Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

27 Ocak 1968 CUMHUKİUET SAHİFE ÜÇ DIŞ HAB E RLER Bir mektup var nadolu AJansı Genel Mfldürıi, bugün gene ınisa[DI9 HABERLER 8ERVİSÎ] firimiz. Bu sefer kapıyı LONDRA Avam Kamarası, ild gün süren müzakereler 10nunçalarak geldikleri için teda, Wilson Hükumetinin dı» politikasını 227'y» kar«ı 327 oylt onıyfekkürltr. Mektuplannı aynen yalamıştır. ymlıyoruz: Müzakerelerin son gününde, «Pazar günkü yazınıza bem îngiliz Savunma Bakanı Deniı nim, sütununuzu dâvetsiz olarak Healey, Muhafazakâr muhalefeisgal ettiğimi kaydetmekle başlatin «Istifa, istifa» sadalanyla karmışsınız. Halbuki bir evvelki makaşılaşmıştır. lenizle gönderdiğinİ2 dâveti unutu Kendi kişisel durumunu ele yorsunuz. Yoksa biz sdyliyeltm de alan Healey, Bakanlıgının bütçesiz susun mu demek istiyorsunuz? suıde yapılan büyük kesintilere Anadolu Ajansı'nın haberleri için rağmen, bu kesintüer Ingiltire'gösterdiğiniz hassasiyet teşekküre nin Süveyş'in doğusundaki taah»ayandır. Yalnız biç bir tetkik ve hütlerine orantılı olarak yapıldıtahkike lüzum hissetmeden bu milTEL AVİV (AP) ğı için, istifaya sebep görmediğlli müesseseyi inanılmaz, taraflı ve • ir askert sözcfi. Aranlarm Südoğruluğu şüpheli olarak suçlama I ni söylemiştir. vevş mıntıkasinda Stiveys Kanız, hele hele bu mesnetsiz hüküm Denis Healey, muhafazakâr banalma Miçiik bir tekne tndtrlerinizi tekrar, tekrar efkârı umu I kanlann, özellikle Afrika ve Kıbmeleri üzerine l<îTail ve MI«IT K«V miyeye ilân edişiniz üzücü oluyor. I ns konularında taahhütlerini yevetierinin perjeınbe siinii nir^ teaÜzücü diyorum çünkü hakikat sirine getirmemiş olduklannı uzun zin tanıtmak istediğiniz gibi değil I tisinde bnlundnklartnı bildlrmlşuzadıya hatırlattıktan sonra Av1 dir .. Bakm anlatayım : I «r. rupa'daki îngiliz kuvvetlerinin oynayabilecekleri rolü belirtmişAvlardan beri îlk defa olaraV ka Evet; Anadolu Ajansı AP hâriç tir. Denis Healey, değisir kanatnal boyında t>atlak veren kanh çsr bütün yabancı ajansların emisyonlı «Flll» Amerıkan uçaklannDisma. Israil'in. tıkanık durumda lannı zapt ve yayma hakkını tekedan vaz geçilmiş olmasma ve Birbniunpn kanalin temizlenmesine linde bulundurur. Çünkü Anadolu leşik Amerika'dan sonra en güçri7.a gösterdiğini bildirmesinden he Ajansı bu Ajansların firmalarını sa lü uçak gemileri filosunun 1972 men sonra vukubulmuştur. Mısır, tın almıştır. Meselâ bir Reuter, bir den önce tasfiyesine ragmen, bu haziran harbinden bu yana kanaiFrance Presse Anadolu Ajansı için kuvvetlerin yine de önemli olada mahsur kalan 16 geminin kurörel kaynak, âdeta hususi bir mucagını ileri sürmüştür. Kara ortanlması için cumartesi günü tehabirdir. Hattâ zaman, zaman bu dusuna gelince, Denis Healey'e mizleme çalışmalirma başlıyacateşekküllere istihbarat da verir. Si göre bu ordu Avrupa'nm tek pro jhnı bildirmi? ve İsrail, ateş teatisi lin iddia ettiğiniz gibi Anadolu Afesyonel ordusudur. Kırallık Haolavından birkaç saat evvel bunu jansı bu firmaların haberlerini ala va Kuvvetleri de, Batt Avrupa'kabul ettiğini bildirmişti. rak tercüme edip abonelerine intinm en güclü hava kuvvetidir. kal ettiren sadece bir aracı değiltsrail'in. kanalm temizlenmesl ve Ancak, Denis Healey'nin bu %ö dir. Anadolu Ajansı bu kaynaklar(jemilerin knrtaniman hakkındaM rüşleri muhafazakârlar tarafından aldığı malzemeyi diğer kaynak düsüncrsinl deçiştirlp deffiştirmedan hiç de inandırıcı olarak karlardan aldıklan ile tamamlıyarak diei Mlinmemektedir. fakat bazı şılanmamiî ve muhalefet lideri patenti kendisine ait olan yepyeni knvnaklar. ateş teatiiinin şlmdt, yardımcısı Reçinald Maudling, bir imalâtı vücuda getirir. Ortaya plânlastınlan temizleme progTamıDenis Healey'nin istifasını reskonulan bu haber artık ne Reuter'nı tehlikeye düşürdiiğünü belirtmen istemiştir. Maudling, Savunln, ne France Presse'in, ne Tass'mlşlerdir. ma Bakanı Healey için, «Artık m ve ne de Cumhuriyet Gazetesi jrörevinde kalmaya hakkı yok» dıs haberler servisinin değil de; Adrmis ve Bakanın taahhutlerine nadolu Ajansının malıdır. Ve onun ihanet etmekle bütün itinarını ke damgasını taşır. sinlikle kaybetmiş olduğunn söyBu imalât vücuda getirilirken ha lemiştir. berler orijinallerine sâdık kalınaGörüşmeler bu gece muhaleferak muhtelif kaynaklara göre deMONTE CARLO, (a.a.) tin Eüvey oyu isteğiyle sona ereğerlendirilir. Amma her halükârda 'r hafta «örrn 37 nci Monte cektir. tddia ettiğiniz gibi hiç bir zaman Tarlo Rallisini tneiliz Vic Anadolu Ajansı meselâ Tass telsiElf;rd ve David Stone kazinden aldığı bir metni zaruret ollanmısıır. madıkça aynen tercüme edip de siz Bu iki yarışçının kullandıklan lere iletmez. Çünkü bir haberin araba ile Fransız Gerard LarFrance Presse'e, Reuter'e, Tunjug rouse arasındaki çekişme, dün saveya Tass'a ait olması onun behebah Larrouse'un otomobilinin mahal doğruluğunu icab ettirmez. yola atılan kar yüzünden kayıp Işte Anadolu Ajansının mutfahasara uğraması ile sona ermisguıda yukarıda izah ettiğimiz tarzti. da bir muamele cereyan eder. Ve WASHÎNGTON, (a.a.) fakat mutfak malzemesi dıs kayMonte Carlo Rallîsini kazanmaçişlori Rakanlıfının açıklamanaklardan ahnan katıksız malzen beklenen Gerrard Larronse, sına cöre, şuhat ayında Kumedir. Hiç bir zaman Reuter'den einayete teşebbüs iddiası ile dâzey Kutbundaki beyaz ayılatereyağı alıp da sizereakinaya v» acılmanna kadar tridebilecek nn uyuşturucu maddelerle yakağından mâmul bir yemek ikram bir olaydan sonra yarışı terketlanıp isaretlenmesine baslanacaketmeyiz. Bunun içindir ki, bazan miştir. tır, Beyaz ayılarm neslinin tühaberin orijinalindfe Maktnios iskenmpşjnl önlemek için işbirliği Larrouse lle yardımcısı M?rminin basmdaki «Kıbns'ın dirayet yapan, Jmerika, Sovyetler Birlieel CaeHewarfnvTorino "geçıdîni U devlet adamı» ibaresi çıkartılaği, Danimarka, Norvec ve Kanaasmalanndan az önce bazı gençrak yerine «Papaz» kelünesi ekleda'dan gelen bilim adamları Paler yola kar atmışlar ve Larrounir. Ve fakat hiç bir ahvalde masa zartesi günü Morges'te (Isviçre) se'un kullandığı Alpine Renault başında bir haber imâl edip bunun toplanacaklardır. kayarak parçalanmıştır. Yarısgirişine bir dı» mahreç koyduktan macılar, kazadan sağ salim kurBeyaz ayılann en büyük düslonra, yabancı Ajanslara mal edip tulmuşlarsa da, Renault yetkilimanı insandır. tnsanlar, bütün abonelerimi2e bildirmeyiz. Mühim lerind'en öğrenildığine göre, yodünyada sayilan 8.000 20.000 cibazı hallerde ise değerlendirmeyi la kar atanlar aleyhıne einayete varında olduğu tahmin edilen be«izlere bırakmak maksadı ile haber teşebbüs ithamı ile dâva açılacak yaz ayılann yılda 1300 1400 ünfl lerin başına malzemenin hangi kay ve şirket sürücüleri bu dâvada vurup öldürmektedirler. naktan alındığmı belli eden meselâ Morges toplantısına katılacak «Tanjug Ajansı'mn bildirdiğine gö I «sonnna kadar» destekliyecektir. olan James W. Brooks'un açıkRenanlt sözcüsü, karın Larre» gibi ibareler konur. Şunu da ilâ | lamasına göre, helikopterlerle ronse'a safdısı bırakmak atnave etmek isterim ki; Anadolu Ajankutuba gönderilecek olan bilim M'nın bültenlerinde gördüğünüz I cıyla atıldıiını eösteren bir beadamlan kar yüzünden kolayca her dıs haber behemahal telsizle din | lirti bolanmadığını, ancak yolseçilemeyen beyaz ayılan arayıp dan geçen arabalar arasında en lediğimiz bir yabana Ajansa ait bulmakta güçlük çekeceklerdir. değildir. I bızh çiden Renault oldnjtu için Ayılann yeri bulunduktan sonra bu otomobilin zarar gördüğünü hayvanlar uzaktan uyuşturucu Şimdi misallerüuze geliyorum: I «öylemiştir. maddeler yardımıyla sâkinleştiriHemen kaydedeyün. Yazınızda • lecek ve kulaklanna isaretler tatarih ve numaralannı zikretmiş ol kılacaktır. Bu isaretler yardımıyduğunuz haberlerden hiçbiri emisla, bir günde 3050 mil alabilen, yonlarını dinlediğimiz yabancı Aüstelik de kendi kendine yer dejansların mah degildir. Bunların ğiştirmekte olan buz parçalarının evvelâ yukarda zikrettiğim sebeptizerinde seyahat eden beyaz ayılerden ötürü Anadolu Ajansının lann göçleri gereken biçimde inWASHtNGTON, (a.a.) damgasını taşıyacağı tabiidir. Kaycelenebilecektir. nakları da oralardaki Türk makam eyaz Saray. Birleşik Amerika lan veya kendi muhabirlerimizdir. Sağlık, Egitim ve Sosyal ReBunun için o haberlerde sizi şaşır fah Bakanı John Gardner'in, tan Türkiye lehindeki ibarelere 1 marttan itibaren yürürlüğe girraslamıs bulunuyorsunuz. Bunlamek üzere istifasını Başkan John RAVALPtNDt, (aa) rın tarafımızdan ünâl edilmediğini son'a sunduğunu açıklamıştır. akistan'da petrol aramakta ve hakikate aykırı bulunmadığını Gardner'den boşalan yere heolan Sovyet uzmanlan, RaIsbat etmek maksadıyla orijinalleri niiz bir tayin vapılmamıştır. valpindı'nin 70 mil batısınni size göstermeğe hazırım. Sağlık, Eğitim ve Sosyal Redaki Kot Sarang'da petrol bulBir noktaya daha işaret etmeme fah Bakanı Gardner'in, 1969 mamuşlardır. Açılan kuyudan gün müsaadenizi rica edeceğim; ikidir . li yılı bütçesinde, Bakanlıgına ay de 5001000 varil petrol çıkmakAnadolu Ajansmı Hükumetçi, par • rılan ödeneğl yetersiz bulduğu tadır. Yetkililer bu böigede datici, inanılmaz ve hattâ yalancı ola ve aynca Başkan Johnson'ın ha «pek çok petrol bakımından rak ilân ediyorsunuz ve fakat bu Vietnam politikasını tasvip etmezengin yatağın bnlunarağını» kanaatinize rağmen gazetenizde digi soylenmektedir. sövlemişlerdir. kullandığımz dış haberlerin hemen Başkan Johnson, temmuz 1965 Sovyet uzmanlan Pakıstan hepsini A. A.'ya ait olanlarından den beri kabinede bulunan GardEndüstri ve Tabii Kaynaklar secmektesiniz. Bana cevap yazınıner'in istifasını «üzüntü ile ka Bakanı S.S. Jafri ile Kot Satın çıktığı nüshada dahi radyo ve bul etmiştir.» rang bölgesinde kuyu açma plân djş haberler servisine atfen yayınGardner'in, Stanlord veya Roclan konusunu görüşmüşlerdır. ladığınız oniki haberimizi saydım. kefeUer Üniversitesi RektörlükleSovyet uzmanlan 1960 yılınBu bir tenakuz olmuyor mu? rinden birini kabul edecegi söyda Pakistan ile Sovyetler BirliMektubumu bizi neticeye götülenmektedir. ği arasında imzalanmış olan bir recek olan bir teklifle bitiriyorum. anlaşma çerçevesinde petrol ara Yazınızda, size haberlerimize ait ma faaliyetlerini yürütmekteorijinalleri gösterip de Fransızca dirler. ve îngilizce metinlerin Anadolu Ajansı bültenlerinde yer alan haber lerin aynı olduğu veya aynı malÖlümtl lle biüler) sonsuz «cızemeyi ihtiva ettiğini ispat ettiğim lar içinde bırakan sevgili eşim takdirde tahrifatçılığı kabul edip ve babamız D.D Y. emekli yol bizden alenen özür dileyeceğinizi mufetti^i ve 22. şube şefl Vefatı lle bizlerl derln aeı lçlnyazıyorsunuz. Sizi en müsait za6e bırakan sevglll eşlm, kardeİsmail Lutfi Ansoy 'un manınızda Anadolu Ajansının mi{im ve babamız hastalığı süresince ilgilerini esirsafiri olarak Ankara'ya dâvet ediEm. Vet. Alb. gemeyen Tevfik Bılge, Dr. Deyorum. Seçeceğiniz tarih için uçak mlr, Dr. Memduh Hızal ile ceCENAP ALKAN'ın biletinizi göndermeğe hazırım. naze törenine ve acımıza katı e«naze tdrenine gerek çelenk, Ankarada kalacağınız bir iki gün lan akraba ve dostlanmıza tetelgral göndererek ve g<irekse lük müddet zarfında Ajansımızm Sekkürlerimizi bildiririz. bizzat gelerek acımm paylaşan bütün arşivlerini, iç ve dış haberEsi: Emine Arısoy başta sayın Tümgeneral Nedirn ler servislerini tetkikinize açık tuKızı: Nihıfer Aksuns Eray olmak üzere bütün dost, tacağım. Bültenlerimizde çıkan ha Damadı: Cemal Aksun» akraba ve arkadaşlarına teşek berleri orijinalleri ve kaynakların Oğlu: Ersin Arısoy kürü bir borç biliriz. Ailesl dan gelen malzemeleri ile karşılaştırmak imkânını bulacaksınız. Cumhuriyet 828 Cumhuriyet 827 Şimdi ben size bir centilmenlik 8özü veriyorum. Bu tetkikiniz esna sında geçmise veya o ana ait bir tek tahrifat tesbit edebilirseniz bu cevaplarun için özürü ben dileyece ğim. Bundan maksadım, gazetenizden özür diletmek degildir. Ancak Anadolu Ajansı hakkında sizdeki yanlış intibaı. hakikate tetabük etmeyen kanaati silebilirsem ve buBüyük bir smaî müessesenin satınalma işlerini nu efkârı umumiyeye müştereken yönetebilecek, askerliğini yapmış ıyi îngilizce biaçıklarsak sayuı yazarı bilmem len ve iş tecrübesi olan idareci alınacaktır. amma ben bir milli müessesenin şe Şartlar tatminkâr olup müracaatlar gizli tutularef ve itibarını korumanın huzucaktır. PJL 350 Sirkeci. runa kavuşmuş olacağım.» Ter darhği yüzünden, cevabıraın, dttnya olaylan izin verirse yann, yoksa rtaha sonra vazacaçiz. Parlanıenlo 11 ihıııı'ii yine diiven oyo verdi Kıral Konstanlin ferzfye 80 bin 3ira ödedi ROMA, (a.a.) nnan Kırah Konstantin'in sözcüsü, Prenses Iren'e Galltzine'den alınan elbiselerin parasının derhal ödendiğini açıklamıştır. Bilindiği gibi, Galitzine modevi 18 ocakta iflas etmisti. Modaevine yakon kaynaklar, daha önce Yunan kıral aileslnin satın aldığı elbiselerin parası ödenirse Galitzine'nin iflâstan kur tulacağını söylemişlerdi. Moda evinin borçlan asağı yukan 8000 dolardır (80 bin lira). Kıral Konstantin adına bir açıklama yapan sözcü, «Geçen ay Roma'ya giyecek fazla bir şey almadan gelen kıral ailesi üyelerinin Galitzine'ye elbise ısmarladığı doğrudur. Ancak, ödemelerde hiçbir gecikme olmamıştır» demistir. Teni A.B.D. Savunma Bakanı konuştu Y İsrail ve Mısır Süveyş'te ateş teati eüiler B Soyguneu lutuldu LONDRA, (a.a.) Scotland Yard'ın açıklamasına göre, Ingilteredeki «büyük tren soygnnn» nu düzenleyen gangsterlerden Charles Frederik Wilson, bu kez Kanada'da yeniden ele geçirilmiştir. 1964 ağustosunda Birmingham' daki bir cezaevinden hayret verici bir şekilde kaçan 37 yaşındaki Wilson'un Quebec eyaletinde ele geçirildiği belirtilmektedir. askan Johnson'ın Savunma Bakanhğı için aday gösterdiği Clark Clifford, Kongrede Taptığı konuşma sırasında, Kuley Vietnam'ın banş görüşmeleri komısunda en ofak bir tâviz Termesi halinde bile bombardımana ara verilmesine taraftar olduğunu söylemiştir. Clifford, Savunma Bakanlıgına atanmasını oybirliğiyle kabul eden Senato Silâhlı Kuvvetler Ko misyonunda söz almıştı. Clifford' un atanması gelecek hafta Senato'nun resmen onajrı aimdıktan sonra kesinleşecektir. 61 yaşındaki Washingtonlu hukukçu, «Amerika Kuzey Vietnamı mahvetmek için değil, Kuzey Vietnamlılan eninde sonunda yenileceklerine iknaa çalışıyoruz» demistir. Komisyon Uyelerinin sorulannı cevaplandıran Clifford, bombardımanlar. son derece faydalı olmaktaysa da, riüşman karşılıkh tâviz verilmesini kabnl ettiği zaman bombardımanlann kesilmesi gerekmektedir. Bunun İçin düşmanın vereceği en ufak Hr tâviz bUe yrterli görülecektir, demistir. Clifford'a göre, komünistlerin eskiden olduğu gibi bombardımanlann kesilmesini, Güneye donatun ve asker naklini hızlandınnak için bir fırsat saymayışlan bile yeterll biı tâviz sayılacaktır. K. Vietnam'ı yeniigiye DIS BASINDA Puebfo,, olayı B ikna A edecegiz WASHÎNGTON, (»A.) l( sya savaşında ikinci cephenin açılmasına yol açabilecek «Pueblo» olayı, dünya balınında gerek haber, gerekse yorum sütunlannda baş yeri isgal ediyor. «London Times», olayuı gittikçe daha büyük tehllke arzedea sonuçlar doğurduğunn söylemtkte v*. söyle devam etmektedir: «Kuzey Koreliler, son 12 ay içinde, hem Amerikalılara, hem de Güney Korelilere karşı tahrikçi bir tutum almışlar ve aPueblo» • • • • • • • • • oa ı b t h i l rn e şd e ls l y u a rke i n i d ti i olmuştur. Vietnam savasının yıkıcı etkilerinin bütün ülkelerde gerginlik yaratüğı, sinirlerin gerüdiğini de hesaba katmak gerekır. Bütün bu unsurlar yüzünden «PuSayın doktor ve eczacılara eblo olayı gereken şekilde sükunetle incelenememiştır. «Pueblo» nun istihbarat faaliyetlerl ile görevlendirilmiş bir gemi oluşu, olayı sun'i bir dram ve Ame. rıkanın mümkün olduğu kadar çabuk dağıtması gereken bır esrar perdesi ile sarmıştır. Viönleyici ve tedavi edici etnam savaşındaki aksiliklere, yaklaşan seçimlerin doğurduğu ıhtiyaçlara ve küçük bir Asya ülkesinin, kartalm kuyruğtmdan tüy koparmasının yarattığı öfkeye rağmen Amerikalüar sa. bırsızca karşı harekete geçmek DRAJE ten kaçınmalıdırlar » grip ve soğuk algınlığını DEKSAN Tekrar piyasaya verilmiştir «Wall Street Journal» r New i'ork't» yayınlanan «W3İ1 Street Jurnal» ^bietesi, «Pueblo» olayına ayırdı^ı başmakalesinde, Asyada jeni bir savasın bugünkü şartlar altında, Amerika için başvurulacak bareketlerin en sonuncusu olduğunn yazmaktadır. Hükümet tarafından şimdiye, kadar olay karşısında izlenen ke sin fakat mutedil tutnmdaa memnunluk duyduğunu kaydeden gazetenin basyazarı, makalesine söyle devam etmektedir: «Bugunkü şartlar ıçınde, en akıllıca davranışm bu olduğu meydandadır. Ha;en Vietnam ve başka yerlerde bırçok taahhutla re gırişmış bulunan A.BX>, «Pueblo» gemısı ve mürettabatını herşeyden once diplomatık yollardan gerl almanın çareleri nı aramalıdır. Şayet Amerika Birleşik Devletlerı dostlanna gerçekten yardım etrcek arzusun da ise, en ufak tahrıke ısteri buhranları ıçınde cevap vermeğe kalkışmamalıdır » «Wall Street Journal», Pueblo olaymda, Amerikauın aşırı tehlikeleri göze almış olup olmadığını da sorduktan sonra, Amerikan Cnıtoıması taşıvart kimselerin aşırı tehlikeleri gt>ze almalarının tasvıb göremiyeceğini belirterek, »sebepsız ytra bır savaşa yol açabilecek davranışlar da en az bunlar kadar tasvip gormez» demektedir. SATILIK Avrupa Citronnier yemek odası takımı . Renaıssance stili. Tel: 63 64 30 Cumhuriyet 809 D.E.V.A. SANAYİ ve TİCARET A. Ş. ^ Üâncıhk: 4639/S13 Garlo rallîsini iki İngi!İ7. kaıanıl! B Beyaz ayıları uyutup etiket koyacaktar EBONİT ve AKÜMÜLÂTÖR SANAYİİ A Ş TİCARET SİC1Lİ ; »MUM77M, VAKAC1K • KARTAL 1STANBUL İ AKÜMÜLÂTÖR SANAYİCİLERİ İLE İLGİLİ ^'•^Basında 4'M$SSÜ f e r l e r i n Fİ «La Nation» j « P a m l z l itgilendirmesi sebebtyfe" " • • 25/Ocak/1968 1 Başına yanlış verilen haberler müteşebbis sermayeye, Servete korku, bulanık suda a,vlanmak isteyenlere güç ver~ miştir. 2 Maliyeti 94, lira olan bir akii hiçbir zaman tarafımızdan 247, liraya satılmamiştır.Rakip firmalar arasında mev, cut amansız rekabet fahiş kâra manidir. 3 Özellikle yıllık kâr oranımız % 23 ü geçmemiştir. Hemp* larımızın incelenmesi bütün gerçekleri açıklıyacak nite*liktedir. 4 Sermayeye göre kâr tesbiti Dünyada görülmemiştir. Kâr* lar ciroya göre hesaplanır. 5 Müessesemiz istihsal ettiği akülerin, iç piyasada sattşm»' dan yılda Bir Milyon döviz tasarrufunu sağladığı gibi Yd* da TL. 2.116.508.vergi ödemektedir. c MECBURİ AÇIKLAMA johnson'ın bir Bakanı daha istîfa elli Konu ile tlgılı »larak De Ga* rBİle'«ü «La Nation» gazetesi şöy le demektedir: •Pueblo ulayımn sorumlulugunun hangı tarafa ait olduğu henüz bılınmıyor. Geminın çok hafıf silâhlarla mücelıhez olması, Kuzey Koreliler tarafından isnat edilen karanhk emei.erı gerçekleştırmesıne pek ımkân verecek gıbı gozükmuyor. A>rı« ca, Amerika Savunma Bakaniığı da. geminın Komutanı Bucher tarafından yapüdığı ilerı sutulen ıtırafları reddetmıştır. Şım di asıl onem taşıyan mestle, Vietnam buhranı ve bunun nıukadder sonucu olarak meydana gelen dığer olayların barışın devamına veya savaşın başlamasına yol açıp açmıyacağıdır. lemennı edüen husus, ıkl taıaîıa da akıl ve manütın sesinı dmleyerek hareket etmelendır.» Moskova'nın görüşü Moskova Kad>usu, «Pueoio» olayını Birleşik Aınerikanın tazla büyüterek. savaş tabrikçiliği yaptığını ileri gürmektedir. Kad yo, Îngilizce yayınında, gemi komutanının Kuzey Kore suıarı na girmis olduğuuu itirai etme sine rağrnen, Amerika'oın gerginliği arttırmağa çalıstıgını soylemiştir. B Pakistan'da petro! P ! Pekin'in görüşü Hong Kong'ta yayınlanan Pe* kin'ci «Nhan Dan» gazetesi, »Pueblo» olayı ile ilgili olarak ya* yınladığı bir yorumds, «Amerika'h tahrıkçıler Korede suçüstü yakalandılar» diye yazmaktadır. Gazete, «1967 yıUnııı 19 Ocağında, Amerikalılar tarafındaa gbnderilmiş olan 5b numaralı refakat gemisindeu sonra bu olay emperyalistlere yeni bır ders olmalıdır» öemektedır. «Nhan Dan» gazetesi, Amerika ülara veya Park Çun Hı Kiigıne mensup 2^00 den fazla savaş veya casusıuk gemisinin tahrık maksadiyle Kore sularına gönde rildiğini de belırtmektedir. Ounluk »Hanoı» gazetesi ise, Pueblo olayının Amerika ve or takları olan Güney Kore tarafından düzenlenmiş bir genel kışkırtma politikaaının bır unsuru oiduğîınu itade etmektedir. Müessesemiz tek başına Yabancı Piyasalardaki rakiplerile boy ölçüşerek mamul akii ihracı suretiyle Yiiz Bin Dolarş yaklaşık dövizi Yurda getirmiştir. \7 Akücülerin ham madde tahsisi kesilmiştir, Bu hal Miltî olan bir sanayi kolunun hareketlerini frenlerve Yurda zarar getirir. 5 Ham madde tahsisinin birkaç ntislile mamul ithali hiçbirj realiteye uymaz. $ Akii ithali Yurd gerçekleri icabı ise bundan endişeli deği* liz. Ancak yabancı rakiplerimize sağlanan şartlarm % 100 Türk olan Akii Sanayicilerinede sağlanması Ulusal görevs dir. Kaldıki kuvvetlerin ve ağırlıklann dengeliolması.ada^ lelin değişmeyen prensibidir. 10'* 120 ilâ 150 liraya akii imâl edileceği yolundaki haberler' den kıvanç dveyanz.Esasen serbest olan piyasada rekabet dengeyi sağlamağa yeterlidir. II Kalitelerimizin iistünlüğü fiilen yaptığımız ihracatımızla TEŞEKKÜ R TEŞEKKÜR Beyrut basıru Beyrut ıa yayınlauan .£1 Enver. gazetesi şunları yaimaktadır: «Amerikalılar Vietnam poütikasının olumsuz sonuçlarından kendılerını kurtarmağa çalışırlarken, bu sefer daha kotu bır tuzağa yakaiandılar. Sırndı Amerıka, butun gucünu kullanarak. Kuzey Korede yem bır ıhtilâfın patlak vermesını önlemeğe çalışacaktır. Bunu barışın sağlanmasına olan sevgısınden değil, fakat Korede ıkıncı bır cephe açılmasını oniemek amacıyla yapacaktır.» «Savt El Uruba» ise, Amerıkanın tabriklerini yerdikten sonra, «Amerika riırleşık Devletlerı. butun Dünyada endışe ujan dıran savaşçı Vietnam politikasını daha da kuvvetlendırmek is tıyor» demektedir. Arap Milliyetçiliği taraftarı olan «El Muharrır» ise, kendisini Dünyanın efendisi sanan Amerika'nın, Küçük Asya ülkeleri tarafından güç durumlar» düsüruidüğünü dir. İDARECİ ARANIYOR 12 Müsbet yolda verimli % 100 Millı bir sanayii kamuya kötü gösterme gayreti Yurda zarar getirmekten başka faide\ sağlamaz. Esasen fena yolda olanları Hükümet doğru yola getlrmeğe kudretlidir ve adildir. DERİ.V SA YGILARIMIZLA EAS EBONİT VEAK MÜLATİ' SAS'AYII A Ş. Kavhan SAĞLAMER Kadar Reklâm: 89/826 326/Ş21
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog