Bugünden 1930'a 5,431,332 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAHİFE ALTI C'UMHUKÎVKT İG Ocak 1968 inkura'da sanat olayları Jnlüyönetici Walter Susskind Daniyal ERİÇ nkaralı müzikseverler Konser Salonunda Cumhurbaşkanlığı Orkestrasının bır seri konserini izledıler; bu konserlere genç kusağın en seçme sanatçıları solist olarak katıldı, orkestrayı da çağımızın ençok isim yapmış şeflerinden birisi, konuk olarak yönetti... Çekoslovak asıllı olan Susskind 1938 yılında vatanından ayrılarak İngiltereye yerleşmlş ve İngiliz uyruğuna girmiştlr. Bu Ulkede birçok önemli orkestraları ve opera topluluklarını yöneten sanatçı, 1952 de Avustralyaya ve 1956 da Kanadaya giderek 1965 e kadar çeşitli orkestralan yönetmis ve yeni toplulukların kurulmasında önderlik etmlştir. Eylül 1968 den başlayarak Amerikanın önemli topluluklarından St. Louis Senioni Orkestrasını yönetmek Uzere ilk olarak üç yıllık bir kontrat imzalamış bulunan sanatçı hâlen Londrada eşi ve oğluyla birlikte yaşamaktadır. Bir provadan sonra kendisiyle görüştüğüm ünlü şef, Orkestramız hakkındaki görüş ve düşüncelerini sorduğumda şöyls konuştu: «Yeryüzündeki birinci sıra orkestralardan gayrısmın daima birtakım zayıf yönleri vardır. Bnna göre Cumhurbaşkanbğı Orkestrasındaki özellikler Avrupamn büyük kentlerindeki orkestralardan farksızdır, yani birtakım üstünlüklere karşılık ban kuvvetll olmavan yanlar sayilabilir. Örneğin; yayh çalgıların, özellikle birinci kemanlartn arasmda Avrupanın ancak birinci sıradan topluluklannda rastlanan üyeler bulunmakla birlikte iifleme çalgılann duniML ayni değildir. Tahta iifleme çalgılar genellikle iyi çalmakla beraber madensel iifleme çaljrılar için aynlni söylemek mümkün değildir. Özellikle entonasyon hatalan daha çoktur, bununla birlikte bu grupun aralannda birinci kornocu Erol Gömürgen gibi başanlı sanatçüar da vardır.» TUR1ZM Haluk DURUKAL fTTI CumhuriYet 16 Ocak 1929 tarihli Cumhuriyet'ten Modern cihazlarla donatılmıs yeni su şehirleri ilgi görüyor Romatizmalı hastalar için su cimnastiği çok büyük önem tasımaktadır. A YeşilDünya: «Bad Orb» Afgan kıralı tahtmdan cekildi Dün gece Paris radyosu şu haberi verdi: (Algan Kıralı Amanullah Hazretleri tahtını biraderi Inayetullah Han'a terk etrr.iştir.) Londradan da bildirildiğine gö re, c Afgan Kıralı vatanperverane bir maksatla ve kendi arzusu ile istifa ederek tahtını kardeşine bı rakmıştır.» Bir başka kaynaktan da Amanullah hanm tayyare ile Kâbılden aynlarak Kandihara gittiği bıldirilmektedir. Hakikaten son zamanlarda kıralın kendi memleketinde yapmak istediği yenilik hareketlerine karşı bazı ayaklanmalar olmuş ve kıral bunlara karşı şiddetle mukabelede bulunmuştu. Bu bakımdan bu haberler sıyasi çevrelerde o kadar yadırganmamıştır. elbette ki, tesirini gösterecektir. Eczacılann ispirto ile yaptıklan çok ilâç vardır. Bunlardan bir kısmı halka hazırladıkJan ilâçlarda kullanılan ispirtolardır, bir kısmı ise doğrudan doğruya tentürdıyot gibi tamamen ispirtolu ilâçlardır. Bu yüzden ilâg fıj'atlannın yüzde seksen yükselmesi beklenmektedir.» Profesorler arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi profesörlerinin doktorluk: dışmda, mebusluk ve tüccarlık gibi işler görmelerinin doğru clamayacağı hakkında son günlerd» yapılan bazı tenkitler üzerine bu gün fakültede profesörler arasmda bir toplantı yapılacağı ve bu yüzden bir profesörün tstifaya dâvet edileceği haber alınmışnr. Vichy, Karlsbad, Bad Ischl, Baden • Baden. Kissingen, Wiesbaden ". gibi senelerdenberi Avrupanın belli • J başlı su tedavi merkezleri olarak \ ,' tanınan bu yerlere ilgi azalmakta dır. Bunun bir sebebi de; moda ; hastalıklara uygun yeni cihazlarla ; donatılmış, modern binalarla suslenen yeni su şehrı ısımlerinin duyulmaya başlamasıdır. Bu yazımıza konu yaphğımız «Bad Orb» ışte bunlardan biridir. Bütun kalp hastalıkları, damar „ , . . , , . .. , , . . sertlikleri, kan ve deveran sıstemı bozuklukları, karaModaS hastaljklar. »ygun yenı cıhuUrla donatümıs uıtulmaktadır r o m a t i z m a tedavlleri l ç ı n c o k y «nl, " ^ ^ bu>ıık Ugi gormekted,r Yukanda | , m ' ^ FrankîuTt 40 km uzaktaki Bad 40 km. uzaktaki Bad şehrüle B.d O,b. da buhar tedav.si uyguUnan bu hasU ^ ^ dünyadır. Main neiıgonııuyor. bulunan kara ve demiryolları «Bad Orb» daki içmeler, kalp şebekesı ile cıvardakı şehırlere hastalıkları, damar sertlikleri, bağlı olan Bad Orb için çeşıî'ı kan ve deveran sistemi bozuklukmüellifler «Yeşil bir dünya» .slan, karaciğer ve romatuma temıni kullanırlar. Bakımlı orman davileri için çok tutulmaktadır. ve çiçeklerle do!u bahçeleriyle, konser salonları, küçük partce taşlı dar sokaklan ve 18. asır Alnıan mimarisinin tiyatro dekot. H. Başhan (Alaçam Kaymakamı): Alaçam hakkındaki görüşrunu andıran sivri damlı şirm lerinizde beraberım. «Yaz Turızmi» yazılarına başladığımızda tahta evleriyle Bad Orb! . Bu Kan, Erman ve Güneş arzunuz yerıne getirilecektir. tabü dekoru; insan eli, kafası va Ö. Senses (Talimhane İstanbuH: îngilteredeki Yüksek Otelnıhayet buraya gelen turistlerın Ünlü şef İlk konserinde Suna Kan'ın solist olarak katıldıgl cilik Okulunun yeni fiyatlarını Ingiliz Konsoîoslugundan ö£parası gün geçtikçe daha da süs• 1968 yılının turizmde dah» Lalo'nun îspanyol Senfonisini, Smetana'nın «Vltava» adlı senforenebilirsiniz. lemektedir. verimli olmasını sağlamak atnacı nik şürini ve Çaykovski'nin beşinci senfonisini yönetti. Program S. Ağırbaş (Yenişehir Ankara): Almanyadakl ahbabmıza 1968 ile Turizm Tanıtma Bakanlığı ge> aynen ertesi günkü Üniversite Konserinde tekrarlandı. Genelotel fıyatlarını bildirmek için Turizm Bakanlığı rehberının çıniş ölçüde rasyonel tedbirler allikle söylenebilecek olan bu ük konserlerın her yönden daha 7 bin yatak kışını bekliyeceksiniz. maktadır. Bundan böyle yurda olumlu geçtiğidir; orkestranın çalışmalan, parçaların uygunluN. Eratam (Malatyal: Yaz gezınız ıçm erken karar vermeyıniz, ciriş ve çıkış kapılannda çimdiDiğer taraftan, içlerinde orğu, solistin olağanüstü duygulu, temiz ve sıcak çalışı, daima anıhenüz şırketlerın tur program'an ilân eddmedı. yp kadar tatbik edilmekte olan kestralarm çaldığı, sinemaları lacak müzik olaylanndan birisini yaşatmayı sağladı. F. Fatoş (îzmır): Almanyanın en pahalı şehrı Frankfurttur. Günbir takım lüzumsuz formaliteler bulunan modern otellerle tertetkinci grup konserde ük olarak piyanist Verda Erman'ın de 40 mark hesaplarsanız rahat gezebıhrsınız. Munıh için de kaldırılacak, şehirlerarası karayol mız pansiyonlarda yedı bıne vakatıldığı Grieg konçertosu, Prokofiev'in Romeo ve Jüliyet balelarında trafik emniyetinin sağ30 35 mark hesaplaymız. Bu flyatlara iyıce otellerde kalabikuı turist yatağı vardır. Bad Oro' sinden üç bölüm ile Dvorak'ın «Yeni Dünyadan» adlı senfonısi lanması için Ugililerin dikkatleri lirsıniz. da mevcut 500 yataklı tam teşekseslendirildi. Ermaı. beşeri, yaşayan ve âdeta konuşan bir icra küllu otel hastahanelerdeki şöh.. •çektleeektir. • çıkardı. Tumuşak tuşesi en güçlU pasajlarda bile kulağı tırmalaretli profesorler, masaj, cirnnas• Japonyanuı Osaka şehrinde, mıyor. ötekı parçalara gelince, tam oturmamış, aynntılan ıv1 tik uzmanları, bir saat kadar has1970 de açılacak olan Dünya Puaseürtümemiş olan Prokofiev'den sonra Cumhurbaşkanlığı Orsas ve dakıktirler. Deniz sevıyerı çalışmaları hızlanmıştır. Japon kestrasmm daima çıkarabileceği mükemmelllkte btr Dvorak dinsinden 170540 metre yüksekte buya bu fuar için 210 milyon dolar ledik. Cumartesi günkü Üniversite Konserinde Ruşen Guneş'in lunan Bad Orb aynı zamanda harcayacaktır. «Expo 70» merkez solist olarak katıldığı, Bartok'un viyola konçertosu yeni bir besçok sâkin ve ılıman iklime de bınasının tavanı 350x150 metra tenin repertuvara girmesi ve Türkıyede ilk kez seslendirilişinin sahiptir. büyüklükte ve 10 rnetre kalınlığınyarunda önemli bir olay teşkil etmedi. Genel olarak söylenebileda şeffal bir madde İle yapılacak cek olan Susskind'in standard icralar çıkaran, iyi bir eğltmen Sularında bol miktarda sodkadar sürecek Montreal turnesin"rançoise Hardy «yeni yıla çok tır. Bu fuarm Japonyaya sağhyaözelliğini taşıyan, eşlik etmede daha mahir, yorumlan ve kavrayum klorur, karbon dıoksıtle 'iyi başladım» diyor. Denız üzecagı turist dövizinin tutan 300 yısı yerinde bir orkestra şefi olduğudur. den, daha sonra da üç hafta için karışık sodyum kalsium klorur rine bir şarkı düzenledim, familyon dolar hesaplanmaktadır. bulunmaktadır. Bu maddelerle plâklarının Beatles'lerden daha çok kat dort aydır yayınlamadım. • liuslararası Sivil Havacılık karışmış çamurları da banyo basatıldığı Güney Afrikaya gidecek. TeşkUâtı (İJ\.T.A.) nın 1968 devİlk şarkısı «bütun erkekler ve kımından tedavi hassası taşır. Yıldız turne dönüşü. JeanMarie resi Başkanlığına Lufthansa M kızlar.la beş yıl evvel şohrete ulaAvrıca ıcmelen vardır, ıçmeler Perier'nin yonettıği «Peruka» adlı man Havayollan Yönetim Kuruşan yıldız şoyle anlatıyor: «Ünlü karacığer ve dolaşım sıstemıne lu üyesi Prof. Gerhard Hoeltje se olmaya alıştım; bu hal sürdüğü yararlıdır. Bu sular özel âletfılimde başrolü oynayacak. çilmiştir. muddetçe fevkalâde bir şey. Fakat lerl e buhar danyoları halıne gekendimi ince bir ip ustünde yürütırüerek çeşitli hastalıklarda • Bu yılın ortalarmda SAS Derneğimizce 100000 (yüz bîn) metre çadır bezi satın almayen bir cambaz gibi görüyorum, kımyevi ılâçlardan daha faydaUIÎKTUK (İskandınav Havayollan) tarafm caktır. Şartnameleri Kızılay İstanbul Mudürlüğünden, AnkaDengemi kaybetmek korkusuyla lı sonuçlar vermektedir. dan servise gırecek 200 yolcu ne aşağıya ne de yukanya bakıyora'da Genel Merkezden temin edilebilir. Kapalı zarf teklifleri en taşıyan DC863 uçaklarına her rum.» türlü kötü hava şartları altında geç 25.1.1968 günü saat U. e kadar Kızılay İstanbul MüdürGece hayatı Dtrt, Saç ve Zübrevi otomatik iniş sağlıyacak cihazlar «Zevkle kullandığım bir Rolls lüğüne tevdi edilmiş olması lâzımdır Postada vâki gecikmeler Hastalıkları MitlPha^sısı konmuştur. Bu günlük hayattır, gece olun Royce arabam ve her şeyden çok nazan dikkate alınmaz. Tel: 27 34 51 Istıklâl Cari Parmakkapı ca; buyuk Otellerın salonlannsevdiğim Korsika'da bir villam var. 0 Bundan 20 sene ö'nce KONTİKİ Cumhuriyet 474 No 59 Tel : 44 10 73 da lüks bir transatlantığın deko isimli sal ile Güney Pasifikte 5000 Françoise Hardy halen 7 şubata ru behrmeye başlar!.. Fraklı, millik ve 101 gün ve gece devam unıformalı, eldivenlı garsonlar, eden mecera hâlâ ilgi çekmektedir. gumüş yemek takımlan, smoNorveçin Oslo şehrinde öıel bir kınlı erkekler. mücevherat takmiizede 1967 esnasında turistlere mış kaduılar valslerle herkesı sallarını gezdiren şöhretli 5 denizci mazıye doğru çosturarak ıten rekor seviyede ziyaretçi turist sağorkestralar!.. Konser salonların lamışlardır. 1967 nin 8 ayı zarfında da «Georges Bizet» den veya «EKontiki'yi görmeye Norveç'e 270.000 mil H'aldtevfel» yahut «Johnn turist gitmistir. Strauss» un seçmelerinden dernöbetçi • Isveç'in rauhtelif şehirlerinde lenen konserler ve smokinli din eczaneler turistlerin köpekleri için özel apleyicileri.. testhaneler açılmıştır. Şehirleri te miz tutmak gayesile açılan bu aptesthaneler geceleri ışıklandınhnak Erken teşhis ARENA TİYATROSU: (49 84 19) KANL1 NIGÂK ta, ayrıca köpekler için oyun ve din (22 3« 83) Buyuk CeUâtlar (Y.Güney) BAKIRKOY: Merkez. Aytaç. T e Her gece 21.15 Çr;.. C.tesi, P t 18.00 de. Bad Orb sadece bir tedavi lenme kısımları da bulunmaktadır. BULVAR. (21 33 78) Son Gece (F.Girik) Deustu. AZAÜ HYA1ROSU (22 t£l 48) Gönlll OucO • G«merkezı değildir; aynı zamanda 9 Uçak yolcularuıın seyahat soBESIKTAS: Taslık. Yeni Sifa (Or t GÜNEŞ: (21 61 40) 1 003 İstanbul Bağdat, 2 zanfeı Özcan toplulugu I A Y R I L M A K S A MAKhastahklarm erken teşhisı ıçın takov). Parlak. Levent. nunda varış yerlerine daha zinde Vedi Teksasın Belâlısı. SADlNt C « C.tesi P ı 16.1S u P.tesl bariç tteı de önemli bir yerdir. Avrupalı BEYOĞLU: Günes. Tansan. GOninmelerini sağlamak amacı ile uçak GUNDEŞ (27 71 86) Gfrcllk Dunvası gece 21.15 seh çok daha başka şekilde duşülarda sıcak havlu dağıtılarak yolİPEK: (22 25 13) Son Oyun (D.Dayı BAKIRKÖY rİYATKOSU; »KAD1NLN rENOİ» PaEMİTJÖNÜ Anadolu Mehmet Ce 3 nur; hiç bır sağlık şikâyeti olcu lara kompres yapılmaktadır. Yük KULUP (22 72 77) Marko Paşa zartesı bariç. heı gec« Z1.1S Pa2aı 15.00 cKARAmal. Hasan Nafiz. GedikDasa Saelık "j madan bu gibi merkezlere ve M\R?ÎARA (22 T& 60' Fırtına AJan sek uçuşlardan sonra kanın devera GÖZ • HACİVAT. Çrs. Cumartesi 15.00 te Birlik. ' bilhassa 40 yaşından sonra her MELEK (Eyüp> (21 58 76) 1 Marko Pasa ( S A l ı nına hizmet eden bu sistemi şimdi 8ÜYUK riYATRO I Nejal UygıI (21 (1 «> ıAYEYÜP Sukran. Deter (Saemalcı 4 sene birkaç günlüğüne munta çıkı. 2 Kırallara Karşı bellibaşlı uçak şirketleri tatbik etYAH HAMZA» Carj. Prs, Cuma. C.tesi. P ı 2130 lar). Yeni (Rami). Silâhtar. | zaman uğrayıp umumi bir kot meye başlamışlardır. NtLGÜN (21 1! 601 Marko Pasa Çrs. C.tesi P* 15 00 fAliO ORASI TIMARHA FATİH: Carsamba. Ulumnar, Di /< rolcian geçmeyi itıyad edinmişEENK (21 15 25ı Profesyunelter (C Cardınale) NE Ml?» Çrs C.tesi. Pz. 18.00 P.tes) 2130 da van. İtımat. Valıde İmrahor Isık. *>. • Italyan demiryollarında beheSAJFAK (22 25 13) Profes\one!ler IB Lancester) tır DORMEN HYATROSU ıBfl ifB^ltÖl» P tesı b»Fazilet | ri 65 yolcu taşıyan 10 vagondan ku TÎN.\2TEPE 171 65 18> ^sı Kabadayı (PNewman) nc het gece II 15 Cr» I» 00 C tesl vı ıs oc de GAZİOSMANPASA: Emler. Sifa '*. rulu ve saatte 180230 kilometre sür Bu aynı zamanda onun için YENİ: (Bakırköy) (71 63 26) 1 Yağmur Çlselerken (Kucukkov). tğ FATİH TİYATROSU(22 01 71) cYARISI». Her at yapan çeşitli ekspresler seferlebir dinlenme fırsatıdır; ilerde2 Marko Paşa KADIKÖY: İndere. NurİDek, Ttenl M gun 2100, Pazar 15.30 da. re konmuştur. Moda. Guner. Kazasker Onar. \% GEN • AH rlYATROSU 149 Sl 09) «POLılSliER» ki senelerinı daha az şikâyetler KARAKÖY Bulent. '% P tesl Oartç net eec« « J S & tesl. P*. 15.0T de le geçistirme hazırlığıdır. Bu KASIMPASA: Azim. Hasköy. ^ FATİH TİYATROSD: (G. Sürurl, E. Cezzar) tSOYabancı gözüyle bakımdan burada zevk için de SARIYER: Buvükdere Tülin Ru ^ KAK KIZJ IRMA» Pazartesl harlç. neı gun 21 15 AS: (47 63 151 Protesyoneller (B Lancester) melihısarı. ^ İSTANBUL TİYATROSU ELHAMRA (44 22 36) bol para harcanır. dükkânlar iyi ATLAS: (44 08 35) Profesyoneüer (C.Cardinale) SİSLI: Tesvikiye. Zambak. Sahfn. ıi «KARIM ve SEVGİLIM» Pazartesl harıç, heı gun Türkiye mal satarlar ve pahalı bir haDÜNYA: (49 93 61) Dusrr.sn Arkadaçlar Yeni (Mecidiveköv) Ersan (Gülte ' ? 21 15, Çarşamba, Cunıartesl, Pazar 15 00 de ALTI EMEK: (44 84 39ı Mutlulıık De). Yeni İtimat. yj yat yaşanır. Bu tedavi merkeOYUNLAR1: «SERMET OĞLU İLYAS. Her gun EHKOC: (47 07 32» 1 Kupa A«i. 2 Asker Anası ÜSKÜDAR: İmrahor. Onsal. Bev A, 18 15. Pazartesi 21.15 te. zinde sadece Otel ve yemek mas lerbevı. F İ T A Ş : (49 01 66ı Asl Kabadavı KABARH OEVEKUSU rtYATROSU: 144 40 40) rafını günde asgarl 10 dolar heZEYTİNBURNU: İstasvon. KENT (SİŞİİI ' * 7 7 7 6 2 ' Son Oyıın ( D D a y ) «VATAN KURTARAN ŞABAN» HeJ gec» II de saplamak lâzımdır. Doktor, kont KEEVAN (48 04 23' Marko Pr;a K^RACA TİYATRO (44 54 02) «SENATÖR68» KONAK: (48 26 06ı Hong Kong'lu Kontes) rol, kür gibi masraflarla haftaPpzartesı hariç her gece 21.30, Pazar 18 00 de. IıÂLE (44 35 5) Marko Pasa KENT OYUNCULARJ (44 36 631 tKÜCtİK DEVda 100125 dolar normaldır. Fagerekli LKVENT (63 55 39ı Sm sun ıMDarcl uER» Pazartesl Perşembe Cuma, Cumartesj 18 00 kat şöyle düşünmek lâzıdır; datelefonlar LÜKS (44 03 80ı Marko Paşa (Ç Ilhan) Sah 18 00 Pazartesl 21.15 te tMtKADONUN ÇÖPBatı Almanya"da yayuılanmakSARAY: (*4 16 58) Kumarbaz Denizciler ha fazla para kazanabilmek için LiERİ» Pazaı Salı 18.00 Pazartesl 21.15 te fiq SİTE: (Sişli) 141 47ı Rıngo Kibar Serseri ta olan «Leine und Dister ZeiKfiÇÜK SAMNB (48 5« 52ı MOcap Ofluoğlu riyattlkyardıro Haslarıanen 49 30 00 sıhhatli olmak, çalışabilme seneV ŞAN (48 67 92 Marko Pasa tung» lslmli gazetede çıkan «Mar tu. «PEPSİ» Het gOn 21.13 de. Carsamba. CıunarCerrahpaşa Hastahanesl 21 60 31 lerini uzatmayı başarmak da YENİ AR: (49 64 72) 003 İstanbul Bağdat mara etrafında servahat» başlıkJı test Pazat 17.00 < e J Guraba Hastahanesl 21 60 00 normâl bir akıl felsefesidir, heYENİ MELEK: (44 42 69) Son Oyun( (R.Harrisı Hasekl Hastanesl 21 24 80 21 42 91 makale; umumiyetle yabancı baKÜCÖK riYArRL) c/v ge 12) C O E U O O L O » p.teaa Nümune Hastahanesl le 50 den sonraki geneler için> 38 59 00 tıarie neı «ece 21.13 te Cr» C.teaL Px 17.00 Ot smda tebessüm konusu olan trakadtköv Kudu2 Hastahanesi 22 90 32 ORALOĞLD TİYATROSD: (49 49 55» «ANNA fik derdimize değinmektedir. YaZeynep Kamll 38 30 50 F R A N K ' I D HATTRA OETTERİı P.tes) oarlç herzar bu makalesinde, Türkiyede Sıhiıi tmdat: Beyoglu gun 18.00 Cr». 15.00 «KADrNLAU lIH DERSE> 44 49 9? ATLANTIK: (55 43 70) Şafak Sokerken trafik lâmbalarının ve sistemüıin SUADfYE İstanbu) P? 15 00. Cr» 18 00 P t Sah Cre 21M 21 İS 93 BELEDİYE: (53 33 14) İstanbulda Oleceksln mevcut olmadığını, pnlislerin ga Üskudar TEPEBASI TİYATROSU: (44 79 38) cKRALLAR DA 36 İS 38 CEP. (36 Ol 82) Çelık Bılek Drvlere Kar?ı f rip hareketlerle trafiği ancak idatstanbuJ ÖLÜR» Pazar, Pazartesi. Çarşamba, Cuma 21.00, 21 U 22 Yangın ÇELİKTAŞ: (Ma]tepe) (53 35 07) Karaoğlan Yejll re etmeye çabaladıklannı belirtBeyoglu Pazar 15 30 da 44 «0 44 Ejder mektedir. Yazar daha sonra, vaK.adıkö9 38 08 73 ULV1 UKAZ ITYAVHOSU l A t n n i KOdl* OperaEFES (36 35 841 Macers Pejlnde SİNEMASI SUNAR sıta sürücülerinln hlçbir kaldeye Öskudar 38 09 45 da (21 57 22) «YALOVA KAYMAKAMI» Salı, FEZA: (36 35 84) Son Gece (K.Tibetı Senenin en güzel komedisi ve hlçbir zaman riayete Ihtlyaç rürfc Havs YoUarı 8Uet Satısı Çarşamba hartç, heı gun 18.15. 21.15 te tHABAKADIKÖY (36 49 24) Her Şey A?k İçin duymadıklannı söylemektedir. 16 Ocak Salı (44 47 00) Danışma (44 03 96) BAM S1NTFI» Salı, Çarşamba. 18.15 ve 21.15 te. KENT (36 96 12) Karanhğın İçinden Hava Alanı (73 83 40) Makale sahibi; tstanbul gibi TürKEKLİK» Pazartesi hariç. her gün 21.15. Çarsam19,3U ve 22 de LÂLE: (36 51 86) Marko Pasa Oevlet Demlryollsn Haydarpss» ba. Cumartesi 15.00 de. kiyenin en büyük şehrinde musOPERA: (36 08 21) Marko Paşa ALO ORASI ™ (M TS1 Kirked (37 00 50) D e luklardan sadece vanm eün su TIMARHANE Mİ7 Tarihte gelip geçmiş en bliyük şeflerden Georg Szell'den orkestra yöneticiliği öğTenen Susskind'e, beğendiği toplulukların hangileri olduğunu sorduğumda «Berün filarmonik ve İngilter»deki Philharmonia orkesrralarıyla Amerikada sırasıyla Clevaland, Filadelfiya, New York Senfoni, Boston Senfoni, Chicago Senfoni orkestralarının standard olarak birinci sıradaki topluluklar» olduğunu belirtti, Birlikte çaldığı genç kuşaktan TUrk solıstlerinden Suna Kan'ın çok olgun ve müzikal bir sanatçı olduğunu, Verda Erman'ın da olumlu icralar çıkaran, artık başansını kabul ettirecek kerteye ulaşmış bir piyanist olduğunu, Ruşen Guneş'in de yetişmekte olan Istidatlı bir viyolacı olarak degerlendlrilmesl gerektiğini söyledL Öteki Türk sanatçılarmdan hele bestecilerimizden hemen hiç kimseyi ve bestelerimizi tanımadığını üzülerek ekledl... Müzikte yeni akımlar konusunu açtım; onikl ton müziği ve elektronik müzik gibi alanlana geleceği hakkında neler düşunduğünü sordum... Çağdaş bestecüerden Stravinsky, Schonberg ve Alban Berg'i beğendiğini, Hindemith'in bir bölüm yapıtlarmın sanat değeri taşıdığını, ama çoğunun «akademik» önemden başka bakımlardan üzerinde durulmayacak besteler olduğunu soyledi. Elektronik müziğin geleceği olmayan, temelli bir sanat olmayan, dinleyicüerin tutmadığı, topluma hitap etmeyen bir teknıkten ibaret bulunduğunu belirtti. Beğendiği topluluklar feolu • Pariste çıkan gazetelerden biri tanınmış bir Fransız doktorunun seyelânı deme (knn kayMüskirat Inhisar tdaresinin is bı) karşı bir serum keşfettiğinl pirto fiyatlarına yaptığı zammın yazmaktadır. ılâç fıyatları uzennde de tesır • Avrupadakl soğuk dalgasıyapacağı hakkmdaki soylentılere nın de\»am etmekte olduğu, ttaldair bir muhabirimiz Eczacılar yada derecenin sıfınn altında 28 Cemiyeti idara heyetinden bir za dereceye kadar düştüğü bildirilta giderek şu bilgiyi almıştır: mektedir. • Yugoslavyada bazı kanunlar cMuskirat tnhlsar tdaresinin lspirtoyu 300 kurusa çıkarması is değiştirilmekte ve yeni kanunlar pirto ile yapılan ilâçlar üzerinde neşredilmektedir. İlâç fiyatlan yükseliyor Kısa haberler: SORULARCEVAPLAR TURİZM DÜNYASINDAN HABERLER Hippie'ler ve mücevherler Françoise İHardy yeni yıla çok iyi başladı TÜRKİYE KIZÎLAY DERNEG! İSTANBUL MÜDÜRLİİSÜNDEN: T. 7iya Kırhakan İstanbu» sinemaiar tıyatrolar Saçlarda, parmaklarda; boyiırda ve hatta vücudün muhtelif yerlerinde ta^mubilen bol bol mücevher, hakikî veya taklit olmalarının hiç önemi yok. Bu mo.danın ilhamını da özellikle milli Türk kıyafetlerinden aldüar. Paris*in ünlü majrazaları Ourmadan bu mücevberleri saüyor. eatniklerden sonra OJTIIIU B layan hippie'ler birkamuıniicevberilsilendirmeye ba^tur modası yarattıiar. / L A JS İstanbul Kandilli Rasathanesı Mudürlüğünden 1 Kandilli Rasathanesı Danjon Astrolabı bınası ınşaatı işı 2490 sayılı kanun hükümlerine gore açık eksıltme usulü ile eksıltmeye koriulmuştur 2 İşin keşif bedelı 29.000. liradır. 3 Eksiltme Vaniköy'ünde Kandilli Rasathanesı Müdürlüğü binasında toplanan thale Komısyonunda 26.0cak/1967 cuma günu saat 14.00 de yapılacaktır 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakı Kandilli Rasathanesı Müdürlüğünde görulebilir 5 Eksıltmeye gırebilmek ıçın ısteklılerın: A 2175. lıralık geçıcı teminatını herhangi bir mal sandığına yaürarak makbuzunu komısyona ibraz etmesini.B 1967 yılına ait Tıcaret Odası belgesını. C Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri, eksıltmeye çıkarılmış olan iş tutannın yaıısı kadar bir işin kabulünü yaptırmış olduğuna daır iş bıtirme belgesini ibraz suretiyle Vılâyet belge Komısyonundan alacakları yeterlik belgesini Komısyona vermeleri lâzımdır. 6 Yeterlik belgesi alınması için son müracaat 23/Oiak/1968 salı günü mesai saati sonuna kadardır. Telgrafla muracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul edilmez Keyfîyet ilân olunur. (Basın: 28503/471) Marmara etrafında... atlcmtık mnm ARAHSYOR Eskişehir havalisinde bir İtalyan flrmasmın aşağıdaki »nemurlara ihtiyacı vardır: 1 İtalyauca bilen telefoncu 2 İngilizce, Türkçe daktilo bilen.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog