Bugünden 1930'a 5,432,635 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet * BASIN AHLAK YASASINA UYMAY1 TAAHHÜT EDEB Sahib! : NAZIME NADt # Genei Ysyın MüdürO ECVET GÜRESİN Sorumlo Vazı tslert HüdOrü EROL DALLI Basan v« Yayan CUMHURİYîn MATBAACILIK ve Gazetecllik T. A. 5 Cagaloglu Halkevi «okak No 3941 GÜNT? İLLERİ: KOçüksaat Meydanı Edirne Ham ADAMA Telefon: 4950 • «\KARA Atatürk Bulvarı Yener Ap • Venlsehlı Telefon: 12 0« 20 12 09 66 • 12 94 44 17 57 35 • tZMİB: Fevripaşa Bulvarı. Afgaroglu tşhanı 104105. Te): 31230 ABONE Scnelik • «ylık 3 ayhk ve Türfciy» 75.00 40 00 23 00 İLÂN Hartcl 198 00 99.00 49.S0 Basltk (MaJctu) 2 3 4 5 Inct «abitelerde (sastimi) 6 7 ncl sahıfelet Nisan. Nütah, Evlenm». Doftum (Malctu) Ölum. Mevlit TejekJrtü »• kayıp arama • ı Ölüm, Mevltt. Tejekküı (33 cüj 8 aa U0 50 45 63 100 ı ı 1 I ı SAYISI 25 KURÜŞ Balkan iilkeleriyle ilişkiler geliştiriliyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Dışışlerı Bakanlığı yetkılılerinden bğrenildıgıne gore, «Balkan ülkeleri ile iliskilerin geliştirilmesi» konusu 1968 yıhnda Turk dış polıtıkasında geniş bır yer tutacak ve bu arada bazı önemlı zıvaretler yapılacaktır. Bu konuda ilk temas Bulgaristan Başbakanı Todor Jivkov' un 2026 Mart tarihleri arasır.da Türkıye'ye yapacağı resmi «• yarettir. Bu zıyaret ile ilgıli olarak dün Bulgarıstan Büyükelçisı Petrov, Dışışlerı Bakanı thsan Sabn ÇağlayanRil ile biı gdrüşme yapmıştır îkinci temas Yugoslav Başkanı Mika Spıljak ıl e Oışışleri Ba kanı Marko Nikezıç'in Türkiye' ye yapacakları zıyaret tcskıl edecektır. 1318 Şubat tanhleri arasında vapılması kararlastırılan bu gezı Yugoslav Devlet Baskanı Tıto'nun Uzakdoğu gezısı münasebetiyle bır süre erte lenmiştır. üçüncü temasın Romanya Dev let Başkanı Nıcolae Ceuşescu' nun 1968 yılı içınde Türkiye'ye yapacağı zıyarettır. Bu zıyaretin tarihl henüz tesbit edılmemış olmakla beraber çerekli dıp lomatik çalışmalar yapılmaktadır. Piyasada 5 yıllık (Ba«.Urarı I sanıtetlc) n vergi indırımı ve diger koruyucu tedbirler ıstenılen sevıveye ındırılmemıştır Bu sebepler den oturu çakmak nhalâtı ser bestısı piyasada P«k memnunluk yaratmamış v P Türkıyenın ıhtıyacı gene kaçak vollardan karşılanmava devam edılmıştır. olan dıs kısımlara takılarak Avrnpa malı dıye satılm.ıktadır. Fakat bunların bır kısmına (T. M.) damgası vurulmabtadır. Kontrollerde gbrevlılere buntar gösterılmektedır. C H. P. GAZ VE TAŞ Son yıllarda bırden bıre piyasavı saran gazlı çakmaklann da çoğu kaçaktır. En ünlu mt.ga zalarımızda dunyanın en meşhur marka gazlı çakmaklarını gormek mümkundür Eunların büvük bir kısmı Almanva u^erınden genellikle »sçıler tarafından kaçak olarak yurda sokulmaktadır Bu çakmaklarda kullanılan gazlann Turkı\edekı bazı rafınerılerde elde edılmesıne rağmen gene de piyasada Avrupasını bulmak mumkundur Aynı sevı çakmak tasları ıçın de soylejebılırız. TMO Genel Müdürü de görevinden alınıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Toprak Mahsullerı Oflsi Genel Müdürü Kâmuran Baydur"un görevinden alınarak, Ticaret Bakanlığı Müşavirligine atanmasL.il öngören bir Bakanlar Kurulu kararnamesi hazırlanmıştır. Bu kararnameye göre, TopraK Mahsulleri Ofisi Genel Mudurluğüne, Toprak Su İşlen eskı Genel Müdurlermdcn Tarım Bakarılıgı Zıraat îşlerı Genel Müdürü Âdem Karaelmas getirilmektedir. Baydur'un genel müdürlügü sırasında, Toprak Mahsulleri Oflsi depoları sabaha kadar açık tu'ularak, köylunun bekletılmemesi sağlanmış, ofisin mübayaaları azamı senyeye yükselmişti. Halen yurdumuzda «atılmakta olan çakmaklar üç kan^ldan getirilmektedir. Piyasada hulunan çakmakların büyük Kısmını genellikle Güney sınırlarımıztlan kaçak olarak yurda sokulanlar teşkil etmektedir. Bu voldan ge tırtılen çakmakların sayısı her yıl 1015 milyon arasında drğış mektedır. Çakmak kaçakçilığı da dlğer kaçakçılarla aynı para lelde gelışmektedır Yalnız mal lann ısmarlanış tarzı diğerlerınden daha ılgınçtır: özellikle tstanbulda Tahtakalede üslenmiş oldukları söylenen tüccarlar, pıyasanın ıhtıyacını hıssettıkleri an Güneydekı adamlanna sıpans vermektedirler. Şebekenin Güney kanadı, malı Beyruta ısmarlamaktadır. Beyrutta faaliyet gosteren ve genellikle yabancı olan diğer sebeke ise durumu Kahireye bıldirmektedır. Kahıreden ıtibaren ışler, tamamivle yabancı ve çok kez uluslararası bir şebeke zincırının ellerıne geçmektedır. Bunlar da özellikle açık pazar HongKong'a eızdınlmı» olan K. Çin mallarını kısa bır süre sonra Mısıra getirmektedır ler. Mal buradan Beyruta geçmekte, ve genellikle Sunve sının üzerinden Turkıye» sokulmaktadır. Sınırdan geçls, aynen dığer mallarda olduğu gibı ya bır at sürüsüne ya da kamvonlara yük lenerek yapılmaktadır. Ve bundan sonra bir liraya mal olan bır çakmak en azından hes tms> lı kârla satılmaktadir. PİYASADAKİ ÇAKMAKLAR lelevizyon İTHALİ YOK AMA... 196U Oevnmınden «onra thtılâl hükumetinden çekınen kaçskçılar bır ara faaliyetlerinı hadfletmek zorunda kalmışlardır. Bu arada 6 ve 6'ıncı koialarda çakmak ıthalı ıçın a? mıktarda tahsıs konulmustur Ancak daha sonra Türkıyede >erh çak mak sanayii olduğu gerekçesıy le bu tahsısler diğer kotalara ko nulmamıstır. Fakat bundan ilcl yıl Cnceeıne kadar kontrolsüz bir »ekılde ışleyen «Goçmen Permilen» hıhâyetı bır anda Turkıva çak» mak piyasasını ağzına kadar malla doldurmustur. Göçnıen permilen sayesınde Serbest İtha lât rejiminden yararlanan tuccarlar, Türkıyeye en azından beş yıl yetecek kadar çıkmak ve tas getırtmuİMdir. Fskat serbest ıthalât yoluyla gelen mallann çoğunun Batı'rian ıthâl edilmış olması, fiatlarda bır yükıelme yapmıjtır. Zıra güney den yurda sokulan mallar genel lıkle K. Çin malı olup. malıyetı «on derece ucuza gelroektedır. Bunun için halk tipı çakmak dıyebileceğımız bu tip çek makların kaçak olarak yurda so kulmasını serbest Hhalftttan getırtılen mallar pek etkılememış { tır. Millî Oüvenlik Kurulu toplandı ' ANKARA, (Cumhuriyet Bfirosu) Milli Guvenlık Kurulu, dun Cumhurbaşkanı Sunay'ın başkanhğında, 4 saat toplanmıştır. Başbakan Demirel, Genel Kurmay Başkanı Tural, ilgili Bakanlar ve Kuvvet Komutanlarının katıldığı toplantı hakkında resmî bır açıklama yapılmamıştır. Bununla beraber, toplantıda; Yunan kuvvetlerinin Kıbns'tan çekilişi ve buna bağlı olarak Güneydeki kuvvetlerimızın içınde bulunduğu alârm durumunun göru şuldügü, sızan haberler arasındadır. YERLİ SANAYİ DENEN... Piyasayı dolaştıgınız zaman yerli malı damgasını tasıyan pck az çakmak bulursunuz. Oypa Türkıyede çakmak yapılmaktadır ama tipik bır «Montai Sanayii» düzenindedir bu Imalât Çak mak ithal) için kotalarda tahsıs yoktur, fakat çakmak yedek parçalan ıçm tahsu konulmustur. Bu yedek parçalan vergı indinmınden yararianarak vurda sokulduktan sonra monte edılmekte ve Türkıyede yapılroış ANKARA Turkıye Odalar Bırlığı Genel Sekreteri Prof. Necmettın Erbakan. Oda ve Borsa umumî kâtıplerı toplantısınra sona ermesı münasebetiyle, dun yaptığı konuşmada. ozel sektorun yeni yatınmlar yapmasını ıstemış, «Ba hususun gerçeklestirilebilmesi için OdaUnmız, proje hazırlamak, fizibilite etudleri ve iktisadî arastınnalar yapmak üzere uzmanlar yetiştireceklerdir» demıstır. Erbakan, «Bir özel Bankasının kurulması lüzumuna» da ışaret etmış; «Araştırma için Hü kumetten nakdi >ardım talebinde bulunulacagını» açıklamıştır. Özel sektör yardım istiyor (Bastarafı 1. sahifede) Fakat yine de bol balık tutulması, balık liyatlannı etküememiş, kar ve soguk yuzünden, 8 • 10 lıraya yukselen fıvatlar düşmemiştir. Soğuk Bir süre ıçın lodosun etkısıni göstereceğini büdıren Yeşılkoy Meteoroloji tstasyonu Ugüılen, bugün ve yanndan ıtıbaren yenıden bir soğuk hava dalgası içıne ginleceğinı ve dun 14 dereceye kadar çıkan sıcaklığın duşeceğmı soylemişlerdır. tlgüiler, rüzgârlann da yanndan ıübaren Batı yönlere ddneceğıni ve yağış baslayacağını ıfade etmışlerdır. Meteorolojı ügıhlenne gbre, yeni soğuk hava dalgası, kar ve şiddetli soğuklar getırmeyecek, buna karşüık tstanbul'da bol vağışa sebep olacaktır Yeniden soğuma bekleniyor (Bastaratı 1 inci saytadal «Gerçekten, hiçbir kontrol olmadan yapıldığı sSylenilen bu tahliyenin Yunan askerlerinin tümünü kapsamıs olabileeefi, burada bir takım tereddütlere vol açmıştır. Konoyn iyice bilen çevrelere gore, bn Uhliye işinde birçok yanlıslıklar yapılmıştır. Bu çevrelere göre, ilk hâtâ, sayı üstüne ölmustur. Şimdi de bosaltılması sona erdigi bildirilen askerlerin sayısı, kesin olarak bilinmemektedir. Ayrıea BM rözlemcilerinin de uzak olarak yürfitfilen bu tahüye isinin sartİarı, burada malum degildir. Sona erdijH bildirilen tahliyeden sonra Ada'da kaç Yunan askeri kalmıstır? Iste, Atina diplomatik çevrelerinde sonllann başında, bu gelmektedir.» Kıbns'ta Dr. Küçük Kıbrıs Cumhurbaşkanı Muavini Dr Fazü Kuçük, «Geçicı Türk Yonetımı»nın kuruluşunun çeşıtı tefsırlere uğraması uzerıne, onceki gün yeni bir açıklama yaparak kuruluşun zaruretmden bahsetmıştir. UThant bağış istedi NEW YORK Genel Sekreter UThant, gorev suresi 28 Mart'ta bitecek Kıbrıs Barışgucu'nün ihtiyaçları ıçın, 10 mılyon 810 bın Dolara luzum gostermış ve uye devletlerı bağışa çağırmıstır. Ankara'da kesif sis KesıJ sıs juzunden Ankara'da iç ve dış uçak seferleri dun, iptâl edılmıştır. Yeşilköy Havaalanı ılgihlerinden verilen bilgiye gore dün Ankara'dan 18 30'da bır uçak gelebilmiş, Ankara'ya gitmesi gereken uçaklar kaîdınlamamıstır Lambrakis tutuklandı ATİNA Birçok Liberal dergi ve gazete yayınlayan Hristos Lambrakis, dün hiçbir sebep gösterilmeden, ikinci defa tutuklanmıştır. «To Vima» gazetesinin de sahibi olan Lambrakis, 34 yaşındadır. Kar ve tipiden 5 kişi öldü Bitlis'te kar juzunden 2 kisi ölmustur. Tekman'da da bir ka dın, ıkı çocuğuyla bırhkte tıpıje yakalanarak can vermıstır. Çığı ılçesmde çığ altında kalan 260 koyun telef ölmustur. Muş ve Kızılagaç'a baglı 9 köy le hâlâ ırtıbat kurulamamıs; Van Tatvan aemıryolu ıse açılmıştır. Kıral: «Döneceğim» LONDRA Gelecek ay Grenoble'de duzenlenen kış olımpiyatlannı eşiyle beraber izliyeceğı bıldinlen Yunan Kıralı Konstantın, «BBC»ye verdîğı bır demeçte. «Tahtımı tekrar elegeçirmek azmindeyim. Plebisit günü tesbit edilir edilmez filkeme döneceiim, çünkü halkım beni sevijor» demıstır. (Bastaran 1 «avfada) link hattı lkınci beş yıllık plân donerru sonuna kadar tamamlanacak bu hat kanalıyle Avrupanın herhangi bır memleketınden t«levizyon programı naklj imkân aykırı dahıline girecektlr. öte yandan, Yenırrmhallede kuŞimdi aynı sirketin Eskisehir' rulmakta olan venci istasyon ta | in Kirka Kövfl civarınds bnlumamlanır tamamlanmaz Ankara ı nan ve degeri viiıIeTee mliyarı da televizyon deneme yayımlarına | asan sahalarda sodvumlu bor tuzlarını ele geçirmek için faaliyete geçilecektir Bir Japon firmasınm eeçtiji bildirilmektedir. Bu vaödünç olarak vereceği vericı < 1 "taklarda 500 milyon ile 1 milyar hazlarla da bu vıl sonuna dogru ton civarında rezerv olduğu leststanbulda televızvon vavınlarui3 bit edilmiştir. Şirket bu rezervbaşlanacaktir leri ele geeirmek için voftun bir TRT'ye târizler oaha sarfettnektedir. Millî çıkarlanmıza avkırı olan bu duruAJ lı Sabahatttn Savcı tarafınmnn önlenmesi lâzımdır. dan hazırlanan TJl.T. bütçe raAdı feçen sirket simdi de özel porunda TJIT. nin bazı yayınlasahıslann eiindeki ruhsatlan ele rında titiz olmadığı öne sürulgeeirmiştir.» mekte, bazı özel gunlerde camiBasın toplantısını düzenleyen, lerden canlı yaym yapılması Lv Turkıyenın bor madenleri uzetenmekte, TR.T nın dılı tenkid e rinde dunva tekelı kurabilecek dilmektedir rezervlere sahıp oldugunu, yalTurizm Bakanlığı bütçe raporunda ise, Bakanlıgın özelltkle tu nız Avrupanın 1 milvon ton rafıne borasıt ihtiyacının yurdurızm konusunda çalışması istenmuz tarafından karşılanması hamekte ve devletin turıstik yatılınde 100 milvon dolârlık ihranmlara çitm*»<;l öneördlmektedır cat yapma olanagına kavuşacagımızı açiklamışlardır. GÖRÜŞMELER Ertem, Topaloglu ve Oral, ERuhi Soyer CGPl. tarihı essrnerii Bakanı Refet Eezgin'ın Bütlerimize önem verilmesinı tsf? çe Komısyonunda yaptıgı konuşmiş, TR.T. nın ml'lî mevzulara mada bor madeni konusunda mileğilmesini, «Kızıl çizmesî altında lî vararlarımıza uveun tedbırlenflen soydaşlara bir sahah splârin ahnacağını açıklamadığını mı göndermesini» öne sürmüştur lırtmısler v e «yabancı sermave tskender Cenap Ejre (AJ1,), Bahayranı olan buırünkü iktidarın kaalıkta turizm dışı işlerle meşg.ıl bu sorunu çözümle^ebileceğine olan dairelerin başka Bakanhkıainanmıyoruz» demıslerdır. ra bağlanmasmı, Bakanhgın turizm konusu dısındakı TRT., A A ve basınla ılgılı işlerle uğraşmamasını ıstemis ö'etîe çunlan (BaşUrab 1. Sahifede) sovlemıştır nan Halıt gotürüldugu Hasekı «Turizm bir ofltanlrasyon 1siHastanesinde beyin kanamesındir. Bakanlık. Başbakan m filimdan olmuştur. lerini çeker, bunun adı tanıtma . Nezaret »Itına alınan 48 yasınohır. Bunun turizm tanıtmasiyl<" dakı Susurluklu kaatıl Hakkı bir flffisi yoktur. T.R.T. yi başka Canbey ıfadesmde. «Ben kanepeyere bağlasınlar. Anadolu Ajan^ı ( u . ) ne A.P. nin dudü£u ne de de oturuvordum. Benim oturdutum yer benimdir. Oraya basC.H.P. nin borusudur. Partizanlık kası gelip oturamaz. Bu adam varsa kurtaralım. T.R.T. nin dlli yanıma çelip çöreklendi. Kalk temiz ve anlasılır oünalıdır. Blzdedim, kalkmadı. Elindekl sopa de maalesef radyolar talihsizdir. ile bana vurmak istedi. Sopayı Üzerinde sadece polltika yapılır. alıp ben başına vurdum ve yeRadyoların partizan olmasını l«re ittim. Deniz yakın olsavdı detemivoruz» demiştir nize atacaktım adamı> demiştir. Ali Rıza L'zuner (CJI.P.) T R Yapılan soruşturmada kaatıl'ın T. kanunundeki değisiklik istek17 yıl akıl hastanesinde tedavi lerine karşı çıkmış, bu ara<1a gördügü, bir hafta önce de Su«Dflson oteli» meselesine değinesurluktan Istanbuia gelrfığı öğrek Bakanın bu otelle ilişk.ilerini, renilmıstir. öldurulen Halıt özkuzey'ın Kapalıçarşıda seyyar Anayasaya aykın olarak nitelenelbısecilik yaptığı tesbit edilmişdirmişür tir. 84 yaşındakı maktulun ceseBütçe Komisyonunun ögled»n di morga kaldırılmıştlr. sonraki oturumunda bir konuşma yapan CHPli Yaşar AUal, geçen yaz üç aylık süre içinde Turizm ve Tanıtma Bakanı ve Bakanlık hakkmda çıkan haberlerin (Bastaratı 1. sahifede) başlıklanm okuznuş, daha sonra, petrollerini satarken Mahmutpa Bakanı istifaya dâvet ederek, şa pazarhgı yaparlar. Türkiye«1968 bütçesinin başka bir arkanin petrolünü Istedigi yerden sld»s eünde yürütülmesi gerekir» n ı serbestisi kazanman (erekdemiştir. Akal'm bu konuşması, Udir.» AP'li komisyon üyelerının tepkileriyle karşılanmış, Bakan KürBakan, aksi görüşte şad, «Emredersiniz» demiştir. Öteyandan Knerjı Bakanı ReAP'li Ce\at önder, Akal'ın bu fet Sezgın, öncekı gece Bütço çeşıt konuşmalanyla komisyon Plân Komısyonunda yaptığı ko havasını bozduğunu öne surmüşnuşmada Ipraşın tevsu konusutur. na değınmış ve ozetle suiıları sovlemıştır • Gece kırılan oda kapısı «Ipras Rafinerısının tevsıı ısAP'li Senator Yiğit Köker de. lemine müsaade olunduğu vakit Bakanı şıddetle tenkid ederek omilli menfaatlerımıı azarai ölzetle şunları söylemışür: çüde göıetilmistir. Bu genişle«Bakanlık. keşmekeş ve huzurme ıslemı faydalı olacaktır. suzluk içindedir. Turistik tahsisYurdumuzda petrol üretimı art ler, yolsuzluklar. harcırah volmaktadır. Veni Rafinerı kurmak suzlukları iddiaları. geceyarıları uzun zaman alır. Fakat Ipraşın oda kapılarının kırılması ola1 • tevsı ısı en çeç l»20 ayda taları; Bakanlık içinde yayılmakla mamlanacaktır. Bu tesisler lifYİ kalmamış. adetâ sokağa dökfilde TPAO nın Bz malı olacaktır. Rafinerı te\sı edilmrdi*i tak müştür.» dırde 1970 de üretılen ham petKoker, eski MUstesar Muavıni rolfîn tam kapasite tle isleneme Emin Heklmgil hakkındaki çemesı yüziinden ithâl zorunda şıtlı iddıa'arı tekrarlamış, H^kalınacak ve 10 milyon dolar kimgıl hakkmda ıhbarda buludoviı kaybı olacaktır^ nan Niyazı Babür'un Londra'dan Kayseri Turizm Bürosu MüdürBakan, Butan gazı fıyatlarınm luğune nakledıldığını soylemış »'e °'o 8 ucuzlatılacağını ve bu tatşu sorulan v,oneltmistırbıkatın Şubatta başlavacağını «tki dosva sahibi Emin Hekim behrtmış, Etıbank bakırlarının p l i haiâ TRT'de Yönetim Kuruözel sektdre devredıleceğl ıddıalu Temsilcisi \e Bakanlıkta Mösını yalanlamıs. kükürt ıthâl eşavir olarak tutmakta devam edıleceğını sövlemıştır Bakanın decek misiniz? Dış teşkilât menverdiğı bilgiye göre Van, Bolu suplannın kapatılmamış avanscıvarına bir Soda Fabnkası kuları var mıdır? Liibnan'daki biirulması ıçın çalışmalar yapılroda açık besap mevcut mudur? maktadır Dış tanıtmanın. bir yabancı firEnerjl Bakanlığı hütçesl görü ma komisyonculuğu ile yapüdığı şülürken bır konuşma vapan doğru mudur?» CHP h Reşıt Ülker İse, Rafinerı kurmak üzere bır ozel tcşebbüs TRT'den şikâyetler olan Marmara Petrol Rafıneri Komisyon AP'li üyelerı, TRT'yı Anonım Şirketıne izın verilmeve TRT'nin yaymlarmı eleştırmışsıni tenkit etmistir lerdir. AP'li İsmet Angı, TRT'nin durmadan Vietnam olaylarını anlatmasmı yermış, bu durumda bir sol propaganda sezdığmı belirtmiş, «TRT'de fakir • fukara (Bastarafı 1. Sahifede) edebiyatı ve servet düşmanliRi, «1968 istihsal proçramlanna naaşikâr olarak görülüyor» demıszaran 3 milvon 340 bin ton olatir. rak düsönülen ham petrol istihBağımsız Enver Güreli ise, TRT' sal i, Shell Sirketinin 29/12/1967 nin tenkid edilebıleceğini, ancak şünü bildirilen Güney Kürkan özerkliğınin bâkı kal?cağını söy1 3 sahasında 34,7 API gravitesi lemiş, şunları ekJemıstır » «Bugün olan 600 varil/srfin. vani vılda 35 Maliye Bakanlığı ile TRT'de ara bin ton istihsalı ile mevcut sahaların developmanı sonucu, bu sında bir soğuk harp mevcuttur». sirket istihsalinin 290 bin ton APTi Turgut Cebe de, Turizm fazlası ile 1 milyon 430 bin ton ve Tanıtma Bakanını tenkid etmaksimum istihsale varacagı anmış, Bakanlığm baskı ıslerının lasılmıştır. hep aynı matbaava verilmesıne Bövlece 1968 yılı ham petrol ısaret ederek, «Bakanın, kendi istihsali, 3 mil>on 530 bin tona darıımunu kendisinin tâyin etvaracaktır.» mesini rica ederim» demiştir. (BasUrafı 1. sahifede) mücadele konusunda şu bilgıyi vermışlerdır : «Bu cevher, çok eskiden beri vurdumuzda dünva tekelini elinde bulunduran Boraks Consolidated Limited namındaki şirket tarafından cüz'î miktarlarda üretilmis, anrak sirket 1950 yılında ce\herin tükendigini ileri sfirerek faalivetini dnrdaracağını ilân etmistir. DENÎZLİ, (Erol OZBAL Blldiri1950 yılından sonra Türk madencileri, 1956 da da M.T.A. Ens yor) înterpol ve Izmir MaU Poİısinın isbirliğiyle, yurt dışına kültitiisü veni sahalar bulmus ve rezervlerin 150 milyon ton'u as liyetli miktarda satış yapan bır şebekenin elebaşısı, dün gece geç tı^ı tesbit edilmiştir. Bunun üsaatlerde, Dereçiftlik köyünde, 16 zerine Türkiyedeki arama faalivetini tatil ettitini ilân eden sir kilo baz morfınle birlikte ele geçirilmiştir. ket Yabancı Sermayeyi Tesvik Kanunundan istifade ederek TürAvcı kıyafetine giren polislere kivede veni bir sirket knrdurtbır mıktar baz morfıni satacağını mustur. soyhyen koyun ağası 36 yaşındaKİ Bu sirket, Birinci Bes Yıllık Huseyin Avnı Aslan, memurlardan Plân devresinde Etibank'm bir daha önce numarası tesbit edllen bor rafinerisı karma tesebbüsü5500 hrayı pey o'arak, almıstır. nü önlemek gayesiyle büvük Dün gece, mallaıı teslım etmek Eayretler sarfetmis, 15 milvon uzere polıslerle evinde randevüliralık bir sirket kurarak bir raleşen 6 çocuklu ağa baz morfinfineri tesisi için faalivete eeçlerı devredeceği sırada, eve basmistir. Ancak bu tesis bufiine km yapan dığer polısler tarafınkadar UurulanıamıstT. dan yakalanmıştır. Polıs, şebekenin ikinci kolunu «Millî çıkarlanmıza da ele geçirmek uzeredır Şebeke başı bir köy ağası, 16 kilo baz morfinle yakalandı KERVANSARAY RESTAURANT NIGHT CLUB i*. HER AKŞAM TAKDİM EDER Ünlü Amerikan Voknl Gurubu • DELTA RYTHM BOYS CARROUSEL DE PARIS * CAPUCINE *CHOU CHOU •CYNTHIA •CAROLE *RONY *EVEREST 1968 YENİ REVÜSÜ SalonUrımııd. rek.belsiz futlarU, 2 engin pro3ram!ı Nıjan, Dujün, Kokleyi, Ziyaffl vs. hususı ıjler b b u l edılır REZERVASYON KONSOMASYON 47 fö 30 47 J6 31 KONSOMASYON Her Pazar tam proQramlt lennlallı matine 45 TL. ( Serv, dah,l) Yunanistan'da ATtNA, («.a.) Bir yılda 260 kilo esrarı Yunanıstan'a sokan bır şebeke, Pıre'de ele geçırılmıştır. On uç kişiden kurulu çetenın ıthalâtçısı Lübnanlı George Cur:e de, diğer 12 kışılık suç ortaklanyla bırlıkte ele geçmiştir. Reklâmcüık: 238/608 Kasperak (Battarafı L aajrfada) CAPE TOWN Blaiberg, kalbının değiştmlmesınden bu yana 17 gun geçtıkten sonra dun, kımsenın yardımı olmadan, hastanedeki cd'asında birkaç kere dolaşmıştır. Karısı, dunkü zıyaretten sonra, «Kendisini en iyi hissettigi günün dün oldugunu söyledi. Uzıın samandır onu hiç bu kadar iyi Rörmemistim» demıstır Fatih'te iki eczanenin (Bastarafi I. samfede) han Eczanesıne gıden ve üç kişı olduklan tshmtn edilen soygun cular kepenk kilıtlerini kırıp içerı gırmişlerdir. Ka«ayı açma ğa çalışan meçhul kışiler bu ışı başaramayınca 10 bin lıra değerınde ve tahmınen içınde 600 li ra bulunan kasayı sırtlavıp dısarda bekleyen bır minibüs'e ko» yup kaçmıslardır. Sabaha karsı saat 4^30 sıralannda vukua gelen ilk olaydan hemen yarım saat sonra Sofular Caddeıindeki Halıt Gülen'e aıt 37/17 sayılı eczaneye de baskın yapılmıştır. Aynı şekılde kapı kilitlennı kı ran soyguncular, orada da kasa>ı açamamışlar ve beraberlerinrte gotürmüslerdır ve 1260 lira parayı almışlardır. Blaiberg, odasmda birkaç tur attı Dördü yakalandı Yeşıldırek Polıs Karakolu ekiplerı, son kasa soygunu olayımn faillerinden olan Eşref ö r can, Mehmet Kahraman, Halıl Bıçak ve Mehmet Yılmaz"ı yaka lamışlardır. Şebekenin elebaşıları olan Abuzer Bozan ile Bekiri arayan Polis, Fatihtekı ka sa soygunu olaylan ile bir bag kurmağa çalışmaktadır. (Bastarafı 1. Sahifedî) Gundem dışı soz alarak konuşan Agn MUletvekilı Abdülbari Akdoğan (AP), bayrai töreni sırasında Kars Lisesi Müdürunün, gürültü yapan öğrencilere karşı gahz küfürler savurduğunu iddıa etmistir. Bu arada, Sağlık Bakanlığına yenid'en kadrolar venlmesiyle U ğiü bir kanun teklifi, müzakeresiz kabul edilmiştir. Ataturk Ünıversıtesi Kanununun geçıci I, II ve Ill'üncü maddelerinin yürürlük surelerinin 20 yıla çıkanlması hakkındaki kanun tasarısı da. görüşülerek kabul edılmıştıt Istiklâl madalyası Bir akıl hastası IPRAŞ Diyarbakır'da Dtinya yüzünde insandan insana ilk kalb naklıni yapan Prof. • Dr. Christıan Bernard'ın GüÖnce minibüs çalmışlar ney Afnka'da kalabılmesı ıçın j Telsızlı bütün polıs araçlarıbır müyon sterline (26 mıl j yon lıra) ihtiyaç ıardır. Pro | na dun sabah verilen bılgıden fesorün çalışmalarına devam ı oğrenıldığıne göre, soyguncular ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) once Şehremlnl Eroglu mahaledebilmesi içm lüzumlu araç Yaptığı «kader toplantısı» nda lesı Kerpıçhane sokakta duran ve malzemenm temini ancak j partinin siyasi hayatma devama bu paraya baglıdır. j Halıl Kosar'ın 34HU541 plâkakarar veren Y.T.P. Genel Idare lı mınıbujunü çalmislardır. KaBir sataşma.. Groote Schuur hastanesini fmanKurulu, bu konuda nıhai karar a sa hırsızları bu minibülle ıkı se eden Cape Town Meclisi, Bundan sonra, tstıklâl MadalvmrtnaJc için teskıl&tın görüşOnd eczaneye gıtmışler soygunu yap bu meblâğı temın edebilmek yası verilmiş bulunanlardan aJmaya karar vermıstır. tiKtan sonra da ortadan kayboliçin seferber olmuş ve Meclis muhtaç durumda olanlara vatamuşlardır Polıs, plâkası tesbit Y.T.P. Genel Merkezi, teşkilftta Başkanı Dr. J. N. Malan, bUni hızmet tertıbınden aylık bağedılen mınıbüs ıle çalınan kasatun GUney Afrikalılan yardıgönderdiğı bır gene'.gede partinıa lanması hakkında kanun tasarılardan birini bulmustur ma cagırmı$tır. Para temin genel durumu hakkında sorular sının gorusulraesıne geçilmışedılmediih takdırde Prof. Dr. yöneltmiş, bu sorularla «partinin tır. 50'ye yakın tstiklâl MadalyaSilâhh soygun Bamard ve arkadaşlanmn A. sı gazisi, kendılerını ilgllendiren hakiid bymet durumunu» öğrenB. Devletlerine goç etmeslntasarının görü?ülmesini, yan taÜçüncü olay aynı saatlerd* meyi tercib etmisür. den korkulmaktadır. raftakı localardan dıkkatle ızleÇakmakçılarda cereyan etmıs» Teşkilftttan gelecek cevaplkra mışlerdir. Gazılerin hepsinin gotır. Çakmakctlar Caddest 59/S töre, «nihal karar» a vanlaoakVücudun yabancı guslerine Istiklât Madalyalanm savıiı Onnık Toros'a ait toptan tır. taktıkları gorulmüstur. elbıse ve konfeksiyon majazmn dokuları reddetmesini CENGtZ EKİNCt A.P. YE nın kepenklerini kırıp 'ceri giİlk sözü alan GP11 Irfan SolGEÇTt önleyici yeni metod ren 8 kişı. kasayı kırmaga temazer, muharıp gazıler için çıPartJnin toptan AJ». ye transfsşebbfls etmislerdlr. Fakat kasayı karılnıasına çahşılan bu kamınun GALVESTON Texas Üniri için büyük çabalar sarfeden ellertndekı iletlerle açamsyan gecıktiğıni, bundan mllletca suç ver^ıtesı Tıp Fakülte'îi uzmanlasoyguncular sılâhlarıtıı çeldp Kars milletvekili Cengiz Ekinci, lu olduklarını söylemlştir. rının. vucudun yabancı dokuları Y.T.P. Genel Idare Kuru'unda Ancalc bu sırada Melâhat Gereddetmesini onlejecek bır me kılitlere ate» etmısler ve kasayı delık deşık etmişlerdtr. Soymak partinin devamına dair görüşün dikie Neriman Agaoğlu'nun butodu geliştırdiklerini açıklamısıstediklen kasayı bu şekılde da lunduğu sıradan Solmazer'e SÖB tır. Dr. Harry Carles'ın açıklaagır basması ve kendi görüşünün açmagı basaramayan hırsıılar atılarak, «Ya sizin «uçnımz?» dıtasvip görmemesı üzerine dün teic masına rağmen. 30 Mart 1967'den bu defa çekmeceler) kırmışiar ye sorulmuştur. Bu satasmaya bu yana 4 bobrek naklı amelıyabasına A.P. ye geçmiştir Solmazer, şu cevabı vermistir: tında uygulanan bu metodun, dı «Hanımefendi, benim büyük ğer organların, bu arada, kalbin suçumun neden ibaret olduğuıra, bır insandan dığerine naklinde yamnızdaki hanımefendiye sonıde faydalı olaeağına inanılmaknuz, kulaimıza soylesin.» tadır. Solmazer'in bu sözü, APTllerta Uzmanların gehştırdıği metod, Merhum Arif Esin'in e»i, Nâki Bekmenin kızkardeşi, Sevgı müdahalesine sebep olmus, fatat vucuddaki bazı lenf hücreleriErhan, Füsun: Gürdal; Arif ve Erdal Esin'in babaanneleri, Mu Baştam Nuıettüı Ok*un ikaayle, nın çıkarılmasım öngörmektedir. büyümeden önlenmiçtir. kaddes; Melâhat, Şükran re Bingül Esin'in kaymvalidelerı Bu hücreler, yabancı dokulara Daha sonra sözlerine devam Ufuk, Günes Esin ve Suat Baturay'ın yengeJeri, Faruk; Tarıksaldıran ve tahribeden hücreler eden Solmazer, özetle şöyle koolduğu halde, mikroplarla mucaAli Raik ve Natık Esin'in sevKÜi anneleri, nuşmuştur: delede rol oynamamaktadırlar. «Meşnıiyeti herkesce kabul ediVücuttan, «Lenf» adı verilen sılen devrim hmreketinin tezyifle vı çekilmekte, hastanın ensesınkarsılanmasına müsamaha ededeki lenf damarından tuple alımem tstismar edilmesine şiddetnan lenf, plâstık bır kapta top19 Ocak 1968 günü vefat etmiatlr. Cenazesi; 20 Ocak 1968 günu le karsı koyanm. Bu kanunun lanmakta, lenf hucrelerı çıkarılçıkanlması şarttır. Ve sadece öğle namazından sonra Aksaray Valide Camiinden alınarak dıktan sonra sıvı, yeniden vucumuhtaç olan muharip puilere Edimekapı'daki Aile Kabristanma nakledilecektir. Tanndan rahcîa verılmektedır değil, seyyanan hepsine verilmemet dileriz. AİLESİ «Kalb Bankası si gerekir.» AP Grupu adına konusan TaPITTSBURGH, (AMERtKA) lât Köseoğlu, maaş bağlanması Batı Pennsylvania cemıyeti, nakil Cumhuriyet 613 istenen Muharip Gazilerin kanı amelıyatlarında kolaylık için bır ve canı pahasına çalıştıklannı «Kalb Bankası» kurmaya baslıyabelırtmiş ve grup olarak tasanya cagını ilân etmistir. müspet oy kullanacaklarmı bilŞahıslar, kalb bankasma kendidirmiştir. lerini kaydettirerek, olümlerinTasanmn, Komisyondan geçtiden sonra kalblerını bağışlamayı ği şekle muhalif oldugunu büditaahhüt edecektir. rerek konuşmasına baslayan AP'ilk taahhütname, Pittsburgh Beli Nazmi özoglu, gerek 66 Sayılı ledıye Başkamnm eşi tarafındaıı Kanun ve 869 Sayılı Kanunla maimzalanmaktadır. dalya almıs olan gazilerin aynmsız maaşa tabi rutulmasıru, biriKalbini 1 milyon dolara ne 500, dığen 250 venlmesinin satılığa çıkardı dogru olmadıgını söylemiş ve hıç bir Eazinın muhtaç durumda HART, MtCHlGAN Borç oldugunu tespit için muhtann yuzünden manen yıkıldığını ve karsısma çıkmayacafmı bildirartık yaşamak ıstemedığını soyGoodyear Lâstikleri TA.Ş. İzmit Lâstik Fabrimıştır. leyen Anö*re\v Rando adlı bın, kasmda isühdam edilmek üzere İngilizce bilir, asKonuşmaları ızleven Muhanp kalbını 1 milyon dolara satılığa Gasdler, devamlı olarak hatiplekerliğıni yapmış KİMYA YÜKSEK MÜHEKDISİ, çıkarmıstır. Bır gazeteye yazdınn «Muhtaç» olanlarla ilgıli ifağı mektupta Rando, «1.000.000 doKB1YA MÜHENDİSI veya kimyager aranmaktadır. delerim başlanyla onavlamışlarlarla karım, rahat rahat yaşar. Talıplerin İzmit Fabrikası Is ve İşçılik Müdürlüdır. Üstelik kalbim de başka bir inğüne birer fotoğraflanru havi mektupla veya gahsanın isine yaramış olur» demek Hamasi nutuklar sen müracaatları rica olunur. tedır. AP'lı Cevat Odyakmaz. TIP'li Keraal Nebıoğlu, AP'li Hüseyın Ataraan, CHP'lı Husnü Özkaıi'ın İlâncüık: 4587/607, yaptıklan konusmalarda, tstiklâl Madalyası sahıplerınin hepsiCumhuriyet 103.80 104.00 ne aynı miktarda maaş bağlanHER AYDININ VE SENDİKACININ Reşat 185.00 ıstf.no masmı, sadece muhtaç olanlara Hamit 134.00 135.00 OKUMASI GEREKEN KİTAP ÇlKTl. değil, tumune aynı paranın veAziı 114.00 11540 rılmesını ıstemışlerdır. Bu ara Napolyon 119 00 130.00 Türkİş Genel Başkanı 15.38 15.40 24 âyar kul da soz alan mılletvekıllen, haSEYFİ DEMİRSOY bütun masi nutuklar çekmış, balkon8EDATAĞRAU sendikacı ve aydınlara okularda goruşmelerı ızleven Istikmalarını tavsiye ettıği bu lâl Madalyası sahiplerinin dte zakitap için söyle diyor: man zaman gozyaşlarını sıldiklerı gorulmüstur. cAfrah. sendikacılığa ı;ık Yönetim Kurulu üyemiz AnTasarının tümü kabul edilmiş, kara Yüksek thtisas Hastanetutarak, geçmi? mücadelelcmaddelere geçildiği sırada verisi hematoloji Klınıği Dırekri, olaylari, sendikacılığm len önergelerle tasannın başlığı, torii Doç. Dr. Erdogan Göozak yakın tarihini, istikbale şu sekle sokulmuştur: «tstiklâl kay, kıymetli babası, hangi düsüncelerle gidilMadalyası verilmiş bulunanlara MUHSİN GÖKAY'ı mekte olduğnnu açık ve se\atani hizmet tertibinden şeref kaybetmiştir. çik bir dille bu eseri ile biaylıgı bağlanması hakkında kaMerhuma Tanndan mağfinun» ze hedive etmis oldu.» ret diler, cenazesinin 20/1/1968 Cumartesi günü öğle namaGelecek oturuma kaldı zını müteakıp Hacıbayram Bırıncı maddenın değıştırilmeCamiinden kaldırılacağını EI için 27 değiştirme önergesi vemeslekdaşlanmıza üzüntü ile rilmiştir. Bu durumda Komisduyururuz. Bütün kitapçüarda 7 yon, teker teker bütün maddeleTürkiye Hekimler ve ri yeniden düzenlemek üzere, liraya bulabilirsiniz. Eczacılar Sendikası geri almıstır Genel dagıtıın: BATEŞ Yönetim Kurulu Tasarının maddelerı, gelecek birleşımde tekrar gorüsulecekCumhuriyet 600 tır. (Cumhuriyet: 614) Prof. Barnard bir milyon sterlln İstiyor iflP'nln geleceğl İçin teşkilâtn görüşü tesbit edillyor VEFAT HAYRİYE ESİN GOOD/YEAR KiMYA MUHENDİSİ KİMYAGER ARIYOR ALTIN VEFAT SEHDtKAClLiei Türk Sendikacılığı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog