Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

18 Ocak 1968 CUMHTJRİYET SAHtFE BES Kar, Istanbul yollarında 2 milyon liralık zarara sebep oldu r Karakış şehir içindeki yollarda 2 milyon liralık zarar meydana getirmiş, yolların köstebek yuvası haline gelmesine yol açmıştır. Bu konuda kendisi ile görüştüğümüz Belediye Teknik Başkan Yardımcısı Aiunet Sönmez, «Kar kalkar kalkmaz yollar hemen onanlacak, yazm da asft seriml tekrarlanacaktır» derrnştir. Sönmez, asfaltın ana maddesini teşkil eden mıcırın suyu emmesi neticesinde dayanıklıhğın azaldığım, iyi kaliteli mıcır bulamadiK larmı belirtmiş, bu durumu önlemek için gelecek yıl Avrupadan ithal edi'en «Pulvarmin» maddesinin kullanılacağını açıklamıştır. Belediye Başkan Yardımcısı, geçen yaz mevsiminde, 12 milyon «Fıçılı hırsız» olarak isimlendirilen Ragıp Karagiille dun sa lira değerinde, 80 bin ton asfalt serildiğini belirtmiş ve çunlan bah Adliyeden kaçrnaga teşebbüs söylemiştir: etmiş ve bunun için de baygmlık numara^ı yaparak kalabalığı « Asfaltm ana maddesini teşbaşına toplanuştır. kil eden «bütum» maddesi su ıle Hırsızhk suçundan yargılanhiç bağdaşmaz. Bizim kullandığımakta olduğu 5. Sulh Ceza Mah mız mıcın su emmekte ve asfalkemesi önüne iki jandarmanın tm kabarmasına yol açmaktadır. arasında götürülen Karagiille, Bu bakımdan önümüzdeki yıl Ka bileklerinden kelepçe çıkarılır pıdağ ve Çatalcadan daha kaliteçıkarılraaz kendini yere atmış li mıcır getireceğiz. Bu arada Avve hareketsiz kalmıştır. Uzun rupada, suyun, asfaltın içine nüsüre hareketsiz kalan Karagiilfuz etmesini önlemek gayesi <İ3 le, önee jandarmalar tarafıadan kullanılan ve iyi netice vere.i muayene edilmiştir. Jandarma Pulyamin maddesini ithal etmiş erleri tutuklunun öldüğüne kabulunuyoruz. Yaz mevsiminde bu naat getirmişler ve doktora hamaddeyi asfalta karıştırarak seber vermişlerdir. receğiz ve tahribi önliyeceğiz. Adli Tabib tarafından muayeYıllardanberi görmediğimiz kane edilen Ragıp Karagülle. bir rakış ve don olaylan yollarda geara gözlerini açmış ve doktora, niş tahribat meydana getirmiştir. «Ben ölüyorum» diyebilmiş tek Bozulan yerler 10 gün içinde onarar susmuştur. Fakat Jandarroarılacaktır.» lara yaptığı numarayı söktüreme Sönmez, yaya geçitlerini gösyen azıh hırsız'ın bıleklerine teren bantların yırtılması ve kopkelepçe takılmış ve cezaevine masına da değinmiş, «Belediye bu gönderilmiştir. nu bir firmaya lhale etmiştir. Kat'î kabulleri yapılmadığı için gereken tashih yaptırılacaktır» ds miştir. "Fiçılı hırsız,, kaçmak için Adliyede "ölü,, rofü oynadı Hazine ağaları kaptırdıklan arozileri Fontan» bir ziystetten önce son kontrollan yapıyor Toprak grağması Yıllarca Atatürk'e hizmet edenl Yemek uzmanı Fontana öldü jj LEYLA ERDURAN | "dirillerek,, elde edebiliyor cGözünüze kestirdiğiniz bir arazi parçası varsa (şöyle 35 bin dönümcük (!) olsun ki fazla dikkati çekmesin) bu araziyı 20 yıldanberi tasarruf ettiğinizi üç şahitle (!) ispatladınız mı, o arazi artık sizindir. Hem de mah keme kararı ile. Yalnız burada dikkat edeceğiniz husus, hem de en önemlisi; sahip çıkmak ıstediğiniz arazi parçasında başkasının da gözünün olmamasıdır. Buraya kadar olan muamelede hiçbir anormallik olmamışsa, bundan sonraki iş sizin kabiliyet ve kudretinize kalmıştır. Tapulu 35 bin dönümlük arazi yerine, gayet rahat bir şekilde 4050 bin dönüm arazi sürebilır. ekebilir, biçebilirsiniz. Bunun usulü ile çok basittir. Geçen yıl 20 seminere 2000 işçi katıldı Çalışma Bakanlığı Yakm ve Ortadoğu Çalışma Enstltüsünün kuruluşunun 14 üncü yıldönümü dün kutlanmıştır. Bu münasebetle düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Enstitü Müdürü Salâhattin Birkan, çalışmalar ve Enstitünün gelecegi hakkmda bilgi vermistir. Yapüan açıklamaya gbre 1967 yıl içinde çeşitli konularda düzen lenen 20 seminere işçi, işveren ve devlet sektörünü temsilen 2 bin ' kişi katılmıştır. 18 Ocak Şevval 18 t | •3 1 C V. E. , S > 7.21 j 12.24114.53 17.08 18.44| 5 2.14J 7.17 9.47 12.00 H l! 3 9 1. 36 12.32 aİm'immTimİİİllllllllllHllllllllllllllllllllllllinillllllllll ZAYİ Pasomu kaybettim, hükümsüzdür. Bnrhan üZER (Cumhuriyet: 556) 11 yılda bir üst dereceyeyükseldik Sayın Millî Eğitim Müsteşarına Topkapı Sarayı Müzesindeki tarihî hazinelerimizin teşhir ediltrek muhaiazasının müstesna ehenuniyeti inkâr edilmez bir gerçcktir. Bu gerçeğin sağlanmasmda hissemize düşeni yaparken, teshin edilmemiş tarihî binalann, Uş ı e minli, rntubetli salonlarında nöbet b«>kleyen bizlere nedcn önem verilmez? Bizler D cetveü ücretli personeli, onbir senelik hizmet siiremiz zarfında sadece bir üst derece aldık. Ne çare ki onun da karşılığında clbise, palto ve ayakkabı istihkakımız kaldırıldı. Böylece, mağduriyctimiz giderileceği yerde, kılıksızlığa da yol açılarak bu bevnelmilel ziyaret güzergâhında yabancılara karşı, gülünç olduğu kadar hazin b'.r asaletlc sefalet tablosu yaratıldı. Takdir buyurursunuz ki, mevcut hukuk nizamlannp. göre, pazar ile sair bir giin, bayram üc bayram olmayan biı giio sosyal özellikleri bakımından c$değer kabul edileuez. Böyle olduğu halde, neden bizlere çalıştığımız resnu tetil veya bayram günleri karşılıginda pirim yerine, sair bir gün izin kullandırılır? Zatı âlinizin imzasını hâvi 19 Aralık 1967 tarih ve 454/8921 sayılı Bakanhk tâmimi ise bu garabetler dizisinf bir yenisini ilâve etmektedir. Mezkur tamimle sadece dinî bayramlann ilk giinlerı kapalı bulundurulan müzemizin bugünlerde de aralıkiiz açık bulundurulması istenmektedir. İnsal bujurun sayın Mistcşar.! Dinî vecibelerimizi yerine getirmemize bari imkân bırakın! Muasır medeniyet seıiyesine ulaşma hamlelerl yapan demokrstik Tiirkiyemizde bu nasıl lâyiklik ve nasü sosya! adalet anlayışıdır? Miljarların emanet edildiği fazUet ve dürüstlüğünüzım en son mükâfatı da bu mudur? (tmza mahfuz) Yalova kaplıcaları E S S S S E S S S Buna mukabil dolmuşu 200 metDolmuş şoförü sizi kaplıcalarm duragında indirdiği vakit iki sürp relik fazla bir mesafeyi katederek sizi eşyanızla birlikte otellerin rizle karşılaşıyorsunuz: Vapurdan inerken tarife mucl merkezi müracaat mahalline indirbi 2 bavulun iskeleden bir el ara mesi hususunda ikna etmek, pek bası ile taşıma ücreti olarak öde mümkün olamamaktadır... Yalova Belediyesi hamal ve doldiğiniz 2. TL'sma mukabil, aynı yeniden tesbit 2 bavul ve bunlara ilâveten buıı muş tarifelerlni ların sahibinin taşıma ücreti ola ederken, nisbetleri daha adllâne rak şoför sizden 2. TL.sı ls^e bir şeküde tâyin ve yolcu indirme mektedir. Ücret aynı, fakat mesa mahallini Kaplıca idaresince yefe bir seferinde bir iskele boyu, ni hazırlanan merkezî «müracaat» bürosuna nakletse, herhalde yoldlğerinde 13 Km.... cu ve şoförleri de memnun etmiş olacaktır. Bütçe durumları Termalde kalmağa müsait olmıyan müşterilerin bu aylarda ikâmet edebilecekleri yegâne kaplıca tesisi Çınar otelidir. Ancak odasına giren miişteri yine bir sürprizle karşılaşmaktadır: Otel odaları 12°C lik bir iç suhunete ve çok fazla rutuBir manifatura tüccarı olan Sa bete rağmen herhangi bir ısıtma mi Bey Kartalm Soğanlık Köyün vasıtasından mahrumdur. Hamam torifesine gelince.... de arazi satın almış ve meyye Otel mürterilerine uygulanması bahçesi yapmıştır. Köy mezarlığına bitişik bu arazi içine bir de gereken özel tenzilâtlı bir tarife güzel köşk inşa etmiştir. Bütün mevcut olmasına mevcut ama, habunlar çok iyi ve köy için iftihar ma kapısında. Çınar üteünde buna dair bir Uân mevcut olmazedilecek şeyler. Fakat, Sami Bey arazisinin biti sa, hamam giriş kapısmdaki moşiğinde bulunan ve Meşe korulu mur «ben otelde kalıyorum» di gu vasfmda olan köy mezarlığınm yen müşteriyi ikaz etmez ise, müş eu a? 3000 m2 lik kısmını hot oe teri Tbunu nasıl öğrensin?' hot sınırları iPine katmış ve Q U «\ üracaat»te kısmen giriş ka kısımdaki meşe ağaçlannı söke oısınm arkasında kalacak şekilde rek tenis kortu ve bahçe haline asılmış cetveli, Termal otelinin banyo kapısına (bodrum katın sokmuştur. Bu ilhak hâdlsesi herkesin gö^U da) yapıştırılmış listeyi bulmak önünde cereyan etmi olmasına bir şans isi olmaktadır. Denizcilik Bankasmın bu tutu ragmen bugüne kadar ldarı makamlar, Orman tdaresl ve eski mu, insarun aklına gayıi ihtiyart eserleri korumakla görevli şahıs yolcusunu düşünmeden, sadece ve kuruluşlar bu duruma müda kendi canını kurtamağa çabala yan bir kaptanı getlrmektedir. hale etmemiştir. Saygılanmla. Köy sakinleri olarak yetkllüeBir Yalora Kaplıcazedesi rin ilgisinı beküyoruz. İ SOGANÜK KÖYİİ İ MEZAftUCI | İŞGAL EDİLOİ! S £ S S 5 £ S S jjjj S 2 2 g S Ş S 2 Ş 2 2 2 S 5 2 nın Italyan asıllı yemek uzmanı şef Fontana, önceki gün Samatya İşçi Sigortaları Hastanesinde bir safra kesesı ameliyatmı müteakip vefat etti. 40 yıl önce Yıldız Parkındaki meşhur kumarhanenin restoranı için sahibi Maria Fera tarafından ltalyadan getirtilen Fontana, memleketinde de uzman olarak meşhur otellerde metrodotellik yapan çok sevimli, zarif bir zattı. Kumarhane kapandıktan sonYunan, Afgan Kırallan, hemen ra, Ankara Palas'ta çalışmaya hemen bütün Devlet Başkanlan baslayan şef, bilhassa Atatürk'var) hizmet ettiğini, fakat dünün sevgisini kazanmıştı. Atatürk yada en fazla Atatürk'e bağlanten her bahsedişinde gözleri yaBİRAZ GAYRET dığını söyleyen Şef, o gece k şaran Fontana ile son defa Bu bölgedeki bütün arazi sı«Bilemezginiz, Atatürk nasıl bir THY'nın yemekleriyle katıldığı nırları seyyar olduğundan tainsandı» demişti, «Meclisten yorbir balotfa iki ay önce göriişpunuzdaki şark sınırını teşkil gun argm çıkıp gece otele gelir, müştük. eden KURU DERE'yi pekâlâ bir beni çagınr, (üstad) derdi, <NeO gece çok neşeliydi. Bütün ler pişirdin bu gece benim için)» Hava yollarının spesialiteleriyle Ben itinayla hazırladığım mekatıldığı balonun en beğenilen nuyu sayarken o sözümü keser, yemeklerinin kendisininki oldu«Bilirim sen ne nefis şeyler hağunu biliyordu. Adı verilen zırlamışsındır ama, lütfen hep«Fontana salatası»ndan bolbol sini bırak da, bana sahanda kaherkese ikram ediyordu. Şimdişar peynirli bir yumurta yap» ye kadar sayısız hükümdara, dev derdi. Kendisine doğru dürust İet adamına (Bnnlar içinde Kıbir şeyler yemesi için yalvarırral Edward, lran Şahı, babası, ki en sevyumurtaı 2 der ve her gece onu büyük bir iştiha ile yerdi. ^ Atatürk'e ancak Savarona ya2 tında, Sarayda veya köşkte mi5 safirleri old'uğu zaman özel ye5 meklerinden tattırabildiğini söy liyen Şef Fontana, 10 yıl önce S Fransızca olarak «Sofra ve salon ^ bilgileri» adh bir kitap yazmış= tı. ^ Yemeklerin hazırlanması ka dar dekoruna da önem veıen Z: Fontana'nın evinde de mutfağı5; na bizzat girdiğini, eşi Sonya 5 "Fontana, şöyle anlatıyor: E ' Onun kadar iyi bir inssn jj£ Smrttmde tanımadım. Bence yeS mekleri de herkesinden çok iyiyE E di. Bu yüzden hiçbir zaman ben ~ mutfafa giremezdim. Kendisi ^ öyle intiıamlıydı ki, hiçbir ta rafı kirletmez, bana hiçbir iş bı~ rakmazdı mutfakta Yemesini ve pisirmesini en çok sevdiği şey Medeni kanunumuzun boşan = s ma dâvalarındaki hükümleri. 2 Italyan makarnasıydı. Ne çeşitbenım gibi, belki binlerce vatan = ler bilir, neler yaratırdı » Biri tüccar, diğeri ttalya'da daşı senelerce mahkemelerden = kurtaramamakta ve bunlar ara kimya mühendisliği tahsili yasında 810 yıl sürüncemede ka £• pan iki oğlu olan Fontana, yıllanlar bulunmaktadır. Ş larca önce buradaki hizmetlerinÇünkü dâvalı ister erkek, ls Ş den ötürü Italyan Kültür Bater kadın olsun boşanma isteme kanlığı tarafından Cavalieri ünvanı ile de taltif edilmişti. yince çeşitli ve indi sebeplerle 2 dilediği müddetçe dâvayı uza = Atatürk'ün «üstât», Italyanlatabilmekte ve böylelikle nafa = rın «Cavalieri», ecnebî misafirka alarak menfaat saglamakta S lerin «Metr» diye hitap edip sev ve karşı tarafın hürriyetlerini Ş dikleri, saydıkları şef Fontanakaybederek hüktnü altına al = nın kaybı için onunla 1942'denbemaktadır. = ri birlikte çalışan Liman LokanBütün Viranşehir köylüsünun Bu mahzurlan kaldırmak a E tası'nın şimdiki şef Garsonu Mür muamelesi macı ile Hukuk Doktoru M. Selâ = sel Yılmaz, dün şunları söylehattin bey isminde biri tarafın = miştir: dan hazırlanan bir kanun tasa E «Türkiyede, böyle bir uzman rısı (952) yılındanberi Büyük 2 yetişemez artık. Her şeyimizi oM. M. kanun encümeninde bek 3 na borçlnyuz. Burada en az 5 lemekte olduğunu hatırhyo = bin talebeye ders verdi, onları rum. garson, ahçı, barmen olarak yeBır aıle yuvası kurulmazdan 2 tistirdi. öyle bir insandı ki, müş önce, görünüşe veya ana, baba 2 terisine bakar, ne yiyecegini annm tutumuna aldanarak kuru = lar, ona göre siparişini yaptırırlan yuvalarda kıaa bir zaman dı. Kırallar, Kraliçeler, devlet sonra geçimsizlik başgöstermek 2 bakanlarının hayranlıjını kazate ve. bu geçimsizlik çekilemez 2 nırdı. Ama asıl heyecanlandığı bir hal aldığı halde, açılan bo = zamanlar, yetiştirdigi gençlere şanma dâvalan senelerce sürüp diplomalarını elleriyle verdiği gitmektedir. Bu da bağdaşamı 2 dakikalardı. ALEMDAR: (22 36 83) Büyük Cellâtlar (Y.Güney) yan ve birbirini sevemiyen karı 2 EULVAB: (21 35 78) Son Gece (F.Girik) Sendikalarda uzman olarak yıl • kocayı bağlamakta ve bazan = GÜNES: (21 61 40) 1 003 İsUnbul Bagdat. 2 cınayetlerle yuvanın dağılması lardanberi ders verir, işçilere Yedi Teksasın Belâlısı. nı hazırlıyan faktörler haline 2 haklarını korumalarını öğretirdi. GÜNDEŞ: (27 71 88) Son Oyun (D.Day) gelmektedir. 2 Nitekim Liman Lokantasında bir İPEK: (22 25 13) Son Oyun (D.Oayt işverenle uyuşamadığı için ayKULÜP: (22 72 77) Marko P a » Bu bakımdan geçimsiz ailele = rıldı. Hava Yollarındaki göreve MARMARA: (22 3S 60) Çllgın Kıt (H.Pavone) rin bir an önce bu durumlardan 2 Genel Müdürünün iki misli naMELEK: (Eyüp, (21 58 76) 1 Marko Pa?a (S.Altkurtarılmaları için değerli hu 2 aşla atandığı gün, bizden ayrıçıkı: 2 Kırallara Karşı kukçularımızdan ve kanun yapı 2 lırken, ağlıyordu. Fontana yalNİLGÜN: (21 11 60) Marko P»çı cılarından, Türk Ulusunun örf, ~ ni( bizler için değil, memleket REXK: (21 IS 25) Profesyoneller (C.Cardinale) adet, görenek ve ahlâkına uy 2 için büyük bir kayıptır. Onun SAFAK: (22 25 13) Profesyoneller (BA«ncester) gun olarak Medeni Kanunumuz 2 yetiştirdikleri bizler ölümünü TINAZTEPE: (71 65 18) Profeıyoneller YENİ: (Bakırköy) (71 63 26) 1 Yajrour Çlselerken da gereken değişikliği yapma 2 Bgrendiğimiz gündenberi ağlıyo2 Marko Pasa larını, memleket menfaatı bakı 2 ruz.» mından, »aygılantnla rica ede 2 rim. 2 Emekli bir vatandaş 2 THY mektuplar Boşanmayı | kolaylaşiırmalıdır... | Çiftlik sınırları içinde kaldıkları icin topraklan elfrden alınan köylüler paralan ile boğday almak zorundadır. Sıfra köyii kaduılan para ile alınmış bupdayı giincşte havalaıdırırken. olduğunu ileri sürerek dâvâ açmış ve arazilerin kendi adlarına tescilini istemişlerdir. EUrrinde Ankarada Vakıflar Genel Müdürlüğünde bulunan Deftcrı Hakkâni'den çıkarılmış kayıt örnekleri var. Ama ne var k i büyük toprak sahibi ağaların ilg>l»«. dâvâ açıld.ktan souöteki kuru dere olarak kabul uyguladığı metod budur. Ve an ra bilirkişi tanık olarak dınleettirebilir. garp sınırı olarak tilenlerin bazılannın ilâm verilcak yenı yeni bu işın farkıııa gösterilen DEMİRGİRMEZ'i diği tarihlerde hiç doğmamış varılmakta (!), tahliye, ecrimi(Taşlık arazi) temizletip kendi olduklarını. bazılarının ise o tasil v e hazine adına tescil dâvaarazinize katabilir, şimaldeki rihlerde 23 yaşında bulundukları açılmaktadır. Dâvâların bir KUÇ'u (Taş yığını) daha ilerilarını hayretle görmüşlerdır. kısmı sonuçlanmış, bir kısmı ise lerde kurdurabilirsiniz.» Bu dâvâ da devam ediyor™ devam etmektedir. Geçen yıl Ya... Işte böyle.. Şimdi Viransonuçlanan bazı dâvâlarda ağaBİR LOKMA ELMA şehirdeki hemen hemen bütün ların yıllardanberi gayrimeşru Susuzluğumu ve açlığımı biolarak tasarruf ettikleri 124 bin raz olsun giderebilmek için edönüm kadar arazi tesbit edıllımdeki kan kırmızı elmaya i»miş ve hazineye intikâl ettiriltahlı bir diş atmıştım ki, demiştir. mindenberi etrafımızda ürkek ürkek dolaşarak bizi seyreden TOPRAKLARI «MATLA» köyünün yalınayak. yırtık entarili, yüzü gözü tozBOL OLSUN toprak içindeki küçük çocuğuHâlen Viranşehir mahkemelenun yutkunarak bana baktığını rinde çok ilgi çekici dâvâlar defarkettim. Tatlı, sulu elma lokvam ediyor toprak yağmasiyle ması ağzımda büyüdükçe büyü ilintıli. Bunlardan çoğu 1955 yıl dü. Boğazım düğüm düğüm ollarında o zamanki ıktıdarın dadu. Zaman zaman başını önüne vullu, zurnalı, ziyafetli törenegip yutkunuyor çocuk. Kendilerie tevzi ettiği araziler yüzünsine baktığımı anlayır.ca utanıden. O zaman. şimdı çiftlik sıyor, yüzü bir tuhaf oluyor, ama nırları içinde bulunan Çırçırlar yine de gözü elmada! (Küçük ırmaklar) arasında 992 Neden sonra kendime gelip aileye 180 bin dönüm toprak elimdeki elmayı avucumda ikidağıtılmıştı. Üç dört yıldanberi ye bölebildim. Çocuk, kendisiyapılan ihbar v e kontrollerde ne uzattıgım elma parçasını an! bu toprakların büyük bır kısmı bir hareketle kapıp arkasına nın nüfusta kayıth oimayan kım gizledi. Zoraki gülümsedim. O selere ya da ölüler adına tapuda gülümsedi. Oünyanın en tallandığının farkına varılmış ve lı gülümsemesi idi bıj. Ağzım^ hâlâ bir kısmı devam eden dâdaki e!ma parçasına b u hamie .; vâlar açılmıştır. Ancak bu dâdaha .jra.ptııHi/Çocult,tterilerde"»ı vâların. mevzuat yeterstzliği yüzünden cereyan tarzı çok en ki yıkık duvarın altında toprakla oynayan arkadaşlarına dogru teresan olmaktadır. Şöyle ki: koşuyordu. Elindeki elrm parça «Nüfusta kaydı olmayan bir sını onlara gösterip yüksek sesşahıs adına tapusu verilmis olan le Arapça bir çeyler söyledi. arazinin yeniden hazineye inBütün çocuklar etrafını aklılar.^ tikali için, o sahıs formalite icaMihmandarım tsa Vural «Yebı önce yaşatılmakta, yaııı niimek yaptıralım mı beğ?» dedı. fusa kaydı yapılmakta, daha Vakit öğleyi çoktan geçmışti. sonra yine formalite ıcabı nldiibucaksız rülmekte. Kanuni varisi de bu Sabahtanberi uçsuz tarlalar içinde, köy köy dolaşılunmadıgı tesbit edildikten sonyoruz. Aç ve IUSUZ.. ra arazi hazine adına tescil edil«Hayır» dedim. «Hemen gidimektedir.» yoruz.» Cipe atladık. Matla köyü gitBİR DÂVA Kİ tikçe uzaklasıyordu. Işte size bir dâvâ daha: Viranşehir ilçesine bağlı DaYarın rik, Tırbasipi, Hırbassuf köyleri Devlet Baba'nın azizsınırları içinde 27 bin dönüm kadar hazine arazisi vardır. Yüz liği, ya da vatandaşı lerce kilometre uzaklıktaki Evatandaşüktan yup Nebi köyünden bazı kımsebezdirme yüzündeki ifade birdir vatandaş ler bu arazilerin hazineye ait görcne hasreti olmayıp, Eyüp Nebi vakfıııa ait Yozı ve resimler Mehmet MERCAN istanbu' sinemaiar tıyatrolar AHENA TİYATROSU: (4M 84 19) KANH NİGÂR Her gece 21.15 Çr»., C.tesi. Pz. 18.00 da. AZAK l'IYAl'RUSb (2İ Gi « ) Goııuı UlKO • Gazanieı Özcan topluluğu .AYRİLMAK.SA MAKSADIN» Çr$. C.tesl P ı 16.1} \m P.tesl b u i c net gece 21.15 BAKIRKÖY TtYATBOSU! ıKAUlMN r E N D l . Pazanesl bariç, het ( e c e 11.15. Pazar 15.00 cKARAGÖZ . HACÎVAT» Ç r v Curasrtesl 15.00 te BClYÜR rtYATRO (Ne|al U y r " (21 n •iet «AYVAR HAMZA» C«r». Prj, Cuma. C.tesl Pz. 21J0 Çrş., C.tesi t'» 15.00 tALO ORASI T1MARHA • NE Ml?ı Çrş. C.tesl. Pz. 18.00 P.tes) 21.30 da DORMKN nYATRUSU: « B h r t N l â l . P M l 1 » rtc a n gte« 21.15 Cr» 18 00 c tesl *>•> '5 00 de FATİH TİYATROSU: (22 01 71) cTARISI». Her gün îı.00, Pazar 15.30 da. GEN AJ4 rTYATKUSU. ! 49 S] 09) «POLÎSLEKı P t»s) earl« n « eec* 21.15 C. teıt. P> 15 01 1a FATİH TrYATROSO: (G Sürurl, & Cezzar) ıSOKAK KIZJ tRMA» Pazartest tıanc. her eün 21.15 İSTANBUL TİYATRÜSU CLHAMRA (44 22 30) tKARIM ve SEVGİLİM» Pazartesl harlç, her gün 21.15, Çarşamba. Cunıartesı, Pazar 15.00 de ALT1 OYUNLAR1: «SERMET OĞLU tLYAS» Her gün 18.13. Pazartesl 21.15 te. KABAKt UKVEKUSU rİYATKUSU: (44 40 40) • VATAN K.URTAHAN ŞABANı Heı gece il d* KARACA TİYATRO (44 54 02) tSENATÜR68» Pazartesl hariç her gece 21.30, Pazar 18.00 de. EENT OYTTNCrULAR)! (44 89 63) «KÖCUK OEVİ1ER1 Pazartesl Persembe. Cuma, Cumartes 18.00 8ah 18.00. Pazartesl 21.15 te tMİKADONUN CÖPLEHlt Pazar. Salı 18.00. Pazartes) 21.15 te KÜÇÜK SAHNt: ( U M 52 ( MUcflp Oduoglu H j l l •u. ıPEPSİ» Het gua J1JS de. Cartarnba. Cıunartesl PazM 17.00 da KÜCÜK rlVAlRO Vtt M 72) cOCU UOLU» P.tMI nartc net fece 21.13 ta. Crs C t e u PT. 17.00 d* ORALOĞLU TİYATROSO: (49 49 35) «ANNA FRANK'ıo HÂTIHA DEFTERİ» P.tesl n»JiQ nergün 1B.00 Çrs 15.00 tKADrNLAR ILH DERSE. Pz' 15.00. Crş 18 00 P r Salt Crs zlJO rEPEBAŞI TİYATROSU: (44 79 38) vKRALLAR DA ÖLÜR» Pazar, Pazartenl, Çarşamba, Cuma 21.00, Pazar 15.30 da ÜLVI UKAZ l'tVAI'KUSU (AKıarsi KOcHK UD«»da (21 57 22) «YALOVA KAYMAKAM1» Salı, Çarşamba harlç, her gün 18.15. 21.15 te tHABABAM SLNIFl. Salı. Çarfamba, 18.15 ve 21.11 te. KEKLIK. Paautesl hariç, ber gün 11.15, Çarsamba, Cumarted 15.00 da. ÜSKODAR TİYATROSU: (36 55 11) «DAYAN BAHRİYELt» Her gün 21.00 Pazar 15 30 da ZEYTÎNBURNU TtYATBOSU: «KÜÇÜK PREN3» ÇırıaiBbı, Cumarte»! 20.00; P u u 13.30 d». nöbetçi eczancler BAKTRKÖY: Yenl, Yesüyurt, (K. Çekmece). BEŞİKTAS: Befiktaı. Çınaı (Or . taköyı. Bebek, Akalay. BEYOĞLU: Rebul, Hayat, Dikmen EMtNÖNt): Sultanhamam Beyazıt Halk Türkeli; Sarım. KYÖP: İslâmbey Büyük Yenl (Ra ml), NOmune. FATİH: Yenl Akdenlz, Güven. Yenl Guraba. Büyük, Yusufpaşa. GOneş, Erten. Karadenlz. GAZİOSMANPASA: Karlıtepe, S l fa (Küçükköy). . KADIKÖY: Mısıriıoglu, Opera Çarsı, Dılamur, Oöztepe. Coşkun KARAKÖY: Bankalar. KASIMPAŞA: Pertev. Yenl (Halıcıoğlu) SARIYERr BOyükdera, tıtinye Önal. ŞİŞLÎ: Hlltan, rerlköy Merkez, Yeni Neşe, Güvenevler. Şlfa (Gül tepe). Okmeydanı. ÜSKtJDAR: Tunusbağı Ümit Merkez ZEYTİNBtJRNU: Sağlık. Hıııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiı. Türkiyede ilk defa tiyatro sanatçılarının meslekî ve sosyal hakları Toplu Sözleşme ile tanınmış bulunmaktadır. Türkiye Tiyatrocular Sendikası (Tî SEN) ile, tiyatro işveIpek Sinemasının 19 matinesine 2 renleri arasında ilk Toplu Sözgittik. Üç adet sinema bileti il? 2 leşme dün GenAr Tiyatrosunda, fişleri ve iki adet 25 kuruşluk 2 TtSEN temsilcileri, sanatçılar Darüşşafaka pulunu llişikte su = ve GenAr Tiyatrosu işvereni nuyorum. 2 Muhtar Kocataş arasında imzaSinema 900, yardım pulu 50 e* 2 lanmıştır. der 950 fcuruş. Kaç defa sinema 2 GenAr Tiyatrosuyla imzalanya gittiysek, her seferinde bileti2 mış bulunan Toplu Sözleşme, mize bu yardım oullan yapışı2 Türk tiyatro sanatçılarını çalışrılmıştır. Böyle yardım pulları il ma koşulları ve sanat emeği baTilinin muvafakatı almdıktan son 2 kımından düzenli ve güvenli bir ra yapıştırılmalıdır, kanaatinde 2 ortama kavuşturacaktır. yim. Hergün sinemaya en azından 3 2000, 3000 kişi girse; eder yardım 2 pulu parası 1000, 1500 lira. Bu 2 nun yüzdes] de kalır glşedekl bi 2 İet satıcısına. 2 Bu kendi haline bırakılmı»lıŞı 2 önlemek, vatandaşın ellni cebine 2 îstanbul Verem Sava? Derneattığı bu gibi lşleri zapturapt, di 2 ği'nin her yıl düzenlediğl «Sartsiplin ve intizama sokrnak gerek. 2 clçek KanpanTMi» bozuk hava Btr oknyucn S «artları dolayısiyla 29 Mart 1968 Cumt fünün* «rtelenmiıtir. Sinema bileline pul| yapışiırmak | şart mı? | GEN AR TİYATROSUNDA TOPLU SÖZLEŞME bevoâlu AS: (47 63 15) Profesyoneller (BXancester) ATLAS: (44 0« 35) Profesyoneller (C.Cardinıle) DÜî.'YA: (49 93 61) Düşroan Arkadajlsr EMEK: (44 84 39) Hong Kong'lu Kontes (S.Loren) ERKOC: (47 07 32) 1 Kup« A n . 2 Askeı Anası FİTAS: (49 01 88» As! Ksbadayı KE?IT: (Şiçli) (47 77 62> Son Oyun (D.Day) LEVENT: (63 55 39) Fedailer Filosu KONAK: (48 26 06 ı Hong Konfiu Kontes) LÂLE: (44 35 5) Marko Paş« LHVENT: (63 55 39ı Soygun (M.Darc) LÜKGt (44 03 80) Marko Paja (Çİlhan) SABAY: (44 16 56) Kumarbtz Denizciler SİTE: (SIşll) (47 06 47) Ringo Rib*t Senerl SAN: (48 67 92) Marko Pa?a YENİ AR: (49 64 72) 003. tıtanbul • Bagdat YENİ MELEK: (44 42 69) Son Oyun( <R.Harrl»ı telefonlar tlkyardım HastarıanaM «9 so 00 Cerrahpaja Hastananaai 21 60 Sl Guraba Hattahanad 21 R0 00 Hatekl Hananen 2) 28 80 21 42 91 Numune Hastahanad 36 S9 00 Kudu? HattahanMİ 22 90 33 Z»ynep KlmU 36 S0 50 Sıhhl tmdat Ueyuglu 44 * t »> < f tstanbul . 2) IS 95 Osküdar Sfi 15 36 tstanbul 21 u 23 îangın Bevoglu 44 4b 44 Kadıköy 36 08 78 ÖskUdar 36 09 45 Hava Yollan Bllet Satısı (44 47 00ı Danıgma (44 02 96) Hava Alanı (73 «3 40) Devlei D*mırrollar> Haydarpas» (39 04 rsı Sirkecl (21 00 50) OenlzyoUırı (4» 18 M) tatl) (Onlerl (44 03 07ı Sablı Batlan (44 43 U ) Ttlefonls Tcl^rat > 04 kadıköy ATLANTİK: (55 43 70) Karanlıkta Bir Çığlık BELEDİYE: (53 33 14) İstanbuldâ Öleceksin CEP. (36 0« 82) Çelik Bilek Dcvlere Karşı ÇELİKTAŞ: (Maltepe) (53 35 07) Karaoğlan Yeşll Ejder EFES: (36 35 84) Uzun İntikam Günleri FEZA: (36 35 84) Son Gece (K.Tibet) KADIKÖY (36 49 24) Her Sey Aşk İçin KENT: (36 96 12) Mutluluk (R.rr.) LÂLE: (36 51 86) Marko Paşa OPERA: (30 08 21) Marko Pa*a ÖZEN: (36 89 94) ölünceye Kıdar (lh«ft«) REKS: (36 01 12) Gençlik Dünyası SİNEMA 63: 155 10 M) Deniz Kufları SÜBEYYA: (36 06 82) Profesyontller (BLıaeMter) Sarı Çiçek kampanya8i 29 Mart'a ertelendi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog