Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

ÇIKTI Biitün kitapçılardan arayınız. ARAT KİTABEVİ: Ankara Cad. No: 45/10 İstanbul. Tel: 27 65 22 Reklâmcüık: 4970/684 ARASINDA İKİ AŞK Ünlü Macar yazan FERENC KOERMENDİ'nin en son şaheseri umhuriyet KTJRUCUSU: YUNUS NADt £1/1968 den itibaren ulanacak olan 44. yıl toyı 15620 Telgrsi v e m e k h ı p adresü Cumhuriyet Telefonlar : 22 42 90 22 42 96 İstanbul Posta Kuhısu: tstanbul No. 248 2 2 42 97 2 2 4 2 9 8 22 42 99 SaU 23 Oeafc 1968 GeHr Vergisi Gen ile 980 sayıb Gelir V nnu 250 Kuruuş tNKİLÂP ve AKA KİTABEVLERİ Üâncıkk: 4382/681 Komisyon, 1968 Bütçe Tasarısını kabul etti CHP, 2 gensoru önergesi verdi Muhalefet, oturuma 40 dakika girmedi Vergi gelirinin arttırılması istendi Bütçeye 190 milyon liralık ilâve yapıldı, Maliye Bakanı konuştu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Blaiberg taburcu edildiği gün evinde şampanya partisl verecek 1968 Konsolide Dcvlet Bütçesi, dün Bütçe ve Plân Karma Komisyonunda kabul edilmiştir. Komisyonda, bütçeye 190 milyon lira civannda bir ilâve yapümıştır. 1968 Konsolide Bütçesinin raporu hazırlandıktan sonra, Cumhuriyet Senatosuna sevkedilecek ve daha sonra da Millet Meclisinde görüşülerek, en geç Şubat sonlarında kanunlaşmış olacaktır. Dünkü görüşmeler sırasında üyeler, çoğunlukla, vergi gelirlerinin arttırılmasını ve Devlet Personel Kanununun bir an önce uygulanmasını istemişlerdir. Barnard: n Dr. Shumvvay yeni denemelere girişmeli,, (Dış Haberler Senisi) Seçim Kanununa karşı Meclis'te engelleme başladı Makarios, Türklerin seçimlere katılmasını önlemeğe ça/işıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CAPE TOWN, Elektrikli Bulutlar ayram Gazetesine yazdıgı ı başyazıda, devrimlerin milI letçe benimsendigini ileri sürerek bize iyi günler ve mutln yannlar mtijdeleyen 8ayın tnönü, aradan henüı üç hafta Keçmisken, bugün o giizelim iyimserligini yitirmis görunmektedir. C.H.P. konya II Kongresine gönderdiçi mesajda, önümfizdeki günlerin önemine ve teblikelerine deginen Sayın Genel Baskan, anlasılıvor ki, hükuroetçe pek yakında Millet Meclisine sunulacak olan Secim Kannnu lle ilsili tasarıdan ötürö kaygı durmaktadır. Bövle bir tasanmn hazırlanmakta oldngu uzuıj bir süredir bilindiğine, battâ bn konoda C.H.P. ile A.P. arasında bir uzlaşmaya varıldıgı söylentileri ortada dolastıŞına göre, Sayın înönü'nün üç bafta önceki iyimserlifini şimdiki kötümserliğe dönüstüren nedenlcri anlamak oldukça güçtür. Ulusal artıklar sisteminin kaldırılacagına dair A.P. sözcüleri tarafından sık sık tekrarlanan haberleri C.H.P. yetkilileri buçüne dek hiçbir tepki göstermeksizin sessizce karsılaraıslardı. Kamu oyu da bn sessizliü kabul anlamına yormnştn. Bu itibarla iki gündür göze çarpan ve gittikçe artacaga benzeyen bunalım havası biraz saşırtıcı olmtıştur. Dünyada hiçbir düzen mükemmel olmadıâı cibi sürekli de degildir. A.P.'nin tek basına iktidara çelememesini sağlamak amacı ile konnlan «Ulusal Artıklar» sistemi 1965 seçimlerinde bu amacı çerçeklestirememis, A.P. hem Mecliste, hem de Senatoda ealt çogunluğo elde etmistir. Ne var ki, bu çoçunluk Anayasayı deçistirebilmek için gerekli üçte iki coğunlugnn bir hayli altında Ralmıstır. Ulnsal artıklar gistemini kaldıracak olan tasarıyı kanunlastırabildiği takdirde A.P. iktidarı. yasama organları çerçevesl içinde daha da güclenecegini ve vüriirliikteki Anayasamızda gerekli buldngn degisiklikleri vapabilecejini düşünmektedir. Bu düsüncelerinde A.P. haklı mıdır? Ulusal artıklar sistemi yürürlükten kalkarsa iktidar partisi önümüzdeki seçiralerde üçte iki çoğunlu$u saglayabilir mi? Sağlarsa yürttrlükteki Anayasamızda ne gibi deeisiklikler yapmak ister ve istediklerini ne dereceye kadar gerçekleştirebilir? Bu hnsusta simdiden ne söylense elbette bostur. Ancak, Sayın tnönü'nün açığa vurduğn kötümser duygulara bakılırsa, A.P. iktidannı saran egilimlerin demokratik rejimin yakın geleceği bakımından birtakım teblike bulntlsn ile yfiklü olduguna hükmetmek gerekmektedir. İki yıldır Sayın Demirel'e olafanüstü bir sempati gösteren, her tırsatta onnn koluna girerek beraber resim çektirmekten kıvanç duyan, dış politikada hükumeti desteklemeyi âdeta prensip edinirken iç politikada bemen biç ses çıkarmayan Sayın Inönü, bu davranışı ile belki partilerarası iliskilerin yumnşamasına yardımcı olmuş, ama zannımızca C.H.P.'ye dinamik bir güc kazandıramamıştiT. Bu itibarla •lusal artıklar sistemini vürür Sunay, Suud? Arabistan'da üney Afrikalı kalb nakli uzmanı Profesör Christian Barnard, Amerikada kalbi defeistirilcn Mike Kasperak'ın ölümünGörüşmeler den iizüntü duydngunu belirtCHP*li A!i Şakir Ağanoğlu, Türmiştir. e kiyede millî gelirin .'ol5'i kadar Ameliyatı yapan Doktor Shumvergi alındığını. bunuorahatça",'t way'i Kasperak'ın ölümünün u25'e çıkanlabileceğini belirtmis, mutsuzluga diisürmemesını teözetle şunlan söylemişHr: menni ettigıni ifade eden Prof. •Zirai vergi daha çok gelir *aiBarnard, «Dr. Shnmway'in yeni layacak şekilde islâh edilmeiidir. denemelere girisecegini umarım» Kara nakliyatma vergi konulman demiştir. Dr. Barnard'ın isaret doğru değildir. Otobü* yoleulannettiğine göre, bir kalb nakli »dan vergi alinabilir. Sinemalar v« meliyatına ihtiyaç gösteren haseğlence yerlerinden de devlet vertalar genellikle diğer organlarıgi alabilir.. nın da faaliyetleri zavıfiamıj «Ağanoğlu, bir devalüasyon tehll ğır ha^talardır kesi gördügünü belirtmis: «Ben devalüasyona karfiyım. Dışanya borç 15 yıl öncesine göre luyuz, devalüasyon dısanya borçlarunızi daha da arttırılacaktır. ACape Town'da. kalbı degıçtirilma, resmî kura nazaran ayn ayrı dikten sonra yasamaga devam ekurlar tatbife ediliyor. Dı? ticaret den Diş Tabibı Philip Blaiberg. açığı genişlenıeğe devam ederse bir taburou olup da evine döndüğü devalüasyon zorunlu hale gelir» vakit bir şampanva parti<:ı veredemiştir. cejini ve o günü sabırsızlıkla bekledi»ini sövlemistir Personel Kanunu Groote Schuur Hastanesinde CHP li Re$it Ülker: •Kalkınma bır sözcü, Blaıberg'ın her Eİın için önce devlet personelinin kalbira? cfaha ıvılestıgıni bıldirmıskmması lâzımdır» demiş, Personel tir. Blaıberç 20 gün evvc! ameliKanununun uygulanmasını istemi?, yat geçirmis olup son kalb rieâisderneklere yardun yetkisinin Batirme amelivatlarınria >:ağ kalakanlar Kuruluna verilmek istenmebilmıs t«"k kimsedir sini tenkit ederek bunun dedikodu lara sebep olacağını öne sürmüî* Her gün biraz daha iyi tür. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Doktor Barnard, Kasperak'ın ölümüyle ıluilı konusmasında, açık kalb amelivatlannın 15 vıl kadar önceki haşlangıcında bajarısızlık oramnın "50 ılâ *o7O arasında oynadığını hatırlatmıs, kalb nakli ameliyatlarında uzmanların, mevdana gelmesi muhRlYAD (a.a.) Suudi Arabistemel komplikasyonlara karşı hatan'a 5 gün sürecek resmî bir zizırlıklı olmalan gerektiğini sözyarette bulunmak üzere, bugün lerine eklemistir. Türkiye saatiyie 14.59 da Riyad'a Cspe Town'daki Groote Schnnr gelen Cumhurbaşkanı Cevdet SuHastanesinin ba^ısıklık nzmanı nay, Kıral Faysal Ibn Abdülâziz Dr. Botha da, hastalannın ölüEl Suud, Altes Prens Sultan tbn münden sonra Amerikalı dokAbdülâziz Kİ Suud ve Riyad Böltorlar hesabına dnydntu üzüntüge Emiri Sultan Salman tarafınyü ifade etmis. ameliyatın klidan çok samimî ve parlak bir tönik safhasında mfinakasa eötürrenle karşılanmıştır. mez bir basarı ile sonnçlandıgıSuudi Arabistan'a resmi ziyanı, Mike Kasperak'ın ölümüne reite bulunan ilk Türk Devlet Başbaska sartlann yol açtıginı bekanı olan Cumhurbaçkanı Sunay, lirtmistir. hava alanında verdiği demeçte, | •Bu mukaddes ülkeye gelmij ol | maktan derin bir bahtiyarlık his , setmekfeyim.» demiştir. İki devlet başkanı arasmdakl görüşmelere, bugün başlanacaktır. 6 Seçim Kanunu Tasansının Meclise gelme ihtimali karşısmda CHP'liier, enKıbns Rum yönetimi sözcüsünün, Cumhurbaşkan gellemeye girişmek üzere, hazırladıkları gensoru önergelerinden 2 sini, dün Mec Yardımcısı seçimlerinin hukukî dayanaktan yoksun bulunduğunu ileri sürmesl lis Başkanhğına vermiş; bu arada MP, üzerine, Kıbns ve geçerli olmıyacağınıbu konuda bir Türk cemaati sözcüsü CHP ve TİP Milletvekilleri, AP'nin MU açıklama yaparak «Bu seçimler, hukukî, meşru ve let IVIeclisi iç tüzüğünün 89. Maddesinin geçerli olacaktır» demiştir. değiştirrae çabasımn son Türk cemaati sözcüsünün açıitlaması şöyledir: safhaya geldiğini dikka«Kıbns Anayasası, CumnurbajDerneklere te alarak, Meclisin dünkanı ve Cumhurbaşkan Yardımcı> kü oturumuna. 40 dakika 19 milyon sı seçimlerinin ne şekilde ve hangeç girmişlerdir. gi esaslar dahilinde yapUacafina tahsifi edildi dair arık rtükümleri ihtiva etmek (İktidar Partisi, iç tütedir. Kıbns Rum vönetimi 25 Şu. züğün 89. Maddesini debatta Cumhurbaşkanlığı seçimleğiştirmek suretiyle, genrine gidilmesi volunda tek tarafsoru önergelerinin haftalı olarak karar almış ve bu karsrını anî ««kilde tek taraflı olarak mn sadece bir gününde ilân etmis ve böylece Anayasanın görüşülmesini sağlamak bu husıısa lişkin âmir hükümleistemektedir.) rini ihlâl etmistir. Anayasa gereğince Rum cemaatiyle birlikte Kıo Gensoru önergeleri Meclıs Başkanhğına sunulan önergelerın Orhan Bırgit, Ali thsan Goğuş ve Hayrettin Uysal tarafından verilen ilkmde Turizm ve Tanıtma Bakanı Nıhat Kurşad hakkında: Nazif Aslan. Reşit Ülker, M. K. (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Dağıtımı Bakanlar Kurulu yapacak DemireTih"; înönü r nüıT sözleri hakkında düşüncelerini soran gazetecilere cevabı: "Bu gibi lâflarla Türkiye kalkınmaz,, lıllardır, scssız scdasız Büvük . , e r i İÇin ç ı k a c a k M e c l i s t e n k e n d i «Seref Tahsisatı» kararını bekliyen göğsü Istiklâl Madalyalı Gaziler, nihayet bn tasarının Meclis'e geloıesiyle toplantıları bizzat izlemek üzere, birer ikiser Ankara'ya gelmeye başlamışlardır. Resimde; Kilis'in Merdanlı köyünde oturan 102 yaşındaki mücahit Arif Çelik, elinde değneği ile yollara düşmüs halde. görülüyor. (Fotoğraf: Ahmet BARUTÇU Kilıs) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ismet İnönü'nün. partisirün Konya kongresine gönderdiği mesajda «Millî Mücadele devrinde oldağu kadar gelecek günler önemli ve teh likelidir» şeklindeki sözleri, bajkent siyasi çevrelerince çeşitli yorumlara yol açmıştır. Bazı çevreler tnönünün, «Apacık, ortada gorünmez büyük tehlikelerden» bahsetmesini, parti içindeki hoşnutsuzları «hosnut etmek için» ortaya attığı şeklinde yo rumlarken, bazı çevreler de şu gö riişü öne sürmektedirler: •Son Kıbns buhranıyla da bu gibi sıkışık anlarda hükumete yardımcı ounak prensibinden aynlma yan lnönünün kişisel davranışlarile da iktidarı hoş tutarak rahat cah}ma fırsatlan tanıması, iktidar tara fından yanlış anlaşılmıştır. En akışık anda ana muhalefet partisinin desteğini gönnesi, iktidar tara fından değeri anlaşılmayan bir dav ranıj» olmuştur. (Arkası Sa. 7, Sü. S de) <Cnmhuriyet Bürosu) Demek, birlik. kuruluş ve .benzeri. .teşekk.üllere yardjmlar bundan böyle Bakanlar Kurulunca tesbıt olunacaktır. Geçen yıllarda Maliye Bakanlığı bütçesind'en yapılan bu çeşit yardımlar, bu yıl. Maliye Bakanlığı bütçesine konulmamış, ancak. venı bir fasıl açılarak buraya konulan 19 milyon lıranın dernek, birlik ve kuruluşlara daSıtımının Bakanlar Kurulunca tesbit olunmak suretiyle yapılacağı belirtilmistir. Ayrıca, Maliye Bakanlığı bütçesinde belirtildiğine göre, «Dernek ve tesislere genel bütçeden yapılacak vardım esaslan hakkında kannn tasansı» hazırlanmış bulunmaktadır. Yapılacak yardımlar bu tasan kanunlaşırsa burada belirtılen hukümlerle denetlenecektir. Maliye Bakanhğı bütçesi, dernekler faslına sadece sıyası partilere verilmekte olan 6 milyon liralık ödenek konulmuştur. rıs Cumhuriyetinin ortagı bulunan Türk cemaati. Anayasanın bu konuda kendisine tanımış oldugu hakları istimal edebilmek için rine Anayasanın ve bu husust* mert kanunların derpis ettiği es^s ve usul çerçevesinde Cumhur başkanı Yardımcısı seçimlerine Ritmek mecburiyetinde kalmıştir. Cumhurbaşkanı Vardımcısı ve üç Türk Bakan tarafından yayınUnan Cumhurbaşkan Yardımcısı «e çimi ile ilgili resmî ilânda hukuki bakımdan durum izah edilmıj bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı seçimleri ne kadar geçerli olacak sa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) DAKİKA: ^ Tahla eksikliği Koskoca, uçsuz bucaksız Okyanuslarda, iki gemi çarpışır. tnsanın «gidecek yer mi bul»madınız be kaptanlar? AlabOdiğine boş sulan bırakıp da bnrun buruna gelecek ne var?» diye sorası gelir. Hiç sınırsız, git gidebUdiğlne sonsuz, gökyüzünde iki nçak birbirine toslar. tnsanın «ne tstlr bu, be püotlar? Etrafuuzdald bomboşlnğu görmez misiniz?» diye düşünesi gelir. Hadi, bunlardan, birincilerin puslaları bozuktu, ikincilerin yükselme • alçalma âletleri işlemiyordu deyip geçelim. Ya Marmaraya ne demeli? Dörtbir tarafı boş, ve kalkınmaya muhtaç sahilleri bir kensra atıp da, iUâ, güzelim Pendi| e tersane yapmakta direnenleri nasıl izah edelim? Bunlarm nesi bozuk acaba? D. N. Mediü'te bir yifjııt gazi Yeni Yönetmeliği protesfo için 7 bin öğrencı Mersin'de dersfere grrmiyor MERSIN (a a) Mersin'de orta öğretim gören 7 bine yakın öğrenci, yeni sınıf geçme yönetmeliğini protesto amacıyle, bu sabahtan itibaren derslere girmemeye karar vermistir. ÖgTenciler, yeni sınıl geçme yönetmeliğinde kendi aleyhlerine ait bir çok madde bulunduğunu, bu maddeler kaldınlmadığı takdirde derslere girmeyeceklerini söylemişlerdir. Said Arif TERZİOĞLü Ankara'dan uğurlanış ANKARA, (Cumhuriyet Bflrosn) Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay dün sabah saat 9.30 da Türk Hava Kuvvetlerinin «Herkül» tıpi bir uçağı ile Suudî Arabistana gitmiştir. Sunay, Hava Alanında verdiği bir demeçte, «Takın ve Ortadoğunun kritik bir devresine tesadüf eden bn ziyaretlerimin, iki dost fllke ile muhtelif alanlarda mevcnt köklü ilişkilerimize yeni katkılar sağlıvacağını ömit ediyorum» demiştir. (Arknsı Sa. 7. Sü. 5 de) Din adamlan, Hac geıileri için uyartldı NUkleer silâhlar taşıyan uçak düştü WASHİNGTON, (AP) Pent* gon tarafmdan dün açıklandıfın» göre, nükleer silfthlar taşımakta olan bir (B 52) bombardıman uçafı, Pazar günü Greenland'da düşmüştür. Savunma Bakanhğının bir sözciisü, uçakta bulunan nükleer sUahlarının başlıklan t* kıh olmadığı için herhangi bir nükleer infilAk tehlikesinin bahis konusu olmadığını açıklamıştır. Uçakta bulunan 7 kişilik mürettebatın 5'inin kurtulmuş bulunduklan kesinlikle öğrenilmiştir. Şlmdiye kadar kaza yerlnde sftdec bir cesedln bulundugu, digerinin de aranmakta oldugu blldirUmektedir. ANKARA, (Cıunhuriyet Bürosu) Diyanet İşleri Başkanlıgı görevine getirilen Lütfü Doğan; Müftülüklerden, Hacca gideceklerin çeşitli konularda uyanlmasını istemekte ve «Hacı adaylaruıın memleketimizde bulunan eşyaları gittikleri yerden Jİması»nı öğütlemektedir. Bu konudaki tamimde, müftülerin hacı adaylanna şu hususları öğütlemesi istenmektedir: «Hac ibadetinin kimlcre farz olduğu ve hac ile Ugili vecibeler hutbelerde balka anlatümalıdır. Hacı adaylannın kıyafetleri düzgün bir şekilde olmalı. hasta olanlar iyUeşmedikçe seyahata çıkmv malıdır. Kıyafetleri, malî dnrumlanna göre düzgün olmalıdır.» (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Meclisin uzun, mermer koridonında toplanmışlardı... Göğüslerinin sağında kırmızı kurdelâh Istiklâl madalyaları asıh idi... Kiminin kolu omuzundan ahnmış, kiminin gözü, kiminin bir başka uzvu noksandı... En temiz giysilerini giymişler, te miz gömlek, yenice kravat bağlamışlardı... Bükük bellerine rağmen, dik. askerce konuşuyorlardı. Çanakkalede, Irak cephesinde, Filistin'de, Romanya'da 6. Kolordu'da Halim Paşanın komutasında, Galiçyada 15. Kolordu'da Harputlu Yakup Şevki Paşanın komutasında çarpışmışlardı. Çoğu Yakup Şevki Paşa, komutasındaki birliklerle Imparator Wilhelm'i dize getirmişti. •Göğüsleri Kırmızı kurdelâlı Gaziler» Kafkas, İstiklâl Savaşı; Inönü, Sakarya muharebeleri ve Büyük Taarruzdan sonra hayatta kalanlar gazi olmuşlar. îstiklâl madalyasma hak kazanmışlardır... • •• Ve... şimdi de. Meclis'ten •Fakr ü hal» içinde bulundukları için kendilerine «Vatani hizmet tertibin den» maaş bağlanmasını istiyorlardı... «Acz» içinde idiler... «yiyecek ek meğe muhtaç olanlan» göğsundeki madalyası ile köşebaşlaruıda «dilenen^leri vardı aralarmda... Şimdi de... Milletvekillerinin rik kate gelmesi, «Vatani hizmet tertibinden» kendilerine maaş bağlanması için koridorlarda onlara dert yanıyorlardı. Biri dertleniyordu... Y«İT»rnııdan, yakarmadan... •Zaman oldu. 3 ay çizmeml eıkarmadun ayağimdan...» Bir başkası sağ omuzundan alınmış kolundan dolayı boş ceket kolunu göstertip: « tşte, şu kolum da kaybolm»saydı. emin olun devlete yük olma yı aklımdan geçirmezdhn. Ben savaşırken tabancami bile kcndim al mıştım... 7.54 lira vermiştim, savaş (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Çorba sistemi Orta öğrenimdeld yeni sınıf geçme yönetmeliği Nasretön Hocanın kar helvasına benzedi. A»lında onun helvası bu yönetmeligin yanında çok daha akılbca kabr. Çünkü hiç degilse fcdmseye zaran yoktur. Dygulaması gösterdi ki, verim nayret verecek derecede düşmüştür, öfrenciler bu gidişle sapır sapır döküleceklerdir. Yönetmelik, b & fızlık usulünü kaldıracağına. büsbntün yerleştirmektedir. Neden böyle oldu?" önce isi basitten alalım. 100 uzerinden not verümesinîn d«vandığı temel, öğrencinin tara yeterll olnp obaudığinı ölçerlten işi piyangoya bırakmamaktır. Bunun İçin 100 uzerinden not, çok somlu nnsvlarda uygnlanır. Amerikan sınav metodlannın e«ası testtir ve notlar da bu yüzden yfiksek tutulur. Üç sorulu beş sorulu sınav arda 100 esasını nygnlamak hem güçtür, hem de gereğı yoktur. Hele müzik T'bi, resim çibt, beden terbiyesi gibi, daha çok yetenekle flgili derslerde 100 uzerinden not vermenin güçlüğü açıktır. Bn bakundan tnesele önce sınav siste miyle not sisteminin çatışmasından baslıyor. tkincl nokta da şu: YBnetmelik gnıp dermlerl »yinyor. Fen grapn, toıyal bilimler gnıpu şeklinde. Grupa giren derslerin ögretmenlerinin verdikleri notun ortalaması alınacak. Bir kısım dersler ise gnıp dışında kahyor. önce öğretmenleri ayn yetenekte ve ayn ayn olan gnıp derslerinde çekişmeler baslıyor, arkasından gnıp dışındaki derslerin öğretraenleri kendi baslanna buyruk olduklan için psikolojik bir dürtüyle not takdirini 1üşük tutuyor. Böylece çocafnn ya ortalaması dfişüyor, ya da dört dersin yanına biri daha eklenince başarısız oluyor. Bfltfin bunlann yanında a sıl ve önemli sebep orta öjrenimdekl ders programlannm hâlâ esküikten kurtulamamış olmasına karşılık bizim sınıf geçme işini modemleştinnek istı>memizdir. Oysa öğrenimin bir kül olarak ele alınması ve si«temlerin ona r5re yeTleştiri'jn»1si gereklidir. Türkiyede çocuk Okokula* hi tirir, ortaokulda meselâ coğrafva başlar. Üç yıl Türkiye ile birlikte Asyayı, Avrupayı, Afrikavı v.b. okur. öylesine oknr ki Af rikadaki filân nehrin ne kadar uzun ne kadar geniş olduğu bile öğretilmeK istenir. Sonra liseve geçer, aynı konulan bira* daha tefermatb olarak tekrar OLAYLARIN ARDINDAKI laşe Bakanlığı kurulması teklif edildi ANKARA, (Cumhuriyet Bfirosu) Kars Senatörü Mehmet Hazer (CHP) besin maddelerinden çikâyetleri ve besin maddeleri fiatları kontrolsüzlüğünü dikkate alarak, bu işleri düzelt mek üzere bir «laşe Bakanlıgı» kurulmasını istemiştir. Senatörün bu konu ile llgill ola rak hazırladığı ön tasarıda gon zamanlarda besin maddelerinden zehirlenmeler ve hastalanmaların çoğaldığını, besin maddeleri üzerinde fiat oyunları, stok bileleri yapıldığını, besııı maddelerine hilelsr kanstınldı ğını ve Türkiyede beslenme den gesizliği olduğunu belirterek Türkiyede besin işleri ıle ujraşan bütün kuruluşların bır t«!>e Bskanhğı halıne getırılmetı öngörülmektedır. Kaatil bir kahveci için önce 48 yıl ağır hapis cezası sonra da tahliye kararı verildi Alâeddin BİLGİ Adliye tarihinde ilk defa bir kaatil, dun 48 yıl 4 ay hapse mahkum edildıkten sonra, hürriyetine kavuşmustur. Bu enteresan mahkumiyet ve tahliye kararı, çehrimiz 3. Ağırceza Mahkemesi tarafmdan, Beyoğlu'ndakı bir barda SeUhattin Yılmaz'ı öldüren kahveci Nedim Okuyan hakkınd» verilmi|tir. (Aıkan Sa. 7, Sü. 3 de) NADİR NADİ (Aıkası Sa. 7, Sü. 5 de) eder. Tekrar ede ede öğrenclye gina gelir, dersten soğur. Ama not almak için de bâfız gibi ezberler. Bioloji dersinde meselâ arının anatomisini öğretirler. Tarihte Mısır firavunlannın isimleriyle ölüm vülannı hıfzetmek zorundadır. Bu, şüpbesiz bir sistemdir. Ama çoğu ülkelerin vazgeçtigi klâsik bir sistemdir. Şimdi biz ana programı olduğu gibi bırakıyoruz, sadece çocuk bnnlan iyi hazmedebiliyor mu. daha doğrusu iyi ezberliyebiliyor mu diye yapılan sınavlanr şeklini değiştiriyonız, dersleri gruplara ayınyoruz. Üstelik test usulünü bilmiyen, öerencileri, öğretmeııleri de bu klâsik ve bazı dersler bakımından faydasız sistem içinde ancak testle yiirfiyebüecek bir yönetmelikle karşı karşıya bırakıyoruz. Şimdi basarı oranı düşüktür, diyorlar. Tabii düşük olacaktır. Ve düşüklük, yönetmeliğin orasını burasını degiçtirmekle düzelmivecektir. * ' * * •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog