Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet BASIN AHLAK VASAS1NA UYMAY1 TAAHHÜT EDEB Sahibl : NAZEVÎE NADt • Gene! Yayin MüdurO ECVCT GÜBESÎN Sorumlu V*zı tsleri Mudurü EROL DALLJ Batan v* Vayan CUMHURIYFI MATBAACLLIK »• Gazetecilik T. A. S. . CafaJoglu Ral&evl tokak No. 3941 GÜHEY tLLERİ: Kflçüksaat Meydanı Edırne Hanı ADAN* Teleton. 4550 * ^\KAKA Ataturk Bulvarı Y«ncr Ap. • yenl$ehlı Teieton 12 01 20 12 09 66 12 95 44 17 57 35 A IZMIB Fevzjpaşa Bulvan. Afşaroglu işhanı 104105 Tel: 31230 ABOP Senellk e ayhk 3 aylık E ve TOrkıye 7S0O 40 00 23 00 İ L  N Harld 198 00 99 00 49 50 Baslık (Malrtu) 225 Ura a 3 4 5 lnel •anUelerd* (sanUml) 50 » 43 > l l n d sahifeleı B5 > Iflşan, Nikflh Evlenme Dogum (Mafctu) * Ölura, Mevlıt, Teşctüou ve kayıp aıama t a n 100 Ölum Mevllt Teşekkur (23 cü) 5 cro 1S0 > SAYIS1 25 KURUŞ izmit körfezi dondu (BaşUrarı l. saytad.H öte yandan şıddetlı soğuklar yuzunden sehırde yakıt sıkıntısı başlamış, ekmek darlığı çekılmıstır. Karamursel'e aç kurtlar inmış bunlardan ancak dordu oldurulebılmıştır. Kurtlarla. ko pekler raucadele etmıştır. «Zigana» ve «Kop» geçitleri kapandı ERZURL..I Kar yagışı yuzun den Zigana ve Kop geçitleri traü ğe kapanmıştır Geçitlerln yol vermemesı uzerıne 100'den fazla araç yolda kalmıştır. da bel ve ayaklarından ağır yaralamiî; Cumhuriyet tlkokulunun duvarmı yıkmıştır Gelıbolu Avcılar Kulubunden kamyonlarla gelen avcılar, yavm manda buyuklugundekı domuzu oldurmuşlerdır Mazotu donan Moto Tren yolda kaldı KONYA Istanbul Konya mototrenı, mazot borularıııın don ması yuzunden, Akşehır'de kalmıştır Konya dan gönderılen bır buharlı lokomotıf, motorlu trenl 8 saat suren bır çahşmadan sonra kurtararak, Konya'ya getirmıştır. Bu arada Gokbelen Koyüne saldıran bır aç rtirt surusu, 72 koyunu parçalamıştır 450 yolcu kurtanldı AĞRI Erzurum Ağrı yolunun Tahır gediğınde kara sapla nan taşıtların 450 yolcusu, ddn karayolları ekıplerı tarafmdan kurtarılarak, Karakose'je getırıl miştır 4 ölü, 4 yaralı GAZtANTEP Şıddetli yağışlar yuzunden Küllü Köyunde bır ev çökmüş, bır aıleden 4 kışı olmuştur Bunlar, Atıye, M Ali, Elif ^e 1 yaşmdakı Zekerıya Yıldız'dır Aılenın bır oğlu ıle dedesi Ise, ağır yaralanmıştır Aynca, Oğuzeli ilçesinin Güllıl Mahallesinde çoken evın altında kalan Husnü Ay ile Resul Ay, yaralanmışlardır «Tunca» ve «Ergene» kısmen dondu EDIRNE Sıddeth soguklardan, «Tunca» ve «Ergene» nehırlerının bır kısmı, tamamen donmuştur Bu arada, îpsala'nın YapıldaK Koyunde 2 kışı, donmuş bir hal de bulunmuştur İSKENDER1.1N Lodos'un tskenderun'da meydana getirdıği zaTarm 8,5 ıralyon hra olduğu bılrılıruştır. Lodos, sahil hattındaki setlerı ve yolları tamamen çoker*miş, Sansekı'dekı Süper Fosfat Fabrıkasına ait ıki lojmanı yıkmiştır İskenderun Toprakkale arasındakı demıryolurida, 6 kılometre uzunlugundakı kısım, kabaran dalgalarla tamamen harap olmuştur llgılıler, bu hattan ancak 2 ay sonra tekrar hızmete açılabıleceğını soylemışlerdır Lodosun zaran: 8,5 milyon kar yağdığı hayretle karşılanmiîUr. Ortadoğudakı havaalanları da kar vuzunden kapalıdır. # Holânda'da bır çan kulesı, don yuzunden çatlamı^tır 0 İsvlçre de kar futınaları ve çığlar, bınlerce kışıyı Alplerde mahsur bırakmıştu # ttalya'da Cortına D'Ampezzo'da ısı (31) derece olarak kaydedılmıştır. Venedık'te bazı kanallar donmuş ve halk buzlar uzerınde yuruyerek, ışlerıne gıdıp gelmeye başlamıştır # Muhtelif başkentlerde hava sıcakhkları joyledır Roma <1\ Pa ıs (1), tondra (10) Bruksel (4), Moskova (17>, New York (2), Hong Kong (13) ISIANBUL'DA sevkedı/en Hakses konuştu ANKARA, (Cumhuroet Burosu) Diyanet Işleri Başkanı Alı Rıza Hakses emeklije ayrılmasiyle ılgiII olarak kendısıyle konuşan bir arkadaşımıza, «Gcrek 63 Sa>ılı Teakılât Kanunumuznn bana bah$ettlği BeUnlyetler dairesindeki ıcraatunın Devlet Bakanbgınca tahdit edilmek. gcrek arzum hilv fına rrnauniyet lerılmek istenilmesi hnsusundaki emrivaküere boyun egmedigiın için, emekliye setkedümiş bulunuyorum.» dernıştır Emeklilik karamamesı 13 Aralık'ta hazırlanan, fakat Ramazan dolayuıyle dune kadar kendısıne teblıg edılmeyen Hakses, ayrıca şunlan soylemıştır «Allah» hamdolsun ki, vicdanımı tahrif edecek bir hareketim mevcut değildir, bunun için çok mfisterihim. Esasen, cmeklije se\kedilmekle, teşkilâttan da a>rılmı? degilim. Çttnkü, 6 senelik yüksek tahsil menşei olan Medresetul Mütehassuuı'den mezun, kavılı hayat ısrtiyte maaşlı dersıamım.» Emekliye rBa«makaieden devaın} sorannn bır cevabı vardır \e onu da Savın tndnu konuşmasının başıııda kendi ajıı ile pek güzel açıklamıştır : Dunva barısı bngun ikı süper devlet arasındaki nıikleer dengeve dayanmaktadır. Tırrdi vıl öncekı kosullar bö\lece detistiğıne ve savunma paktları eskî oneminı kavbettıgıne eöre, bızim iki tarafla da ivi şeçinmemit bunlan fazla ıleılendirmcz NATO'da kalıp kalmaraamız ise nlnsal çıkarlarımız açısından sadece bızı ılçılendiren bır konudur. Henuz vakit recmeroısken bunu günluk politika hesaplannın dısında. parlıler üstü bir dâva olarak tartısmamız daha doğru olacaktır. Bn Bir Çelişki İ!âç fiatlarını indiren (Bastarafı 1 sahifede) Ecza depoları ıse, 1 pısan lcb6 tanhıne kadar ellenndeKi stokla n uzerındeki fiyatla satabılecek, 1 nısan 1968 tarıhınden ıtıbaren eskl fıyat ve ambalaılarla ılâç sa tarnayaca k 1 a rdır. len, veya uzennde muebseseler tarafmdan fahış 'skonto \ap:lan \eja luzum gorulen rrustanzarlann kâr hadlerinde degisifclık yapabılecefı belırtılmektedır. Bakanlık aynca, model fiyat bej annarrelerınde yazüı bılgılerın vergı usul kanunlanna gore, tutulan defterlere uyırun olup olmadığını kontrol edebüecektır. Imalatçüar her mUstabzar için örneğı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve satış fıyat elemanlannı Kapsayan «model fiyat beyannamesı» ni doldurun Bakan'ıkça tasdik edilmek Uzere fıjat kontrol lomıtes>ne ver meye mecbur tutulmuşlardır. Agasi Şen (Baştaratı 1 sayfada> AP h tskender Cenap Ege, Turk tıcaret fılosunu hırnayeden mahrum bırakan 1961 jılında çıkarılan 70 sayılı teblığı ağır şekılde tenkıt ennıs ve ozetle şunlan soylemıştır: «Bu tebliğ. ihtilâlden once çıkanlsavdı hesabı ovle bır sorulurdu ki, bu tebliğle Turk Tıcaret Filosa himavesiz kalmıştır. Memleketin >ıllık zaran 1 miljar liradır. Bn ka pitulasvonun daniskasıdır tpar Transport Şirketinin gemileri meselesi hallediimelidir.» Ege, aynca Bakanlarm ve umum müdürlerın sık sık değıştırılmesınden yakınmış bır ulaştırma politıkası tesbıtını ıstemıştır. AP"lı Erol Akçal otobüs şirketl» rınin dunımu uzerınde dunılmasını ısteyerek, Turk Hava Yollan Genel Muduru Agası Sen'ın durumuna değınmış Şen ıle Idare Meclisi arasındaki ıhtılâfa Bakanm el atması zamanmın geldığmı one sürmustur 1 Mayıs 1968 de Doğnıdan doğruya ha'ka perakende olarak ılâç satan eczaneler de 1 mayıs 1963 tarıhine kadar mevcut ıldçlannı etıketlerınde belırtilen fiyatlfirla satabile cek, 1 mayıs 1968 tarflunden itıbaren hıçbır sure*le eskı ambalaj ve fıyatlarla ılâç satılamayacaktır. Butün bunlardan da anlaşıldıtı üzere, ılaçlar 1 mayıs 196b tanhınden ıtıbaren eskı fıyatla satılamayacak. eczanelerln eliennde bınken eskı ılâçlara ds yeni üyatlar uygulanacaktır. Perakende kâr oranı Karamamede belirtildıgıne göre, perakende satış fıyatı depo, azamı satış fıyatına en çok yuzde 25 kâr haddı uygulanarak tesbıt edılecektır. llâçlann fıyatlannı bundan sonra sınai malıyet sistemıne gore tesbıt edecek olan ılâç fabnka ve depolan satış fıyatlannı şu unsurlan birlestırerek tesbıt edeceklerdır: A Mamulun bünyesine gıren ham ve vardımcı maddeler tutan ve tıreleri. O Ambalâ] malzemesi tutan ve fırelerı O Dırekt Işçüık tutan ve imalât gıderlen Karamamede, Sa|uk ve Sosyal Yardırfl Bakanlıgının fıyat alarak büyük halk Mtîeîeri tarafmdan yuksek mıktarda tuketıkontrol ICOtnİteSlnİn rrçııtaîancirn NADİK NADİ «Yeşilirmak» SIVAS Yeşılırmak Nehrı kısmen, cıvar dereler ıse, tamamen donmuştur Imranh'da ısı, (29) dereceye duşmuştur Adapazarında deprem ADAPAZARI öncekı gece laat 22 55'te şehnmızde hıssedllen orta şıddettekı deprem, halkı bu\uk heyecana sevketmıstır. Sınemalar ve yuksek bınalarda bulunanlar hemen sokaklara çıkinıslardır. Halkın bır kısmı korkudan eve gırememışler, uzun sure caddelerde şıddetlı soğuk altında bekleşmışlerdır. Valı Alâettin Enş, depremi takıben sehrı dola«ıp halkı teskın ederek evlere gırmelerını temın etmıştır Sakarya'nm, çevreyle karayolu lrtıbatı kesılmıştir. Istanbul • Ankara yolunun bazı kesımlerı buz yaptığından araçlar, sefere çıkamamaktadır Duzce • Sakarya arasında 15 araç kayarak şarampoİ3 yuvarlanmıştır Bu arada, trfan Vural'la cezaevınden kaçan fıraıl Naıl Sevım'ın aranmasına şıddetli soğuklardan ara verümıştır A k yazı'da oncekı gece yapılan aramada ekıp, donma tehhkesı geçırmışür Adana, Mersin'de kar! ADANA Adana, Mersın ve Cejhana, 27 yıldan sonra dun kar jağmıstır. Isının ( + 6) derecede olmasına ragmen, saat 16'dan ıtıbaren cruşen kar, bazı yaylalarda 25 santımetreyı bulmuştur Yenı nesıl, kar'ı pek bılmedığınden, olayı hayret nıdaları ara«ında seyretmıştır Bu arada, şıddetlı fırtmamn narencıve bahçelennde yuzde 50 zarar verdığı bıldlnlmektedır. Bahee tlçesi yakınlarında tel tularııun getirdici molozlarl» dolaıı Avran tunellerinde, rarnpayı çıkamıyarak geri geri gıtmeje basla.van 557S nolu katar, M. Phade Alavından er Kemal Acar ile ömer Tırpan'ı ezerek öldurmüstür. Avnc», S kisi ysTalanmıstır. Bitlis'tekar4,5M. BITL1S Karın 43 metreye ulaştığı Bıths'te, 30 kışüık bır kayakçı ekıbı kurulmuştur. Ekıp, kardan mahsur kaîanlara yardım ulaştıracaktır. Dun oğleden sonra şıddetli Tipiye yakalanıp öldü lodos altında kar yağışı başıamış, BL'RDUR 30 yıldanberi gö Meteorolojı ılgılılcrı bunu «Garulmıyen soğuklar, Burdur golu rıp bir tabiat olayt» olarak adkenarındaki Onaç çayının donlandırmışlardır Yeşılkoy Metemasına sebep olmuş, Eynes ko orolojı tstasyonu üguıien, 25 seyünden tbrahim Şarüı adında t O S neyı askm bır sureden beri !syaşında bır koylu tipiye yakalatanbul'da ılk defa lodos ıle kar' narak donmuş ve ölu bulunmuşın beraberce gorulduşunu soyletur Bu arada şehır ıçme suvu mışler, bunun sebebıni de «lododonmuş, Burdurlular susuz ka!sun geldiğı ulkelerin cok soguk mış. elektnk şebekesı de anzauoluşu» ıle açıklamışlardır nınca uç gün içinde 78 kere eYesılkoy Meteorolojı Istasyonu lektrık kesılmıştır. Isı (13) deılgılılerı, alçak basınç sıstemlnin ı receje kadar duşmuştur. etkısi altında bulunan Ege, Trak • ya ve Marmara bolgesinde soğulc Mahsur kalan hava kıtlesının etkısmı kaybetmekte oldugunu belırtmışlerdır. Milletvekili Dun ısı Istanbul'da (12) dereceKAYSERİ Tomazra'da gıda den (J2) dereceye kadar çıkmışve yakacak sıkmtısı başgöstermıştır Bugun, bu yumuşamanın (+8) tır Kayseri Milletvekili Mehmet e kadar yukseleceğı, sert lodosla Yuceler, eşı ve çocukları Kayseri bırlikte sulu kar ve yağmurun Tomazra arasındakı yolda 17 saat beklendığını bıldırmışlerdır mahsur kalmışlardır Meteorolojı ılgılılerı, yumuşaıtıaja ragmen. kotu hava şartlarıKızıksa halkı, nın ıki gun sonra tekrar başlayaköyü terketmiyor cağını bildırmış ve tstanbuHu'arı. kısa süreler içinde devamlı deBALIKESIR, (Alieddin B1LGİ gışen havaya karşı uyararak. «LoBildırijor) Dort taraiı sularla dostan poyraza \e karayele donen çe\Tilı bulunan Manyas'ın KIZIKhava. sağlık ıçın tehlıkeli olabısa koylulerı, tehlıkeli dunımlara lir» demışlerdtr ragmen, köylerinden çıkmaya yanaşmamaktadır. Nıtekım, tahhye «Küçtikçekmece» de için Adapazarı'ndan gelen Istıhkâm Alayma bağlı bır «Köprucü yer yer dondu Bdlugü»ne aıt araçlar, dün KızıkBuyukçekmece Golunden sonra, sa'dan Manyas'a bos dönmek ıodun de Küçükçekmece GÖlü, yer runda kalmıştır yer donmuştur Koylüler, «Biı, bu köyde dofHevelân sebebı>le kapanan t>duk, burada ölurıiz. Toprağımıztanbul Tekirdag yolunun bir dan synlmak istemiyoruz. Hem haftadan once açılmayacagı bılkoyunUnmız, ineMerimiz ne oladırilmıştır cak? 13 maddclik lsteklerimizi Bakanlars verdlk. Onlar yapılsın, Yunan şilebi gayrl korkumuz kalmaı» demışkurtarılamıyor îerdır. Kotu hava şartlan yuzunden bir Halen 520 evden 200'U oturulsüre once Rusja'dan Beyrut'a şemaz hale gelen Kızıksa'da 2400 ker goturmekte ıken Marmara Ada koylü, 5 binden fazla hayvanıyla «ı Mermercık onlennde karaya otu bırlikte her an havanm lodosa çeran Yunan bandıralı Fotı»» ailepı vırebilecegi korku ve kuşkuşu kurtanlamamıştır Şılebln aldığı içinde yaşamaktadır Ancak, dısarderın yaralar yuzunden yüzdüruldan gönderilen yardımlarla şimmesı ımkânsız gorüldüğunden hadılik geçinebilen fel&ketzedelerin, mulesinin boîaltılmasına ba?landaha kaç gün köyden çıkmamakta mıştır. dırenebüecekleri, bllinmemekteÖte yandan, Marmara kasabası Sn dır lerınde cumartesı günü karaya otu ran ve kendı ımkânlarıyle yuzduru Gelibolu'da şehre len Yugoslav bandıralı •Zlann. ge inen yaban domuzu 3 mısı, gemı kaptanı tarafmdan mecburı olarak tekrar karaya oturtulkişiyi ağır yaraladı muşrur 1599 gros tonluk «ilepin kur tarılması ıçın <Hora> tahhsıje geGELIBOLU Sıddeth kış yuzunmısı olay yerınde beklemıştır. Şıden şehre ınen bır yaban domuzu, lep acentan ıle anlaşma yapıldıgı halk arasında panik uyandınnif, takdırde şılepın kurtarılmasına ça 3 kışıyı yaralamıştır. lışılacaktır. Gemide külliyetlı mikPazar >erıne kadar gelen domuz, tarda karoit bulunmaktadır. Suleyman Kula'yı elmden, Huseyın ve Kadriye Kara adlı karı koca>ı İmdat istedi Bu arada Varna ıle Istanbul arasında Karadenız de bulunan bır Panama bandıralı gemi dun dğleden ıtıbaren S O S vermeje başlamış, fakat kotu hava sartlan vuzunden \anına gıdılememıştır. «Old Oak> ısımlı gemı 2550 tonluktur Makınalan ârızalanan ve batmak uzere olduğu bıldırılen gemının telsızı oğleden sonra susmuş \c daha sonra da bır haber gelmemıstır Birlik Partisi (Ba9tarafı l. sabitedc) Bırlık Partısı aynı zamanda CHP' yı AP nın sozculuğunu yapmakla da ıtham eünıştır. Bırhk Partısının açıklamasında ozetle şoyle demlmektedır • Ana muhalefct partisi lideri, ko nuşmasının tumu ile âdeta Iktidar partısinin sozculuğunu vapmıştır. Anayasanm teminatı altında calışan Turkı>e Işçi Partisınm faaliyetini. son zamanlarda «komünizm» sozunun karşılığı olarak kullanılan «aşırı sol kavıamı ile niteleyen Inonu, hattâ yalnız iktidar partisi ağzıvla değil. fakat daha fazla iktidar partisinin sağ kanadının düşunce paralelinde bir ifade kullan miştır. Aşırı sağın tehlıkeli gelisme sine de, ancak AP Huknmeti kadar >umuşak bir ifade ile değinen CHP Genel Başkanı, genellikle konusmasının tumunde Ic politika. TİP. NATO. Kıbrıs gibi konularda AP liukumetinin paralelinde gorulmek tedir Olayların ardındaki «îerçek (Baştarafı 1 sahiferte) daıma vukardan beklemeleri, hattâ vnkardan tanrik edılseler bile e«ki alıskanlıklanndan kurtulup parti militanları haline selememeleridir. C. H.P. teskilâtı ancak kısa bır sure, o da 193S 1969 arasında, böyle bır çalısma temposvna gırebilmişti. 27 Mayıstan sonra ise eski tempova dondü. Bir Mİdanberı Ecevit'in çabalarına rajmfn hâlâ o tempoda gıdivor. Ovsa teskilât ivi çalınmavınca, partililer. halk arasında, halkın bevecamnı islim fizerınde tutmadıkca. ustelık umıtsızlıkten geleıı bezt;ınlık etrafa asılandıkça elbetteki bir parti canlılıfını vıtırecek ve o vitıri»., kongrelerin toplandtgi salonlara da aksedecektir. Bır başka ve belkı onemli sebep, çizılen çizçinin, yani parti tutnmunun dejismesi va da dejtişır eöriinmesidir. C.H. P. bundan bir vıl önee ortanın solu politikasım otnrtmak için buvuk bir operasyon geçırdı. Aslında o cunler parti teskilâtının beyecanlandıgı, umıtlendıjti ve tekrar «istim üztrine» Kertı^i gnnlerdi. Nitekim olaganustu kongre bö>Ie bır hava içinde bacladt, 58 parlâmento iıyesı ayrıldıgı balde C.H.P. aksine daha canlı bale geldi. Ne var ki. operasyondan hemen «ortra parti içindeki veni catumalara aıt sbvlentiler çıttikçe arttı. tstıfa olaylan da bu söylentıleri dotruladı ve «Ortanın solu» politıkasında vereeeKi tavizlere karşılık kırgın ortaeılan yeniden partıye çekmek için birtakım tesebbuslere girisildigi haberleri yaygınlastı. Tekziplere ragmen de söylentiler dnrmadı. Dnramazdı. Zira, bir yandan bazı olaylar sövlentileri doğrnlarken, ote yandan partiye yakın olanlann davranıslan, yapılan tekzıpleri bir kere daha yalanlıvordu. Cstelik rakip partılerin fırsatlardan faydalanma taktıkleri de bn keşmekesi busbütun kSrfiklemekteydi. tste bövlesine çidistir ki, C.H.P teskilâtını da, vatandası da hem sasırtmıs. hem de iımıtsızlığe ve bezgınhğe sevketmıstır. Bezıçin ve flmitciz olan vatandas Ise herhalde karakısın bastırdığı gunlerde Sergı Saravına kosmak ıstemiyecekti. Nitekim istememistir, •*rk+ KAY1P Ist. Ünıversıtesınden aldığım sebekemle Sınematek kartımı kaybettım. Hukumsuzdur. Ed. Fak. 49Î1 Makbnle SANCAR Cumhuriyet «İiîönü aldanıyor» Inonu ve CHP, korkanc oir |ekildc >ıne aldanmaktadu. Nasıl kl bir zamanlar kucuk partilerle birlik olup AP vi \ipratmak amacıyla cikardığı •Millî Bakiye» knnunu. kendısioi ve partUini janılttı ise bu kez de iktidar paraleline girip, AP ile ifbirliari \apıp kuçuk partllere karşı takındığı tutum. kendisini o nisbette vamltacaktır. Inonuyu ve CHP ji ortanın göbe elnden ortanın soluna iten giıç, bilinrli ve uvanık bir kamu oyu ya ratan kucuk oartilerdir» Blaiherg (Bastarafı I. aü.irede) ta safra kesesının alındığı. durumunun kotu oldugu bıldırılmektedır. Hastahane doktorlarından Leroy A. Pesch, amelıyat sırasında hastanın karacığenndeo tah iıl İçin parça alındığını bildırmıs ve boylece karacığer dokularında «necrose (kangren)» baş langıcı tesbıt edildtğını, safra kesesınin alınmasıyla bu durumun ılerlemesıne engel olunaca gını soylemistır. Bır saat suren amelıyat sırannda, bastanın ağır durumu goz önune phnarak sadece mahalli uyuşturma yoluna gıdılmiştır. Yunan asfcer (BaşUratı 1 sahifede) Beşinci gellşme ıse surest 26 Martta sona erecek olan Kıbrıs banş gucunün durumu Ue ilgilidır. Guvenllk Konseyinoe siıresi 6 ay yerine 3 ay uzatılan Kıbrıs banş gücünun devam edip etrnlyecegl ve edecekse yetkilerinin ns olçude arttınlabüeceği konusu çeşıtli gelişmelere vol açabilecek nıteliktedir Yeni bır takım olaylar ortaya çıkmadığı takdırde bu gelişmelenn onumuzdeki günlerde tartişma ko nusu olmakta devam edeceğl anlaşılmaktadır Bafları yapışıktı Ikı Irlandalı doktorun, ba;la rından yapısık olarak dünyaya gelen ikizlen ayırmakta başan sızlığa uğradıklan Dublin'dekı Mılli Doğumevı tarafmdan bıldırilmıştır Hastahanenın açıklamasına gö re amelıyat uç hafta once yapılmış, fakat ıkızler ayrıldıktan sonra olmuşlerdır Kopan el takıldı Doktorların, bır adamın kopan elını yerıne başarı ıle taktıklannı iddıa etmekte oldukları, Amenkada St. Louıs Musevi Hastahanesınden bıldınlmıştır Hovvard Steen adında, 29 yaşın dakı sahıs. bır çop kamyonunun çop oğütme çarklarına elını kap tırmış ve el yalnız bır derı par çası ıle kola bagh kalmıştır İsımlennın açıklanmasını ıste meyen doktorlar. 27 Aralık gu nu japılan amehyatın basanlı oldugunu ve şımdıve kadar ko tu bır belırtıye rastlamadıklarl nı soylemışlerdır. Hasta da, «Bfîtün parmaklanmın hissi var> demiştir Nasıl bir Kıbrıs? öte yandan 25 suOat Baskanlık seçımlennde Makanos'u desteklejecegım ılân eden Kıbns Komünist Partisi (AKEL), Kıbns sorununa tek çdzıim yolunun «gerçefc anlamda paeırısız ve askerden tecrit edilmı? bır Kıbrıs devleti kurnlması olduğunu» bil dırmlştır. Komünıstlere gore, hükümran ve bağımsız Kıbns Cum hüriyetınde Türklerin azınlık hakları da teminat al^ına rlmmalıdır VEFAT Merhum Ahmet Halil Beyın ve merhume Pakıze Hanım'ın oğulları, Sabahat Dınç'ın eşı, Esın Dınçın babası Turkıye Ij Bankası A Ş Yenıcamı Şubesi şeflerinden ernekh vefat etmiştır Cenazesi 16 Ocak 1968 salı gunu (bugun) oRie uamazım mutaakıp Kuçukyalı Camıınden kaldırılarak Kuçukjah Aıle Kabnstanına defnedılecektır. AJLES1 Yeni Ajans 0151'4!K' NURİ DIHÇ (Adall) ISTANBUL BELEDİYESİ Lefkose'de öğrenciler arasında kavgalar • Anadolu Ajansı«nın bıldırdığine gore. Lefkoşe sokaklarında Baş kanhk seçımı ıçın Makanos lehine \e aleyhme gostenler yapan çoğu oğrencı rakıp Kıbnslı Rum gıupları arasında dun, 2 kavga çıkmıstır «Sadece Makanos» vazılı pankaular taşıjan ogrencıleıle «Grivas»cı öğrenciler arasındaki kavgaları Pohs, sopa kullanarak dağıtmış, tutuklamalar olmuştur. Uçak seferleri Yeşılkoy Havaalanı pıstının buzla kaplı ve göruş sahasmın darlıguıdan bazı iç hatlar yapılamamıştır Yeşılkoy'un ojleden sonra kapanması Uzerine dı« hatlardan gelecek uçaklar selerlerinı iptal etmış veya Ankara'ya ınmi?!erdir İzin vermedl Gene Amerikada, Stamford'da bır lokantada çıkan kavgada beynıne kurşun saplanan ve hayatından ümıt kesilen 26 yaşmdakı Eugene Wrıgtt'ın annesı, oğlunun kalbının ve bdbreklennın bır başkasına takılması ıçın izın vermemıs. ve bunu bildırmesi için de kızını Güney Carohna'dan Connectîcut'a göndermıştır. Komısyonun oğleden sonrakı ottt rumunda CHP*lı Şefık Inan. Pendık'e tersane yapılmasuıı tenkıd etmış, Belki bazı muhendisler, çalısacağını yer lstanbul'a yakın olsun diye, burayı duşunmuşlerANKARA, (Cumhuriyet Burosu) dir. Pendik. koyn turistik bir bolMıllet Meclısı'nın dunku topgedir. Herşey. tstanbul'da toplanlantısmda bır AP Milletvekili, masın» demıştır «Turkluğun şanındadır» dıyerek MP'h Hılmı Işguzar ile CHP'li sılâh taşımanın serbest bırakümaîbrahım Sıtkı Haüpoİ'u. THY sını ıstemıştır Gümuşhane MilletGenel Muduru Agası Şen'm çavekili Sabrı Ozcansan, bu konu lışmalarını overek, Genel Mudur dakı ısteğını, Sılâh bulunduranlaıle Yonetim Kurulu arasındaki ra, taşıjanlardan daha az ceza veanlaşmazhgın gıderılmesLnı ısterılraesinı» ongoren kanun teklıfırnışlerdır nm goruşulmesı sırasında belırtDaha sonra soz alanlar, ozellıkle mıstır Adalet Komısyonu adı Devlet Demıryollan uzennde dugeçen kanun teklıfını reddetmıs rarak, bu kuruhışun zarar nedenbulunmaktadır Kanun tekhfının lennı eleştırmış; «Agasi Şen memuzakeresı, belırlı sure dolduselesi» de, uzennde en çok duruğundan, gelecek bırleşıme bıralan bır konu olmuştur kılmıştır. Ozcansan'ın bu konudakı kontıBAKANIN dakı konuşması, ozetle şoyledir: CEVAPLARI Tıirk: silâhı, suç ışlemek içhı taşımnz. Turk; silâhı, saat taşır Ulaştırma Bakanı Saadettın Bügıbı taşır. Sılah taşıması vasak gıç, tenkıdlerden sonra, Bakanlıfc etmek, psıkolojik bakımdan silâh çalışmaları ıle ilgili olarak bügi tasnna.ya karsı hevesı arttınnakvermis, bu arada 1969 yılından ıtıtadır İlerde sılâh taşıma vasağı baren Turk Hava Yollarının ıç kaldırılır^a. bugunkunden daha hatlarda da jet seferlenne baslacok sılâh taşmraadiğı gorulecekyacagını belırtmıştır tirBütçe ve ptân komisyonunda Bakan Ankara tstanbul • tzIstanbul Edebiyat mır arasında 1800 kanallı bır Fakültesinde gece radyohng sıstemı kurulacağım bu sıstemın, bu şehır arasında öğretimi televızyon nakiı konusunda da Bundan sonra Istanbul Ünıverkolayhk sağlayacağmı, ayrıca sıtesı Edebı>at Fakültesinde gece otomatık teleks santrahnın b u . öğretimi vapılması ıçın hazırlanan yıl ıhale edılecefını beürtmışkanun tasarısı göruşulerek kabul Ur. edtlmışür Bakan. Demıryollannın gelırTasan gece ogreümme katılalennı arttırmak ıçın trafıgın ax cak profesorleıe saat başına 100, olduğu aylarda özel yuk ve yol doçentlere 75 oğretım gorevlılecu tarıfesı uygulanacağını şerıne 60 hra ucret venlmesını, fahırlerın merkez! yerınde bılet kuile dekanına 600 lıra sekretere satış bürolan kunılacağını soy500. Mudur ve Şeflere 450, memur lemıştır. \e tekrusyenlere 400 mustahdeme Bakanm verdıği bılgıye gore, 300 hra aylık ek odenek venlmeMarmara tıpı yolcu gemılerınsını ongormektedır de tadılât yapıtarak gemılere ToplanU, daha sonra, yarına bıbırer yuzoae havuzu ilâve edılo rakılmıştır cektır Pendik tersanesımn ınşa Bu arada Meclis, dun, çalısma asına devam edılecek, Avşa Ada saatlerini \enıden duzenlemij, sına butun sene devamlı vapur 1520 arasında calışmayı kararışletılecektır. laştırmıştır. Bakan. ithâl ve ihracatta tıcari eşyaların ancak Vt 15 ının Turk bandıralı gemılerle taşın dıgım beltrtmıs ve tıcaret fılo(Bastarafı ! ind «aytada) sunun gelıstınlmesl ıçın tedbır teklıfı, dun Mıllet Meclısı Anayaalınacağını söyîemiştır sa Komısyonunda kabul edılmışBılgıç, Havayollarında 1969 yı tır Aynı zamanda Komısyon Başlında iç hatların jetleştirileceğikanı olan Yıldınnı kabul edilen nı açıklamıstır. teklıf hakkmda, şu bılgıyı vermis/Bakan, daha sonra. içersınde tır: para olduğu zannıyle mektup «Millet Meclisi. aksine karar ver zarflarımn açılmasının onlenmemediği surece. tatıle rastlamayan sıne çalışıldığını soylemış, DDY. Pazartesı, Çarşamba ve Cuma gıinnndakı zararda, son toplu sozleri mutad birleşimlerini yapacakleşmelerle yuklenen 113 milyon lardır. Mutad bırlesimlerde, lıralık kulfetın de rolu bulungensorular varsa. goruşulecektir. duğunu ılen surerek, gerekli Mutad birleşimlerın dışındaki gün tedbırlenn alınacağını büdırler icin Meclis Başkanınm veya mıştır • Hukumetin teklifı uzerine ozel Bılgıç, aynca, «Teknik hesap gundemli birleşımler yapılabileve iktisadiyat bakımından tercek ve bu birlesimlerde, oncelikie sane için en nygnn yer Pendik' gundem konusu goruşulecektir.» tir. Alman, Japon, ttalyan ve Teklıf ıçtuzuğun 80 ve 157. MadTfirk nznuınları bn konuda gödelerıni değıştırmektedır rfls birliğine varmışiardır» deKomisyondakı goruşmelerde, mıstır. muhalefete mensup uyeler, tekli«Agasi Şen Meselesi» fın Anayasaya aykırı oldugunu ileri surerek, muhalıf kalmışlarAyasi Şen» meselesıne de dedır gınen Ulastırma Bakanı, THY Anayasa nın 89 maddesı, gen Genel Mudurü'nön istifa etmedigını, rapornnun muddetı bitsoru oneıgeleunın venldıkten son tiğinden görevıne başlıv aeağım ra ılk bırleşımde goruşulmesıru umdnğnno» so\ lemıştır ongormektedır Bu yoldan yararlanılarak, muhalefet partılerı, geKomısyon, bugun 10.30'da, Çaçen vıl Seçım Kanunu Tasarısmı lışma Bakanlığı Butçesını goruengellemışlerdı şecektır Silâh taşımanın serbesi bırakılması isf e ndî Pendik Tersanesi | Muhalefetin Şf ••••••••••••••••••••* Arabalı vapurlar Arabalı vapur seferlerınden Kartal 1'alova ve Kabataş Iskudar saat 10 da Sfrked • Harem de 18 de ıptal edılmistır. Dün, sâdece Sirkeci • tsküdar arasında seferler yapılabılmıştır AGI BİR ICAYIP Kurumumuz Muhasebe Servisi elemanlarından, değerli arkadaşımız ŞEHİR OPERAS1 G. DONİZETTİ Eğitim Bakam (Bastarafı 1. sahifede) Bu maksatla birinci kanaat donemi uygulamalan ilgili gorüş ve dusuncelerini almak, incelemeler yapmak ve bunları değerlendlrmek lcin Bakanlık mufertişlerl ile tâlim terbiye uyeleri >urdun çesltli bolgelerine gonderilmistir. Gerekli tedbirler zamanında alınacak, çocuklanmızın en iyi tarzda yetlsmeleri sağlanacaktır. Yonetmeliğin ana gayesi olan IIgi % kabilijete gore. seviveli yee tisme esası muhafaza edilmek şartiyle, aksakhğı tesbit edilen her husus duzeltilecektir.» Bakan aynca bu konuda butün vehlenn musterıh olmalannı rica» etmıştır. ALTIN Cumhurıvet Resat Hamit Aziz NaDolvon Kulce 104 j » ı«4 75 183. 184.00 134. 135. 114. 115. 119 12»^14.60 14.62 16İS20232730/Ocak 1%8 tanhinde Askeri araçlar halkı taşıyacak Vasıta sıkıntısının başgostermesmı gozonune alan 1 Ordu Komutanlığı bırlikle'e bır genelge göndererek askeri personel tasıt araçlarının, ıstıkâmetlerı üzerinde yolda bekleyen sıvıl halkı da tasımalarına ızuı venldığıni bildırmıştır 494 Muhsin Karauçak'ın 1Ü1J968 tanhjndeki vefaü dolayısiyle kederli ailesine başsağlığı dılerız. BASIN İLÂN KtTEUMÜ GENEL MÜDÜRLÜĞU (Basın: 10377/484) Şırketlerce buro olarak kullanılabılır, satış mağazalan ve ımalâthaneye elvenşh, Sultanhamamda, pıyasanm en merkezi yerinde, her turlu konforu haız, kâloriferlı; asansorlu; telefonlu, lâvdbolu 7 odalı; geniş koridorlu mustakil kat devren kiralıktır. Muracaat: Tel: 48 48 71. Reklâmcılık: LUCİA DI LAMMERMOOR (Opera 4 Perde) 25 Ocak ve 1 Şubat 1968 tanhlennde ACI BİR KAYIP Anî olumu ıle topluluğumuzu sonsuz acı ıçuıde bırakan iyı insar; değerlı arkadaşımız Yurt dışında ECMEL TUNÇ'un 13/1/1968 gunü vefatı dolayısiyle kederlı ai'esıne başsağhğı dıPETKİM PETROKIMTA A.Ş. ARKADAŞLARI (Basın: 206/491) KIRALIK MAGAZA E. KALMAN ' ÇARDAŞ FÜRSTİN (Operet 3 Perde) 1 SALI temsıllen saat 18 00 (1> 50 TENZİLÂTLI^ dır 2 Temsıllere aıt bıletler her PAZARTESI (15 gunluk) olarak satışa çıkarüır. (Baaın: 10396/4AJ; LONDRA Ingıltere'yı. ozeliıkle Iskoçya'jı kasıp kavuran ve saatte 178 kilometre hızla esen kasırga, Glasgow'u bırbırıne katmış, çeşıtlı kazalarda en az 16 kışı olrauştur Şiddetli fırtmadan, damlar uçmuş, bacalar de\Tilmiş ve ağaçlar yerınden sokulmuştur. Devrılen dev vınçler gemı tezgâhlarında buyuk zarara yol açmı?mıstır Glasgow ve banlıyolerınde elektrık kesıhnış, hastaneler gelen yaralıları tedavı edebılmek içın yedek jeneîtorlerını çalıştırmışlardır (Dıs Haberler Senisi) (Ba«Unıfı 1. sahifede) baren kısmen olsun ısmacağını haber vermesi üzenne bu karardao vazgeçılmijür tstanbul Milli Eğitim Mudürü Kâ mıl Gunel bu konuda yaptığı bir açıklamada, şımdıhk okuiların tâ tıl edilmesinı gerektırecek bır durum olmadığmı soylemıştır. Okullor ACI BİR KAYIP Dünyaca tanmmış bır Alman firmasmın Turkıye Mumessıllığı, takriben 35 yaşma kadar Necep gölüne kar yağdı 0 Akdemz \e Arap jarımadasmda şıddetlı kasırga ve kum fırtmaları meydana gelmıştır Şıddetlı rüzgarlardan sonra Israil, Lubnan, t'rdün'de tıpi şeklınde kar >agmıştn Bılha«sa lsraıl de Necep golunun en büyuk aebri •#•••••< Balıkesir ve Görele'de (Gıresun) sel, Edirne, Kars, Adapazarı, EsIdsehir, Dfizce (Bolu) ve Demircı' d3 (Manısa) şıddetli soğuklar yuzunden ılk ve orta dereceli okul lar, bır hafta tatfi edümıçtir. Adı geçen verlerdeki okullar 23 Ocak'ta ıkincı kanaat dönemlne baslayacaktır. Bazı şehirlerde okullar tatil edildi Şırketımız Muhasebe Servisi elemanlarından, değerh arkadaşımız, ECMEL TUNÇ'un 13/1/1968 tarihindeki anl vefatı dolayısiyle kederli ailesine başsnğlığı dilenz. PETKİM PETBOKİMYA A. Ş YAE1MCA İZMn (Basın: 207/492 TECRÜBEÜ TİCARİ ELEMAN ARIYOR Şartlar: Sttış konuları, dış ticaret sahas' ve umumî ticarf mevzulara vâkıf olmak, yabancı dıl (Tercıhan Almanca) bılmek. Münhasıran ehliyetli elemanîann, tercıhan yabancı dilde yazılmış tercümei halleri, bir adet vesikalık fotoğraflan ve bonservıs suretleri ile bırlıkte, «TECRÜBETJ» rumuzıle P K 555 KarakoyIstanbuVa miıracaatları rıca olunur Yıldız: 20/489
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog