Bugünden 1930'a 5,431,332 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

' 20 Ocak 1968 CITMHTTRtTET 5AHÎFE BES Kalb ıınlıli ve ötesi Dr. Barnard'a dünyanın dört yanından yapılan hücumlar îstantarda hayât pahalılığı 10 yıl içinde yüzde 91 arttı Son on yıl içinde îstanbulda ücrethler geçinme ındeksinde V* 91,4: toptan eşya fiatlannda ise oo 59,1 artış kaydedilmiştir. / lstanbul Ticaret Odası tarafın dan dün yavınlanan indekslere göre, 1958 yılı ortalama indeks sayısı 100 kabul edilerek yapılan umumî geçinme indeksi 1967 Arahk aytnda 191.4 *optan esya fiatı ise 159,1 yükselmiştir. Avnı indekse göre gıda maddelerınde »'o 106.8 giyim eşyalannda °'o 36,3 kirada • 99 ısıtma » ' ve avdınlatmadr ".'a 99.8 yükselis görülmektedir Toptan eşya fiatlannda ise. gıda martdelerin' de °» 68.8 insaat malzemesinde ','D 23.9 vakacak ve enerji maddelerinde V 89,9 yükselis kay» dedilmistir. 1967 Ocak ayı ile Aralık arasında ise. giyim eşyalannda 1.3; kirada 6.2 puan ucuzlamaya karsı gıda maddelerinde 12,6; ısıtma ve aydınlatmada 37.6; umumî indeksde ise 8.2 puan vükselis vardır. Aynı vılın ilk ayı ile son avı arasında insaat malzemelerinde 4,1: vakacakta 34.2 gıda maddelerinde 2.6 puan vükselişe karsı. umuml inrieks de 3.7 puan artma olmustur Ay nı <:üre içinde ithalât mqridelerinde 4.3 puan düsüs vanında ihracaat maddelerinde 10 puan vı'ik«Hme CÖrülmüstür TASNİF BAŞLADI Okuyucularımizla yaptığımız miilâkata tahminlerimizi çok aşan sayıda cevap gelmis ve perşembe gününe kadar elimize geçen fişlerin yekunu 20 biri geçmiştir. Okuyuculartmızın yakın ve sıcak ilgisine yiirekten teşekkür ederiz. Cevaplar gimdi halk eğilimleri serv'isimiz tarafından, dalıa önce tesbit edilen araştırma sistemine göre tasııife tâbi tutulmaktadır. Yukarıdaki fotoğrafta ekibimiz tasnif yaparkrn görulmektedir. gün geçtikçe şiddetleniyor Takma kalbli dişçi Philip Blaiberg ameli;nıuııi!iıııııınıımımıımııuııuııııııııııııııımıııımııııııımımııııım(tıııiMiınıııuııııınnıiHiHiııııııııııııı^ Bir dolandırıcılık dâvasına taıuk olarak giden polis Kenan Aksel (Mayk Kenan), gangster İrfan Vuralia yaptığı silâhlı çatışmadan ötürü, Hâkim Ihsan Tan tarafından tebrık edümıştir. Üçüncü Asliye Ceza Mahkemesinde, Gülsevil Sunter adındaki bir kızın 12 bin lirasını dolandırmaktan sanık olarak yargılanan Reha Pınar adlı şahsın dünkü du ruşmasına tanık olarak çagırılan polis Kenan Aksel, bildiklerıni anlatmadan önce, Hâkim tarafından hemen tanınmıs ve «Siz, Türk polisinin gerefini kurtardınız. Cesaretiniz ve fedakirlığımzdan ötorti sizi tebrik ederim» dıyerek övülmtistUr. irfan Vural'ı vuran polisi Hâkim febrik etffi Ote yandan, dâvacı olarak duruşmaya katılan Gülsevil Sunter ise, çeşitli tarihlerde sanık Reha tarafından 12 bin lirasının dolan dırıldığını iddia ederek, «En son olarak, Reha bana Amerikan pazarlanndan alacağı eşyalann polis tarafından yakalandığını söyledi. Bu arada telefon ederek, (2 bin lira mali polise rüşvet vermek lâzım. Bu parayı verirsen eşyaları kurtarırım) dedi. Ben de dnrumu polise bildirdim. Taksimde yakalattım» demiştir. Sanıgı Taksimde yakaladıgı için, tanık olarak dinlenen Kenan Aksel, genç kızın ifadelerini dogrulamıştır. Duruşma karar verilmek Uzere başka güne bırakılmıstır. Dr. Bernard'ın metoduyla yapılan bir kalb ameliyatının seması. Ko>u renk olarak görulen biiyük kısım başka bir insandan alınan kalbe aittir. Kulakçıkların bazt bölümleri (açık renk olarak görülüyor) hastanın kendi kalbinindir. Makineye gidiş ve makineden geliş seklinde okla gösterilen kanallar kalbe organik uyartıyı sağlıyan pile bağlıdır. Derleyen: Şükran SONER yattan 14 gün sonra kın ile gözyaşları içinde kucaklaşırken, Güney Afrikah çençlerin Uâhı haline gelen Dr. Barnard'a dünyanın çeşitli ülkelerindeki konuyla iİRili doktorlar tarafından yapılan hücumlar her geçen ja^ün biraz daha artıvor.. Dr. Bernard ilk yaptığı ameliyattan sonra Amerika'ja gitmiş, Amerikalı tip otoriteleri ile bir açık otarama katılarak yaptığı ameliyaü tartişmış ve bilgi vermiştir. Rssim, Dr. Bernard'ı ve Amerikalı profesörleri bir kalb maketinin önünde konuyu tartı;ırlarken göstermektedir. tiği konusunda oy birliği Ue karar almışlardır. 24 yıla mahköm firari yakatandı Beşiktaş ve Levent cıvannda bir yıldır soygun yapan 24 yıla mahkum cezaevi firarisi Muharrem Taylan ile kardesi Osman Taylan, Hırsızlık Masası memurlan tarafından yakalanmıştır. 100 bin liralık ev eşva^ı ve mücevher çalan sovguneu kardesler, eşyalann böyük bir kısmını memleketleri olan Nijjde Aksaray'ma götürdükleri ve depo ettikleri tesbit edilmistir. Aynea sanıklann Besiktasta kalrfıkları evp vapılan ba^kında hırsızlık esyalar ele geçirilmistir. Azılı bir hırsız olan Muhsrrem'in. tmralı Cezaevinde bulunan bir arkadası ile devamlı temas halinde olduğu ele geçirilen bir mektuptan öSrenilmistir Mel tupta, tmralıdaki mahkum. «Yakında çıkacagım. Beni bekle, seninle çok bü^ük i$ler çevireceSİ7. Yalnız bana elbise ve ayakkabı gönder» diye yazmıştır. Hırsız kardeslerin Esentepe Gazeteciler Mahallesinde de soygunlar yaptığı polis tarafından ifa^o olunmııstur D.D.Y. Ifletmesinde terdin aleyblne çalışan kişiler, fer. din kannni taaklannın bir kısmını mücadele ile »lırM ono bir lutuf addederler. 24 sene hizmetten lonra DX».Y. Eıkişehir HasUnesinden kronik psikonevroz «Deperasıf ve ankiete elementlı» tesbisiyle hiçbir grupta çalışamaz kaydı ile »di malul olarak emekliye sevk muamelesi yapılmaktadır. Bn kerre lstanbul akıl ve sinir bastalıkları Hastahanesinin baftabipliginden 10 Kasım 196? tarib ve 967/2805 tayılı sıbbî beyet rapornnda çalısmama mani hiçbir haıtalıJın olmadıti tesbit edilmiş bulunmaktadır. 5/12/1967 tarihine kadar izinli bnlnnduğumdan hâlen emekliligim tarafıma dâvs açacak sekilde kanunî ve yeterli olarak tebliğ edilmemis bnlnnmaktadır, Sinir hastalıklan üzermde tt«tün* bir triitltlıiU.*lşp^mw>jâı£hirtrı'^aMİn rapwuaa». J«C, Emekli SandigYna Demıryolları idaresi gönderirse bana is vermek zorunda kalırmış. 25 senem dolmadan T.C. Emekli Sandığından kanunî ikramiye hakkımı aUmıyorum. Ynkanda bahsettiğim gibi, ferdin aleyhine çalısan kifiler yaptığı bn biiyük haksızlıklara dnr diyecek sis sayın Başvekilimizden rica ediyorura. Ruhsat KARAMAN 3*425 sicil Yeşilkov Sapan aokak No. 12/2 ISTANBUL Başbakan acaba ilgilenemez mi? TÜRK DOKTORLAR Türk doktorlarının görüşlerlne gelince, Ord. Prof. Zekl Zeren «yaşlı bir anatomi hocası olarak kanaatim, bu kalb aktarma amelıyatının, ufkunun mavl görünmediği ve biraz slsll ve bulanık oldu|udur. Ameliyatm İlk vakası ölümle sonuçlandı, ama ameliyat Ugl çekiciliğlnl ve önemlnl kaybetmedi. Hattâ çurada burada teşebbüsler basladı, bizdeki genç kalb cerrahlan bile istekli hasta ve lmkân aramaya başladılar. Bu llgl çekicilik uzun sürecek mi, yoksa birbiri ardına başansızlıklar devam edecek ve tarihteki ilk tecrübede olduğu glbl yeni ve iddialı ameliyat teknlgl tesebbUstlne kadar unutulacak rra?» dlvor ve her seye rağmen bu ameliyatlann cerrahl tarihlndekl yerini aldığını belirterek ten terjddlerine devam edlyor.. «Bu metodla ameliyatlı hastanın kalbine. orpanik uyartı. uzunca bir zaman (34 yıO, derlnin altına yerleştirllen, pil akımı ile saft laninaktadır. Bu konudakl eleşti rileri pek küçümspmemek eerek. İkinci nokta aktanlan kalbin bütününün takılmadıgı. kulakçıkların kalması lilnımlu bölümlerl ameHyarlmın Uzprinde bırakıldıih halde. Um blr kalb çıkarılıp takilıyor fikrlnin vaymn olusudur. Eger bu amelivata kalb aktanmı verine kulakçık karıncık plâstlgi veya yaması denseydl bu kariar sansasyonel olmaz ve bu kadar merak uyandırmazdı kanaatindpvdlm. Rrmuc olarak divecetim ki. İnsandan Insana fyaoanm kalb aktanmı dlye adlandırdıS\> bu vamalama ameliyatı, teknik bakımdan bllgl maharet isteven büyük ameliyatlardan blri olmakla beraber. basansının devam edip ermemesl bueün mllnakasahdır Bu cıÇır venlden acılmıstır. ilim venl metodlar aranm buiunma.«ına jfebedlr.» Dr. Bernad'ın Ikinei hastasınm da vasamıvaraih kanaatinde olan ooeratör doktor Sivami ErRek ise Lozan kulübünde verrf'îH konferansta bu konudaM eöril«imu şövlp özetlemiştir: »Canlı kalb nakli ameliyatı vapılmalı mı? tlmin gelismesi bakımmdan bunun vapüması gerekir. Vücut kendisine takılan vabancı kalbi reddedecektir. Bence bu sebepten, bu sekildeki amelivatlann havvan tecrübesinl gecmemesl icab eder. Bövle bir amelivatı annem dahl olsa kabul etmevecpktim. Burada hemen sunu da sdvlevevim tasvip baska lcra başkadır. Tasvlo etmedifiim halrie bir eün böyie bir amelivatı vaparsam hic sasmavın. Fakat ben pelecekte canh kalb verine, sunî kalblerin Dratik sahava eeİPrpiHni sövlevebflirim. Yakın bir ?elecekte herkese «yeun. her keseve uvmm mu bilmiyorum, sunl kaiblerden, lnsanlar canlı kalb naklindenS r daha fincp favdalan1 mak im ' <"" fc'hM Öğrencilerin * derdi! Saym Bakan, 'izler liselefde dindersi okutacağız diye uğraşacaiınıza, liselerin dertlerini halletmeğe çalışsanız daha lyı OIUT kanaâtindeyim. Ş Beyefendi, bir veli olarak büyük bir üzüntii duyuyorum. O kullar bugün bir ticarethane halinı almıştır. Biliyorsunua zannederım, okullar bü; jılemeye hazırlık İçin kurslar açmaktadır. Herhangj bir okulun talebesi, btitunlemeye kaldığı nalde. oku Ş lundan başka bir yerde kurs almaya görsiin, işte o zaman o talebeye smıfta kalmıstır go'ziiyle bakacaksın. Bir bğrencınin bütünlemeye kalabilmesi için her türlü çarelere başvuruluyor. Hem de azâml olan 4 dersten bırakılıyor. tki ÖSrenciyi ele ılalım: bunlardan birl 7 dersten kalıyorsa bunun 3 dersi kurtanlıyor ama kaç kaç olursa olsun o çocuk 4 dersten kalsm da, güzel bir şey, çocııkda sınıf geçrne Umidl yeniden parlv yor. Ama blr de >*bür çocuğu ele alalım, o da 4 dersten kalıyorsa, müsait olmasına rağmen bir tane dersi dahi kurtanlmıyor, hani nerede kaldı onların tnUşfik hallerl. Mithat Erknt ANKARA İ Beşiktaş çarçısınır Ziraat meslek İ perişanlığı okullarının durumu Türklye'nin en büyük haftaIık pazan, Cumartesi günleri lstanbul Vilâyetinin 117 000 nüfuslu Beşiktas llçesinde kurulur ve pazarın kapladığı saha kazanın sahil yoluna muvazi bütün caddeleri ile Koyiçi, Tuzbaba ve Ihlamur semtlcrini içine alır. Yüzlerce esnafın rağbet pösterdiği pazardan, binlerce aile istifade eder. Vatandas bahsi geçen pazarda Belediye zabıtasını dolayısile Belediye murakabesinl Diyojenin feneri ile arar fakat maale«ef bulamaz. Pazarda beledıyenin fiyat veya erarnaj kontrolu çok sükür yoktur Beledive ikl tahsildarı İle ancak esnaftan sokakları işgaliyet parası almak İçin makbuz kesmekle varlığını gösterir. Esnafların tezgâhlanndan daralan sahada lşportacılarıo fuzulî ışgallerı, dilencılerın insanın içine baygınlık veren nameleri. yankesicılenn eaddarca faaliyetlen arasında vatandas haftalık gıdasım temın etmek 1 çin çırpınır ve bınbır eüclükle yürümeye çalısırken çarşının içine giren ve halkı sağa sola sıkı?tıran binek otomobillerı, , cipler. pıkaplar ve kamyonların ; yarattıkları hâdiseler ve rahat; sızlıklar vaîmakla anlatıla; maz. i Vatandaşın lzdırabını dındlr• tnek, aldatılmasını önlemek hu'; zur içinde alış venşini vapma| tsnı saglanak için acaba Ilgili : zevat ne beklemektedır. • E. G. Bundan bir «y önce Tarım Bakanlığının bir temsiîciri Ziraat Meslek Okullannı dolasti ve $u acıklamada bulundu: «19G81ÜB9 döneminden itibaren ?iraat MFS lek Okulu mezunları Ziraat Fakültelerine «rirebılırler. Bu hak fanmmıştır.» Aynea Tantn Bıilteninde ckan bir yazıda da, vltıe ayni döneraden itibaren E?itim Enstitü lerinde bir Tanm Koln ?cılaca9ı ve Z.M Okulu me7unlarının bu bHlüme eirebileregi btlirtilmekte idi. Bunlani hakikatle ne dereeeve kadar Iltrlsl olduSunun Sajnn Tanm Bakanı tarafından acıklanma«ni rica ederim. (tsim ve adres mahfnz) Gerçi en sert tenkidleri yapan doktorlar bile Dr. Bamard'm yaptığı kalb ameliyatianmn bilgi. ma haret istediğini ve büyük bir başa rı olduğunu kabul ediyorlar. fakat aynı otoriteler, ameliyat yapılan hastanm yaşamasmı garanti altma alacak, doku sorunu çözümlenmeden bu tip ameliyatların yapılması nın tehiikeli bir macera olduğunu söylemekten cekinmiyoTİar.. Dr. Bamard'ı müdafaa eden ve hayran lıklarını belirtmekten cpkinmeyen tıb otoriteleri. Washkansky*den son ra Philip Blaiberg'in de uzun süre yaşamıyaca&ni. fakat hayatlarından zaten ümit kesilmis olan bu in sanlara yapılan ameliyatların tıb ilmine çok büyük bizmetleri olaca ğını söylüyorlar... Dünya tıb otori teleri arasında ortaya çıkan yeni bir gSrii» ise Güney Afrika'da Dr. Bamard'm. Amerika'da Norman Shumway'm uyguladıkları teknik le yapılacak ameliyatların pratikte yararh bir sonuç vermiyeceği seklindedir. Bu tezi sa\runanlar Dr. Bamard'm tekniği ile yapılacak ameliyatlar için, henüz ölmemis bir hastanm kalbine ihtiyaç hissedilmesine deSinerek pratikte her zaman için ölmek üzere bulunan has tanın bulunamıvacağmı belirtmek te, aynca bu tip amelivatlar için şart olan 1015 kisilik doktorlar eki pinin kolay kolav bulunamıyacağı nı. kısacası RÜnün birindf doku so runu halledilse bile bu tip ameliyatlann insanlığa fazla yararh ola mıyaca*"" ^••'""»''''•rUr.. Egede soluk benizli yorgun üreticiler "Tütün Bayramı,, na hazırlanıyor IZMÎR, (Hikmet ÇETİNKAYA yanyor) £geli tutun üretıcısınin eline bir mılyar lıraya yakın bır para geçecek bu yıl.. «Tütün Bayramı» nın tum hazırlıklannı bıtıren soluk benizli, yorgun ınsanlar, Tekel Bakanınm, «iyi tütüne iyi para verilecek» EOzunu umursamadı bile. 30 yıllık tutün üretıcisi MusT I I I I I I tafa Döner'e, «Gözünüz aydın, piyasa 29 ocskta açılacakmış!» dediğimizde, gözümüzün içine baktı uzun uzun.. Ve sonra, «Açılsa ne olacak yani. Biz tütünümfizfi çoktan sattık karaborsaciya. Altın sarısı tütünüm yedi gaymeden eîtti ba yıl .. Yine de Allah razı olsun karaborsacıdan. Onlar olmasa kınlır jrideriz, açlıkton tümümüz..» cevabıru verdi. TEK BAŞINA Kısacası Dr. Bamard bir yanda kendisini destekleyen, fakat hasta lannın yasayacağına inanmıyan, di ğer yanda kendisine karsı çıkan, sa dece cesaret ve tekniğini takdir eden tip otoritelerinin çeşitli iddiala rı arasında hemen hemen tek başına kalmıs olarak başanya ulaşacaSmı söylüyor, «ölümünden s^ ..^ kalbim eğer ise yarar bir halde ise, akrabaları bir başka insanda kullanılmak üzere vermelerine karşı olmıyacağım» diyerek, dâva sma olan inancmın derecesini anlatmak istnordu.. Yine Dr. Barnard ameliyatmdan bu yana 17 gün geçmiş bulunan dişçi Blaiberg'in duru mu hakkında yaptığı en son açık..nada «Üçüncü haftayı atlatırsa, bütün dünva rahat bir nefes alacak» diyordu.. Blaibere hastahanenı. her gün yaymladığı bültenlere göre gittikçe iyileşiyor, fakat kritik devre he nüz atlatılmıs değil. Dr. Shumvay'ın Amerika'da ameliyat ettiği Kas perak'm ise karaciğeri büyüdüğün den ikinci bir ameliyatla safra ke sesi alındı ve çok tehlikeli bir devrede olduğu bildirildi.. Tabiı bu arada dünya tıb otoriteJeri p""i«rini daha doğrusu tenkidleıini yürütmeye devam ettiler. îşte son aylann en aktüel konusu v »lb nakli ile ileili olarak tıb otori t<»lerinin «"HMiH»« t on sözler. Bunıın sonu ne olacak ? KAÇ *CERE SÖYLEYELİM? Kadıköy, Kızıltoprak FenerbahTürkiye'nın sembolü olan büvük Ata'nm heykellerine yapı çe mahaUesi Puat Paşa sokagırv» lan tecavüzlerin. artîı arkası ke bakan Şule sokağındaki aparüsilmiyor. ahlâksızlıklann en yük manlann lâgım sulan Hat boyun•e seviyeye ulastıgi anlarda ol dan itibaren futbol sahası boyunsk riuğumuz milletçe bilinmekte fa ca Beledıyenin açrrnş olduğu açık kat bilinmemekten gelinmekte kanaldan bir dere halinde akan pis lik sulan muhiti ve sokak sâkinledir. Ta";ından toprağına kadar her rini mikrop, koku ve bu ayda bile kans toprağı borçlu olduğumuz sivri sinekle tehdit etmektedir. Muhtelif şikâyetlerimize rağmen Ata'ya vapılan bu saygısızhklann bir millet için ne demek ol nazarı itibare alınmayan bu mâruşaürnız saym Belediye Başkanımıdugu gayet açıktır. îlgililerin bu kötü durumu gö2 zın imdadımıza yeüşmesini hasseönünde bulundurmalannı rica ten rica ediyoruz. Fuat Paşa Sokağı sâkinleri ederiz. adma Fahrettin Sayan Mnrat ÖZGEN I ! Sağlık memurları \ böifle mi 1 değerlendirilir ? : Her yerde. her zaman irurum, Ş Yozgafın Sorgun kazasının Çamurln köyündenim. • teşekkül, bakanlık memurlanna = KöyümiizO Sorgon kazasına bağlayan ana yol senelerdeo : gösterdiğl kurslar ve seminerler E beri çok kötü ve ihmal edilmis *ıir durumdadır. Yolun, : İçin mutlaka az veya cok maddl ^ kullanılamıyacak derecede bozuk ohışu. köy halkının %eE ve tnanevl imkânlar sağladıgı halŞ çim kaynağı olan tahıl mahsüllerini Sorgun ve Yozçat'a ; de ste de bakanlık olarak maa'.e ğ set, üzülerek yazıyoruz: değil E nakletmekte büyük güçlüklerle kars'laşmaktavız. Kayraa2 : göstenllğiniz altı aylık kurstan kam ve Naha Müdürü tarafından yolun yapımmda gerekli = İ sonra memurlarınıza madd! oe malzemf! ve diğer masraflar htsapl»nnns ve bunlar köylii 5 5 tnanevl bir destek olmak, kurs tarafından satm almarak köye stok edilmiş vazivette Ş (rörmeden önce alabl'digimiz 70 • durmaktadır. Aynca yine köylüden yolun yapım masrat5 80 lira aıasmda değişen gezi tazŞ ları için 3500 TL. toplanmıs v« bu para Naha Müdürliiğü = Z. mlnatlannı da kesiyorsunuz. veznesinp yatınlmış olduğu hr.lde iktidar hükumeti taraS S Bundan da şu netice çıkıvor: Bi~ = rim daha bllgili. daha liyakatli, fından ne yolun yapırnına başlanmiş ve ne de şimrtiyc = = kurs gömnüş, ernek vermlş. yeni kadar başlanacağtna dair bir emare göriilmüstiir. = 5 bilgller ögrenmis memura IhtiyaKöyümüz ana yolnntm bir an önce yapımına başlan E cımız yok demek. anlam» çıkmıması vc nakliyatta karşılaştttımız güçlüklerin ortadan E E yor mu? kaldırı'.ması bepimizin en büyük »rmsudur. S E Hak, sosyal •idalet, Anayasa düŞ SELMAN ÛNAL 5 zeni bu demek mi? Gerçeklere eğil~ ÇAMURLÜ KÖYÜ E menln zamanı yoksa daha gelmeZ 5 di mi? SORGtTNYOZGAT S Saygılanmızla. 5 Ş Blr crop Safclık Mfmnrtı ^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimiimJHmiimmillllimillllllllimillin lllllllllllllllllllllin Çamurlu köyünün yolu ne zaman yapılacak? 3 S = = E ^ | UMUMÎ MESELELER Tanınmı; Alman Profesörü Worner Wachsmuth, insandan incana kalb Tiskli amelivatlarmın ortaya çıkardığı huVuki ve ahlâkl me seleler çözümlenjneden bu çeşit ameliyatlann yapılmasını doğ ru bulmadığını bUdirmi;, «kalb v e kan dolaşımı, fonksiyon yö nünden bir bütündür. &kimis bir dokuya genç bir kalbin, ! bir tn^V ""ü ^edek oarç» takar Rİ bi verlestirilebileceğini düsünmek saflık olur. demiştir. Kendisi bir operatör diktor olan ve Sovyet dok torlarına kalb tran?^lantasvonunu vasaklıvan Sovyet Sağlık Bakanı Boris Petrovski basına su açıklamayı vjmmıstır. «Dokulann uyuşmazlıSı halledilmeden orçan nakli sapmak yerine. sunî kalbi geîistiı •• ve Sneellk tanıma cofc daha >• "» rsrh o'?r;>ytir» Amer:''^lı kalb Uz manlan İse yaptıklan bir ortak top Isntıd». bu am»livatlann başansız liS ' uerama?ı ihtimalinin * •• " * • " •i ' ğüne rağmen. devam etmesi gerek Tip otoritelerinin Dr. Bemard'a karsı yürüttükleri hücumlar gün geçtikçe ne kadar artarsa artsın. dünya kamu oyu, insan ömrünün uzamasmda cok vararlı olacak denemeleri büyük bir merak ve sempati ile karsılıyor. Kalb nakli amelivatlarında henüz kesin bir sonuç almmamış olduğu halde Fransa ve îngilterede vapılan anketler. halkın büvük bir kısmmın ölrfükten sonra kalbinl baskasına vermeve hazır olduğunu gSstermistir. Kalbinizi ba'!ka<?ına verir misiniz? sorusu» na ankete katılan c tngilizlerin c 'o8O'i, Fransızlann ,i69'u evet, kalbini vermek konusunda bir vasiyeti olmıyan insanın kalbinin almmasını dogru bulur musunuz? >;orusuna ise îngilizlerin e 'o5T%i, Fransızlann °o71'i evet cevahını KAMUOYU £ge tülün rekoltesının 120 milyon kilo olduğu tahmin ediliyor. 36 milyon kilosu Izmir ve çevresinde üretiliyor.. Tüm Ege'de 120 milyon kilo tütün üretiliyor ama, 70 milyon kilosu şimrfiden 'ransfer edilmiş karaborsacı tüo car tarafından 7075 randımanlı tütünün vedi liradan alınması, Egeli tütün üreticisinin türlü zorluk içinde kıvrandığının bir delilidir de üstelik.. Üreticilerin hepsi ortak bir görüşe saANKARA, (Cütnhoriyet Bürosn) I hip bölgede. Bir an önce «Tütün Ege Bölgesi tütun piyasası, 29 I Kannnn» nun cıkmasını istiyorlar. Ocak 1968 Pazartesi gunü saat 8'de açılacaktır. I Ve sonuç... Bu konuda açıklama yapan | Yedi gün sonra başlıvacak oGumrük ve Tekel Bakanı İbralan «Tütün Bayramı» ile birlikhim Tekin, sunları sovlemistir: I te bir hareket, bir mutluluk sa«196? yıh mahsnlü tütün rekol I racak Ege'yi Ama bir gerçek tesi, 182 bin 629 ton olnp, bn mik • var ortada. sSylemeden geçemitar. 1965 yılı üretiminden 50 bin, I yecegiz : 1966 yılı üretiminden 18 bin ton I «Ba yıl tütünün kiloda malifazladır. Rekoltenin üçte ikisin . yet fiatı 8 lira. Üretici bir yıl den fazlası, yani 128 bin 973 to I karnını doynrabilmesi için en az nn, Ege bolgesindedir. Tekel tda I 1112 lira ister. Ve sonra derler resi, her yıl oldnğu glbf, bu yıl . ki, (Bizim karnımız tok, öyle iyi da piyasalarda iç tüketim için I tütüne iyi para sözlerine.. Devharman ihtiyacı olan tütünü sa I let baba biraz da bize uzatsın tın almakla beraber, devlet nam elini. Artık maymunun gözü ave hesabına destekleme mfibaya I çıldı ve tütüncünün sırtından alannda da bulunacak ve destek I kiralerin ne kadar kazandığını le mübayaası piyasanın sonnna • da öğrendik. Bu böyle biline.) kadar devam edecektir. I Bana tüm tütüncü söyler, bizden Fiatlar, iç tüketim ve dıs sa ' iletilmesi.ji tış imkanlariyle birlikte dönya tütün fiatları da nazar» alınmak snretiyle, ekicinin el emeği ve alın terini karsılayaeak şekilde tesbit edilecek ve iyi tütüne iyi para prensibinin tatbikine devam olunacaktır. Bn bakımdan, ekieilerin hiçbir endifeye düşKüçükpazar Kantarcılar'da tkmemelerini ve süknnetle piyasa bal Kocaeli Şirketi nakliyat ambagününü beklemelerini rica ede I rında Polisler, ihbar üzerine bir rim.» I arama yapmış, ambalâjlı sandıkların içinden 5 tabanca ile 4500 mermi bulmuşlardır. Tabanca ve mermilerin, Rızapaşahan ll'de çalışan Kasım Kutt ismiyle Kütahya Samanpazarı 38 sayıda av malzemesi satan Omer Ford otomobiUerınin «Escort» Sivrikaya'ya gönderildiği anlaşıladlı yeni bir modelini lanse etmıstrr. mek amacıyla Viyana lstanbul Kasım Kurt, aranmaktadır. arasında bır «Mukavemet testi» duzenlenmiştir. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı lstanbul Bölge Mudürluğunden verilen bilgıye gore, 10 otomobüden kurulu dun Vıyana'dan yola çıkan kafıle, 22 Ocak Pazartesi günü Istanbul'da Turk Özel Okullar yoneticileolacaktır. rinin Genel Kurulu. bugun 10'da Isık Lisesinde yapılacaktır. Kafilede, lanse edilen 7 «EsKongreve. Özel Okullar Genel cort» otomobıhnın d'ısında, 3 oto Müdürü Zekâi Koçak da katılamobılde olayı ızleyen Avusturrak bir konusma vapacaktır. yalı gazetecilerle bir «TV» ekıbi ve fabrika müdürlerı bulunmaktadır. Istanbul'da ıkı gun kalacak kafıle, söz konusu yeni model otomobılleri, Hılton Otelı onünde halka teşhır edeceklerdir. Ege tütün piyasası 29 Ocak'ta açıhyor Tütün Kanunu tstanbul Erkek < • Lisesi mezunları toplanıyor tstanbul Erkek Lisesi 193031 ve 32 mezunlan arasında okul hâtıralarını anmak amaciyla 23 ocak 968 salı akşamı saat 1820 arasında Bey oğlundaki Istanbulspor Kulübü lokalinde bir toplantı tertip etmişler dir. O akşam 4045 yıldan beri birbirlerini görmemiş arkadaslar tekrar buluşmak fırsatını elde edecek lerdir. Gürsel ve Talâtpaşa mahalleleri îstanbul Belediyesinde kaldı Gürsel ve Talatpaşa mahalleleri nin tstanbul Belediyesi smırları içinde kalması Danıştay tarafıadan kabul edilmistir. Bir süre önce adı geçen mahallelerin Kftğıthane Beledlyeslne baflanması lçln blr kampanya açıîmış fakat yamlan «lebisitle ma halle sâkinleri tstanbul Beledlyesinl teT"! Bir nakliyat ambarında silâh ve mermi bulundu "Ford,,un yeni modeli geliyor Kumkapı Karakolunda bir sarhos önceki eece rezalet çık8rmış, polisleri döğmeğe kalkışmıstır. Kumkarjıda balıkçılık yapan Kerami Görür meyhanelerde arkadaşları ile içkl içip sokaSa çıkmıs ve safia sola saldırmağa başlamıştır. Nara atıp küfürler savuran Kerami, devriyeler tarafından vakalanarak karakola götürülmüştür Fakat a$ın derecede sarhos olan sanık, karakolda da polislere küfretmege başlamıs, görevli memurlardan birine şiddetli bir kafa atarak dudaSmı patlatmıstır Kerami, 6 polis tarafından guçlükle zaptedilmis. elleri bağlanarak karakol içindekı esyalan tahrip etmesine engel olunmuştur. Sabaha karşı Emniyet Müdurlüğüne gönderilen Kerami, «Çok sarbostmn, ne yaptı^ımı hatırlamıyoram. Ben muhitte simdive kadar bövle bir sey yapmadıi"» H»mi«Hr Bir sarhos polislere saldırdı Türk Özel Okullar yöneticileri bugün 10'da toplanıyor Resim tenkidçisi Gültekin Elibal, yarın saat 15 de, Moda'daki Lozan Kulübünde «Türk Besminin Güç Kaynakları» konulu bir konferans verecektır. Projeksiyonla Turk resminden örneklerin de gösterileceği tartışmalı konferans, herkese açıktır. «Türk resmi» üzerine konferans TEŞEKKÜR Büyük acımız. kardesimlz Muhsin Karauçak'ın vefatı munasebetiyle Dizzat ce • naze töreninde bulunan çelenk ve telgraf ganderip telefonla taziyette bulunan akraba, dost, arkadaş ve Basın tULn Kurumu mensuplarına teşekkür ederiz. KARDEŞLEKİ (Basın 313612 20 Ocak 20 Sevval v E. , 1 7.19] 12.25114.S5|17.00j 18.461 6.38 2.10| 7.16 9 46|12.00| 1.38|12.29 i! u\ılslilı İSPARTA Şarkikaraağaç ilçesıne bağlı Çuvar köyünden 40 yaşmda ve 6 çocuk babası Bayram Dogal, Uç yıl önce işçi olarak gittiğl Almanjra'da ikinci deta evlenmistir. Almanya'dakl lklnci sanşm eglnden bir de ikiz çocuğu dünyaya gelen Bayram, Almanya'daki masrafı agırlaşınca, köyündeki çocuklarına para gonderemez ol Almanyada ikinci defa evlenince yurttoki karısı ile çocuklurım unuîtu rnuş ve kansına bir de mektup yazarak. «Artık köye dönemiyece^im» demiştir. Bu arada aynı köyden F. K. adındaki bir kız ile nışanlandıktan sonra Almanya'ya dügün parası kazanmaya giden All Bala adındaki genç de, nlsarüısına kucağında Alman kızıyla çektirdigl bir fotcğrafı gönderince, F. K. sınirlenerek başka bir genç ile yüdmm nikâoıyla evlenmi^tir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog