Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ALTI CUMHTJRfYET Ocak 1968 Polonya usulü üstün yapım yK'\'''•'•'•' ^uv . l « ^ 9 •• I A M ^ . ^E ^E • E l Yazan : Burhan. FELEK # X l v* Cumhuriyel 27 Ocak 1929 tarihli Cumhuriyet'ten Konsolosun "Fistan^ı anlaşılır.. ecep konuşuyordn: Yaa! Ama benim işim nazar VaUa bilmem.. adamda bir dalgınlık, bir ef işi değil ki... Ahmet: kârlık var. Dün akşam 17 parasını bardağa attı. Çay Sizüı bir gıkıntımz var Konsolos Bey! Para faUn lâzunsa•kerini de cebine.. Yok, yok monşer.. başka bir Rahmi: »ey.. Deme be! Birüıe falan tutul Ne eibi?.. ıasın!.. Monşer bana şantaj yapıyorAhmet: lar.. Olmaz öyle şey!.. Amma yaptınu ha!.. Ağabey sen de kesip atma! Rahmi: a dünvada olmadık şey var mı? Ne yapıyorlarmış ağabey? acı Hüsnü yetmişinden sonra oş Şantaj.. ndan dul kalmış gelinini alma Yani ya?.. mı? Para sızdırmak lçln tehdit Aman Rahmi! Billr bilmeı ediyorlarmış.. ylere kanşma! O iş başka işti. Ağabey! Kimlerse bekliyeiras meselesi var.. su m , bıı lim.. bir temiz ır. Konsolos: Recep: Yok efendim. para fflân de Yok.. ben de Konsolosnn blne tutulacağını sanmam.. atna.. r dalgınlığı var. Dün giderken pkasını frfydl.. sonra tekrar dön i: « Şapkamı vertr mistniz?» de Konsolos bey! Bu kadın ştm di nerede?.. Bugün günü değil; ama akşama çeleceğini söyledi.. Sen merak etme Konsolos bey.. Bizim Komiser Fahri'ye söy leriz.. Anladın mı?. Gelir gelmez onu kıskıvrak.. Yok yok.. lşl polise aksettirmek istemem.. Ne yapacaksuuz?. Işte ben de onu duşünfiyorum.. Zannedersem bir rniktar para verecefim. Abmet: Konsolos bey» Siz o Işi blze bırakın! öyle patırdılara pabuç bırakmayın!.. Peki ne yapabilirim?. Bu akşam kaçta gelir?» Altıdan sonra gelebilir.. Peki Konsolos bey.. Biz saat beş buçukta sjzin eve gelelim.. Aman Ahmet Beyefendi! Bir F1RAVUN Atillâ DORSAY (The Pharaoah) Yöneten: Jerzy KAWALEROWİTCZ Oyuncular: George Zelnik Barbara Bryl Renkli Sinemaskop bir Polonya filmi (EMEK'te). Uçsuz. bucaksız, bembeyaz uzanan Mıs ir çölleri... Nil deltasında «azhklar arasında gezinen yelkenliler.. dev piramidler, Osiris ve Isis heykelleriyle süslü tapınaklar... 2 tekerlekli savaş arabalanna binmis binlerce askerin meyda na getirdiği Mısır ordusu... Bu tipik Cecil B. de Mille dekorlan içinde geçmektedir Polonya sinemasının usta yönetmeni Kawalerowitcz'in filmi... Ne var ki Kawalerowitcz, bir De Mille, veya ayni ekolden biri değildir.. Bu nedenle değişik, alışılmamış bir tarihsel film yapmak istemişür. Genç Prens Ramses, bütün devlet yönetiminin babasının degü, rahiplerin elinde olduğunu görmektedir. Gerçek kudreti elinde tutan, yüzyıllardır Mısır'ı fiilen yöneten, bütün devlet gelirine el ko yup bunu «llâhlann hazlnesi» adı altında gizli dehlizlerde saklayan. çıkarlarını ve durumlannı korumak için gereğinde düşman devletlerle bile gizli anlasmalar yaparak işbirliğinden çekinmeyen bu «mutlu azınlık» yüzünden halk sefalet içindedir. Babasının ölümü üzerine tahla çıkmca rahiplere karşı savaş açar. Ama yüzyıllann oluşturduğu bir kurulu düzeni yıkmak kolay mıdır?. Doga (tabiat) bile bu değişmeye karşı çıkacak. genç firavun sonunda yenilecektir. Kawalerowitcz, tarihsel filmlerin sade suya tirit kuruluşlarmdan farkh bu ilginç hikâyeyle yola çıkmış, anlatımıyla da bu türün alışılmış kalıplarını yıkmak, üstün yapım'a yeni bir canlılık getirmek istemiştir. 1951'den beri fılm yapan, filmleri genellikle belli bir çizginin altına düşmeyen Kawalerowitcz, ortaya derinliği, içeriği, hatta mesajı olan bir film koymuştur. Ne var ki «İyi sinema» ya giden çetin yolda tuzaklar çok tur. ve btmlann birinden kurtulmak, Kawalerowitcz'in bir diğerine düsmesini önleyememîşür. Üstün yapımlann cilâlı, yüzeyde, göz boyayıcı öğelerine yüz vermeyen yönetmenin filmi ağırlaşmış, tarihsel dekorlar içinde geçen bir piyese dönmüştür. Konuşmalar, oyun, yer yer bütün hareketliliğine karşın, genellikle kamera hep bu izlenimi bütünlemektedır. Böylece Kawalerowitcz, •tiyatro» tuzağım önleyememiş. bütun ilgi çekici yanlarına karşuı, ortaya sinema yönünden çok tartışma götürür bir film koymuştur. Bu yıl, ilginç ömeklerini göreceğimizi mevsim başmda haberlediğimiz Polonya sLnemasuıın yur dumuzda gösterilen ilk ürünüdür «Firavun»... Yalnız bu nedenle bile, ilgiyle karşılanmağa değer.» Ama Polonya sinemasının gerçek değeri hakkuıda bir duşünce edinebilmek için, seyircimizin herhalde bu sinemanın daha başarılı eserlerini beklemesi gerekecektir.. BARBARA BRYL VE GEORGE ZELNİK, .FIBAVtJN» DA z'iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiiiııı^ « Başımzda Konsolos Bey!» •yince jrülerek başını rutup, « Sahi basımda imiş» diye çıkSitti... H Askerlığıni yapmış aşağıdaki niteliklen haız eleman alına Ş Rahmi: 'Z. caktır. Ücret tatmınkârdır. S Belki boreu falan vardır. | 1. MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ | Ahmet: O hesaplı adamdır.. sanmanı. E Sanayıde en a^ ıkı sene tecürbe sahıbı, lngüızce veya Al Rahmi: 3 manca hsanlarından bırıne vâkıf oimak. 3 Ağabey! Bayagı adamın tadî ıçtı. | 2. MAKİNA MÜHENDİSİ | öyle oldu ya!. Ben çok sıkıE VUdız Teknık ükulu mezunu (Sanat Okulundan tahsilinj ta» S Ahmet: skandal falan.. porum. Ş mamlıyarak mühendis olması tercıh sebebidir), en az iki S Konsolos Bey anlatm da bir Yok yok.. Konsolos bey.. gık ahmi: çıkmaz.. Siz rahat olun! Bunlar çaresini bulahm.. Z: sene atelye ımalât tecrubesıne haız olmak. £ Ağabey.. ben kendislne çrtla Efendim.. bttm ı size söyle da dert mi Konsolos Bey.. Biz o,yım mı? | 3. KALIP TESVİYECİLERİ = dim mi?.. Benim spartunana haf nun haklondan geliriz.. Recep!. Recep: E Kalıp tesvıyecısı veya en a* S sene tesviyecilik tecrübesi Ş Rahmi Bey! Sen yapma o l?L tada üç gün Fistan adında bir ka Konsolos beye bir güzel kahve yap.. dın gelir.. / olan Sanat Enstıtusü Tesvıye Bölümü mezunu olmak. 5 Neden? Teşekkür ederim» Acaba ne Ne mület bn? Çünküm seninle o kadar m | 4. KALIP RESSAMLARI | Vallaha bilmiyonım. Galib» gibi vasıta?.. > fıkı değüdir de.. belki sana ı Siz onu bize bırakın.. Bu iş Ş Kslıp ressamı veya en az 5 sene Imalât tecrübesi olan Ş imaz.. gene o işi yapsa yapsa Sulukuleden.. tamam. Şimdi başka lâfa bakahmet Bey yapar. Değil mi AJı Haa! E Makıne Teknıkeri veya Sanat Enstitüsü mezunu olmak. lım.. Ama hizmetinden memnulet Bey.. • • | 5. FREZECİ 1 num.. yalnız son zamanlarda dik VaUa bilmem ki.. Saat altıya beş kala dairenin Ahmet Bey, sen onu bir kr kat ettim.. bazı şeyler eksilmeye kapısı çalındı.. Ahmetle Rahmi E Sanat Knstıtusü Tesviye Bölümü mezunu olmak veya en az Ş başladı. Meselâ sabun gibi, pirinç »ra çekersin.. hani şöyle bir ağkapının arkasına gizlendiler» 5 sene fre7ecı olarak çalı«mıs olmak s gibi şeyler çabuk bitiyor.. ını ararsın! Konsolos kapıyı açtı.. Yüzüne al Olur böyle şeyler Konsolos lıklar sürmiiş.. kaşlarına rastık| 6. KALİTE KONTROL ENSPEKTÖRÜ | Bak geliyor.. Bdam bayagı Bey.. bunda sıkılacak ne var?.. )ldu.. lar çekmiş.. Penbeler giymiş bir E Sanat ükulu mezunu kalıte kontrol enspektörü olarak ye = Tabii.. ama iş orada kalma orta yaşlı kadın elinde bir bohça Derken Konsolos geldi.. = tıştırümek üzere genç elemanlar. = dı.. ben kadına soracak oldum.. ile içeri girerken; Ahmet: Ahmet: E Isteklilerın. «TUZLA CAYIROVA'daki TÜRK OTOMOTİV E Ooo, Beyefendi! Safa feldi hiç fütursuz «Ben alıyorum.. oğ Hoş geldin Fistan.. Nasıl= ENDÜSTRtLERt A. Ş. FABRtKASI Persanel Şefliğine» şahsen = lııma çötürüyorum. Ne olmuş se sın bakalım?. Çoktandır sesin iz.. nasılsınız bakalım? ~ muracaatları rıca olunur. E nin gibi bir kalantor adam için sedan çıkmıyordu. Komiser bey Mersi, mersü. Şöyle böyle.. âıııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııtmıııııııııııııımıımııııııııııııifiııiıîi bir okka pirincin lâfı mı olur?» merak ediyordu.. Demek şimdi Rahmi: (llâncılık: 4648/815) Aman Konsolos Bey! Bu ö deyince kızdım.. «Ama hanım, burada çalışıyorsun! Derken ka' imlü dünyada.. boş verin! Kasa ben senin oğlnnu da beslemeye dın hemen geri dönmek istedi. mecbur değilim. Alırken de bir Rahmi tuttu: et çekmeye defmez vallaaa! Dur hele teyze!. KonuşacakŞehir halkının ihtiyacı için her ay 901 ton olmak üzere (Gülerek) Bugün sizi filozof kere bana sormak yok mu?.» dedim. «Amaaan aslanım.. an lanmız var seninlen! öruyorum Hilmj Beyefendi! Derince, İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Aiyon silolarırtdan liuzda teklif mi var. Sen benim Ben size ne yaptım?. Bırakın Ben hep öyleyimdir. ,Hiç taalınaeak ekmeklik hububatın un olarak eektirilmesi işi bir . s tutmam.. Tasa adamın kanını kocam değfl misin?» demez mi? vakamı?.. Beyefendi! Bakın bunsene müddetle ve kapab zarf usdlü ile eksiltmeye çıkarıllar bana .. Rahmi birdenbire: nrutur. mıştır. Bıy aylık hububatın muhammen bedeline göre geKonsolos: Vay kaltak vay! Aman Kon Hakkmız var; ı n u benira Bir şey mi dedinlz?. çici teminatı 34.601. liradır. İhalesi 72.1968 çarşamba solos Bey.. hani bir kaza falan •nsiyonum da çıktı Bunlar kim?.. mı oldu?.. günü saat 15.30 da Belediye Encumeninde yapılacaktır. ŞartAhmet: Ben de tanımıyorum.. Demin Konsolos kıpkırnuzı kesildi: namesi Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebıîir. Kapalı, zarf Tansiyon işi.. sinir isidir Kon geldiler. Sizi sordular.. Görüşeların ihale saatinden bir saat ewel Riyasete verilmesi, posolos Bey.. ben geçende bir ise Rica ederim Hilmi Beyefen cekleri varmış.. ok içerledim.. hemen tansiyonum di! Bu derece açık bir snizanda tada vâki olacak gecikmelerin nazan itibare ahnmıyacağı Benim bunlarla bir göruşece8 e çıkıverdi sonra kafamı de bulunmanıza sebep ne?.. Yoksa ğim yok!.. ilân olunur. o kadını tanıyor musunuz? İştinnek için.. bir iki arkadaşla Ahmet: Rahmi kendini topladı: löyle çıktık dolaştık.. Sen buradan başka nereler(Basın: 10592/804) Yok Konsolos Bey. Şaka söy Eveeet! Dolaştımz.. va»3 de çalışıyorsun.. ledim.. lilmem benimkj dolasmakla ge Ben Elmalı sokağında çalışı Rica ederim. Böyle şaka ol yordum. Onlar bana iftira ettiler. ;er mi? maz.. böyle ciddî bir meselenin Ben de çıktım. Rahmi: Çıkarken yanında bir şey Geçer geçer.. (Ahmede) afa bu derece hafif şakaya tahammüAşağıda cins ve miktarı gösterilen malzeme satın almacaktır. )ey.. Konsolos Beye bir knrşnn lü yoktur. Bakınız gene şakakla nnutmuş olmıyasm?. 1 35000 Kg. asgarî % 99.4 safiyetinde KÜLÇE BAKIR. rım atıyor.. muhakkak tansiyo Vallahi de ben almadım.. Tallöktflrsek.. En geç teklif verme müddeti 262.1968 akşamına kadardır. num yirmiye çıktı. lahi de tki gözlerim önfime akAhmet: 2 İngiliz Beziri 20 ton, Kaynamış Türk Beziri 3 ton, Rafine sm.. Ahmet: Yok deve! Konsolos Bey çoBeziri 20 ton. Bırak yemini gel beraber bl Yok Konsolos Bey!.. Gönlonık mu yahu! En ge^ teklif verme müddeti 27/2/196S akşamına kadardır. nüzü ferah tutun.. siz Rahminin zimlen.. Rahmi : Nereye gidecekmişim.. Şartnameleri Malzeme Müdürlüğü veznesinden temın edi Öyle deme ağabey.. adama na dediklerine bakmaym! İçinde *e Elmalı sokağına kadar gldenalık yoktur. ; lebilir. (Basın: 10786/821) car değmistir belki.. Evet ama.. ben Hilmi Bey ceğiz.. Konsolos: (Basın: 10699 823) Bırakın beni.. Bafırınm Val Benim nereme nazar değe efendinin içini bilemem.. değil lahi.. kjyametler kopanrım.. cek Hilmi Beyefendi. Ben öyle mi efendim. Dışından da beni şüp Abla!.. Rahat rahat gelecek he altında bulundurdu.. nalbuki seylere inanmam.. misin? Yoksa kelepçeyi burayım Neeee? Konsolos Bey, su monşer.. ne münasebet?.. Ne mü mı?.. nasebet? Yani ne diyeceğuni bilenazara inanmaz mısmız? Kadın ürktii.. Belki.. belki ama kurşnn dok miyorum. Çok sevgıll babam Gelirim.. Relirim.. Gözünü se Rahmi: meye hiç aklım ermez. muharıp ga7] ve emeklj oğretmen veyim. Ben kimseden birşey al Konsolos Bey.. şimdi siz ba madım.. Benim de ermezdi, ama iyi MUHSİN GÖKAY'ın Senin kocan nerede?. hastalığı sırasında tıbbl tedavl Kocam mı?. Benim kocam •ını yakın bir ügı ile takip eden yok.. muhterem hocam sayın Dr. Alâ Ya o genç oğlan kim.. ettuı Erkmen'e, sayın Dr. Munıl O benim kocam değil.. Mitİslâmoğlu'na, sayın Dr. Turan resim.. Gonene. hematuloji klinığ) bekün ve personelıne. vetatından Tamam.. O nerede?. ALEMDAR: (22 36 83) Cıcı Gelın (C.Arkın) sonra büyük acımılı paylaşan Ona dokunma bey! Onun bir BUİVAR: (21 35 78) Ortaşark Yanıyor Saglık Bakanlığımız Musteşarl şeyden haberi yok.. GÜNEŞ: (21 €1 40) 1 Yedi Teksasın Belâhsı, 3 sayıp Dr. Faruk İlker'e ve başAhmet: Teksaslı Kabadayı karJığımi2 ıdarecılerine, C u m Hadi düş önüme?.. Burada sGÜNDEŞ: 27 7186 Pekinli Dilber hurbaşkanlığı Genel Sekreteri salaraçın vereceğin.. yın General Cihat Alpan'a. MerKUliİIP (22 72 77) Cıcı Gelln Yok, ay sonuna kadar hakkez Komutan muavinl sayın AlMARMARA: (22 38 60) Yedl Silâhşorün Dönüşü krnıı aldım.. bay Yakup Gokay'a, Yuksek t h MELEK: (Eyüp) (21 58 76) 1 Son Gece, 2) Or Yamnda bir şeyler unutmus tisas Hastahanesi baştabibı saytn taşark Yanıyor olmayasm!. Dr. Çemsi Özdilek'e, bastahane NİLGÜN: (21 11 60) C i d Gelin (C.Arkın) mtz hekira ve personelıne, Turkl Yok Vallahi!. Zaten bir şey RENK: (21 15 25) Hong Konglu Kontes ye Hekimler ve Eczacılar SendiPAFAK:: (22 25 13) Asi Kabadayı na öfkelenmeyin de.. lâfmızı bitl yok ki.. geldl.. kası genel merkez ybnetim kuTTNAZTEPE: (71 65 18) Aceml Asık Konsolosa: rin sonra ne oldu? ruluna Ankara Hastahanesi, Do Karşann kim döker? YENİ: (Bakırkoy) (71 68 26) 1 Fantoma, 2 Beyefendi! Bir şikâyetiniz Ne olacafe.. kendisine yol ğumevi, Numune Hastabaneslt Habibe diye bir kadın var. Zalimler de Sever. var mı bu kadından.. Goğus HastallkJarı Hastahanesi. Hep mahalleli ona döktürür lob vereceğimi söyledim.. ve ondaa Vallahi şimdi! ik bir sikâyeGulhane ve Mevld Hastahanesi salara kurşun döker. Cazz diye sonra santaja başladı. tim vok!. Eğer sonradan bir şey mensubu bekim arkadaşlarıma, Abmet: kurşunu döktö mü?~ Ne kadar Ertertı ailesine, Bayındırlık Baçıkarsa size haber veririm.. Ne gibi? föz varsa çıkıyor meydana.. kanJıgı Yapı İşleri 5 lnci Bblge Kadın: AS: (47 63 15) Profesyoneller (2.hafta) Derha) bağırmaya başladı.. Nasü dökülür bu kurşun? Mudurluğu mensubu kardeşleri Aman beyefendi! Gözüm kör ATLAS (44 08 35) Profesyoneller (2 hafta) mızc. Yozgatlı hemşehrilerlme, Şimdi sizin başınıza bir ör «Sen beni alacağım diye iğfal et olsun ben sizdon bir şey almadım. DtiNYA: (49 93 61) Elnıas Soyguncuları Cıabaının yakın arkadaşlan ve tü örterler. Kurşunu da eritirler tin. Simdi aumyorsun! Ben yaAhmet: EMEK: (44 84 39) Firavun (Polonya) vefakâr talebelerlne. bizzat geleonlann demir kepçeleri vardır. rından sonra bu evde kalacağım. ERKOÇ: (47 07 32) 1 Öiüm Saati). 2 Kara Du Yürü!.. (Rahmive) Rahmi rek mektup. telefon ve telgrafla Burası benim kocamın evi değ'l Efendi! Sen önden yürfi.. Onun içinde eritirler. »aklı Gelin) Dassaclıcı dileeinde bulunan mesmi?.» Nerede?.. Çıkarken: lektas dost. akraba ve bastalarıFİTAŞ: (49 01 66) Peklnll Dilbeı Mangalda, çazocağında.. eri Ahmet: mıza aılemi? adına candan te KENT (Siçlı' (47 77 62) Pekınll Dilber (M.Darc) Rahatsız ettik beyefendi. Lâdikten sonra bir küçük liğe su Polise haber vermediniz mi? zım olursa sizi karakola cajnracaşekkurlenmizi arzederim. KONAK: (48 26 06) Hong KongMu Kontei) doldururlar. Erimiş kurşunu si Ahmet Beyefendi! Kadın fe ğız.. Zahmet edersiniz. LÂLE: (44 35 95) Cici Gelın (C Arkın) Doç. Dr Krdoğan G6kaT LFVENT: (63 55 39) Seni Yaşatacağım zin başınızdan dolaştınrlar. Son lâket.. Karakolda da aynı şeyleri Başüstüne.. şüphesiz.. LÜKS (44 03 ?0) Fantoma tstanbulda Buluşalım ra suya dökerler.. caz diye kur iddia eder Ben rezil olurum.. Ve çıktılar.. Karanlığa daldılar. Rehbeı Ajans: 61832 SARAY: (44 16 56) Kadınlara tnanmam şun patlar.. sonra sudan kurşunn Ben böyle şeylere alışık değilim.. tleriden giden Rahmi hayli uzakSİTE: (Şisli) (47 69 47) Aşkı Kadından ögren çıkanp bakarlar. Neler varmtş Rahmi: laşmıştı.. Fistan birdenbire yan SAN: ( < 67 92) C i d Gelln 4< sokağa sapıp kaçmaya başladı» YFNİ A.H: (49 64 72) Teksaslı Kabadayı Ahmet: MELEK: (44 43 89) Askı Kadından ögren Ulan gaço, ben seni yakalarMerhum Nadye Hanımın ve dım ama ayağım sakat.. Rahmi.. Hacı Hasan Altın'ın ogulları, diye seslendi.. Ama kadm karanNadide Rukiye Hanımın eji. Sulıklara kanştı.. at Altın ve Ümit (Civan) ın biATLANTtK: (5İ 43 70) ProfesyoneUer Yarım saat sonra Ahmetle Rahricik babaları, Mustafa Clvan'ın BELEDIYE (53 33 14) Ümltsiz Aşk mi. Konsolos beyin evinde idiler. kaympederi. Fethi Altın, Sefik CEP: (36 Oi 82) Soygun f Ahmet: Altın. Cahit Altın'ın ağabeyleri ÇELtKTAS (Maltepe) Korkunç Sır Hiç merak etmeyin Konsolos Aksaray eşrafından EFES: (36 35 84) Koplan Mekslkftda Bey'... Bir daha buralara ayak FEZA: (36 35 84) Ortaşark Yanıyor Dr$ TAAlBt basmaz1 İş yeri Ankara'da asker'iğini yapm'ş ve icabında geçici KADtKÖY: (36 49 24) Hong Konklu Kontei Ahmet Muhtar Altın Monşer nasıl kaçırdınız?. KENT: <3« 96 12) Mutluluk (2.hafta) görevle yurdun her tarafına gönderilmek vızere bir İnşaat TekHakkm rahmetlne feavuşmuştur. Monşer mahsııs kaçırdık.. O LÂLE: (36 51 86) Cici Gelin Cenazesl 2711968 gunü oğle nikeri ile hir İnşaat Mühendisi slınacaktır. bizi polis sandı. Biz de boş atıp OPERA: (36 08 21) C i d Gelin (F.Akm) namazmı rauteakıp Valde cami dolu hıtturduk Elmalı «okağm2 İstekiUer şartları öğrenmek üzere en geç 10 Şubat ÖZEN: (38 99 94) Rlngo Kâzım Inden kaldırılarak Topkapıdaki dakj evden şiki>v"i oldu zannetti» 1968 gününe kadar Türk Hava Kurutnu Personel Şubesi MiıREKS. (38 01 12) Son Oyun aile kabristanına detnolunacak Tüydü.. Bir daha cörünmez. RaSİNEMA 63: (55 10 84) Anjelik Harem GSzdesi dürlüğüne müracaat etmelidirler. tır. AtLESİ hat edin. Biz size bekçinin kanSÜRTÎYA: (36 08 83) Klbar Seraeri smı gönderelim.. Işinlze baksın. Cumhuriyet 807 İTÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİLERİI | A . Ş . E L E M A N ARIYOR f Dünkü gazetemlzde İngiliz Se yardım olarak toplanmasına kafin Sir George Klark'ın Tatav rar vermiştır. la (Kurtuluş) yangın yerine git• * mediğini ve kimse ile temas et Dün tstanbul valiliğinden yamedigıni yazmıştık. Halbuki dün yınlanan bir tebliğde Hilâlıahkendısıyle görüştüğümüz İngiliz mer (Kızalay) merkezınde bir Sefıri bu defa şu izahatta bulun yardım komıtesi kurulduğu, iano muştur : kanununa göre, bu komıtenin dı .özellıkle dünyanın en az şında harekete geçilmemesi va arzu ettığı bir şey varsa o da yardım için toplanan paraların Turkiyede yaşayan unsurlar ara mutlaka bu komite aracılığı ıle sına bir ihtılâf sokmak ve mem tevziı gerektiği bildirilmiştır. Bü leketin dahili işlerine karışmak tün yardımlar bu komite taratır. Şurası doğrudur ki, otomobi fından yapılacaktır. lim Kurtuluşa gitmiştir. Felâket karşısında pek ziyade hıslenen Bir şeker meselesi çıktı Başta Amar efendi adında bir eşım, sabah erkenden ve asla haberım olmadan yangm yerine gi milyoner bulunmak üzere şeker derek açıkta kalan zavallılarla ithalinde halkın aleyhine bir meşgul olmuş ve baza ecnebi ha trist kurulmaya teşebbüs edillinımlarla birlik olarak yardım ği haber alınmıştır. Gereken tedparası toplamışlardır. Emin ola birlerin alınacağını umanz. bilırsiniz ki, Türkiyedeki vaziHaberler fem iki memleket arasına şüphe sokmak degil, dostluk hisleruü 9 Afganıstanda durum kırakuvvetlendirmektir.» lın lehme inkişaf etmektedır. • • Amanullah Han kuvvetleri KaRum patrikhanesındeki Sen Si bil üzerine yürümektedir. Asılenot meclisi yangmdan zarar gö rin reisi Kabilden kaçmıştır. Karenlere 1,000 lira tahsisine ve bilin düşmesi beklenmektedir. yüz liradan fazla maaşı bulunan • Italya hükumeti, yeniden metropolıtlerle patriknane me kurüvazörler ve deniz altılar inmurlarının maaşlarından yüzde şasına karar vermiştir. onunun, yüz liradan aşafı olan• Rus Alman uzlaşması imlardan maaşlarının yüzde beşinin zalanmıştır. İngiliz Sefiri diyorki izmit Belediye Başkonlığından Kanm ve Sevgilimtt DENÎZGİÜK BANKASI T.A.O. DAN: İSTANBUL TİYATROSU*NDA Enıektar ve değerli sanatçı Lütfullah Sürurî'yi kaybettikten sonra temel direklerinden sayılan bir yöneticisinden mahrum kalan İstanbul Tiyatrosu, tanınmiş sanatçilarının empğiyle gene seyirciden gemş rağbet gören oyvmlarına h'zla devam etmektedir. Repertuarda yeni oynanmakta olan oyunlaıdan biri de «KARIM VE SEVGİLIM» adlı komedidir. Ayrıca aynı sahnede «Saat AU10 oyunlan adı altında her g"w 18.15 ve pazartesi 21.15'te «SERMET OĞLU İLYAS» adlı komedi oynanmaktadır. Oyunu Ahmet Üstel rdapte ederek sahneye koymuştür Resimde, «KARIM VE SEVGİLİM» komedısinde Toto Karaca v« Muzaffer Hepguler görülmektedir. TEŞEKKÜR nöbetçi aneler istanbul sinemaiar tıyatrolar ARENA TtYATROSU(4a 84 191 K.ANL1 NtGAR Heı gece 21.15 Çrş. C.tesl, Pz. 18.00 de AZAK ılVAI'RııSı ı'i't o> «eı j o n u ' UIKI' mzanfer Özcan topluluğu «BİR KİLO NAMUS» Çrş., C tesı., Pz. 1615 te P tesi harıç her gece 21 15 BAKIRKÖY 1'IVAIKOSU .KAD1NU» rKNUl» f»zartesi harlç. heı gec« J1.1S Pazaı 15.00 diARAGÖZ • HACİVAT» Çrs. Cumartea 1S.00 ta BÜYÜK nYATRO INe)a1 Uv«Mr (31 '1 •İ9' ıATYAH HAMZA» Car». Prs, Cunu C.tesl Pz. 21 30 Çrş. Ctesı P» 15 00 tALO ORASl T1MARHANE &D?» Crş C.tesl, Pz. 18.00 P.teffl 21.30 da DORMEN riYATROSU «Bfl »ia«tGt« P tesi nan« bet «eca 11.15 Cr» 18 00 C tesı n 15 00 de FATIH TtYATROSU: (22 01 71) tOTHELLO» Her gün 2100. Pazar 15 30 da GEN AR TİYATROSU: (49 31 09) ıSAMANYOLÜ» Prs. Cuma 21.15. C.tesı 15 00 ve 21.15 te CELIKTAŞ: (Maltepe* (53 35 07) Korkunc Sır Pa/ar 15.00 ve 21.15 te TATtH TtYATROSU • (G Surun. i. Cezzar) tSOKAK K1ZI IRMAD Pazartes) d&rl«. neı gun U 15 tSTANBUl. riYATROSU CLHAMRA (44 23 56) .KARIM ve SEVGtLIM» Pazartesi harlç. ner gun 21 15. Çarşamba, Cunıartesl, Pazar 15.00 de ALTI OYUNLAR1. «6ERMET OÖLU tLYAS. Heı gun 18 15, Pazartesi 21.15 te KABAHK UKVEKU5U rîYATKOSU: 144 40 40) tVATAN KUKTARA.N ŞABANı Heı «ece 21 de K^RACA TTYATRO (44 54 02) rSENATÜR68^ Pazartesl harıç beı gece 21.30. Pazaı 18 00 de. EEN1 OYTJNCULAR1 (44 30 63» «KÜCÜK DEV • 1>ER> Pazartesi Persembe Cuma, Cumartesı 18.00 8al. 18.00. Pazarten 21.15 te «MİKADONUN CÖPLERİ» Pazaı SaJı 18.00 Pazartesi 21.19 te KfiCÜK SAHNB < « M 52) HOcap Ofluoglu Tlyat(u. tPEPSl> Beı fOo 1 U S de Cartamba. Cumartesı Pazaı 17.00 da BAKIRKÖY: Merkez, YeşUköy t s tasyon. Yeni İK Çekmece). BEStKTAS Yeni. Gü) (Ortaköy), Amavutkoy, Etıier. BEYOÖLU: Tepebajı. nişehir. EMINÖNÜ Kuçükpazar. Babıâll, EYÜP: lar). Ümit Nişancı. Başar. Sağiık tstanbul, Gençtürk. (Safmalcı Nemll, Ye (P.ami). Alibevköyii. bevoâlu FATİH: M. Fuat Bnyar Saraçhane, Güven, Numune, Marmara, Davutpaşa, Karadenız. GAZİOSMANPAŞA: Sarıeöl, Hürriyet (Küçükkoy). KADTKÖY Kalk. Hasanpaşa Sag • lık. Kusdili, DıLimur, Gcztepe Coşkun KAfîAKÖY Bulent. KASIMPAŞA: Azim. SARIYER İstikamet. Boyacıköy. ŞIŞLİ: Fıtrat, Maçka, Etfal Tür kân. Mecıdiyeköyü. Şifa (Gültepe) Okmeydanı. ÜSKÜDAR: Tunusbagı. Ümlt. Zl ya Htkımhan. ZEYT1NBURNU: tstasyon. 1 gereklı 1 telefonlar DkyaKlıtr HastahaneD 49 30 C Cerrahpasa Hastahanesi 21 RO ! Guraba Hastahanesi 21 60 ( Hasetu Hastanes) 21 M • 2142 < 80 Nümune Hastahanest 36 M ( Kudu? Hastahanesl 22 90 : Zeynep Kamü 36 30 ! Sıhh! tmdat Beyoglu 44 «9 1 21 IS 1 tstanbul S6 ıs : Öskudaı YangiD ı tstanbul 21 41 i «4 40 < BeyogJu K.adıköy M 08 36 m < Üstrüdaı Türs Hava YoUarı BUei !Satı (44 VI 00ı Danısma (44 031 9ı Hava Alam (73 83 40) Haydaıpa, Devlet Demiryollan (38 04 r5) Sırkee) {Tl 00 50) D' cstll ganie nlzyolları (49 18 üflt (44 02 07 Sehlr Hatlaıi (44 43 S Telefnnio relgral • 04 İNŞAAT MÜHENDİSİ VE İNŞAAT TEKNİKER! AUNAOAKTII. ÖLUM kadıköy KOÇÖK rTVArBo rn m ri) »DELJ ooı<o> fte«ı Türk Hava Kurutnu Gene! Merkezinden: oartç Oeı gece ZI.1S ta Cr» C.ted Px 17J» de ORALOĞLTJ TtYATHOSTJ: ( « 49 S5) cANNA FRANK'ıo H A T I R A DEFTERİ. P.tesl oarlç 6ergun 18.00 Cr» 15.00 .KADINlaAH 1tH DERSTSı PT 15 00 Crs I8MI P l Salı Crs J1J0 TEPEBASI TtYATROSU • (44 21 52) tKENDÎNt BULMAK» Pazar. Pazartesi. Çarşamöa, Cuma 2100 Pazaı 15.30 da. 0 l . v t URA2 rtVATKOStJ n t u a r a ı «Ocfllı Jr>erada (21 S7 22) «YALOVA KAYMAKAM1» Salı, Çarşamba narlc. beı gün 18.15 21.15 te I H A B A BAM SINIF1. Salı Carsamba 18.15 « 21.15 te. ÜSKUDAR TİYATROSU: (36 55 11) «Yarısı» Hergun 21, Pazar 15,30 da. ZEYTÎNBURNU TİYATPOSU«KÜCÜK PRENS» Carsamba, Cum&rtesl 20.00: Pazaı 15.30 da.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog