Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

' 87 Ocak 1968 CüMHURİTET Komu kuruhışları ve loplu sözleşme Hikmet GURKAYNAK smn tktfsadl Knrulnslannda yakın zamana kadar kendilerinl I>«Tİet Memuru kabul etmisler ve tf Kanunu dısındaki kannnların verdigi baklarl» yetinmiılerdir. tdare Hukuknnda kaıde, cPersonel, çalıstığı muessesemn statüsune tâbı olmalıdır». Bnna gore, müessese; Âmme Hukukuna tâbi iıe, personeli de Âmme Hukuknna, özel Hukaka tâbi ise, personeli de özel Hnknka tâbi elaeaktır. Bo personelin öılük haklannın kannnlarla dfllenlenmlş olması bir degiıikllk cetirmcmektcdir. 274 sayılı Sendikalar Kanuna ve 931 sayılı tş Kanuna, YargıUy karar ve içtihatlan ile kamu knruluşlarında çalıgan personelin gerçek dnmmları ortaya çıkmıştır. Teni 931 sayılı lş Kanuna ve 714 sayılı Sendikalar Kanunu isçiyi hizmet ttktine dayandırarak tarif etmektedir. Şöyle ki: «Bir hizmet aktine dayanırak herhangı bir ısde ücret karsılığı çalışan kısiye iaei, ışçı çalıştıran tuzel veya gerçek kışiye işveren, ışın yapıldığı yere isyeri denir.> (931 »ayıll Kanunun Md. 1) 274 sayılı Kanunun Z. maddeıi ise; hizsnet iktine göre çalıgtnayı veya nakliye mnkaveiesine çöre esas Itibariyle bedeni bizmet anı suretnle çalışmayı yabnt nesir mnkaveleslne före eserini nasire terketmeyi meslek edinmiş bulnnanlar ve âdi şirket mukavelesine göre ortaklık payı olarak esas itibariyle fizikî veya fikri emek arzı suretiyle bir isyerinde çalısanlar bu mokavelenin aynı dnrnmdaki berkese fiilen açık olması kaydiyle • bu kannn bakınundan isçi sayılırlar. Bu kannn bakıtnından isçl •ayılan kimseler, isçi sendikası kurmak ve işçi •endikalarına üye olmak hakkına sahiptirler. İsçi niteliği tasıyan kamu hlmeti gürevlilennin bu madde geregince sendika kurmak ve sendikalara üye olmak baklan ve bunlann knracakları sendikalarla ba scndikalann kuracakları, federasyon ve konfederaayonUnn özellikleri özel kanunla düzenlenir. Soğuma ve az yağış bekleniyor... eçtiğlmiz haftanın hava olaylan da mevsimine vc tahminlere uygun düştü. Genel olarak, evvelisine nisbetle daha üık ve az yağışlı bir haftayı tamamlıyoruz. Költür duşmanlığı Blr lamanlar Dn memlekette «Milli Eğıtim Yaymlan» d.y« bir sey vardı. Devlet baba memleketin eleküstü aydmlannı toplamıs, . Doğn ve Batı klâsiklerim Turkçelestirme seferberlitine bayrak »ç 3 mıstı. Dürtiln beyaz kapaklı kitaplar Anadoluyu baştan başa sa nyor; ögretmeni, öğrencisı heyecanla Izlivordu yeni yayınlan. O lamana dek Türk kütüphanesi fakirin de (akirı idi. Bn yolda çok emek harcamıs bir insanımızdan dinledim. Altmışa yakın yabancı klâsi&i Türkçelestirmis olan bu kisi demisti ki : 1920'lerde, 1930larda Babıâüde hiçbir kitapçı çevlrly; para veremezdi. Tolstoy'dan, Molver'den bir eser çevrilecek de para getirtcek ! Bana klmse inanmaıdı. E£er devlet, kir »• kazanç düşünraeden bu dâvavı dâva edinmesevdi, daha çok nmn yıllar Türk kitaplıjının rafları bombos kalırdı. Milli ESitim Yavınları 1940'ta baslamıs. HasanAli lücel'in Bakanlık yılUn.. Bir yandan K8y Enstitttleri açılıyor, bir yandan harıl harıl çeviri seferberliÇİ vürüvor. Ve 1941fde tS, 1942'de XI. 1943'te S9, 1944te 104, 1945te 129, 1946'da 154 kitap yayınlamyor, Hasan Âli Yücel bu dâvaya olaSanüstü bir »nem veriyordu Ama savas vıllannın yoksnllugu ve imkânsıılıjh içinde 154'e kadar çıkabilen vayınlar, savastan sonra birdenbire düsroüstür. 1946' da 154 adet olan Millî Eğitim Bakanlıgi yayınlannın 1941'de hemen «3'e indirıldiSinl ırörüyornz. ÇünkS 1 45"stos 1946'da Hasan Alı, Bakanlıktan cekilmis, yerine tutucuların adavı Resat Şemsettin Sirer geçirilmistir. Bu önemli deSisiklik Köy Enstitülerinin de sonn olacaktır. 1947 ayiıı samanda Tmman Doktrinl yılıdır. Türkiye yeni blr rfizçârla savruluyordu. Demokrat Parti muhalefeti en aıgın devirlerini yasıyor; okumnşlarımız, anlamını pek ivi bümediklerı demokracl ve özfrBrifik ilkeleri pesinde kosnyorlardr. Milli Egitim Yayınlan 1948'de 55'e düsürüldü, 1949'da 73'e çıktı, 1950'de ise 4« yayın yapıldı. 1950'nin 14 Mayısında iktidar deÇisiklifi oldnfn zaman 74S dltltk bir kütfipfcane. Turkctyi konosan insanın emrine hsnrdı. Bn taribten sonra Tfirkiyede çok parti devri baslar. Ne var kl, sayısı çok partiler gerçekte hiçbir anlam ifade etmiyordn. Tflrkive karanlıihn içindeydi. Dış ve iç politikası donmustn. Gerçi bn karanlık İçinde Millî EJitim Bakanlıgı vavınları sürdürüldü. Ama naml? 1958 vılında banlan 46 cildin Î2'si ikinei bankı. 24'0 yeni İdi 1959'da venl yayınlar 14'e diistü. 1960, n Mayıs thtilâlinln sene<idir. 5n garip paralele bakın ki. Millî Egitim Bakanlıginda kültör d0sman1ı(ı trelistikçe ihtilâlin tohnmlan boy atmıştir. Pekl.. Bnçün dnrnm nedlrî 1950'ye kadar 745 cildin vsTinlandıfını blldirmlftik. 19M'e geldifimiz ııman, tflm Milli Egitim Yavınlannın 1200 • 1300'e vardıgı sovlenmektedir. Demek ki, 1950'den bn vana 18 yıl İçinde 500550 eser banlabilmis. Cstelik 1968 vılında tflm vavınlarda 800 adet eserin eksik bulundugnnn bllivoraz. Bn 800 eserin tekrar basilıp da Türk oknrnna snnnlması için en asagı 1015 yıl gerekmektedir. Neler eksiktir Türk kitaplıgında? Savmakla bitmez! Attar'ın «Mantık • A1 Tayr» ından Aristo'nun «Politika» «ına kadar nice sey Eflatun'dan «Sokrates'in 8avnnmasıa m arasanıs bnlamazsınız.. Zola'dan «Rakikat, Toprak, Emek» eksiktir.. J. J. Ronssean'dan «Toplnm Anlasraası», Diderot'dan «Konasmalar*.. Balzac'da «Goriot Baba» dan baflıyarak •Valideki Zambak»a kadar niceleri.. Lfitin klâsiklerinden. tngiliı klfisiklerinden; Alman, Rus ve Norveç klâsiklerinden niceleri .. Erasmos, Plantns, Goethe, Shakespeare. Sebilter, Tolstoy, Tvreenivev. Knut Hamsnn'dan niceleri.. Türk halkının hazinrsinden nice fırsatçının yemlendigi yıilarda kiiltür vatırımları baltalanmı», ve Türk çocnklan anadillerinde klâsikleri okumak imkânından yoksun bırakılmıstır. Her yanı Hafız Kurslan kaplarken veryüzO ölçüsündekl sanat degerlerinln yavını, snvn cekilmis dereler «cibi knrutnlmnstnr. Ba kadarla da kalsa, rtne iyl.. Fiklr ve knltfir adamlanmıı vaktivle Mlllt Egitim Bakanlıjhnca vavınlanmıs eserierini dısarda basmak istedikleri zaman, Bakanlık : Olamaz, demistir, siz bn kltabın hakkını biıe verdiniı, bafka yerde basıp pivasaya süremezsiniz ! Bakınız sn Bakanlıga siz ! Ne kendısi basıp yayar, ne de baskasına bastırmak ve yaymak imkânını verır. Böyleee iki taraflı bir baltalamayla kiiltür d(lsmanlı4ını yürütür; öğretraen kıyımı vetmivormns ıribi kltap düsmanlıgı da yapar. Bövle bir davranısa ne kapitalist, ne cosyalist iktidarlarda raslanır. Bn, olta olsa kotnprador kapitalizmi derekesinde yBrflrlUfe konulan bir kiiltür düsmanlıJıdır. Türkiyede bu inanılmas dttşmanlık Milli Egitim Bakanlığının koridorlarını sarmıstır. Efendller! Anladık, tsoıet Pasa'ya, «asan Alt Yncel'e düsmandınjı ! Zola'va, Sokrates'e, Tolstoy'a, Dostoyevikiyt, Diderot'ya niçln düfmansınıı? Çağımıza vakısır bir <rvraidirba? K Hizmet akti C X er iki kanunda da grirülüyor ki, hizmet • •* akti esas ahnmıstır. • Burada hizmet aktinin lıabı gerekmektedir. «Hizmet akti öyle bir akıttır kı, bir kımse bu akıt gereğı diğer bir! yaranna, onun emri altında çalışmayı, rfiğerl de yaptırdtgı f«ıe kar»tlık bir ucret ödemeyi taahhüt eder.» Hlımet akti hususi huknka ait bir akittir. Buçün ts Huknka doktrininde, bir Uralin diterinin emri altında bir ücret kartılıgi ia görmesi hususundaki anlasma hizmet akti elarak nıtelenmektedir. Bu akitle ddzenlenen mfinasebete hizmet münasebeti denilmektedir ki, bu münasebet buıiin kannnlarla düzenlenmis bir statu dnrumundadır. Bu statunfin hizmet akti olarak vasıflandinlması gerekir. Burada 3659 savılı Kanunla düzenlenen statiiniin memar statfisü olup olmadıgimn açıklanması gcrekmektedir. BilindiÇI üzere 3859 savılı Kannnun esas adı, «Bankalar ve Devlet Müesseselerr M«w»ur Aylıklarııun Tevhit ve Teadülü hakkında Kanun» dur. Bu kannn hflkömlerinden favdalanacak müesseseler 3 kateıoriye aynlmııtır. Bon) «ırasıyla; Q Sermavesinin tamamı Devlet tarafından verılmek suretiyle kurulan iktisadl tesekküllerin teskilâtı ile idare ve murakabeleri hakkındaki 3460 sayılı Kanun hükümlerine tâbi tesekk'"°r ve müesseseler. Q Hn»usi ksnunlarla knrnlan bankalar ve teşekküllerle, hnsnsi snrette tesekkül eden ve tedive edilmis sermavesl iki railyon lira veya ds>'\ fazla olan milli bankalar. Q Devletçe veya mülhak yahut hususi bütçelı ıdarelerce veya belediyHerce veya yukarıdaki bentlerde yazılı tesekkül ve bankalar tarafmd'an sermayesınin yansmdan fazlasına istırak suretıvle kurulan tesekküller ve bunlann synı nispette iştıraklenyle vucut bulan kurumlar ve Tıcaret ve Sanayi Odaları ve Borsalar S«syal1» Sendikaaı Genel Seknteri veya satın almıp beledıyelere bağlanan mües•eselcrdir. savl1 ' Kanuna tibi olanlar bugünkü doktrin, mahkeme ka rarlan ve Yargıtay içtihatlanna göre devlet memum değildirler. Olmalanna da imkin yok tar. Bnnlan ayıran belli başlı hnsuslar şunlar dır : DEVLET MEMURLAR1; A Bir ttyin tasarrufu ile ise baslarlar ve bs tâyin âmme huknka esaslanna gSrc olur. O Menmrin Muhakemat Kanununa tâbi dirler. O tdare İle ihtilâflannda Oamstaya müraeaat hakları vardır. O Maaşlannı genel ve katma bütçelerden barem kanunlarına göre alırlar. 0 tslerini Genel tdare esaslanna g6r« yürfltürler. (Anayasa 117. md.) A Hasta memurlara tıbbi raperla hicmet sürelerine Röre 6 avdan 2 seneye kadar Izln verilebilir. A Avans Kanunnna göre avans alırlar TJS. HtZMETLtLER ise; O özel tınkuk hükümlerine tftbidirler. Ba yflcden Idare ile olan ihtilâflannda Danıstaya müracaat edemezler. A Memurin Muhakemata tâbi deKÜlerdir. 0 Hastalıklannda 6n eün izinli savılırlar. Bn müddeti çecince etneklilik islemine tâbi tutulnrlar. A Avans alamazlar. O Üeretlerini normal baremin 3 üst dereeesine kadar alabilirler. BOtiin bunlar çösterivor ki, Devlet meranrlan ile hizmetlileri avıran pek cok farklar var dır. Devlet tnemuru nıtellSınde olmayan bn personelin bugünkü mevzuat dahilinde sendikalar knrarak isverenleri ile topln sözleşme yapmaya vetkileri vardır. Uvnsmazlık hallnde ise, tirev vapahilirler. Sosval Sieortalar Kuramnnda Sosvalts S<ndikasının. Toprak Mahsnlleri Ofisinde Likatts Sendikasının uveuladıiı erevler ve vantıkları «n7İesme!er bunlara en güzel misallerdir. ueün Türkivcde kamn kuruluslarında calısan hiımetlilerin derhal sendikaiarını karup. bir büvük breütte birlesmeleri «rerekmektedir. Birlik \e heraherlik içinde vapılacak mücadele hiç süphesiz en elverislisi olacaktır. Sendıkaların kurulması ve büvük hlr Brtnitte toplanmalan ilk kademe olacaktır. tkinci kademede >apılacak isler bn sendikalara düsmektr". Bunlar; Q «59 savılı Kannnun ve bn kanunu tadil f' • kanunlann kaldırılması, Q Muesseselerın teskılât kanunlannın persor "hine tadili ıcın calı^malar vapılması, Q Personelin haklarını almak üzere kannni direnis hakkının kullanılmasıdır. Bn hakların kullantlmasinda personelin yararına hareket edileceiı süphe eötürmeı. An eak bn yol hükumetlere de büvük kolaylıklar getirmejçtedij. ŞByle W j Müesseseler topln sÖ7İe<;melerle personel iı tihdam edeceklerinden ücret ve sair hakların kannnlarla tesbitine lüzum voktnr. BSvlece Devlet Personel Kanuntı cıktitı halde tatbik ederaeyen bUkdmetler. tktisadi Devlet Teşekkfilleri Personel Kannnu ile ugrasmavacaklar ve bn kannn için malî kavnaklar aramıvacak lardır. tktisadi Kurulnsların bir tOccar eibı hareket etmesi bntünkü iktidann bir düsturu haline «eldiiine eöre. kalifive eleman balunmaM. müesseselerin rantabilitelerinin artırılması için kannnî kavıtlamaların ortadan kaldırılması eerekmektedir. Bu sekilde ozel tesebbös xibi hareket etme imkânları saglanmıs olacak ve bun dan milli ekonomimiz daha cok vararlanacaktır. Bu muesseselerın meraur zıhnıvetınden ve statülerdrn bir an öncr kurtanlıp, serbest çalısma imkânlarının saflanması sarttır. G Beklediglmla hattaaın havm Uhmınlenne esas olmak üzere harıUdanmızd&kl dagılımı Inceleyecek olıu'sak: Avrupanm Kuzeylnl kapamış olan derın bir alçalE basıncın aşağı enlemlere doğru ınrae lstidadında olduğunu görürüz. Vurdumuzu da içıne alan lklnci bir alçak basınç da Balkanlarda çöreVdenmıştır. Sıcaklık dagılımı »e hava kitlelennın akıs yonlen soğuma getırecek nitelüctedir. Okuyvcularımla... [ Ba haftanın •ohbet kBsesint okuyncularımın sornlanna ayırdım. Kısa kısa cevaplar vererek arzulannı yerine eetirmeye çalısacagım. KvzgnnenMan Servet hanımın sorasn havil enteresandır: Ailece odada oturuyorlar ve bir anda sohanın kapajı açılıyor, Içlnden knrum kapafı fırlıvor ve korkntnco bir trürültu oluyor. Olar meteoroloji ile IIeili midir? îlgili ise eevabı lutfen .. Meteoroloji İle Hgili olmayan konu yoktur hemen hemen. Olav, kuvvetli bir basınç degişimi, bacadan yapılan bir tazyik veva kuvvetli bir rüzgâr girdabı ile mevdana feimis olabilir. Cçüncü ihtimal daha kuvvetli, bu sırm rüzçâr tirdapları sıkçs olnvor zira • tstanbul Kadıkövlü okuyucum E. Canbakan, zelzele ile hava olavlarının batıntısı var mıdır? diyorlar. Vardır ve ilim adamlarınca arastırılmaktadır. Bilhassa Japonvada ba konu çok dikkatle incelenivor. • Lite fitrencisi olan okuvucum, havanın nemi ile ilgili «ornlar soruvor: Açık havada nem. vagislt havada nem. oda içinde nem ne kadardır? divor. Nem detisken bir elemandır. Şartlara »öre detisir. Bilhassa hava sıcakiıii ile sıkı batıntı• vardır. Havanın nemi vUzde ı olarak ifade edilir. Higrometre ve Hicrocraf isimli aletlerle Slçülebilir. • KARADENİZ SAHtLt: Ba. tı bölgelerınde başlayan yagı? butün sahili kaolamak Üzeredır. Hafta bovu sürekli yagış alacak tır. Batıdan baslavacak olan soğuma yavaş yavaş Doguya jmyılacaktır. Serın ve bol yağışh bır haitaya hazırlanalım. Haftanın ikınci yansında sert ve zaman zaman kuvvetlı olarak eseçek olan Kuzey rüzgârları Batt Karadenızde etklli olacakür. Sonııç R 9 MARMARA BÖLGESİ: Dun başlayan ve kuvvetll lodos rüıgârları üe gelen yagışı seçirmek üzeredır. Bugünden itibaren havanın parçalanması beklennıektecür. Kuzey v« karayele donecek olan rUzgâr akımı soğuma getırecektır. Parçalı bulutlu ve soguk hava akımı hafta ortasına kadar devam edecek, ardından tekrar ısınma ve yagışa gıdışın belirtilen olan lodos rüzgarlan ile bırUkte buiutlanma çogalacaktır. Hafta sonlannda yeni bır kotü hava ayırımı geçireceglz. Krken saatlerde daha etkül olması beklenen sıs olayına kar$ı ihtıyatlı bulunaiım. 999*9 •«••••» •••••••.•• iil(tıt>ıı ••••••••••• ••••{••••••••••«••••••••••••• ı<ııı>*i>ıa*ıaıi|iiMi(tet*tfiııtıııı*tat GBnesli günlerden şikâyetçi olan oknvncum da varmıs meter Bir ötretmen olan oknyucnm, «Her ne kadar sünesi ben de cok seversem de illâkl «a çocaklar vok mn, fünesli ffünlerde sankrc«ş«rrorhır. Sebebl var herh^l«^rtfcderıiniı?» diyorlar Çocuk her taman çocuktur, derim ilkönee. Günes altında canlıların daha hareketli olmasının sebebi, ısınların vücutta D vitsminini çoialtması ile ba|• EGE VE AKDtNtZ SAHİlanabillr. Ya'lılarda degii ama Ll: Yağıs içınde bulunuyor. Akçocuklarda D vitamini lüzumdenız sahili geçıci ve çogunlukla ludur ve fazla hareketli olmasağnak seklinde yağış alıyor. Yaları sanırım kl bnndan ilerl terından sonra yağışın kesıimesi ve livor. Bir de psikolojik etki.. hafta sonuna kadar da yagış gö• rulmemesı normal olacaktır. EgeFirsat dfistükçe »orularınızı de sıcaklık duşüşü ılk Uç gün vine cevaplamava çalısacatım. ıçın etkilı olacak, ardından yeni Bol (ünesli cflnler okuvncubır ısınmaya gırılecektlr. Hafta sonunda Ege Denızmden gırmesi lanm. beklenen bır alçak basınç yagış getırecektır. Genel olarak geçen haftadan btraz daha serın, fakat daha az yağışh bır hafta beklenmelidir. • İÇ ANADOLU : KuvvetU lodos rUzgânnı gerıde bırakıyor. Bugünden itibaren yağış bolgeyı aaracaktır. Sıcaklık yukseUsı duracak ve özellıkle yüksek seviyeİı yerlerde yagış kar şeklınde gorülecektır. Pazartesi veya Salı gu nü yagış kesılecek ve vennı s o >guma ile bırlıkte az bulutlu günlere terkedecektir. Hafta boyu başkaca bır hava olayı beklenmıyor. Gece saatlerinde aıa olayı etkılı olabilir. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«••aa*< Açık Teşekkür • DOGU BÖLGESl: fiölgeyi sarmış olan alçak basınç ve >agıs enmek üzeredır. Sert ve zaman zaman kuvvetll esecek olan lodos yönlü üık hava akımı alacak, sıcaklık yukselecektir. Hafta ortasına kadar az bulutlu, ıuk ve lodos rüzgârlı gunlerle gelinecek, ardından tekrar buiutlanma ve yağış başlayacaktır. Hafta sonunu yıne kar yağışı altında geçlnnesı beklenmelıdır. Oon olayına karşı bilhassa ıhtıyaüı olalım. HAVA KANAlll SONGER YATİK TOPTAN 90X190X12= ti5 TL. 140X190X12 = 265 TL. PERAKENDE 90X190X12=180 TL. H0X 190X12 = 280 TL. Reklâmçıhk: 296 S02 53 Aylölc M u s a Î1 Esım Fato«'un ani ol*rak geçirdıgi krizl te;hiı ederek derhal müdahaletini lüzum gosteren pek kıymetll doktor HÜSEYtN DEDEBAŞ'a, ve en kritik bır anda hastayı hazik ellerlne alarak gec« haıtahaneye yatırmn ve »abah •meliyat edecek duruma vıkan kıymetli KANAT PUSTİK SANAYİÎ Şijli Meydam 199 Op. Doçent Dr. SELÇUK KANATLFya gosterdiji ejsiz alâka ve dortluga ejira vt ben en kalb! mlnnet v« îlikrjnlarımıll arzederken, Amerikan Haıtahanesinin kıy metli doktorlarına teşekkürün kıymetli gazeteniz vasıtaslyle iblijını rica ederim ÎAVUZ StPAHİOĞLD Cumhuriyet 825 TEŞEKKÜR • GÜNEYDOGU BÖLGESİ: Yağıştan sıyrılıyor. Lodos ve sıcaklık yükselmesı başlamak üzeredır. Bu haftayı az yagıslı ve ılık geçırmeye namzettır. Haftamn ıkıncl yansında ve kuzey kesımlennde hafif vagış beklenmektedır 13 ocakta toprağa verdığimiz, ailemizin kıymetli reisi emekh elçl, OALİP EVCBNin AKSABAY KÜÇÜR OPERADA Eser : Orhan KEMAL U L V I U R A Z T I Y A T R O S U YALOVA KAYMAKAMI H A B A B A M TÜRK SİEMENS KABLO YE ELEKTRIK SANAYİİ A.Ş. İDARE MEGLİSİNDEN: Aşaâ'daki gündemi görüşmek üzere Sayın HıssedarlarımiZJ 16 Şubat 1968 cuma gunu saat 16 00 da Istanbul, Meclısi Mebusar Caddcsi Fmdıkh Han No: 55 kat 7 de Fevkalâde Umurn) He. et Toplantısma bizzat veya bilvekâle dâvet edenz. GÜNDEM : 1 Başkanlık dıvaru seçimi, 2 Ana Sörleşmenin 4 üntrti maddesinin tâdili, 3 Dllekler (İspinozlar) Salı, Çarşaır.ba hariç her gün Rifat ILGAZ'ın 18.15 21.15 de Yalnız Salı ve Çarşamba gunleri 18,15 2115 de Tel: 21 57 22 S I N I F I Reklâmcıhk: 357/831 İ ÇORBAMDAKİ KIZ I • • Komedi üç perde 185 yaşuıdan küçuklere yasaktır. {; Yalnız Pazar Pazartesi Salı Çarşamba J cenaze merarımine kaülmak, çelenk, telgraf, mektup göndermek suretiyle buyuk acımızı paylaşmat lütfunda bulunaoi merhumun dost ve arkadaslarına, Dışışlexı, Tunzm ve Tanıtma Bakanlıkları, Hacettepe Üniversitesi ve T.C Merkez Bank^sı temsılcüerme minnet ve şükranlanmızı şahfen arza buyuk acunız mârîidir. Bu vazifeyi ifaya değerli gazetenizin aracı olmasını saygüannüa rica ederim. Ailesı adına Eşi: Meliha Evcen Cumhuriyet 829 Uludağ Kirazhyayla DİNLENME EVİ Şubat Sömestir tatili için. TIP TALEBELERİ VE DOKTORLARA 40. TL. Pansiyon Komple Tel. 51 71 BURSA Cumhuriyet Yalnız Perşembe Cuma Cumartesi \ S AMAN YOLU Tuncel Kurtiz Tuncer Necmioğlu • Tel : 49 31 09 • • • • • • • » • • • •• • • ••• • • • •• • • • • • • •• • • • » • • • » » • • • • » İlâncılık: 4679/817 DENİZCİÜK BANKASI T.A.O. DAN: 52 adet Kaynak Makinası almacaktır. Son teklif ?ünü 26'2' 1968 akşamma kadardır. Şartnamesi Malzeme Müdürluğundpn temin edılebilir Dosva No: 968'3001. (Basm:10IiKI, 819) TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİLERİ A.Ş. GENEL MÜOÜİ.LÜGÜNDEN MUHTELtF CİNS HURDA SATILACAKTIR Tuzla Çayırova'dakı fabrikamıztfa mevcut muhtelif cln», takrıben 300 ton hurda, ayrı ayn veya toptan olarak kapah zarf usulu ile satılacaktır. Hurdalar ış gunleri ış saatlerinde Fabrıkada göriilebilir. Bu satışa aıt şartname, satıstan evvel, Fındıkh Fındıklı Han Kat : 3 tekı Genel Mudurluk Satış Şubesınden alınabılır. Satış 7 Şubat 19«8günu «.aat 15 M te Genel Müdürlükto yapılacaktır. 31rket satışı yapıp yapmamakta lerbesttlr. Fen Fakültesi Dekanhğından: Fakultemiz Tatbiki Jeolojl Kürsıisünde asistanlık münhaldir. İsrteklilerın hangî dilden imtihana gireceklennı bellrten bir dilekçe ile 12.2.1968 tarihinde saat 10 a kadar Dekanlığa müracatları ilân olunur fBasın: 10764'818) t L N Alatiirk Üniversites. Rekförluğîinden: Ünlvenitemit Tıp FakulteM Anatoml v* Anestezi B8lümlerine Asirtan ahnacakbr. 5 Şubat 1968 tarihinde yapılacak imtıhana Isteklilerin kaülsbılmeleri için gerekll belgeleri ile 2/2/1968 günü aktamına kadar D«kanlığ« başvurmaları Üftn olunur. (B«auı: 106M 9 24'gns) DENİZGİÜK BANKASI T.A.O. DAN: Ltmar. tjletmeslnin Motor Yedekleri lle İzmir Uman tş mesine alt Layter Yedekleri kapatılmış zarlîa teklif alma «urctiyle ıstısa çıksrtalmifür. Son teklif verme tarihi 27/2/1968 dir. 9artn»mesi Malzeme Müdürlüğü veznesinden bedeli mukabilinde temin edilebilir (Basın: 10788/820) let Ytnl Aium
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog