Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makale



Katalog


«
»

SAHİFE ALTI CTJMHURtYET 18 Ocak 1968 Lule Oraloğlu şimdi de Cumhuriyet 18 Ocak 1929 tarihü Cumhuriyet'ten şantöz oldu Zeynep AVCI LÂLE ORALOGLU PROVADA *•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• İSTANBUL BELEDİYESİ SEHİR OPERAS1 LUCİA (Opera 4 Perde) SUNA KORAT GlANNI JAIA DICRAN JAMGOCIAN AIis Manukyan Oya Tekln Erol Uras Özer Sezer Atillâ Manizade Nurhan Ruçhan ŞEF: PÎNO TROST SAHNEYE KOYAN: ERTUĞRUL ÎLGlN Basın: 10396/542 GENARTIYATROSU BUGÜN 21,15 den İTİBAREN SAMANYOLU Tuncel KURTİZ TUXCER NECMİOĞLU Yalnız Perşembe, Cuma, Cumartosi günleri 28 Ocak PAZAR 21,15 den İtibaren ÇORBAMDAKİ KIZ Komedi 3 Perde 18,5 yaşından küçüklere yasaktır. Yalnız Pazar Pazartesi Salı ve Çarşamba günleri. Tel: 49 31 09 İlâncılık: '541 REKLÂM ELEMANI ARANIYOR Büyük bir yabancı şirketin, REKLÂM şubesinde çalıştırümak üzere çok iyi İngilizce bilen, rekJâm konusunda tecrübeli, sık seyahat edebilecek ve askerlikle ilişiği olmayan bir ELEMAN ARANMAKTADIR. Taliplerin tahsil durtımu ve iş İngilizce bir mektupla tecriıbelerini belirten P.K. 393 İSTANBUL adresine «REKLÂM» rumuzu ile olunur. Müracatlar gizli tutulacaktır. müracaaüarı rica İlâncılık: 4520/545 1968'm ilk gününde, şimdi sırtında paltosu ile prova yaptığı yerde, Lâle Oraloğlu israrlar üzerine çıkıp birkaç «nota» söylemiş... Alkış, kıyamet, bağrışmalar, «isteriz!» haykırışları arasında notalar bittiğinde, o gün müş teri olarak gittigi kulübün «as» elemanlanndan biri olması teklif edilmiş. Kabul etmiş. «İyi para veriyorlar» dıyor... «E, tiyatro?» dedik. «Beraber yüriir» dedi, biri saat 24.00'de bitiyor, dijteri 02.00'de başlıvor. «Ne söyleyeceksiniz?» dedik. «Edith Piaf, Mireille Mathieu, Charles Aznavur» dedi, sonra da hemen arkasından yığınla nota çıkarıp şarkılann adlarını saymaya başladı, «Les Comediens, MUord, Est ce que tu revicndras, Celui que J'aime ve de Izmirin kavakları...» «Yavuz geliyor Yavuz» ile «tzmirin kavaklan» «Bis» şarkılarmıs, yani yetfek şarkılar... Oraloğlu, 15 günlük anlaşma yaptıgı kulubün mikrofonlarını ayarlamayı, ses ayarını yapmayı, şöyle bir kasılıp poz vermeyi oğrendiği gıbı, masaların arasında da (Tiyatrodaki rol yapma alışkanlığından olacak) gayet rahat, senelerdır kulüpte çalışıyormus gibi dolaşıyor. . «Şu masalarda kimse yokken, iyiyim... Bakahm burası dolunca ne olacak» dedi... «Janrını», «İyi olursam, iyi olmamda yegâne fail» olarak takdim ettiği Yavuz Özışık ile tesbıt etmişler, bir hafta süre ile pro»a yapmışlar. Konservatuarda uzun süre şan ve solfej dersleri alan Lâle Oraloğlu, notaları almış evine götürmuş, gece yarılarına kadar çalışrruş.... «Aman canım. birkaç kere plâk dinleseydiniz, kulaktan da çıkanrdınız»' denuşler, «OLMAZ» demiş. Şimdi de «Ben titiz çalışmaya alıştım, öyle kulaktan kattiyen çıkaramam..» diyor. Oraloğlu, gunde bir, bir buçuk paket Yeni Harman içen bir şarkıcı olacak. . «aman, sigara içmeyin, ynmurta için» demisler, cevabı şu: «Ben kürek yarışmasına eirdim, yüzme yanşlanna girdim, bu kadar senedir tiyatrodayım, sigaranın zararı olmadı da şimdi mi olacak? . » Yedinci provalannda bize, Snce «Les Comediensu söyleyip, şarkı bitince de duygularını anlattı: «Gezginci bir tiyatroyn anlattıgı için ,önce pek tesir etti, birkaç damla da göx yaşı döktfim .. Bu şarkıya bir palyaço kıyafeli ile çıkaeafım...» Ondan sonra da siyah uzun, klâsik, 19. asır tıpi bir tuvalet giyecek ağır Fransız şarkıları soyleyecekmiş... Lâle Oraloğlu, «Hiç aklımda hayalimde yokken (Yavuz özışığı işaret edip) baştma geldi, vır vır vır vır, iki saat... benl kandırdı» derken, az sonra da bızi kovaladı... «Artık gidin de prova yapahm» dedi... O, sistetnatik disıplinli çalışmaya alışmış, yanmda birileri olunca çalışamıyordu... Kulupten çıkarken piyano eşliğınde yıne sesler geldi: «Dessunler de, dessunler de, dessunler de. dessunler, Bakanlann önünde de klz oynadu dessunler » öyle, külhanice, sol ayağıru öne, başını arkaya attı. Elini beline dayadı. Piyaniste gözlerini kaydırdL Bir de piyanonun üzerinde duran notalara göz gez dirdi. Öksürüp, «Sesim boru gibi» dedi. Sonra başladı. «Yavvuz celiyor yavvuz da, sulan yara yara Kiz ben senu alacağum, başina vura vura!...» S Afgoniston ve kıraliçe Kıral Amanullah Han, büyük biraderi tnayetullah Han lehıne tahtından feragat ettiği Kâbılden bildirilmektedir. Amanullah Hanın istifasının bazı kabılelerin ikinci defa Kâbile hâkim tepeleri işgal etmesınden ılerı Eel cfıği söylentilerı baslamıştır. Tay yare ile Kıralın Kandihara vardığı da doğrulanmıştır. Afganistan ötedenberi cihanın en karışık bir memleketi olarak tanınmaktadır. Mezhebi, maişeti, ihtiyaçları başka başka olan ve birbiri ile doima çatışma halinde bulunan kabilelerle meskun bulunan bir memlekettir. Bir Ingiliz gazetesinin Kâbil muhabiri bir telgrafında söyle demektedir: «Sık sık ayaklanan kabileler, her yerde güzelliği coskunlukla alkıslanan Kıraliçe Sureyyanın açık saçık kıyafetim katiyyen affetmemektedir. Kıral Amanullah Hanın ıstifasına sebep olarak da Kırahçenin guzelliğı gostenlmektedir. Hattâ bu yuzden Kıralın hayatının bile tehhkede bulunduğu iddia edılmektedır. Kıraliçe artık tekrar peçeye girmiştır. Tanınmış ressamlarımızdan Salih Zeki Yazanlar, 16 ocaktan itibaren Beyogiu Şehır Galerisi'nde resimlerini sergılemektedır. îstanbulda yıllardan ben başarılı sergıler açmış olan sanatçınm kısa bir süre önce İzmırde Turk Alman Derneği salonunda açtığı sergi de çevrede büyük ilgıyle karşılanmışü. SAÜH ZEKI OKSAN SAY Genç ressamlanmızdan Okşan SAV'ın 16 • 31 Ocak aratında Beyoğlu Şehir Galerisinde sergılenen çahşmaları, yenı bir değerin başarılı resimleri olarak goze çarpmaktadır. Okşan Sav'ın sergisinin sanat çevrelerimizde 11giyle ızleneceği umulmaktadır. «1825 senesınde Noris ısminda bir tngiliz kaptam tarafından gü ney kutbunda ıki ada keşfedılmısti. Norveç hükumeti bu kesfin kendileri tarafından yapıldığını söylemekte, Ingilizler de aynı ıddıada bulunmaktadirlar. Aradan yuz yıl geçtikten sonra geçenlerde tngiliz Harıcıye Nazın Sir Chamberlain Avam Kamarasında bir nutuk söyleyerek «Ingilizlerin bu ıki adayı Norveç hükumeti lehine terkettiğıni» bildirmıstir. Meselenin en komik tarafı Norveçten Güney Kutba giden heyet, Ingilızlerın kesfettiklerini söyledikleri Tomson ve Çemnis adalanm Ingilızlerin tarif ettikleri yerde bulamamışlardır Kitaplanm imzahyor Tanınmıs hıkâyecılerimizden Muzaffer Buyrukça, yenı yayınlanan «KAVGA» adlı kıtabını vr diğer eserlerıni bugun saat 1318 arasında Cağaloğlunda Öncu Kıtabevintfe imzalayacaktır. Sosyal Sigortalar Kurumu Paşabahçe Hastanesi Başhekimliğinden 1. Hastahanemızın oır yıllık lhtıyacı olan 40 kalem yaş sebze, 50.000 kılo ınek sutü, ^000 fciio beyaz peynır, 1.000 kilo kaşar peynırı, 2.0O0 kılo yufka, 1000 mio tel kadayılı, 1.000 kilo yassı kadayıl, 1.000 kılo ekmek kadayılı Ue 30 000 adet tabut yumurtası ve 8.000 kılo tavuk etı idarl ve evsat şartnamelen esaslan dahillnde kapalı zarl usulü ile satın alınacaktır. 2. Yaş sebze ıhalesı 25 Ocak 1968 perşembe günü saat 10.00 da, süt ıhalesl 26 Ocak 1968 cuma günü saat 10 da, beyaa peynir ve feasar peyrurt ihalesl 29 Ocak 1968 pazartesi günü saat 10 da, yufka, tel kadayıfı, yassı kadayıf ve ekmek fcadayıfı 30 Ocak 1968 salı gtt nü saat 10 da, ynmurta Ihalesı 31 Ocak 1968 çarşamba günü saat 10. da ve tavuk etı ıhalesı 1 ijubat 1968 perşembe günü saat 10. da Hastahanemız Satınalma Komlsyonunda yapılacaktır. 3 Bunlara alt şartnameler Paşabahçede bulunan Hastahanemlı Satınalma Komısyonur.dan temin edilebllir 4. tdarl şartnamemize göre nazırianacak kapalı zarflano en geç ıhaleden 1 saat öncesine kadar Komisyonumuza verilmiş olması veya bu saatten önce Komlsyonda olmak Uzere iadell taahhütlü posta ile gonaerilmesi şarttır. Postada vâki gecikmeler kabul edümez. 5. Kurumumz 2490 sayılı lhale Kanununa tâbl olmayıp ihaleyl yapıp yapmamakta veya dıledifıne yapmakta serbesttir. Basın: 227 538) Milletlerarası tayyarecilik Ankara. 11. Türk Tayyare Cemiveti, merkezi Pariste bulunan Milletlerarası Tayyarecilik Birligının dâvetıni kabul ederek Federafvona gırmıstır. İranda kıyafet îranda hazırlanan ve mart ayından itibaren yürürlüğe gırecek olan Milli Kıyafet Kanununa riayet etmeyenler ilk defa olarak para cezasına çarpılacaklar, tekerrür ettiği takdirde her defasında hapıs cezası ile cezalandırılacaklardır. Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanlığından: Birllğimiz yıllık olagan genel kurulu 28 Ocak 1968 Pazar gu nu saat 1430 da Bırlik genel merkezinde aşagıdakl gündem maddelerıni goruşmek Uzere toplanacaktır. Ekserıyet sağlanamadıöı takdırde totjlantı 421968 Pazar gunu aynı y«ı ve saatte tekrarlanacaktır. Sayın asll üyelerlmizln teşrifleıi rica olunur. Yonetim Kurulu 0 0 NDEM : 1 Genel truruJ DaşkanJıJ] dlvanı seçiml. 2 Yonettm kurulu faaliyet raporu ve denetleme kurulu raporunun okunması ve müzakeresı, 3 Yonetim ve denetim kurullarının ibrası ve venl dö nenı butçesinin tasdiki. 4 Seçlmler. 5 Dilekler. Herış reklâm 212550 Siyasî bir komedya Son aylar zarfında Avrupada siyasî bir komedya oynanmaktadır. Bundan yüz yı! önce başlavan bu ovunun konusu şudur: Ankara Iktisadî ve Tbarî llimler Akademisi Reisliğlnden: Akademimiz Muhasebe Kürsüsüne 1, İstatistik Kürsüsüne 2, Dış Ticaret ve Gümrük Politikası Kürsüsüne 1, İktisat Kürsüsüne 1 Asistan alınacaktır. İktisadî ve Ticarî İlimler Akademilori İdare ve Oğretim organlarmın seçilmesi hakkındaki talimatnamede yazılı şartları haiz olan adayların bir dilekçe ile Akademimiz Reisliğine müracaat etmelerini ve adayların hangi yabancı dilde imtihana gireceklerini dilekçelerinde göstermeleri rica olunur. (Basın: 10440 A. 308 539) AKBA YAYINEYİ =S == = = ^S == = ^S ^S = MACKRA ROMANLARI • DARTANYAN (Alexanâre Dumas) • MtLADY (AleKandre Dumas) • KIKMIZI ÇİÇEK (Barones Orczy) % DENtZ KURDU (Jack London) • MÖSYÖ BUVE ÖLDÜ (Georges Sımenon) « SAKİN BtR AMERİKALI Yayın Hayatı VARLIK YAYINLARI Her yıl çıkar çıkmaz kapışılan Varlık Tıllığı'nın 1968 sayısı çıktı. Yılın politika ve sanat aktüalitesi, yılın kronolojisi 1967 in kitapları, düşünce yazılan, hiç çıkmamış şiır ve hıkâyeler, önemli bir toplu sorusturma, resim açık oturumu v.s.. 656 sayfa 10 lıra • BUNLÂR DA Mİ İNSAN? Hıtler'ın ölüm kampında 1 yıl vaşamış olan ttalvan Yahudisi Primo Levi'nin gerçekleri bütün korkunçluğu ile yansıtan ibret verici eserini Zeyyat Selimoglu cevirdi 5 lira. • PEARL HARBOR Ünlü genç Rus şairı Yevgeni Yevtusenko'nun bu güclü uzun hikâyesi son dünya savaçının kanlı bir bölümünü canlandırıyor. Nihal önol'un çevirdiSi bu eserin fiyatı 2 liradır. • KUKLALAR Ünlü Amerikan hikâyecisi O. Henry, eskimek bilmiyen bır sanatçıdır. Çağının Amerikasını ve Amerikan halkını güclü ve hicivli kalemiyle dıle getiren bu yazann en güzel hikâyelerinden bir demeti Nurettin özyürek çevirdi. 4 lira. • YENİ KİTAPLAR : John Steinbeck: Yukan Mahalle, 6 lira. Andrö Mauroıs: tklimler, 4 lira. Panait tstrati : Angel Dayı, 4 lira. Nihal Y. Taluy: Kelebek OknIn, 1 lira. Nihal Y. Taluy: Kaybolan Kıı, 1 lira Havat ALT1N KALEM = KLASİK ROMANLAR SKRİSİ = Tam metin; aslına sadık çe ^ ş viri; temız baskı; beg renkli, ^ S yaldıslı .gömlek ifiinde sağlam ^ = bez cıltH. tlk iki kitap çıktı : = • EUGENİE GRANDET = (Balzac) 10 L. = • UGCLTULD TEPELER = (E. Bronte) 12^ L. = Genel Dağıtım : BATEŞ ^ SS ^ = (Graham Green) • Sıpanş adresi : AKBA YAYINEVt Cağaloğlu «Türk Edebiyatı 1968» Türker ACAROGLU «Yeni dergi» ve De Yayınevl sahibl, değerli eleştirmen, denemeci, hikâyeci, çevinnen Memet Fuat'ın (doğ. 1926) bizde geçen yıl yayınlanan yerli şiirler. kısa hik&yeler, eleştirilerden seçtikleri, toplu ve çeşitli bir antoloji biçiminde basıldı (1968, 290 s., 10 lira). Altı yıldan beri sürell bir yayın olarak çıkanlan antolojinin bu yılki cildinin baştaraiında, düzenleyicinin 1987'de şürimiz, kısa hikâyemiz, elestirimiz üstüne küçük bir tncelemesl var; bu yazımn sonunda, 1967'de edebiyatımızm genel özelliği şöylece özetleniyor: «Eskiyt bakış» diye bir yaluştırma yapılabUir, belki. Eleftirmenler Ahmet Haşim'i, Nâzım Hikmet'i, Orhan Veli'yi, Cahit Sıtkı Tarancı'yı inceledUer; Oktay Rifat, Melih Cevdet Anday şiirlerinin önceki dönemlerinden ses verdiler; Fazıl Hflsnfi Dağlarca yülarca önce yazdıği şiirlerl derleyip toparlayarak yeniden ortaya çıkardı; Turgut Uyar'da eski siirin esintileri gezindi... Bir yandan da toplumcu sanata doğru bir gidiş, açık bir özlem...» Ozanlardan Nâzım Hikmet, Cemal Süreya, Tnrgtıt Uyar'm şiirleri en başta yer alıyor Orhan Veli Kanık'm «Bütün şiirleri» adlı kitabında bulunmayac, 1967'de Âsım Bezirci'nin bulup çıkardığı 16 yeni şiırı birarada veriliyor. Dağlarca'mn «Âsu» sunun yeni basımına eklediği önsözu sunuluyor. Hikâyecüerden Orhan Kemal, Oktay Akbal, Fakir Bayknrt, Muzaffer Bnyrnkçu, Adnan Ozyalçıner ve daha beş kişinin kısa hikâyeleri seçilmiş. Eleştirmenlerden Sabahattin Eyüboğlu, Ahmet Oktay, Mehmet Doğan, Nertnin Menemencioğlu, Nerml Uyjrur, Muzaffer Erdost v.b. gibi yazaılann eleştiri ve denemelerinden birer örnek okuyoruz. Edebiyatımızm bütün bir yılını dolduran en güzel şiirler kısa hikayeler, eleştiriler sadece bunlar mı? Hayır, bunlar «Memet Fuat'a göre» en güzel, en ilginç ömeklerdir. Hem de, kendisinin belirttiği Uzere, «nesnel defil, çok öznel bir değerlendırmeyle». Başka bir eleştirmen çıkıp 1967'de basılan edebi eserlerden daha değişik, bambaska bir antoloji hazırlayabilir, pekâla. Metinde kimi yazarlann soyadları eksik. Alfabe sırasına göre duzenlenen dizinde soyadları basa alınmadıguıdan, ilk bakışta, bir kanşıklık görülüyor. Okurlann en sevdiği yazarlar soruşturmasma katılmakla 1.000 lira kazanmak mümkUn. Aydınların, özellikle Türkçe edebiyat öğretmenlerirun, lise ve üniversite öğrencilerinin okuması gereken bir antoloji, bu. AYDIN KİTABEVİ Ü W == S5 = ss == = ~ = = = YANK1 YAYINLARI • NtETZSCHE ve İNSAN : loanna Kuçuradi • StSTE BİR S E S : Peter Jacopsen # PARKTA : Marguerite Duras • KEStŞ SOFRONtEl: Pa* FRİDERİKE'YE MEKTUPLAR: Stefan Zweig « İLK YILLARIN EKME6 1 : Heinrich Böll • KANAYAN İSPANYA: Saint Exupery Dafıtun: B A T E Ş nait Istrati 0 İNSANLARl SEVECEKSİN : Erich Marıa Ramarque • SUÇ ve CEZA : Dostoyevski = 5= == = = = W 5E == SS OK YAYINLARI ORHAN KEMAL 72. KOĞUŞ (Oyun) 5 Lira GEDA Genel Dağıtım. Nuruosmaniye Cad. İstanbul. Kitap Tanıtma • Xayma Bürosu ^ E • AÇIKLAMALI, NOTLL = DİVAN ŞÜRİ ANTtlLOJİSİ: = Hazırlayan: Halil Erdoğan Cen s = giz. Edebiyat ders kıtaplann ^ Ş daki parçalann da alındıgı bu ^ = antolojıde örnekler bugünkü " dile çevrümiş, arapça, farsça ^ Ş kelimelerin, deyimler, kavram ^ 3 lar ve edebi sanatlann fceniş a ^ ~ çıklamalan yapümıştır. Mülî ! ^ Eğitim Bakanlığınca lise ve ^ = dengi okullar için müracaat ^ 5 kitabı kabul edilmiştir.. 432 büS yük sayfa 20 lira. = [ • l î l VE DOGRH YAZMA = USULLERÎ: Fevziye Abdullah = Tansel. 2 cilt, 15 lira. = • DEVLETLER VE ÜLKE = LER ANSİKLOPEUİSİ: Sami = Öngör'ün hazırladığı bu eserde r s çeşitli statülere bağlı bütün ^ Ş dünya iilkeleri hakkmda, bi = S linmesi birınci derecede gerek : = r li bılgıler bulunmaktacür. 12,50 = = • KONÇERTO KILAVUZU: S Gültekin Oransay. 14. ^~* • FARSÇA TÜRKÇE SÖZ = LÜK : Transkripsiyonlu, telâf I S : fuzlu. Ibrahim Olgun • Cemşit s s Drahsan. CUtli, 35. = • EGtTİM ANSİKLOPEDİ= S l : CUtli, 55 EE Dikkat, kiUbevünizde l: = • Çan Yayınlan, = • Elif Yayınlan, = 1968 Y I L I N D A OKUYUCULARİNA HABER GAZETESI ~ SAHESER ROMANLAR EN BÛYÛK YAZARLARIN EN GUZEL ESERLERI TCLSTOY:HAC1MUR*T H. Troyat: D Ü C K RME Dlckens:BUYUKÜMİTlER * Dünya Edebiyatı Klâsîklerî: Tol«t»y: HARP VE SULH >5 haîı> TeUtoy: OİRİLİŞ (3. bası>" Tolıtoy: KAZAKLAR J. AustMi: EMMA H. Mur 9 .r: LA BOHEM H. M.nn: MAVİ MELEK * W. Collin»: BEYAZLI KADIN L«wr.nce: OGULLAR VE SEVGİLİLER U w r t n u : CUNAHKAR RUHLAR Prevoıl MANON LESCAUT G. Flaubtrt MAOAME BOVARV V. Hu 9 o: NOTRE DAME'IN KAMBURU 1ARGI Ç 1 K T 1. Sornnlar Kararlar • Haberler îayınlar 0 P.K. 319 î s t a n b u l DERGISI SÖZLÜKLER • Türkçede Anlamdaş ve Karşıt Kelimeler Sözlüğü (1967) Sözlük yazan Pars Tuğlacı'nın (doğ. 1933) hazırlayıp yaymladığı eser, Sözlük dizlsinin altıncısıdır (140 s., 15 lira). Dilimizdeki yakm, eşanlamlı ya da karşıt, ters anlamlı sözcüklerin arasındaki aymmlan belirtmektedir. Bunlarm eskimiş, artık kullanılmayan Osmanlıcaları da gösterilmiştir. • Türkçe Deyimler Türkçe ve Edebiyat Terimleri Sözlüğü (1966), Ankara Atatürk Ortaokulu Türkçe öğretmeni »e Müdürü H. Fethi Gözler'in ilk, ortaokul, lise okuma ve edebiyat kitaplanm tarayarak nazırladığı kitabı, tnkilâp ve Aka Kitabev , leri yaymladı (144 s., 5 lira). Ankara M. Eğ. Md. Yardımcısı Necmettin Esin önsözünd* eseri değerlendirmektedir: «Bu, hem yeni güzel bir eser, hem de çok verinüi bir metod kitabıdır». Deyimler ile Terimler Iki ayn bölümde veriliyor. • Farsca Türkçe Lügat. Gencinei Güftar. Ferhengi Ziya (196768). Ziya Şükun'un yazmış olduğu eserl, M. Eğ. Bak. Devlet Kitapları Md. fasikül fasikül yeniden bastırmağa başladı şimdiye kadar altı fasikül çıkta (I, III, V, VI, VII, VIII. fasiküller, 1.536 s., her t • . 11 lira). Daha önce 194451 yılları arasmda • 11 fasikül halinde yayınlanmış olan eserin yazan uzun yıllar Parsça öğretmenligi etmiş, o zamana kadar yazılan bütün Parsça sözlükleri lncelemiş bu esere çok emek vermiştir. 18.000 sözcüğü biraraya getiriyor. tçinde geçen örnek beyitlerin sayısı on bini aşkındır. Daha çok üniversite gençliğinl ilgüendirir. ' • İngilizce Türkçe Muhasebe ve Ticaret TerünleH Sözlüğü (1967). Robert KoleJ Yüksek Okulu tş tdaresi ve tktisat Bölümü Yüksek Muhasebe Profesörü Arman Manukyan'm eseri, tnküâp ve Aka Kitapevlerince bastmldı (136 s., 10 lira). Üç • dört; yıllık bir emeğin tirünü. Muhasebe terimlerini ls adamlanna, muhasiplere, yönetmenlere, öğrencilero açıklamaktadır. Ticaret j dünyasının başka kollannı kapsayan terimler de anlatümaktadır. Cep kolavuzunda tam 3.000 sözcük var. Eğitimcüer de bu sözllürten yararlanabillr. ı Hareket Yayınlan: Remzi Ofnz Ank serısi KÖY KADINI 5 COĞRAFTADAN VATANA 4. İDEAL ve İDEOLOJİ 4. EGZİSTANSİYALİZM: Nurettın Topçu 2. İSLÂM AÇISINDAN SOSÎALİZM: Hüseyın Hâtemi 8. NEStLLERİN RUHU: Mehmet Kaplan 6. ödemelı Adresi: P.K. 1240 İSTANBUL Heı turlu Tayu llftnlan Persetnb» fünlerl bu «ötunlard» YARIM MILYON DAGITIYOR toptan ve perakende olarak ^ = satılmaktadır. • Ödemeli gönderilir. Kitap = 5 çılara iskonto yapüır. ^ s AYDIN KİTABEVİ = Kocabeyoğlu Pasajı ^E Yenişehir Ankara ^~ • • • • Fonım Yayınlan, Sol Yayınlan, Sosyal Yayınlan, Yön Yayınlan da =~ ŞE = ~ •Nobel Kazanan Yazarlardan: H«ming«ıy SİLÂHLARA VEDA ( 1 biSL IRMAKTAN ÖTEYE H«mm 9 ..y • VARLIK. YOKLUK PMOrıuk' DOKTOR JİVAGO Sf»inb.ck: CENNET YOLU a tan) ~ Sl*h>b«it: AŞK OTOBÜSÜ Slncl.ır Uwı>. SENI SEVMEK KADERIM Andr* G.d«: KALPAZANLAR P u r l Buckı ANA P..H Buclc SAKAY1K P u r l Buck: MUBAREK TOPRAK *** = • SIC1LLI OSMANt. (Osmanl. ^ Devletmde Kim Kimdi?) Gerus= letilmiş ikmcı basımı örnek iste ^ S yiniz. Kug Yaymian Bakanlık= lar P.K 128. Ankara. = *** ÇUekçi Yayınlan ük kitabım if tiharla sunar : = ~ = = Ağacın Tepesinde = = •Çağıtnızın En Onlü Romanlan K.nyon . BİR GÖLGENIN ARDINDAN Kınyonı JOSEPHINE (2. hası)" M. Orum»»: VALSE D A V E r S. fVaughtm: OYUN N. Shute: KUMSALDA 12. bası) D Du IVUurier KADER YOLCULARI Y.».r K M M I YER DEMİR GÖK BAKI« T.ylor Caldw>ll: SABAH ŞARKISI Cronım SABAH YILOIZI (3. bası) Crw.iı« BtR AŞK UĞRUNA a basü CronhK ERGUVAN AĞACI (2. basi! Cronirr BİR ACI ŞARKI Her kitap kabartm» beı cütD t*5 renk of«« ctkrt kapb C » w w s . 4 U"10U 'UL V AYI N tV/ Roman Yazan : Sener ÇİLEKÇİ KONKORDATO HIJKUKTJ VE TATBİKAT4 İFLASTAN evvel ve sonra konkordato hükümleri, konkordatonun feshi ve lptali, konkordato suçlan. Alâkalı mevzuat. YARGITAY KARARLAR1 ve ÖRNEKLER Av. Enver BTJRÜLOCLÜ Av. Yuda REYNA Kitapçılardan arayınız. BUGÜN HABER ALINIZ Cumhuriyrt Xayinlanır Bu «Otunlard» Tayınlanaeak KHseli ve Çerçeveli ılânlar, tantlml 40 Ura Ozennden V«20 tndlriml* kabul edillr. tstanbul dıçindan gBnderllecek llSnlar» htvtl» mskbuzu KELtMERt 2 LtRADAN W7 iıııııııııııııiiiıııııııııııııııııııııuıııııııııııyııııııııııııııııııııııiH
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog