Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

^R wv ROMAN KİTAPLIĞINIZA YENİ BİR D f t j En Buyuk Yaıarların En Guıel Eserlen £ ZŞAHESER ROMANLAR" Tarihl hayat hikâyelerinın sabeserl I W KENYON «2 5 JOSEPHINE V Çevtrenı COLTEKİN 44. yı/ soyı 15619 umhuriYet KURUCUSD: rüNTJS NADİ TelgraJ v m e k t u p adresi: Cumburiye» Teleiotüar : 22 42 90 22 42 96 Istanbul Posta Kutusu: trtanbuJ No. 246 2 2 4 2 8 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Unlu "VlafSfr Yazan FERENC KOERMENDI"nm en son şâheserl ÇIKTI • Butün Kitaf ARAT KİTABEVI: No. 45/10 • tstantj Ankara Bayıı: AKAY Kjtabevı. Reklâmcıiık (4971) Tel: Pazortesı 22 Occrir f9*8 Maliye gelir bütçesi raporunda personel rejiminin malî uygulamasma geçilmesi istendi Ecevit'e göre yeni Paktta Türkiyenin yeri yok işcilerin asgarî eğ/ence ve ücret hesabında kültür gideri alınacak de gözönüne Memurlarm %66'sı 500 liradan az maaş alıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) aliye Bakanlığı ile 1968 gelir bütçesi» hakkında Mesut Erez (AP), Lutfi Tokoğlu (AP) ve Şefik İnan (C11P) tarafmdan hazırlanan raporda Devlet Personel Kanununun biran önce uygulanması istenmekte, bu uygulamada malî yönden büyük bir zorluk bulunmadığı öne siırülmektedir. Raporun bu bolumünde devlet memurlannın çogunluğunun 500 liradan az aylık aldığı belırtümektecür. Raporda bu konuda ozetle şöyle deruimektedır: «Devlet Memurlan Kanununnn aradan 2.5 yıl geçtiği halde butünii ile uygulanmadığı malnmdur. Halen bu kanunun kapsamına giren ve adedi 450 bine \aklaşan memur, mustahdem, vevmiyeli ve sozlesmeli personel kadrosu mevcuttur. Bu kadrolarda çalışan kamu personeli haklı olarak Devlet Memurlan Kanununun mali hukümleri ıJc birlıkte uygulanmasını beklemektedirler. Başbakanlık mucibı ile kurulan bir komisvonun, Devlet Memurlan Kanununun uygulanabilmesi için gerekli kanun tasarısının metnini ve gerekçesini, 68,000 il öıel idaresi ve belediye personelini de içine alacak şekilde hazırlayarak 1967 yüı temmuz avı su* nunda Devlet Personel He\etın« intikal ettirdigi ve Devlet Personel Heyetinin o tarihten bu jana bu tasarı üzerinde çalışmakta olduğu anlaşılmaktadır. Devlet Memurlan Kanununun. psikolojik ekonomik ve mali jonden en kısa zamanda uygulanması zorunIndur.» Inönü: "Gelecek günler önemli ve tehlikelidir.. CHP, AP'nin tek basına iktidara gelebilmek için Millî Bakiyeyi değistirmek istediği göriişünde. KONYA Konya CHP İl Kongresine bir mesaj gonderen Genel Başkan İnönu «aya|;ında ufak bir yanık» olduğu için gelemediğini belirtmis ve «Millî Mücadele devrinde olduğu kadar gelecek günler önemli ve tehlikelidir» demiştir. Kongreve Katılarak bır konus^ ma japan Genel Sekreter Bulent Ecevıt de muhtelıf konulara değınmış, bu arada A P.'nın, tek başma ıktıdara gelebilmek ıçın Mılli Bakıye usulunu değıştırmek istedığını sovlemıştır. (Arkası Sa. 7. Su. 1 de) • Atina, tanıma karanmızı "çok iyi,, karşıladı Papadopulos'un yeni bir darbe teşebbüsünü atlattığı söyleniyor K. DAPONTE bildiriyor ATINA Papadopulos hükümetının geçtığımız çarşamba gunu bır kısım cunta subayları tarafmdan gırışılen yeni bır darbe teşebbüsunu atlatmaya muvaffak olduğu soylentılerı devam ederken, Türkoenın hafta sonunda yenı yonetımı tanıması başkenttekı hükümet çevrelerınde memnunluk uyandırmıştır. Resmi çevreler, Türkiyenin bu jesünı «çok iyi» karşıladıklarmı gızlememektedirler. Turkıyenuı bu ınsıyatıfı her ne kadar Kıbrıs meselesının çozümü amacıyla aldığı bılmiyorsa da, 13 aralık olaylarmdan bu yana hiçbır yabancı ulke ıle dıplomaUk ilişkıler kuramamış olan Papadopulos yonetımı ıçın memnunluk verıci olmuştur. Su ana kadar resmi bır yorum yapılmamış olmakla beraber Türkiyenin, yenı Yunan yonetımıni tanıması ıle ılgılı haberler, sansurlu Yunan radyo ve gazeteleri tarafmdan yajınlanmıştır. Yabancı gozlemciler bu arada, bu jestın Turkıyeye bır iyi nıyet gosterı>;ı olarak «puan kazandırdığını» da eklemektedırler Aynı gozlemcılerm kanısmca, Kıbrıs konusundakı son gelışmeleri izlıyen Türkiyenin bu tutumu da meselenm çozumu yonundeki çalışmaların ılerledığmı gostermektedır. Yetkili çevrelere göre, yabancı ülkelerm Papadopulos yönetunmi tanımaları 14 aralıktan beri Roma" (Arka<ı Sa. 7, Sü. 6 da) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Çımento Sanajıı Işçılen Sendıkası (Çımselş) Genel Kurulunun son gunun konuşan Çalışma Bakanı Alı Naılı Erdem, Turkıvenın meselelerının o ıdeolojılerle çozumlenemıyeceğmı soylemış, «Orta, ortanın solu, kıyı koşe, bncak, sosyalizm, kapitalizm gibi izralerle Türkiyenin me•eleleri çözümlenemez.. Türkiyeyi Atatürk'un Batılılasma yoIn kalkındınr» demıştır. Bakan, Grev ve Lokavt Kanunu ıle Sendıkalar Kanununda yapılacak değışıkhklenn ışçılerın sımdıye kadar elde ettıklerı hakları zedelemıyeceğını belırtmıştır. Çalışma Bakanı ayrıca yenı asgari ucret yonetmelığınde ışçının eğlence ve kultur masraflarının da asgari ucret tesbıtınde hf=aha ahnacagını belırtnvstır. ii M Tüfün üreticileri Ankara'ya yürüyüş düzenfedı MANİSA, (Hikmet Çetınkaya bıldiriyor) Mahalli «Hursoz» gazetesının duzenledıgı «Tutun sorunu ve Tutuncu somurulujor mu'» konulu açık oturum, oncekı ge ce Belediye Nıkâh salonunda \apılmış, oturumu ılgıyle ız leyen bıne yakın tutun uretıcısı, AP Mılletvekıllerını Manısaya sokmama kaıarı almışlardır. Avukat, Haluk Baykent'ın yönettığı açık oturuma CHP'den Mustafa Ok, GP'den Yılmaz Fenerıı, MP'den Hasan özcan TİP'den Cahıt Taner, lutun Denkleyıcılerı Başkanı lsmaıl öner ve uretıcıler adına da Ve lı Bakırlı katümi'Ştır AP'nın «Açık oturumlar demode oldu. bizim >ogun çalısmalarımız bu eıbı açık oturumlara katılmamı zı engeller» demesı ve bu gerek çe ıle oturuma katılmaması u retıcı arasında tepkı ıle karşı lanmıştır. İki tur halınde yapılan otu rumda ılk sozu CHP Manısa Mılletvekılı Mustafa Ok dlmış hukumetın tutun konusuna cıd (Arkası Sa. 7, Su. 5 de) Bilgiç ve fedakârlık Turk Denız Ulaşlş Federasyonunun dun l'tanbulda yapılan kongresınde soz alan Ulastırma Bakanı Sadettın Bılgıç, yaklasan toplu sozleşmeler munasebetıy(Aıkası Sa. 7, Su. 4 de) Blaiberg taburcu edileceği gönu beklerken Kasperak dün öldö (Dış Haberler Servisi) B?«" '» < <ıtb n.ik'ı nmcli\atlaru)ın kısa. fnkat (artısmalı tarıhtnu» yenı bır t,ıjır actı CAPE TOWN Bır melezin kalbivle yasayan Güney Afrikalı Dr. Blaıberg, dün 30 nci gunfinu sağ ve salim doldurmuş, boylece .olum duvarı» nı kesın olarak asmıstır. Bu arad'a son üç gün ıçınde bırbırınden ağır ıkı amelıyat geçıren Amerikalı çelık ı<;çısı Mık e Kasperak ıse, dun olmuştur. Dun^ada kalbı değıştırılen dorduncu adam olduktan sonra 16 gun vaşamıştır. 54 yanndakı çelık ışçısının durumu şiddetlı bır ıç fcanama juzunden bırden kotuleşmıştı. Stanford Tıp Merkezının bu konudakı kısa açıklamasından oğrenıldığıne gorc Kasperak, «15 gün önce geçirdigi amelijatı izleyen komplikas>onlar yüzünden» hayata gozlerını kapamıştır. Dfşış/en yeni pakt konusunda açıklama yaptı AVKARA. (Cumhuriyet Bürosu) «Ortadoguda Türkiyenin de katılacagı yeni bir pakt kurulacagına» daiT Washıngton çıkışlı haberler ıle ılgılı olarak dun Dışışlerı Bakanlığmca vapılan bır açıklamada «Hükümetimiz bu konuda ne ABD ile ne de baska bir hükümetle bır görüsme yapmadıtı gibı hethangi bir fikir teatisinde dr bulunmamıstır» denılmektedır. Açıklama aynen şoyledır: (Arkası Sa. 7, Su. 6 da) • Imar ve Itkân Bakanlığı kirada oturuyor ANKARA Turkıye'nin mesken polıtıkasını çızen ve yuruten unar ve Iskân Bakanlığının, halâ kıralık bır bmada kalmakta olduğu hususu, Imar ve Iskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu tarafından açıklanmıştır. (Arkası Sa. 7, Su. 3 de) Kıbrıstaki silâhlann toplanmastnt istedik BIRLEŞMIŞ MILLETLER (AP) Turkıyerun Kıbrıs'a antlaşmalar dışı sokulan butun sılâhların Bırleşmış Mılletler Barışgucune teslımını ve Güç'e bundan boyle gızlıce sokulabılecek sılâhlara el koymak yetkısı venlmeslnı ongoren bır plân sunduğu bıldırılmıştır. Dıplomatık çevrelere gore U • Thant'a verılen bır Turk muhtırasında şu esaslar teklıf edılmıştır Kıbrıs Rum Milli Muhafız teşkilâtı, Kıbnslı Turk Mucahitler ile antlaşmalar çerçe\esi dahilinde Ada'da bulunan Yunan ve Türk birlikleri, 21 Arabk 1963'den beri Kıbns'a sokulan butun silâhları Birleşmiş Milletler Banşgücüne teslim edeceklerdir. (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) Neden zorunlu? Raporda şoyle devam edılmektedir: (Arkssı Sa. 7, Sü. 7 de) Mısır Dışişleri Bakam geliyor 0 Sunay bugün Sııudi Arabistana gidecek ANKARA, (Cumhurıyet Bürosa) Bırleşık Arap Cumhurıyetı Dısişlen Bakanı Mahmud Rıyad, Şubat ayı sonunda Turkıyeye resmi bır zıyaret yapacaktır. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay da bugün udı Arabistana gıdecektır I Arkası Sa. 7, Su. 3 de) unün notıorı Tanımada birinciyiz Kıbrıs'ta beş bın Yunan askerinin tâbiiyet değıştırip kaldığı haberlerı Ankara tarafmdan da tekzıp edilmediğine göre, demek ki olay doğrudur. Ankara tevsik için UThant'ın raporunun bfklenmesı gerektiğini söylüjor. Oysa Kıbns'taki Tflrk gazeteleri, Adada kalan Yunan askerlerınin tam sayısını veriyorlar, kalraa nedenlerını de açık ve seçık yazıyorlar. Rum Milli Muhafızlarına katılan bu askerler, daha yiıksek ücret ve ımkân sağlandığı, ustelik Yunanıstanda iç kanşıklık devam ettifi için Ada'dan avnlmak istememislerdir. Kıbns'taki Türk gazeteleri bile olavı bütfin ayrıntılariyle bildiklerine göre, bizim haber alma teskil&tımızın da megeleyi incelemıs ve Ankaraya ulastırmış olduğu supbe götürmez. Su halde neden acaba hükumet sözcüleri harekete geçmek için UThant'ın tevsikinın beklendiğinden soz etmektedirler? Gorunuse bakılırsa, bunun baslıca sebebi Tnnanıstan'la veni bır ıhtılâf çıkarmamak, Amerikalı dostlanmızla NATO'nun tavsijelerıne uvarak Türk îunan yakınlasmasım köstekliyecek davranışlardaıî kaçınmaktır. Nasıl olsa Yunanistan askerlerini çekmeji kabul etmis, bir kısmını da çekmistir. Dolavısiyle Tflrk Hükumetı ıçerde preslııını muhafaza etmis, hattâ yükseltmiştir. Bu bakımdan tahlnenın, sonuna kadar devam edip etmemesini mesele yapmamak, aksine Türk Tunan vakınlasmasını yeniden ihja etmek çerekmektedır. Nıtekım sımdı bu polıtıka uvsulanıyor, îunan askerlerinın Adada kaldıçı haberleri kıbrıs basınında ve Türk basımnda yayınlandı|ı sırada da lürkive, Kıralın kaçısından sonraki Tnnan Hükumetinı tanıvan ılk devlet oluyor. Bu gibı değısikliklerde tanıma süphesiz siyasi bir tercıh isıdır. Devletler kendi çıkarlarına, \a da kendı düzen anlayışlarına göre >a değışikligi hemen tasvip eder, hükumeti tamrlar, yahut dunya kamu o\unun tepkısıni ölçmek için gecikirler, veva tanımamakta dırenırler. Meselâ komünist kıt'a Çin'ıni çofu ülkeler hâlâ tanımıs deSillerdır. Buna karsılık So^^et Rusva, Çan Kav Sek daha Formoza''» a kaçmadan once Çin'i tanımıstır. Fransa, Inçiltere ise çok sonraları Mao Çın'i ile ili«ki kurmuslardır. Amerika hâlâ direnmektedır. Simdı l'unanıstan'a bakalım : Türkı^f ıle \unanistan arasında duzendrn gelen bir jakınlık Aok. tstelik \alnız Türk kamu o>u değıl. duny» kamu ovu da, ister kırallık, ister baska Mİnetimlı olsunlar, cuntanın karsısında.. Ö^le\se, bavrak vansı ^apar gibi en öne geçmemizın iki sebebi olmak gerektır: Bırincisi, herhalde Amerika'nın, NATO'nun, Yunanıstan'ın tanınmasını sağlamak v e ihtilâfları ortadan kaldırmak ıstegı; dı&erı ıse Kıbrıs meselesinde cnnta ile isbirliğine giderek îunan Hükumeti kanalından Makarios üzerinde baskı yaptırabılmek ihtivacı, yani mevcut politikaya göre düsünülmüs bir taktik. Akdenizdeki Sovvet denız kuvvetlerinin artması karsısında Amerıka'nın, NATO ülkelerınin güneydogu kanaddaki zincirleri birbırine yeniden eklemek istemelerini anlanz. Yalnız anlaşılamıyan taraf sudur : Dostlarımız mademki NATO savunma sistemınde bir gedigin açılmaması için hassastırlar da neden Yunanistandaki değişikliği önce kendileri tanımazlar ve neden biz aramızda doğrudan dofruya ihtilâf olduğu, hattâ 5 bin askerin daha Adada bırakıldıgının söylendigi sıralarda öne sürülftriıı? Do|rusunu isterseniz, bu sorunnn eevabı kolay kolay verilemez. Yahut verilirse, ancak denilebilir ki: Batı kamu oylarıyla bizim kamu oyumuz arasında hassasiyet farkı vardır ve iki ay önee Yunanistanla savasacak hale gelen Türkiyenin bu davramsı, Batı hükumetlerine. dayanabilecekleri sağlam bir gerekçe olaeaktır. öteki sebebe, vani politika lcabına gelinee, onn da anlamak güçtür. Zira açıkça görülmektedir ki, Yunan cuntasımn durumu hayli zayıflamıstır ve son zamanlarda taviı verecek, isbirligi yapacak gibi gördnmesi, aslında yeniden Batı deıtefıne kavuşup bu laafivetten kurtulmak, kısacası kritik dönemi atlatmak içindir. Şimdi biz tanıma karanmızdakl öneülükle, Yunan cuntanna bflyilk \ardim \apmıs olrtnk. Bakalım bu yaTdınun karsilıgım nasıl alacagız? llerıde gorulecek. Sinema dönüşü T öğretmen öldö 38 öğrenci yaralandı LLXEBURGAZ Kepırtepe Oğretmen Okulu oğrencılerı ıle oğletmenlermden bazüan, oncekı akşam okula aıt otobusle trafık kazası geçırmısler oğretmenlerden bırısı olmuş. 3 oğretmen ıle 3 oğren cı ağır, 38 oğrencı hafıf yaralanmıştır. (Arkası Sa. 7, Su. 6 da) Bir çığır Kasperak, başkasının kalbhle 16 gun yaşadıktan sonra şiddetlı bır iç kanama yüzünden dun oldü 58 \asındakı Guney Afrikalı Dıs Doktorunun mucadelesı, kalb naklı amelıjatlarının kısa fakat tartışmalı tarıhınde, mutlak surette jenı bır çığır açmıstır. Bugunku sağhk durumu, genç bır kadının kalbıyle 18 gun hajatta kaidıktan sonra zaturree'den olen Louıs Washkhansky'ye kıyasla çok daha ı>ı olan ve gunden gune de duzejen Blaıberg, onumuzdekı ay ıçınde hastaned"en taburcu olup da nekahat devresı ıçın evıne donduğu takdırde, bunu tamamen yenı kalbının çalışmasına borçlu olacaktır Blaıberg'm duzelen sağlık durumunda, Washkansky en buyuk rolu oynamıştır Gerçekten tanhm ılk kalb naklı amehyatında oğrenılenler, Barnard %e ekıbı tarafmdan basarıh bır sekılde Blaıberg uzerınde u>gulanmıştır kaza geçıren Esnaf, ithal için harekete geçti • Kaçakçılar getirmeyince gümüş sıkıntısı başladı Şükran SONER AraD ulkelerınde fı%atlar \ukselrfığı ıçın, kaçakçılar Turkne'je gumuş sokmaktan vazgeçınc ce, pı\a ada sıkıntı ba^gostermış, bır gram dahı ham gumus bulamnan ımalatçıların faalıjetı tamamen durmuştur. Kuçuk sermajelı bazı gumusçuler, ellerınde satacak malları kalmadığından dukkanlarını kapamak zorunrla K slnıi'îldrdır Buvuk serma\eh gumuşçulerın ellerındekl stoklar da tamamen tukenmıştır. Pıyasadakı gumuş sıkıntısına paralel olarak, gumuş fıatlarında buyuk bır artış olmuş, geçen jıl kılosu 650 lıra olan kulçe gumu«un fıatı resmi kurdan 840 lıra\a çıkmıştır. Ancak pıjasada kulçe gumuş yoktur. Işçılık emeğı en az olan bır gumuş tajağın gramı ise 90 kuruşa satılnaktadır. Turkıje'de kaçakçıhğın dışma gumus sacTece Etıbank taraandan satılmakta, Etıbank'ın aracılığı ıle >urt dışında ışlenen madenlerden elde edılen gumuş (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Hac Yönetmeliğinin ieğiştirilmesi istendi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Istanbul (CHP) mılletvekıllennden Reşıt Ulker, dun verdığı demeçle hukumetın bır yanlış karan sebebıyle bu yıl Haeca gıtmenın müskulleştığını ıddıa et mıştır •Vrtası Sn 7. Sıi. 4 dcl Diğerleri Barnard'ın butun dünvada büyük akisler yaratan ılk kalb nak lı ameliyatından bu >ana, yedi hafta ıçinde bes kalb nakli ame(\rkası Sa. 7, Su. 3 de) Bir 1HY uçağı Münihte kaza atlatts Turk Hava Yollarırun Frankfurt Muruh Istanbul seîerını yapmakta olan dort motorlu ERÇ uçağı oncekı gun Mumh'ın Rıen hava alanına ınerken bır kaza at latmıştır THY'nın îsveçten kıralamış olthığu uçak, on tekerîegınm piste değer değmez kırılması uzenne pıstuı yanındakı çayırlığa kaymış ve pervaneleri kınlmıştır. Uçakta bulunan murettebat mensuplarına hıç bırşey olmamı=tır Yolcular, îsveçten temm edılen bır başka uçakla Istanbul'a getirilmışlerdır Sahte ehliyet alanların da tesbitine çalışılıyor AVKAR4, (Cumhuriyet Bürosu) Sahte Ilkokul drploması dü^enleyen 3 llkokul oğretmem üe sahte şofor ehlıyetı satan 3 klşının sorgularına dun de devam edılmiş ve tahkıkatın genışletümesı ıçın sanıklar adlıyeye sevkedılmışlerdır. Ikıncı Şube yetkllileri sanıklmıin pıyasaya surmek için hazırladıklan 400 ehliyetın dışında. da ehhyet duzenlediklerinı tahnun ettıklerinı behrtmışler ve tahkikatı bu vonden gelıştırmeye baslamışlaıdır. Ikı Rundpnbtri Yıldız Poyraz'dan esen sert ruzgârlar Istanbul'da hayatı felce uğratmıştır. Karadeniz'de meydana gelen fırtına dolajısıyla Boğazda bulunan kuçuk gemi ve motorlar Buyukdere limamna sığmnuş, ancak, büyük rçemüer yollarına de\am edebilmiştir. Keslmde parçalanmasın diye ağlarını toplayan bir balıkcı gorülüjor. (Fotoğraî Selçuk AYBATAR) ECVET GÜRESLN Karadenız de sıüuelıı lırinıavd tutularak bır »ure >ardım ısteven ve makinalan da bozulunca bareketsız kalan Panama bandıralı «Old Oak» şilebi, gemi kurtarmanın yardımı ile ve tmroz gemisi onderllginde Büyükdere've sokulmastur. Dumenı parçalanan gemi, dalgalar yüzünden dengesini kavbetmıs ve yana yatmıştır. Resimde, tancak tarahna dogrn jatan gemı Büyükdere'de jorülüyor. Bir gecekonduda çıfcan yangtnda iki çocuk öldü Kuştepe'de bır gecekonduda dün saat 17 30'da çıkan yangın sonunda iki Vuz çocuğu îect şeküde ya naxak ölmüs, anne \e babalan ısj . (Arkası Sa. 7, Su. i da) Soğuk hava dalgası yurdu yeniden etkisi altına aldı Karadenız'de hızı saatte 90 kılometreyı bulan şiddetlı Poyraz fırtınası teknelerın Boğazdan çıkmasını engellerken, yurdumuz dun Balkanlar üzerınden gelen bır soğuk hava dalgası ıçıne gırmış Adana'da i'.e geyık avına çıkan bır avcı tipıye tutularak kaybolmustur. Dunku Poyraz fırtındsı en. çok Çanakkale \e Istanbul boğazlarında etkıh olmuş, Çanakkalede Ispanyol bandıralı bır şılep karaya oturmuş, araba vapuru seferlerı ıptâl oluamuş, Gemlık \apuru tmroz adasma gıdememıştır (Aıkası Sa. 7, Su. S de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog