Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

P. Souvestre M. Allaln FANTOMA SERİSİ HiçBir polisıye tıtabının raklp olamıyacagı maceralan I FANTOMA 2 Jüve karsı 3 Intikamı 4 Casua S • Aaılıyoı 6 • Kızı 7 Arabası 8 Kruvazörü 9 Yafcalandı 10 BblsesJ II . JUvfl Oldürüyor 12 İs bagında 13 Fandora karjı 14 Düğttnü 15 . Askları 16 Haydut polls 17 Evleri eoyan hâklm 18 • HapsetUgi kıraJ 19 Kurbanları 20 • Ölünün ayakkabılan 21 Ylne Fantoma 22 Kaybolan tren 23 • Ojlu Her biri S Uradır. l.VKILAP ve ARA KİTABETLERJ umhuriyet KURÜCUSÜ: FUNUS NADÎ RGİAS H. Erben MİİU Dünya sinde ikinci Bakanlık yayın^ çılarda 450 kuruş fiya :a yaylmlanan iler Serikitapıtılmaktadır. 10241/565) 44. yıi soyı 1S616 TelgraJ »e tnektup adresi: Cumhuriyet Telefonlar ; 22 42 90 22 42 96 İstanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 246 2 2 42 97 22 42 98 22 42 99 Cumo 19 Oeak 1968 Enerji Bakanlığı bütçesi görüşülürken, madenleıin devletleştirilmesi istendi Kıralın karşı teşebbüsünden sonra Yunan Cuntasıyla ilk temos kuran ülke Türk/ye oldu cevap vetdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ANKARA Bütçe ve Plân Karma Komisyonunda dün Enerji ve Tabü Kaynaklar Bakanlığı bütçesi görüşülmüş, madenlerin devletleştirilmesi ve nükleer enerji santrallan konıılması istenmiştir. Bn arada, tenkidlerden sonra söz alan Bakan Sezgin, tnönü'nün İstanbnl C H P kongresindeki konnşmasında değindi|i boraks konnsnna da cevap vererek, «Türkiye1de böyle bir oyuna gelecek iktidar yoktur» demiftir. Ifiömi'pe Sezgin, Pipinellitfe göre Ankara askeri hazırlık tedbirlerini kaldırıyor K. DAPONTE bildiriyor A NATO vebiz . ıbns Anayasasını çjgne' yen Makarios yönetimine . karşı »ntlaşmatardan do•|sn meşru haklarımııı korumak isterken NATO silâhlannı kullanmamıza müsaade etmiyecefini ve şayet Kıbrıs yöziinden Sovyet Rnsya bize saldırırsa NATO mekanizmasını isletmiyecegini, Baskan Johnson, hiçbir kuşknya yer vermez bir açıklıkla 1964 te Başbakan îsmet tnönü'ye «resmen» bildirmisti. O günden bugüne NATO içindeki durumutnuzda herhançi bir dejisiklik oldue.u söylenemez. Grivas çetelerinin Geçitkale kÖTÜndeki soydaslarımıza yönelttijfcl kahpece saldırıdan sonra giristiğimiz müdabale hazırlıklan sırasında her ne kadarfic7>l öneeki kesin tutumnnn tekrarlamayıp dataa ynmusak bir arabnlucu rolünü takındı ise de, bunnn nedenini NATO'dan riyade dünya konjonktürünâe görnltn d*4i»ikliklere yormak gerekmektedir. Saldırı olayı bütün ülkelerde karnn oyunun siddetli tepkisi ile karşılanmıştı. Yunanistan'da iktidarı zorla ele geçirmis bnlnnan cnnta yönetimi taer yerde zaten nefret uvandırmış, cuntacılar yapayalnız ortada kalmıslardı. Kıbrıs statüsü konnsunda Sovyet Rnsya ile bizitn aramızda bir göriiş yakınlıgı belirmişti. Bn sebeple Başkan Johnson, Ankara'ya sert bir ihtar mektubu göndennektense akıllı yardımcılanndan biri oldugn söylenen Cyrius Vance'ı göndermeyi yeğ buldu. O da, hakoasına söyleyelim, pek baklı olduğumnz bn dâvada cansiperâne bir gayretle çalışarak durumu şimdilik idare etmeyi basardı. Biz gelelim gene NATO içindeki yerimize.. Kıbrıs yüzünden Sovyet Rnsya bize saldırsaydı Washington Hükumeti NATO mekanizmasını dün isletmiyecekti; buıın büiyoruz. Peki, yarın faraza Snriye ile aramızda bir çatısma olnr da bu yüzden Sovyet Rnsya Suriye'ye yardım bahanesiyle bize saldırırsa NATO savunma sistemi harekete geçirilecek midir? Bir başka gün Bnlgaristan'Ia kapıstığımızı ve Varşova Paktı hükümleri geregince Sovyet Rnsya'nın bize karsı cephe aldıgını düsünelim. Bu yüzden NATO'lu ortaklanmız derhal yardımımıza mı kosacaklardır? Dahası var: Olnr a, Sovyet Rnsya bir gün aklına eser de «Karadeniz'de snları bulandmyorsun, seni yiyeceğim!» diye, hiçbir ciddî sebep gostermeden üzerimize çullanırsa.. Bn takdirde, sayın müttefikimiz Amerika Birlesik Devletleri topyekun bir atom savaşını göze alarak NATO'yn harekete geçirvr mi? Bunlar gerçi bucün için gerçekleşmesi düsünülemiyecek birer varsayımdan ibaret gibi göriinmektedir. Ne var ki, süper devletler dısında blok üyelerini birbirine düsürecek çatısmaların mevziî kalacagı ve ortak savunma paktlarına belbaglamanın doçrn olamıyacagı artık iyice anlaşümıstır ve Sayın tnönü son Istanbnl tl Kongresinde yaptıgı konnşm» ile açıkca dile getirmiştir. NATO, bizim kara gözlerimiz için hiçbir zaman islemiyecektir. Bir Sovyet saldırısına ugradı|ımız takdirde sayın dostlanmız bize belki konvansiyonel sil&hlarla yardım edecekler, böyle bir çatışmanm nükleer bir genel çatısmaya yol açmasım mutlaka önleyecekler ve Toroslann önünde tntnnmaya çalısacaklardır. Ama süper devletlerden biri fitekinin hayatî çıkarlarınt tehlikeye düsürecek bir harekette bnlnndn mu, bn bizi hiç ilgilendirmese bile NATO derhal harekete geeirilecek ve sayın müttefikimiz Amerika bize danışmaya liiznm görmeksizin topraklanmızı, kendi savnntna stratejisinin ileri karakolu olarak ilk adımda ates hattımn içine alaeaktır. Gerçi bn görüs de bngün için bir varsayımdan ibarettir. Ne var ki, yann bn varsayımın gerSekleşmeti ihtimali vok değil(Arkası Sa, 7, Sü. 3 de) TİNA AUna Büyükelçimiz Turhan Tuluy, dün, Dışişleri Bakanı Pipinellis'le «Kıbrıs konusunda» bir görüşme yapmıştır. Tiirk Yunan ikili görüsmeleri tekrar baslıyor I.T.Ü. deneme televizyonunda iki sanatkâr cereyana tutuldu Ötümden kurtulan Ebcioğlu il e gıtaristin elektrik akımına kapılmasını binlerce seyirci, "Espri,, zannederek seyretti 5stanbul Teknik tniversitesi Televizyonunun dün geceki yayımnda, Itakdimci Fecri Ebcioğlu ile «Efes» Orkestrasımn clektro gitaristi • Mario'nun üzcrlerir.den 220 voltluk elektrik cereyam geçmiştir. Binlerce televizyon seyircisi, bir mikrofona yapışan iki el sahibinin «Aahnh!» diyerek bir «espri» yaptığını, ekranın 15 dakika karanlıkta kalmasından sonra anlamışlardır. Orkestranın elektro amplifikatörünün, topraklı prize bağlanmasının unutulmasından meydana gelen hâdise, saat 20.25'deki «Genclerin Sevdikleri» programı sırasmda olmuştur. Teknik Üniversiteli yöneticilere göre olay, teknik deyimle, «Kısa devre»den meydana gelmiştir. Televizyon oparlörleriyle sahnede gözüken takdimci Fecri Ebcioğlu, Mercedes adlı Israil'li şantözü ve Efes Orkestrasjnın elektro gitarısANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ti olan eşi Mario'yu takdim ederken, elele tutuşan Ebcioğlu ve Ma30 Haziran 1967 tarıhıne kadar rio'nun «Aahh!» diye bağırdıklagümrüklere gelen ancak zamarı görülmuştür. Bu olay. 5 saniye nında çekılemiyen ticari ve ticari kadar sürmüş, bu arada Merceolmıyan eşyaların tasfiyesini öndes. ani bir hareketle Ebcioğlu'gören Bakanlar Kurulu karan nun elindeki mikrofonu yere düResmi Gazetenin dünkii sayısında şürmüştür. Daha sonra da teleyayımlanarak yürürlüğe girmiştir. vizyon ekranı, kararmıştır. Dünden itibaren uygulamaya gsçilen kararnamede tasfiyeye tâbl Doktor isteniyor tutulacak eşya şu dbrt ana gTup5 dakika sonra televizyon idar?ta toplanmıştır. cileri. teknik bir arızanm olduğu1 Bedelsiz olarak yurda ithal nu, en yakm yerden acele bir doitedilmek amacıyla getirilmiş butorun Teknik Üniversite binasma lunanlar. gelmesini istemişlerdir. a) Zat ve aile ihtiyacı ile serStüdyoda baygınhk geçiren sabest meslek erbabmın münhasınatçılardan Ebcioğlu, 10 dakika ran kendi mesleklerinde kullanısonra kendisine gelerek, tekrar lacak eşya. sahneye çıkmış ve gulerek, «Br b) Ticari mahiyettekı eşya, ölüm tehlikesini ucuz atlattık» dec) Otomobil ve benzeri nakil miş tir. vasıtaları. 2 İthal listelerine dahU olup, ithal müsaadesi alınmış ve bedeli transfer edilmlş veya edilmemiş eşya. 3 Ithal listelerine dahil olmakla beraber, ithal müsaadesi almmamış bulunan eşya. 4 İthal listelerine dahil olmıANKARA, (Cumhuriyet Büyan eşya. roın) TRT Tıcaret v e Iştırak (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Müdürü Nail Güneş ile. TRT Basın Yayın Md. Muavınl OrHostcmeferdefci han Oralay. önceki akşam daırede kıyasıya dövüşmüslerdir. Rapor Komisyonda okunan raporlardan anlaşıldığına ?öre Türkiyede hâlen 11 yabancı ve 3 yerti petrol şırketi faaüyet halındedirler. 1967 yılında 25 tanesı yabancı ve 3 ü de yerlı yırfcete ait olraak üzere 28 yerde petro) »ra ma faaliyetlerine son verılmıştir. flaporda, Petrol Ofisi i!e TPAO'yu birlestirecek Tiirk Petrol Holdmg Şirketı tasansv •m biran önce Meclise «evkrdıl mesi istenmiştir. Devlet Suışleri ile ilgili rapor da ise, Türkiyenin akarsu »ejiminin düzene sokulması için 530 baraj inşası gerektigi belırtılmektedir. PipineUis'in Türkiye Büyükelçisiyle yaptıgı bu görüştne Kıral Konstantin'in 13 Aralıktaki ba«ansız karşı darbe teşebbüsünden sonra Papadopulos yönetiminın yabancı bir devletin diplomatitc temsilcisi ile yaptıgı ilk temas olmustur. (Anadolu Ajansının Atinadan bildirdiğine göre, Pipinellis • Tuluy görüşmesinin Yunan hükümetinin Türkiye tarafından tanınması ile ilgili olmadığı ifade edilmiv tir. Tuluy, görüşmeden sonra gazetecilere, «Müzakere edilecek be lirli bir konumuz vardı. Türkiyenin Yunan hükümetine karsı tntumunda bir deği^iklik yoktur» demistir.) (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Gümrükteki mallann çekilmesine başlandı Görüşmeler Lebit Tnrtotln (CHP), tezek yerine köye linyitin sokulmasını, Mnhittin Gnven (AP). ener,ii ihtiyacının karşılanması için Türkiye'de nükleer enerji santrallan kurulmasını, Ibrahim Sıt (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) • CHP Grupunda inönü'nün NAÎO ile ilgili konuşması tartışıldı ANKARA, (Cumhuriyet Bür«s«) CHP Millet Meclısi grupunda dün Genel Başkan İnönünün tstanbulda vaptıgı konuşma ve bu konuşmanın NATO ile ilgili kısımları, bunun dışında Safa Kılıçoğluna 1; Bankasından 2 milyon lira kredi verilmesine tavassut konusu tar tışılmıştır. ANSIZIN BASTIRAN SİS ONBİNLERCE KADIKÖYLÜ'NÜN DÜN SABAH SAATLEKCE VAPUR BEKLEMELERİNE SEBEP OLMUŞTL'R. KALABAL1K YÜZÜNDEN KADIKÖ1' İSKELESİNİN BAZ1 CAMLARI KIRILM1ŞTIR. Bor madenleri için Senato araştırması açı/ması isteniyor ANKARA, (Cumhuriyet Bnrosu) CHP'li Senatörler Ihsan Topal oğlu ve Fıkret Gündoğan, ' bor madenleri ile ilgili olarak bir Senato araştırması açılmasını istemis ve hazırladıkları önergeyi, Başkanlığa sunmuşlardır. NATO konusu Gündem dışı ilk konuşmayı yapan Çankırı milletvekılı Dursun Akçaoğlu, «Genel Başkanın tstanbnl tl Kongresinde NATO hakkındaki görüslerinin bngünkü gazetelerde tefsiri bizi güç dnrnmda bırakmıştır» demiş, bu konuşmayı cevaplandıran Grup Başkanvekili Prof. Nihat Erim ıse şunları söylemiştir: «Sayın tnönünün tstanbnl konnşması ile NATO Komtsyonu gö'rüşleri arasında hiçbir ayrılık yoktnr. tstanbnl konusraasından önce Genel Baskan NATO Komisyonn toplantısına 3 defa istirak etmis, çalışmaiarı izlemis ve sonnnda NATO hakkında hasıl olan görüsleri ifade etmiştir. Hiçbir Komisyon üyesi Genel Başkanımızm görüsiine ay kırı bir bevanda bulnnmamıstir. Genel Başkanımızm Utan (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) bir SİS Deniz traHS(i ^' 23 saat dıırdu* Heybeliada vapurıı lRT'de bir müdür ile müdür muavini döğüştü şilebe bitıdirdi, yolcular geceyi Günlerdir devam eden soguk hava akımından sonra havanın ısınmasıyla bastıran sis, tstanbul şehrini tam anlamıyla felce uğratnusttr. Tıllardır göriUmemiş bir yofunlukta olan sis yüzünden Sehir Hatları vapurları 13 saat sefere çıkamamışlardır. Bundan dolayı binlerce Kadıköylü geceyi tstanbul yakasında geçirmek zorunda kalmıştır. Meteoroloji uzmanları, dun sabahki sısten sonra, bugun oğle saatlerinden itibaren şıddetli bir lodopun başlamasının muhtemel olduğunu bildirmıştir. iskele ve gemilerde geçirdi Güneş ve Oralay'ın Kavgası bir hayli devam etmiş, birbirlerini hırpalayan kavgacılar daha sonra karakola müracaat etmisler birbirlerinden şikâyetçi oldukları için olay Adliyeye intikâl etmistir. personef kadrolan dondurulacak Demirel'in yemek dâveti üzerlne « Gazel» yazdı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Süleyman Demirel ve eşi, önceki gece Adana'ya kadar olan illerin milletvekilleri ve senatörleriyle, kontenjan senatörleri. tabii senatörler ve eşlerine Meclis tören salonunda muhteşem bir yemek vermiştir. Dâvetliler arasında Bakanlar da hazır bulunmuşlardır. Büfe, Bulvar Palas tarafından düzenlenmiş ve garsonlar Bulvar Palastan gelmişlerdi. TİP'lilerden Sadun Aren ve Rıza Kuas bulunmuş. CHP den Dr. Kemal Satır, İsmail Rüştü Aksal ve Suphi Baykam eşleriyle birlikte gelmişlerdir. Başbakan ve eşi Cumhuriyet Senatosu Başkanı lbrahim Şevki Atasagun ve eşi, Meclis Başkan Vekiilerinden Nurettin Ok ve eşi bir grup teşkil ederek ye mek yemişlerdir. Bağımsız Kasım Gülek ve bayan Gülek birlikte gelmişlerdir. Gülek eşini bayan Demirele ve Başbakana takdim etmiş tir. Bayan Gülek, kırmızı koştümü ve hafif mini etekleriyle dıkkati çekmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) ADITAMAN Sağlık Bakanı Vedat Ali Özkan, dün burada, «Hastanelerdeki personel kadrolarını standart bir hale getirip, donduracağız. Böylece kadro şişkinlikleri giderilecek; sıkıntı çe ken hastaneler ise, personel yönünden takviye edilecektir» demistir. Bakan. Maraş'a gitmiştir. Prof. Savcı'nın Savcılıkça dün ifadesi alındı ANKARA, (Cnmhnriyet Bürosu) Türkiye Öğretmen Derneklerı Millî Federasyonu Genel Baskanı Prof. Bahri Savcı'nın, şimdiye kadar öğretmen sorunu konusunda FecTerasyon Baskanı olarak yaptıgı konuşmalar ve beyanlar dolayısiyle dün, Basın Savcıhğında ifadesi aUnmıştır. Prof. Savcı'nın bu konuşma ve beyanlarım, Derneklerin yapmaması gereken sıyasî nitelikte olduğu iddia edilmektedir. Konustuğumuz Dernek Başkanı Prof Savcı, bu konuda şunları söylemiştir: «Bize isnad edilen suç, kanaatimce, Türk mevznatı ve genel kamn hukukn açısından bir siyasilik teşkil etmemektedir. Çünkü, snç mahiyetinde bir siyasilik görmek için fiilin iktidar savası içinde bnlnnması ve bn savası yapan gruplardan biriyle bir nlvî bagının mevcut olması gerekir. Nitekim, son bir Temyiz içtihatı da, siyasiligi böy le nitelerj» Deniz kazalan Sis yüzünden denizde çeşitll kazalar olmuştur. Saat 22.25 de Kadıköyden Karaköye kalkan Şehir Hatlannın Haybeliada vapuru ise Karaköy önlerinde 2 Nolu dubaya bağlı bulunan bir Yugoslav şilebine bindirmiştir. Kesil sis yüzünden Heybeliada hareket yeteneğini kaybetmiş ve içinde yolcular sabaha kadar dubaya bağlı vapurda kalmışlardır. Sabah olunca Kuzguncuk vapuru Heybeliada'mn yanına yanaşmış ve yolculan alarak karaya çıkartmıştır. Bilirkişi, Yugoslav gemisindeki hasan tesbit etmek için çalısmalarına başlamıştiT. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Randevülerde yer yanlışlığı Sağlık Bakanınm Adanadaki beyanatuıa göre, doktorlarunv zın üçte Udsi yabancı memleketlere gidip, oralarda çalışmayi tercih ediyorlarınış. Diğer taraftan, hepimizce bilindiği gibi, haü vakti yerinde olan vatandaşlanmız da, hatlâ bazan küçük sayılacak rahatsızUklannı bile tedavi ettinnek için yabancı diyarlara gitmektedirler. Sakın hastalarımız doktorlanmızla oralarda buluşuyor, olmasınlar. O halde mesele basitlesiyor demektir. İkisinin de randevülerini burada vermelerini temin etmeli! D. V. ANNELERt TARAFINDAN BIÇAKLA ÖLDÜRÜLECEKLERİ SIRADA KOMŞULARI TARAFINDAN OLÜMDEN KURTARILAN 4 KARDES, İZMİR ADLİYESINDE... (Fotoğraf: Şenol ÇETIN) İzmir'de bir kadın, 4 çocuğunu kesiyordu İZMİR, (Cumhuriyet Bürosu) Kocası Almanya'da işçi olarak çalışan Fatma Erbaş adlı bir kadın,. dört çocuğunu bıçakla keseceği sırada, çocuklann feryatlanna yetişen mahaUe sâkinlerince yakalanmış ve daha sonra de bir fırsatını bulup kaçmıştır.. Henüz kımliği tespıt edllmeyen bir şahıs ile iliîki kurdugu tabmm edilen Fatma, büyük oğ lu Mustafa'nın «Senin o adaroIs gezdigini dayıma «öyleyeceğim> demesi üzerine çocuklarına işkence yapmaya başlamıştır. Önceki gün Mustafa, Ahmet, Ayşe ve Saban'm uyurken bıçakla üzerine saldıran anne. ço cuklann feryadı üzerine elinde bıçakla mahaUe sâkinleri tarafından yakalanmıştır. Polise tes lim edileceği sırada bir kolayını bulup kaçan Fatma Erbaş arenmaktadır. Öz dayılarıyla birlikte dün Savcıhğı başvuran 4 kardeşten en buyükleri Mustafa. olayı anlatmış. annelerinden davacı olduklarını söylemişlerdır. Seçimlere onbir ay kala Amerika Vietnam'a paraşütle fil indiriyor. Gazeteler Küçülc pat Seai seçimler yaklaştıkça, hele millî bakiyenin kalkacağı hakkındaki söylentiler arttıkça transferlerin de artması tabiidir. önce kiiçük partüerden ümitlcrini ve varbklarını sadece milli bakîye sistemine bağlamış olanlar için başkaca bir kurtuluş çaresi bnlmak imkânsızdır. MeselS Y.T.P. bunlardan biridir. Artık bn partinin, seçimlerin sonucu almdıktan sonra dagılıp gidecefini kestirmek için kâhln olmaya lüzum yoktur. Zira partinin Türk siyasi hayatında hiçbir fonksiyonu kalmamıstır. Bu durumda, ya kendi kendisini feshedip üyelerini serbest bnakacaktır ki o zaman mli letreküleri datıa çok A.P. ri durumu seçeceklerdir ya da fesh kararı almadan seçimlere kadar aynlan aynlacak ve tasfiye kendiliğinden yapünus olacaktır. Uçüncü bir ihtimal ise partinin eski Hür. P. gibi bir başka partiye pazarlık sonunda iltihakı, ya da bir dijer küçük partiyle birlesmesidir. Fakat bunlar ihtimaUer içinde en zayıfı olanlandır. Zira şartlı iltihak zaten güçiü olan bir partive hiçbir katkıda bulunmayacağı gibi, birleşme volu da iki cansız ve kansız siyasi teşekkülün ra$amasmı sa£la>amayacaktır. Şimdiki görünüse göre S.T. P.. aynı yolda devam kararı almıstır. Ne var ki, bu kararda isrsr etmenin. partinin çlzilen OLAYLARIN ARDINDAKİ 1 Kaçakçıhğı önlemek için istenen tedbir: Kahve kaçakçılığını tamamen ön lemek imkânsızdır. Ancak alınacak tedbirlerle kaçakçıhğı en az hadde indirmenin mümkün olduğu da bir gerçektir. Çünkü kaçakçüığı aıttıran aebeplertn başmda daha önceki yazılarda da nisbeten belirtildiği gibi «Devlet geiirini arttırmak için* konan ve kahve fiyatmın dört • beş misline ulasan vergi ve resimler gelmektediı. tlgüüerin iladesine göre kilo başma alman 20 lirahk inhisar resmi 10 liraya, 5 hralık istihlâk resmi de 2.5 üra kaderini değiştirebUpceği söylenemez. Nitekim istUa ve transferler birbirini kavalamağa baslamıştır. • • C.K.M.P. nin de durumu hayli kritiktir. Gerçi bu parti Y.T.P. ye oranla daha canlı gibi görünüyor. Seçmen kitlesinde fazla taraftan olmamakla beraber geııclik içinde bir aksiyonu vardı, arada sırada iaminden de bahsettirebilmektedir. Üstelik bııgünedek A.P. nin aşırı sağ kanadındaki çekişme(Arkası Sa. 7. Sü. S de) Kahve serbest bırakılmalı ve az resim alınmalıdır ya indirildigi takdirde kaçakçıhit büyük ölçüde azalacaktır. Zira Q u ınduimie kahve «KacakçıUk için girüen riski karşılamıyan bir madde» halıne gelecektir. Bu görüşü, kahvenin serbest bırakılması durumuna uyguladığı mızda, halen ithal edilmekte olan kahve miktannın iki bin tondan ddrt bin tona yükseleceğini he(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) NADİR NADİ •••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog