Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

EPİHTKTOS DÜŞÜNCELER ve KOVUŞMALAR Burfaan Toprak Epiktetoa'un bütün felsefesıni öcetlaycn küçük blr el kitabı. 5 llra. • . OSCAR WtLDE HATATI EŞSİZ HİKATELBBİ T% CEZAKVt AMLAM Burban Topmk Andr* GidVIn anılan r* 5 Llra. tNIOLÂP ve AKA KİTABEVLEBt Üâncılık: 4382/786 umhurivet KUEUCUSTJ: YUNTTS NADÎ V Çeviren: Jflllî Eğitim öğretmen kitaplan Bakanlık yayınevlı çüsrda 14. lira fiyatia an 44. yıl toyı Î5625 Telgnf r* mektup adreıi: Cvunhurlyal Telefonlar : 22 42 90 22 42 96 tatanbul Porta Kutusu: latanbul No. 246 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 0 9 Cuma 26 Ocak 1968 82) Savaş çıkarsa nükleer silâhlar kullanılabilecek Kore Karma Komisyonunda Amerikan Temsilcisi Amiral John V. Smith Kuzey Kore Temsilcisi Gnl. Pak Yunt Kuktan Pueblo re murettebahnm serbest bırakılmasını lsterken.. WASHİNGTON, KORETE Demirsoy, kıdem tazminatı konusunda Hükümeti uyardı flmerika yedekleri askere çağırdı Çıkmaz (Dış Haberler Servlsi) YIĞINAK YAPIYOR Bir Ermeni casusluk " TÜRKIYE'DE yaparken suçüstü BÜYÜK HADİSELER yakalandı OLABİLİR.. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) .v.r aym inSnO dogrn «Sylüyor, yurdnmnzda demokratik I cnmhnriyet rejimini yoketmeyi amaç bilen bir gericılık tehlikesi vardır ve bn tehlike büyüktür. Sayın Inönü'nün davranıslarında anlıyamadıgımız nokta, çok partili taayata çirdigimiz gündenberi var olan tehİikeyi zaman zaman azımsar görünmesi, ya da yıllar geçtikçe tehlikenin kendiliçinden sönüp gideceğine inanmasıdır. Oysa 150 yıldır bir oygarlık degisiminin sancılan içinde kıvranan Türkiye, bir «ürlü gerlei direnisleri kökünden sökOp atamamıs, her ileri hamlenin ardından tntncn güclerin sinsl ya da acık tepkisiyle karsılaşarak Bzledijimiz mntln düzene ulaşamamısttr. Buzün yurdun dört bir yanında Atatürk devrimlerine düpedü/ sövülmekte, Anayasa ve Ceza Kanunu hiikümleri dobra dobra çignenmek snretivle Şeriat niramının propar.andası yapılmaktadır. 27 Mayıs'ın yeryüzünde benzeri sörülmerois bir iyi niyetle sosyal ve siyasal yaşantımızs taediye etmek Istedigi özrür ve lâik vönttim gistemi ne yazık ki, rajına otarmamıstır. Lâiklik dinsizlik detildir gloganı ile vola çıkan gericiler en n7.ik \urt köselerine kadar nzanmnkta ve gittikleri her verde halka «üikligin dinsizlik oldugnnu» söyleyerek mâsum vatand?sı kandırmaya çalısmaktadırlar. Ru tehlikeli gidişi daha ba» lansıçta önlemenin bıricik çaresi. devlet yönetiminde iddia sahihı olan partılerin hic defcilse Atatürk devrimlerinin ve rejimin temel direii olan lâiklik ilkesı iizerinde tam bir anlasmaya varmaları. ister iktidarda, ister mubalefette olsnnlar, din konusunu diinva islerine karıştırmama\ı avnı içtenlikle bajtlı ka'maları idi. Demokratik sistemin ynrdumuzda isleyebilmesi için sart oldusu kadar çerçeklestirilmesi de basit olan bövle bir anlasmanın 27 Maııs'a ragmen bugünedek yürürlüge konamaması memleketimiz hesabına bir talihsizlik olmustur. Biz, nygarlık yolnnda ilerlemek isteven, bn uÇurda devrimler basaran birmîlletin ebediyen yolnndan ahkonulabileceSine inananlardan dejiliz. Bn itibarla milletimizin özlediti aydınlığa ergeç kavnsacaihna süpbemiz yoktnr. Bizim üzüntümüz, arada kaybettifeimiz dejerli zamanların nzayıp eittiSini ve milletin boşo bosuna sıkıntılar içinde kıvrandıeını eordüfiüraüz içindir. Ne yazık ki, bn aeıklı dnrnıtıun bas sorumlalan da her »eyden önce özeiirlük rejimine ssygılı olmalan eereken sayın politikacılarımızdır. Söylediklerine bakarsanız bnnların ber biri birer demokrasi kahramanı, birer halk sevdalısı ! Ama söyledikleri ile davranışları birbirini tutmadıktan sonra bunların içtenliçine kim inanır? tçten olmavan ınsanlar, oy avcılıgı aîrnna her seyi mübab sa\arak iktidar vanşına kalkınca da demokrasi iste bn bale ?elir. Sonra rejim çıkmaza çirdi mi. birileri çıkar ve demokratik olmayan vollardan çıkmazı sökmeve hamle ederler. Bnnca tecrübeye rafcmen hâlâ aklımızı basımıza toplayamadıgımızı görmek doirusn sasılacak seydir. DR. BARNARD uzey Kore'nin iadeyi reddetmesi ve Washington'un Moskova'nın Pyongyang nezdinde diplotnatik teşebbüslerde bulunması talebinin başansızhğa uğraması üzerine, Amerika, 83 kişilik mürettebatı ile ele geçirilen «Pueblo» casus gemisini kurtarmak için başka âcil tedbirlere başvurmağa başlamıştır. İlk tedbir olarak, hava ve deniz birlikleri silâh altına çağnhnıştır. ^^ K .»'ftvr.v v.. • • vr.v.. ÂNLAT1YOR: Kore'de karşıya bulunan kuvvetler Siyasi çevrelere göre durum son derece vahim ve ciddidir. Washington'ın tutumu son derece karar lıdır ve şöyle özetlenebilir: «Saniye kaybetmeksizin gemiyi ve mürettebatı geri istiyoruz. Yoksa sonnçlanndan sakının.» Nitekim Amerikan Hava Kuvvetlerinin bir ihtiyat tedbiri olarak iki jet filosunu daha Okinawa'dan Güney Kore'ye gonderdiği bildiril mektedir. G Kore'ye sevkedilen 36 Jet uçagından müteşekkıl iki fılo, halen Osan ve Kunsan hava alanlarında bulunan 18 avcı bombardıman filosunu destekhyecektır. ORGAN NAKLINÎ NASIL D YAPIYORUM ? Korede bugün 1.000.000 lnsan süâiı altındadır. Ancak sayı llstünlüğü Guney Korededir. Gerçekten de Kuzey Korenin silfthlı kuvvetlerinin sayısı 368 bln olduğu halde, GUney Koreninkl 613 bindır. Bu rakaml*r, Landr&daic) stratejik incelemeler enstitüsüntın dergisi olan «The Military B*lance» tarafmdan verilmiştir. öte yandan, Güney Korede 55 bin kilişık bir Amerikan birliği bulunmaktadır Korede karşı fcarşıya bulunan kuvvetlerin orantısızlığı, bu kuvvetlerm çözümlenmesınde kendıni göstermektedır: Kuzey Kore sl lâhlı kuvvetleri, 500 kadar orta a gırlıktaki Sovyet yapısı tanlt, 450 zırhlı araç ve 3 bin kadar topçu bataryasiyle donatılmış 340 bıa mevcutlu bir kara ordusudur. Ku zey Korenin deniz kuvveti 8 bin mevcutludur. 2 Sovyet yapısı denizaltısı, 2 kıyı muhafaza gemtsi, 10 mayın tarama gemisl, «0 küçük devnye teknesi vardır. Hava gücü ise 20 bin mevcutludur ve çoğu Sovyet yapısı olan 400 uçag vardır. Kuzey Korenin yanaskert kuvvetlerj de 25 bin kişldır. Hava ve Deniz yedekleri silâh altına alınıyor Başkan Johnson; dün, hava .va donanma yedek birliklerini eılfih altına çagırmıştır. Bunlann sayısı, 14 600'dür. îhtiyat Hava Kuvvetlerine ait 372 avcı, bombardıman ve nEkliye uçağı da çagrıya dahildir. Yedeklerin silfth altma çağınlması, derhal yürürlüge girnüstir. Beyaz Saray Sözcüsü, Karacı yedekler ile deniz piyade yedeklerinin de seferber edilmesinitı duşunüldüğunü söylemiştir. (Amerikan kanunlanna göre, silâh altı(Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) ünyada büyük akisler uyandıran kalb nakli ameliyatı hakkındaki bilgiler kısa açıklaraalara ve bu açıklamalar üstüne yürütülen tahminlere dayanıyordu. Bu tür ameliyatın öncüsii Prof. Barnard. ilk defa bir Fransız gazetecisi ile yaptığı röportajla, zihinlerde hiriken sorulan da cevaplandırmı^ oldu. Çalışma Bakanlığı tarafmdan hazırlanan ve 931 sayılı tş Kanununa gore işçilere verılmekte o lan «kıdem tazminatı» nın kaldırılmasım ongbren işsızlık sigortası kanun tasarısı ile ılgüi olarak gazetemize özel bır demeç veren Türkiye tşçi Sigortalan Konfederasyonu Genel Baskanı Seyfi Demirsoy, «Kıdem tazminatının kaldınlacagı yolundaki hükütn üzerine Türk • ts ılârm haline geçmiştir. Kıdem tazminatının kaldırüması halinde Türkiyede büyük hâdiseler olabilir» demiştir Türk îş Genel Başkanı Seyll Demirsoy, «Kıdem tazminatı üzerinde pazarlık kabul etmiyecek lerini» belirtmış ve hükmun tasarıda kalması halinde, Çalışma Bakanı ile bu konuda görüşmenm mümkün olmıvicağını ifade etmış tir Açıklama şöyledir: «Suriye askeri atasesinin yakatanmasından ayn olarak Milli lstihbarat Teşkiİâtı mensuplan tarafından ikinci bir casusluk olayi meydana çıkanlmıştır. Manukyan adındaki Ermeni, bir Demir Perde devleti hesabına askerî sırlan elde ederek ve telsiz ile bu vabancı devletle irtibatta bulunmaktayken bir yıllık bir takipten ve bütün şüphelerin çözülmesinden sonra MÎT mensnnları taratından tstanbul'da Fatih ormanında suçüstü yapılarak ele geçirilmiştir.» tlgilıler, olay nakkmda Daska bır açıklama vanrnamışlardır. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Dış işleri Bakanhğınca dün yapılan bir açıklamada Istanbul'da Manukyan adında bir Ermeninin bir Demirperde ülkesi hesabma casusluk yaparken suçüstü yakalandığı bildirilmiştir. İşçi'nin emniyeti Demirsoy tasarı hakkındalcl «ö rüşlerinı şöyle ifade etmlştır: «Kıdem tazminatı üzerinde pazarlık kabul etmiyonız. Kıdem tazminatı orurmuş bir müçsseseSa. îj^Su. i de). Suriyeli casus Albay, yurt dışı edildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosa) 23 Ocak 1968 gıinu Milli Istihbarat Teşkilâümız (MtT) mensuplan tarafmdan, askeri sırları alırken suçüstü yakalanan Surive Askeri Atasesi Albay tbrahim Sl Rufaı, dün yurt dışı edilmiştir. Ekim 1967 tarihinde yurdumuza gelen Ibrahim El Rufai, derhal tstıhbarat faalıyetine gırışmış, her tanıştığı «ahsa, NATO ve askeri birlıklerimız nakkmda gorev vermeye başlamıştır. Albay, özellıkle, Kıbns olayları dolayısiyle Guney'e intikal eden birliklerle çok yakından ılgılenmıştir Bu arada Rufai'nın, Demirperde devletlerıyle yakın üişkısı olduğu. yaptığı çeşitll konuşmalardan anlaşılmıştır • Senato, boraks için araştırma açılmasını kararlaştırdı P Bakan Refet Sezgin, CHP'li Hüdai Oral'ın vaktiyle verdiği bir boraks imtiyazmı kanunsuz bulmuyor Frsnsır gaıetecisinın »onılan ve Prof. Barnard'ın cevaplan söylevdi : Ameliyatlıdan »on haberler nasıl? Fevkalâde, o kadar ıyi ki, ideta endise duymava başladık.. İki ameliyat arasında bir fark var mı? Hiçbir fark yok Tek ayrıIık Blaiberg vakasında, kalb veren normal olarak ölmüştü. Bırincı vakada ise Bayan Darvall bır trafık kazasında hayatını kaybetmıştı Bu hal kalbin muhafazası hususunda şupheler uyandırıyor. Anlattıklarım metodumuzun bir açıklanmasıdır. Doğu'da üç tren kar'a saplandı (Yurt Haberleri Servisi) Dogu ve Iç Anadolu Bölgelerınde bütün şiddeti ile hüküm süren karakış yüzünden dun de iki yolcu treni Elâzığ . Muş, bir marşandız de Kurtalan yakınlarında kara sap lanmış, Diyarbakır ve Malatya çevresindekı bütıin okullar, kar ve grip yüzünden, tatil edümıştir. Hilvan ve Ercış ilçelerinde gaz ve yiyecek madde'eri karaboriya düşmüştür. «Kılkurdu» v e yemsizlikten dolayı da, Diyarba(Arkası Sa 7. Sü. 3 del Kadın ve para llgılılerın verdıği bılgilere gore, Albay Rufaı, tanışdıklarına verdiğı gorevlere karşıltk, kadın ve para vaadinde bulunmuştur. Faaliyetlerını gunden güne pervasızca arttıran Rufai'nin her hareketi, MIT mensuplan tara(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Ameliyat başlıyor Güney Kore'nin gücü NADİR NADÎ Güney Korerun silâhlı kuvvetleri şöyledir: Kara ordusu 540 bin kişidir (Vietnama gönderilen 4 6 bin kişi buna dahildir.) Ayrıca A merikan yapısı eski tıp tanklar . ANKABA, (Cumhunyet Bürosu) dan (N47 ve M48 Patton tank I Cnmhnriyet Senatosn'nnn lan) meydana gelen 110 tabur I diinkü toplantısında, boraks 10 topçu taburu vardır Bunlar • konnsnnda Senato araştmlGüney Kore ordusunu hiç olmaz | nlası, oy birliğiyle kararlassa zırhh araçlar ve toplar alamn tınlmıstır. Bes kişilik bir ada Kuzey Kore ordusuyla eş du I raştırma komisyonn,, 20 gün ruma geçinnektedır. öte yandan I içinde rapornnn hazırlıyarak Güney Koreliler Amerikalılardan ' Senato'ya verecektir. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) I Sabahleyin ise Meclis Basın Bnrosnnda bir toplantı düzenleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sezgin, üç Sovyet hcrrb I tnönfi Hükumetinin Enerji Bakanı Hüdai Oral'ı, boraks gemt'si Ege'ye I imtiyazı verdigi için suçln bnlmadıgını söylemiştir. (Arkası Sa. 7 Sü. 2 de) Sovyetler Birliğl donanmasınuı | Karadenizdeki Ololanna mensup (841) borda numaralı bir kruva I INÖNÜ. MÜLK/YEDE zor ile (966) borda numaralı bir KONFERANS muhrıp, Ege denizine gıtmek U zere dün tstanbul Boğazına girVEREMEDİ mişlerdır. Saat 9 da Ahırkapı (enerlnl ANKARA, (Cumhurivet Bürosu) bordalayan Sovyet kruvazör İle CHP Genel çevrelerınce «Çok muhribı gün kararmadan Çanakonemh» olarak nıtelenen CHP kale Boğazından çıkacaklardır. Genel Başkanı Inonu'nun SiyaAyrıca (108) borda numaralı btr sal Bilgiler Fakultesi «Buyuk hücumbotu da Egeye gitmek U Anfıde» yapmak istediği M*\J • • nııııuc j a|JiıiciR iMrlllgL konferansa izin verılmemiştir. (Arkası Sa. 7, Sn. 1 de) DR. BARNABD FRANKFURTTA Dr, Barnard, Avrnpa turunun ilk dnragı olan Frankfurt'ta dün, basının ancak film yıldızlanna gösterebileceği bir ilgiyle karsılanmıstır. Bütün sorulan cevaplandırmaya çalışan Barnard, «Kalb naklı amehyatlarının yasaklanması halınde, butun organ nakli amelıyatlannın d'a yasaklanması gerpkır. Kalbin. dığer organlardan farkı yoktur» demiştir. DERS BOYKOTU GENÎŞLİYOR Okul müdürleri, öğretmenin kontrol edilmesini istediler Şükran SO\ER Orta dereceli okullarda, bu yıl uygulanmaya başlanan, yeru Sınıf Geçme vc Smav Yönetmeüğinden sonra a!ınan bırincd kanaat notları, verimin düştüğünü ortaya çıkarmıştır. Bu durum karşısında veliden gelen tepkiye paralel olarak Bakanlık yetkilileri, Yönetmeliğin aksayan taraflarını tesbit için, Yönetmeliğin tatbikatçısı o• lan orta dereceli okul müdürleıl ve oğretmenleri ile temaslara bas lamışlardır. Mülî Eğitim Bakanı basın yoluyla yaptığı bir açıklamada öğrencinin zarar görmemesl için gerekli tedbirlerin muhakkak alınacağını ve yıl sonuna kadar Yönetmeliğin aksayan taraflarıBizim talebeliğimlzde böyle nın öğrenci lehine düzeltileceğinJ şeyler olmadığından ml nedir, bıldirmiştir. zamâne öğrencilerinin, ikide bir (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) yemek veya ders boykotu yapmalarına, sesli veya sessiz yii8 kişi nezarete rüyiişe geçmelerine, kendimi alıştıramıvorum. alındı, 3 yaralı var Ama, şu MiUî Eğitim Bakan bğının, tam ders senesi ortasında, notlar üzerinde oynaması. na, yeni yeni kararlar vermeslne ne demeli? Hem öğrenciler ne yapacağını sastrdı, hem öğretmenler. Başta Sayın Bakanın kendisl olmak üzere, müsteşarlan, müşavirleri, mödü.leriyle, koskoca Fikır Kulupleri îstanbul Bakanlık. bütün tatil aylannda hangi plâjlardaydılar acaba? 8a Sekreterlıği tarafmdan Spor işi, vaktinde, bir usule bağlave Sergi Sarayında dün gece vıp berkese bildirmek yok muyduzenlenen «Doğu GecesUnde du. bır grup, salona kezzap ve amonyak şışeleri atmış, çıkan Bn durnmda, neme lâzım, Stolaylarda 3 kişi yaralannuş, S renciler vürümeli. Yürümell ama yalnız d<ğil. Bakanlıktakiler kişi nezarete alınmıştır. de beraber vürümeli. Âşıklarm ve ozanlarm katıldığı Daha doğrusu onlar ynrfitfilgecede, saat 22 de folVcîor gösterimeli! lerinın gıirülttisü sırasında, iddi D. N. aya gore, salonda bulunan MTTB'(Aıkası Sa. 7, Sü. 3 de, Olayları hastaneye geldiğim ancfan ıtibaren anlatalım: Kalb hastalan ekibinı yöneten Dr. Shirre, hastanın kalb değıştınne ameliyatına dayanabileceğini bildırdı. Bölgenın durumdan haberdar edılmış hastaneleri bir kalb vericinın bulunabileceğini bize bildırdiler Patologlan yöneten Dr. Potha kalb vericinın kanınin ve dokulannın hastanınkılerle uyuşabileceğını teyid ettı. Artık ameliyat başlayabilirdi. Ömrü bıtmıs olan hasta ameliyat salonuna, kalb degiştırilecek olan da bitişik bir odsya yatınldı. Kalb verenin, «uzun süre yaşıyamıvacağını ılerı sürüyorıunuz>. Bnndan emin misiniz? (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Ekmel Çetinefj AP'den çıkarıldı ANKARA, (Cnmhuriyet Bfirosn) Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetınel, dun. Yuksek Haysiyet Divanı karariyle AP'den ihraç edilmiştir. Çetinel, bâzı yolsuzluk olşylarını AP Grupuna getırmiş, bu davranıs bır kısım yetkilılerce hoş karsüanmamıştı. r satışı, büyük bir ilgi toplamış, mezat salonu, baştanbaşa dolmustur. Tesim, kehribar, gergedan dişi, fok dişi, gülafacı, bağa, mercan, pelesenk, knka, yüsürî, amatist, kantası gibi çesitli maddelerden yapılmıs tesbihlerden en fazla fiat yükselişi, 2899 lira ile lapiz tesbihinde olmustur. Fotoğrafta, mezada çıkanlan tesbihlerden birini inceleyen merakhlar görülüyor. Bn konudaki yazı, 5'inci gahifemizdedir. (Fotoğraf: Ibrahim KÖSEOĞLU) gidiyor DAKIKA: ~ ^ Yiirüyelim arkadaşlar Tersine Her sistem kendi kurailan 1 çinde çalışır. Kapitalist sistemin ana kurab serbest rekabettir. Fiyatlar arz ve taleple beraber rekabete göre ayarlanır. Karma ekonomide de özel sektör bu kurallara tâbidir. Hattâ devlet sektörü de aynı kuraUara nymalıdır. Nitekim iktisadî devlet teşekküllerinuı reorganizasyonunda bir kısım mallar hariç, diğerleri için bu kuralların uygulanması prensip olarak kabul edilmiş. bunlar 5 nlhk plânlara da firmiştir. Şimdi Sanayi Bakanı Sayın Meomet Tnrgnt, özel sektördeki yerli sanayi mamüllerinin fiyatlan üzerinde re'sen mesgal olmaya bnşlamıştır. Sayın TurRUt, sanayicilerj makamına çağırıyor, sermave ve kâr karşılaştırmalan yapıvor ve mamul fiyatlarının indirilmesini istiyor. Ssnayi Bftkanınuıfivatlaruıü * > baskp dirilmeslnl lsterken hangi veritere dayandığını kesin olarak bilmiyoruz, yalnız gazetelere akseden beyanianndan anbyoruz ki Sayın Bakan bir işletmenin sermayesini ele almakta, yıllık blânço kâriyle sermaye arasında oranlar kurmaktadır. Meselâ bir fabrikamn sermayesi 10 milyon lira ise ve fabrika blânçosunda 5 milyon kâr göstermışse, Sayın Bakana göre kâr yüzde 50 oranındadır ve gercekten fâhiştir. Ne var ki, a:ü hatâ isletmelerde elde edilen kârlann sermaye üzerinden besaplanmasiyle başlamaktadır. Değil bir işletme, bir Iriiçök dükkânda bile kâr satısa göre, yanl ciroya göre teşekkü) eder. Fabrikamn sermayesi 10 milyon lira olabilir. Ama bu işletme yılda 2 1 ( milyon lira ciro yapmış ve 5 milyon kâr etmişse kâr oranı yüıde 25 demektir. Ciro arttığı OLAYLARIN AROINDAKİ Doğu Gecesi'nde kezzap.amonyak şışe/erı atıldı; tabanca çekildi ASIL MAKBUZ. . TAHRİF EDİLMtS MAKBUZ Gumruk ve Tekel Bakanı Ibrahım Tekm'ın, Bütçe goruşmelerınde, «Büyük kaçakçüıklar, kâğıt üzerinde oluyor» demesını doğrularcasına, Galata Sıvıl BİR ŞEBEKE, YURDA 1000'DEN FAZLA O T O M O B İ L SOKTU Muhafa detektıflerı; büyuk bır otomobil kaçakçılığıru, ıhbar üzerine meydana çıkarmışlardır. (Arkası Sa. J. Sü. 1 de) takdirde ise bn oran bflsbütfln düşer. Sayın Bakan, sermayeden eger yıllık ciroyu kastediyor, kftn da o ciroya göre ölçüyorsa mesele yok. Nihayet bir yanlış anlamadrr, ya da yanlış anlasılmadır diyebiliriz ve tüm ekonomiye olumlu etkisi obnasa da bir şeyler yapmaya çalıştığı için biz de kendisini alkışlanz. Fakat eğer sermaye deyiminl bllerek kullanıyorsa yaptıgı benj demagojidir, hem de milli sanayii öldürmek pahasma bir siy» sî yatırımdır ki elbette bnnun (Arkası Sa. 7. Sö. 5 de) •••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog