Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

18 Ocak 1968 CUMmTEıYET SAHİFEtfÇ AJANSLAR * RADYOLAR • ÖZEL MUHABİRLERİMİZ hadiseler arasında JHcdenizdelci Sovyet filosu, Jl.B.D.ni endişelendiriyor de ye osu, . . ş nn Ifnmjjniof nSrtİÇİnîn Gülzâra nazar! öyle bir gülzâra nazar kıldık~ Bu gülzar bizün memlekettir. Kar yagıp seller hsstığına, teiler kopup yollar kapandığına bakmayın! O gene güllük, gülistanlıktır. Havalara bakınca türlü yapılacak işleri geri kalanlann afzından: «Kıs geldl flrak açmadadır, sineme yâreU şarkısını okurlar gibi görüyorum» Ama neyleyelim? Ne kadar pantalonumuzu yırtsak.. tabiat hükmünü yapacak, kar yağacak, yağmur yağacak.. poyraz, lodos, k». rayel esecek.. günlük güneslik de olacak! Size Türkiyede en çok lftf edllen devri sorarlarsa bu devirdir; diyebilirsiniz.. akh eren, ermiyen, hele enniyenler konuşuyor. Konuşuyor.. konuşnyor.. bir toplantıda idirn.. herkes birden konuşuyordu.. bir akıllı seslendi: İkiser ikişer konusalım!. Ba söz •umıımi tasvip» e mazhar oldu.. bugünkti kalabalık için «iki» rakamı pek azdır. Sonra kimseye sıra gelmez... Yirmişer yirmişer konuşaiım!.. demek yerinde olur. Am» ne derseniz deyiniz.. içlerinde 6yleleri var ki; şair Nefinin ınc*hur «Sözüm» Redifli kendini 8ven kasidesinde beyitlerinden birinde; Bir güberdir kim nazlrin görmemiştir ruzgâr Ruzgâra ftlemlgayb armağanidir sözüm» sözü onların iddlası önünde «önük bir iddia kabr. Nefi, şimdi uyansın da baksın! Bu kadar lâfazanlar arasında «fizünü böylesine medhedebüir mi bakalım! Ne var ki berkes sık konuşma*Bektaşiye sormuşlar hani: Rakı içer misin?.. Bir akşamdan bir akşamat demiş.. Namaz kılar mısın? ? Her bayram.. her bayram. Deyince önce bizira Doğan Na> di arkadaşımız aklıma geldi... Birlnci şıkka kanşraam: ama ber bayram yazıyor. MaşallahLâftan lâfa geciyoruz. Biidiğiniz gibi Süleyman Demirel ile tnönü bizim Bayram gazete<i kadrosuna girdiler. Dofan da be» raber.. kendileriyle bir toplu sözlesme yapmak gazetenin süreklilik vasfı olmadığından mümkün degil.. ama bir sözlfi toplaşma.. her zaman kabil... diye düşünürken çaktım. Nihayet tnönfi de baklayı afzuıdan çıkardi.. Yani biraz daba çıkarmasa idi: bakla ağzında filizlenecekti.. Demek ki NATO'da kalacafız, ben de pek merak ediyordum.. adamlar beni davet ettilerdi. t)« gü» günde (yeme içme, yatma karsıhği) 50 frank vererek nrlsaHr etttler.. bir kere de NATO kantininde yemek yedlrdilerdi. Bir acı kahvenin kırk yıl hatın olduğuna inandığunu için «modaya uyup» : NATO usaklıktır. Bizi sömflrfiyorlar.. çıkahm bn NATO cehenneminden!.. diyeraedikti. Ne ise Paşa konuştu.. artık bizim de dilimiz acıldı. Demek kl NATO'da kalmak faydab imls.. üst tarafı sıkışınca; Sen mi fazla bileceksin, Pasa mı?.. dedik mi küçük ve büyük diUerini yutarlar.. yutmazlar sa kendileri bilir.. Bu satırlan bitirirken hatınma zamana pek mfinasip bir fıkra geldi.. Hoca değirmene gitmiş.. bir torba buğdayı var. öğütrürecek. Torbayı sıraya koymuş.. bekliyorbakrnış öndeki torbanın ağzı a» çık.. şeytan ayartmış.. bir avuç trağday alıp kendi torbasına kovmuş.. arkası döniik olan değirmenci görmemiş.. ikinci avucu *• alıp koyarken tesadüf bu ya, a> dam dönmüs ve Hocayı suçüstü yakalamış. Ne yapıyorsun Hoca efendi! Yakışır mı sana el hakkı yemek? Sen bana bakma!. Ben deli dolu bir adamım~ ne yaptığımı bilivor mn.vum? Deli dolu isen bir avuç da kendi buğdayından alıp ötekine koysana!.. deyince.. E deliyim dedikse, o kadar d zır deli değilim! cerabını vermiş.. Etrafa nazar kalın!. Evvelden söylenenleri, şimdi söylenenleri dinleyin!. Hocayı da tanırsmudeğirmenciyi de.. buğdayı da Haydi Rabbiye emanet ohın! Aman dikkatli vürüyün! Yollar pek kayıyor. Hele zinciriniz de yoksa!.. (hos olsa da bir günde kopuyor ya). Sizin anlıyacafımz, ne eski de> Uler kaldı, ne esU zincirler! B. FELER Yugoslavya'nın Rusya'ya üs verdiği haberi yalanlandı Neden hemen degil ? BELGRAD, ( a j . • Radyolar) * srail gazetelerinde, Yugoslavya'nın Sovyetler Birliğine Split'te bir deniz üssu verdığine daır çıkan haberler, Belgrad'dakı diplomatık gözlemcilere göre yersizdir. Bu konuda söylentiler son dört aydır Yugoslavya'da duyulmaktadır, fakat Batılı kaynaklar bu soylentilerde hakikat payı olduğuna işaret edecek bir ize raslamamışlardır Batılı gözlemciler, Amerika Bırlesık Devletleri 6 ncı Filosuna ait «Beale» destroyerinin cuma günü Split'e geleceğini hatırlatarak, eğer Sovyetlere bu limanda üs verilmiş olsa, Yugoslav Hükumetinin Amerikan gemisinin iyi niyet ziyaretine izin vermiyeceğini belirtmişlerdir. Geçen yıl ilkbaharda bir Sovyet deniz kuvvetleri heyeti Yugoslavya'ya gelerek Yugoslav limanlanndan Sovyet savaş gemilerinin faydalanabilmesi için izin verilmesini istemiştir. Fakat, iki yıldan beri böyle bir hakkı Sovyet gersilerine veren Mısır'm örneğini izlemeyen Yugoslavya, buna izin vermemiştir. Sadece Sovyet gemilerinin arada sırada, Amerikan gemileri gibi, Yugoslav limanlannı ziyaret etmelerine izin verilmiştir. I ç Riindür İNÖNÜ'nün yankılan hâlâ dinmeyen son konuşmasuıı tartışıyoruz. İlk yazımızda CHP liderinln dış politika konusunda soylemek istediklerini teşrihe. aydınlatma ya calıştık. Dünkü araacımız. NATOnun bir güvenlik unsuru olma niteliği ve içindp kalmamızın siyasl faydalan üzerine şüpheleri dâvet etmekti. Bugün ise, pratikte NATO'dan neden hemen, derhal aynlamıyacağınıızın sebeplcrine eğileecğiz. İNÖNÜ ile temelde hemfikir olduğumuzu söjlemiştik. Dış politikaraızın iki ana hedeflndeıı birinin, ekonomimizi, kalktnma gayretlerimizi desteklemek olduğunu belirtmiştik. Türkiye res men 1972, gerçekte hiç değilse daba 10 yıl dış yarduna muhtaçtır. Ko I nıünist Blok, keza 1968 tan Itiba | ren gelişmekte olan ülkelere yardun alanuıda da Batıhlarla rekabete girişmiştir. Fakat henüı, tek bagına Türkiyenin bütün dış finans I ın Ihtlyaçlarını man Ihtiyaçlarını karşılayacak çte güete değildir. Paris'in Sen Nehri taşınea, trafik işaretlerinin geçerliliği de srttı. Türkiye, gerek jeopolitik durn«Durmak yasaktır» içaretine nymamanın imkânı yok artık!. mu, gerekse NATO üyeliği saye I sinde, Güney Vietnam ve Güney ' Koreden sonra VVashington'ın en cömert davrandığı üçüncü ülkedir. Türkiyeye Yardım Konsorsiyumunun bit NATO karanyla kurulduğu unutulmamalıdır. 1948 den beri kredi ya da hibe biçiminde aldığımır askerî ve jktisadî Amerikan yardımı 4 milyar dolân aşmıştır. Her derdimiz içtn Amerikanın kapısını çalmanın utanç verici, haysiyet kırıcı olduğu muhakkak. Aynca tediye dengesi bozukluklannın Batılüan kredi musluklarını kısmaya zorladığı bir gerçek. İdeoloJik aynlıkiann özellikle ticari . iktisadi alanda verimli işbirliğini . engellediği devirler de geride kal I dığma göre, Sovyetlerin yardım I MOSKOVA, (a.a. Radyolar) tekliflerini kabul etmemiz çok isaon yaymlanan istatistiklere bakı betll olmuştnr. Dı? politikada al I lrrsa Sovyetler Birliği dıs ticare ternatifler yaratmak, kuvvetler | tini gittikce daha fazla kapitaarasmda* (fciffce IHıı mVhfrhBıım fayüft Ülkelere dayandırmakta ve koda sağlamıştır. Rublelerle birlikte I münist mürtefiklerinden azaklasgelecek Sovyet uzmanı, siyasi ba ' maktadır. ktmdan Amerikalıdan daha tehli • keli değildir. fklsintn de ulnsal çıl 1966 yılındaki Sovyet dış ticareti karlannı ön plânda düşünmesi ' ile ilgili resmi rapordan öğrenildinormaldir. Katlanmaktan baska ça • ğine göre, Sovyet dış ticaretinin remiz yok. I Guatemala City (a.a Radyolar) yüzde 66.5 u komünist ülkelerledir. 1965 yılında bu rapor yüzde 68.8 imlikleri meçhul tedhijçileNATO'dan derhal aynlmamız. asdir. Bu değişiklik, özelUkle Sovrin iki Amerikan askeri atakerî bakımdan da imkânsız değilse | yetler Birliğinin Romanya ve Çeştsini makinah tüfekle delik bile, fevkalâde zordur. Silâhlı Kuv | koslovakya ile ticarî ilişkilerinin deşik etmesinden sonra alelace\ etlerimizin donatımı taroamen zayıflamasından ileri gelmektedir. le toplanan Gnatemala hükümeAmerika ve Kanada menşelidir. Ye Raporda ilgi çeken diğer noktalar ti, bütün ülkede calârm hâlı» ııi silâhlardan vazgeçtik, yedek parjunlardır: ilân etmiş ve Anayasa teminatı ça ve mühlmmat akışımn durması, nı kısnuştır. • Sovyetler Birliğinin Afrika ül VATO standardlarına göre düzenkeleri lle ticaretinde 1966 yılmda lenmij Ordumuzu felce uğratacak I Tedhişçıler öğle üzen Baş60 milyon rublelik bir düsme oltır. Komünist Bloktan para ile si | kent sokaklarında, içinde Amemuştur. Bu düşmede Mısır Sovlah temin etmemiz, elbette miimrika'h dört asker bulunan bir yet ve GanaSovyet ticaretinln hıa kiindür. Ancak mevcutlan çöpe I otomobiü makinalı tüfekle tannı kaybetmesinin rolü büyüktür. atmak gerekecektir. Çünkü, farklı I yarak askerlerden ıkısinin ölümenşe ve slandardda silâhlar kol• Rusyanın Asyadaki en önemli müne ve diğerlerinin de ağır lanmak, Arap ülkelerinde ispatlan I şekilde yaralanmasına sebebiticaret «ortağı» Komünist Çinin yedığı gibi, içinden çıkılmaz kanşık | yet vermişlerdir. rini, Japonya ve Hindistan almaklıklar yaratmaktadır. Ordumazun . tadır. ölenler, Gnateraala'daki Amedonatımını tamamen değiştirmenin I • Sovyetler Birliği ile en genia yiikünü de bütçemizin nahif omuz | rikan askeri misyonunun şefi çapta ticarî ilişkiler kuran kapitalarının taşıyamıyacağını izaha lü . Albay John Wfbber ile misyonlist ülke Finlandiya'dur. Finlandizum yok. Nihayet NATO'dan ayrıl 1 da görevli Deniz Albayı Ernest ya'yı Japonya izlemektedir. mamız tiim savunma laktik | Munro'dur. Şehrin güneyindeki • Sovyetler Birliği ile Amenka işlek «Avenue of Amencas» da ve stratejimizin tadili » zorunarasındaki ticaret 1966 yılında 10 luinğunu doğuracaktır. Kıbns a I meydana gelen Chicago tipi katmilyon nıble kadar artmışsa da, bu yuşmazhğına ufukta hiçbir barışçı I liamda, Panama'daki Amerikan artış, Sovyetler Birliğinin Küba, çözüm görünmediği bir sırada, böv • askerî misyonunda görevli çaKanada ve Arjantin'le ticaretinin lesine ciddi, köklii bir operasyonu | vnş John Forrester ile Gaatemahacmi gözönüne alınırsa, büyük bilmem göze alabilir miyiz?. I la'da görevli kıdemli başçavnş bir önem taşımaktadır. Harry Greene de afır sekilde ya Türkiyenin Sovyet niifuz bölge | ralanmışlardir. Hindistan sine düştüğünü anlamak için şöyle dünya haritasma bir bakmak yeCinayeti işliyenlerın iki kisi % Hindistan Sovyetler Birliği terlidir. Türkiyeyi peyklikten kurolduğu tesbit edilmiçtir. Tedhiş ticari ilişkileri zayrflarken, Sovyet taran, ulusumuzun karşı koyma çiler Amerika'lılann arabasını lerin Pakistan'la daha geni; çapta azmi, geleneksel Kus düşmanlığı ve yıldırım hızıyla sıyıran bır &ra ticaret yaptıklan göriilmektedir. küçük bir oranda da NATO olmuşbadan yaylım ateşı açmışlardır. Buna rağmen. 1966 yılında Hindistur. Amerikanın NATO aracılığıyBütün Guatemala poüsı. katllletan'ın Sovyetler Birliği ile yaptıfı la Türkiyeyi hegamonyasma aldığı . rin kullandığı 1965 modelı Chev ticaretin hacmi, Pakistanınkinin maalesef, doğrudur. Ama Bus iş I rolet tipi yeşil bır arabayı buhemen hemen altı katıdır. gali altına girmekten kurtulmuş ' labilmek için seferb r olmuştur. e • îdeolojik anlaşmazlıklana, vegâne Tiirk ülkesinin Anadolu ve • SovTetlerin ticarî ilişkilerinde faz Bu olaydan az önce GuatemaTrakya olduğu da hatırdan çıkanl I la rol oynamadığı anlaşılmaktadır. mamalıdır. Nihayet seçtiğimiz Ba I la. başka bır makinalı tüfek hüMacaristan, Doğu Almanya, Rocumuna sahne olmuş, tedhışçıle tı demokrasi tarztndan vazgeçememanya, Çekoslovakya, Kuzey Vietrin saldırısına uğrayan komüyiz. nam ve Mısır'la Sovyetler Birliği nist sempatızanı bır polıtıkası Sovyet siyasetl STALİN'den bearasmdaki ticari faaliyetler hızını ile şoföru güpegündüz katledılriye tanmamıyacak ölçüde değişkaybederken, bu ülkenin Batı Almıştır. Başka bir makinalı türtıiştir ve Moskova, ferahlatıcı «bamanya, Kanada. Amerika, Belçifek hücumunda ıse, bu kez, kori} içinde yaşama» ilkesinin babaka, Holânda ve Iran'la ticaretini armünist duşmanı bır politikacının sıdır. Ancak bütün milletlerin tatırdığı gözden kaçmamaktadır. 12 yaşındakı oğlu ağır şekilde rihinde olduğu gibi, Ruslarda da yaralanmıştır. ölen politikacının Sovyet ticaretinin kapitalist üldeğişmeyen konstantlar vardır. Rus Guatemala Beledıye Başkanlığı kelere doğru kaydırılması geniş vâdiplomasisi sert dönüşler, zikzakseçımıne adaylığını koyan fadeli olarak incelenmesi gereken bir larla doludor. Sabit kalan siyaset kat kazanamıyan Dr. Alejandro gelişmedir. 1963 yılında Kremlin değil, çıkarlardır. Silva Faüa olduğu öğrenılmıjdış ticaretin yüzde 70.4 ünü komüKısacası NATO. şimdilik yutmaktir. Daha öncelerı iki suikast te nist ülkelere hasrederken, 1964 te tan kaçinamıyacağımız an bir hap şebbüsünden kurtulmuj olan bu rakam yüzde 69.7'ye düşmüştür. tır. Önemli olan içinde bağımsız, Falla, aşırı sağcı «Mano» (El) Sovyetler Birliği ile Kuzey Vietulusal çıkarlarımızı müdrik ve şeteşkilâtınca komünist olarak nam arasmdaki ticaretle ilgili rarefli olarak yaşamak ve NATO'damgalanmaktaydı. kamlar hayret vericidir. Bu rakam nun geçiciliğini daima aklımızda lann düşüklüğu, Sovyetlerin Kututmaktır. Bu saldırılar, aynı zamanda zey Vietnam'a askeri ve iktisadi 1959 'Guatemala güzeli Rogelia yardmu istatistiklerin dışmda tutKayhan SAĞLAMER Cruz Martinez'in öldüriilmesıni tuklan şeklinde yoramlanmıştır. izlemektedir. Cumburba$kanı îstatistiklere göre 1966 yılmda Sov Mendez, siyasi sebeplerden do• LA PAZ Boüvya Cumyetler Birliği dış ticaretinde kapita layı öldürüldüğü söylenen Bahurbaşkanı Rene Barrientos, Küba list ve komünist ülkeler arasında yan Cruz'un kaatillerinin bulun Başbakaru Fidel Castro"nun son hemen hemen eşit bir şekilde böması için polise bizzat emir ver demeçlerine cevap vererek delünmüş bir fazlahk kaydedilmişmıştır. miştir kl: tir. Sovyetler Birliğinin gelişmiş Hflkflmetin sldığı karara g8re, Batı ülkeleriyle tieari ilişkileri di«Castro kasabının benden lnsan ğer kapitalist ülkelerden ayn bir hayatı alışverişinde kendlsine Anayasa temlnatı 30 gfin Içln şekilde ele alındığmda ise, Sovyetyardımcı olmamı istemeye bakkı büyük Slçflde kısılmıa ve giyaal lerin bu ülkelerde itiaal&tmın, ihra yok. Yüz canlıyı bir ölü fiyatına partllerin faaliyette bnlnnman catını 20 milyon ruble astığı görül artırmaya koyarak ölü satmak mektedir. cesaret değildır.» yasaklanmıstır. • ACAPULCO Meksika'lı eskiya ile bir askeri birlik arasında Acapulco vakinlannda 15 saatten fazla süren blr çarpışmada bugün 23 ölü ve 3 varalı vcrilRfispe kıtrutma teslsatı Oıalesinln tekllf veıuıe rnöddeti miştir. Tâldp edilenler, bir za7 Şubat 1968 günü 17.30 a kadar uzaülmıstrr. mandan beri ha bölçevi «lehsete (Basın: 10J84 A. 264/534) boğan Vazqup7 artm.ia birinin çetesine mensupturlar. Tehlikeli WASHtNGTON Kongrenin Demokrat üyelerinden Benjamin Rosenthal, Akdeniz'deki Sovyet filosunun süratle takviyesinin, Amerika ile Rusya arasında askeri bir çatışmaya yol açabilecek «çok tehlikeli bir dorum yarattığını» söyleraiştir. Temsilciler Meclisi Dış Meseleler Komisyonunun üyesi bulunan Rosenthal'a göre, Rusya, «Akdeniz'in, Batılılar» ait bir göl oldnfa» inancını kökünden yıkmaya çalısmaktadır. (Washinçton'a nlaşan haberlere %ört, Rnsva'nın Akdenizdeki filosn, ambifik deniz araçlan ve Amerikan deniz pivadeleri ıtilindeki veni bir askeri knrnlns ile takviye edilmektedlr.) Rosenthal, bu haberler üzerinde durarak şöyle demiştir : «Bn takviye, Akdeniz'deki kvvvet dengesini defiştinniştir. Son bin yıldanberi Akdeniz'e inmeve çalısan Rnsya, Vietnam'a fazlasiyle bnlaşmıs olmamızdan yararlanmışlardır. Artık olan oltnns, vakit efcmistlrj. | Finlândiya en bağlı ölke Sovyetlerin Batıyla İki Amarikalı îicareti subay artıyor vurulunca Guetamala'da ilân edildi Çıkmaz FRANKFURT Avrupa'daki Amerıkan deniz kuvvetlerinin komutanı Amiral John S. McCain Jr., ö*ün Frankfurt'ta verî emftSfte.^SovyMler Bir«hir daha çıkmamak fizere Akdeniz'e girdiğini» söylemiş ve Sovyet donanmasının süratle takviyesinin endişe yarattığını teslim etmiştir. Ortadoğu savaşı sırasında Akdeniz'deki gemilerinin sayısını 46'ya yükselten Rusya'mn halen bu sularda 30 savaş gemisi bulundurduğunu, bunlardan altısının denizaltı olduğunu söyliyen Amiral, Sovyet donanmasındaki artısın Batılılara bir meydan okuma kabul etfildiğini, özellikle denizaltı filosunun güclendiğini sozlerine eklemiştir. S BUDAPEŞTE (AP) acar Hukumeti, dünyada iktidarda olan ve olmayan 88 Komünist Partismden 70 inin 26 şubatta, bir komünist zirve konferansı hanrlıklan için Budapeştede yapılacak istişari toplantıya katılacaklanm bildirmiştir. Bu haberi veren Macar Komünist Partisinin resmi organı, gerek istişare toplantısında, gerek zirve konferansında Çın Komünist Parüsindeki iç çekişmelerin ele alınmıyaeağım belirtmiştir. Bunun, hem konfcransa Çinin ka • PARtS Kanada Maden, tılmasını sağlamak, hem de MosEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakakovanın baskısından korkan Ronı JeanLuc Pepin ülkesine tiönmanya Komünist Partisi gibi diğer mek üzere Paris'ten aynlırken, bazı partilerin endişelerini dağıtdüzenlenen bir basın toplantısınmak maksadı ile açıklandığı sanılda, «Fransa Hükumetinin Kanamaktadır. danın gerçeklerini dikkate almaBaşta Romanya ve Kuzey Vietsı ve Kanadanuı, Merkezî Hükünam Komünist Partileri olmak üze meti Ottawa'da bulunan federal re bazı Komünist Partiler böyle bir devlet olduğunu hatırdan çıbir konferansa, kendilerini Moskokarmaması gerekir» demiştir. va Pekin arasmdaki Dünya Komünist liderliği çekişmesinin içine • VARŞOVA Albert Einsatacağından korkarak, karşı koytein'in 15 yıl süre ile en yakın çamaktadırlar. lışma arkadaşı olan Profesör Leopold tnfeld geçirdiği bir kalb krizi sonunda dün akşam Varşova'da ölmüştür. Profesör tnfeld 69 yaşındaydı. HELSÎNKİ. (a.a.) BONN • ATLANTA Georgia'nm onn yakınlarındaki Troisdorf ondunıcu bir soğuğa rağmen Atlanta şehrinde, Salgın Hastakasabasında dunyanın ilk plâssandık başına giderek oy kulUklar Merkczinden açıklandığına tik gazetesi çıkarılmıştır. Plâslanan Finlandiya'h seçmenler, göre, Ocak ayının ilk haftasında tik fabrikası bu gazetenin ilk nüsşimdiki Cumhurbaşkanı L'rho KekAmerika'da Asya Gribi'nden 791 hasını tecrübe mahiyetinde olmak konen'i üçüncü bir dönem için dakişi ölmüştür. üzere on bin adet bastırmıştır. «Styha Finlandiya'nın Cumhurbaşkanı roper» Folye adı verilen plâstik • KUALA LUMPUR Iraa »eçmişlerdir. maddeden yapılma gazete kâğıdı Şahı Muammed Riza Pehlevi ve Ülkenin siyasetinde, yıllardan be sudan ve rutubetten müteessir oleşi Melike Farah, beş günlük resri daima en büyük rolü oynamış mamakta ve normal gazete kâğıdımi bir ziyaret için dün sabah Mave Fin Rus ilişkilerinin takviyena nazaran çok uzun dayanmakta laysia'ya gelmişlerdir. Hava alasine kuvvetle taraftar olan Kekkodır. Yeni gazete kâğıdı rağbet gör nında yapılan parlak karşılama nen, 1^08.768 oy veya ikinci deredüğü takdirde, bundan böyle gatöreninde en büyük ilgiyıy eşi Meceli 191. Cumhurbaşkanı seçmenizeteyi yağmur altında okumak like Farah toplamıştır nin oylarını toplamıştır. Sovyetler mümkün olacaktır. Plâstik gazete Birliğinden başka, koalisyon hü• LONDRA Ineiltere Mühkâğıdının ucuza maledilmesine çakumetindeki dört partinin açık. riihas Lordu ve Lordlar Kamarahşılmaktadır. En az normal gazete desteğine sahip bulunan Kekkosı Başkanı Lord Longford'un iskâğıdı kadar ucuza maledilebildiği nen'e karşılık, Muhafazakârların tifa ettigi resmen açıklanmıstır. takdirde kâğıdm büyük bir rağbet adayı Matti Virkkunen 392 946 oy Lord Longford, ülkede mecburî goreceği tahmin olunmaktadır. veya 61 büyük seçmen oyu kazanokula gitme yaşı 1971'de 16 yaşına mışür. Küçük Reform Partisinin çıkanlacak iken bunun 1973'e kaadayı olan Veikko Vennamo ise, dar ertelenmesini protesto etmek Kekkonen'in kazanması beklenen üzere istifasını vermiş bulunmakbölgelerde 108.162 oy toplamıştır. tadır. Lord Loneford'dao hoşalan Mührühas Lordluğu ile Lordlar Sıcaklığın, sıfırm altında 20 deBANGKOK, (a a) Kamarası Başkanlığma Devlet rece olması sebebiyle seçime katıl merikan Büyükel«isi LeoBakanı Lord Shacleton tâyin ema oranı düşük olmuştur: '« 69. nard Vnger, Tavland'daki dilmiştir. Kekkonen. 15 şubatta toplanacak Amerikan askerlerinin sayı•büyük seçmenler» tarafından res• TUNUS Tunus ile Fransının bir yıl içinde HO arta. O ü men Cumhurbaşkanı seçilecektir. sa birkaç yıldan beri aralannda rak 43.000'e ulaştıjinı açıklamısBüyük seçmenlerin toplantısı sasüregelmekte olan gerginhğe ve tır. dece bir formaliteden ibarettir. anlaşmazlıklara bugün bir son Bu mevcudun 33.UÜU'l, ülkedeSeçimlerin kesin sonuçlan, Kekvererek dostluk ve işbirliğini geki altı Amerikan üssünde görevkonen ve Virkkunen'i desteklemiş liştirmek istediklerini açıklamışli hava kuvvetleri personehdır. olan İsveç Partisinin kazandığı 16 lardır. Büyükelçi Unger. gerı kalan büyük seçmen oyunun taraflara 10.000 askerden 7.000'ının lojıs• MOSKOVA Kasım ve Adağıtılmasından sonra alınacaktır. tik kuvvetler. 3.000'inm de askeralık aylannda toprak kayması Tahminlere göre, Kekkonen, 300 bü rî yardvm programında görevli yüzânden Kafkas dağlorında seyük seçmenin 202'sinin oylarını top kimseler olduğunu söylemistir. kiz kişinin oldüçü ve evlerin, fablayacak gibi gozükmektedir. 66 oyun Bu askerlerden hiçbirı, komürikaların ve mahsulün çeniş çapta Virkkunen ve gerisinin de Vennist çetecilere karşı yürütulen zarar gördügü bugün açıklanmısnamo'ya gitmesi beklenmektedir. harekâta katılmamaktadtr tır. 70 tanesi Budapeşte toplantısına gidiyor N Kekkonnen yine Finlândiya Cumhnrbaşkanı seçüdi Plâstik gazete... D B Taylaıtd'da 43,000 ABD askeri var A k Eşkol Nâsır ister.se Kahire'ye gidecek LOVDRA. S srail Başbakanı Levi Eşkol, I Başkan Johnson ve Kanada 1 Başbakanı Lester Pearson ile yaptığı görüşmelerden sonra îsraıl'e dönerken, tngiliz Başbakanı Harold Wilson ile de temaslarda bulunmak için Londra' ya gelmiş ve Suriye ile Mısır'ın Haziran savaşında kaybettikleri bütün tank ve uçaklan yenilediklerini, ayrıca, sılâhlanna yerdenyere fırlatılan füzeler de eklediklerini söylemistir. Cumhurbaşkanı Nasır dâvet ettiğı takdirde banş goruşmeleri için Kahire'ye gıdebileceğmi soyleyen Eşkol. «Bizim karsılıklı görüsmeden anladığımı* bndnr» demiştir. A.B.D, ve larisller A Türkiye Şeker Fabrikalan A.Ş.'nden: WASHtNGTON. (aJO merikan Hazine Bakanı Hen ry Fowler. Beyaa Saray'da Baskan Johnson He g5rü?tükten sonra verdifi demeçte, «Amerikan bükümeti, dıs seyahatlerin kendisinden çok bn seyahatler için harcanan döviz miktarını sınırlama imkinlannı araştırıyor» demiştir. Bakanlığımn bu konuda çeşitli projeler üzerinde çahştığını belırten Fowler, hükümetin, kongre'ye danışmadan turistik harcamaları sınırlamak için «herhangi» bır özel tedbiri ansızın kabul etmesinin» söz konusu ol madığını söylemistir. öte yandan Senato Dısişleri Komısyonu Başkanı WUliam Fulbright, ödemeler dengesi tle ilgili tedbirler çerçeve«inde dış seyahatlara konan kayıtlamalardan öğrencilerin ve öğretmenlerın muai tutulması konusunda direneceğini açıklamıştır. Bilindiği ffibi Fulbright, tlrinci Dünya savaşından sonrakl devrede ilk genış çapta öğrenci mübadelesi programını hazırlayan devlet adamıdır. Bagkan Johnson'ın yurt dısı harcamalannı kısma tedbirleri tam olarak açıklanmadıŞından ba konadakl fikrini söylevemeye cegini belirten Fnlbright, vapılan mülâkat sırasında ejitira amaeıyla seyahat edenlerin hare ketleri kayıtlanmazsa tnristlerin dıs hareamalannın kısılma«ına itiraz etmeyeeetiBİ Uâva etmif t ştc sizin Bangkokta çalışan Tttrk temsilcinîz. Sırt hemen onunla tanıstıralım. Bu bir Oantas Seyahat Acentesidir Meksika'da nereleri görmeniz lâzım geldiğini, Amerika da paranm en ekonomik sekilde nasıl kullanacağınızı ve Singapur'da nerelerde yemek yiyebıleceğinizi soyleyecektir. Çünkü bu yerleri iyice incelemistır. Bütün dünyayı arastırıcı bir gözle gezmış olması size istediğınız bılgiyi sağlamasım kolaylaştırır. Bütün bunlar bir Oantas Seyahat Acentesinin özellikleridır Uçuş yerlerinizi ayırtırken normal tarifelerdeki ücretlerden bir kurus bile fazla öde«neden onun tecrübe ve bilgisınden faydalanmız. Kendisıne sizin için çalısma fırsatın» veriniz. SovyeS gemisi yedekle gidiyor MOSKOVA. (AP) nzey Vtetnam'ın Hayfong Hmanında iken Amerikan bombalanna bedet oldnga iddia edilen blr Sovyet silebinin yedekte Rusvava «etirilmek te olduihı Tass Ajansı tarafından bildirilmistir. Sovyetlerin Amerikaya verdikleri bir protesto notasında Perselav Zalessky adındaki geminin 4 Ocak günS bir Amerikan hava akını sırasında bomba isabetl aldıgı Ueri sürülmüştü. Birleşik Amerika tse, notaya verdigi eevapta. bu iddia doğru ise özür dilemege ve bunun istenmeden meydana eelen bir oiay olduğunu belirtmeye hazır olduğunu bildirmişti Tass ajansı. bomba lsabeti ile çeminin makinalannın çalışmaz hale eeldiSini onun i;in vedpkte Vladivostok liman.na çekildiSinl ve iki haftaya kadar bu IImana varacaŞıni bı.M'Tmişttr. A]ans eeminin Hmoeon*'d»n ne zaman hareket ettiginl açıklama miftır, K O sızın adamınızdr», OONYAYI DOLASAN AVUSTRALVA HAVAYOLUAVRUPA. AMEFIKA. AFRİKA. ASVA AVUSTRALYA ve CUNEY PASfFlK YER AYIRTMAK VE HER TÜRLÜ BİLGİ İÇİN İSTANBUL: BEA Cumhuriyet Caddesi. Harbıye. No. 10 Tel: 47 67 75 ANKARA: BOAC Millî Müdafaa Cad., Guven Apt. 12/5, Kızılay Tel: 17 76 54 OANTAS. 6.O.A.C. VE AIR INDIA HAVA VOLLARl ISTlRAKl İLE Moraıu 139/541
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog