Bugünden 1930'a 5,432,635 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

16 Ocak 1968 CUMHURÎYET SAHİFE BES Sinema bileti karaborsası ile mücadete şiddetleniyor Sinema bileti karaborsacılan ile yapılacak mücadele için dün sabah vilâyette Vali Vefa Poyraz başkanhğında bir toplantı yapılmıştır. Mücadelenin şıddet lendırılmesi konusunda ahnan karardan başka, cezaî müeyyidelerin konulması için de hükü mete teklif yapılarak kanun çıkanlması istenmiştır. Dünkü toplantıya. Emniyet Müdürü Muzaffer Çağlar, ilgıli tube müdürleri ve sinema yone ticıleri katümışlardır. Bılindığı Eibi sinema karaborsacılan ile sımdiye kadar yapılan mücadele sonuç vermemış, belediye kanunlan gereğir.ce yakalanan ka raborsacılara sadece «kaldırım işgalınden» 10 lira para cezası kesilmiştir. Yeni hazırlanacak olan kanun teklifinde, karaborsacılara ve onlara yardım edenlere ağır para ve hapis cezalan konulacağı iUililer tarafından açıklanmıştır. Türkiye'nin en büyuk çocuk orkestrası Nazilli Reccu Bey İlkokulu çocuk orkestrasıılır. Bu orkestrada 50 mandolin. 25 keman ve 10 çitar bulunmaktadır. Orkeftra, popüler eserleri çaldığı gibi, enstrümanlara uygun klâsik miiziği de icra edebilmektedir. Ekip, yakında Ege bölgesinde bir konser turnesine çıkacakttr. (Fotoğraf: Şenol Ünal Naıilli) Verosel ve Vergi Doiresindeki yolsuzlukla iigili yeni ihbarlar yopılıyor Selâhaddin GÜLER îstanbul Defterdarhtı Ver». set ve Intikal Verp Dairetln. deki yolsuzlukla ilglU yeni lhbarlar yapılmaja başlannuş» tır. Üç yıl önce meydan» ç> lurılan ve tahkikatı b a a nedenlerle bitirilemeyen yarım milyon liralık yolsuzluk olayına ait tahkikat tuUnaklan bir i n sonuca bağlamp Savcüıga tikal ettirilememiştir. İki milyon çocuğa BCG aşısı yapıldı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bir haftadanberi yurt çapında devam eden 21. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası dun sona ermistir. Verilen bilgiye göre, 1967 ylhnda 2.334.683 çocuğa BCG verem asısı yapılmıs, 3.024.979 kısı röntgen muayeneainden geçirilmiş ve 53.742 veremli tev bit edilmistir. 19531967 yılları arasında Türkiye B C G Kampanyasında 20.971.617 kisiye BCG aşısı Jfapılmıştır. Aşının 15.741.415 i kriy lerde 5.230.202 ii şehirlerde uygu lanmıştır. Ayrıca 19601967 yılları arasında 12.870.320 kişi röntgenden ge çlrilmiş 322.450 hasta tesbit edilerek tedavi imkânlan saglanmıstır. Orman tarifinin değiştirilmesi için gayretler, Biitçe Komisyonuna kadar getirildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Aydın Milletvekili Kemal öztürk (AP) orman konusunu yeniden ele alarak. kanundaki orman tarifinin değiştirilmesini istemistır. Öztürk, Bütçe ve Plân Karma Komisyonunda yaptığı konusmada dzetle şunları söylemıstır : «Anavasa bir orman tarifi yapmanıstır. Orman mefhumundan bahjedilmif, tariften kaçınılmıstır. Orman Ksnonunun 2. m»ddesindeki orman tarifi ilmi ve teknik «saslara arazl icaplarına uymayan ve açıklık tasımayan bir tarlftir. Yenl bir orman tarifl vapılabilditf takdirde sayısı 100 binleri aşmış olan itatilâflann, ormanla orman içi koylüsünün dertlerinin hal çaresini bulmuş oluruz.» "Kalite kontrolü olmazsa Ortak Pazar mallarımızı reddedecektir,. İZMİR, (Cumhuriyet BUrosu) Kartsık zeytin yağı olayından sonra kunılması düsünülen bftlge laboratuvarlan ile Ujili (alışmalar son safhaya gelmistir. Ihracatta rol oynayan kalite kontrollerinln şart olduğunu ileri süren ticaret borsası yetkılilerl, bu konuyu kapsayan bir rapor hazırlamışlardır. Raporda, ic. ve dış satışlardaki kalite sontrollerinin zorunlu olduğu İleri fcürülmekte ve özetle şöyle denilmektedir: «Kalite kontrolünün ele alınmasıtun en kötü »onucu, Ortak Pazarın, geUsmlş Avrupa ülkclerinde pazar bulamaması yolunda bellrecektir. Bu dlkeler kontrolden geçmemiş mallarmua almamak İçin direteceklerdir. Maklna yagı klmyevi maddeler kullanıldıjı için tahlillerde degişik sonuçlar alınmakta ve bu >uzden S S = 5 ekonomimiz zarara ugramaktadır. Bunun için bölge lâboratuvarlarının kurulması sarttır. An» Hzlerin hepsi tek yoldan yapıldığı takdirde istenilen hedefe vanlabilir.» Tütünün borsada satılması ısfenıyor IZM1R, (Cumhuriyet Bürosu) Ocak ayının sonunda açüması kesinleşen Ege ekici tütun piyasasının arilesinde, Ti^ret Odası blr muhtıra hazırlarrus ve tütün satıçlannın borsada kota edllmesini istemiştir. Muhtırada tütünün borsa kot*sına alınan ınallara benzedigi öne surulmüş ve ayırımlı nıadde olarak da Tekel maddesi oidugu büdirilmiştir. Tekelin fonksiyonunun, Tarişinkınden farklı olmadığı gerekçesiyle, tütünün de borsa kotasına dahil edilmesl istenmektedir. TÜTüN ÜSTÜNE AÇIK OTURUM MANİSA Sehrimizde yayınlanan «Hür Söz« gazetesinm dUzenlediği, «Tütüncü sömürülüyor mu, sömürülmüyor mn?» adlı açık oturum 20 ocak cumartesi gecesi Şan sınemasmda yapılacaktır. CHP, MP, TÎP sözcülerinin ka tılacağı açık oturuma AP katılmayacaktır. AP ll Başkanı Mustafa Çapra. «Açık oturıımlar rao da oldu. Biz Türkivcnin kalkıntttası için çalışıyortiB. Tiitüıı meselesini 10 dakikada halledemeylz» gerekçesiyle partisinin açık oturuma katılmayacaklannı blldlrmiştir. Açık oturuma Mustafa Ok (C HP), Sami Binicioğ'.u (MP), Sadun Aren (TtP) katılacakiardır. KAÇIRILAN DOSYALAR llk ihbar yapıldığı sırada soruşturmaya el koyan Mallye nıiifettişlerinin sanıklann evlerine yaptıkları baskmlar ve aramalar gırasında yuzlerce muameleli dosya ele geçirilmiîtir. Bu dosyaların dairelerden kaçınlarak evlerde saklandığı v« yolsuzlugun meydana çıkmasının önlendlgi ifade olunmuştur. Mütettişler tarafından ele geçlrilen \e torbalara konularak mühürlenen muameleli dosyalar Üzerinde henuz bir işlem yapılmamış vergiler tesbit edilmemiştir. Bu yüzden de Hazine yüzbinlerce lira zarara girmiştir. Veraset TC VerRİ Dalresindekı yolsuzluk hakkında alınan ihbar mektnplanndan birinin fotokopisi sindeki yolsuzluk olayı için bir iigili şunları soyiemiştir : «Teftiş ve tahkiklerin sona erdlrüdigi tarihten sonra Fezleke önce lntanbul Vailllgınr, oradan îl Yönetim Kuruiuna Ri'iiderilmiş, sanıklannın birinin itlraıı üzerine de Danıştaya yoUanmıştır. Fezleke Danıştaydan tekrar îstanbul Defterdarlığına, Detterdarlık Sicil BürosuiHİan îstanbul Cumhuriyet Savcıuğuıa gönderilmiştir. Kaçakçılık ve soruşturma savcüıklannı dolaşan evrak, tekrar tstanbul Vaiillçlne lade olunmuştur. Mühürlenen islemli dosyalann halen Muhakemat Müdarittgünde durdugu ögrenllmlştir. Ocak Şcvval 16 S a •j V. E. , 7 22 12 23 14 51] 2.17 7.19 ıl sl îl S >• m Kiraladığı kadını zamanında geri getirmeyen bır şoföre işkence yapılmış Kiraladığı kadını zamanında geri getirmeyen genç bir şoför, Bursadan Iftanbula kaçırılmış ve bir tavan arasında dört gün hapsedilerek aç bırakılmış ve işkence yapılmıştır. Tahsin Yazıcıoğlu adındaki şoför , tirmeyen şoförü hapsedip işkenct dayısı Hüseyın Elhdokuzoğlunun yapan Yusuf ve arkadaşlarını polis yaptığı ihbar üzerine polis tarafınher tarafta aramaya başlamıştır. dan kurtarılRuıtır. Bursa sokakDamdan kaçan sanıklann baçka bir taki 53 sayılı eve yapılan baskında evde saklandıkları tahmin edılmek işkence yapan Yusuf Birkan ve artedir. kada^ları çatı katından yandaki apartıman katına gecerek kaçmıjlardır. 1 5 3» 18.42 9 47 12 00 1.27 12.35 tMiıııııııııııııııııııııııııııiııııııııııııi!iııııııııııııııııııııııııiiiıııııııınHi«MuuuıııınıiınnnıııııtıııııııiMnmıi'£ FORMALİTE YÜZÜNDEN Dedikodusu gün geçtikçe artan Veraset ve Intıkal Vergi Dftire Yenicami ve Rüstem Paşa önünde BETON SEMERLER.. Trafık konusu en bilmedığimız lşlerden bırısi. Çünkü motorlu Işara ,taşıma araçlannın önem kazanması, bizde en çok 1 5 ^ yılhk Mr Mkftyedir. Bu karayolu trafigının ne ekonomisıni, ne kurallarını, ne de problemlerini bıliyoruz. Dün merkep yularım bırakanlar bugün kamyon direksiyonunun basına geçıyor. Bu kaos'un sonucu, şehirlerarası yolların insan kanı ile boyanmasına varıyor. Şehir içleri ite, özellikle Istanbul, orta çağ yolları Amerikan arabaları ile tıkalı, halk taşıması genel ve rasyonel araçlar olan otobüs tramvay (evet tramvay) ve metroya değil. on binlerce otomobihn keyfine bırakılmış. anarşik manzaralar alıyor. Trafik için bulunan bu Kolomb yurnurtalarına, şehrin içinde bulunduğu disiplinsiılik, sahipsizlik, nütus patlaması ve trafik polisi sayısının yetersizliji gıbi nedenlerle halkın nasıl olsa yine uymayacağı bir yana, bu betondan semerler şehrin en tarihi v e güzel iki eserinden de hayır bırakmamakta. Hiç bir şehrin san'at mirası ile bbylesine sorumsuzca oynanmaz ve her akla gelen tedbir her yere uygulanmaz. Yeni Cami, bir körfezin sulanna aksetmek üzere yapılmıştır. Yüz yıllar sonra önüne bir köprü getirilince onun da başma pek yakısmıştır. Modern şehircillk, bir tarihi yapının tamirı ile yetinmiyor, onun etki ve atmosferini ssklamak için, çevresi ile beraber düşünüyor. Dünyanın nere»inde böyle bir eserin alnına doğru beton semer atılır? Şehrin kültürel peyzajının bu gibi ihlâllerine, uygar yerlerde önce kamu oyu karşı çıkar. Bizde böyle bir nesne hiç olmadı, olacağa da benzemiyor. Halkın sanat ve tarıhle ilgisi kopunca problemlere de çare olamıyor ve is idarecılerin insafına kalıyor. Eh çöpü kaldırmayan belediyeden estetik beklemek de fazla şey. Hiç bir yararı olmayacak bu satırlan da yazmaktan amacım, kendi manevî soruraluluğuma karşı bir iş yapmış olmak ve belki bir kaç dertli hemşehrinin hayır duasım almak arzusundan ibaret. ADAPAZARI, (llhan I T G I N bildiriyor) Milli MUcadele kahramanlanmızdan Ali Fuat Cebesoy'un Sakarya valiliğince tespit edilen defin yeri, çevre halkı taraiından tasvip edilmemekte, tarihî gerçeklere uygun olarak Paşa'nın savastığı Taşlıtepe'ye gömülmesinin daha doğru olacağı behrtılmektedir. Bölgede, Milli Mücadelenin başlangıç yıllarını bilenler, özet olarak şbyle demektedir: «17 mayıs 1920 günü âsi Anzavur kuvvetlerinin saldırısıyla pusuya düşen Ali Fuat Paşa, clindeki sadece 33 erle Geyve istasyonu civarmdaki köprü üzerinde mevzilendi. öz kendisi de çok eski bir topla Taşlıtepede mevrilenerek bu bir avuç kuvvctle An Senden başka les çlkaran Gün geçmiyor ki gazetelerde zavurkuvvetlerini püskürttii. fecı trafik kazaiarından bahse var mı? Gey\ e istasyonunu (Şiradiki Ali dılmesın. Bu öurumun uzun yıl Vatandaş yolda mı kalsın? Fuat Paşa) tekrar ele (jcçirdi. lar daha devam edeceğmı son Sayısız şoförün zihniyetini akGönül arzu ederdi ki, Ali Fuat 555 Sayılı Kuruluş Kanunu ge • Cebesoy, bir er gibi tek basına gjanlerde yaptığırn bir otobüs settıren bu sözlerde trafik probleyolculuğunda pek yakından gör minin nedenleri apaçık görülüyor. reğince Sağlık Eğitim Enstitüleri = top ateşlediği Taşlıtepeye günıül: düm. Kesan'dan Edırne'ye «E« tki kazanm hukümet konağı yüksek bir okuldur. meliydi.» Ve yine 224 Sayılı saglık hiz • firmasına ait bır otobüsle gi önunden boylece geçtiğimize göderken tamamen dolu olarak re, hareketlerindekı ve sözle metlerlnin sosyalleştirilmesi hak ] hareket ettık. Arabanın muavını rindeki serbestiyi anladıra ve kındaki kanunun 2. maddesinde : ayaktaki 810 yolcuyu 200 m. ka bu tavuk taşır gibi yolcu taşı de «Saghk personelinin tarUi şöy : dar ileriye gönderdı. Oradan manın ne zaman sona ereceğini le yapılmaktadır: sağlık hizmet • başiayan fazla yolcu alma faa acı acı düşündüm. lerinde maaş, Ucret, yevmiye v» • liyeti yol boyu devarn ettı. Bır Her halde birkaç büyük mer mukavele İle istihdam edilen ; ara ayaktaki yolcu sayısı 30'u kez ve civarında sıkı kontrolla ve bu sahada meslekî egltlm ıçö : aştı. (Saymak mumkün değîldi) Türkiye'deki trafik dâvası halol rerek yetişmiş olanlardır. : Önceki gece Gedikpaşa Hattat Eİ kaldıran bir grupu da almı maz. Bu hizmet sahasmda çalışan ve • Sokaktaki Esnaflar ve Fikır kuya kalkan soföre (32 AC 803 Naıml ÎÜCE yüksek eğitim yapmamış olanlar : lüpleri Eminönü Emniyet Âmirnolu otubüsün sürücüsü): Merinos Evleri Dinç Soh; yardımcı sağlık personelidir.» lığine bağlı ekipler taralından : No: 7 BtJRSA Daha alacak mj?ın? Şehir Buna rağmen; son çıkan sos • basılmı^tır. Devamlı şikâvetleiçi otobüslerını geçti! dedim. rin yapıidığı iki kulüpte 1500 liyalleştirme bölgesinde çalışan : Bunun üzerine şofor çözüldü: ra kumar parası, çesitli kumar personelin tazminatlan hakkın : Beğenm'>orsan başka araâletleri ile 8 kisi yakalanmıstır. daki hararnameye bağlı yönetme : baya bınersm!.. Emniyet Müdürü Çağlar'ın yaplık gereğince, Sağlık Eğitim Ens • hŞı son genelgede. her Emniyet Gecenlerde Erkek Teknik Yük titüsü mezunlan da; yüksek ok'il • Âmirinin kendi bolgelerinde busek Ögretmen Okulunda tertiple mezunu saglık rfıemuru, hemşı ] lunan ve kumar oynatılan kunen bir slir yarışmasma gittik. re, ebe • hemşire ismi altmda : lüplerin devamlı kontrol altın5rardımcı sağlık personeli ara : Sağdan soldan, ortadan kenardan, da bulundurulmasını istemesi üsmda zikredilmektedir. • yutarıdan aşaSıdan şiirler okudu zerine yapılan baskmlar olumyanşmacılar. BUtün dikkat ve sa Sağhk Eğitim Enstitüleri me ; lu sonuç vermeğe başlamıştır, zunlarınm da, Sosyal Hizmet Mü | Et ve Bahk Kurumunun gör mimiyetimizle dlnledik biz de. tehassısları ve Sağlık tdaresi Yük : 10 gün içinde yapılan baskm dü|ü rağbet üzerine yeni şubeler Fakat yanşmacılardan bir ta sek Okulu mezunlan gibi SAĞ ; ve kontroller sırasınrfa kumar açacağmı okudmjı. nesinin. Türkiyemizin gerçekleri LIK PERSONELİ sayılmaları için ; ovnatılan ve sabıkalıların yataEt ve Balık Kıırumu yeni şube ni, bütün çıplaklığıyla ortaya döadı geçen yönetmeliğin düzelti • gı haline gelen kulüplerden 8i ler açacağına istıhsali artırarak ken, hiç bir aşırı anlam taşımayan bir ayla üç ay arasında kapatıllerek maddî ve manevi meğdurı : sube ve bayilerinde «vok» satmayı KIZIL IEMAK şiirini okuması o dığı ilgililer tarafından ifrde eyetimizin önlenmesini Sağlık Ba : düsünse daha iyi o'.ur sessiz ve sakinliği bir anda velve kanımızdan rica ediyoruz dilmistir. ; .Et ve Bahk Kurumunun şuhe leye veren kanşıklığm çıkmasma İsmi mahfuz ; ve baviliklerinde ana ?ıda madde sebep oldu. Neden böyle oluyorleri: K'.vma, biftek. kontrafile « du? Yoksa en az lise ve muadill ftır kuşbaşı gibi önemli yıyecek okulları bltlrlp, yurdun gerçek'eler için miliet xuyruk olarak bek rini arüayabilecek o>gunluğa erişler sonunda «kalmadn cevabım miş göziiyle baktığımız münevver aîır eli boş dönerken bahk sosi TüTk gençlerı uasında, Tiirkiye ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) si. beyin, dil, dilli baş gifti lüks gerçeklerinin ortaya dökülmesine, Güven Partisi Genel Yönetim maddelerin imali için denemeler sömürülüşitmUzün nereden kiroKurulu, birincı büyük kongreSağmftlcılarda bir bavul buîunyaptığını iftihar'a yayınlaması hiç ler tarafından yapıldıgının söylennin 1 Mart 1968 Cuma günü top de tatmln edici blr haber değll mesine muhalefet eden gençlerl muştur. Sahibinin Muratpaş* matanmaıına karar vermiştir. hallesi GÜ1 sokak No. 2 de oturan Güven Partisi Genel Merkezin <Ur. mlz ml var?. All Pelit'e müracaat etmesini rtden verilen bilgiye göre parti örkan tlhan AU ÖZKÖK ca ederiz. Tel: 2138 83. tcfkilâtında kongr* haıırlıklan tktisat ÖğTencisi na hıı verilmiıtir. FllllllllilMIIİIIIIIIIIIUMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIllllHlllllllillllUnilUIUIUIIIIIIlllllinillUIIIİIIUÜUIÜllî ~ = E E = E E = E E E E C E E = E •Z DSİ. X. ci Bolge Müdürlügünde ; bulunan biri maaşlı, diğeri yev • miyeli iki daktilo memurlarının . ıs durumtan hakkında. umum : efkâra mısâl olarak. eşıtlik de ; nılen bir hak ortada olroadığı • nı, aşagıda belırttigim su basıt : hakikatlarla ispatlı olarak du : yurmak isterim. : Maaşh Memur: 500 TL. maa \ şından ba?ka hiçbir losyal hak : tan istıfade etmiyor. : Yevmiyeli Memur: Günde 35 ; TL. yevmiye, senede 1 2 TL. kıdem lammı, ve uç senede bir ; 36 TL. arasında değişiyor terü zammı. Bu yazın 6 TL. sendıka zammı, 3 TL. yemek zammı. (be deh). birı yazlık diğeri kışlık kumaş rlbise, günde iki saat me sai V 50 îamh olarak, her çoo cuğu için ayda 25 TL. (çocuk primi), 500 TL. doğum parası, mesken kredisi ve saire haklar gıbi mevcut olup tahakkuk edılmektedır. Ctmil T1LMAN j^^^ö E = Krom Naklettirilecektir Ftibank Genel Müdürliipnden 1. Şark Kromlan lsletmemiz mmtıkası dahllinde 134 000 ton krom cevherl naklettirilecektlr. 2. Bu nskllyata ait şartname Ankara'da Genel Mürfurlüğümüî Naklıye v» Sigorta SJubesındetı, tstanbul'da Bankamıı Îstanbul Alım ve Satım Şubesi Müdürlüğünden. Maden'de Sark Kromları tşletmesı Müdürlüğünden temin ^.T3r. hteklıleon: ,31(1/1Ş5B JJarsapıba *8nü saat l kâSâr teklîf mektuprârîhı Ğenel Mudürlüâumüzde buTun cak şekilde poıtalam«lan veya bu saat* kadar Muhaberat Servisımıze vermiş olmalan lâzımdır 4. Bankamız ıhaleyi kısmen veya tamamen yapıp yaptnımakta ve dıledığıne yapmakta lerbesttır. 5. Poıtadl vakı gecikmeler nazan ıtıbare alınmaz. (Basm: 10363/47.",) İzin bitince Olay geçtigimiz hafta içinde başlamıştır. Yusuf Birkanla tanışan şo för Tahsin, Yusuf'un sevgilisi olan ^>. Y. yi yanma almı; ve üç Bursaya gezmeye diğint görünce yanma sâbıkalılardan Mehmet Kalkavan, Mustafa, Kemal ve Mehmet adındaki arkadaşlarını alarak Bursaya gitmlştlr. Sevgilisini Nil otelinde şoförle ya tarken bulan Yusuf. silâh tehdidl ile bir takaiye bindirmi» ve İstanbu la getirip eve hapjetmiştir. MEMURLAR ARASINDA AYIRSM YURT DIŞEMA GİDEN İŞÇl SAYISJNÜA AZA11A VAR "Cebesoy Taşfıfepe'ye gÖmülmeliydi,, Sen kes SOGUK HAVALARDA Beş kişinin silâhiı ölüm tehdidi karşısmda ne yapacağını şaşıran şo for, çatı arasına kapatılmıştır. Yusuf, sevgilisi S. Y. nin eline bir makas vermiş ve: «Bu adam sözünde durmadı. Döneceği zaman da geri dönmedi. Diğerlerine örnek olması için sBÇİarını dibinden kes» demistir. Kadın önce buna yanaşmamıs, fakat yediği dayaktan sonra üç gün beraber arkadaşlık ettiği şoförün saçlarını kesmiştir. ANKARA, (Cumhuri>et Bürosu) Çahçma Bakanlı*ı 1968 bütçesi için hazırlanan raporrta bellrtildiğlne göre, yurt djşına gönderilen işçi sayısı 1967 yilında daha önceki yülara göre büyük ölçüde azalmıçtır. 1966 yılmda, Ocak Ekim aylan arasında Almanya'ya 31 hin işçi gönderilrnışken bu sayı 1967 yılında 5500'e düşmüştür. Raporda bu azalış, dış ülkelerdekl ekonomik şartlara bağlanmaktadır. Rapora göre, Ekim 1967 itibarlyle yurt dışındald ışçiler 74 müyon dolar göndermişlerdir. Polis anyor Kiraladığı kadını zamanında ge Şehiıleıotası otobüs felflketi Tahliyesinden 5 gün sonra, ırza tecavüzden tekrar hapse girdi NAZtLLÎ 5 gün önce Izmir bölge cezaevinden tahliye olan sabıkah hırsızlardan 16 yasında ki Metin Dural, Pamukören bucağında 8 yaşmda H.O. adlı bir kız çocuğunu kandırarak iğfâl etmiş ve yeniden tutuklanarak ceîaevine konulmuştur. BURDÜR Çavdır bucağı P.T. T. merkezi, bilinmiyen kişüerce soyulmuştur. Meçhul hırsizlar, bl nanın kapısıru kırmak suretiyle içeriye girmişler ve çelik kasayı alarak kaçmışlardır. Hırsizlar, t a sayı tenha bir yerde açmışlar ve içinde bulunan 102 Urayı almışlardır. Sanıklar aranmaktadır. Bir bucagın P.T.T. ibinası soyuldu Kimler sağlık ; nersoneli sayılıyor?; Hasköy Yün Iplik Fabrıkasında çalışan 17 yasındaki tbrahim Çelik, fabrikamn ikinci katından teras katına asansörle yün çıkarırken bası duvarla asansör a* rasına sıkışmıştır. Genç isçinin kaza anmda bası parçalanmıs ve feci sekilde ölmüştür. sıkışarak öldü A8an,8Öre başı Kumar oynatan iki «Kıdüp» daha basıldı V E F A T Merhum Mehmet ve merhume Rahime Karauçak'ın oğulla/ı, merhum Muzaffer Karauçak'ın kardeşi; Hulusi, Tahsin ve Perihan Karauçak'ın sevgili kardeşleri; Canân Karauçak'ın biricik babası; Galatasaray Lisesi mezunlaruıdan MUHSİN KARAUÇAK AG1 ÛERÇEK B. vo Balık Kurumu "üks mal satacağtna! OPON SAĞLIĞINIZIN BEKÇİSİDİR • OPON, grip ve nezle başlangıcında birçok fenalıklan önler • OPON, baş, diş, adale, sinir, lumbago, romatizma ağnlannı teskin eder • OPON, günde 6 tablete kadar alınabilir Yeni Ajans: 0139/4bı( (Tabanca Muhsin) tedavi görmekte olduğu İstanbul Hastanesinde Hakkın rahmeür.e kavuşmuştur. Cenazesi 16/1/1968 günü (Bugün), öğle namazınl mütaakıp Sarıyer Camiinden ebedî istirahatgâhına tevdi edilecektir. M(vlâ rahmet evleve RARAUCAK AİLESİ Cumhuriyet 485 ORTA DOGU TEEC^İK ÜÜİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Meıkezi icin ckgörevli 1) KulakBoğaz ve Burun Mütehassısi, 2) Dış Tabibi. 3) Psikiatri Mütehassısi, 4) Tamgörevü bir hemsire almacaktır. Doktorlarda Aranan Şartlar : a) Askerlik görevini yapmış olmak, b) 45 yaşından fazla olmamak, c) İngilizce bilmck tercifa sebebidir. îsteklilerir. Üniversitemiz Personel Müdürlüğünden alacaklan mürEcaat formlariru doldurarak en geç 25/1/1968 perşembe günü saat 17.00 ye kadar iade etmeîeri ve 29/1/ 1968 pazartesi günü saat 10 00 da yapılacak mülâkatta haa r bulunmalan rica olunur. ISasın: 10382 269; 482 BİR BAVUL BULUNDU G.P. kongresi 1 Martta yapılacak Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş/nden: Küspe kurutma tesisatı ihalesinln teklif verme müddeti 7 Şubat 1968 günü 17.30 • kadar uzahimıstır. (Basın: 103*4 A. 264/481)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog