Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

SAHÎFE DÖRT 27 Ocafe 1968 CUMHURÎYET Konuşmaları ve şiirleri ile yorulmak bilmez bir Milliyetçi ve Atatürkçü layacak Btr yanrnı istjyorum, içimi daŞlayacak Bir an» Utiyorum, basunda ağlayacak Yazan: BAKI SUHA EDIBOGLU rir: sinl de kabul eder, küçük not de( Çirkin alsak bize yazık olar terine günlerini, saatlerini yazar, Güzel alsak kıza yank olar... zaınanmda dftvet edüen yerde haÖzel hayatmda bir şairden bekzır bulunur. lenmiyecek kadar mtizamlı, is.eÇağlar'a ayırdığımı* bu yarıyı rine ve randevularına sadık inonun gerçek şairlik yönünü yansandır. Benim büdigim ö'zellikie sıtan bir şürtyle bltirmek istiyoradyodaki programlarını hayret e rum: düecek bir intizamla yürüttir. BatSTtYORüM zı ufak tefek hastahkîan dolayıBir çiçek lstivorum, ben bakmasiyle aksattığı bir iki program sam lolacak müstesna, yıllardanberi işinin baBir kaast lstiyoram, beni yerden sına saatinde gelLr, saatinde gialacak der. Bir (fines lstiyorum, gece bende Bir çok yerlerde bir çok isleri kalacak... vardır. Amerikan Kolejinde edebiyat hocahğı, özel bir müessesed»ki neşriyat müdürlüğü, radyoBir mermer tetiyonun, ffinlflmce daki programları, Halkevleri ve oymak için Devrim Ocaklarındaki görevleri o Bir kadın lstiyorum, ruhunu soyna boş bir dakika bırakmıyacak mak için kadar çoktur. Bir yandan da gün Bir çift diz lstiyorum, başımı gîçmez konferanslar, törenler, « • korroak için. çık oturumlar ıçın okullara, derneklere dâvet edilir. Bunların hep Bir rincir istiyonun, hırsımı bağ Bir billnmeı kaleyi fethetmek tek başına, Varulup dttsmek birden son burcnn son tasina üzanan bir çift dudak gözlerimtn yasma. Istiyornm, önünde diz çökmeğe Biraı yer lstiyoram yoldan, fidan dikmeğe Ve tohum istiyorum, boş tarlarru ekmeğe... KT(01, her derdlm gözfine yaş koyacak Bir yapı, temellne elimle ta? koyacak; Bir tymaıı istiyorum ugruna baf koyacak. Bir Bir mflırap 1935 yıhnd* BabıAlide Meserret kahvesinde oturuyorduk. tkl gazeteci arkadas tavla oynuyor, biz de seyrediyorduk. Dışanda kar yağıyordu. Tavla seyircilerinden Akaam gaeetesi yazan Hüseyin Avni Şenda, dısarıdan, yokuş aşagı geçmekte olan blrine eli ile işaret ettikt«n sonra luzlı hızlı cama vurdu. Acele adımlarla yürüyen genç adam ne işareti gördü, ne de sesi duydu. Hüseyin Avni'ye «ordum: Kim o? Behçet Kemal Çaglar. Niye çağınyorsun? Atatürk kendisini îngiltereye yolluyor, gitmeden evvel biraz konuşalım diyecektim. Ayağa kalktım, kapıy: tçıp ueaktan Behçet Kemal'i seyrettım. Pakat o kadar. Hızlı yürüyor du ki arkasından yetismeye, vasıta gürüîtüleri arasında Hüseyin Avni'nln seslni duymasına imkan yoktu. Uzaktan görebildiğlme göre, üstünde kalm siyah bir pal*o, yine kalınca bir fötr şapka vardı. Boyu ortadan uzun, sıhhatü, dinç, vs canı tez bir insana bensiyordu. Tağmakta olan sulu kar rUzg&rlan araaında uaaklasıp git•ö. BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR Bakışlan cesur, hareketleri ölçüBir maden DiUhendisı oldugu lü ve düzgün. Şiir matinesi ve halde mesleğini hemen hemen hiç genç şairler Uıerine kagıtsu bir kullanmıyan sairimiz, yurdumugüiş konusması yaptıktan sonra zun her tarafuu Halkevleri Mübasladı kendi siirlerini okumaya... tettişi iken adun adım gezmia, son Sesi gür, vurgulan sert, heyecaru ra bu gezilerta izlenimlerini, çok yüksek. Şivesinde hafif bir Anarenkli, çok duygulu şiirlerle yandolu diyalekti vardı. Her siirin »ıtmıştır. den sonra uzun uzun allaslanıyor, Ege kıyılanndan başhyarak alkışlandıkça cosuyor, sesinin toKarsa, oradan guneye Mersin ve nunu yükseltiyor, terllyor, el ve Antalya sahillerine giden, Karakol hareketleriyle Halkevi salonu deniz kıyılarını birer birer gören nu dolduran gençleri heyecanlanve Orta Anadoluya belkl yüz kedmyordu. re geziye çıkan Çaglar'ın şiirinde' Bu, sahnede gördüğüm Behçet buram buram memleket kokar. Kemaldi. Daha sonralan yüz yüOnun Atatürk ve Atatürk devze, karşı karşıya gelip birlikte çarimleri üzerine yazdığı şiirler dolıstık. Ankara ve îstanbul radyolayısiyle yaptığı büyük şöhret, 11larında çeşitli programları birğer şairlik yönlerini ister istemez likte yürüttük. Behçet Kemal bir gölgelemiş ve Behçet Kemal adı şair ve fıkir adamı olarak hemen sadece Atatürk ve devrimlerin şaıher konuyu millet ve Atatürk U ri olarak bazı çevreler tarafından kelerinden alarak yürüyen bir in kasıtlı bir anlam içinde dondurulsandır. muştur. Onun bütün şiirleri topluea tnEn hissl, en lirik. sürlerinde celenecek olursa, hele son yayınbile bu iki temadan aynlmaz. Mey ladığı «Benden İceri» adlı kitabı daıüarda, konferans salonlarında, tarafsız bir gözle okunursa, göokullarda, radyolarda milll heyerülür ki Behçet Kemal Çağlar canı yükselten konusmalan ve yalın Türkçesi, renkli tasvirleri ve şiirleriyle yorulmak bilmes bir zaman zaman doğrudan dogruya milliyetçi ve Atatürkçüdür. Ataruhumuza hitap eden mısralariyle türk sevgisi onda çok genç yaşın günümüzün güçlü bir şairidir. da bir ask gibi başlamış, ilk şiirlerinin pek çoğunu onun için yaz Ancak Çağlar, kolay ve çabuk mış ve nihayet bu aşk onu büyuic yazan bir şairdır. Onun bu halini Atatürk'ün huzuruna kadar çıkargörenler, bütün şürlerini itham rrus, Atatürk'ten gördüğü takd'.r etmeye kalkışmışlar, bu kadar çave ilgi üzerine kendıni büsbütün buk, bu kadar kolay yazan bir in O'na adarrus ve çok kısa zaman sandan gerçek şiir çıkacağına pek da büyük bir şöhret sağlamıştır. inanmamışlardır. Halbuki benim bildiğim, BehHele Faruk Nafiz Çamlıbel İle çet Kemal'in bir kolay bir de zor birlikte Onuncu Yıl Marşı'nın söz tarafı vardır. Kolay tarafı üe dost leri Behçet Kemal ismini yurt ölmeclis'erinde, sofralarda hattA çusUnde daha yaygın bir hale geyolda yürurken yan aaka, yan tirmlstir. Yarın MELtH CEVDET ANDAY 123456789 bestecimizin adınm dörtte lkisi, Eski tannlardan, bir kadın adı. bir isin uzmanı olmayıp da öy'»e 7 Fransada bir şehir, bir hargözükmemek istiyene eskiden böy fin okunuşunun tersi. 8 Bıı deliğin kendisin le derlerdi (karmasöz). YUKARIDAN AŞAGlYA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 den hiç bir şey 1 Musevilerin en büyük din ltTİE ylzppuı !>|t| geçmiyecek hale adamı (karma söz). 2 Apansız geiişi. 9 «İlârbir söz ve bir takı), bir tekllH aiiua ıan ve parça bulkabul etmeyip geri çevirme haremaya çalış!» kar a!3123(3 keti. 3 «Geçmişi yâdet!» karşıaa fsat şılığı iki sözlU L|t!SlAIRfrm aıa an lıgı iki sözlü bir emir. 4 Bir irtt bır emir, ecdaMusevi erkeginin adı, ayı konutu. vlf=İ VUNUITIC m dımız bır savaş5 «Aüemi banndırmak İçin <Jta onunla ilk dalacağım yere mahsus biriktirdi imko bnlmacanın ta. Rumeli yaküğim nakıt» anlamına iki soz. 6 halledilml» jekll sına geçmışlerdi. •A; SOLDAN SAĞA: BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR ciddl irticalen şiirler söyler. özellikle tanıdı|ı güzel hanımlann gönlunü almak için hemen oracıs ta, anında şiirler yazar. Bazan bunların içinde çok güzel olanları da vardır. Behçet Kemal bu yonüyle halk şaırlerımize pek ben zer. Fakat onun bir de zor tarafı vardır ki, ışte bu tarafı ile gerçek siirlerini verir. Bekâr odasında kapanıp saatlerce kendi kendıne kalır. Yazar, bozar, yeniden yatar, yarun bırakır, daha sonra tamamlar. Behçet Kemal Çağlar, bir kere teşebbus etmiş ise de hiç evlenmemiş, yakınlarda ölen sevgili annesiyle birlikte oturmuştur. Kendisıne bu konuda bir sual sorulduju zaman şu cevabı ve1 Vaktiyle büyük bir Osmanlı tarihi yazarak bazı tarihçilerimize o eseri kaynak olmuş olan tanınmış Avusturyalı yazann adı, bir harfin okunuşu. 2 «Esas'ı bir şekilde büyük bir sahaya uzannuş düz toprak arazi olma hah» mânasma ıkı söz. 3 Buyük bir topluluk içtndeki böliicü etkıler yapmak istıyen kuçüis grup (eski terim), bir işi ve olayı icra etme hareketi (eski dilde). 4 Kalitesi düşük tahmın ve duşunceler (iki soz ve çogul). 5 İçki (Divan Edebiyatındai, nota, bir zaman parçasının tersi. 6 Tam hedefe vuruş hareketi. 7 Orta yerde açık kalmıs kısım, bir soru takısı, sahıp. 8 Eskiden alçakça duygu ve olaylara böyle denilırdı, bir edatın fcısaltı'.mışı. 9 Eski ve dâhi bır 9\ Yülarca sonra Behçet Kemali yakından tanıdım. Yıl 1940. Ankara Halkevinde bir şiir matinesi tertlplenmlşti. Genç şairler birer birer sahneye çıkıp siirlerini okudular. Klmisi mahcup sesini idare edemlyor, kimisi çok bajırıyer ve bu yüzden okudugu parça çok hissl bahar şiiri dinleyicilerin zevkonı kaçınyor, kimisi de elindekl kâğıdı titreye titreye düz bir yazı gibi kekelıyerek okuma: ya çalışıyordu. Nihayet sahneye Behçet Kemal Ctktı. Benzl hafifçe kırmızı, s&çları dalgalı, boyu bosu yerinde, kalabaüklara hakim bir tavırla. DÜNKÜ BülJvlACANIN HALLEDİLMİŞ ŞEKLt NASIL HALLEDİLECEK Yukandald rakamh bnlmacada aadece 4 tane anahtu (ipucu) ve 8 taııe sonaç vardır. Boş kalan (2 karenin içine 1 den 9 • kadar uygun birer rakam koyarak ve toplanıa. çarpma, çıkartma, bölme işaretlenne dikkat ederek soldan cağa ve yukaridan aşağıya bulmacada göstc;rilen sonucları bulunıız. Biraz vaktinizi alır ama, bos vaktinizi faoşça geçirmij olursunuz. İ S T A N BU L Acılıs. Dromıa Gunavdın I Kove haberler Günavdm I I Diçi Bond MODEStV BLAISE PBEN V E EM/ CH YERVEU GLBEBIÜEMÛ TEUUt£ Habcrier ve Hav» durumu İstanbul'da Bugun IlAniar ve Hafif müzlk l>9 0O 09 15 09 30 09 4f) 10 00 10 OS 10 20 10 40 11 00 11 45 12.00 12 05 12.15 12 30 13.00 13.15 13 30 15 00 15 05 15.25 15 40 16 00 16 30 16.45 17.00 Gitar Soloiarı Beraber sarkılar Hafıf Batı müziü Gorth 17 05 17 20 17.50 19 00 19.35 19 45 20.00 20 30 21 00 21.10 Turküler Gecidl VaNler Oviın Havatan Kv iein Afa Haberfer " Hafif Batı mUıIll P Kovencten sarkılar Arkası Yarın Sabah Kon^eri N. Bavram'dan türküler Ara Haberler ilânlar Bu Hafta dinleveeeklerlniı V. Doeu ve Arkadaslan Beraber ve Solo sarkılar Haberler ve Resml Gazetede Bueun M. Bırtan'dan sarkılar Reklâm Dro^ramlan Ara haberler Genclık SaaU Tansolar Solistler Gecidi Cunıartesi konserl Sarkılar Folklor Orkestran Ara Haberler Suhevl Denızcl Orke«tr«»ı Yurdun Sesi Reklâm Droeramları Haberler \e Hava durumu Saz Eserleri Kitaolar Arasında Ezailerimizin eeürdlSl Liseler Arası Bilei Yarısınası 24 Saatin Olavları. ılânlar B. Oral G. Akkordan sarkılar Curr.artesl Aksamı Reklâm Droeramları Haberler Özetler. Droaram. kacanıs. İSTA.VBUL İL RADYOSU Açılıs ve Droeram Diskoteeımlzden Karısık Sololar Cesıtli Melodiler Lıed Saati Koncerto Saati Gencler icin Caz Çaz müziĞi W1LL1AM SAROYAN 21 «Bir «Scandal» dergisi verir misinia lütfen?» dedi. Sonra ayakları dibindeki sinirli sinirli hır hır eden köpeğe baktı. Köpek de >üzüne bakıyordu onun, hemen şımardı; kuş cıvıltısına benzer bir sekilde ıkı kere havladı güya. Acres tezgâhtan uzandı, «ScandaUın yeni sayısı ile birlikte bir tomar da öbür dergilerden ald'. «Bunlar da yeni geldiler..» dedl. «Sensation», «DisgTacf», «Sin», «Dirty Work», «Monkey Business» diye dergi adlarını saydı. Sarışın: «Alayım onlardan da..» dedi. köpeğe dogru baktı yine. «Hev, hev!» dedı. Köpekcik ne dıyor diye kulak kabarttı ama tabii hiç birşey anlamadı. Sustu, karşılık bile vermedi. « «Time», «Life» falan da ister misıniz?» «Yok, bu hafta istemem onlardan. Belki gelecek haftaya. Hakkımda birşeyler yazarlar, o zaman alırım...» Zak homurdanarak başını salladı, ikinci bir çiklet parçasım daha ağzına attı, çiğnedi. Sanşm aldıklarının parasım verdi, sonra Acres'in, Zak'*n, Yep'in, Bert'in ve öbür komi oğlanla Valencia'nm bakışlan altında Elliyedinci Caddenin çıkışıaa doğru yürüdü. «Bu da nerden çıktı ya'u?» dedi Zak. Acres: «Hollywood mamulâü..» dedi. «Yıldız adayı > 1 ma yolundaymış. Haftada üç, bazan dort kere beroere geldiği olur. Hoş kapandığı yok ya o cenabet yerin, günün yirmidört sajti hep açıktır. Kız, yeni bir oyunda oyunuyonnuş.» «Hangisinde?» « «Koıanne Lapolo Kundir?» diye bir oyun varmış, onda galiba..» «Kendisi neyin nesi?» dedi Zak. «Safi dişi işte..» «Gidişine bakın gidişine..» dedi Zak. Koridorun tam ortalık yerinde genç kadın yine durmuş köpeğine birşeyler söylüyordu. Hcrkes de onu dinliyordu. Köpefin bir kere sözüm ona havlayarak şakıdığını duydular. Kadının köpeği havlatmak hoşuna gldiyordu. Sonra tasmasmdan çekerek köpeği yürüttü, kendi de salına salına yürümesini sürdürdü. «En iyi müşterilerimden biridir..» dedl. «Berbere her gelişinde bana uğramadan edemez. Lâflamayı pek seviyor..» «Köpekle mi?» «Daha neler. Benimle ya'u!» «Adı ne dilberin?» «Durun bakayım. Ya'u... Marilyn Monroe'ya benziyordu ama biraz değişikti onunkinden.» Yep: «Sakın Lynn Mooney onnasm?» diye sordu. «Evet, tabii ya..» dedl Acres. *Bana ölçülerini bile söylediydi. Kaç kaçtı bakayım: 422238. Evet, öyle birşeydi işte. Kendi ağzıyla söyledi bana.» Zak'la birlikte Elliyedinci Caddeye çıkıp saga döndüler, Ellinci Caddeye vurdular, sonra ytne saga döndüler, asıl diledüderi yola kavuştular. «Doktor Levy bu yalanlarda mıydı?» dedi, Yep. «Şurdan bir yerden telefon edeyim de şu körolası cenabet ağrıdan kurtarsın beni.» Bir eczaneye girdiler. Yep telefon ederken Zak da dizi dlzi malları seyredlyordu. «Yerindeymiş. Ama ancak kısa bir «üre İçln. Sonra gitmek zorundaymış.» «Nesi var dişlerinin?» «Ilepsi berbat.» «Ağzmın içl bu durumdayken sen bir yere gidemezsin.» "Hepsi çürük. Çürüdü bitti gibi gellyor bana. Fakat emin değilim. Doktor öyle dediydi.» «Belki de öyledir. Olamaz mı?» «Çe: gıtsin dedim ben de. Seninkiler nasıl?» «Hepsini çektırıp attım, kurtuldum diş derdinden. Anam da öyle yapmıştı, örnek aldım. Şimdl dis derdim diye bir duşüncem kalmadı hiç.» DÜNYADA BIR GÜN Çevlreo: T A R I K O U R S U K K. «Çoğu gitti benimkilerin de. Çektirdim.» «Benim gibi yap, kurtulursun.» Fena fikir değil, galiba..» «Biftek yemek istiyorsan bundan âlâsı ran sağlıfı.» Zak böyle dedi, New York şehrinin Ellinci Caddesinde ve 1955 Eylülünün sonuncu günü h<\rika bir gülüşle güldü. :Bir daha gül, hadi!» dedi Yep. Zak yeniden güldü, sonra durdu. «Zak, bu kruvaze mavi serj elbısenle, güiüşünle tepeden tırnağa anasının jözü bir iş adamı görünüşündesın valla'i..» «Doğduğundanberi bütün milletin güveninl sağlayıp iş tutacak bir adam pozunda olmayı ıstemiştim de ondan...» «Ama şu deminki gülüşun yok mu, onunla ansızın otuı beş yü öncesinin Fresno'sundaki Zak oluvermiştin.» «Sen patlat bakalım bir rüiüş bana..» dedi Zak. Yep güldü. «Hey Tanrım! Ya şu dişierine bir çare bul, ya da sakın bir daha güleyim müleyım deme. Kcnuşman gerekti mi de İngilizler gibi yap emi! Yalnız dudaklarını oynat, agzını açıp içini kimselere göstereyim falan deme.» Yep'e baktı. «Pek berbatsm bu dişlerle.» diye ekledi: «Dahi şimdiden yaşlı birileri durumuna getjmişler seni.. «Ne giyimimde, ne kuşamımda öyle bir hava yok ki.. Semn gibi giyinmiyorum, görüyorsun » . «Ben ezelden beri öyle giyınirim.» «Utah'ta neresindesin?» «Cennetinde. Ah Batı, büyük Batı, güzel Batı, an!» «Ah, çıngıraklı yılanlı Batı.» dedi Yep de. «Öyle olmasına öyle ama, yılanların kime oir zararlar; dokunmuş? Onların insana saldırmalP.rı bile haymlıklanndan değil, korku'anndan. Sen gel bi rçıngıraklı yılanın kuyruğuna bas, sonra da... N'apsm istiyorsun yani?» «Hic görmüslüğün var mı?» «Bir dolu gördüm. Gerçi n'apacağını kestiremezsin onlann ama, onlar da senın ne ha!t «arıştıracagını bilemezler tabıl Gordüğüm yerde öldürürdüm, ama bu, gerçekte budalalıktı. Nfiyi değistiriyordu ki? Hiç birşeyl Nereye baksan kum gibi kaynasıvorlardı. Neden? Çünkü kendi yurtlarıydı da ondan. Öldürsen de ora onlarındı, orda kalacaklardı hep. Yaklaşsan, yanına varsan biri ıin, bir vuruşta sokuverirdi.» «Panzehir gezdiriyor muvdun vanında?» «Kaç para edermiş panzehir. «Sen gözünii dört açmadıktan sonra.» Bir bloku konusmadan geçtiler. Ulus Kitaphğına vardık!armda Zak, «Anam» benzer birşeyler geveledi ağzında. Yep". «Anam mı dedin?» diye sordu. «Öyle dedim, evet.» «Ne demekmiş anlamı peki?» «Ulus kitaplığı be!» «Anam sözünün Ulus kitaplığı ile ne ilişiği var mış?» «Anam sözünün güzel olan, iyi olan her şeyle bir ilişkisi vardır mutlak. Meselâ kitaplar. Değil mi öyle? Carp'tan öğrendim bunu.» «Sock'ın oğlundan mı?» «Carpenter Sully demek istedim yani. Sock Soleyman'm otuzdokuzluk bir oğlu vardır ya, o. Senden gence birileri vardı bizim zamanımızda; hatırlayacaksın canım..» «Carp'ı en son ne zaman gördün?» «Eh. bır altı yedi ay kadar oluyor. Sock. bir ara Salt Lak'e uçmuştu da.. Ben de o sıralar birkaç günlüğüne San Francisco'ya uçmayı tasarlıyordum; hizim karıyı, çocukları, yeğenlerimi, birader beyleri, kızkardeşlerimi falan görmek amacındaydım. Carp da o aralar bizim birader Dan'da kalıyordu. (Arkası var) Tifffany Jones jnFFANY JONES KAKALIM NE. PİİpÜMECE>t CİKJ T » = Cumartesi Koruerl Kucük Konser Genclere müzlk Hafif müzık Aksam Konserl Genclerin sevdiklerl Fıkralar ve müzlk Sçs muzi&ı Gçce Konserl Bu Hafta Neler Diıüeyeceksiniz Plvano Sololan Hafıf sarkılar Hafıf Batı müzJM Program yfi kaDanıs. Cav Saati müzıH A N K A R A 06 25 06 30 07.00 07.05 07.30 07.45 08 00 08.10 08.40 09 00 09.35 0955 10.00 10 20 10.35 1105 11.25 12.00 12.15 12.30 60.000 Adet Ekmek Ahnacaktır. Deviet Demiryolları İşleimesi Sirkeci 7. İşletme Müdürlüğündeii: 1 İşletmemizin Yedikule'deki iase merkezinin 4 «ylık ihtiyacı için alınacak 60 000 adet ekmek isi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhaleye yabuz Ekmek Fabrikası sahipleri iştirak edebilir. 2 Muvakkat teminab 2100 lira olup. eksütme 12 Şubat 1968 pazartesi günü saat 15 te Sirkeci Gan yanındaki 7. İşletme Müdürlüğü binasındaki Koınisyonumuzda yapılacağından teklifierin en geç eksiltm» «aatinden yanm saat evvel Komisyona verilmesi veya gelmis olması lâzımdır. Bu saatten sonra verilecek tekliflerl» postadaki gecikmeler nazan itibare alınmaz. 3 TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta, faamen ympmakta veya tercih ettiği talib* yapmakta tamamen MilMsUlr. (Baam: 106M/808) Orta Doğu Teknik Üniversilesi Rektöriüğünden: Üniversitemiz Bütçe ve Malî İşler Genel Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü'ne Memurlar alınacaktır. İsteklilerin : Mnhasebe Memorn 2 adet 1 Türk vatandaşı olmak, 2 Asgarl Lise mezunu (Ticaret Lisesi tercih sebebi) 3 Asgarl iki sene Muhasebede çalışmıs olmak, 4 Erkek adaylar içln askerliğinl yapmıj olmak, Mntemet 1 adet 1 Türk vatandaşı olmak, 2 Asgarl Lise mezunu (veya muadili meslek oku!u mezunu olmak), 3 20.000. TL. lık kefalet verebilecek dtırumda olmak, 4 Asgarl iki aene mutemet olarak çalışmıs olmak, 5 Askerliğml yapmış olmalan gereklidir. Müri'caatçıların Üniversitemiz Personel Müdürlüğünden alacaklan Müracaat Formlaruu doldurarak 31.1.1968 çaraamba günü saat 17.00 ya kadar iade ehneleri ve 2.2.1968 cuma gtonü aaat 10.00 da yapüacak imtihanda hazır bulunmalan riea cdilir. (Bann: 10793 A. 635/806) Acıhs. ürosram Gunavdın I Kove haberler Günavdm II Haberler ve Hav» duıumu Sabah müziSl Ankara'da Busün Sabah sarkılan N. Camhdat'dan türkuler Ev icin Arkası Yarın Ara haberler. Oinlar O. Aktalav'dan garkılar Y. AİDdogan'dan TürküleT Cesitli müzik N. Demirdöven'den nrkılar Konser Saati S. Yastıman'd«n türküler Kıbrıs Saati A. Senozan ve N. Demlrcav'dan sarkılar 13.00 Haberler ve Remnl Gazetede Bueün 13.15 Hafif müzlk 13.35 Kadınlar T. Sarkılar 14 00 A. Senses'ten türlcüler 14.15 Reklâm Droaramlan 1515 Ara Haberler. llanlar Cesitli müzlk 15.35 Sarkılar 15 55 Türküler 16.10 Dinlevici isteklerl 16.55 Axa Haber'.er. üanlar 17 00 Cocuk Saati 17.50 Reklâm Droeramlan 19.00 Haberler ve Hav» durumu 19 35 N. Akol'dan türküler 19 50 Uvkudan önce 19 55 Genclik Saati 20.15 G. Sovler'den garkılar 20 35 Kadmlar T türküler 2100 24 Saatin Olavları. tlânlar 21 10 İtalva'dan müzik 21.40 Turk M. Özel oroeraml 22.10 Cesitli müzik 22.30 Türküler 22.45 Haberler 23.00 Caz müzljH 33.30 ?enl olâklır 23.SS özatler. m n n kaeanıı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog