Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAHİFE tKİ 20 Ocak 1968 CUMHURÎYET NATO'da yeni stroteiinin anlomı Sezai ORKUNT EMEKLİ AMÎRAL ralık 1967 ayı içinde yapılan NATO Ba^ kanlar toplantısında, asgari beş yıldanberi 1 edllmesine çalışüan NATO stratejlsl, yeni eflerile resmen kabul edilmiş bulunmaktadır. lece, nukleer silahlarla «kitlevî veya topyekun cabele» prensibl kaldırılraış yerine •Elâstiki tabele» esası konulmuştur. Amerika Bırleşık Devletleri bu suretle uzun andanberi NATO'} a sunmuş olduğu ve esasta ısanın, tâli unsurlarda da diğcrlerinin itirazlauğrıyan stratejinin vururluğe sokulmasıyla uk devlet olma hakkının verdıği bir ncticeyi etmi? bulunmaktadır. Fakat, ileride belirtileuzere, Avrupanın kendisine olan itimadını da mıştır. Bu itıbarla, yeni kararın ertesinde bu strateı nedenlerini bir kere daha halk efkârına açıkayı faydalı goruyonıı. vet, Sovyetler Birliğıne karşı ciddî bir ihtar rolunu oynıyacak ve bu kuvvet Sovyet liderlerınin kararlanna muessir olaeaktır. Aynca, bu kuvvet, Amerikan politikasına da avkırı bulunmamakta bilâkis musterek gucun kıfayetini arttırmaktadır ILIK VE YAĞIŞLI i Yabancı tekellerin istilâsı Hev gıdı Sanayi Bakanı Mehmet Turgut ! Nereden b»çl»*«. " e " reje geldı, nereye gidecek? Merakla beklıyoruz. Turkiyede Mehmet Turgut'lar çoktur. Adalet Partısınde nıce Mehmet Turgut'lar var Bunlar solculuğa karsıdırlar, solculuğun ne demek olduğunu bılmeden Sosvalızme karsıdırlar, sosvalızmin ne demek olduçunu bilmeden Emperyalizmın ynrt ıçındeRi araçları halıne «elırler, empervalızmın ne demek olduçunu bılmeden Mıllivetçı sanırlar kendilerını. mıllıvetçılığın oe demek oldugnnn bılmeden Komprador sınıfına hizmet ederler. kompra dorlugnn ne demek olduğunu bılmeden . Mehmet Turçut, Turkıvede mılli petrol dâvasını baltalıy»rah ortava çıkmıs, bu volda uıı vapmış, vabancı kumpanyalann >anında verını almıstı. Bakan olduktan sonra yakından jBrdu kı mıllet sovulmakta Dikkat edelim, bnrada özellıkle «sosulmak» kelimesini knllandık. Çunkü «soyulmak. ile .somurulmek» kavramlan arasında onemlı fark vardır. S«n gun, somuriiden ote, voğun, hızlıdır. Tur k n e d e komprador kapıtalizmı somürmu>or, kabaca soyuyor. tste pek hızlı bır kapıtalıst olan. kapıtalıst olduğu için de §ömflrfivıi kabul eden Mehmet Turgut'un ahlâk japısı anlasılan soyguna isvan etmistır. Ve bir Bakan sıfativle Türknedekı akü sanayii için »unlan »6\lpmektedir : « Malıyetı 94 lira olan bır akü 247 ]ıra\a satılıyor. Şımdıye kadar 10 mıl>on liralık yatırım ^apan hır aku fabrıkası 1966 yı Iında 5 5 mılvon Iıra kâr etmıştır 754 bm hralık vatırım yapan bır baska aku fabrıkasının vıne bır vılrfa ei2"ı bın lira kâr sağladığı anla<;ılmıstır Halkın sırtından haksız «ekılrle «dglanan böylesıne fa hi$ kârlara ımkin vcrmnecesız • Mehmet Turgut'un sozlerını bır Kapıtalıst Itakanı dahi isyan ettırecek vatma ve soyfrun duzemnın Kesın delilı olarak kabüledivoruz. Sanavi Bakanı daha once otobııs kamvon \e taşıt lâstık lerınde ındırımler sağlama\a çalısmvtı Rııtiin bu eürültülü hikSve sonunda basansız kalraa\a roalıkurıdur ÇunUu bugun Türkive empervalızmin memleket ıçindekı kalelerine iktisadivatını teslim etmiş, millî pazarını yabancı tekellerıne açmıştır. Empervalizm, kapitalizmin vozlastıjı ve tekellere dönüştügü aşamadır. Bu yozlasmanın bütun belırtılerı Türkijede demir atmıştır : Millî pazarlarımızda demir çelik Amerikan Copper» tekelindedır.. Tütfin American Tabacco kumnan\ası tekclindedir.. k Petrol Amerikan karteli tekelındedır.. Telefon, Canada Northern teUelıııUtUır.. Bor cevheri Anglosakson Boraks Consolidated tekelindedir. Bu listevi ozatmak kolavdır. Yabanrı kapitalizmin tekelleri Turkıve millî pazarına va d o | rndan dn*rtna ırirmplite, va da para%ana sırketlerle i; gSrmektedır. Nıtekım dünkü Butce Komisvonunda konuşan Enerji Bakanı Refet sp7fin bor ce\hrri konu«una değinerek : « Bı>raks Consolıdated Şırketının Türkiyede doğrudan doğru>a imtuaz almak ıçın bir müracaatı voktur. Turk boraks sirketının Maden Kanununa göre yaptıgı muracaatlar vardır» demiştir Tfirk Borakı Şirketi, eski bir Demokrat Partıli kodamamn kur duğu şirkettir, Anglosakson kumpanvBsnla llişkileri incelendiJri zaman sahneye konan o>un anlasılacaktır. Anclosakaon tekelinin ^eyitgazideki tabıı boraks ustune calısmalannı hrrhalde Enerji Bakanı bilmektedir Bandırmada kurulan devletln boraks fabrikasını biçe ındirecek bütün alicengiz oyunlan Ankara kulislerinde vurürlüSe konulmuştur. Türkıve, empervalizm ahtapotunun kolları araıcına bSylesine düsmusken. dâvavı milletin gözleri nnüne sertetk >erde fiyatlarla ugrasmak çpçıcı bir gösteridir. M M pazarria at oynatan yabancı 1 1 kumpanyalann kârlan basdbndurucüdur. Mehmet Turgut bunun veni farkına varıvor, ama yıllardan beri Türk sosyalittleri halkın sovuldugunu rakam rakara açıkiamaktadırlar. Emper>alızme topvekun cephe almadan ne miHiyetçilik mümkttndür, ne de iktısadı kalkınma Ne var ki, emperyalizmin Türkiye ıçindekı temsılcılerınden bın Morrison Şirketidir. Ve bu ?irketin eski temsilcısi Suleyman Dcmlrel de Mehmet Turgut'nn par tisinin basındadır. Kımı kıme s ı k i j e t edecek Mehmet Turgut? Mehmet Turgufa yüksek fiyat ve fahis Lârlarla uğrasında basarılar dileriz. Ama bu dâva bir iktisadi sistem dâvasıdır. Bireysel çıkışların, aspirinle apandisit tedavisinden otede bir anlamı voktur. GÜNLÖL ve haftasını M evsimin en soğuk, yağışiı, rüzgârh son değişken çörülmevengeçirdik. Yurdumuz, bütün bölçeleri ile yıllarda şiddetli kış çunleri gördıi. Soçıunanın devam edeceği şeklindeki tah minJerimizin uzerinde, anormal hava olaylan soruldiı. Kuvvetli lodos rıizgârlan ile birlikte diişen kar yağışı kayda değer oldu. Meteorolojı harıtalanndakı genel goriınüş geçen haftalardan daha değışıktır. Alçak basınçlar ç o ğunluktadır ve yağış daha bol gorülmektedir Ilık çekırdekıı bır yuksek basınç Ispanyayı sarrrnş, A\Tupaya sokulmak uzeredır. Sı caklık dağılımı bır kış haftasın dan fazla, bır ılkbahar naftasını andıracak kadar yulcsektir. Yurdumuz üık ve yağışiı hava akımlarınm geçış yolları uzerinde bulunuyor. Batı Almanya •try atı Almanya: Bu memleket, içinde bu•* lunduğu siyasî sartlar dolavısıyla nukleer silâhlara sahip olarak isteğıni hiç bir zaman açıkça ortaya atamamış. resmî agızlardan dairna mıistakil bir nukleer guce sahip olmak arzusunda bulunmadıklarını ifade etmişlerdır. Batı Almanya, bu silâhlara sahip olmadan yalnız ekonomik guç ve merkezi Avrupada NATO'ya tahsisli en büyuk konvansıyonel karagucünü bulun durmakla bu\uk Devlet rolunün oynanmı>acagını pekâlâ bilmektedir. Bu sebeple; Batı Almanya nük. leer kulubun kapısını rahatça çalabileceği çok taraflı nukleer gucun tahakkuk çalışmalarını butun imkânlarıyla desteklemiş ve bu kuvvet] tutmıyanlara karşı da tepki gostermiştir. iğer Devletlerin nukleer silâhlara sahip olmak bakımından bugunku rolleri tabll ihmâl addolunabilir. Yukarıda ifade edilen muhtelif anlajışlı politıkanıu duğum noktası; Amerika için, Avrupaldarın nukleer silah yapmaması. nukleer silâhlann harbin hemen başında kullanılmaması. Avrupanuı Amerıkaja guvenmesi, savunma masraflarını arttırarak sadece konvansiyonel silâh vc vasıtalartn gelıştırılmesi ve imalâtına harcamalarıdır. Yani, Amerika) a sıkı sıkıya bağlı kollektif bir savunma sistemi. Batı Avrupa için ise, dünya politikasmda birinci derecede soz sahibi olamamak, kıt'ada innyatifi kaybetmek, bir dostun sarih garantislnden uzak destek ve vesayasına bağlı kalmak anlamına gelır ki kolay kabul edilir bir şekil değildir. Nukleer silâhlara sahip olmak, bu>uk devlet olmanın duhuliyesldlr. Avrupada bu silâhlara sahip olamıyan devletler, bilhassa kıt'a stratejisi uzerinde mustakil bir politika izlemekte guçluk çekerler. Çıkmaz bu zıd goruşlerdedır. Bu çatışmadan doğan sentez. Amerikamn gudumunde bir Avrupa değil, Avrupanın kendine ozel anlayışi içinde formulc edilmiş ve fakat Amerikamn muttefiki olan yeni bir Avrupa fikridir. Eşıtlık ve hukumranlık haklan da boyle bir anlayış içinde daha az rahatsn edilmiş olaeaktır. LODOS VE KAR.. Bütun hava olaylannın birkaç güne sığdığı, anormal geçen, şaşırtıcı ve yanılbcı bir baftayı geride bırakıyoruz. Olayların bu kadar kısa surede sıra landığı çok ender gorüluyor Ahşılagelmiş saganak yagışla nnın suratle gelıp geçışlen bıle çok defa hayretle izlenırken, geçen günlenn anormallıgıru bzetlemek oldukça zor olaeak. Kuvvetli lodos, kuvvetli ka rayel. kuvvetli saganak, kuvvetli kar, kuvvetli don, kuvvet lı sıs Dahası kalmadı artık Hepsinin kuvvetlısı bırleşti de yurdumuzda kamp kurdu san ki Meteoroloji hantalarımızda yurdumuzu gdrmelıydlnız: Avrupanın bütün kbtü hava olay [< lan toplanmıs, yerden yükseğe doğru, bütün seviyelerde yurdumuzu tam bir baskı altına almıştı. Olaylann herbirl a y n bir konuya temel olaeak nıteliktedır Biz bunlardan en onemlısmı hâlâ düşünüyoruz. Lodos ve kar yağışı Lodosla birlikte değil kar yağmur büe şaşırtıcı olurken kar yağışı geldı. Hem de ku\ vetli lodosla birlikte ve ku\ vetli kar yağışı Olay en azm dan. yınal yıldır bulunduihın meslek hayatımda göremedıîı mi ıddıa edecek kadar nadır dı Oysa, o günler İçinde Cumhunyetın 40 yıl onceki sutunlarında, kuvvetli kıştan bahseder birkaç satır gorulüyordu. Demek kl, 40 vıl oncesı de kış kuvvetli geçmiş Acaba o vıl da lodosla birlikte kar duşmüş m ü ' Burası meçhul işte Lodosla birlikte kar düşmesı olayırun izahı oldukça basıttır Ilık lodos ruzgân, geçtığı yü zeydekı çok soğuk havayı da beraberınde sürokl^Biış. Uıklıfîı dahi soğuk yüzeyı yumuşata mamtş ve üzerimize getırmıç tır. Zira kış, guney enlemlere inecek kadar etkili ve bliyuk tür. Yüzeyi lodos bile ısıtama mış, kar düşmesüıe engel ola mamıştır. Olayın nedeni ne kadar baslt ise tahmini de o kadar guçtur Lodosla birlikte kar duşebıie ceğüîi tahmın şoyle dursun böyle bır soruya büe «ımkan sız denecek kadar nadirdır. şeklınde cevap verirdim. Herhalde daha uzun yıllar böylesıne ters bır hava olayı goremıyeceğız Sızler hatıra.sını saklaym, bızler de olayı ıstatıs tiklenn görünür bır koşesıne kavdedelım Bol guneşli günler efendim Stratejinin değişmesi skcrî bir stratejinin değişmesi, jartların ^ değişmeslne tâbidir. Halen bu şartların bala. jeui silâhlann meydana getirilmesinden zie kuvvetlerin kullanılması anlayışındaki değiik gelmektedir. Bu da nukleer silâhlann kullması fikrinin aksedilmesidir. Bugııne kadar FO stratejisi, nukleer silâhları bir harbin heı başında kullanarak düşmanını imha etmek bu suretle onun konvansiyoncl ustunlüğunden adesine mani olmak esasına bağlı idi. Doğu • Batı arasında nukleer silâh eşitligi dana gelince, imha edilme ihtlmali de artmıs.Işte bu gelişme NATO icindeki askeri fikir pnalarımn mıhrakı olmuştur. NATO'nun oldufibi, Varsova Paktmın askerî stratejisinin esada nukleer silâhlar teşkil eder. Ancak, VarşoPaktında, strateji değişiklilcleri nıdnakaşa ounaz. Strateji*i bir devlet yapar, uygular ve ulatır. Bu kapalı sistemin faydalan olduğu gimahzurları da ağırdır. JATO içinde de A.BJ). nin teıi esas tegkil eder, ıt mumkun olduğu kadar sivri noktalar düzel• k uyeleri tatmin eden neticelere ulasılır. Bae da temeldeki avnlıklar oldukça ciddî çatlaara sebep olabilir. Nukleer stratejideki politideğişıklıeî bunun misâlidir. Bir tarıhte. muttefik Kuvvetler Başkomutanı leral Norştada, «NATO içinde neden silâhlardaha fazla bir standardızasyon olmadığj ve tejık duşüncelerde bir vahdet sağlanamadığı» li sorulmuştur. Generalin cevabı şudur: <Üç >b veya mânı vardır Bırıncisi Amerıka BirleDevletlerı, ikıncısı Ingiltere, Oçuncüsu Franır> Bu cevabın esprisinde bugunkıi çekişmelerin lesini de bulmakta\ız. Şimdi, bu genel çerçeve içinde NATO'nun ile;elen devletlerinin, stratejinin esasını teşkil ekuvvetlerin kullanılması prensibl uzerindeki uncelerini elestirelim. Bu suretle stratejinin il alması için geçirdıgi safhalnr daha iyi anlaıış olaeaktır. Bize gore, NATO dev lctlerinin askeri strate' mesned teşkil eden goruşleri joyledâr: D « İÇ ANADOLL: Sıslı gunle rını gende bırakıyor. Batı vonun den gtrecek olan vağış vanndan itıbaren gorülecektır. Kuzev yon lerine donecek olan rüzgârla bır lıkte sıcaklık duşuşu de nısspci! lecek ve durum haita ortasına ka dar hafıfleyerek, doğuya çskılerek devam edceektır Haftanın ikıncı yansında yeniden batı ve lodosa donuş ve ısınma başlayacak \e hafta bu şekilde tamamlanacak tır. • MARMARA BÖLGESt: Lodoslu hava ardından gıren bır kotü hava ayınmını geçınyor. Yagış mevzii olarak yarın da de1. am edecek, sıcaklık bıraz düşecektır. Bölgede kar yagışı beklenmemektedir. Hafta başından itıbaren bulutlu günlere gırılecek ve nizgâr kuzeye donecektir Gece ve sabah saatlennde daha etkılı olmak üzere sis olayı gorülecektır. Hafta sonunda sıcaklıklarda yenıden yukselme beklenmektedır. Stratejinin şekli şte bu ortam içinde yeni strateji şekillenecektır. Temelde bu anlayış farkları dolajısıyla Fransa NATO'nun askerî entegrasyonundan çckilmiştir. Goruşumuze gore bu stratejinin jekli soyle olaeaktır: «Nukleer silâhlar, Sovyetler Birliğini bir nukleer taarruza sevkden men gayesıle elde bulundurulacak, harp konvansıyonel vasıtalarla yapılacaktır. Ancak, Merkezî Avrupanın tamamen çâtmest, Sovyetler Bırhğıne karşı mukavemetlerin tamamen kınlması halınde ıstılâyı dıırdurmak üzere Amerika nukleer silâhlara muracaat edebilecekür. Hacnu, zamanı taayyun etmemiştir. Kanadlarda belırmesi muhtemel mahallî harplerde ise tamamen konvansıyonel şartlar h&Vim olaeaktır. Amerika, konvansiyonel anlamda genif bir 5ekılde Avnıpaya yardımda bulunacakür.» Bunun anlamı, Sovyetler Birliği ile Amerika toprakları bırbirlerinin ölduriicü nukleer darbelerinden korunmu; olaeak, tahrlbattn mihrakı, konvansiyonel vasıtalarla, Avrupa olaeaktır. Sovyetler Birliği, mevzii olarak nukleer silâh kullanmak serbestisini biraz daha fazla bulacak ve luzum gorurse, muhtemelen harp şartlan içinde daha az reaksiyon gorebıleceği kanad bölgelerde kendisini tehdit eden herhangi bir nukleer hedefe, mahdut olçüde nukleer bir darbe yapmak suretile karşı ittifak uzerindeki pslkolojik tesirlerinden yararlanma yollarını arıyacaktır. Gorulduğu uzere, bu stratejide Avrupa bakımından guvensizlik gayrı muajjen bir nısbette arttırılmıştır. wr ennedy idaresi is başuıa gelinceje kadar Amerikamn; Avrupanın ustun duşman kuvveUerine karşı savunulmasmda gosterdiği kararlıJık neticesinde tahaddus eden itünat bu poUtika ile tehlikeli bir şekilde sarsılmış bulunmaktadır. Politikanm, AJJ).'nın guvenliği bakımından doğruluğuna şuphe yoktur. Fakat lider olan devlet, kendini emniyete alırken, dostlarını tereddfide sevkeder ve sarahattan kaçınan ifadelerle ortaya Çikarsa tesanudü evvelâ kendisi bozmuş olur. Bu politika, Avnıpadaki NATO uje devletlerini nukleer silâhlardan vazgeçmije değil, bilâkis bu silâha sahip olmıya teşvık edecek karakterdedir. Butun imkânlara sahip olan devletler nukleer silâh yarısma daha tijade eğileceklerdir. Amerika istemediğl bu durumu. kendi hareket tarzı dolayısıjla tekabbul etmek zorundadır. I # KARADL.MZ SAHtLİ: Batı Karadenızde sureklı ve hafıf yağış görülürken, doğu kesimlerınde lodos ve ılık hava hüküm surüyor. Yağış hafta boyunca doguya çekılerek devam edecektır. Hafıf sıcaklık duşuşu ile birlikte yaâışlı bır haftaya hazırlanılmalı dıı Batı Karadenızde haftanın ikıncı vansı için sert kuzey ruz garları etkılı olabilir. A. B. D. tnerika Birleşjk Devletleri: Sovyetler ^ Birliği. Amerika ile arasındaki nukleer sigediğini kapamış, beki imkânlarını muessir şekilde geliştirerek dengeyi sağlamıjtır. Bunı boyle bir nukleer harp intihardan başka bir değildir. Bu sebeble. nukleer silâhlar, bir haronleyici bir guç olarak muhafaza edilmeli ve at çâresiz kalmadıkça kullanılmamabdır. Dığer taraftan, Doğu Batı arasında veya dadoğru ifadesijle Amerika ile Rusya arasında lanan bu dengeyi bozacak diğer nukleer gÜÇIn mejdana getırilmesi de doğru değildir. Amerika Birlesık Devletleri okadar kuvvetli muhteliı tip ve vasıfta nukleer silâhlara «ahipki Avrupada aynca millî karakterde nukleer •rvetlere ihtiyaç yoktur. Avrupanuı müli nükr silâhları, duşman uzerinde mdessir olabilmek ı çok kuçuk ve zayıftır. Bu zaaf, Sovyetler Birni zamansız bir harekete se\kedebılir ki bu da TO'nun butun uyeleri bakımından tehlikelidir. hal, harbe mani olmak yerine onu tahrik etkten başka bir anlam taşımaz. Aynca, nukleer ıhlar son derecede pahalı ve gajrl iktisadidir. silâhlan geliştirmek suretile mustakl] bir nflkr guce sahip olmak için sarfedilecek çaba, doısıyla Batı Avrupanm savunmasının çok daha ill bir şekilde takviyesini engellemektedir. Binaenaleyh, Avrupalı müttefikler nukleer siyapmaktan sarfmazar etmeli, butun guçlerini kleer sılâhsız modern bir kuvvetin geliştirilsine sarfetmelldırler. • BfiE BÖLGEStt Yağış geçınyor. Çogunlukla saganak şeklınde ve bol yagış almaktadır. lkı gün daha yağış içinde kalınacak ve ardından parçah bulutlu günlere gırilecektar. Genel olarak değışik yonlU ruzgârlar ve sıcaklık dıişüşü İçinde hafta ortasına gelınecektir. Haftanın ikıncı yansında sıcaklık yükselecek ve l o dos yörüü hava akımına ginlerek hafta tamamlanacaktır. I ^ f T I Ü TÜRK EDEBİYATI AHMET KABAKLI 1 inci cildin 2 inci baskısı büyUk yeniliklerl» çıktı, klerlt I 656 1 sayfa büyük boy, ciltli 25 Liradır, radır. J | •^MHClk Çıkaran: TÜRKİYE YAYINEVİ •H\wmJT • DOGU BOLGESİ: Lodos devam edıyor ve geçen haftanın etkili kar yağışını eritiyor. Hafta ortasına kadar ısınma devam edecektir. tç Anadoludan gelecek o lan yagış yUklU bir kbtü hava ajırımı ile tekrar kar yagışı beklenmelıdır. Fa?la etkili olamayacak, sıcaklık duşüşü hissedılecektır. Don olayına karşı dikkatli bulunubnalıdır İlâncıhk: 4581/602 Bağdat caddesinde fevkalâde konforlu, bıtmi; apaıtmanda 1 daıre acele v e peşin satllıkUr Tel: 55 24 38 Cumhuriyet 606 îngilt ere ngiltere: Muhtemel duşman; Amerikanın doğrudan doğruya bir nukleer tecale uğramadıkça mukabelei bilmisilde bulunmıcağı gibi yanlış bir kanaata sahip olarak haret eylediği ve tngiltereye tecavüz ettiği takdirde, riltere kendini, kendi Insiyatif ve karanjla sanabilmek imkânına sahip olmalıdır. tngilterenin haiz olduğu nukleer ku\vet, duşına tasavvur ettiğuıden daha büyuk bir hasar rtit edecek guçtedir ve bu gıiç kifayet ve hayaetini muhafaza etmelidir. Bu suretle, Ingiltere hem kendisini doğrudan ğru>a korumak imkânına sahip olmakta ve hemNATO'nun esas onleyici gucune başlı başına r katkıda bulunmaktadır. f • AKDENİZ S A H l L t : Saganak seklinde, gök gürültüsü ve şımşek olaylan refakatinde geUp geçecek olan etkıll hava olayına hazırlanmaUdır. Pazartesı gunune kadar olay geçmiş olaeak ve ardından butun haftayı kapsayacak nıtehkte, bulutlu ve bol güneşll gunlere girıiecektır. Yağışla bırlıkte düşecek olan sıcakhk tekrar ve geçen haftadan daha fazla yukselecektır. Orto Doğu Teknik Universilesi ReklörlUğünden Üniversitenıiz Fen ve Edebiyat Fakültesi Kimya BSlümüne her çeçit lâboratuar malzemesinı yapabilecek evsafı haiz Camcı alınacaktır. Kalıfıkasyona gore tatmin edici ücret verılecektir. (Fazla bılgı ısteyenler ÜmveTSİtemiz Personeı Müdürluğunden ızahat alabılecekJerdır.) Isteklilerin Personel Müdürlüğünden alacaklan muracaat formlarını doldurarak en geç 31.1 J 968 çarşamba saat 17.00 y e kadar iade etmeleri v e 5 Şubat 1968 pazartesi gunu 1000 da yapüacak imtıhanda hazır buljunmalan icap eder (Basm: 10318 A. 194/588) Kızılay İstanbu! Müdürlüğünden; Çadır bezı ıhalemıze ait tekbflerde tıcer adet 25 santım bojunda muhürlu mımunenın teklıflerle birlikte venlmesi ılân olunur Cumhuriyet 601 TESEKKÜR Sam'îurı Başoğlu Klınığmde basanlı mudahaleleriyle eşlml sıhhate kavusturan dcğerh uısan Jın. Op Dr alakalarını esırgemıyen Jin. Op Dr Selma Başoğlu Op Dr Abdurrahman Başoğlu. Op. Dr Mııstaf? Başoğlu'na, temız ve alâkalı Bakımları İle örnetc olan Basoclu Klinii) personelıne candan teşekkur ederım. Dr Hılmı ErtuSrul Cumhuriyet 604 OOKTOR Mnstata Ozdileı Oahlllye MDtehstnn Muayene « a t ı Heı guo 19 tae •onra Tel 27 88 «O Lâleil Mesihpasa Cad. Ro. U AKsaraj Orhan Develioçlu'na Sonuç O u yeni stratejuıin şekillenmesinde Turkl* * yenin jeni şartlara gore tedbir alması gereklidır. Bu tedbırlerin başında, diğer yazılanmızda da beyan ettiğimiz gibi Turkiyenin nukleer silâhlara hedef olmaması için stratejik mahiyetteki nukleer silâhlardan ve bunların uslerinden annması lâzımdır Konvansiyonel kuvvetin bir parçası olan taktik nukleer silâhlar, kullanma yetkileri Washington'a bağlı bulundukça zararlıdırlar. Bu hususta, NATO icinde ve bilhassa kanatlarda kolay işlijecek bir hal şekli bulunmalıdrr. Olmazsa, mevcndiyetleri (aydadan ziyade zarar tevlit edecek bu silâhlardan sarfınazar edilmelidir. Bu strateji ile eski (Hephniz birimiz için) olmak sloganı ve isteği bilhassa kanadlarda kalkmış vc mevziî harp fikri daha sarahatla benimsenmiştir. Türkiye bu realiteye uygun olarak kendisine bir stratejik kalıbı hanrlamabdır. Daha doğrusu hazırlamıya mecburdur. Erbaa Belediye Başkanlığından: • GCNEYDOGU BÖLGESt : I Hafıf lodos rüzgârlan etkısınde s ı ' caklık yukselişı içuıdedır. Yarın I bulutlanma çoğalacak, pazartesi' gunu de yağış gorülecektır. Çogunlukla kuzev kesımlerinde ve sağanak şeklmde gelip geçecek etkili bir yağışa hazırlanmalıdır. İkı gun surecek olan yağış ardından tekrar ısmma başlayacak ve hafta sonuna gelınecektır. 1 Alscabal mahallesi içmesuyj inşaatı 82 501,40 lira muhammen bedel üzerinden 2430 spyilı kanunun 3L inci maddesi gereğince kapalı zarf Ufulfi ile 20 Subat 1968 sah günü saat 15 00 de Belediyede Encmien huzurunda ihale edüecektır Geçid teminat 5380,07 hradır. 2 İhaleye iştirak edeceklerin teminat makbuz veya mektuplarmı 1968 yılı Ticaret Odası vızesini havi vesıkasını, Öler Bankası Samsun 6 Boige MüdürlOğünden alacaklaı veterlik belgesini teklif mektıtplanna ekJemeleri şarttır. Postada vâkı gecıkmeler kabul edıimez. Teklif mektuplannın ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabılı Komisyon Başkanlığına verilmesi şartüı 3 Bu işe aıt şartname ve Projeler Belediye Fen Dairesinde ve İller Bankası 6. Bolçe Müdürlüğünde görölebilir. (Basm: 28351/589) Fransa MEVLIT Sevgili annemiz Ticaret Mahkemesi Sıfatiyle Samsun Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden (Dosya E. No: 1967/990) Gazi Cadded Kaptanağa sokakta manifaturacı O. Galip Alptekin veküi Avukat Turgut ASSAN tarafından alacaklılarına teklif olunan konkordatoya müteallik Samsun îcra Tetkik Mercii Hâkımlığınin 1967/295 E. sayılı dosya mahkememize tevdıı edilmiş olmakla; iüraz ede ceklerın hâklarını müdafaa için 16/2/1968 curna gunu saat 9 da duruşmada bazır bulunmalan ve talep H. M. U. K. nun 507 ve mutaakıp maddeleri gereğince basıt usulu muhakemeye tâbi meyandan bulunmakla 509 uncu madde ahkâmına tevfikan ıbraz etmek ıstenılen vesıkalrın en geç duruşma gunüne kadar ıbraz edılmesı hususunun ve duruşmaya gelmedikleri tak dırde gıyap kararı tebhğ olunmaksızın muhakemeye gıyapta devam olunacağına karar verıleceğını mubeyyin gunlü dâvetıye İ. I. K. nun 296 ncı maddesı gereğmce ilân olunur. (Basın. 10500) 595 KAYIP Devrekâni nüfus dalresınden aldığım nüfus cüzdanımı vc terhis tczkcrem! kaybettlm Hükmü yoKur. F ransa, millî nukleer kuvvetini Avrupanın ve bizatihî Fransanın emniyeti olarak gocektedir. Yanlış bir hesapla Fransaya veya Avrulya tevcih edilecek bir nukleer darbe karşısmda merikanın geçireceği tereddutlerin, direkt olarak vrupanın guvenliğine taalluk ettiği aşikârdır. Bu barla, millî bir nukleer kuvrvet veya başka bir •yimle Avrupada Amerikamn siyasî ve askerî jntrol ve frenine tabi olmıyan bir nukleer kuv LEBİBE YÜCE'nin azız ruhuna ithafen vefatmın kırkıneı guntee müsadıf 21 Ocak 1968 Pazar günü öğle namazını muteakıp Gdztepe camlm de Kur'anı Kerim ve Mevlıdi Şerıf kıraet olunacaMır. Akraba, dost ve din kardeşlerımlzın te$rıflerıni rıca ederi2 NÜKETTIN Cumhuriyet 598 Aylalc Musa ÜÇ MBKTUP PAUA YAZA&l u... UUCUM . Mevlidi şerif Aziz varlığımız sevgıh esim, bıricik babarniz, n(2UERJM|I «İÜEİM . PAC^ıSI ŞEVKET SUBAŞrnm aziz ruhuna ıthaf edilmek uzere vefatmın 40 ıncı gününe tesadıif eden 20 Ocak 1968 cumartea gunü (bugdn) ikindi nanvazını mutaakıp Teşvıkije Camünde memleketımizın guzıde Kur*an ve Mevlithanlarmdan Mevlithao Hafiz Ibrahım Çanakkaleh, Hafız Feyzı Mısırlı, Hafız Azız Bahriyelı, Hafız Hasan Akkuş, duahan Hafız Yahya Eskışehırü tarafından Mevlıdî Şerıf kıraat olunacaktır Aile, dost ve arzu eden bütün dın kardeşlenmizın teşrıflerı n c a clunur. Eşi Çocuklan ve Subaşı Aılesi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog