balıkçı Barınağı İnşaat Kontrol Miihendisi olarak istihdam edilmek üzere 2 adet İnşaat Yüksek Mühendisi veya Mühendisi almacaktır. 4/10195 sayılı kararname ve eklerine göre yövmlye verilecektir. Yövmiyenin dışındaki tamlar toplamı ' Bandırma için 27. TL. Marmara Adası için 28. TL. dır. Marmara'da ayrıca yatacak yer de verilecektir. İsteklilerin Bandırma Liman Insaat Şube BaşmühendisligtlriK bizzat müracaaüarı rica olurmr. Tel: Bandırma 372 Cumhuriyet 8.7 İNŞAAT MUHENDİSİ AUNACAKTIR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog