Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

5. ZŞAHESER ROMANLARÎ HESE RÎ En BövOlc YanHarın En GOıel EterUri ROMAN KtTAPUĞINlZA YEN! BİR t>ta £ 25 1 HİRP VE SUIH 2 OİRİÜS'fe» ~ « ~ $ * TOLSTOY'un 3 eü büyük romonı ? " KAZAKLAR Yaldızlı kabartma cıltlı beş renk ofset ceket kaplı 12,5 L Y A V I N E V İ Yazann sanatıaı en iyi belirten eserlerinden biri! GUVEN umhurivet RURUCUSÜ: TUNUS NADİ 44. yıi scryı 1S61S Telfrıf *• mckhıp adrem: CumhuHyrt Teletonlar : 22 42 90 22 42 96 İsUnbul Posts Kutusu: tstanbul N«. 246 2 2 4 2 97 2 2 4 2 98 22 42 99 A. KADİRİİM KİTABI 1. BLGÜN Yeni ç Lüki 3. BUGÜNÜN Dbrdüneü 3 BUGÜNÜN 10 Ur«. 4. HOŞGELDtN H TEVFİK FİKRET İUbı oldu. 7,5 Ura. MEVL\NA Perşembe 18 Ocok 1968 5. 1S3S HARP OKÜLU OLAT1 *e' NA HİKMET Geçen yılın kltatn teorf yıldır elden ele, koy k<5y dolajjj' İKİNCİ BASK1. 10 ltra. . T P.K. 58 Beyazıt, Utanbut günlük slirleri. tklnel bajfcı. 3 » a /T .. Sür f Feza Reklâ: H55 '53r WHSON'UN KARARLARI TEPKI YARAUI "Ingiliz IPRAŞ'HI fevsii Tahliyenin Imparatorluğu sona eriyor,, ( DIŞ HABERLER SERVİSİ ) LONDRA İngiltere Başbakanı Harold Wilson*ın Avam Kamarasında tasarruf tedbirleri İngiltere içinde «Britanya İmparatorluğunun sonu» olarak yorumlanırken, İran çcvreleri de «CENTO'nun somı geldi> demektedirler. ^fe kararı milli menfoafiere aykırı aörüldü ANKARA (Cumhuriyet Btirosu) BarışGücü tarafından tevsikini istedik Yunanlı subaylarin Kıbrıs'ta kaldığı anlaşılıyor (Dış Haberler Servisi) ANKARA (Cnmbnriyet Bürosu) Kıbrıstaki kontenjan dısı Yunan kuvvetlerinin çekilmesi ile ileüi olarak Dışişleri Bakanhgınca dün bir açıklama yapılmıştır. Açıklama aynen sbyledir : «Tunan Hükumeti kontenjan dısı Tunan kuvvetlerinin Kıbn» tan geri çefcilmesinin 16 ocakta tamamlandıjhnı Türk Hükumetine biidirmistir. tki hükumet karsılıklı tahlivenin Barıs Gücü tarafından tevsik edilmesi tıusnsunda mutabakata varmıslardır.» Lefkoşeden gelen haberlerden, 1,600 Yunan subavının henüz çekilmediğı anlaşılmaktadır İngiltere'de hayat pahalılıgı artıyor DIŞ HABERLER SERVİSt LONDRA Harold Wılson. Işçi htikümetinin genel bütçede kısıntı yoluna gıtraesi, sokaktaki adamın «kflçfik »eylere» eskisinden daha çok para harcamasına yol acacaktır. ' Sosyalizasyon tedbirlerinden gonra, ulusal sağlık hizmetleri yönetmeliğince parasız hale getirilen sağlık muayenesi, bundan böyle sokaktaki adama, her mua yene başına vaklaşık olarak 3 liraya mal olacaktır. Ancak 21 yaşından küçük olanlar, yaşlılar, hâ mile kadınlar ve çocukları bir ya şını doldurmamış kadınlar bu ka rarın dtşında tutulmuştur. Öteyandan ingiltere Maliye Bakanı Roy Jenkins dün Avam Kamarasmda yaptığı konuşmada Ster linin değerinın düşürülmesi ile dün açıklanan bütçe kısıntılarının sonucu olarak Sert bir bütçe ve vergi zamlan beklenmesi gerektiğini açıklamıştır. r Ingıhz dış polıtikasında, son 20 yılın en büyük sallantısını teşkü eden bu ekonomık tedbirlere göre, Suveys'ın doğusunda \e Basra Körfezindekı Ingiliz kuvvetlerı 1971 yılına kadar gen çekilecek, Amerıka'dan Flll tipı 50 bombardıman uçağı satın alınmasından vazgeçılecek, Kıraliyet Donanmasının yedi uçak gemısı hızmetten ahnacak, nukleer denizaltı ınsaatı kısmen yavaşlatılacak ve ulkenin aktıf askeri gucü 1971 yılı sonunda bir hayli zayıflatılacaktır. Malıye Bakanı Roy Jenkins, Wilson'un Avam Kamarasmdaki konuşmasını ızliyen televizyon demecındc, tngiliz ulusunu «daha kötüsüne» hazırlanmaya dâvet etmiş, dün açıklanan kısmtı tedbirleriyle her şeyln sona ermediğinı söylemistir. Caltex fırmasının hissedarı olduğu Ipras Rafinerisinin ham petrol işleme kapasıtesinin 12 milyon tondan 55 milyon tona çvkarılması yolundakı Enerji Bakanlığının karan özellikle Maliye Bakanlığı ile Petrol Dairesi tarafından milll menfaatlerimize aykırı bulunmuştur. Bihndığı gıbi Caltex flrmasımn yuzde 49 hissedarı bulunduğu Ipras Rafınerisı, yapılan anlaşma gereğince işlediği ham petrolün bir kısmını Caltex lirmasından almak zorunluğundadır. Yine anlasmaya göre, Caltex firmasının Ipraş Rafinerisindeki hissesi 1971 yılında Türkiye Petrollen Anonim Ortaklığına devredileceğınden, Rafinerinin, adı geçen sirketten ham petrol alma zorunluğu da ortadan Valkacaktır Teklif geri gönderildi Türkıyeye her yıl belırlı ölçüde ham petrol satan Caltex Şirketi yönetıcilerı bu menfaatlerinin ortadan kalkacağını gözönünde bulundurarak. Enerjı Bakanlığına muracaat ederek, Rafinerinin tevsiı talebinde bulunmuşlarrfır. Bunun ıçın gerekli 28 milyon dolârın fırmaca sağlanması öngörülmüstur Caltex firması bu para yardımı ile Ipraş Rafinerisinin 2.2 milyon tonluk kapasitesini 5 5 milyon ton'a çıkarmak suretıyle 1971 yılından sonra da Ipraş'ın kendılerınden yine belirli bır mıktar ham petrol alması ımkânını sağlamış olacaktır. Bu teklif, Enerjı ve Tabil Ktynaklar Bakanhgınca olumlu karşılanmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) 1967 mezunu doktorların üçte ikisi dış ülkelere gitti İran'da lngütere'nin Karanna tran HükUmetı henüz resmi bir tepki göstermemiştir. İran Şahı ile Dış işleri Bakanı Ardeşir ZBbidi hâlen Malaysia'da bulunduklanndan yetkili çevreler, sımdilik susmayı tercıh etmektedırler. Bununla beraber tran siyasi çevrelerine bir hayat kmklıfcı h» vası hâkimdir. Bu çevrelerein görüşüne göre, Türkiye, İran, Pakistan ve Ingiltere'yi Amerıka'nın destegi ile bir araya getiren «CENTO» ortadan kaybolmaya mahkumdur. Ingiltere'nin Basra körfezinden çekilmesinden sonra «CENTO» nun yaşama şansının pek az olduğu kanaatı yaygındır. Bu kaynaklar, Türkiye, îran ve Pakistan'ın, Ortak Güvenlik ve savunmalan Için yenl bir düzen lemeye gitmelerinin muhtemel olacağmı söylemişlerdir. Bir guıı içinde ısmın ( 12) dertteden. (10) dereccve çıkması ile, mevsimsiz soğuklardan sonra mevsimsiz sıcaklai İstanbul'a bahar havası getiıinistir. Bahar havasının nesesi ile paltolarını çıkarmıs, güneşlenen genç kızlar görülüyor. fFotoğraf: Tulay DİVİTÇİOGLÜ) Kasperak'ta da bünyenin kalbi kabul t t mediğini gösteren bir işarete rastlanmıyor. (Dış Haberler Servisi) akma kalbli Dr. Philip Blaiberg'in artık tehlikeli devrenin dısına çıkmıs oldugu, Cape Town'da Dr. Christian Barnard tarafından bildirilmistir. Blaiberg'e 16 gün önce bir başkasından alınan kalbi takmış olaa Dr. Barnard,, yaptığı basın toplantısmda, Hasta, beklenmedik bir an da büyük bir enfeksiyon kapabileceği devre dışına çikmıstır» demiştir. Ünlü cerrah, Blaiberg'in her geçen gün biraz daba kuvvetlendiğini ve bütün inceleme ve tahlilleriıı kalbin çok muntazam çalıştıgını gösterdiğini söylemişUr. Barnard, hastanm ne zaman has tahaneden taburcu edilecegini söy lememiş, yeni bir kalb takma ameliyatma hazırlandığını açıklamışür. Öte yandan kalb nakli ameliyatı geçiren emekli çelik işçisi Kasperak'ın eşi, kocasının çok iyi göriin düğiinü söylemiştir. AmeHyattan bu yana 11 gün geçmiş ohnasına rağmen bünyenin kalbi kabul etme diğini gösteren bir işarete rastlanmamıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) 1 Askerler Ingiltere'mn 1971 yüına kadar Günev Doğu Asya'da ve Orta Dogudaki silâhlı kuvvetlennl geri çekme karanndan etküenec«k (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) unün imparatorluğun notıarı devalüasyonu Basbakan Wilson, Ingiliz lirasının devaliiasyonnndan hemen sonra tngiltere Imparatorlnğnnu «devalne» (!) eden kararıu açıklamıştır. Aslına bakılırsa, ikincı karar birincisinden daha önemlidir. Zira bnnnnla diinya yeni bir döneme girmekte, asırlardır devam eden ve Dünya Savasından sonra laten ikinciliğe kayan Bati bekçiliğini tngiltere bırakmaktadır. Çökmekte olan Ingiliz ekonomisini kurtarabilmek için Basbakan VVilson'ıın aldığı yeni kararlar şöyle özetlenehilir : 1 Silâhlı kuvvetlerin aktif (rücü geçen yıl hazırlanan plânın altına düsürülecek ve bu tasfiye 5 yıl içinde tamamlanacaktır. Karara göre tngiltere, Singapnr, Bmnei ve Hong Kohg'daki 52 bin Arap Tarımadasıyla Hint Okvanusundaki 21 bin askerini çekecek, delayısiyle üslerini bırakacaktır. 2 Akdenizdeki nsler, bn arada Kıbrıs için, henfiz alınmıs bir karar yoktur. 3 Batı Alraanya'daki birlikler için ise mmsr»nann»n Ba«l karsılanacağı konusunda mart avında Bonn Hükumeti ile BÖrüşmelere girisilecektir. 4 îedi nçak gemisinden kurolu nçak taşıyıcı filo Sinçapnr ve Basra Korfezindeki tngiliı birliklerinin tahliyesi tamamlandıktan sonra dağıtılacaktır. 5 Nükleer çücle çalısan denizaltılann yaplİBHisiyle Ufili pro^ram defcisecek ve tngiltere bunları daba çok başka ülkelere satmak amaciyle imal edecektir. 6 Amerikava ısmarlanan Flll tipi kanatları biçim degistiren uçakların satın alınmasından da vazgeçilmistir. Ekonomik zorunlnklar dolayısiyle alınmıs da olsa, tngiliz tşçi Hükümetinin kararını, 1947'den bnçüne kadar verilen kararların en cesaretlisi olarak nitelendirmek dotrn olacaktır. tkinci Diinya Harbinden hemen sonra 1947 de Basbakan Atiee, lngüterenin Hindistan'ı bırakacağını açıklamıstı ve tngiliz tmparatorlnğn, Muhafazakârların deyimiyle. i^dis edilmisti. Aslında o zamanki Isçi Hükumeti değisen sartlar karsısında, Hindistanı feda etmekle tngiliz Milletler Camiasını kurtarmak ve tngiltere tmparatorlufnnn hiç deeilse Amerika'nın arkasından Batılı ikinci knvvet olarak devam ettirmek amacındaydı. Bir devrin aslanı, Atlee hükümetinin Hindistan operasyonurla dnrumnnn mnhafaza edebildi. Ne var ki. zaman çeçtikçe sartlar detisti, Atrika'da, Asya'da tnillivetçi hareketler birbirini izlemeğe başladı. Hindistan'dan sonra. tngiliz ekonomisinde bfiyük yeri olan Mınr'da kırallık devrildi. Arkasından. Afrikada, Asyada sömürge, yarı sömürge ulkeler yavas yavas ba^ımsızlıklannı kazandılar; bnnlardan eo|u tngiliz Milletler Camiasına katıldı, pek azı dısarda kaldı. Commenwealt denilen tngiliz Milletler Toplnlngv, Sterling'in durumu kvvvetli oldu^u ve Avrnpa ülkeleri ile Japonya henüz belirli bir üretim sevivesine erismedikleri için, bir »flre ekonomik gücünü devam ettirebildi. Ortak Pazar'a karsı tntilterenin liderliginde kurulan 71er toplulugn da ilk zamanlarda çüclü görünüyordu. Ne var ki, Almanyanın bası çektigi ve Amerlkanm da de«tekledigi Ortak Pazar üretiminin artması, 6'lann elinde kalabalık tüketim merkezlerinin bnlnnması, Amerikan sermayesinin yine Ortak Pazar'a üye ülkelere akması, beri yandan Commonwealt'e dahil ülkelerin uluslararası ticarette daha bağımsiz tatuma çirmeleri deneeyi tngiltere aleyhine bozdu. üstelik bir yandan Amerika Uzak ve Yakındoğn pazarlarını ele geçirirken, öte yandan Japonya dünya piyasasına. Szellikle TJzakdoğu piyasasına, dahil olnyordu. Ayrıca nluslararası ticarette üretim gücleri artan Dogn ülkeleri de ver kapmaga başlamışlardı. Bütün bnnlar ve difer sebepler vüzünden Sterlinc'in dnrnmu sallandı, arkadan 71er dafıl* . tngiltere Ortak Pazar'a girmek için tescbbüslere gecti. Anadolu'nun Doğu kesimlerinde hâlâ şıddetini devam ettiren karakış, Batı bölgelerınde yerıni lodos vc ılık bir havaya bırakmıştır. Marmara ve Ege bolgefinde hava sıcaklığı 48 saat içinde 10 derece bırden artmıstır. Meteoroloji uzmanları, önUmuzdeki bİTkaç gun içinde Do| u bolgelerinde de ısı yükselmesinin beklendiğinı bildirmişlerdir. DSÎ ilgilileri de, baraj, göl ve nehır seviyelerinde meyöTana gelecek su yükselmelerinın bir tehlike yaratmıyacağım söylemişlerdir: Meteorofojı, soğuk hava dalgasının geçtiğini bildirdi Kesif sis dün jarece deniz ve kara trafiğini aksattı MO1STAJ SANAYÜ TElSKtD EDİLDt ANKARA, (Cumhuriyet Bürera) Bütçe ve Plân Karma Komisyonunda dün Sanayi Bakanlığı bütçesi ırörüşülmüş, »oı alan komısyon üyeleri montaj «anayiinin onlenmesini, Türkiyede sfiratle aaotör Mnayünin knmlmasını istemişlerdir. MERStN, (a*.) Mersin'de bulunan Sağlık ve Sosyal Vardım Bakanı Dr. Vedat Ali Özkan, geçen yıl mezun olan doktorlardan ancak üçte birinln memlekette kaldığını, di ğerlerinin İse yabancı ülkelere gittiğinl açıklamıştır. Bu arada bir doktnr. Sağlık Bakanına bazı hayati ve tehlikeli ilâçlann, vatandaşın arzusuna uyularak reçetesız verildlğinl söylemiş, vatandaşın tehlikelerle karsı Karçıya bırakıldığını ifade etrniştir. Tabip Odası Baskanı ise, h«klmlertn mtddi bir knr içinde bulunduğunu belirterek, sosyal güverüik tstemiştir. Bakan bu arada yurt dışından temin edilecek oursîara da değinerek, şunlan söylemiştir: «Her yıl yabancı ülkelerden saftanacak 250 kadar burs. eşit ölçtiler içinde ve memieketin neresiade olursa olsun doktorların fardasına sunnlacaktır.» Açıklama, Yunan Büyukelçisi Miltiade Delivanis ile Dışisleri Bakanlığı Genel Sekreter Kıbrıs Isleri Yardımcısı llter Türkmen'in dün sabahki görüşmelerinden sonra yapılmıstır. Açıklamadan şu sonuçlar çıkmaktadır : A Tahliyenin tamamlanıp tamamlanmadığı noktasma karar verecek ve ilân edecek olan Birleşmis Milletlerdir. A Yunan Hükumet) tahliyenin tamamlandıfcını ileri sürmüstür. A Türk Hükumeti bu tabliyenin tevsikini istemiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) ilhan Selçuk ve E. Dallı yargılandı lstanbul Toplu Basın Mahkemesinde dün lstanbul Savcılığmın ga zetemiz yazarı l'han Selçuk ve Yazı Işleri Müdürü Erol Dallı hakkında açmış olduğu «Cumhurbaskanma hakaret» dâvasma bakılmıştır. îddianamede İlhan Selçuk'un «Tarih Düsünnek» adlı yazısındaki «Molla bozuntusu» deyimiyle Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a hakaret edildiği ileri sürülmekteydi. Başbakan Süleyman Demirel bir yazar hakkında ilk defa dâva açarak rnüdahil sıfatıyla duruşmaya avukatını yollamıştır. Böylece dâva ilgi çekici bir safhaya girmiş bulunmaktadır. Başbakanın avukatı «Mol la bozuntusu» deyimiyle İlhan Selçuk'un Demirel'i kasdettiğini iddia etmektedir. Dünkü duruşmada Yazıişleri Mü düriimüz Erol Dallı: (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) ISD, karamame İle yasaklandı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu Bakaolar Kurulunun dUnkU Resmî Gazetede yayımlanan bir kararnamesi ile LSD yasaklanrmştır. Karamameye göre LSD «uyus turucu maddelerin murakabesi bakkındald 3313 sayılı kanun lıükümlerine» tâbi tutulacaktır. İki tip özel sektör Söz alan CJIP. lı Şükrü Koç, b'zetle şunları söylemiştir: (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Boğazda sis Iısının 9 dereceye kadar yükseldiğı şehrimui gece saat 22 den itibaren kesif bir sis tabakası kaplamıştır. Bu yüzden Şehir Hatlarının butün seferlerı ıptâl edilmis, kara ulaşımı genış olçude aksamıştır. Meteoroloji ilgilileri, sisin, kötü hava sartlannın tedrici şekilde duzelmesi ve ısının yükselmesi sebebıyle meydana geldiğini belirtmislerdir. Kesil sis, bugun öğleye doğru kalkacak, hava sıcaklığı 12 dereceye kadar çıkacaktır. BİR Orta dereceli okullarda, öğrencilerin aldıkları binnci kanaat notlannın çok d'üşük olması uzerine, yeni yönetmenliğin değerlendirme ile ilgili maddelermde aksayan tarafları ve alınabilecek tedbirleri görüşmek üzere, orta dereceli okul miidürlerinin dün yaptığı toplantıda, öğretmenlerin yeni yönetmeliğe ah?amadıklan belirtilmiştir. Öğretmeni, öğrenciyi yetiştirmekle sorumlu tutacak bir denetleme sîsteminin kurulması gerektiği belirtilen toplantıda bu yıl için alınabilecek tedbirlerin basında, not yükseltmeden sonra bir öğretmenler kurulunun kurulması, müdürlere gerektiği yerlerde öğ retmeniere müdahale imkam tanınması, not yükseltme için tanınan 15 günlük zamanın uzatılması, öğretmenden kanaat no(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Ogrencılerjn morali bozulmuş ^DAKİKA Hafakanlar basıyor tstanbulda (ve diğer büyük şehirlerimizde) on beş gündenberi havalar berbatti. özellikle yollarda vasıta bulmak çok zordu. Zordn ama, bir de buldunuz mn, gideceğtniz y r e doğru dflrüst Ridiyordunuz. Tıkanıklık, mıkanıklık yoktu. Şimdi, çok şiıkür havalar düzeldi. Vasıta bulmak da kolaylaştı. Kolaylaştı ama, gelin le gideceğiniz yere gidin. İki tekerlek dönüşünde bir mola. Demek karlı hava: Vasıta yok, gitmek kolay. Güzel hava: Vasıta kolay, gitmek yok. Hey Uln Tannm! Seni de şaşırtıyoruz. Hangisini niyaz eyüyelim?. D. N. KAÇAKÇILAR EMNİTETTE Gökçeali köprüsü yıkıldı lstanbul Çatalca Saray yolu üzerinde bulunan 17 metre uzunluğundaki Gökçeali köprüsü, alündan geçen derenın sel suları tarafından yıkılmıştır. Yolun trafiğe kapanması uzerine dün .Valı Poyraz, olay yerine gelerek incelemelerde bulunmuştur. «Zlarin» de infilâkler Marmara Adası önlerinde karaya oturan Yugoslav bandırah «Zlarin» silebinde. karpit yükü bulunduğundan dün gemide patlamalar (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Avrupaya uyuşturucu madde kaçıran bir şebeke meydana çıkarıldı Malî Polis Narkotik detektifleri önceki gece, silâhlı bir çatışma sonunda, Türkiyeden Avrupaya uyuşturucu madde gönderen ve götüren yedi kişilik şebekenin beş kişisini yakalamıştır. Aralannda Avusturyalı Ernest (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Kahve, kaçakçılara yılda 264 milyon kâr sağlıyor Kahve kaçakçUığını gerek toptan, gerekse perakende satıj olarak bır meslek ballne getirenlerin yıllık gayrimeşru kazanç toplamlan 264 mılyon liraya ulajmaktadır., Bir kilo kahvenin kaçakçılara maliyeti 10 lıra cıvarındadır. Çunkü kahve yalnız Orhan ERINÇ getırilen bır mal değıldır. Kihve çuvalltn arasın* konulan bırkaç çuval ıncik • ECVET GÜREStN (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) boncuk gıbl süs eşyası kaçakçının masraflarını ve sus pay lannı rahatça karşılamaktadır. Maliyetinın 10 lira civarıncfa olduğunu belirtti jımız kahve perakendecıye 27 lırad«n verilmektedır. Butid fo(Arkası Sa. 7, Sü. S de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog