Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet * BASIN AHLÂK YASAS1NA UYMAY1 TAAHHÜT EDER Sahibl : NAZİME NADt • Gentl Tayfn Miidörö ECVET GÜREStH Sorumlu 7azı lîlerl Müdüru EROL DALLI Basan ve Yayan CUMHTJRİYE1 MATBAACILIK v e Gazetecilik T. A S • Cağaloğlu Halkevl «okais No. 3941 GÜNEY. tLLERİ: KuçOksaat Meydanı Edtrne Hanı ADANA relefon: 4550 * ANKARA. AUtürk Bulvarı Teneı Ap. Yenlfehlr Telefon: 13 ( 20 12 09 6« 12 95 44 W 17 57 33 • t Z M İ B : Fevzipasa Bulvarı. Aisaroğlu Uharu 104105. Tel: 31230 A B O N E Senelü S aylık 3 aylıfc ve Vürkljt 75.00 40.00 22.00 İ L  N Harlc! 198.00 99.00 49.50 Z2İ Başlık (Mafctu, a 3 4 S Incl sanifelerde (santimi) 50 6 7 ncJ saaifeler *5 Ni«an, Nikah. Evlenm». Dofuno (Makuı) »5 ö l ü m Mevlit Tesekküı ve kayıp arama 5 an 100 öliım Mevlit Tesekküı (23 cü> 5 ero 150 SAYIS1 25 KÎTROŞ Montaj sanayi (Baştarafı 1. sahifede) «Türkiyede özel sektör içlnde bir ayırım yapılmalıdır. Özel sek tör içinde montajcısı da var, millî Türk sanayicisi de var. özel millî Türk sanayicisi desteklenme lidir. Özel millî sanayie verilen kredi çok düşüktür. Bankalanıı dağıttıeı 22 milvar krediden «adece bir milyannı özel millî sanayi alabilmektedir. Bu kadarcık kredi ile öıel mfllî sanayinin desteklenebilecegini sanmak hatadır. A.P. iktidannın kredi politikası yetersizdir. Özel milli sanayi mon tajcılara ve dnlaylı ithalâta karşı korunmalıdır. İktidar, montajcıları mı, yoksa özel millî sanarii mi desteklivecektir, bu konuda vuzuha varmalıdır. Sanayi Bakanı bunlarla mUcsdelesinde basan gösteremiyor Montaj vurgunu vok yüksek fahiş kirlara dayandığı için önüne <eçüemiyor. Normal bir özel tesebbüsçü bile bu durumdan ulanır.» unun Emparatorluğun devalüasyonu (Baştarafı 1. sahifede) Inçiliz lşçi Partisi isbasına geldiçi zaman, tnçiltereyi. tehlikeli noktaya dosru giden bir ekonomiyle devralmıstır. Wilson'un Ba^bakanlığından sonra alınan nispeten kısa vâdeli tedbirler ise tnçiliz lirasının dummunu düzcHememistir. Bu arada Qrtak Palar'a girmek için yapılan teşebbüsler daima De Gaulletin vetosuyla karşılasmış. kısacası «tmparatorlok» tnsiltere için âdeta handikap olmafra baslamıstır. B«yük Brltany» sonnnda anlamıştir ki, Asyada mevcut üsleri devam ettirmenin çereği yoktur. Aksine bu üsler ve beslenen birlikler zaten açık o'.an dıs ödemeler bilânçosnna büsbütün dengesiıleştirmekte, Ingiltere avuç dolnın para ödeyerek bekçilik yapmaktadır. tnçiltere yine anlamışfr ki, artık ekonomik yarışmada kurallar defcismiştir ve bn kurallara kar»ı aıkerî jüclerle tutunmak imkânsızdır. Bir Avrupa devleti olaeaktır, Avrupa camiası içinde, uluslararası ticaretin kurallarına nyarak ekonomisini denjeli hale setirecektir. tnjiliz tmparatorluîunun bir anlamda kabuîuna çekilmesi demek olan bu kararın Snetnli etkileri var süphesiz. Şimdilik biz bunlann arasından sadece birine deiinmek istiyoruz: CENTO, bilindifti gibi, Türkiye, tnsiltere, tran. Pakistan araaında kurulmus ve Amerikanın destekledigi bir savunma paktıdır. tnjriltere. Takındotndan askerlerini çekince bu pakt'ın durumu herhalde detisecektir. Gerçi tntilizler simdiki stratejiye göre uçakla birlik naklinin miimkün oldujunu söylemektedirler. Ne var ki, Amerikahlar bile bn tedbirin hiçbir vararı olmayacafcını açıkça ilândan çekinmivorlar. O halde ne olacak? Olacağı sudur: Ya CENTO tamamen da£ilıp yerine K.C.D.'nin (tenisletilmişi ve askerile»tirilmişi olan yeni bir pakt gelteek. ya tnKilterenin yerini Amerika doldurmaya çalısacak, va da CENTO ölü durumda bırakılıp Basra Körfeti etrafır.daki Arap devletlerini içine alan bir başka sistem kurulacak. Görünüse göre ücüncü ihifmal banlann içinde en knvvetlisidir ve bu ihtimal birkaç av önce söylentileri yayılan lslâm Paktının bir değisik biçimi olacahtir. YTP'nin devamına karar verildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Çeşitli akım ve düşüncelerin çarpıştıgı «YTP Genel tdare Kurulunun «nceki çün yaptığı ve partinin feshedilnıevip devam etmesine» karar verilen toplantı sırasında Erzincan Milletvekili Nafiz Giray partisinden istifa etmis ve dün AP'ne girmiştir. YTP Genel Idare Kurulu toplantası geç saatlere kadar devam etmiş. bazı üyeleT, «Partinin lesbedUmesinl israrla» ısterlerken, bazı üyeler de Haziran ayında yapılacak ltısmî senato seçlmlerinden sonra «nihai kararın alın masını» savunmuşlardır. Sonuçta, partintn devamı görüşü kabul edilmiştir. Kahve kaçakçılığı (Baştara^ l. sayfada) re kaçakçıların kârı asgari 187 milyon lirayı bulmaktadır. Tekel. kahvenin kilosunu bâyilere 35 liradan verdiğine ve bâyilerin de çiğ kahveyi 38.5 liradan sattıklanna göre, kaçak kahve satan bâyilerin kilo başındaki ortalama kârları yedi liraya, toplam kârlan ise 77 milyon liraya ulaştnaktadır. Bu kârlar gayrimeşru olarak sağlandığı için tabiatiyle vergi kayıtlarına işlenmemekte, dolayısiyle Devlet, bir de gelir vergisi kaybına uâramaktadır. Gelir vergisi kaybını ise resmi yollardan gelen ve satılan kahvenin bâyilere 3 lira kâr bıraktığı esasına göre 910 milyon lira. kaçak satıstan sağlanan k&ra göre ise 80 milyon lira olarak yıl kullanılmış ve sonunda kaçakçılık, belgenin tarihine dikkat eden bir görevli tarafından ortaya çıkanlmıştır. Tekelden alınan kahvelerin boşalan çuvalları da kaçakçılıkta başlıca kolaylıklardan bir diğerini sağlamaktadır. Çünkü Tekel'in darngası bulunan çuvalda ve Tekelden alınan fatura miktannda olan kahvenin kaçak oloTuğunu iddia etmek her babayigitin kârı değildir KENT OYUNCULARI AŞK HtKÂYESt BİR 22 Ocak 1968 Saat 18,15 den itibaren Kaçakçılık ve sıkıntı Dikkat edılırse Türkiyedeki kah%'e sıkıntısının Tekel'in hiç ithalât vapmadı&ı devrelere rnsUdığı görülmektedir. Çünkü Tekel ithalât vapmadığı zaman kaçakcı «kaçakçılık volları» bölümünde anlatılan oyunlara baş vuramamakta, yani açik açık satış yapamamaktadır. Bu yüzden de «Kahve sıkıntısı basladı» lâfları duyulmağa ve tiryakilerin memnuniyetsizliği yüzlerinden okunmağa basIsmaktBdır. Ancak bunun bir istisnası vardır. O da özellikle Suriyed'eki ihtilailer devresine raslamaktadır. Çünkü ihtilâl sırasında hudutlardaki kontrol artınldıŞı lçin kaçakçılar rahat alış veris imkânı hulamamaktadtr. Demirel'in konuşması öte yandan Nafiz Giray ve CHP'li 3 Belediye Başkanının AP'ye girmeleri dolayısiyle Genel Merkez binasında konuşan Demirel. «Her kanş vatan topra^ında çırpınan insanlar varsa. memleketin ve millctin sahipleri var demektir. 1968 Türkiye»inde her vatandas için deŞerli bir iilkü, değerll bir meffcure a ranıjor ise, bunun Türkiyeyi yükseltmek, Türk milletini rahatlıjta ve refaha kavuçturmak olmacı c«rekir. Bunun dışınd» hir mefkure, bir ülkü aramar» lttınm yoktur» demiEtır. Demirel, akşam üzeri de Meo lis koridorlarında başta Ekrem Alican olmak üzere YTP'lilerle sohbet etmiştir. Nasıl kaçırıhyor Kahve kaçakçılıftı Istanbııl v» çevresindeki illere çoğunlukla deniz. Adana'dan kuzeye do8" ru çizilecek bir hattın doğuiunda kalan 40 kadar il> de kara yolu ile yapılmaktadır. Kaçak kahvelerin alındığı yer i^e Beyruttaki serbest limandır. Burada Brezilva tarafından Vurulan depo Ortadoiunun bötün kahve ihtiyacını karsılamiktsdır. Deniz yolu ile getirilecek kahvpler buradan yüklenmektedir. Büyük sebekeler tarafından yürütülen bu kaçakçılıkta kahveler ya gemi Karadenize açıldıktan sonra bir motora aktarılarak bos sahillerden Türkiyeye sokulmakta, ya cta bir Bulgar limanından motorlara yüklenerek getirilmektedir. Kahve kaçakçılarmın dikkat ettikleri tek sev, getireeekleri kahvenin Tekel tarafından ithal edilen kahve ile aynı tip ve vasıfta olmasıdır. Çünkü bu tayed e yakalanmayacak, yakalansalar da çotunlukla delil yetersirliginden beraet edeceklerdir. Çünkü bütün kaçakçılar muntazaman Tekel'den kahve almakta, kaçak kahvelerini Tekelden aldıkları faturada yazılı oldugu miktarda ortava çıkarmaktadırlar. Bu yüzden kahvenin kaçak oldtığunu ortaya çıkartnak için tek delil olarak bilirkisi raporları kalmaktadır. Şayet bilirkisi, inceleme ve tahlil sonunda kahvelerin Tekel tarafından ithal edilenin evsafında olmadığım teıbit ederse vakalsnan kahveler kaçak ırnıamelesi görmekte, aksi halde kaçakçı bu i«tcn daha da kârlı çıkmaktadır. Çünkü kaçak olarak nıtelendirilen kahveler müsader» olunarak Tekel'e devredilmekte ve derhal piyasaya verilerek satılmaktadır. Kaçakçılık Fanığı beTaet ettigi takdirrfe elindeki ilâmla Tekel'e basvurmakta ve satılan kahvelerinin parasım, hjjm de Tekelin satts hyatü olaoJ5 lira üzerinden tahsil etmekteoTr. Bu işfcaçakçıva,veniden yakalanma korkusu ve dagıtım rna»rafı gibi risklerin önlenmeıı bir yana, kiloda sekiz lirahk tazla bir kâr da birakmaktadır Getirdiği kahvenin evsafma gilvenen bazı kaçakçılann kendtleri ihbar ederek Tekel'i bir bâyi gibi kullandıklan hususu ise bizzat Tekel sorumluları tarafınrian ifade ediImektpHir Hamido Şükrü Koç'un uzun süre konusması karşısmda Hamido namiyls maruf Hamit Fendoglu (A.P.) «45 dakikadır konuşuyor, bize fırsat yok, biz konuşanııyacak mıyız?» demiştir. Hamido'nun sözleri tep kiyle karşılanmış, Başkan İskender Cenap Ege (A.P> «Burada herkes konuşur, sizin komisyona geldiğiniz var mı, ne biliyorsunuz» cevabını vermiştir. Komedi 2 bölüm ECVET GÜRESİN Kolayhk gösteren önleyiciler Kaçakçılıjın artmasında büyük rol ovnayanlardan bir kısmı da jandarma. polis ve gümrük memurları arasından çıkmaktadır. Ancak bunlardan bir kısmının aldıkları «vergi» karşıhğındadır ki. sınırdaki mayın tarlalarıntja yollar açılmakta, kamvonlar bu yollardan rahatça smır örgülerine kadar yanasabilmekte ve kaçakçılar Suriye tarafından gelen kamvondaki kaçak kahveleri rahatça kamyonlarına yüklemek tmkânına kavuşmaktadırlar. Bu arada kaçakçıların, iliski kurduklan görevlilerin âmirleri tarafından «jerekli tedbirleri alıp kaçak mal vakalamamalan» yüzünden tenkide uğramalarım ve görevlerinden alınmalarını önlemek bir danışıklı döğüşe ba«vurdukları ve kendi mallannı da ihbar ettikleri bir gerçektir. Ama tertibat öyle alınmıstır ki, yakalanan »adece birkaç çuval kahveye inhisar etmekte. kaçakçılar ise baskından biraz önce kaçtıklan için. hüviyetleri bile tesbit olunamamaktatfır Kaçak kahve Türkiyede o kadar boldur kı. Kıbrıs olaylan sırasında yemek üstüne bir kahve içmek isteyen bir basın mensubunun arandıS'nı gören birinin, «Bir sey mi aradın abi?» sorusuna aldığı «Kahve» cevabı üzerine. «tki kamyon hazır abi!» diyişi, bunun en kısa açıklamasıdır. Yazan GABOR VON VASZARY Yöneten PEKCAN KOŞAR Sohnazer SÖ7 alan trfan Solmazer (GP), «Milliyetperver Sanayi Bakanımızm yantı£ı buvük savaşı dikkaile izliyorura. Türkiye'de aşın so!, Btıkanın şerefli mücadelesinde diıe çelmiştir» demiştir. İngiliz imparatorluğu di kendlne karar vermeyc ne hak <Bnstarar> kı var?» diye bağırmıştır. olan ülkeler ve bu ülkelerdeki lşçi Partisi milletveki'ılerlnden îngiliz Silâhlı Kuvvetlerinin mev Emmanuel Shinvvell tngiliz ikticudu İle diğer ülkelordeki Ingisadiyatının şimdl içlnde bulunllz askerlerinin mevcudu şöyleduğu buhranın, Muhafazakâr dir: Turgut'un sözleri Parttnin 13 yılhk tdaresinin so(Rakamlar, Şubat 1967 tarihi Bakanhğına bağlı kuruluslanucu olduğunu söylemis, Isçi Itibariyle verilmiştir.) rın yatırım ve kârlılık durumlaPartisinin sol kanadındcn birçok Honj Kong, Singapur ve Bru milletvekill ise, tediyeîere yeni n hakkında bilgi veren Turgut, nei: 51.880 tngiliz askeri I. Bes Yıllık Plân döneminde savergiler koydufu ve bazı in.şaat nayi sektörü için yüzde 12.3 ola(Bu kuvvetler kısım kısım ana kredilerini kestigi için hükümeU rak tahmin edilen kalkınma hızıvatana dönmeye başlıyacaktır.) tenkid etmişlerdir. nın 1963 yılınd'a yüzde 8 oranınAden, Basra Körfezi ve Hint Amerikada da gerçekleştiğini, 1967 de ise, Okyanusundaki Mauritius AdaWASHİNGTOX Askeri yönebu rakamın yüzde 12'ye yükselgı: 20.850 asker (îngütere Aden' ticiler Ingilteıenin Silâhlı Kuvvet dieini söylemiştır. deld birliklerinin tamammı geri lerini Ortadoğudan Singapur'a kaBakan. Sümerbank'ın 1967 yı çekmiştir.) dar uzanan geni? ve hayati bölgelında yatırımlarını yüzde 102 tngiltere bunlara ek olarak, lerden geri çekmek kararınm Biroranında gerçekleştiğini, aynı Batı Almanya ve Batj Berlin'de yıl 122 milyon lira kâr ettiğini 53.460. Akdeniz böİEesinde, Kıb lesik Amerikayı yokuşa surdüğünü söylemişlcrdir. açıklamıştır. ns dahil 20.300 ve Bahama AdaIktidar Partininin Senato Grupu lan Guayana ve tngilîz Honduladeri Mike Mansfield: «İngilizleras'ında da birkaç yüz asker burin bn harekete başvurmak zorunlundurmaktadır. Akdeniz"deld da kalmalannı ttzüntüyle kar^ılakuvvetlere Kıbnsta bulunan 12. (Bastarafı 1. aahlfede) 500 asker ile Cebelütank ve Lib dım. zira Süveyş'in do^usundaki Bu durumda Birleşmis Millet. boşluğu doldurmamızın bizden isya'daki 4400 asker ile Malta'da lerce yapılacak açıklamanın şu tenileceğine eminim. Bunu nasıl bulunan ufak bir Earnizon da sorulara cevap vermesi gerekyapabilereğimizi hilmiyorum, zira dahildir. mektedır : Bu sekllde, bir vskitler dün bunnn ieln gerekli insan piicü ve O Kıbrıstaki kontenjan dısı ya kaynaklara sahip olduğurauza yanın dört köşesinde apker buYunan kuvvetleri tamameri çe«anmıyorum demiştir. lunduran lngiltere, 1971 'den sonkilmiş midir? ra bir ölçüye kadar askeri baFransada 0 Çekilen kuvvetin tniktan kımdan kabuğuna çekllmis olaFARİS Fransız Cumhurbaik»nedir? caktır. nı Charles De Gaulle, İngiliz hü£) Bu kuvvetin silâh, araç ve kuıaetinin keroerlerî sıkma politiYcni^ir gereçlen de çekilmiş midir? TfSsi "Şerçevesinde aldiir"tedb'irîerî ; O Kıbrıs Rnm Milli Muhafıı öte vandan Londra'daki yetHgözden geçirdikten sonra kabine ; Birlittni yoneten ve •ğiten 1,600 li çe\Telerden hildirildtüine R Ö üyelerine, «Bugünkü şartlar çer' ki^ilik Yonanlı «b'aylar da çe re, tnjiliz birliklerinin Sii\cyş'i, cevesinde Altılar için aralarına kilmis midir? dojhı^undan çeldlmelerindfn sonbaşkalarmı altnamaktan daha ma0 Karsılıklı tahliye dendit»ra bu bölgedeki înçiH* ülnslar kul ve reklci bir (ey düşünfilemeı» ne çöre, Kıbnstaki kontenjan Topluluğu üyelerinin cövenlieini demiştir. dısı Türk kuvvetleri ne kadarteminat altina »lacak bir anlssFransa, böylece dünya çapındadır ve bunlar ds çekllml» midir? ma vanmak Brere tnçHtprp. Bölki rolünde değişiklik yapan IngilKonferansı Yunan Elçisinin sözleri fesel Savunma toplanacaktır.vaz terenin. Ortak Pazar üyeliğine kaortanına doSru bul edilmeyeceğini belirtmektedir. İlter Türkmen i'.e Delivanis dün tneiliz Hüktimeti, Singapur Fıansız hükumetinin tutumuna ögleden sonra 10 dakika devam Basbakanı Lee Kuan Yew'in iskarşılık diğer Ortak Pazar ülkeleeden ikinci bir gorüşme daha yapteğini verine eetirmek için, Sin ri başkentlerinde tngilterenin kamışlardır. Büyükelçi. gazetecilere eapur'daki birliklerini, önceden rarları geniş tepki yapmıştır. «Dışişleri Bakanlığımıca Ynnan tasarlanan 1971 Martı yerine kuvvetlerinin Adadan çekllmesiy 1971 Aralıftının sonnnda çekmeİsrailde le iİRÜi olarak bujtin yapılan acıltyi kabtıl etmiştir. KUDÜS Yetkili israiHi çev lamalan saynn Tttrkmen'den alSingapur, öte yandan, bir uçak reler, Ingilterenin askeri kuvvetdım. Görüşmemiz tamamen bu savar savunma sisteml kunılmalerini Süveyş'in doğusundan ve ökonu Ue Uglli olmuştur» demis«ı için tneiltere'nin vardımını da zellikle Basra körfezi bölgesinden tir. sağlamıstır geri çekmek kararının Orta Doğuda Birleşik Amerika tarafından Tepkiler doldurulması gerekli tehlikeli bir boşluk yaratacağını söylemişlerLondra'daki siyasi gözlemci(Baştarafı I incl sayfada.) dir. ler, uzak doğudaki înfriliz kuvIpraş rafinerisinin tevsü yolunvetleri hakkında alınan karan daki Caltex firmasının teklifi Pet«tarihî bir adınr dive nitelpmekrol Dairesine gelmiş, ancak Petrol tedirler. Dairesi ilgilileri. belirli kurallara Ingiltere'nin lstikbalde dünuyulmadığı gerekçesiyle teküfi ge(Baştarafı 1. sahifede) ya güvenligine katkısı sadece Avri göndermişlerdir. tu yanında ara notlarının istenrupa'ya inhisar edecektir. tnpilÖte yandan Maliye Bakanlığı da, ırıefi ve 100 puan üzerinden detere, olağanüstü bir durum haEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakağerlendirmenin esası olan test linde Süveyş'in dogusuna yarnına bir yazı göndererek. lpraş ra sıstemine öğretmenin alıştırıldım edecekse de. bugün için bir finerisinde hazine hissesinin de butnası bunun yanında öğretmeni hayli masraflı olan »Dünyanın lunduğunu, tevsü sırasında ihtiyaç ve öfirenciyi yeni yönetmeliğe iki no. lu landarması» hüviyetinduyulacak dövizin temininin Maahştıracak toplantıların yapılden sıynlmış olmaktadır. liye Bakanhğını ilgilendirdiği. bu tnası gösterilmiştir. Muhafazakâr eğilimli «Daily ! bakımdan rafinerinin. tevsü için Mail» gazetesi. tşçt Partisinin ! Talım Terbiye Kurulu baskanı müraeaatın ciddi şekilde yapılması | Zekâi Baloğlu. yeni yönetmeligerektiğini bildirmiş ve tevsi İ » ' gerçeklere biraz daha vaklasmış Ş olduğunu kaydederken nüfıızlu ği hazırlayan kurul üyelerinden hakkında bilgi istemiştir. Hasan Acar'ın da katıldıkları ve Bunun üzerine Enerji ve Tabiı j «The Times» sazeresi, Başbakan Wilson ve Maliye Bakanı Roy Milli Egıtim Müdürü Kâmil GüKaynaklar Bakanı Refet Sezgin Ma nel ile Orta öğretim Müdürü liye Bakanhğının yazısına sert bir Jenkins'in. sterlinin dfvaUiasyoRefik Göçmengil'in yönettiğı top dille cevap vermiş ve İpraş Rafine ı nu günlerine kıvasla daha basarılı bir sınav verrtiklerini vaziantıda durumu özetleyen Kâmil risinin tevsü işinin yalnızca EnerGazete. tedrjirlerin Günel birınci kanaat notlarının ji Bakanlığmı ilgilendirdiğini öne •maktadır. «yerinde fakat veterH olrr.adığı» çok düsük olduğunu belirttiksürroiistür. görüsünü savunmakta. ihracatı ten sonra. «Bana birçok veli mfiMillî çıkarlanmıza [ tesvik icin kfiklü 'edbirlere ih racaat etti, (Çocuğumun karnesi tiyac duyulduSunu fakat W 1 Içok kınk. sınıf geçmesine imkân ayk ı n son'un mesaiında bundan bahyok, tasdiknamesini almak istisedilmediginf N»lirrmektedir. İlgililer İpraş rafinerisinin tevyoruz) diye. Yönetmeiik, ö|rensil işinin millî çıkarlanmıza ayeiyi teşvik etmek yerine, moraHeath lini bozmak çibi bir durUmla kın olduğunu, esasen 1972 yılınkarsı karsıya bırakmıştır. Aslında Türkiyedeki rafinerinin hain tngiliz Muhalefet liıleri Fd .petrol işletme kapasitesinin 1 1 ward Heath, hükümetuı 1971 so da öğrenci lehiııe olan yönetmeUgin aksayan taraflannı ve alın milyon ton olarak Devlet Plânla. nuna kadar SOvevsin dojusundaması gereken tedbirleri bulmak ma Teşkilâtı tarafından tesbit e ki bütiin tngilfa öslerini tasfiye durumundavız» demiştir. dildiğini belirtmişler ve bu kon'J. etme karannı «haysiyet tarıcı bir da şunlan sövlemişlerdir: ciavranış> olarak nitelemis ve Yeni yönetmeliğin ancak 1,5 «İpraş rafinerisinin tevsü haHarold Wilson'un istirasmı isteay gibi kısa bir süre uygulama linde 1972 vılında 11 milyon olamiştir. imkânı bulundugurıu ve denenmerak tesbit edüîn işletme kapasiEski bakanlardan muhafazakâr den tatbik edildiğini, bu yüzden tesi İzmir rafinerisinin de katıl milletvekili Duncan Sandys ise, sonucun başarısız olmasmın normasiyle yaklaşık olarak 15 milyon Başbakanın, Bnceden Parlimenmal olduğunu söyleyen bir okul tona çıkacaktır. Bu durumda Tör toya danışmadan Doğudaki taahmüdürü «Öfrenciye Fransanın 80 kiyenin vine Caltex firmasındin hütlerden vazgeçmekle «korkunç yıl önceki müfredatını uyguluyobir nüfuz suüstimali» yapüğını ile belirli miktarda ham petrol alri sürmüş, «Başbakanın, îngiltere' nız. İlkokulda, orta okulda, lisemak zorunda bırakılması millî nin dünyadaki rolü hakkında ken menfaatlerimize aykırıdır.» de aynı konuları okutuyor. Raıtısesin sülâlesini, Afrikadaki bir nehrin uzuniuğunu, bayatında görmiyeceği bir bitkinin yapısını en ince detayına kadar ezberletiyoruz. Buna karşılık, atora fiziçinden, Çamlıca tepesinde yetişen bir bitldden haberi olmuyor. Bu durumda öğrenciden dersi sevmesini nasıl isteyebillri?» demiştir. BİLETLER SATfŞA ÇIKARILMIŞTIR. TİTO Kamboç'ta PHNOM PENH, KAMBOÇ (AP) Yugoslav Devlet Başkanı Maresal Tito ile afi 5 günlük resmi bir ziyaret için dün Kamboçya'ya gelmişlerdir. Havaalanında Tilo'yu karşılayan Kamboçyah lider Prens Norodom Sihanuk, Yugoslavya'nın izlediği ssf tutmama siyasetini övmÜ5, •Üttiin devletlerin Ihtiraslarmın tehlikeye düşiiniü^ü bir dünyada orta boylu ve kiiçük ülkeleriideolojik kavgalar dışında kalmaya çağırmifUr. MİKAIM)M\\ CÖPLERt kuçttk DEVLER SON TEMSİLLEB Reklâmcüık: 2047551 Meteoroleji (Ba$tararı 1. sahifede) olmuş ve Gemi Kurtarma ekibi şılebe yanaşamamıştır. Bugün «Teh likeli maddeler mütehassısları» ndan biri Gemi Kurtarma ekibiyle olay yerine giderek şiiebin ambarında deniz suyu karışımı ile patlayan karpit yükünü inceleyecektir. Bu arada aynı sahada karaya oturan Yunan bandıralı •Fotis.in yüzdürülmesi için, içindeki şeker yükü bosaltılmaktadır. Öte yandan Şile önlerinde makinaları ârızalanan Hold Old adlı İngiliz şilebine yanaşan .İmroz» çalışmalarına devam etmektedir. ANTALYA Akseki'nin Alaçeşme köyünden Hüseyin özkan, kansı Dnrdn ve oğlu Durmuş evlerine düşen yıldınm ısabetiyle yanarak ölmüşlerdir. Alanyanın Mahmutlar köyü sahillerinde de ayağında denizci pantolonu bulunan bir erkek cesedi bulunmuştur. ESKİŞEHtR Alpu bucağında. Refik Dursun temizlediği karları komsusunun bahçesine doktüğünden, komşusu Hamit Çctinkaya tarafından oldürülmüştür. Eskişehir Valiliği, Porsuk Çayının kabarabileceği ihtimaline karşı halkın tedbirli olmasını istemiştir. DENtZLl Acıpayam'ın Yatağan köyünde Ali Ergen adlı avcı, köy cıvarındaki korulukta donmuş olarak bulunmuştur. SÎNOP Dün sabah yağan şiddetli dolu sırasında, Alâeddin Camii minaresi ile Sümerbank binasına yıldınm isabet etmiştir. Can kaybı yoktur. İZMIR Isı 15 dereceye çıkmıs, kar, yağmur ve fırtınanm yerini ılık bir bahar havası almıştır. ERZURUM Şidd'etli kıs yüzünden civar köylerin birinde Hamit Çımen ve iki arkadaşı do narak ölmüştür. StVAS Şehirde kar kalınhğı 30 santimi bulmuş, ısı (17) dereceye düşmüştür. Kangal'a aç kurt sürüleri inmiç, ağıl ve kumeslere saldırmıştır. KASTOMONU Etkisini devam ettiren kış yüzünden, dün, araçların Kastomonu'dan hareketleri yasaklanmıştır. Tahliyenin ılhan Selçuk <BafUrafı I. salıifede) « Söz konnau yandan Cumhurbaşkanına veya Başbakana atıf yoluyla hakaret anlamı çıkarılamaz. Daha önce de söylediğimiz gibi bu yanda bosuk düzen tenkid edilmektedir» demiştir. tlhan Selçuk sorgusunda: 0 Moila bozuntusu deyimlyle kastedilen bir prototlptir. .Anayasa sosyalizmc kapalıdır» diyen çok k!?î vardır. Tutueu cephcnln bütiin polltikacılan bu yolda konuçmuşlardın diye konu^muştur. VEFAT Türk Hava Yolları îkram ve Servis Uzmanı kısa bir hastalıktan sonra vefat ettiğini dostlar ve akrabalara teessürle bildirirler. Cenaze merasüni yarınki Cuma 1 % Ocak 1968 saat 11 de Galatasaray Sent Antuan Lâün Katolilr kilisesinde icra olunacaktır. Işbu ilân dâvetiye yerine kaimdir. Eşi: Sonia Fontana Oğullan: Boberto Fontana Moris Batman eşi ve kızları İlâncılık 4564 554 Bay SILVIO FONTANA "*' < Yanda «bir molla bozuntusu» deniyor, bir kişi mcvzuubahis edildlğine göre bn bir ki«i khndir?. tlhan Selçuk bu soruya cevaben: « Bu bir yazı üslubudur! Bir •ofta denlr, bir polltikacı denir, bir Tobaz denlr, ve fikre böylece (firilir. Yazıda kagtedilen mollaııın biı tek olmadıgı ve heckesin istene kendi üstüne ahnacağı açıian dâvaların mahiyetinde görülmektedir. Nitekim müdahil vekili «kastediien Basbakandır derken savcılık da •Cumhurbaşkanıdır» iddiasındadır. önce kendi aralarındaki ihtilâfı hal letmek durumundadırlar. demiştir. Toplu Basın Mahkemesi Başkanı Fehmi Çağıl. duruçmayı delillerin toplanması için 27 mart'a bırakmıştır. Î A R I N : t.T GEREKLİ TEDBİRLER Belçika'da piyangodan 270 bin lira kazanan işçi yurda döndii Belçika'da satın aldığı yılbaşı piyango biletinden 270 bin TL'sı kazandıktan sonra işinden ayrılan Ahmet Aycan dün uçakla Istanbul'a gelmiştir. Ahmet Aycan, Yozgat'ın Çandır kasabasında kazandığı para ile bir ayçiçeği fabrikası kuracağını söylemis v e «tşimden ayrıhrken fabrikanın mesul müdürti bana iki eün daba çalış, biz senden memnunuz» dedi. Ben de, «Beni çok seviyorsanız Türkiye'de bir ayçiçeği fabrikası ku racagım, gelin benim yanımda müdür olun» dedim demiştir. Şanşh işçi 35 yaşında olup, evli ve 3 çocuk babasıdır. Kaçakçılık yolları Yukarıda knçakçıların Tekelden aldıkları faturalan paravana olarak kullandlklarını belirtmistik. tste şu olay bunun tipik bir örneğinı teşkil etmektedir : Gaziantep'de bir firma, Tekel' den aldığı 3540 çuval kahve için. Gaziantepte kavurup öğutecek yer bulunmadığı gerekçe«iyle Tekel Müdürlüğüne başvurmus ve kahveleri tstanbula götürmek üzere «kaçak olmadı|ını> belirten bir belge almıştır. Bu belge Gaziantepten tstanbula kahve nakletmek tcın tam 1.5 VEFAT Mütekaidini askeriyeden merhum Çelebioğlu ve merhume Ayşe hanımm oğlu, merhum Ohrili Kaymakan Celâl Barlas'ın damadı, Münevver Canöztürk'ün sevgili eşi, Dr. Hüsamettin Canöztürk ve öztürk Canöztürk'ün aziz babalan, merhum Ihsan Barlas'ın, E3crem Barlas'ın, Mesrure önal, Müzeyyen Gültekin'in enişteleri. 1leri Canöztürk ve Dorethea Canöztürk'ün kayınpederleri, Muharrem Önal, Dehri Gültekin, Rüştü Ülken'in bacanakları, Vamık Emre ve Serra Canöztürk'ün sevgili dedeleri, Ikbal Çetinbay ve Hatice Özkanlar'ın mânevi babalan Emekli Albay " IPRAŞ'm öğrencilerin Uyuştnrucu madde (BagUrafı 1. sahifede) Mair ve Alman Walter Koch'un bulunduğu kaçakçıların, Unkapa nındaii han odasında gizledikleri 800 bin lira değerinde 6 kilo baz morfin baskın sırasında ele geçirilmiştir. Blaiberg (BaştaraTı I. sahifede) Dün Pittsburgh'da yapılan bir ameliyatla 32 yaşmdaki Irlandalı Denis Barrett'in aort kapağı değiştirilmiştir. 11 kişilik bir doktorlar ekipi tarafından yapılan ameliyatın başarılı olduğu bildirilmiştir. Barett'in zedelenmiş aort kapağının ye rine paslanmaz çelikten bir kapak takılmıştır. BUYUK BİR KAYSP Merhıun Bahriyeli Demirhane Müdürj Şükrü Temel ve Yegânç Hanın:ın oğlu, Saadet Temel'in krymetli eşi, Tülin Şahinbaf'in sevgüi babası, İst. Belediyesi Makine Şubesi Müdürü Yüksek Mühendis Hank Şahinbas'ın sevgili kayuıpederi ve Mahmut Şahinbas'ın biricik dedesi BAŞLANGIÇ Bundan 15 gün önce özel otomobilleri ile şehrimize gelen re bir otele yerleşen Alman VValter Koch ile Avustruyalı Ernest Mair in baz morfin aradıMannj haber alan detektifler iki yabancıyı devamlı islemeye başlamışlardır. Bu arada Alman Walter'in eski uyuş turucu madde kaçakçılanndan A gop Taşla temas kurduğu ve bir gece kulübünde buluşarak nümune aldığı görülmüştür Fahreddin Canöztürk 17 Ocak 1968 Carşamba günü Hakkm rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 18 Ocak Perşembe günü ikindi namazmı müteakip Fatih Camünden alınarak ebedî istirahatgâhına tevdi edilecektir. Mevlâ rahmet eyleye. Çelenk gönderilmemesi rica olunur. Cumhuriyet 555 KENAN TEMEL 16.1.1968 tarihinde anî bir kalb krizi netieesinde vein etmiştir. Cenazesı 19.1.1968 cuma günü, öğle nam.izınj mütaakıp Şişli Csmiinden kaldırılacaktır. Mevlâ rahmet eylesin. EŞİ VE ÇOCUKLARl İlâncılık: 4560/553 «MMMMIMMMMMMMMMMI Artezien ve Sondaj Miıhendisi Mekanik kalb Bir kalb operatörü ile bir bij'olo ji uzmanı, yeni bir mekanik kalb yaptıklarını, Texas'ın Houston şeh rinde elektrik mühendislerinin bir toplantısında belirtmir dir. SİLÂH VE PARA Avrupadaki bir şebekenin Ortadoğudaki mensuplan olduğu öğrenilen iki yabancı, kaçakçılarla yaptıklan anlaşmada, kendileri ne 30 adet silâh, 2500 adet mermi ve ayrıca para vereceklerini söylemişlerdir. Agop ve arkadaşları da bu aniaşmaya uymuşlardır. MİLLİ PİYANGO'dan Haber Yeni Yılın yeniliklerle dolu ikinci çekilişi istanbul Teknik üniversitesi Rektörlüğönden 1 (l.T.0. Gümüşsuyu ulnasiEOa 4 KlşulR ınsan asansöru tesisatı) ışl t.T.O. Rektörlüğu tarafından kapaü zart usulü ile eksiltmeye çıkanlmıştır. 2 Adı geçen tşin keşit bedel) 68.000. TL, geçlci temlnatı 4650. TL. dır 3 EksUtme 30/1/968 salı günü saat 11.30 da t.T.O. Merkez binasında Rektörlük Satınalma Komisyonu tarafmdan yapılacaktır. 4 Bu ise alt ihale dosyası Bektörlül: binasında bulunan Yapı tşlert Başkanlığındc her gün mesai saatleri dahilinde görülebilir 5 îsteklilerln yeterllk belgesl alarak eksiltmeye girebilmeleri için 26/1/968 cuma günü saat 17.00 ye kadar, aşağıdaki belgelere 2 adet 4x6 fotogral (şirketlerden istenmez) ve 100 feuruşluk damga pulu eklemek suretiyle t.T.Ü Rektörlüğu Yapı îslert Başkanlığına dUekçe ile müra caat etmeleri şarttır. A Eksiltme dosyasına konan nümune esasiarma uygun (serbest mevduat + Nakit kredi olarak) 20.000. TL. (yirmi bin liralık) maU yeterlik belgesl B İstanbulda ou lştn teknik önemınde en az 2 asansör tesisatı Işl yapmış, kabulünü yaptırmış bulunduğuna dair Işl yaptıran müesseselerden alınmış İş bitirme belgelerl. C Osulüne göre plân ve teçhizat Deyannamesl, teknik personel beyannamesl, taahhüt beyannamesi 6 îsteklilerın (1961 yıü «caret odası veslkası ile öu lş lçin alacakları yeterlik belgesl dahil) 2490 sayıiı kanunun gereğince hazırlıyacaklan kapalı zart teklıl mektuplannı eksiltme saatinden bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekir. Postada olacak gecik meler kabul edilmez. (BaBin: 10193/531} SİLÂHLI ÇATIŞMA İ L  ÎS ErsğH (Konıa) Be!sdi«e Başkanl'gından Elektrik Mühendisi Alınacaktır. ALTIN Cumhurlvel Resat Hamit Aziz NanoİTon ?4 avaı MITce 4/10195 sayıiı kararnamenin 6/1735 sayıh kararname ile muaddel 3. maddesine ilişik yevmiye barenıine intibakı üzerinden tâyin edilmek üzere istekli elektnk mühendislerinin dilekçe ile müracaatlarl ilân olunur. (Basın: 10370/535) Nihayet, Avrupaya götürülecei olan 6 kilo ham eroin (baz morfinin) Unkapanı Değirmen sokaK 31/1 sayıh hana getirildiği Almanla Avusturyalıya teslim edileceği anlaşılmıştır. Narkotik Büro detektifleri, Walter ile Ernest'i yattıklan otelden alarak kaçakçılarla bağlantı tcurmalannı önlemişlerdir. Saat 21 sıralarında da baz morfin torbaiorının götürüldüğil hanı basmışlar dır. Kaçakçı şebekesinin ikinci reisi olan Kâmil Ümmetler oday» giren polisleri görünce silâhmı çekmiş ve ate? etmeye başlamıştır. Bu arada polisleT de silâb çekmişler ve karşılıklı düelloya geçilmiştir. tki ayağından vurulan Kâmil rakalanmış. bu arada vardımcılan oldugu tahmin edlİen Ahrnet Metüı, şoför Sabaha' ttn Genisol da tutuklanmıştır. i Şebekenin gerçek reisl olan ^ | gop Taş ile arkadişı SUleyman 104.50 <B4.1* Kılıçlar baakından 10 dakika ön 185.00 1S6.M ce hand&n aynldıklarından yak» 134. 135. lanaınaınışlardır. Narkotik Büro 114. US. sorusturmayı derinleştirmeve b^« 119. 120^ lamı§tır 1S.5S 1S.«« 24 OCAK'da ÎAM BİLET YARIM BİLET OEYREK BİLET 20 Lira 10 » 5 » MİLLÎ PİYANGO, en çok ve en büyük ikramiye dağıtma rekorunu Haima ellnde tutacaktır. SANSINIZ AÇIK OLSUN. (Ba«n: 10279/540)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog