Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

MAHMOT MAKAI/ın ©laylar «on eacrl ftlrtı.. On lira. YER ALTINDA BİR ANADOLU yaratacak Şikago Mezbahaları Cpua Slnclalr'ln bütün dflnyada mllyonlarca basılan »oıyal ronumı, on bef lin. KUTSAL ISYAN umhuriyet 44. yı/ sayı I5<24 KtJRUCUSU: YUNUS NADİ Telgrsi T » mektup adreaU Cumhurly«t Telefonlaz : 2 2 4 2 9 0 22 42 M İıtanbul Posta K u t u s u : fstanbul N e 246 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 98 2 2 * 2 9 9 ITIM ŞİRKETİ V NAR: Füozofun ha] Nuktelerl. fı oazirelerl, (Se: mesi. Dörduncii AŞ'ın ıki eserlnl Şiirlerl hichderi lncelen Un. \ Neyze Hlciv üstadının hayatı, kavgsları, bılinnuyen hlciv baskısı haftaya t. dttte tamaralaBdı. M«r Tayınlan, İ»t. Reklâmcılık 351/833 Cumartes/ 27 Ocofc f9*S Başbakaıı,Iııfiııü'ye cevap verdi uu Demirel, engellemeye rağmen iktidann zöz verdiği kanunları çıkaracağını s'öyledi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Süleyman Demirel, geleneksel basm toplantüarından sekizincisini dün yaprmş, CHP Ge nel Başkanı İsmet İnönü'nün, «İktidann Anayasayı değiştirecek çoğunluk sağlayıp, Adalet, Ordu ve Cumhuriyetin temellerini tam tersine çevirme çabasında olduğu» yolundaki suçlamasına İnönü'nün adından bahsetmeden cevap vererek, «Bunun delilleri ve emareleri ortaya konmadığı cihetle neye istinaden bu hük> me varüdığını kestirmek mümkün değildir» demiştir. ELLERİHDE DELİL VflRSfl 0RT1YII KOYSUNLBR.. Demirel, bu basın toplantısında 2 yılhk AP iktidannın lcra«ttna dair geniş bilgiler vermiş, iç ve dış politıka konulannda AP nın görüşlerini belirtmiştir. Başbakan aynca, günün aktüel konularından parlâmentodakı «engelleme» ye definmiş, «Anayasa Mahkemesi yokmuş jribi hareket edilerek aşın hassasiyetler gös> terilmesi ve lüzumsuz çekişmelere gidiltnesi mevzubahs nlmaraabdır» demiştır. Başbakan Süleyman Demirel, aynca, «Seçirn Kanununa mutlaka değiştireceğiz. tç tüzüğün değiştirilmesinden de vazgeçılmij degildir» demiştir. Bu arada, bir soruya cevap olarak, «Karadeniz'de, hidrojen bombası yfiklü ve Türkiyeden kalkmış herhangl bir Amerikan nçağının uçmadıgını» soylemiş ve başka bir soruya cevap olarak (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) PUEBLO «PUEBLO»NUN KOMUTANI YARBAY L. M. BUCHER Kürşadla ilgili önerge reddedildi ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) Millet Mcclisi'nin dünkü toplsntısında, CHP'nin verdiği Turiım Bakanı Kürşad hakkmds gensoru açılmasiyle ilgili önerfe, AP oylariyle reddedilmiştir. Goruşmelerden önce AP, bır Bnerge vererek, konuşmalann 15'er dakikayla sınırlandırılmamıştır. CHP Milletveklllerinden Orhan Birgit, Ali Ihsan Göğüş ve Hayrettin Uysal taralından verılen Turisn ve Tanıtma Bakanı Nihad Kürşad hakkında gensoru açılmasmı Isteyen önergenin müzakeresinda ilk sozu, Birgit almı?tır. Birgit, Kürşad'm BUtçe Ko(Arkası Sa. T, Sü. T de) SO'ITET CASUSU (V1ANUKYAN NASIL ELE GECTI? Ingiltere'de gıda maddelerine hücum etti TAM ON IKI YIL TAKIP EDÎLDI (Dış Haberler Servisi) G. Konseyi, Buhranı Görüşmeye Başladı * * n ueblo olayı» dolayısiyle doğan bir askeri • diplor matik kampanya açan ve meselenin dün gece Güvenbk Konseyi'nde görüşülmeye başlanmasını sağlayan Amerika; Kuzey Kore'ye yeni bir ihtarda bulunmuştur. Bu «kesin» ihtarda, «Pueblo» mürettebatınm yargılanmaması istenmekte, aksi halde, «Zaten ciddî olan durumun daha da vahimleşeceçi» bildirilmektedir. Bu arada, NATO Daimi Temsil ^ ciler Konsevi Brüksel'de, Amerika'nın isteği ile üzerine toplanmı», «Pueblo olayı» bakkında izahat müzakeresine girisilmiştir. Mütareke hattı boyunca gerginlik had seviyeye ulaşmış, Kuzev Koreliler ile Amerikablar ve Güney Koreliler arasında mevzii, fakat şiddetli çarpışmalar olmuştur. A Görüşmeler Yüzen elektronik " Pueblo „ Kuzey Korelilerin ele geçirdikleri ve 83 kişilik mürettebatıyla Wonsan limanında tutmakta olduklan Amerikan Denız Kuvvetlerine mensup casus gemisi Pueblo», son derece mo dern elektronik âletlerle donatılmıştır. Bu elektronik âletler gcmrain geniş bir alan içinde bütün kara, hava ve denizaltı haberleşmelerini kaydetmesini sağlamaktadır. (Arkası Sa. 7, Sti. 5 de) THY'nin yeni jet uçağı, Amstordam seferinf yapomodı Dun saat 9 30'da Frankfurt • Amsterdam seferıni yapması gereken THY'nin yeni satın aldığı DC 9 «Topkapı» jet ucağının üçlü gruplar halınde çalışan 9 pilotu, hasta olduklannı ileri stirerek, sefere çıkmamış; idare doktorluğuna başvurarak, rapor almışlardır. THY yetkılileri, bunun üzerine, DC 9 yerine, bir Viscount uçağını hazırlatıp, 5 saat rotarla sefere çıkarmışlardır. Resmen doğrulanmamakla beraber, 9 personelin hastahk raporu almasının sebebi, «Genel Mddür Agasi Şen olayı dolayısiyle açuf emniyetini zedeleyici bir moral kınklığı içinde balunmalan» dır. Borsada heyecan Öte yanddn Başkan Johnson'ın yedekleri silâh altına çağırması Londrada heyecana sebep olmuştur. Mağazaların kapanma saaüne yakın duyulan haber. savaş çıkma sından korkan halkın dükkânlara hücum ederek bcllıbaşlı yıyecek maddelerî satın almalarına yol açmış, bunun sonucu fıatlarda haiıf de olsa bir yükselme kaydedilmiştir. Yan resmi işlemlerde. madenı paranm ons'u 201 yerine 207 peniden muamele görmüştür Borsanın açılışmdanberi ağır giden şeker satışları birden canlanmış ve fiatlarda ton başına 1 şilinge yakın artış ol muştur. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) JlP'in durumu Meclîs'te de tartışıldı ANKARA, (Cumhuriyet Rürosu) Millet Meclisı'nde dün, TİP'in 2 uyesinin Italya'da yapılan bir toplantıya katılması, gürültülü bır şekılde tartışılmıştır. Gündem dışı konuşan ttasan Ataöv (AP), «italya'daJd komünist partiler toplantısına kattfan TÎP*in gerçek yüzünü ortaya çıkardığını» öne sürmüş ve «Bu durıun, TtP'in kıpkızı] komünist partisi olduğunu tescil etmistir. Bu çatı altında yerleri yoktur. (Arkası Sa. 7, Sü. S de) KERİM MANUKYAN1N, KADIRGALAR CADDEStNDE KOTDUĞÜ tŞARET TUĞLASI.. Turkiye aleyhine bir takım çalışmalan görüldüğü için 1956 yüında Milli Istihbarat TeşkilStı tarafmdan kontrol allma alman Kerim Manukyan yakalanışına kadar geçen süre içinde defalarca isim değijtirerek muhtelii ülkelere gitmiş ve çeşitli kimselerle temasta bulunmuştur. MIT elemanları bu arada Manukyanm faaliyetıni tamamen kontrol altına almışlar ve yakından izlemeğe başlamışlardır. 7 ocak 1968 giinü yapılan tâkip sonunda, Manukyan'ın Kadırgalar Caddesindeki su terazisi ve ağaca önce bır tuğla, sonra da bir paket bıraktığı gorülmüş ve casusluk olayının kesin delillerle ortaya çıkanlması bundan sonra daha da kolaylaşmıştır. [Casus Kerim Manukyan'ın topladıgı bilgileri kendisine verdiği bildirilen İstanbnl Sovyet Konsolosluğunda görevlj diplomat Jouri Mazimov da, dün, uçakla Türkiye'den aynlmıştır.] ünün notiarı Guven, huzur ve irtica... M. Eğitim Bakanı: " Yönetmelik, 15 Şubat'a kadar değiştirilecek,, (Yurt Haberleri Servisi) Dersleri boykot hareketı yurt çapında genişlerken; Milll Eğitim Bakanı llhami Ertem, dün yaptığı açıklamada, Orta öğretim Suııf Geçme ve Sınav Yonetmelığinin aksayan hükümlerinın, en geç 15 Şubat'a kadar değıştırı'eceğmi bildirmıştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Sayın Başbakanın konnsmalarında gorülen hıılı tekâmül ferfekten övmeye değer. Sayın Demirel dünkü basın toplantısında bir kere daba ve açıkça söylediği gibi, tedrici tekâmülcüdür, ama Başbakan olnsnndan bu yana başka bir yol seçmis ve iki yılda, gerek fikirlerin derlenıp toparlanması bakımından, gerekse ineir çekirdegi doldnrmaz sözlerle yapılan lâf salatalarından vazgeçmek bakımından göze görünür bir ilerleme kaydetmistir. Sayın Başbakan basın toplantısında gerçekten önemli konulara değinmiştir. Konulardan biri \e belki en önemlisi, demokratik rejinün her türlü şüphe dışında işler hale gelmiş olmasıdır. Sayın Demirel son iki yıl içinde vatandaslann hnznr ve güven ihtıvacını karsılayan yeni bir ortamın yaratıldığından sözetmekte, ve herkesin Anayasa teminatı altında insan bak ve hürriyetlerine sabip olarak yasadığını belirtmektedir. Sayın Basbakamn, tan*ur ve güven ihthacını karsılayan bir ortamın yaratıldığı hakkındaki sözlerine bir oranda katılmamak gerçekten itnkânsızdır. 1981 den bngnnedek çeçirdiğimiz olayları ve demokratik düzenin içine düstüğü dar boğazları hatırlarsak, o günlerle bngün arasında böyük farkların bulundngnnu çörürüz. Gerçekten Türkiye, 22 Snbat'iyle, 21 Mayıs'ıyla ve arada açıklanmamış oian başka tesebbiislerle büyük ençelleri asabilmis, 1965 seçimlerine getirilmiştir. 1985 seçimlerinden bu yana ise geçen zaman ve akıllıca devam ettirilen iktidar • muhalefet münasebetleri siyasi eüven'i ve hnzvr'n birmz daha yerleştirmistir. Ne var ki, bırakalım sosyal çüvenlifi ve sosyal adaletin yaratacajı bnzurnn daba önemli olnsunn, fakat Sayın Basbakanın iddiasına rağmen acaba vatandas. hattâ yine kendi deyimiyle, Anayasa sınırları içinde düsünen. yazan, konnsan vatandas, yarınından emin midir? Meselâ alınız ögretmen kıyımını : tki yıl içinde yüzlerce öğretmen yer değiştirdi, bir kısmı Bakanlık emrine alındı, bir kısmı mahkemelere verilip beraet ettiler. Bir kısmı ise icrayı dnrdnrma kararı aldıklan balde görevlerine iade edilmediler. Sintdi Sayın Demirel'e sormak isteriı: Turkiye gibi ögretmenin fenerle arandıgı bir ülkede iki partizanın ya da yobazın jnrnaliyle öğretmenlere kıyılırsa, orada tam huııırdan ve tam güvenden nasıl sözedilebilir? Bir memlekette iktidar, ben Danıştayın kararlanm ister nygulanm, ister aygnlamam der•e. orada yanna güven artabilir ve huznr dnyulabüir mi? Tine bir memleket düşfinünfiz ki, iktidar, ben çogtmlnsnm, •andıktan çıktım diyor ve mnbalefetten sadeee aeçim beyannameeindeki vaadlerinin tntulup tntnlmadıfının denetlemesini istiyor. Böyle bir anlayış, böyle bir iktidar mnbalefet Bİstemi belki iktidar partisine, ona sırtını dayamış olanlara ve nrt dayayıp tfirlü marifetleri yapanlara bol bol hnznr ve güven verir. Ama geride kalan milyonlarca kisi, muhalefet!, tarafsızı ve partizan olmayanı, için ne hnznr vardır ne güven. Sayın Basbakanın söyledîklerinin aksine, ıstırap çeken milyonlarca vatandasın dertiertai, muhalefet hiç degilse, parlâmentoda, basında, meydanlarda dile getirmelidir, gül babçesini dikenlemelidir ki, milyonların demokratik dflzene karsı güvenleri artsın ve o güven, hnznrn da bersberinde getirsin. Zira demokraside oynnnn knrallan böyledir ve bn oynn bötün knrallariyle ovnandıgı takdirde cazibesini devam ettirir. *** Sayın Demirel'in ötedenberi tekerleme haline getirdigi bir yarpsı var. Daba dograsn kendi knrdngn mantıgs gSre vardıgı bir yargidır b*. (Arkan Sa. 7. Sü. 7 de) I RIS C4SLSU KERİM MANLKYAN. FATIH ORMANINDA YAKALANDIKTAN SONRA, ÇALILAR ARASINDAN ÇIKARILIRKEN... Yazı ve resimler beşinci sayfada Piyasadaki en fcüçüfc para birimi beş kuruş olacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Madenl bır kuruşlukların kullanılmasını kaldıran bir lcanun tasansı, Meclis'e sevkedılmiştir. Tasan kabul edildıği takdirde, bundan boyle tahsü ve ödemede 2,5 kuruş ve daba aşağı kesirler atılacak, 2,5 kuruştan fazla olan kesirler 5 kuruşa tamamlanacaktır. Böylece, piyasada bulunan en kücük para birimi, 5 kuruş olacaktır. Tasannın gftrekçesinde, 1 kuruşlukların fonksiyonunu kaybettiği ve itibari degerinde 3 misline mal olduğu, Hazinenin her yıl 100 bin liralık madenl bir kuruşluk bastırmak İçin 300 bin lira harcadığı bellrtUmektedir. Işveren Federasyonu kıdem tazminatının Kızını duvara kalkmasını istedi çarparah öldürdü ERCtŞ Bır baba, 5 yaşındaki kızını duvara çarpmak ve tek meyle öldürmek suçuyla tutuklanmıştır. Huseyin Avcı, önce suçunu inkâr etmış, fakat otopsı sonucu ıle karısının ifadesinden lonra, «Olay dogmdnr» demiştir. Bir işçi olan baba, ihbar sonunda yakalanmı?tır. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Işveren Sendıkaları Konfederasyonu Yurütme Komitesi Başkanı Halil Kaya, «Kıdem tazmlnatmm kaldınlmasını yerinde karşıladıklannı» bıldırmij, ijsizlik sigortasuıa prensip olarak karşı olmadîklannı soylemiştır. Kaya, özetle şunları söylemiştir: «Anayasamızuı temel Ukeleri ve sosyal güvenlik sistemimizin blt yönü olan issizlik sigortasına pren sip olarak karşı değiliz. Ancak, hazırlanmış bnlnnan tasannın ekonomik ve sosyal yönleriyle, memleket gerçeklerine nygnnlufanda hassasiyet gösterümesl ka(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Boykot ygyılciı Yönetmeliği protesto amacıyla Mersin'de başlayan boykot hareketi, Adana, Tarsus ve Eskişehir'den sonra, dün de Istanbul, Ankara ve Kayseri'deki okullara sıçramıştır. Resimde, dersleri boykot eden Eyüp LLsesi ögrencileri, protesto gösterisi yaparken... Vatan için sovaşan, cehenneme gidermiş PAVYONDA ÖLDÜRÜLDÜ ECVEI GÜRESIN tZMİR Londra Pavyonda temizlikçi olarak çalışan 76 yaşındaki Halime Karabayır, 9 ay BURDUR Aglasun llçesinin önce aynı yerde komı olarak çaBaşköyü imamı AU özel hakkınlısan 19 yaşındaki Osman Tekında soruşturmaya başlanmıştır. er tarafından, boğazı mendille tddiaya göre tmam, camide öğüt sıkılarak öldürülmüştür. Osman venrken, «Memleket için, tophırsızhk yaptığı için çıkarılchrak için savaşan, adam öldüren ğı pavyondan tekrar iş istemış, insanlar, bu cehennemin beşinci katuda ebediyen yanacaktır. ln verümeyince de hırsızlık yapar»an; din Için harb eder. şehit ken kendlsinl gören kadını ölelıuM bu, cennetüktir» demı$br. durmüftur. Kaatıl, jakaiaamıjtır, Ehliyet yolsuzluğu yapan polisler, 4'er yıf hapis yatacaklar Ehliyet yolsuzluğundan sanık Trafik Polısi Mecit Kuter, Ali Azak, Yunus Kabıl, dün Beşinci Ağır Ceza Mahkemesınde dorder yıl hapls cezasma. çarptınlmışlardır ÖtekJ aanıkların beraetlerlae k&rar verllmiftlr,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog