Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

Herke«tn dfld* Teknik kitaplar MOTÖR rikri Tevflk Kardef 1000 MOTÖR « OTO MEKANİÖİ 1500 PATLAMALI v. YANMAL1 MOTÖR » 0 ELEKTRİK PRATİÖİ Ciltll 1250 ELEKTRONtK ESASLAK 350 TORNACIUK Cevdet Punlr 750 KAYNAK Ok*İJen, ocak, elektrlk 750 TRANStSTÖR t H«yri Yelman 1330 v* <U2er teknik yayınımız lçln katalot lıteylnlz. bfKILAP T* AKA KİTABEVTEBt tUncılık «82503 umhuriyef KÜRUCüSü: YUNUS NADÎ Asturias 1967) Cem Vayın ya'nlri dizisind» Cemal om^jg« çıkü. Fiatı:#B' Asturi»s'ın büyük româ%ı AÇIK GİDENLER yakın^p G«nel Dafıtım: Cen) Vayınev^ Bajnuuhlp Sot. Cagaloglo • Efte Dajıtım: O. ÖztsmeD Daöc 44. yı/ sayr 15614 feljrrai ve mekrup Teı loniar 22 42 adresı: Cumhıınvet 80 22 42 96 Istanbul Fosta Kutusu: btanbul No İ46 2 2 42 »7 22 42 98 22 42 99 Çarşamba 17 Ocak 1968 Feza Reklâm: Grupta konuşan Başbakan, İnönü'ye de cevap verdi Atina, tahliyenin tamam oldugunu ilân etti ama... iktidarının yalpa yapmayacağını I söyledi II •• Demirelf AP Kıbns'ta daha 5 bin Yunan askeri var tSTANBUL'A 3 GÜN YAĞAN KAR, BİR Gl'NDE ERÎDİ VE GÖREVLtLERl SIKI BtR ÇALIŞMAYA MECBVR ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kıbrıs'taki kontenjan dısı Tunan kuvvetlerinin tahliyesinin tsraamlandığına dair Atina çıkıslı haberler hakkında Dısisleri Bakanlıftınca her hangi bir resmi açıklama yapılmamıs, ancak gayriresml olarak Ada'da daha 5 bin kiRilik bir Tunan kuvvetinin bulundugu ögrenilmistir. Dışişleri yetkilileri, dün bu konuda oldukça ketnm davranmıs, herhangi blr yorumd» bulnnmamıslardır. Bnnunla beraber bugiin, bir açıklam» yapılması beklenmektedir. Dün sabah Yunanistan'ın Ankara Büyukelçisi Mıltıade Delivanıs ile Genel Sekreter Kıbru tşleri Yardımcısı llter Türkmen bu konuda bır görüsme yapmıştır. Buyukelçi, tahliyenin tamam landığım, Turkmen'e bildirmiv tir. Konn ile ilgili olarak Tunanistan'ın Ankara Büyukelçisi De livanis, aynca Dışisleri BakanIıtında Çatlayangil'le bir saat görüşmüştür. Görüsme hakkında resmi bir açıklam» yapılmamıştır. ANKARA (Cumhuriyet Btirosu) Başbakan Süleyman Demirel, dün, A.P. ortak grupunda, iktidann iki yılhk çahşmalanna ve Türkiyenin sorunlarına değinen bir konıışma yapmış, «rejim mevzuunda esas mcselenin hallini milletçe ba şarrmş olduğumuzu» söylemis. plânli kalkınmanın herkes tarafından benimsendiğini belirtmiş «lâikliği bir çeşit dinsizlik sayan telâkki ne kadar yanlışsa, sosyal iktisadî ve hukukî düzenimizin dışında ve üstünde olan din müessesesinin de devlet işlerine müdahalesini kabul etmek o derece yersizdir» demiş, A.P. iktidarının yalpa yapmıyacağmı ifade etmiştir. «Vatandaşı korkutmaya ihtiyaç yok» politikaya devam etme,, karan aldı AN'KARA, (Cumhuriyet Burosu) TTP Genel Idare Kurula, partinin umnmi polîtikasına ayni yönde devam kararı almıştır. Dün, Genel Baskan Irfan Aksu'nun Baskanlığında 7 saat suren toplantı sonunda yapılan açıklamada, «Yaklaşan kısmi Senato seçimi ile mahalli seçimlere istirâk için gereken hazırlığın yapılmasına ve partinin umumî politikasuun aynı istikamette devamına ittifakla karar verildi» denılmektedır. Sıyasi çevrelere gore, Genel Idare Kurulu, son gunlerde partıden ayrılmak istejen Parlâmenterlere, YTP'nın her şeye rağmen seçimlere gıreceğını kesınlikle ifade etmişlerdır. Y7P, "Aym Prof. Aydın Yalçın'm başkanhğında loplanan grupta Başbakan Demirel özetle şunları söylemiştir: •Kaynağinı millî iradodcn alan bir siyasi iktidann vatandaşı korkutmaya vcya vatandaştan koıkma ya ihtiyacı yoktur. Demokratik bir iktidar. Anayaıa Ve Tcanun hâkiırft ycli içinde hür iradelerin ve Anayasa müesseselerinin serbestçe ve jetki ve mesuliyctlcri icerisinde ka larak işlemesinde zaafa düşmek şöyle dursun, bundan ancak kuvvet \e istikrar kazanır. AP iktidan (Arkası Sa. 7, Sii. 2 de) 90 Doktor. geçid görevle Doğu'ya gönderiiiyor MERSIN Guney Anadolu'da inceleme'er yapan Sağlık Bakanı Dr. Vedat Âh Ozkan, ılk elde M hekimın geçicı gorevle Doğu ıllerıne gönderileceğırıi açıklamıştır. Bakan, munavebe ıle geçicı görevli doktor gonderümesıne devam edıleceğıni bildirmiştir. CHP Genel Başkanı Ismet Inönü, dün Tünel'deki ll Merkezini zivaret ederek, yeni seçilen tl îdare Kuruluvla tanı^mıs. «Mahalli srçimlerde iktidann ovunnna çclinmemrsini tavsivr» etmiştir. s Seçimlere hazırlanıldıâını belirten CHP Genel Başkanı, te?kılâtın uvsnık bulunmasını isteyerek, ozetle «nınları sovlemiştir: «Büyük seçimlere ha7irlık halindeyiz. Ben. süphe edivordnm; bn yıl seciroe (iderler diye. Henüz bir karar yok. Ama, onlar da kendi aralarında münakasa edivorlar; meseleyi tartısıyorlar. tstanbul'da iyi çalışırsak, iyi sonaçlar bekliyoroz. (Mahalli seçımler. siyasi bir sonuç sayılmaz. Bunlar, ıktıdarla alâkalı değildır. Az rey, çok rey almışız, fark etmez. tktıdar adamlarına rey venn ki, mahalli hızmetler ba$arılı olsun) diye iktidarlar tarafından vapılan propagandaları, önlevin. Genel seçimler için mahalli seçitnleri almak. rnk vararlı olnr.» nonu, seçimlerde iktidann oyunlarına gelinmemesini tavsiye etti BüTüN YURTTA SOĞUK DALGAS1 ISI DOĞUYA KAYDl ARTIYOR (Şchir ve Yurt Haberleri Servisi) Avrupadaki yüksck basıncın etkisi altında kalan yurdumuzda, can ve mal kaybma yol açan şiddetli kış, Doğuya kaynuş, yolların kapanmasına. sel ve su baskınlanna sebep olmustur. Kar yaçışı sebebiyle bazı illerde, okullar tekrar tatil edilmiştir. Tıpı yuzunden Ankara hava alanı dürt saat 16'ya kadar kapalı kalmıstır. Kış, Doğuda butun sıddett ıle devam ederken, Batı Anadoluda hava açmış ve ısı yükselmeye başlamıştır. Istanbultl» da hava onoeki ga ce lodosa çevırmiş, vapur seferlertnl aksatmış ve karlan eritmlş tir. Isı derecesı 8 dereceye kadar vükselmıstir Isı bütün vurtta art maktaf'1 Sayılar arasında fark Dışişlen Bakanlığına yakın çevrelerin belirttığine göre, Atina çıkıslı 12 bin Yunan askerinin Kıbrıs'tan çekildıgıne rfair haberler ile Türk hükumetine intikal eden özel istihbarat kaynaklarının verdiği rakamlar arasında önemlı fark vardır. Bu kaynaklar, dünkü gemilere yüklenen Yunan askerleri ile birlıkte, bugüne kadar çekHen kuvv«t lerin tayısının 7 bin olduğunu rapor etmislerdir. Ayni kaynaklar, bu kuvvetlerin elinde bulunan silihların büyük bir kısmının Kıbrıs Rum Muhafız Teşkilâtına devredildiğini de bildirmişlerdir. Bu duruma gore Ada'da, 5 bin kişilik bir Yunan kuvveti daha bulunmaictadır Blaiberg, dün kızı ile buluştu ır melezm takma kalbıyie yaşayan dış hekimi Philip Blaiberg, öncekı gün İsraü'den gelen kızı ıle dün Groote Schuur Hastanesinde, gözyaşlaıl içinde kucaklaşmıştır. Blaiberg'in genç sarışın kızı, yeni bir kalb takılmasmdanberi babasını çok gençleşmiş gördüğunü ve bundan büyük bir memnuniyet duyduğunu belırtmiştir. Sağlık bülteninde, BUİberg'in durumunun çok iyi «Idağn bilıiirilmektedir. İSTANBUL'DA öncekı gece bdı>lı>arı lodos fırtınası zaman zaman şıddetini arttırmış ve Şphır Hatları vapur seferlerını aksatmıştır Hava dün parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçmış, ısı derecesı en düsük 2, en yüksek 8 olmustur. Karların erımesı ıle alçak yerlen su basrnıs, kanalızasyonlar (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) B (Dış Haberler Servisi) Gnl. Papalukas Ankara'va gelen bır habere göre, Kıbrıs'taki kontenjan dışı Yunan kuvvetlennin komutanı General Dimitris Papalukas, bugun Ada'dan ayrılacaktır. Papalukas'a, Yunan Genel * Kurmayında önemli bir gdrev verilmiştir. (Arkan Sa. 7, Sü. 4 de) CHP'dekİ kopmalar tnonu, parti içinde iki yıl önce çok sıkıntıh ve buhraniı devreler atlatıldığını ifad"e ederek, demistir ki • «Parti içindeki kopmalann 1923 den beri ve en biiyüfü ve en tehlikelisi. çeçen devre içinde olmnstnr. Bu kopmaM önlemeye çalıştık. İki yıl zarfmda işbaşında buluııanlar, (Bız gideceğız ve partıyı yok edeceğız) dfisüncesinde hareket ettilcr. CHP'yi tah rip plânı i\e işe giristiler. Ancak, sunu da söyleyeyim ki, bunlar, biç bir zaman teşkilâta hâkim olamamıslardır. Parti, bn çözülmeden güçlü çıkmıstır; hakiki hüviyetini bnlmuştur. Tfşkilâtımtz, tehlikeyi gördü ve mücadeleden tertemiz çıktı. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) DEPREMSEN KAÇIYORLAR unün notıorı Yeni gelişmelet mekte ve bölge halkı. karmakarışık bir şekildc kırlık yerlere kaçmaktadır. Roma'da çıkan «İl Giornale D'İtalya>ya göre, kayıp sayısı 1427, yaralı sayısı ise 1.554'tür. Enkaz altından 500 ceset çıkarıldıfı bildirilmektedir. (Telefoto: THA/UPİ) Okullar da ders saatîeri normale döndü îstanbul'daki okullarda derslerın «Yarım saat geç başlayıp, yannı saat erken bitirilmesi» yolundakı karar, dün, ısının artması uzerine, kaldırılmıştır. Dersler, normal saatlerde haşlayıp bitlrilecektir. Kasperak'ın durumu Safra kesesi aıneliyatı geçıren Mike Kasperak'ın durumunun ise, «Yavaş yavaş normale döndüğii» açıklanmışür. Bununla beraber, emekli işçinin takma kadın ka!blnin ilerde atüması ihtimalinüı henuz ortadan kalkmadığı da saklanmamaktadır. Gelecekteki sijasi gelişmeler için şimdiden tahminde buluıımak, suphesiz kehânet olur. Şu var ki bir takım belirtilere bakarak onümüzdeki ajlarda Türkijenin siyasi tablosunu kaba hatlariyle çizmek de mümkündur. Adalet Partisi bir oluşmamn içinde. Bir >andan eski o>larun kay. betmemenin hesaplarını japıjor, bir yandan Türkiyenin gerçek durunıuna te kuvvetler dengesine gore yerine oturmaya calışıyor. Parlâmento grupundaki nıücadele eskinin devamı olmak. daha sağa gitmek, ya da eskiyi bir tarafa bırakıp >eni huvijetiyle verini tutabilmek akımları arasındadır. Mücadelede yeni huviyet, yeni teşekkül akimı şimdiki görünüşüyle ağır basıyor. Ancak bu ağırlık gerici akımın parti grupunda değilse bile, parti dışındaki seçmen kitlelerinde yeşerip büyümesini önlemiyor. Zaten secünler arefesinde önlenmek de istenmiyor. Eskiye bağlıiığa gelince: grupta ağırlığını hissettiren yeni hüviyetçi akım. DP'lilerin üzerinde titizlikle durduklan «siyasi hakların elde edilmesini seçmene karşı, bir seçim kozu olarak kullanmak niyetindedir. Nitekim yapılan yayınlar ve 2 nci kademe yöneticilerinin Anayasada değişiklik isteği şeklindeki çıkışları bu niyeti gösteriyor. Yakın aylarda secim düzeyine girilince öyle anlaşılıyor ki koz daha yoğun kullanılacak ve Anayasa değişikliği için fazla oy sloganı, "herkese refah»ın yanında etkili bir yer tutacaktır. Buııa karşılık CHP nin tutumu nedir ve ne olacaktır? Inbnü'nün son konuşıııasında Halk Partisinin eski DP ile yeni AP arasıııdaki sınırı kalınlaştirma>a. ve Adalet Partisinin eskijle bağını kopartmaya çalıştığı hissediliyor. Ayrıca Inöniı bir yandan da aşırı sağ'ın jeşerip büyümesindeki tehlikeleri anlatıp >eui huviyetçileri bir noktada tutmak istiyor. Goriinüşe göre CHP Geııcl Başkanımn amacı iki büyük secmeıi kitlrsine sahip partilerden ortanın solundaki Halk Partisiyle, jenicileriıı hâkinı buluııdukları ve ortanın hemen sağındaki AP nin çarpışmasıdır. İııoım bunu sağlamak için iktidar partisine karşı yumuşak tutum takını>or, partisine yakın bazı çevrclcrin kızacağını bile bile de sol anla.vışı sınırlandırı>or. Inönunun tutumu. AP'yi eski D.P. dcn ve aşırı sağdan bağımsız hâle getiıecek midir? Pck tahmin edilmez. Çünkü böylesine bir bağunsızlığın iktidar partisine oy kaybettireceği bilinmektedir. Kaldı ki AP. de eskije bağlı gorünmenin sözde kaldıkça. tehlikeli olmadığı, olmayacağı inancındadır. Bu durumda ne oiur? Olacağı şudur; seçim düzeyine girildikçe iki taraf arasındaki tartışmalar sertieşecek, o zaman da înönü'nün yumuşak tutumu değişecektir. Partilerarası münasebetlerde bir de TİP'in durumu ilgi çekici: Bugüne kadar TtP daha çok iktidar partisiyle çekişiyordu. Bu çekişme Parlâmentoda, meydanlarda açık kavga hâlinde devam ediyordu. CHP ye karşı ise Işçi Partisi, 2 nci kademedeki adamlariyle ve militanlariyle secmenler arasında pek örtülü olarak savaşıyordu. TlP'e bağlı jayın organlaruıın yayımları da son bir iki ay öncesine gelinceve kadar CHP'yi karşıya almamağa dikkat ediyordu. Ne var ki bu örtülü tutum ve dolaylı atışlar devam edemedi. Hücumlar arttıkça arttı ve nihayet Inönü geçen giiııkii konuşmasiyle CHP nin TİP'le savaşa girdiğini llân ediverdi. Şimdi Işçi Partisi ioin iki tutum düşünülebilir. Ya AP kavgasını bir yandan sürdürurken ote yandan CHP ile de çekişmeyi kabul edecek, ya da örtülü, örtüsuz savaşı keseccktir. TlP'in savaşj kabul etmesi hele hızlandırması. belki Halk Partisine kaymayacak olan büyük kitledeki AP oylarından bir kısmını kendine çekebilir. Nitekim Doguda bu şekilde dalgalanmaların haşladığı gorülmektedir. Ne var ki TİP. eğer çatışmayı hızlandırırsa. ozellikle Parlâmentoda kendisine karşı olan kuvvet dengesi değişecektir ki her halde denge bozuklu^u İşçi Partisi için. oj toplamak kadar onemlidir. işsizlik Sigortası Kanun Tasarısı son şeklini aldı Çabşma Bakanlığı Bütcesi, dün Bütçe ve Plân Komisyonunda görüşülerek kabul edilmiş: okunan bütçe raporunda, İşsizlik Sigortası Kanun Tasarısı'nın son şeklini aldığı belirtilmiştir. Müzakerelerde üyeler; işçi konut limitinin arttırümasını, gizli işsiztiğin önlenmesini, Almanya'daki işçilerünizin de seçimlerde oy knllanmalarının teminini istemişlerdir. ' Doğru bulmuyor Okullan tatil edilen il ve ilçelerimİz ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Valilik, karakış yuzunden okulları, Cuma gününe kadar tatil etmiştir. Yurdun çeşitli yerlerinde birer hafta için okullann\n tatil edıldiği ıl ve ilçeler, soyledir: Bahkesir, Erzurum. Kars, Eskişehir, Adapazarı, Görele, Dfizce, Demirci, Hakkâri, Binçöl, Kütataya, Tatvan, Havza, Usak, Gebze, Varto, Bayburt, Ergani, özalp, Yüksekova, Şemdinli, Van, Erzincan, Ağn ve Ksrabük, Gerede, Eflâni, (Edirne'de ise yalnıı ilkokuüar). ANKARA (Cıunhuriyet Bürosu) Tanmmış bir Alman operatörU olan Prof. Werner Wachsmuth, insandan insana kalb nakli ameliyatlarının ortaya çıkardığı hukukî, insanl ve ahlâkl meseleler çözümlenmeden bu çeşit ameliyatlar yapılmasını doğru bulmadığını bildirmiştir. Ah... bu yabancılar Mediste «silâh taşunanın tsmamiyle serbest bırakümasım» istiyen bir sayın milletrekili: «Türk, silâhı suç islemek için tasımaz* demiş. O halde gün geçmeden, gün geçmeden de ne kelime? çün geçtikçe artan cinayetlerin failleri, polisle bile tahanca düeUosuna kalkanlar, bir iki kisîyle yetinmeyip altı yedi kisiyi birden kurşunlayanlar, çok değil daha gecende bir fcamyonu tüfek ateşüıe tutanlar, hep yabancılar olacak. Aksi gibi tnrizm mevsimi de değil ama, yine gelip, yurdun dört bir tarafına dsğılıyor, zâhir mübarekler! D. N. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosu'nun dun kü birleşımmde gundem dlşı konuşan Ömer Ucuzal (AP), Senatörlerın gittiklerı yerlerde tanınmaları ıçın baskanhk divanının kendılerıne rozet vermelerinı istemistir. Ucuzal, «tçtüzükte, Senatörlere rozet verilmesi de yer almaktadır. Gittiğimiz yerlerde sckrcterlcr bile bizi tanımıyor» demı^tır lsmail Veşılyurt (AP). Hacıpaşaoğlu (AP). tarafından hazırlanan bütçe raporunda, 1967 yılında yurt dışına giden işçi sayısının 1966 yılına nazaran 25 bin 854 azalma kaydettiği belırtılmektedır Raporda 1963 yılında bu yana Türkiye'de 212 grev, 54 lokavt yapüdığı açıklanmakta, 1967 yılınin 11 aylık döneminde 4276 Işçinin greve katıldığı, Dunun sonucu olarak kaybolan ış günü saAnkara ve İstanbul'un yısınm 102.974 olduğu belirtil j tnektedır. Ayrıca. tşsizhk Sıgoriçme suyu tasarısı tası Kanun Tasarısımn son şekIstanbul ve Ankara'mn içme 11 aldığı itade edilmiştir. suyu ıhtiyacını karsılamak amaRaporda aynca, : B yılı 11. U7 cıyla DSİ'ye 890 milyon lira har I ayına kadar Türkiyede 3815 topcama yetkisi veren kanun tasa ı lu iş sözleşmesinin yapıldığı, bu nsı. kabul etfümistir. Tasannın sözleşraelerin 10.555 15 yerini başhğı değiştirildiği için, yenikapsadığı, sözleşmelerden yararden Meclis'te görüşülecektir. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Senatörlere rozet verı/mesî ıstendf Rapor «Trafik» konusunda yeni kararlar alındı Vali Poyraz'ın Başkanlığında dun Belediyede yapılan toplantıda. İstanbul'un trafik düzeni konusunda bâzı kararlar ahnmış tır. Bunlar arasında: Karakoy ve Ataturk Koprülerındeki mevcut 4 ızin 5'e çıkanlması, Cağaloğlu Sirkeci inişinin bir refujle ayrılması ve Taksim Harbiye arasındaki trafik düzeninin değistirilmesi vardır. Aynca, Istanbul Belediyesinde bir «Trafik Mühendislifi» kurulacak ve trafiğin düzenlenmesi için Valilik, Içişleri Bakanhğından 13 milyon lira isteyecektir. "Sin&ma bileti karoborsası Ue mücode/e ed'niz „ ANKARA, (Cumhnriyet Bürosn) îçışlen Bakanlığı, valıliklere gönderdiğı bır genelgeyle, sinema bileti karaborsacıları ile mücadele edilmesını ve bu konuya «Genel zabıtanm müdahalesini» istemiştir. "Oğretmenler, 100 üzerinden notu iyi tokdir edemiyorlar,, Tekel 2 bin ton, kaçakçılar 11 bin ton getiriyor Kahve kaçakçılığı hazineyi yılda 325 milyon zarara sokuyor Surda mubtehl vollardan kaçak olarak sokulan kahveler yüzünden Haıine yılda 324 milyon 830 bin lira zarara nfcramaktadır. Turkiyede bir yıl içinde tuketilen kahve 13 bin ton civarındadır. Besml tahve itnalâtçısı olan Tskel bu miktann ancak beşte birlrini karşılıyabümekte gerı kalan Orhan ERiNÇ li bin tonluk tüketim açığı İse. kaçak olarak getirılen kahvelerle saglanabilmektedir. Kahve kaçakçılığı Türkiyenin ECVE1 GÜRESIN en bilınen, geçen yıim bütçe gö ruşmelerı sırasında bir milletvekıli taraundan Meclis kürsüsünde ifade edilen ve Gümrük ve Tekel Bakanı tarafından da ayni yerds onaylanan çok büyük çapta blr kaçakçılık olmasına rağmen hlç bir tedbir alınmadıgı tçin önlenememektedır CAıkası Sa. 7, Sü. S de; Istanbul tktisadi ve Ticari İlimler ITIA'NIN85,YIU misi'nin 85'inci kunıluş yıldönümü.Akadedün törenle kutlanmış. bir konuşma yapan M. Eğitim Bakanı Ertem, «Akademiler Tasarısı, en kısa zsmanda kanunlaşacaktır» demiştir. Resimde, törene katılanlardan bir gnıp gSriilnyor. Istanbul tktisadi ve Ticaıî Üira lcr Akademisinin 85. kuruluş yıldönümü münasebetiyle düzerüsnen törende konuşan Milli Eğitioı Bakanı tlhaml Ertem, Akademiler Kanun tasansınm Meclise sunulduğunu haber vermiş, «Akademiler lâyık olduklan statüye kavusmak durıımundadırlar. Mevcut ka nunun boşluklannı doldunnak za ruret halini almıştır. Tüzel kişilik, katma bütçe, kıdem tazminatı ve muhtar bir kuruluş olarak çahşmak Akademilerin haklandır. Ta sannın en kısa zamanda Meclisten geçerek kanunlaşacağım ümit ediyorum» demiştır Törenin açış konuşmasını yaoan Akademi Reisi Ord Prof. Dr. Nihat S Sayar, İktisadî ve (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog