Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Ocak 1968 CUMHURtTET SAHİFE BEŞ SOVYET CASUSU MANUKYAN NASIL ELEGECTİ? Tam 12 yıl takip edildi İstanbuldacerejan eden ve ban yabancı diplomatların da adının karıştığı son yıllann en onemli casusluk olayı, Millî İstihbarat Teşkilâtı tarafından ortaj a çıkanlmıştır. So\^et Ru<u heiabına \e Turkne ale\ hıne 12 vıltfır casusluk faahvetınde bulunan Kerım Manjk\an adında T C u\ruklu ve Ermenı asılh bır sjan Mıllı İstihbarat Teşknatı tarafından suçustu 3 akalanmıştır Istanbulda, Fa* h Ormanında ba?ı a«keri sırlarl taşıvan dokumanları dıger Sovvet ajanlarıra teslım ederken >akalanan Kerım Manuk\anın butun suç ortaklan da tesbıt olunmuştur Mıllı Istıhbaıat Teşkılatının bır uldır uzerınde hassaM\etle durduğu ve nıhavet tamamını butun suç delıllerıyle bırhkte ele geçırcfıkten sonra açık'atidn bu casusluk ola\ının tafsılatı şojledır . Casus Kerım Manuk>an vakalandığı sırada kullandığı otomobılı ıle »* IÇ1NDE ŞIFRE ANTAHT\RIN1N SAKLI BULUNDUĞU SIGORTA Sovyet ajanlarıyla yaptığı temaslar erım Manukvan'ın, degısık i«im1en taşıvan pasaportlarla sık sık Avrupaya gıttığı, ve bırtakım şuphelı hareketıerı cMİT» ın gozunden kaçmamıştır. Kegam Levon Pamukoglu, Ke9am Levon Pulli, Kerım ömer Pamukoğlu, Kerım Bornan ve nıhavet kendı adı ıle Turkı>e dısına çıkan Kerım ın oralarda casusluk eğıtımı gorduğu, şıfreh teUızle Moskova'dan emir aldığı bır vıl once ogrenılmıştır Mıllı tstıhbarat Teskılatı, casusluk ola\ı hakkında butun dellllerı ele geçırmek îbtedıgı ıçın, Kerım Manukyan'ı adım adıtn takıp etmeğe başlamıştır Bu arada Istanbulda Sovyet Rusva tıesabına casusluk faalıyetlerını ıdare eden bır dıfter ajanla temas edıp, onctan talımat alan Kerım Manukvan 20 Mavts 1967 gunu Mete Caddesınde, Fransız Hastanesının kapısı cıvarındakı bır ağacın dıbıne kırmızı bır kıremıt koyarak ışaret vermıstır Ajan, ertesı gun (21 Mavıs 1967), Fatıh Ormanına gıtmış: 20 Hazıranda ıse ajnı ağaca bos bır Hıs^r sıgarası paketı bırakmıştır. 21 Hazıran gunu saat 21 sıralarında Ltıler de Tepecık Sokağına gıden Kerım, bır hafta sonra, avnı saatte tekrar orava uğramış ve bır Smvet aıanı ılp kı^s hır eorusme \apmı«tır K 7 Ocakta yanıns Bafra paketinin bırakıldıjh Sn Teraıisl^ Fatih Ormanında bır kavanın altına konnlan sskerı sırlan bıldırcn paket Kerim Mannkyan'ın govvet ajanı ıle balnştvğn Etiler Tepecık «okıktakı mabal.. Casusluk olayı üe ılgıli olarak, Istanbuldakl Rus Konsolosluğu TV caret Mumessılıgınde gorevlı Jourı Maxımov, dun Yeşılkoy'den kalkan uçakla Turkıye den avrılmıstır Dıplomatık pasaportlu Jouri'rün, casuı Kerım i!e ılışkısı oldugu Ermenı asıllı casustan topladığı bügılerı memleketuıe aktardıgı ogremlrnıstır Rus Tıcaret Mumessıllıgınde bır suredenberl gbrev yapan ve dün sınır dışı edıldığı sızan haberlerden oğrenüen casus diplomatı, konsolosluk memurlan uğurlamıstır Mıill istihbarat detektıflerı, Jourı'nln hareketlerınl, Yeşükoy'de uçağa bınene kadar ızlemışlerdır Manukyanla çalışan Sovyet diplomatı lürkiye'den ayrıldı Film makineleri tamircisi IÇINDEN Ç1KAN Ş.IFKE ANAHTARI Su terazisi önüna bırakiSaü pake! B günlfik fotoroman gazetesi utun çahşmaları temasları kontrol a'tına alınan Manukyan, 20 Kasımda Mete Caddesındekı ajnı ağacın altına boş bır sıgara paketı bıraktıktan «onra, ertesı gun tanınmış fılımcı Hurrem Erman dan çaldıgı 34 AY 715 plakalı otomobılle Etıler rfekı malum buluşma verıne tekrar gıtmıstır Kerım Manukyan 15 Aralık sabahı Bogazria çımdılık ısmı açıklanmı>an bır yere uğramış ve orada bırkaç gun kalmıştır Takıp eriıldıjının zerre kadar farkına varmayan ajan, 1 Ocak 1968 gunu \ıne ajnı otomobılle Belgrat ürmanlarında, Bentler mevkııne gıtmış ve orada topraSı kazarak bır *evler aranmıstır ögle g | den sonra Dolmabahce den Nısantaşı ıstıkametıne çıKan Kadırgalar Cadde^ının sol tarafındakı su terazı«ı taşının onundekı ıncır ağacına once bır tugla kovan Kerım Manuk\an hemen <onra bır de ufak Pdket bırakmıştır Bu paket dıger Sovvet ajanları tarafından ahnmıştır Buluşma işareti kırmızı kiremif anukvan perv asızhğını o derece artırmıştır kl, 18 Ocak gunu kalkmıs, askeri onemı haız bır yer olan Derınceye gıtmış ve orada bazı suphelı tema=larda bulunduktan, fotoğraflar çektıkten sonra tstanbula donmuştur 20 Ocak gunu ıse an nı ağacın altına gıderek, artık «bulusma lşaretı» oldugu anlaşılan kırmızı kıremıtı bırakmıstır Ertesı gun sdat 18 sıralarında, Hurrem Erman a aıt aynı otomobılle Fatıh Ormanına gıden Manukyan, sıvah bovalı bır ta<;ın altına Turkıveye aıt gızh bılgı ve dokumanları koyarken Mıllı İstihbarat Te^kılatı detektıflerı, artık bu faalıyete son vermış, casusu kıskıvrak \akalamıslardır 15 yıl once Ermanlann şolorlüğünu japan Kerim Manukyan, dah» sonra karanlık ışlere gırmış, Alyon Sokak Atlas Apartımanında klraladığı daırede, fılm makineleri avan ve tarînrcılığl yapmağa başlamıştır Manukyan, Rus Ajanları ıle tamştıktan sonra ıslerını buyutmus, lki yıl önce de luks bır araba ile Alyon Sokağa gıtmış ve tanıdıklarına, arabayı satacagını soylermştır N Kıbns harekâtı sırasında Kıbrıs olaylan sırasında ordunun I^kenderun ve Trakya harekâtım ızliven Rus casusunun Denncede Askerl malzeme boşaltan Amerıkan gemılerı ve boşaltüan malzemeler hakkında bügi topladığı da, Mülî tstıhbarat Teşkılâtı tarafından ortaya çıkanlmıştır Bu arada, Trakva yo'unu kontrol altında bulunduran detektıflerın sıkı ızlemesıne u^rayaa ve Edırne'ye gıdıp donen Manukjanm faalıyetleri, akamete uğratılmıştır Kadınlarla teması fazla Detektıflerın yaptıkları ızleme sırasında Rus casusunun, lüks eğlence yerlennde goruldugu ve bol para harcadığı, aktrist kadınlarla sıkı bağlar kurduğu da gozden kaçmamıştır îstanbul Memurlar Kooperatifi memur, emeklı ve hızmethlerın ev sahıbı olabılmelennı laglamak ıçın tesebbuse geçmıştır Turkıye'dekı butun memurlann laydalanabıleceğı şekılde plânlanan ınsaatın hazırlıkları tamamlanmıştır. Memur, emekli v« hızmetlılere ucuz ev ınşaatı içın Erenkoy Kozyatağı'nda buyük va blok inşaat» uygun bır •r>« ı»tın alınmıstır Bloklar ha llnd» üç ayn tıp üzennden ln«a edilecek katlar memur, emek ıstanbul Memurlar Kooperatifi üyelerini ev sahibi yapacak GALATA KULBSİ K/RAYA VERİLOl ••• lı ve hızmetlılere 2534 bm lıra arasmda mal edılebılecek ve uygun taksıtlerle dev redılecektır Koloğlu beraet etti Çetın Altan ın dokunulmazhJfının da kaldınlması istenen bır dâva dolavısıyle yargılanmakta clan «Akşam» Gazetesı Yazııslerl Muduru Doğan Koloğlu, dun beraet etm'stır. Beşıncı Ağırceza Mahkemesındegorulmek te olan tfâvada Altan'ın «De\let Adamı Tıpleri» bashklı yazısı ıle Hukumetın manevî çahsıvetmı tahkır ettığı Iddıa edılmektevdı Savcı da, Koloğlu'nun heraetını ıstemış «Galata Kulesl», yıllığı 360 bln lıradan, 5 yü ıçın kıraya verilmıjtır Bu »ure ıçınde Beledlyey» 1803 330 Ura odeyecek olan. kır»cı, kulenın tefrısı ıçın de 750 bm lıra sarfedecektır Regtorasyon iaıni yapan muteahhıd Sadettın Kardes ler fırması tarafmdan işletılecek kuleye gırıs 5 lıra olarak hesaplanmıstır Haftada bir gun de halk gunu vcpılacak ve ücret, 2,5 llr» olacaktır tklndl 1 l şubat perşembe gunu çıkıyor AİIKRO FILLMLtRI t»KL'HA\A MAHSUS ÖZEL BUÎÜTEÇ İkincisi de ağa düşüyor Kerim Manukvan'ın taşm altına bıraktıgı dokumanlar dıîer blr Sovjet ajanı tarafından ahmrken, bu aıan da boylece ele geçırılmıstır Onun nasıl olsa eelecegını bılen «MİT» detektıflerı kısa bır «ure bekledıkten sonra tahmınlenmn doğru çıktığını gormuşlerdır. Manukyan iliraf sdî Kenm Manukyan'ın evınde vapılan aramada bütün suç dehlleri; telsız şıfrelerı v»ncı ve alıcı makına, gızh vazı yazmava mahsus malzeme. kendısıne Sovyet ajanları tarafından gostenlmıf olan eğıtımlere aıt mıkrofılım ve matervel bulunmuştur Suçunu ıtıraf eden ve butun tafsılâtıvla anlatan Manukvan ken dısını sevk ve ıdare eden Sovyet aıanlarını teker teker açıklamış şımdıve kadar kendı«ınden ıstenenlerı ve hızmet karsılıgı odedıklerı oaranın mıktarını açık açık ^ovlemıştır öğrendıgımıze gore Kerım Manukyan Sovyet Rusya ajanlanndan 5flO bın Iıra almıstır Son vıüarın bu pn onemli ca^usluk olavının fgili Kerira Manukvan'ın tahkıkatın tamamlanmasını mutaakıp durusman yapılacaktır. Cumhurıjet 27 Ocak Sevval 27 c U V E ] D K O < ı >. a 1 a 1 | 7 14 12 27İ15O3( 17 19118 157 54 534 1 3S 12 17 . 7O0| 9 45 12 00
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog