Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

OMAN KİTAPLlftlNIZA VENİ BİR ŞAHESER ROMANLAR yeni basılannı sunarl TOLSTOY O EN BÛYÜK YA2AALARIM EN GÜZEL ESERLERİ H A R P ve S U L H 4 bt*. 00«, u * DİRİLİŞ 2. ban. \30 layfı O.5 L. • STEINBECK CENNET YOLU 2. b.». w> *. ıs L umhuriyet KTJRUCUSÜ: rüNUS NADt Cumkuriyat 22 42 96 44. yı/ soyı f562f T e l g r a f •• m e k t u p ıdresi: T e l e f o n l ı r : 22 42 90 İ s t a n b u l F o s t a K u t u s u : I s t a n b u l No. 246 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Çarşamba 24 Ocolr 1968 u ^JUL / LÜGAT1 10.FKANSIZ^ T J V Ç E LÜGAT1 t. IÜRKÇE • OKUL 8.TÜRKÇBf TBÜEL LÛGA' 12.ALMANCA TELÂFFUZLU OK(%^GGATI 8.ALMANCA TÜBKÇE DEYİMLER SÖZLÜı Kitapçılarda bulunur. Ödemeâaîjrferiltr. Oknllara toptan siparisler ÖĞ R E T İ M I A Î Ankara Cad. No. «2/2 İSTA; LÜKLEBİ "ÇE . ^ \ TL. MP ve Y1P engellemeye karar verdi, CHP ise bir sonuca varamadı Bir Amerikalı uzmanın raporuna dayanılarak "İşsizlik Sigortası Tasarısı,, hazırlandı Ankara'daki olaya bazı Türk ve yabancılann da isimleri karışıyor AP, Içtüzük değişikliğini Meclis'e getiriyor ANKARA (Cumhuriyet Btirosu) AP yetkillleri, dün, Meclis engellemelerini önleyecek İçtüzük tâdil teklifinin Cnma günü Millet Meclisi'ne getirilecefini bildirirken, MP ve TTP Meclis Grupları; tçtüzük değişiklifi ve Seçim K»nnnuno değiştirme teşebbüslerine karşı engelleme yapmayı kararlastırtnışlardır. CHP Meclis Grupn ise, dünkfl toplantısında, bn konnda kesin bir karara varamamıştır. Öte yandan, bugün toplanacak olan AP Genel îdare Kurulunda Seçim Kanun Tasarısı üzerın de durulacaktır. AP'll miUetvekilleri tarafından verılen ve Anayasa Komisyonunda duzenlenen Meclis İçtüzüğünün 80 ve 157. maddelerinin değiştinJmesine dau teklif, dün bastınlarak mılletvekıllerine dağıtılmıştır. îşçilerin kıdem ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Çajjşma Bakanlığı taraiından hanrlanan ve son şeklini alan «İşsizlik Sigortası Kanunu Tasansı» 931 sayılı tş Kanununa fföre işçilere verilmekte olan kıdem tazminatını ortadan kaldırmaktadır. Tasarı ayrıca, işsizlik sigortasından yararlanacaic olanlar için de ağır hukümler getirmekte, «Kasti ve «uç sayılan bir hareketi ve hüsnüniyet kurallarına uymayan davranışları» yüzünden işsiz kalanlann işsizlik sigortaaindan yararlanmamalannı ongormektecür. Tasan önümüzdekı günlerde Bakanlar Kuruluna sevkedılecektır. tazminatı kalkıyor Suriye Askerî Alaşesi cczsusluk suçundon dün levkif edildi 1969 yılındaikj Amerikolıyı Ay'a götürecek "Apollo,, oracı denendi ' DemireJ, Inönü'ye cevap verdi: ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Suriye Askerî Ataşesi Albay İbrahim El Rufaî, dün Ankara'da casusluk suçundan yakalanarak, tevkif edilmiştir. Saat 16'da Millî Güvenlik Sorumlulan tarafından ele geçirilen Suriye Askerî Ataşesi Albay Rufaî, 2 hafta önce göreve baslamıstı. Askerî Ataşenin, özel likle memleketimize ait askerî sırlan toplamağa çalıştığı ve dün akşam yapılan aramada, buna ait bazı belgelerin ele geçirildiği bildirilmektedir. Olaya, bazı Türk ve yabancıların da isimlerinin karıştığı ileri sürülmektedir. Sükan, olayı doğruladı tçişleri Bakanı Dr. Faruk Sükan, dün gece bu konuda, «Olay, doğrudur. Teferruatı için yarmı bekleyiniz» demekle yetinmiştir. Suriye Büyükc^isi Edip Asfari ise, «Bunda bir yanlışlık olduğunu samyoruz» şeklinde konuşmustur. Bugün, basma bu konuda geniş açıklama yapılması beklenmektedir. Kıdem tazminatı kalkıyor Dağıtıldı 80. Madde Teklıf, ıçtüzüğün 80. maddesinin su şekli almasını öngörmektedir: «Millet Meclisi genel kurulu, defişik karar vermedikçe Meclis, mutad birleşimlerini, resmî tatile rastlamayan Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri yapar. Millet Meclisi Başkanı veya Başbakan (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) «Biz, memleketi bir gün aydmlık, bir gün karanlık göstermedik..» ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) MP Kırsehtr Senatörfi Ali Rıza Ulusman ile YTP Bingöl Milletvekili Mehmet Emın Gündoğdu dün AP ye girmişlerdir. Bu münasebetle duzenlenen törenden yararlanan Başbakan Süleyman Demirel bir konuşma yaparak İsmet tnıinü'nün birkaç giin önce£ «tehlıkeler» konulu konusmasını cevaplandırıruştır. Kuzey Kore, bir Amerikan harb gemisini Basbakan konuşmasında, milletin sağduyusuna mandıklarını, kaçırdı! kendi vehim ve şüphelerinı milH U'aşhington'da «Savaş ilânı» ile bir tutulan olay, öfke ve şaşkmhk uyandırdı (Dış Haberler Servisi) SEUL Kuzey Koreli'ler, içinde 83 Amerikalı hulunan bir de%riye botunu dün ele geçlrerek, Wonsan'a götürmüslerdir. Amerika, «Pueblo> adlı donanma istihbarat yardım tekncsinin, uluslararası sularda seyrederken, Ku zey Koreli'lerce ele geçirildiğini bildirmis, Kuzey Kore Radyosu ise devriye botunun, Kuzey Kore sularım ihlâl eden bir «Casus gemısı» oldngunn ileri sürmüştür. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Çalışma Bakanlıgı tarafından «çok gizli* tutulan İşsizlik Sıgortası Kanunu Tasansına göre, kanunun yüriirlüğe Birdiği tarihten itıbaren iş kanununun «kıdpm tazminatlanna» ılişkin 14 '.mcil maddesi j'urürlükten kalkacaktır. Buna Köre tasannın kanunlaşmasmdan sonra, ısten çıkanlan işçı, kıdem tazmınatı alamavacak, valnız, îşsizlik Sigortasından yararlanacaktır. Ancak, tasannın kanunlaşmasmdan önce kazanılmış olan «kıdem tazminatlan» müktesep hak olarak mahfuz tutulacak, işçınin bundan sonrakl çalıştıpı zamanlar için ayrıca kıdem tazminatı hesaplanmavacaktır. örneğin : Tasannın kanuniaştığı tarihte bir işyerinde 10 vıl çalışan işçi. Î0 vıl sonra isinden aynldıçı takdirde 10 vıllık rkıdem tazminatını» alabilecektir. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) *• * ' 'ğK J"~*~ "* '^ " C T ». ,,J, • • 'ytı letin endişeleri iraiij gibi güstermeye kalkısmachklarını, memleket ufuklarını bir gün aydınhk, ertesi gün karanlık göstermediklerinı bildirmiştir Aleni siyasî mücadele AP'nın memleket refah ve üm ranını hedef aldığını belirten Demirel, Türlc siyasî hayatının gelisme içinde bulunduğunu da belirterek şunlan söylemistir: «AP memleketin meselelerini serahatle ortaya kovmuş, bnnların çözfimlenmesi için bütün milleti elrafında toplamaya ve gayrete çağırmıştır. Türk demokrasisi ve Türk siyssî hayatı gelisme içindedir. Her gün bn gelişmenin daha da ileriye ve daha da iyiye gitti^ini görmekteyiz. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Kansere karşı yeni bir ilâç insan üzerinde de başarıyla denendi TOKYO, (AP) Japon tıp nzmanlarının kansere ksrşı gcliştirdikleri yeni bir ilâcı insanlar üzerinde de basarıyIa denedikleri açıklanmıştır. Prof. Dr. Hajıme Okamoto'nun yöneiiminde çalışan tıbbî araştırmalar ekibinın klinik deneylerden cesaret verici sonuçlar aldığı bildirilmiştir. Deneyler, Kanaza\va Üniversitesi Tıp Fakultesi Hastanesinde vatan kanserliler üzerıntîe yapılmıstır. Aynı fakultenin eczacılık bölümıinun sefi olan Okamoto, yeni ilâcın bazı hallerde kesin bir şifa sağladığını, bazı vakalarda, yavas sonuçlar verdiğini söylemiş, insanlar üzerindeki deneylerden önce, kobaylar üzerinde etraflı denemeler yapıldığını belirtmi'itir. Profesör, «Bütün deneylerin, istinasız ve başarılı olduğunn» da söylemiştir. LZAYDA DOLAŞMAKTA OLAN ARACI KARADA «APOLLO» (Dış Haberler Servisi) 19«» DA «APOLLO.. İLE AVA G1DİP GELECEK AMERİKALI ASTROXOTLAR EĞİTİM SIRASEST>A CAPE KENNEDÎ Amerikanın ılk «ApoUo» Uzay aracının şimdiye kadar denenmıyen kısmı da dün akşam yer etrafmdaii bir yörungeye atılmışur. 16 ton agırlığındaki araç, 1969 ortalaımda iki astronotu Ay etraIında bir yörüngeye oturtacak, uzay gemisinden Ay yüzeyine götürüp getirecektır. Deneme sırasmda Ay 380.000 fcllometre uzakta bulunduğu halde «Apollo, Ay böceği» nin bütün araçları iniş ve kalkış İçin gerekli manevraları yaparak astronotlarıa Aya inip yeniden havalanabilecek lerini gostermişlerdir. Houston uçuş kontrol merkezfnln müdürü Gene Kranz, aracın yerden 160 kilometre uzakJıktakl bir yörüngeye oturdugunu açıfclamıştır. «Saturn» roketi Atlantik üzerinden uzaya fırlatılırken, barmakta olan güneşin ışınları aracın alev ve dumanla çizdiği izi aydınlatmış ve yerdekiler ilgi çe kici bir manzara seyretmişlerdır. Daha sonra, «Ay böceğinin» pilotlu denemeleri de yapılacakür. 48 tonluk Ay gemisinin diğer iki kısmı (fiç kişilik komuta aracı ve onu des'.ekliyen Dervis aracı) daha önce pilotsuz uçuşlarda (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Kibrıs'ta Başkan Yardımcıhğı seçimi Dr. Küçük'e rakip çıktı: Yargıç Mehmet ZEKÂ (Dış Haberler Servisi) EFKOŞE Kıbrıs Yüksek Mahkemesi eski başkanı olan Kıbrısh Turk Hâkimi Mehmet Zekâ 25 Şubatta yapılacak olan seçımde Cumhurbaşkanı Yardımcılığına adayhğını koyacağını açıklamıştır. Mehmet Zekâ'ya göre. kendisine başvuran Kıbrısh Türk kuruluşları ve vatandaşları, bugünku Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük ile mücadele etmesini istemişlerdir. Zekâ'nm taraftarlan, Küçük'ün Kıbrısh Türklenn lideri olmak durumundan çıktığını ileri sürmektedirler. Saf nerede? Sol nerede? Ortaya diiştü. Mehmet Zekâ, Rauf Denktaşın Orta nerede? Adaya dönmesı imkânsızlığı kar Partiler içti. şısında adayhğını koymuştur. Partiler nerede? Mehmet Zekâ hâlen Avrupa Hepimizde, aramızda. Konseyı İnsan Hakları Mahke Vââ&âây, benim köse «»mesinde Hâkim görevıyle bulun kalttnîmmm... maktadır. Dün Avrupadan Lefkoşeye dönroüştür. [x] Bu meşhur tekerlemeMehmet Zekâ, Denktaşın yoktnönü'nün Konyalı C.H.P. lileluğunda Kıbns Türk Cemaat re gönderdiği mesajda «Mılli Meclisi Başkanlığına vekâlet Mücadelede, biç değilse, düseden Semsi Kâzımın kaym baman biliniyordu. Şimdiki dıişbasıdır. Şemsi Kâzım geçicı man belli değil» demesinden Türk yönetiminde egitim işleaklımıza geldi. Başlık uzayacaği rini uhdesine almıştır ve Dr. için, bugünlük, böyle yapalım Küçük ile açık çatışma hahndededik. dir. D. N. (Arkası Sa. 7. SU. S de) unün notıorı Cansıkıcı şeyter İnsan tabiatı eğer bir anorraallik yoksa can sıkıcılığa karşıdır. Ortalığın gul gülistan olmasını. her şeyin toz pembe gorünecek hâle gelmesini ister. Felâketlerden, üzüntii verici olaylardan hoşlanmaz. Aynı zatnanda geleceğe bağh cansıkıcı tahminlerle, tehlikelere karşı uyarılmakla da başı hoş değildir. Hele tuzu kuru. etrafa başka gözlükle bakanlarda bu psikolojik tezat büsbütün kendisini belli eder. Hem felâketlerden kaçmak, kurtulmak pesindedir. Yaşantısını, keyfini bozacak olaylarla karşılaşmamak istemektcdir, hem de tehlike uyarmalanna. başma gelecekleri daha önceden tahmin edip haber vermelere, kızmaktadır. tnönü'nün arada sırada yaptığı uyarmaların tepkiyle karşılanması bu bakımdan normal. Adamın keyfi yerinde, gözünde pembe gbzlük, dünya umurunda değil. Sadece Istediği statükosunun bozulmaması ve mevcut statüko içinde biitün mârifctlere devam edilmesi. Paşa ortaya çıkıp da gelecek güıılere ait tchlikclerden soz açınca. elbette keyfi kaçacak ve elbette keyfini kaçırana karşı olacak, küfredecek. Nedir diyor tehlike vc nedir Türkiyenin geleceğini kapkara göstermek? Şunun şurasında yaşayıp gidiyoruz. Kalkınma ise, Allaha şükür, juzde 6.57 lik hız üzerindc. Millî gelir dağılımı adalctli değilmiş, sosyal guvenlik sağlanmamışmış, bütün bunlar yeni kalkıııan bir ülkede olağan şeyler. Nasılsa bir zünırenin kalkınması hızlandıkça. o zümrenin dışında kalanlara da az da olsa pay düşecek ve bir gün Türkiye de Amerika gibi olacak. İrtica imiş. lâf. Aşın sol tchlikesiymiş, palavra. Kitlclerin birbirlcriylc çatışmasıymış, ordu varken imkânsız. İştc Türkiyenin tuzu kuru, kevfi yerinde insanı böyle düşünüyor. böyle düşündüğü için de uyaranlara baklı olarak kızıyor. Zira onun için Akdcnizdeki Batı • Doğu kavgası sanki Merihte cfreyan eder gibidir. Onun için İngiltcrenLn üsleri boşaltması, dolayısiyle denge bozuklufuna başka çareler aranması Türkiyeyi ilgilendirmez. Onun için Amerikanın Yunanistanı vurucu güçle donatacağı baherleri hanımı vizonla donatmaktan çok daha önemsizdir ve onun için doğuda Kürt meselesi diye bir şey yoktur, bütün melânet solcuların başının altından çıkmaktadır. Oysa bazı beylerimizin dünyayı ve Türkiyeyi böyle görmelerine. ya da görmek istemelerine karşüık, gerçekler başka biçimdedir ve Ister kızalım, ister köpürelim, gelecek, hiç de tç açıcı olmıyacaktır. Dışanda Akdeniz havuznnun kavgası gün geçtikçe büyümek Istidadındadır. Ortadoğuda. Czakdoğuda dengenin sağlanması için yeni tertipler yapıhyor. Amerikanın Yunanistanı desteklemek eğilimi İse ortadadır. İçeriye gelince: Partizanlılc alıp yürümüştür. trtica kol gezmektedir. Sosyal dözensizlik sınıfların arasını gün geçtikçe aç^or ve Türkiyeyl Iki kampUbğa doğru sürüklüyor. Kürt meselesinin sol uydurmasiyle. sol melanetiyle ilgisi yoktur. Yıllardanberi bütün dünyada devam eden ve bizim yöneticilerimizin umursamadığı çabalar son zamanlarda artmış, Barzanî'nin Iraktaki hareketine paralel olarak kurulan, Londra, Paris, Washington ve diğer büyük sehirlerde şubeleri olan «Kürtleri kurtarma derncklcri1» eyleme geçmişlerdir. Nitekim Belgrad toplantısında ahnan kararlar, Kürtlerin Türkiye içinde yeraltı faaliyetlerine bjz vereceklerini göstermektedir. İşte iç sıkıcı, can sıkıcı haberlerden bir kaçı. Fakat buna rağmen hepsi Türkiyenin geleceği için tehlikelerle dolu, hepsi Türkiyeniıı geleceğini karartan olaylar. Ve ne yapalım ki hoşlanmasak da hepsi gerçek... I Blaiberg, jimnastiğe başlayacak kadar iyi CAPE TOWN («.».) Kalbl degistırılen hastalardan hayatta kalan tek kışi olan Dr. Philip Blaiberg, be den eğitimine başlıyacak kadar iyi leşmlştır. 58 yaşındaki emekli disçinln eji. gazetecilere Blaiberg'in iştahının yerinde olduğunu söylemiştir. BİR ' DAKIKA: " Başlıksız (X) Sunay ile Faysal, Kıbns ve Ortadoğu'yu görüştü RtTAD, (a.a.) Suudi Arabıstanı zıyaret etmekte olan Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, ile Kıral Faysal arasındakı resmî görüşmeler cîün Başbakanhk Sarayında yapılmıstır. Saat 1130 da Saraya gelen Sunay, Saray merdivenlerinde bizzat Kıral Faysal tarafından karşılanmıştır. Iki Devlet Başkanı arasındaki gö rüşmeler 45 dakika sürmüstür. Görüşmelere iki ülke heyetleri de katılmıştır. Resmi bir açıklama yapılmamakla beraber, görüşmede, iki ülkeyi ilgilendiren çeşitli konulann ele alındığı ve bu arada uluslararası ^orunlar üzerinde durulduğu sanıl(Arkası Sa. 7, Sü. T de) Kalb ameliyatında dokran kullamlıyor MOSKOVA, (a. a.) «Tass» Ajansı, Ermeni operatörlerin, Erivan kliniklerinde, kalb ameliyatları strasında, bu orgaıun adalelerini takviye etmek için, başarıyla «Dakron»dan dokular kullandıklarını bildirmiştir. SIS, DENIZ TRAFİĞİNİ AKSATT1 Dün, özeUikle Boğaz ve liman çevresinde görülen sis, deniz trafiğini aksatmıştır. Resim sis sırasında Galata Köprüsü'nden alınmıştır. 4 (H) bombasının Zrönland'da buzu delip sulara gömüldüğü anlaşıldı Bir Alraan t5İllm heyettae göre «Istantulun ha\ası on paket ligaraya bedel». Gazeteler Zonguldok ye Ordu'da okullor, "grip,, solgını yüzünden totil edildi ÎSTANBUL'A GtDEYOZ, HİÇ OLMAZSA CIGARA MESARİFİNDEN TULALIM DEDİK... KUR ECVET GÜRESÎN rYASHİNGTON Grönland'ın Thule bölgesı >akınlannda, bir buz dağının üzerine düşerek parçalanan Stratejik Hava Kuvvetlerıne bağlı «B52» bombardıman uçağının taşıdığı dort nükleer tılihın buzları üelip iulara (Arkan Sa. 7, Sü. 4 de) (Dış Haberler Servisi) Gnp hastalığının salgın halıni alması uzenne dun, Zonguldak v« Ordu illeruıdeki bütun okullar Pazartesi gününe kadar tatil edilmiştır. Ordu'da oğrencilerin dörtte bırı. Zonguldakta ise üçte bırı hasta yatmaktadır. Bu arada Ağn"da havaların soğuması uzenne okulların tatili, tekrar bir hafta uzatılmıştır (Yurt Haberleri Servisi) ÇIĞDAN3İŞÇİ ÖLDÜ Doğu Anadolu'da karakış, bütün şıddetıyle devam eder ve Karadeniz bolgesmde şiddetli yağmurlar başlarken; Diyarbakır'da Karakay barajı sondaj işçilerinden Mehmet Ozbay, Cafer Balkaya ve Kerım Oral, santiyeye giderken. dağdan kopan bir çığın altında kalarak, dlmüslerdir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog