Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

tO Ocak 1968 CUMHURİYET SAHİKR Dış Olkelerdeki 4.B.D. Nükleer kontrol, Atom Enerjisi sivil personeli Komisyonuna bırakılıyor... yüzde 10 ozalıyor A.B.D. v e Rüsya tasarınm 3. maddesinde anlaştılar DIŞ HABERLER SERVİSt CENEVRE Geçen 24 ağustos'tan beri giderilemiyen anlaşmazlık ortadan kalkmış ve Amerika ile Sovyetler Birliği, silâhsızlanma konferansına, «nükleer süâhların kontrolü» konusundaki üçüncü maddenin de tam oldnğu bir tasarı sunmaya karar vermişlerdir. Amerika ve Sovyetler Birliği ta rafından hazırlanan nükleer silâhların yayılmasmı önleyici antlaşma tasarısmın, üzerinde anlaşmaya varılan 3 üncü maddesinde. antlaşmaya katılan ve «nükleer silâhlara sahip bulunmayan» bütün ülkelerin ilerde müzakere edilecek ve Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı ile, bu ajansın statusüne ve garanti sıstemine uygun olarak imzalana cak anlaşmada belirtıleceği şekilde n n Q | bir kontrol sıstemini kabul etmeleri öngörülmektedir. Yeni antlaşmanın dnsözünde, «nük Gazetenizin 12 Ocak tarihli nüsleer silâhlara sahip» ülkelerın, nük hasınm 3. sayfasında Anadolu Aleer denemelerini geliştirmeleri sıjansı ile ilgili olarak neşretmiş ol rasında meydana gelebilecek ek tek duğunuz yazıyı üzülerek okudunı. nolojik ürunler de dab.il olmak üBu yazıyla Ajansı, mesnetsiz zere nükleer teknolojmin barışçı bir takıtn iddialar Ueri sürerek, bir şekilde uygulanmasından elde guçlamaktasmız. Mesnetsiz diyoedilecek sonuçlardan barışçı bir rum çünkü; mevzuubahis makaamaçla kullanılması şartı ile, nüklede hiç bir müşahhas hâdise zikleer silâhlara sahip olsun olmasın, redilmeden müessesenin şeref ve antlaşmaya imza koyan bütün devitibannı sarsıcı ban hükümlere letlerin faydalandırılması istenmek varılmaktadır. tedir. Ajansın taraflı hareket ettiğini, haberlerini bir Adalet Partisi organı imişçesine, hükfimetçi davHatırlanacağı gibl, VVaahington ranışla derleyip yayınladığını ıd • ve Moskova, geçen 24 ağustasta sidia ediyor fakat hangi hareketle | lâhsızlanma konferansına birlikte hazırladıklan nükleer silâhların ya rinin bu davranışa misal teşkil et tifini belirtmiyorsunuz. Bu iti I yılmasını önleyici bir antlaşma ta barla bu hususu siıin gahsi fikir | sarısı metni sunmuşjardı. Tasarınm üçüncü maddesinin yeri konferans ve kanaatiniz olarak kabul ediyor taki nükleer silâhlara sahip ülkeve münakaşastna girmeksizin salerle, sahip oltnayan ülkeler aradece hakikatin bu olmadığını söy sındaki gorüs aynlıklan yüzünden lemekle yetiniyorum. boş bırakılmıştı. Ikinci busus olarak Anadolu Özellikle Sovyetler Birliği, nükAjansının çeşitli büyük yabancı Ajansların emisyonlarını Türkiye , leer tesislerin, merkezi Viyanada bulunan Milletlerarası Atom Ener de zaptederek bunların haberlerijisi Ajansı tarafmdan kontrol edil ni yayma tekeünde bulunduğunu mesi hususunda israr etiniş ve bu tenkid ediyor ve bu noktadan hatesislerin, merkezi Brüksel'de bureketle Anadolu Ajansında dış na lunan Avrupa Atom Birliği taraberlerin sansüre tâbi tutulduğufmdan kontrolünün bir nevi kendi nu, hattâ ve tıattâ hükümetçi bir kendini kontrolden farksız olacatutumla aslı olmıyan haberlerin ğını belirtmişti. imal edildiğini söylemek istiyorAmerika ise, atom enerjisi ile çasunuz. Anadolu AJansı yabancı alışan sınai tesislerin kontrolü kojanslarla yapmış olduğu özel munusunda müttefikleri ile ciddi ankaveleler çerçevesinde bir abone laşmazhklara düşmüştür. Bunların münasebeti kurmuş bulunmaktadır. Bunda asla bir sansür kastı . üstüne, silâhsızlanma konferansına yoktur. Esasen bugünkü haberci I sunulmasından sonra, antlaşma ta sarısı nükleer silâhlara sahip ollik tekniği içerisinde dış dünyamayan ülkelerin antlaşmada değıya ait haberleri böyle bir sistem I şiklikler yapılmı; yolundaki sale basmdan saklamak veya gizle I yısız isteklerine hedef olmuştur. mek de imkân dahilinde değildir. l Washington ile Moskova'nm antDış haberlere aslı olmıyan yo | laşma tasarısının 3 üncü maddesi rum ve tefsirlerin tarafımızdan hakkında anlaşmaya vardıklan ha J eklenme»i veya haber imali konu beri bu konuda hiç de iyimser c l ısundaki jddiaoız ise asla varit omayan gözlemcileri çok şa|ırtmıştır. Umaz. Bugüne kadar dış haberler Silâhsızlanma konferansı çahşservisine tarafımızdan bu yolda I malarına önceki gün Türkiye saati ne bir tazyik yapümış, ne de bir I ile 16 da «Milletler Sarayı>nda yetelkinde bulunulmuştur. • niden başlanmıştır. Ancak ban millî meselelerde . objektiviteyi tam mânasiyle sagla I mak için baberi çeşitli kaynaklar • Bu arada Birleşmiş Milletler Genel dan tahkik ve tevsik hakkımız • Sekreteri UThant, Genel Kurudan da hiç bir zaman vazgeçmi I lun geçen ay koyduğu mühlet bityeceğimizi ifade etmek isterim. I meden. yâni 15 mart'tan önce, 18 üBu arada yabancı ajansların • yeli silâhsızlanma komitesinin nük verdiği ber haberin de muhakkak I leer silâhların yayılmasmı önleyesurette objektif olduğu iddia edi | cek bir anlaşma taslağını tamamla masını istemiştir. lemez. Genel Kurul bu baharda NewBu vesileyle size abonesi bulun York'ta toplanacak ve silâhsızlanduğumuz bazı büyük ajansların, ma meselesi üzerinde duracaktır. misalini verdiğimiz Kıbrıs meseSonbahar oturumlarında bu kolesine ait haberleri Rum olan muüzerinde durulamamıştı. Çünkü si habirlerine atfen derleyip yaylâhsızlanma komitesi, nükleer silâh dıklannı da bilmenizi isterim. ların yayılmasmı önleme projesi ile Pek tabiidir ki; Anadolu Ajansının çok meşgul olunduğunu ve diğer şu veya bu ajansın Rum muhabimeselelerin ele ahnamadığını bilrine atfen verdiği tandanslı bir dirmışti. Hâlen Sovyetler ve Amehaberi bültenine alması düşünririka Birleşik Devletlerınin üzerinlemez.Bu bir sansürse Anadolu de anlaşmaya vardıklan bir anlaşAjansı böylesine millî meseleler ma tasarısı incelenmektedir. de bu tarz hareketine devam < ! • decektir. Anadolu Ajansı Genel Müdürü (Attilâ Onuk) WASHİNGTON, (a.a.) aşkan Johnson, deniz aşın ülkelerdeki Amerikan sivil personelinin sayısmda derhal azaltma yapılmasmı emretmiştir. Başkamn ikinci bir direktifinde ise, resmî niteliktekl dış gezılerin de asgariye indirilmesi isf enmektedir. Dışişleri Bakanlığı Müsteşan Vicholas Katzenbach Ue Bütçe Müdürü Charles Schultze'un izahatına göre, bu tedbirleri, bir yandan Amerika'nın öderoe açığının kapanmasına yardımcı olacak, öte yandan da, Amerikan büyükelçilerinin çalışmasını daha etkili bir şekle sokacaktır. Sivil personel sayısmda yapüacak indırim 0,'o 10 dur. Amerika'nın deniz aşın ülkelerde görevli sivil personelinin sayısı 25.000 civanndadır. Karar aynı zamanda, Amerikan misyonlannda çalışan 30.000 ü e 35.000 kadar da yabancı uyruklu kimseyi etkileyecektir. Bu karar, Vietnam dışında kalan bütün Ulkeleri kapsamına almaktadır. DIŞ HAB ERLER Giiniin Portreleri Mehmet BARLAS Jki portre var Snfimflzde; ikisi de tngiltere'den... Bir tanesi Basbakan, diğeri ise Edinburgh üniversitesinin Rektörfl, dsha doğnuu Rektörü «idi» ... İkisi de toplnmnn değişen yapısına karşı birer tavır tokmdılsr ve ikisinin de karsılagtıklan tepkiler dünya kamu oyunda genis yankılara yol açtı. Bn yankılar, iki insan arasındaki benzerliğe hiçbir zaman isaret etmedi; fskat ikisi arasındaki sosyal ortak çizgiyi kim inkâr edebilirdi?» Basbakan Harold Wilson, Kıraliçe Victoria'nın bıraktığı mirası, yörüngesine otnrtmaya çalışıyordu. Gayesi, tmparatorluğun çaç dışı şartlarım, 1968 lerin modern refah devleti anlayışına sığdırmaktı. tlk adımı, uluslararası bir para birimi olan Sterlin'i devalüe ederek attı. Artık, «itibar» ve «gerçek» arasındaki farkı, ekonomiyi perisan ederek gizlemesine lfiznm kalmamı«tı. İkinci adım ise, tmparatorluğun gerektirdiği «dünya jandarmalığını» terk etmek olaeaktı. Bunu da, yedi uçak gemisini tasfiyeden, askeri giicü 75 bin kisilik kısıntıya tâbi tutma I B ya kadar uzanan tedbirlerle tamamladı. Onun için başarının ilk çizgisi, önceki gün parlâmentoda aldığı güven ovu olaeaktı. Tarih ise, bn çizginin nzantısını mntlaka yazacaktır. En az, Hindistan'ı terkeden Lord Atlee'den bahsedilen miktarda yazacaktır... tkinci portrenin sahibi Malcolm Mnggeridge'dir. Edinburg Üniversitesinin Rektörü olan Mnggeridge. bir yıl 8nce, üniversitenin knrallanna nygun şekilde, öfrenciler tarafından Rektör seçilmişti. Ve Mnggeridge, geçen haftanın sonnnda istits etti. Kendisini seçen öğrenciler, doğnm kontrolü haplannın, Sosyal Sigorta tarafmdan dağıtılmasım temin için çalışmasını istemislerdi Muggeridge'den. Mnggeridge bnndan hoşlanmamıştı. Arkasında, Ingilizvari sözler bırakarak, sosyal gelişmeyi cinsiyet açısından eleştirerefe istifa etti Mnggeridge... Eğer VVilson Rektör. Muggeridge de Basbakan olsaydı işler degisir miydi bilmiyoruz! Ama 1968'lerin dünyası buydu... Ingiltere bile değişiyorda yani... A Malcolıtr Muggeridge ve ddd. Anlaşmazlık Anu rikan uçaklarının Kıızey Vietnam'a atacaklan bombalar, «Ranger» uçak gemisinin güvertesinde, Tonkin köriezinıten Vietnam'a gidiyor Başkanla da Vietnam'ı tartıştı U Thant BATI BERLlN, fa.a.) ederal Almanya Başbakanı Kiesinger, Sovyetler Birliğinin son uyarmasına kulak asmadan Bonn'dan Batı Berlin'e hareket etmiştir. Moskova'nın Bonn'a verdiği son notada, Batı Berlin'de siyasi rutelikte toplantılar yapüması ve vüksek mevki sahibi politikacüarın Batı Berün'i ziyaretten vaz geçmesi istenmiştir. Moskova, bu gibi davranışların «Batı Berlin'in Batı Almanya'ya ait olduğunu «rösterme» gayesi güttüğü inancındadır. Kiesinger, Batı Berlin'de, Hristiyan Demokrat Partinin «sürgün hayatı yaşayan temsilcileri» ile bir toplantı yapacaktır. Doğu Almanya'dan ve Dogu Avrupadaki eski Alman topraklanndan Batıya kaçmış kimselerin meydana getirdiği bu grup, Doğu Almanya ve Sovyetler Birliğine göre bir hainler grupudur. Kiesinger'in Batı Berlin'i ziyaretine karşı olan Sovyetler Birliği, Doğu Almanya'daki Büyükelçi Piotr Abrasimov'u, görüşünü Batı Berlin şehir hükumetine üetmekle görevlendlrmis ve büyükelçi de Batı Berlin Belediye Başkanının akşam yemeğine dâvet etmiştir. Bu, Batı Berlin Belediye Başkanı ile Sovyet BUvükeçisi arasında 1968 yılından bu yana 6 ncı temas olfnuştur. Kîesinger, Moskova'ya rağmen Berlin'e hareke) eHi Vietnam'da geçen hafta 278 A.B.D. askeri öldii F SAYGON. (a.a.) merikan askerî sözcüsü, Amerikan kuvvetlerinin son altı ay içinde Vietnam'da savaşvn en ağır dördünrü kaybını verdiklerini açıklamıştır. Sözcü, Amerikan kuvvetlerinin sadece son hafta İçinde savaş alanında 278 ölü, 1.323 yaralı ve 53 kayıp verdiklerini belirtmiştir. Savaşm en ağır zayiatı, 20 mayısta sona eren hafta içinde verilmiş, bu sürede savaş alanında ölen Amerikalılann sayısı 337 yi bulmuştu. Son kayıplarla birlikte Amerika'nın Vietnam savaşında verdiği zayiat, 1 ocak 1961'den bu yana 16.459 ölü, 102.197 yaralı ve 968 kayıba yüksebniştir. Amerika'nın geçen hafta verdiği ölü ve yaralı sayısı da Güney Vietnam'ınkiieri geçmiştir. Güney Vietnam kuvvetleri geçen hafta 257 ölü, 739 yaralı vermişlerdir. Öteki müttefik kuvvetlerin zayiatı ise sadece dört yaralı olmuştur. Geçen hafta sivillerden de 171 kişi ölmüş, 4O2'si yaralanmıştır. Vietkong 125 sivili de kaçırmıştır. A WASHtNGTON, (a.a.) enci şarkıcı Eartha Kitt, Beyaz Sarayda düzenlenen bir kabul resminde, zenci gettolanndaki hay«tın acı bir tablosunu çizerken, hazır bulunanlardan çofunn hayretler içüıde bırakmış tır. Fakat ünlü şarkıcının sözlerinin Bayan Lynda Bird Johnson'u ağlattığı herkes tarafmdan farkcdilmiştir. Hâdise, Başkan Johnson"un Kongreye sunduğu «cürümle miicadele kanunn» tartışmak Uzera 50 kadar zenci ve beyaz kadının katıldığı bir toplantıda meydana gelmiştir. Zenci şarkıcı, kendisini büyük bir sessizlik içinde dinliyenleri şaşırtan bir ifadeyle, Vietnam savaşı ve vergilerin fazlahğından şikâyet etmiştir. Eartha Kıtfin en çok Vietnam savaşına çatan sözleri dıkkati çek mıştır. Savaşın, Amerikan gençlerıni isyana teşvik ettiğini öne süren Kitt, şöyle demiştir: «Bu ülkenin en iyilerüıi vurulmaları için Vietnama gönderiyorsunuz. Bunlar sokaklarda ayaklanıyorlar, uyuşturucu madde mSptelâsı oluyorlar. Okula gitmek, okumak istemiyor. Zira nasıl olsa annelerinden alınıp vurulmak için Vietnama gönderilecekler.» Earta Kitt'in çok kimseyi «donduran» bu sözîerinden sonra yilzü bembeyaz bir şekil almış olan Bayan Johnson'un ayağa kalkarak zenci şarkıcıyı bir müddet süzdüğü farkedilmiştir. Başkan Johnson, toplantmm bir anında salona girmiş ve zaten gergin olan atmosfer içinde, Bayan Kitt'in, çalışmak zorunda bulunan çocuk sahibi annelerle 1 1 gili «sert» bir sorusuna muhatap olmuştur. Şaşırdığı görülen Başkan Johnson, Kongre önünde bulunan bir kanun tasarısının » U J soruya cevap vereceğini söylemıştir. Bayan Johnson, çocukluk yıllarını yoksulluk içinde geçirdiğini ve bugünün gençliğinin, mutsıız ve saygısız olmasına yol açan sebeplerin makul sayüabileceğini söyliyen Eartha Kitt'e verdiği revapta «Devam eden savaşm Ameriltayı daha da güzelleştirmek va mükemmelleştirmek için çalışmak istiyenleri yıldırmaması gerektiği ni» söylemiştir. Eartha Kith, Bayan Z Johnson'ı LONDRA Wilson bflkflmeH, son koşak sıkm» tedbirleri konusundaki tartışmalan, Ud güven oybunasını başanyla atlataNEW YORK (a.a. . Radyolar) 968 yılında ilk basın toplantırak sona erdirmiştir. smda, Birleşmiş Milletler GeHükumetin genel iktisadl ponel Sekreteri UThant Vietlitikası üzerinde yapılan oylamanam konusunda bilinen görüşünü da, sadece 9 milletvekili aleyhte tekrarlamıştır: • Amerikan bombar dımanlannuı kesilmesi, Vietnam oy kullanmıştır. Bu oylamaya uyuşmazlığınm müzakereli blr çöhükumetin isteği üzerine gidilzüm yoluna girmesi İçin zonınlumis ve alınan son ekonomik ve dur.» askeri tedbirler 9 aleyhte oya UThant, ayrıca, girişilecek her karşılık 304 oyla kabul edilmlsçeşit gorüşmenin, Çin Hindi hakkındaki 1954 Cenevre anlaşmalarıtir. Sadece Liberal Parti mille^ nın yürümesini sağlamak için yeni vekllleri aleyhte oy kullanmışbir konferansın yapüması konulardır. Bu oylamadan önce, tnsu üzerinde toplanması gerektiğini giltere'nm Malaysia, Singapur ve belirtmiştir. Basra Körfezindeki kuvvetlerird UThant, Kuzey Vietnam için, müzakereler başladığı takdirde bir 1971 yüı sonuna kadar tamamen ateşkes'in, güçlü bir Amerikan geri çekme karanna karşı verimevcudiyeti karşısında, askeri yön len gUvensizlik önergesi, 229 a den büyük tehlikeleri göze almak reddedilmiştir. ve Amerikanın Güney Vietnam'a y. karşı 334 oyla müdahalesini kabul etmek anlanıı v Kabulü haunde hükumetin istitaşıdığını belirtmiştir. fa etmesini gerektirecek bu gtiB. M. Genel Sekreteri, Birleşik vensizlik önergesinin oylamasmAmerika Başkanı Johnson'un «Birda, îşçi Partisinin «âsileri. olalık mesajı.nda Vietnam'a ayrılan bö rak tanınan 23 solcunun çeMmlüm yorumlamanm kendisine ait ol ser kaldığı görülmuştür. Genel madığını ileri sürdükten sonra Amerikanm istediği «karşıhk mahipolitika oylamasında ise, Muhayetindeki tedbirler.in Hanoi açıfazakârlar, fisi solcular gibi çesından teşkil ettiği askeri elverişkimser kalmışlardır. sizlik konusunda, Güney Vietnamtşçi Partisinin «âsüeri», sadeda 200 Bîn Vietkong ile 50 bin kisice savnnms hizmetlerindcU talikKuzeyVietruuB'Kuvveti» karşı sıntıya karsı değil, avnı zamanda lık 500 bin Amerikan ve 200 bın Gü sosyal refah programlarındald ney Vietnam kuvveti bulunduğunu kısıntıya karşı da çıkmışlardır. hatırlatmıj ve dolayısiyle de, Ame özellikle mesken ve eğitim alanrikan bombardımanları kesilse bilanndaki son zecri tedbirler ile le, Güney Vietnam'da çarpışmaladevlet sağlık sistem inin hasta rm devam etmesini beklemek gereçeteleri ile ilgili hükmünde yarektiği faraziyesini Ueri sürmüştür. pılan degisiklik bu mUletveldllerinl yeni bir ayaklanmaya sevketmiştir. Bununla beraber «âsîler», Amerika'ya verilen uçak siGrenoble (a.a.^ parişinden vaz geçilmesiyle, O üvenUir bir kaynaktan öğrezak ve Ortadoğu'daki tngiliz knvnüdiğine göre, tran Şahı Rıvetleriyle flgüi karan memnunza Pehlevi ve tmparatoriçe lukla karşılamışlardır. Farah, Grenoble kış olimpiyatSolculann bu ayaklanmasına ları süresince kalmak için bu paralel olarak, îşçi Partisinin bölgede bir villâ kiralamışlardır. sağcı milletvekillerinden Desîmparatoriçe Farah'a, oyunları mond Donnelly ise, Uzakdoğu izlerken Şahın eşük edeceği ou ve Basra Körfezindeld tngiliz arada, Avrupa sosyetesinden Don birliklerinin 1971 yılı sonuna kaJuan Carlos'un, îsveç Prensi Berdar geri alınma karanm protestU'in, bazı bakanlann da Grenobto ederek partisinden istifa e^ le'da olacakları muhakkaktır. Femiştir. Donnelly, Avam Kamaraderal Alman hükümeti de, bölgesuıda bağımsız bir milletvekili de bir şato kiralamıştır. Oyunlaolarak görevine devam edecegini rı izlemeye gelecek Alman Basöylemiştir. kanlar burada ağırlanacak, Alman heyetinin düzenliyeceği kabul törenleri burada yapılacaktır. Bombardıman durmalıdır» dramı yaşındaki rektör Muggeridge, Edinbourg'daki St Gıles katedralinde istıfasını açıklarken su konuşma yı yapıyordu «öğrenciler, büyüklerin g5zünde gelişmeyi ve gelismenin meşalesini tasıyan bir seçkinler toplnlnğndur. önlerinde açılan mnzaffer bir geleceğe doğru bn mesalevi tasırlar. Ne scı ve ne gariptir ki, bunlar doğnm kontrolü haplannt istemek şeklinde önüme çıkardılar bn meseleyi:» Eskı rektör, istifasının sebebını yorumlayanların kendisini geri kafalı olarak görmemelerinı ısterken «Hayat su veya budnr; fakat ilâçlanmıs sersemlik veya bilinçsiz cinsi ilişkiler msla değildir» diyordu. Ünlü tngiliz mizah dergisinin eski başyazan Muggeridge sözlerini, istifasını açıkladıktan sonra söyle bitirdi: «Insanoğln. bilinmiyene do$rn, mntlaka ve herzaman ;idecektir. Ama bn. ne Playboy der gisinin plâstik kanatlanyla. ne de mhî bozuklugn gösteren fan tazilerle olmalıdır.» tşte böylece, Wılson tngiltere' sinin öğrencilen, Victoria devrinin gelenekleri, ve değışen dünya arasında yaiuız kaldıgını hisseden Muggeridge. görevini bırakıyordu. Bu da onun dra> mıydı. 1 MUGGERİDGE Sosyal güvenlik de daralttldı VTilson'ın tasarrnf tedbirleri, sadece askeri masraf kısıntılannı değil, sosyal güvcnlikteki ban ayarlamalan da kapsıyor. Buna göre, l*çi Hükümeti programımn hilâfına, mecburi tahsil yaşı 1971 e kadar 16 olarak kaiacaktır. 1971 e kadar yeni okul açılmayacak, ortaokullarda bedava süt verUmeyecektir. Bedava ilâç kalkacak, dişçi ücreti 10 şilin artacaktır. Yeni sosyal mesken yapımı iki yüda 16.500 kısılacak, mahalli sosyal güvenlik harcamalan 5 milyon sterlin (150 milyon T.L.) az&lacaktır. Bu arada Ingiltere Kara Kuvvetleri Komutanı TümgRneral James D'Avigdor GolHanith, Basbakan Wilson'un s yunma bütçesindeki kısuıü teclfirlerini protesto amacıyla istifasrü vermiştir. 55 yaşındaki Tümseneral Goldsmith, savunma ko^sundaki kısıntı tedbirleri yüzı'Men istifasım veren ilk şahıst'a İngiliz hükümeti, gönüllulerden sıeydana gelen ve sayısı 22.0W a varan kara kuvvetlerinin me:cudunu azaltmaya karar vermişti îngiliz kara kuvvetlerinin bütçesi. bu kuvvetlerin yeniden duzenlendiği geçen nisan aymdan beri Içişleri BakanUğma bağüdır. BUyök Bir Kayıp Merhum Mustafa Efendinin o j lu, Medlha Onayman'ın eşi, Sureyya Sokmen'in kardeşi, Prof. Dr. Cavit Sokmen'in ve Suat Sume'nin dayıları, Riyaseticumhur Orkestrasından emekli Devlet Konservatuarı dâretlm Oyesi deJerli viyolonist Şah eğlenecek... G HALÎL ONAYMAN 19.1.1968 Cuma gunu Hakkın rahmetine kavusmustur. Cenazesi 21.1.1968 Pazar günü ögle n a mazını miiteakıp Haeı Bayram camiinden kaldırılacaktır. Onayman • Sökmen Süme allelerl Cumhvıriyet 610 KAYTP Devam kamemi kaybettlm. fjiiririnir) bükmu yoktur. Edebiyat 245 Cumhuriyet 611 TEŞEKKÜR araştırma yaptılar Oğlumunın iki senedenberi devam eden ve şimdiye kadar tejhts konulamamış ağrısına apandisit teşhisl koyarak iki saatten fazla suren tehlikell amellyatını yapan ve babamıza da ilgi ile bakan doktor 1968 YEJNDA HONG KONG (a.a.) ekin radyosunun Hong Kong tan dinlenen bir yayınında be lırttığme gore, yüze yakın Çinlı bügin, «Ma Çe Tung sayesinde, Everest tepesindeki Çu Mu Lang Me Feng bayırındaki son derece verimli araştırmalar yapmışlardır. P HİLMt BAYAR ile beraber amelıyatı yapan Dr. ve dlğer Sosyal Sigorta görevlllerine ÖZÇELİK ailesl sonsuz toşekkürlerini gunar. Cumhuriyet 605 Bn. ÜÎSTER ALPAGUTa Darbeci general öldii KABtRE, (a^.) areşal Amr'rn düzenlediği komploya katıldığı iddia edilen Havacı General Muhammed Amin Eyüp'ün ölü bulunduğu açıklanmıştır. Resmi açıklamaya göre, General, kısa bir süre cince bir sinir krizi ge çirerek hastahaneye kaldırılmıştı. Durumunun, iddianamenin yayın lanmasıyla birlikte ağırlaştığı, adli tıbbm raporuna göre ölümün nor mal olduğu belirtilmekle birlikte ölüm sebebi açıklanmamaktadır. M Radyonun büdirdığine göre, bilgirüer buradaki Tortul kayalarda, 400 müyon yıl öncesine ait böcek ve kuş fosılleri bulmuşlardır. radyo, bilginlerın böylece, bu bölgede bu kadar eskiden kalma tor tul kaya kıtleleri bulunamıyacağı na daır ortaya atılan yabancı faraziyelerı de çürütmüş olduklannı kaydetmektedir. Çinli bilginler ayrıca, 6.500 met re yükseklikte, manyetik alanlar ve yer çekimi konularmda da bü gi toplamışlardır ki bu bir rekordur. Ayrıca 7.000 metre yükseklikte güneş ışmlan ile ilgili üıcelemelerde dc bulunuünuştnr. VEFAT Merhum Selânlkll Hayrettin Bey ve merhume Naciye Hanjmın kızı Hayri Hkıcı'rün eşl, Münevver Demirag, Fatma, Melek, Mükerrem Tokca'nın kardeji ve Esref Demlrağ'ın baldın. Yılmaz Demlrağ. Turkân Kunter'in teyzesi. insanlık tlmsall MERYEM ILKICI ftmansız hastalıktan kurtulamıyarak vefat etnüştlr. Cen&zeıl 20.1.196S Cumartetl «ünü dgle namazını mOteakıp Şlsli cami • lnden almarak Zinclrlikuyuda ebedt istirahatgâhına tevdl edllccektir. Tanrı rahmet eylesln. AtLESt Reklâmcılık 245609 % STUTTGART Oda arkadası Hamdi Ünlü'yü muhtelif yerlerinden bıçak darbeleriyle ağır surette yaralayıp Hollanda'ya kaçan 31 yaşındaki Ahmet Durmuç, burada yapılan dnruşması sonunda bir yıl hapse mahkfim olmnştur. • GUATEMALA CİTT Castro sempatizanı tedhişçi bir teşkilât, başkent Guatemala sokaklannda dağıttığı beyannamelerle, Amerika'lı iki ataşenin, solcu olarak tanınan eski Guatemala güzellik kıra liçesinin katline <misilleme» olarak öldürüldüklerini bildirmiştir. % MADRİD Madrid Üniversitesinin Siyasi ve tktisadi Bilimler Fakültesi öğrencileri, «hür bir fakülte» kurmak için harekete gecmişlerdir. Hükumetin fakülteyl 1 mart'a kadar kapatması kartısında BİLGE tİŞMAN. ÖKTE Ue ATDD» ÖKTE evlendiler. tt.1.1968 Otel Barıkan Ankara J (Heris Rek. 223C03) tiklere göre, her gün 5 cüıayet veya cinayete teşebbüs olayı tesbit edilmektedir. 1957 yılında 915 kişi bldürülmüş, 1966 yılında ise bu rak kam 1786'ya yükselmiştlr. • BEYRUT Üçlü Yemen Babu yola bajvuran gençler, derslerış Komitesinin Birleşik Arap Cum rta üniversite yatakhanesi, oğrenhuriyeü Devlet Başkanı Cemal cl jTirtları ve evlerde verileceğüıi Abdünnâsır ile Suudî ArabUtan söylemislerdir. Kıralı Faysal'dan Yemen buhranına bir çözüm bulunabilmesi için bu # ŞAM Suriye Haber Ajansıülkede çarpışan hizipler arasında nın bir haberine göre, €Suriye Aarabuluculuk etmelerini istiyeceği rap Cumhuriyeti, Bahreyn'in savun bildirilmektedir. masını sağlamak üzere gerekli ted birleri almak zorundadır. Bahreyn • PARtS Avrupa Konseyi Ahalkı, topraklannda gözü olan samblesi Hukak Komisyonu Başka Iran'a karşı çıkmıstrr ve savunmanı olan İngiliz tşçi Partisi milletvesı için Suriye'nin desteğine güven kili Samuel Sllkin, dun Paris'te ve r mektedir.» diği blr demecte: «Yunanistan'ı zi # BONN Almanya'da son 10 yaretimlz sırasmda, slmdlkl rejunden yana olan tek kisiye rastlamayıl içinde islenen cuıayetler iki mls Une {ikmıstır, Kılnunolojik istatiademistir* Kısaca..| MEYLIT Sevgili esim. babamız, oflum kardesimiz. MİTiCNUEnANEİRDENIEr Pandeli Taselaridis'in (PANTAS) ölümünün 40 mcı günün» rastlı yan 21.11968 pazar günü) « saat 11 de Şişli Rum mezarhğı kilisesinde okunacak mevlidinde ar zu eden akraba ve dostlann tef riflerini bUdiririz. AİLESİ Cumhuriytt 593 TCZİEAÂT BMASI ifiuın; 10459 A, 242/51*4;
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog