Bugünden 1930'a 5,484,291 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE tKİ 16 Ocak 1968 CÜMHURİYET NATO'da kalmok ya da kalmamak Doç. Dr. Türkkaya ATAOV * Nisan 1949'da imzalanmış olan NATO yir'Jc mind yılına yaklaşıyor. Ba andlasmanm önücüncü maddesi jöyle demektedir: Anlaşma yirmi yıl mer'ıyette kaldıktan sonra, taraflardan her biri, Amerika Birlesik Devletleri Hükumetine feshi ihbar ettiği tarihten bir yıl sonra, kendisine taalluku itibariyle Andlaşmaya nihayet verilecektir ABX> her fesihnâmenın tevdiini diğer âkitlere bildıreccktır.» Bütün Ulke halkları. hattâ hükumetleri NATO ile olan ilişkilerini yeni baştan ele almak tadırlar. Bunlardan Fransa NATO'dan fiilen aynlmış durumdadır. Diğerleri de, bir nükleer savasj bas latacak olan düğmenin Amerika'nın elinde kalmasını istemediklerinden, NATO'ya sırt çeviriyorlar Türkiye'de de bir NATO'dan çıkma akımı başlamıştır. gecikmeden anlatılmalıdır. Kaldı ki, Kıbru buhranı savaş tehlikesinin NATO içinde küçük bir devletten de geleblleceğin) ve buna da hazır olmadığımıa gostermiştir. NATO'yn yeni şartlara göre ayarlamak da çıkar yol degildir. NATO içinde gevşeme ve çöıülme var. Ayarlama formülleri ile NATO üyeleri arasındaki ulusal çıkar çatışmalan örtülemez, örtülmemelidir. Amerikan tekelini gizlemek için düşünülecek oynnlar bize hiçbir şey kazandırmaz. Bn, güvenüîHnıizi hâlâ tehlikede tntmanın, halka kurbanlık koyun gözüyle bakmanın yeni bir yolu olacaktır. Yapılacak iş NATO'nun önce Amerika'nın emrinde ve onun çıkarlanna hizmet eden bir örgüt olduîunn ve NATO'da kalmayı kendi güvenligimiz için yararlı görmediğimizi halka anlatmaktır. •••• •••• 5 ANAYASAMIZ ve HÂKIMLERÎMIZ 69 Kaymakamdan birisi... Bir ay kadar önce gaıettler Türkiyede «9 kaymakamın yer değiştirdigini yazdılar. Vatandaş baberi okndn : Olnr a . deyip seçti. Oyw bn 69 kaymakamın herbirinin kendine göre bir öyküsü vardı; ve bnnlardan biri de Elmalı Kaymakamı Mehmet Tnncer'di. On bir yılük bir süre içinde tam dokuz kere tâyin emri almıstı Ksymakam Tnncer.. Olacak iş defildi bu!. Biz Kaymakam Tnneer*i tanımsyız; nasıl bir kisi olduğunu da bilmeyiz, ama şn yokral milletin parasıyla ikide bir harcırab çıkarıp hem Haıineyi »arara sokan, hem Kaymakamı süriindüren politikacılara : Efendiler! Ba yaptığın» is nedir? diye soranz. Çünkfi onbir yılda dokm ver detistiren Elmalı Kaymakamı ancak onbes aydan beri Elmalı'da bulunuyordn. îasalara göre bir yere tâyin edilebilmesi için üç yılı doldurması (rerekirdi. övleyse tçişleri Bakanı Bay Faruk Sükan'a sornyoruz : Bay Faruk Sükan! Daha üç yılı doldurmadıgı halde Elmalı Kaymakamı Mehmet Tuncer'i niçin kıs kıyamette başka yere naklettiniz? Milletin parası. devletin bütçesi, sizin babanızın kesesi midir ki. keyfinize «öre harcıvorsunuz? Bav Sükan bu sorunun cevabını veremez elbet.. Ama biz bu sornnun cevabını bulabiliriz. Çünkü, Kaymakam Mehmet Tuncer'den önce Elmalı Jandarma Kumandan V Hanefı Saydam, Elmalı TÖS Baskanı öğretmen Ömer Serin, Hukumet Tabıbı Dr. Ibrahım Halil Dönmezer de haramzadelerın marıfetıvle başka yerlere surülmüşlerdir. Bu sürgünlerın hepsının de temelınde yatan sebep Elmalı mütegallıbesi ile yoksul kovluler ara<;ındakı çatışmadır. Komprador iktidarı bn çatısmada mütpçallibenin emirlerine râm olan devlet memuru aramıs, tarafsı? kalan memurlan da dörtbir yana darıtmıstır. Hikâve Sıetle söyledir : Elmah'da iki aja ailesl, Bavralar. Karamık. Bevler ve Yakaçiüîik köylerinin sahibidirler. Bu kövlprin hndutlarında on binlerce dönümlük toprakları vardır. Köüiler miitpsallibenin topragında köle gibi çalısır ve alınterlerim'n hnra>~ını bevlere öderler. Bu mesakkat, babadan oğnla eecen bir mir^stır. Ve mütegallibenin colugn çocnjn Antalva ve tstanbulda fink atarken yoksnl köylii bo<azının hakkını. çocujunun eğitiminı saglıvamaz. A£aların elinde sajlam olmıvan 15 bin dönümlük tapu vardır, ama en azından 60 bin dönümlük bir arazivi isçal etmislerdir. Bu nahanın Içtne Avlan Gölü'nSn rirdifini de iddia etmektedirler. Avlan Gölü devlet elivle kurntnlmokta. knruvan ve ekime açılan topraklara a^alar el kovmakta. >'"« •• • miilet ha7inesinden ağa'«< lara dnrmadan toprak bağıslanmaKtadır. Ve köylünün bofazına kadar gelir bu hâl.. Bıçak kemife dayanınca : Dnr !. detneye ıriderler. Toksnl knrlünün dileği sudur : DrrİPt kadastrovn (elgin, dummn tesbit rtsin. ASalann tapnlu arazisi atalara verilsin, ama afalar tapn<nz nlarak i«r<«1 ettikleri verlerden çekilsinler, köylüve nf'f< alrtır«ın!ir. A»?l.ir hunun üzerine telâşa düscrler. Cünkü kadastro yapılırsa en azmdn 45 bin dönüm arazinin cllerinden cıkacaîı tahmin edilmektedir. Bu 45 bin dönüm arazhi kendi adiarına tescil ettirme yolann ararlar. Tapulama Kanununa eöre arazinin zilvedliSi ajtaların ü«tönde görünürse toprakları kapatmak mümkün olacaktır. Ovsa arazinin zilvedlifi köylBnün üstünedir. Köylü tarlavı ekin bicmekte ve afava haracını vermektedir. Bnnca yıl emekçiyi köle gibi çalıstırıp sömüren aja, devletin kadastrosnnn aldatmak için bir yol arar, 15 20 traktör temin edip. kövlülere : Siz beri durun, arazi>i biz isliyeceîiz. mahsulün yarısını da her vılkt gibi size verecegiz.. der. Köylü bn işin içinde bir iş oldu^rnu verer. ka<abaya Inip avukata danısır, anlar ki ajfa bir oyun hn7irl?rnaUta tste bnndan sonra kıran kırana gider Elmalı olvlan.. Kövlü. ajaya zilyedllği kaptırmamak için direnir, aga köylünün elinden Hazinenin topraiını almak için devletin jandarmasını knllanmak ister. MütegalUbe : Bn !s komfinlst Isf.. deylp Ankaraya vanr. Kaymakam, Jandarma Komntanı ve devletin bütün knvvetlerıni iktidan emirlerivle kukla tibl ovnatmak, kövlünün üstüne sürdürmek ister. Ba alanda kendisine râm olanlar bnlnnur; kafa tntanlar çıkar, «aman tarafsız kalavım, bana zarar gelmesın» diye sesini kısıp kenara çekilenler çıkar.. Sonnnda Elmalıdaki devlet memurlan çfl yavrnsn sribi sata sola daiıtılırlar. Bn hrneâmede Elmalı Kaymakamı da nasibini alır. Elmalı'da simdi kö.tlüler araziyi ekmekte biçmektedirler, dâva Danıstaydadır. Ama koskoca bir milletin kamn oyu önflnde iktidar cumhnriyet devletinin memnrlanna ettiğini etmekte sakınca törmflvor. Bn kadar pervasızlık ancak yabancılarla birlikte memleketi sömüren ve gayrimillî politikaya sahip bir partinin harcı •toblHr. . , . n .^ Mkimler ve duşünce özgürlüğü • ; " i • • J lj • j| : j : Ord. Prof. Dr. H. V. VELİDEDEOGLU Güvenliâimiz açısından >5 erçekten, NATO'yn güvenliğimiz ve dünı kalmak dfinva banşı için "M ya banşi açılarmdan eleştirme zamanı gel 'de zararlıdır. Saldırgan çevremiş çeçmiştir bile. Önce, Türkiye'nin güvenliği ler yeni bir dünya savası hazırlığı içindedir. sorunu: Bir ulusun bağımsız ve egemen bir varlık Böyle bir savası çabuklastıracak olan mekanizolması demek, kendi kaderini dilediği gibi ve yalma NATO gibi askerî paktlardır. Bir Ccüncü nız kendi nlusal çıkarlanna göre çizmesi demektir. Cihan Savası insanlıgın simdlye kadar gönneSavaş, barış ve her turlü kararı o ulusun kendi vedifci bir yıkıntıya sebep olacaktır. Batılı bir asrir. Amerika'nın yurdumuza girmesinden sonra kerî yaıar söyle diyor: «Savas artık askerî bir Türkiye'nin bir oldu bittiyle savaşa katılması olamücadele olmaktan çıkmıstır. Teknoloji, savaşılığı her an mevcut olmnştur. 1%0'da Turk toprakşı bir toptan yoketme aracı haline »okmnştiır.» larından havalanıp Sovyet semalarında düşürülen uçak olayı bir savaşa yol açsaydı, Türkiye llk he Ücıincü Cihan Savasmın bir nükleer savaş olma ola sılığı tehlikeyl büsbütün büyütüyor. Atom ve hldro def olacaktı. Halkımız bunu o zaman idrak etmediği Jen silâhlarımn etkiledigi alanın çapı o kadar geİçin, bir tepki göstermedi bile. O zamanki iktldar niş ve havayı radyoakttf serpmtilerle lehlrletne teh da bir Türk uçağı söz konusu olmadığmdan, Türlikesl o kadar büvüktür ki. blriki hldrojen bomba kiye'ye bir sorumluluk düşmeyeceğini iddia etmek sınm düşmesl. bizim ırtbl kucük va da orta devletler gibi bir gayriciddilik içindeydi. Bilindiği gibi, Osbasta olmak üzere. bütün devletler icin bir felâket manlı Devletl Birinci Cihan Savaşına böyle bir olup nedenidir. Tarih bircok kanlı sayfalarla doludur, bittiyle, bir Alman amiralinin yabancı limanları fakat sermayeci düzene dayalı emperyalist (rüçlerin Türkler adına bombalamasıyla girmiş, Bakanlar bir ÜCÜTICÜ Cihan Savası çıkarma hazırlıklan dünKurulu bile işi ancak sonra öğrenebilmişti. Bugün, yayı tarlhin hiç görmediği ve bütün öncelikleri aşan durum daha da vahlmdir. Türkiye'de NATO üslerl büyük cinayetlere yol açacaktır. Bugün içinde buve NATO'nun bile emrinde olmayan Amerikan üslunduğumuz durum savaş ile barış arası, istikrarsız leri bulundukça, ulusal varlığımız ve güvenllğimibir durumdur: sllâhlı çatışmanın birkaç adım ötezin her saniye tehlikede olduğu açıktır. sinde\ iz. Amerika «soğuk harb» perdesi altında hem ürkiye kendi güvenliği için yabancı nüfu diğer kapitallot ülkeleri. hem de küçük devletleri zundan derhal kurtulmak zorundadır. Dev tamamiyle kendine tâbi bir duruma getirmek istelet dairelerüıden köylere, sendikalardan okullara mektedir. Amerika'daki ekonomik tekellerin dış pokadar yabancılar ülkemizde söz vc karar sahibldirlitika üstündeki etkisi artık anlaşılmalıdır. Ameriler. Devletlerin bütün temel faaliyetleri onların kadakl resmi askeri harcamalar ekonomik krizler 4enetinden geçmektedir. Bu sayısız müdahalelerin icin bir çıkar >oldur. Amerikan Savunma Bakanlığı en onemlisi. Türklye'dekl yabancı üsler bu memAmerikan endüstrisinin en büyük alıcısı haline gel leketi kendi iradesi dışında bir üçüncü Cihan Samiştir. Amerikan ekonomik tekelleri ve onların etvaşına sokacak niteliktedir. Halkımız derhal uyarıl kisindeki çevreler uluslararası gerginliklerden ve malı. kendini bekleyen gelecekten haberdar edilme savaslardan fayda ve kazançlar ummaktadırlar. Alidir. Bu uyarmayı engeilejen bütün gerici ve tumerika'da bilim savaş endüstrisinin emrine girmek tucu güçlerin Türk halkının karşısında yer aldıklan tedir. Biiimsel araştırmalara ayrılan meblâğın * ı / anlatılmalıdır. 85'i savaşla ilgili araştırmalara harcanmaktadır. Bir çok Amerikn yük«ek öğretim kurumları savaş haBuna ilişkin olarak, nlusal bafımsızlık her yazırlığının laboratiıarları haline gelmiştir. Eski Amebancı devlete karşı korunmayı gerektirir. Onu bir rikan Dışişleri Bnkanı açıkça «bizim dış politlkayabancı devlete karşı konıyorum diye gidip başka mız savaşın çok yakınından geçer» demekteydi. Şim bir devlete teslim olmak, bu devlete bağımsızlıkla dikiler de Vietnam'da tırmanma politikasıyla aynı asla bağdaşmayan ayrıcalıklar tanımak mantıksız tehlikelerle flört edivorlar. Vietnam'daki savaş NAve gayrimillidir. Bir yabancı büyük devlet başka TO, CENTO, SEATO ve ANZUS ittifakları kanabir ülkede barış zamamnda ylrml yıl kalır, türlü lıyla bütün dünyayı ve bn arada Türkiye'yi onayrıcalıklarla donanır, orada onbinlerce asker bu1 beş dakika içinde bir nükleer cehenneme atacak nilundurursa, o ülkeye tehtikenin artık ne yönden teliktedir. ı gelmekte olduğu anla«Unıalıdır. Dünya barışı açısından [ ; î | : | j : j j C | l : i | • jjj: T i :::: •••• • ••• •••• •••• •••• I Onşunce ozgurlugunun m Snemi Amerika, yurdumozda T. B. M. Mecllsi onayından geçmeden yurürlüğe girmiş ikili sözleşmelerle NATO dışı askerî usler kurduğu gibi. gene Amerika'nın öneülüğünü yapmakta olduğu NATO kendi ana yurd savuıımamıza uygun bir ittifak da degildir. NATO, Amerika'nın bir Üçüncü Cihan Savaşını ön gorerek kendi çıkarları için tasarladığı dünya stra tejisinin bir parçasıdır. Bir Üçüncü Cihan Savaşında ise, Türkiye nükleer silâhlara hedef ve radyoak tlf bir bölge olacaktır. Yurdsever hiç bir Türk böy le bir sonucu bir «savunma» stratejisi olarak kabul edemez. Amerika'nın bugün Vietnam'da, yarın başka bir yerde «nükleer ateş»le oynamasının bizim İçin çok vahim sonuçlar doğurabileceği halkunıza : T memurunun giremediği üsler ve daha her türlü ayrıcalıklar NATO paftası altında verilmlştir. ürk kanununun, Türk adliyesinln ve Türk Sonuç A tün dünya halklaruıın çıkan bu ateşle oy namayı derhal sona erdirmektir. Traktör görmemiş merikan halkı da dahil olmak üzere, bü Anadolu toprağının hallaç pamuğu gibi atılmasını istemiyorsak, biz bu hengâmenin içlnden sıyrılaIım. Başkasının kendi haksız çıkarları için başlatacağı savaşlarda bizim işimiz yok. Halkın gözünü açalım. uluslararası politiknnın anlaşılması güç bir şey, olmadığmı soyleyellm. Halkımız hükumetin diplomatik faaliyetini yakmdan izlesin, denetlesin, gerekince karşısma çıksın. Halklar her tarafta gittikçe büyüyen bir barış kampanyasının içine giriyorlar. Biz de kendi gıivenliğimlz ve dünya barışı için gerekeni yapalım: NATO'dan çıkalnn. >«•••••••>••>•••>•>•••••••••••••••• «•••••••ıı;»«,,ttıı>iBi*a**»iı, ( a« :::::i:::::::::::::::::::::::.s Aylâk Muso ÜSTEÜK yiMÇ . \ PART«SlNE Devlet düzenı batumından, sıdl reformların gerçelüeştırUebılnıriarı kanunla çızılmiştir. Anmesi, ancak vatandasların, özellıkle aydmlarm, Anayasa guvence cak Turk hâkımı bu kanunlan nayasanın: «Anayasa hükümie si altında düşünce özgürluklerini uygularken AnayaMnın 11 ıncı yargı organlarını bağ kullanarak, balk karşısında gösmaddesinsn ikinci fıkranndakı: M layan temel hukuk kurallandır» terecekleri çaba ile mUmkun ola«Kanun, kamn yararı, ıreneJ ahdıyen 8 inci maddesinin 2 nci fıkra bilır. lik, kamu dflseni, sosyal adası ve 132 nci maddesinin dünkü yalet ve millî ı^üvenlik gibi MbepNe yanından bakılırsa bakılsm. zıda gösterilen birinci fıkrası, hâlerle de olsa, btr hakkın ve hürkimleri Anayasanm bütün hüküm birçok alanlarda «çabuk ve aşırı riyetin 6züne doknnama» diyen leri ile sıkı sıkıya bağladığı gibi, kazanç» yani domüril sihniyetıne İkinci fıkrası hükmünü hiçbir zaözel olarak duşünce özgürlüğü ilke dayanan bugünkü ekonomimizın man gözonunden uzak tutmamaönemli bır kısmı (turizın'd.en «gıisıyle de bağlamaktadır. hdır. Biz 24 yıla yakın bir zaman önce zel sahillerimizın yağması ya da porselen vurgunu»; zeytinyağı ti nisan 1944'te yaymlamış olduğumuz (Hayat, Hukuk ve Cemiyet) adlı ki caretinden «madenl yag»; imarc:tabın 63 üncu sahifesinde «İktisat lıktan «plân yolsuzlugu ve arsa üsünce özgurlüğünün sınırı, la hukukun aynbnazlığı» bahsinde, spekülâsyonu ve vurgunlan» gıbı) meselesının can noktası. buduşünce ozgürlüğümüzü kullanarak irın çıkaran bır «ufunet» ™nj. günkü sosyal ve ekonomik aynen şöyle demiştik: 'İktisat ve hu rası göstermektedir. Bunun tedahangı kuk bırbırinden ayrılmaz. Toplum visini yapmak, menfaat ve sömü düzenın eleştırılmesının ru sistemını sürdürmek isteven sınıra kadar câız olduğu noktahayatında, bılhassa bugünkü cemıpartizanJarı korumaktan vazgeçesıdır. Anayasamı? komünızme yette hukuk ile iktisat arasındaki il1 kapahdır. Bazı mdkaro «ahıplerıgi ve münasebet işte bu derece sıkı rek memlekette «sorumluluk» i dır ( . . . ). tktisadı ihmal eden bir kesini yerleştirmekle olur. Yoksa nın düşuncerine gore. demokratik hukukçu. münhasıran kuru huku Anayasanın duşünce özgürlüğü te sosyalizme de kapalıdır, çünku ferdl mulkiyet sistemını benımki meselelerle iftigalden ve sadece mınatından faydalanarak bütün bir şekılci olmaktan ileri gidemez bunları soyleyen, yazan va çizra semiştir. Böyle bır ıddıâ. bu sutunlarda evvelce de oelırttığı( ). Hukuk kaideleri, umuml bir kisiler hakkında ko\uşturma açmız gibi. tamamen yanlıstır (1). ifade ile, içtimai münasebetleri tan makla değil. Anayasanın ferdi mülkıyetı bezım eden müeyyideli kaidelerdir. nimsemış olması onun demokraiçtimai münasebetlerin en başında tik sosyalizme kapalı olmasını gelenlerinden biri ise, suph»siz ki. gerektirmez. Çünkü bu Yasa'nın iktisadl münasebetlerdir. Herhan36 ıncı maddesinin son fıkrasında gi bir devirde bır memleketin açıkça: «Mulkiyet hakkının knlhukuku ve kanunlan incelenir«e, lanılması toplum ysrarına aykırı bunlarm, o memlekette, o devirde olamaz* denılmış; 130 uncu mad yaşayan ıktisadi sistemi bir ayna desınde madenler ve 131 inci mad u özgUrltik, Anayasanm 33 gibi aksetterdiği ve bu iktisadl inci maddesinde şöyle behr desınde de onnanjann, devletin sistemı çerçeveledığı ve düzenhüküm ve tasarruiu ve gözetı tilmiştir: «Herkes duşünce lendığı derhal göze çarpar. Şu halmi altında olduğu belırtılmış: 37 de hiç tereddüt etmeden denilebl ve kanaat hürriyetine sahiptir; dii inci maddesinde ise aynen: •Devlır ki, bır hukuk nızamında ikti şünce ve kanaatlerini söz, ya/ı, let topraksız olan vey» yeter sadl münasebetler esas muhteva resim veya başka yollarla tek toprağı bulunmayan çiftçiye topv hukuk kaidelerinin çok önem'.i başına veya toplu olarak açıklıvj rak satlamak amacı ile cereken bilir ve yayabilir» bir kısmı da bu muhtevayı disiptedbirleri alır. Kanun, bn amaçNormal insan, kafasının içıncie line bağlayan ( ) bir çerçe kendine gore bir fikir tasarlıya larla. defisik tarım bdlgelerine ve çeşitlerine göre topratın feve, bir plân» dır. bilen bır sonuca varabilen ve bu nifligini töstercbilir.j» kuralı koÇeyrek Yüzyıla yakın bir zamsn sonucu bir duşünce olarak taşıyan, nulmuş; 38 inci maddede de bu Pnce, tek parti devrtade yadırgan kısacası «dUşünenn bır mahluktiır. amaçla yapılacak kamulaştınnamayan böyle yazılar, ne hikmets?. Bunun böyle olduğunu bize yallarla ilgili kuraüar kabul edilşımdl 1961 Anasayasının getirdigl nız filozoflar değil, birbıri üzerinmiştir. Açıkça görülüyor kı. Anademokratik devirde yadırganıyor. de kat kat vükselen, devir dev;r yasamız ozel mülkiyetı başıboş Doğrusu bunca zaman sonra hâlâ sürüp jtelen uygarlıklann meyda bırakmamıs. bunu toplum yarasürüp giden bu tahammülsüzlüğıi, na koydukları çeşitli eserler göv rına hizmet ettiği ölçüde kabul bu bilgisizliği ve geri kafalıhğı a termektedir. «Demokrasi» ve «dıi etmıştır. Aynca 129 uncu madsıl biz yadırgıyoruz. şünce özgür ügü» kavramlan di desinde «Iktisadî, «osyal ve külfcabına sığmayan, baskıya gelo türel kalkınma plftna baflanır meyen özgür kaialı insanların D ve kalkınma ba plin* g8re geru lup ortaya koydukları Ükti es<*r çekle$tirilir> diverek bu alanlarda devlet mudahaiecilijlni • lert fikrl sonuçlardır. ^ ^ sas almıştır Duşünce özgUrlUftU herşeyden önce, Devleti yönetenlere karşı Butun buniaria Anayasamızın kullamlan bir özgürlük şeklinds n••••«•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• sosvalı^t bır Anayasa olduğu taakimler ve Anayasa ile llgl kendini gösterir. Fransız thtılâlm bıatıle ılerı surulemez. Böyle bir bu i'azıda duşünce özgür de ve bizim Meşrutıyet Inkilâbmıddıâ eerçeğe aykırı düser. Anlüğünü özellikle ele alma da slogan olan «hürriyet» kava mınm içinde en baş yeri, ötekı cık yukarıki hükumler ve • Arruzın sebebi, bu özgürlügün Ananavasanın esas metnıne gırdiğı doğurucuu yasadaki diğer bütün temel ha<c bütün özgürlüklerin 156 ıncı madde ile açıkça belirtıGenç yaşta, beklenmedik ölümü ile bizleri sonsuz keder ve koruyucusu olan «duşünce hu.ve hürriyetlerin oturduğu zemın len • (Başlangıç) kısmı ve 2 ıncı içinde bırakan temiz kalpli, örnek insan, bulunmaz dost, kıyolmasından ileri gelmektedir. Bu riyeti» işgai etmıştL Bu sebe;ve madde hükmü açıkça gösteriyor metli ıs arkadaşımlz; zemin ortadan kalkar, yani dü frrtlerı ve ozellıkle hangi meski, bugünkü Anayasamız iktisalekten olursa olsun bütün r,aşünce özgürlüğü vok edilirse, Ana di bakımdan tam (fertçi • liberal yasada «temel hak ve hürriyetler» muslu aydınları, duşünce özgıir• kapıtalıst) bir Anayasa da deadı altında yer almış olan diğer lügünü titizlikle koruma hususun ğıldir. Böyle bir ıddiada buluda müşterek bir azme, bır daya nanlar Anayasamızın sosyal ve bütün hak ve ozgürlükler de dernısmaya sahip olmayan; mahke demokratik esprisi dışına çıkmış hal yok olur. Çünkü demokrasiolurlar Anayasa sosyalıst, ya lerde temel hak ve özgürlüklerm melert de, verecekleri adaletli tti 15.U968 günü kaybetmiş bulunuyoruz, Kederli ailesine ve büda kapıtalıst, herhangi bir iktikorunması, zedelenmekten ve te rlarlarla bu azmı destekleyıp kuv vetlendirmeyen bir millet. «her *adî doktrını benım^ememış, yu tün dostlarına başsağhğı dileriz. cavüzden kurtanlması ve Anavabacağından asılır») karıdan berı sıraladtgımız huBASIN n AN KURUlVrU MENSUPLAB» «anın nngördüğü sosyal ve iktisa koyun kendi sozunU kendısme bayat dusturu kümlerı i l ? «sosyal devlet» duzeyapan haysiyetsız, korkak ve n * ninı ve «plânlı ekonomı sıstemı» « me lâzımcı bır insanlar top'u.nnı benımsemıştır Bu düzen ne Cumhuriyet 456 fundan, kısacası bır kovun südemokratık sosvalızme, ne de rusünden farksız olur Işte mahsosyal vasıflı bır kapıtalizme kakemelerimiz yalnız Anayasamım palı olamaz Bu cihet Temsılcıemn olduğu için değil. yukarıki ler Meclisınde Anayasa Komıssebeplerle de duşünce ozgürlüŞıi yonu sözcüsünün umumi tasvıple Aile büyüğü ve Millî Mücadelemizin baslıca kahramanlarmdan karsılanan izahatı ile de belirtiln bağlı olmalı ve bunu bu mıştır (2). açıdan değerlendirmelidirler. İsin can noktası D Duşünce ozgnriugunon anlamı B H ÇOK ACI BIR KAYIP MUHSİN KARAUÇAK'ı TEŞEKKÜR Duşuncs ozgurlugunun sınırı D Nimbüs Ziyaettin Maktav Kalalı Kurun K«t»« ^.ene Orrahısl mütehmssın l'akslro Keceppas» C»d 6/1 relefon. «) * S » Unktot Op. KÖY v İŞLERİ BAKANLIĞI Tuzla Eğilim Merkezi Müdiirliiğünden: KONGRE İLAN1 Yardım Sevenler Derneği Üskudar Şubesinın ser.elik kongresl 221968 Pazartesi gunü ekseriyet olmadığı tekdlrde 261968 Cuma günü Dernek Lokalinde yapılacaktır Sayın üyelerin tejrlfleri riea olunur. Cumhurlyet 4 3 Aşağıda miktan ve geçici teminata gösterilen 59 kalem malzemeler fcapaü zarl usulü ile satın alınacakttr. Tekliı mektuplan Uıale saatinden bir saat evveline kadar kabul edilir. Evsal ve şartname mesaı saatlerinde müdürlüğunıUzde görulebilir. C In» I Muhtellf kuru gıda > Temlzlik mal. » Sebze > MDrtan 32 kalem 15 kalem 12 kalem M. bedeH 62^70.20 9.109.00 12.843.1» Geçid teminat 4364.ÜU 684.00 949.00 thale fünB 28.1.68 perçembe » » > > thale M 14.00 14.30 15.00 Butün bu açıklamalardan sonra gorüluyor kı, yasak olduğunu yukarıda belirttiğimız rejimlerden birini kurmak üzere halkı ıhtilâJe ve yağmaya tesvik etmek için yapılan propaganda, dü»iince özgürlüğününün Anayasa daki himayesi altına girmez. Faüşunce ozgurluğü, bılındığı gıbı, her insana her istediğı kat emekci sınıfına: «Siz emeâı nı soylemek, her ıttıra. ısnat nızin iktisadî üretimdeki değeve hakareti yapmak özgürlüğü rını bılınız. Seçımlerde bu değedemek değildir. Bu, «ozgurluk» rı korumağa azimli kişıler lehiolmaz, «anarşı» ya da «güçlünün ne oy kullanarak Parlâmentoda hâkımıyetı ve zorbalık» olur. gerektığı gıbı temsil edilmenızi Başta Anayasa olmak üzere, çe sağlayınız» «eklinde seçim proşıtlı kanunlarda. özellikle Ceza pagandası yapmak ya da yazı Kanununda. böyle bır anarşıyı vazmak. bugünkü demokratik önleyecek hükumler ışte bunun düzenimızde duşünce özgurlüğüiçin konulmuştur. Çünkü hürrı nün Anayasaca tamnmış olan teyet her kışıye eşıt sekilde tanın minatı altındadır. Kanunlan uymış olduğu için cher ınsanın öz gulayan hâkimlerimiz ve savcıgurluğunun sınırı, başkasının öz lanmız bu noktayı da her zaman gurlüğünün sınırını aşamaz> de gözönünde bulundurmalıdırlar nılmiştır. Bunu aşanlar kanun mueyyidelenyle karşılaşır. (1) Bakmıı: Cnmhariyet. 9.6. Duşünce özgürlüğü, devletın ba 1967. ğımsızhğına, devletın varlığına (2) Temsilciler Merlist Tvtave Anayasanın koyduğu temel nak Derrisi, Cilt 2 ve 3. ilkelere karşı her ıstediğinı soyYarın leyip yazmak hürriyeti de değıldır. Anayasamızın koyduğu düzene göre bugün memlekette fa I Hâkhnler ve vicdan şızm, komünızm ve devlet idareözgürlüğü sinde şeriatçılık ve hılâfetçıhk gıbı bütün totaliter faaliyetlere yer yoktur. «Cnmhuriyet» sekli dısında baska bir devlet sekli kurma tesebbüsleri de vasaktır. Anayasanın 9 uncu mmddesi: Zehra Karacık e$I, Enver K»«Devlet seklinin Cumhnriyet olracık. Başbaksnlık Yükaek Oeduğu hakkındaki Anayasa büknetleme Kurulu Dzmanı Aktfler mü deSistirüemez v> defeiştirilİsmail Kancık ile Yüksek Mümesl teklif edilemeza demektehendis Mimar Fatma Karaeık'ın dır. Bunlardan başka Anayasababası Nurl Karacık. Nuriser mn 153 ncü maddesinde 8 bent Akkan 6mer. Abdullah T« Orue içinde sıralanmış olan devrim Karacık'm dedesl, Fatm» Karakanunlarına karşı faalıyette bueık'ın kaympederi. Ya«ar Akkan ve Kâflve Karacık'm börük kalunmak. kısacası, devrim hükümyınpederi. Safranbohı TOrOkler lerini kaldırıp eski rejime dönk6yü eski fınncılarından mek için harekete geçmek ve teşebbüslerde bulunmak da yasakAbdurrahman Karacık tır. Bütün bu yasaklara dair ovefat etmisör. 1« Ocak 1968 Salı lan Ceza Kanunu maddelerinı gfinü öjle namanndan aonra 0*küdar Yeni camllnden cenazesi burada aynca sıraUmaga luzum kaldırılarak Karacaahmettekl «1yoktur. ALİ FUAT CEBESOY'un Sara Okça Seyda Vaiırım Samiye Yaltınm Leylâ İpekçiler M. AH Aybar AIp Aslan Nermin Kâhyagil Hırnüaşk Tanoğlu Oktay Rifat Münevver Andaç İsmail Cebesoy Ajşt Başümar Ayşe Sarıalp. Cumhuriyet 483 ufulü dolayısiyle belirtilen teebsüre kaışı en derin saygılarımızı sunarız İstanbui Teknik Universitesi Rektörlüğünden 1 (Î.T.Ü Gümüşsuyu olnasında 4 fcışılık uısan asansörü tesisatı) işı t.T.U Rektörlügü tarafından fcapalı zarl usulü tle eksiltmeye çıkanımıştır 2 Adı geçen ışın keşil bedeli 68 000. TL, geçid temınatı 4650. TL. dır 3 Eksıltme 30/1/968 salı günü saat 1130 da Î.T Ü Merkez bınasında Rektörlük Satınalma Komısyonu tarafından yapılacaktır 4 Bu işe ait ıhale dosyası Rektörlük bınasında bulunan Yapı tşlerl Baçkanlığındc her gün mesaı saatlerı dahı linde görulebilir 5 tsteklilertn yeterlik belgesl alarak eksiltmeye gırebılme leri için 26/1/968 cuma gunu saat 17 00 ye kadar, aşağıda ki belgelere 2 adet 4x6 fotograî (şirketlerden ıstenmez) ve 100 fcuruşluk damga pulu eklemek suretıyle t.T.Ü KektörlÜğü Yapı tşleri Başkanlığına dılekçe ile müracaat etmeleri şarttır * A Ekslltme dosyasına konan nümune esaslanna uygun (serbest mevduat + Nakıt kredi olarak > 20 000 TL (yirmi bin liraiık) mflll yeterlik belgesl B tstanbulda bu işin teknik önemtnde en az 2 asan sör tesisatı lşl yapmış, kabulünü yaptırmış bulundu ğuna dair işt yaporan müesseselerden alınmış tş bltirme belgeleri. C üsulüne göre plân ve teçhizat Deyannamesl. teknik personel beyannamesi taahhüt beyannamesı 6 tsteklilerin (1967 yıü ticaret odası vesıltası ue bu tş İçin alacaklan yeterlik belgesl dahıl) 2490 sayılı kanunun gerefince hazırlıyacaklan kapalı zarf tekllt mektuplannı eksiltme saatinden bir saat önceslne kadar Komtsyon Başkanlığına vermeleri gerekir. Postada olacak gecıkmeler kabu] edümez (Basın: 10193,472) VEFAT (BMUV: 100T7/470) Demek ki. dü>ündüklerini »öz veya jrazı ile, yada bajka yollarU açıfk vurmak özgürlüğünün, 1» kabriıtanms defnedileeektlr. Cumhurlyet 4TT AtMSt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog