Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

mamulJerfdir. Toptan Satif Tomruk Sok. 29/A Tahtakale • İst. CEZtNE 1 44. En makbul hediye yıl sayı 1561$ umhurivet KtJBÜCUSU: CTJNUS NADİ 22 42 86 TAYINEVİ SUNAB Vİt'İn fclu 4 iincü baskısı pek yakında „ „.. tarafından basdacaktır. SiparişUrimzi şimdiden bekleriz. TEKİN Ankara Caddesi 51 İSTANBUL. Peza Reklâm: 2477/490 Tel«r«f r , Telefoniar : m e k t up adreti: C u m h u r i y * tstanbul Posta Kutusu: trtanbul No 24« 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 421» 22 42 90 So/f 16 Ocak 1968 Tahliye süresinin bitimine 3 GÜN VAR Kar, Kasırga, Deprem ve Su baskını... Yunan asker ve silâhının yarısı hâlâ Kıbrıs'ta ANKARA (Cumhııriyet Bürosu) 1969 yıhnda iç hatlarda jet uçakları kullanılacak 0 ~ nUmüzdekl üç ay içinde Kıbns sorunu lle ilgili olarak bazı önemll gelışmeler beklenmektedir. Bunlardan bırincisi, Kıbnstaki koatenjan dışı Yunan kuvvetlerımn 19 Ocak tarıhıne kadar tam&men çekılmesı Ue ılgıhdır. Bu surenın bitimine üç gün k&ldığı halde Adadakı Yunan asker ve sılâhlarırun yarıdan fazlası durmaktadır. Halbukı Atmadaki cunta, Turk Yunan anlaşmasının harfıyen uygulanacağını lesmen defalarca açıklamıştır. Bu konuda sonucun ne olacagı henüz belirsızdir. tkinci gelişme ise, B. M. Genel Sekreterl U Thant'ın dostane t«şebbue sonuçlarını bu hafta sonunda özel bir rapor halınde açıklaman olacaktır. New York'ta yapılan bu dostane teşebbüslerin Adada guvenliğin sağlanması ve sil&htan annması konusuııa ne gibf bfr çözüm yolu getireceğl benuz tesbit edilmemiştır. Bir Çelişki İZMİT KORFEZIOONDU İZMİT Körfezl, 30 rıldanberi ilk defa olarak, Yarımca"dan Karamürsel sahiline kadar dondu. Resimde, İzmit Muhabirimiz Cevdet Yalnıp, iskelede donan buzlan kürekle kırarken.. "Agosi ŞEN'in istifası meselesine Bakan el atmolıdır,. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bütçe ve Plân Karma Komısyonunda dün kabul edilen Ulastırma Bütçesinin görüşulmesi sırasında söz alan üyeler, özellikle «DDY'nın zararları» ve «Agasi Şen'in istifası» meselesi üzerlnde durmuş; Bakan Bilgiç ise, «THY Genel Müdurü Şen'in istıfa etmedlfıni, raporunun muddeti bittiğinden gorevine başlayacağını umdugunu» söylemiştir. L'laştırma Bakanı, bu arada, «1969 yilında ıç hatlarda jet uçaklannın kullanılacağını»" bildirmistir. Müzakerelerde ayrıca; Bakanların ve Genel Müdürlerln sık sık değiştirilmesinden yakınılmış; ticaret filosunu himayeden mahrum bırakan 70 sayılı Tebligat da, «Kapitülâsyon» olarak nitelendirilmistir. Banş Gücü a\ın lnönıi son konusma sında şu inancını kesin ola I rak açığa vurdu: Dünya barısı iki süper devlet ara«ındaki nökleer dençeye dayanntaktadır. Bu devletler topyekun varlıktannı tehlikeye atmaktan çekindikleri için üçüncü bir cihan savasını beraberce önleme>e çalışmaktadırlar. Bu hususta son derece dikkatlidirler. Herhanei bir yanlış anlasmanın dogurahileceii felâkete istemiyerek de olsa sebep olmamak amacı ile Moskova'dan Washington'a özel bir tclefon hattı bile çekmislerdir. Bu kosullar altında ortak savunraa paktlarına bel bajlamak dofru olmaz. Saldırı>a uğrayan bir pakt üyesi tüm sa\unma sisteminin olanca gücü ile kendi yanında yer alacafcını düşünmemelidir. Böyle bir durumla karsılaşıldıçı zaman >alnız konvansiyonel silâhlar kullanılacak ve muhtemelen saldırıya uÇrayan devlet, saldırganla başbasa kalacaktır. Sajın İnönü'nün konosmasından anladıgımız bndur ve gcnel olarak bu anlayısı biz de paylasmaktayız. Zaten 1964 Kıbns bunalımı sırasında Sajın inonü'ye RÖııtlerdiJi «çözdağı» mektubunda Baskan Johnson, en nfak bir ku<<kuya ver vermiyecek bir biçimde durumu açıklaraıs, «Kıbrıs'a karsı NATO silâhlarını kullanamazsınız. Orada eiriseccjiniz bir hareket yüzünden Sovyet Rnsva size saldırırsa NATO'yu da isletmem» demisti. Amerika'nın Türkive'ye ne gözle baktıgını acemice olduçu kadar pek de Uabaca belirten bu mektup üzerıne haklı olarak sinirlcnen Sayın İnönü, «Ne yapalım, o zaman yenı bir dünya kurulur, biz de orada yerimizi alırız» demek suretivle, çerektifınde NATO'dan ayrılabilece|imizi Johnson dan eok daha kibar ve diplomatik bir üslup içinde Wasbingtorı'a duyurmustu. tki süper devlet arasındaki nükleer dençeııin sa\unma paktlarını değerden düsürdüğü hakkındakı Sayın İnönü'nün düsüncesi bizce günümüz dünya gerçeğini açık seçik olarak dile getirmektedir. İki küçük de\let a rasında cıkacak bir çatısma yuzünden süper devletlerin varlıklarını tehlikeye atarak birbirleri\!e kapısmayı çoze almıyacakları besbellidir. O halde So\yet Rus>a ile de, Amerıka Bırlesık Devletlerij le de karsılıklı çıkarlarımızı çözönüııde tutarak, IM ılıskiler içinde >asamamız elbette doğrodur. Ancak, bizim anlamakta güçlük rekti^imiz nokta, Sayın tnön'i'nüıı, bağımsız olma>ı eereken bu ulusal politika\ı sankı Amerika ile Kus\a arasındaki dençe politıkasına baçlı ımıs çibı çöstermesi ve 1969 vılında ^enilenccek olan NATO Anllasmasından aırılraamaraız tezini savunmasıdır. Sa\ın İnbnü, «NATO'da buIunmami7a Ruslar karsı gelraiypr, Rııslarla nı komsuluk iliskılcrı kurmamız da Amerikalıları rahatsız etmivor» di\or. Bu sozler, Savııı tnönü'nün çcnel konusması ile celıski halinde sibi çeldi bize. Biz NATO'\a, Ruslar ses çıkarmadı^ı için deSİİ, tam tersine bir gün Rus saldırısına uğrarsak yalnız kalmıyalım diye girdik. Yarın bu antlasmadan avrılmamız gerekirse, bunu, Rusların iste^ine uvarak yapacaçımızı elbette düsünemeyız. Avnı mantık açısından inceledığımiz zaman, Sovyet Rusya ile olan ivi komsııluk iliskilerimizi de Amerikanın miısaadesinc bağlayamiTacaeımız me^dandadır. Asıl üzerınde durulacak sorun şudur : NATO'da kalıp kalmamamız neden Rusları artık eskisi çibi ilgilendirmemekte ve neden Ruslarla ıvi komsuluk iliskileri kurmamız Amerikalıları rahatsız etmemektedir?. Üçuncü gelişme ıse Makarios'un bir kaç gün önce açıkladığı ve 10 Şubata kadar yapılmasını istedığı Kıbns Anayasası ıle ilgıli değışiklik ve buna ılışkin muzakerelere başlanıp başlanmıyacagı ve uygulamada ne gıbı bir yol izleneceğı konusunun cevapsız kalan sorulardan bırıni teşkıl etmesldır. Dorduncü gelişme İse yıne Makarıos tarafından açıklanan ve 25 Şubat tarihınde yapılmasını öngordüğü Başkanlık seçimJerj t le ilgilı durumdur. Bu konuda da herhangi bir aydmlatıcı (Jurum mevcut değıldir lArkası Sa. 7, Sii. 5 de) tstanbuVda garip bir tabiat olayı: Lodos altında kar yağdı Haydarpaşa Konya mototreni mazot boruları donarak yolda kaldı Dünyanın bircok yerlerinde ve yurdumuzda, dün, şarip tabiat olaylarının birbirini izlediği bir run olmnştur. lstanbul'da Meteoroloji ileililerinin «balıfın kavafea çıkması» olarak niteledikleri. lodos altında kar vağısı gorülmüş, Izmit'te körfez, Venedik'te kanallar donmus. tskoçya'da 178 kilometre hızla esen kasırea Glaskow'u birbirine katmış. tsrail'de ise Neeep Çöhöndeki Beraeba'ya ilk defs k»r vitiBistır, Yurdumuıun çeşitli bölgelerinde bir çok şehir ve köyle irtibat kesilmiş, kötü hava şartlanndan 9 kisi ölmüş tür. Istmnbul Konya Mototreni mazot borulannın donması yüzünden Aksehir'de kalmıstır. Istanbol'da earip bir tabiat olayı meydana selerek, lodos altında kar yafmıştır, Bu arada vasıta sıkıntısı gözöniine alınarak askeri taşıtların. sehrimizde sivil halkı tasımaları için emir verilmiştir. Kara yolu taşımacılığı Komisyonda okunan raporda Ka rayolu taşımacılığı. özellikle yiık taşımacılığı bir düzensizlik içindedir, bir ulastırma politikası yokttır. Karayolları llaştırması Genel Miidürlüğü kurulmalı, yolcuyu, sürtt cüyü, vükü ve taçıtı kapsayacak bir sigorta sistemi Ketirilmclidir. Karayoll«nnda snmcüier mtl eğitüne tâbi tutulmalıdır» denilmek* tedir. Raporda ayrıca tebrik zarflarının pullu olarak basılması istenmiştir. (Arkası Sa. T Sü. 8 de) , Kasperak'ın durumu kötü Blaiberg, dün ilk defa ayoğa kalktı gun once yapılan ameliyat sırasında kalbı değış tırılen Dr. Phılip Blaıberg'ın dun yataktan kalkıp özel olarak hazırlanmıs Ve sterilıze edılmış bır ıskemleye oturmasına ızın verilmiştır. Cape Town'da. Groote Schur Hastanesınden yayınlanan son bultende Blaiberg'in «iştahının ve neşesinin yerinde oldmfn» açıklanmıstır. Bultenden öğrenıldığıne göre hastanın kalbi memnunluk verıcı bır şekılde çalışmaktadır ve boğazdakı enfeksiyon hemen hemen tamamıyle gıderilmıştır. öte yandan Stanford hastaha nesınde 10 (,ün önce kalbi değıj tırilmış olan Mike Kasperak'a oncekı gece vapılan ameliyat(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) DDY, yolculanna 13 (Dış Haberler Servisi) 750 kuruşa yiyecek paketi veriyor ANKARA Devlet Demiryolları Genel Mudurluğu şündilık yalnız Ankara Haydarpaşa arasında işlemekte olan Anadolu Ekspreslerinde, yolcuların yemek ihtıyaçlarını karşılamak üzere soğuk yemek paketleri hazırlanmasına dun akşamdan itibaren başlamıştır. Bu paketler, gışelerden bilet alırken, yemek bıletı de almak suretiyle, ev\elden hazırlama imkânı verilirse 750 kuruşa, trende talep edildığı takdırde 900 kuruşa verilmektedir. BALUİESİRDE SEL BÜYÜK HASAR YAFMIŞTIR. RESJJIDE OEN1Z HAİJ\E GELEN BALIKEStRDEKİ SU BASKINI GÖRÜLMEKTEDIB Kasperak SiciIgFa'da deprem: En az 5OO Uişi öldü ( DIŞ HABERLER SERVİSİ ) Montevago koydndekı hastaneyi yerle bır etmıştır Gorgu şahıtlerının anlattıklarına gore deprem bolgesı tam bır sefalet manzarası arzetmektedir. Sicılvanın yıllardan beri gorduğü en sıdtfetlı kış sefaleti busbutun artırmaktadır. Onbinlerce insan evlerine girmekten korktnkları için karlı sokakları ve bahçeleri doldurmaktadır. Gıbellia kasabasının jamacında bulunduğu dağda meydana selen çatlaklardan kukurt kokuları cıkmaktadır. Kukurt kokusu o kadar kuvvetlidir kı, bunu kılometreleree uzaktan duymak mumkun olmaktadır. Deprem, Akdenızın en kalabahk ada:ı olan Sıcılyayı 1908 vılında tahrıp eden depremden berı en sıddellisi olmustur. YURT1A İZMİT 30 yüdanberi ilk defa Izmıt körfezi donmuş, denızin üstü buz tutmuş, buzlan kıramadıkları içtn körfezde sandallar çaiışamanuştır. Körfezde buz tutan kısımlar Yanmca ıle Karamürsel arasında uzanmakta, bunların arasından vapurlar çalışmaktadır. Kocaeli bölgesmde kış dün bütün şiddetiyle devam etmiş, kann kaiınlığı bazı yerlerde bir metreyi bulmuştur. tzmit'in kar yuzunden civar köylerle irtıbatı kesılmiş, sıfırın altında 7 dereceye kadar dlişen ısı dolayısıyla yollar buzla kaplan dığmdan îstanbul Izmlt otobüs seferleri iptal edihniştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Yanm saat geç başlayacak dersler, yanm saat de erken bitirilecek MUHALEFETİN DBNBTİMİNİ KISITLAYAN TEKLİF AN'KARA. (Cumhuriyet Bürosu) Muhalefetın Mecııs te Anayasa'nın gensoru ıle ılgılı 89. Maddesıni bır engelleme aracı olarak kullanmasını onlemek uzere, AP' ]ı Ismaıl Hakkı Yıldırım tarafından hazırlanan bir ıçtuzuk tadıl I Arkası Sa. 7. Su. î de) ün sabah Sicilya Adasının karla kaplı batı bögelerini dalgalar halinde sarsan müthiş depremler geniş hasara sebebiyet vermiş ve polisin bildirdiğine göre. en az 500 kisi ölmüştür. Yaraİı sayısınuı ise bir kaç bin olduğu belirtilmiştir. Pohs, kurbanlardan çoğunun ı Montevago'dakı bir hastanenın ! çokmesi ile hayatlarını kaybetmH olduklarını belirtmıştır. Son sarsıntılar sırasında çöken hastanenın enkazı altında 200 kışı gomulu kalmıstır. Sabahki ilk sarsıntılardan zarar gören köylere çönderilen kurtarma ekipleri enkaz altında ceset ararlarken meydana geten yeni depremler daha fazla hasara ve paniğe sebep olmuşlardır. Son varsıntılar 3000 nüfuslu D Şiddetli kış * MİLLİ EĞİTİM BAKANI AÇIKLADI: OKÜLLAR BU SABAH AÇILIYOR İlk ve orta dereceli okullarda, 1kinci ders donemi bu sabahtan itibaren başlıyacaktır. Şehrimizde hava şartlarının çok kötü oiması yüzünden ilk ve orta dereceli okullarda dersler sabah yanm saat geç başlıyacak, yanm saat erken sona erecektir. Sömestir tâtılının sona erdiği şu günlerde, havaların çok soğuk olması okulların açılmaması ihtimalıni doğurmuş, ancak meteoroloji ilgilılerinin havaların bugünden iti (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) r\ Asıl açık Sayın İnönü Adana ve Samsunda toplanan C.H.P. il kongrelerine birer mesaj göndermiş, ve, söz arasında «İS yıldanberi heyhude zaman kaybe^ tik» demiş. Bu beybude, yani boşu boşnna geçen. zaman C.H.P. ye aitse, bir diyeceğimiz yok. Onun muhasebesini parti, kendi içinde, yapar. Ama, ne yazık ki, memleketçe kaybolan zaman, 15 yılın çok ötesinden, tâ... Atatürk'ün ölü münden başlıyor. Devamlı açık veren ba mu hasebenin defterlerini acaba hangi babayiğit çıkacak da, derleyip toparlıyacak? D. N. "Yönetmetiğin aksakhklan düzeltilecek,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Milli Eğitinı Bakanı Ilhami Ertem dün, okullann ikinci kanaat döneminin başlaması dolayısiyle orta dereceli okullann yeni sınıf freçme ve sınav yönetmeliği hakbnda bir açıklama yapmıştır. Ertem'ın bu konudaki açıklaması şoyledır: •Bu dera yılı uygulanmaya konu lan vönetmelikle, oğrencilerimbıin ilgi. istidat ve kabiüyetleri istikametinde yetiştirilmeleri ders yılı boyunca seviye kontrolu yapılarak devaralı surette çalışmaya teşvik edilmeleri, çalışmalannda öğretmenleriu devamlı olarak yardtmda bulunmaları, böylece hem öğretim kalitesinin yükseltilmesi, hem de başannm artınlması hedef tntulmuştur. Birinci uygulama dönemt esnasında gerek Bakanlığınuza intikal eden, gerekse basında yer alan düşünce ve gdrüşlerde, temel hedeflerin umumiyctle anlaşıldığı, fakat uygulama ile ilgili bir takım tenkitlerin yapıldığı görülmüştür. Milli eğitim sistemimize birük yenilikler getiren böyle bir yönetmeliğin basartya ulasabllmes) İçin oygnlnmanm yakından izlenmesl her sahada almacak sonuçlann değerlendirilmesi ve karşılaşılan güç iük ve aksaklıkların giderilmcsi lâ zundır. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Birlik Partisi'ne göre CHP. AP'nin sözcülüğünü yapıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) İsmet Inönünün CHP Îstanbul 11 Kongresinde yaptığı konuşma dolayısiyle dün bir açıklama yapan Birlik Partisi Genel Başkanlıfı CHP'yi AP ile isblrliği yapmak ve küçük partilere karşı bir tutum ta kınmakla» ıtham etmiş ve «Bu rutum kendisini yanıltacaktır» demiş tir. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) llâç fiatlannı indiren karamame yaymlandı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Perakende üâç satış fıyatlannda yüzde 2050 oranında indırim sağlayacak olan «llâç fiyatlaruun sınai maliyet sistemıne» göre, tesbit edilmesını öngbren Bakanlar Kurulu kararnamesi Resmi Gazetenın dünkü sayısında yayınlanmıştır. Kararnamede belırtıldığıne göre, ılâç lmâl eden fabrıka ve lâboratuvarlar 1 mart 1968 tanhınden itibaren maraullennl tesbit edilen fiyat üzerlnden ve yenl ambalâjlan ile satacaklardır. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) llgieizlilc sebepleri Bir parti solda, ortada, sağda olabilir. Ancak mesele sadece partinin düzen anlayısında defildir. Farti şüzel şeyler söyleyebilir, memleket yararına, memleketin kalkınması için gerçekten akıllıca d» lâflar edebilir. Ama efer bir siyasi tesekkülün teşkilâtı canlı deJilse, ya da canhlığını kaybederse, sövlenenler bir hoş sada eibi sovlenilen ytrde bo^nInr kalır, eazete sütunlarında göraülür eider. C.H.P.'nin lstanbnl Kongresindeki genel izlenim, ana muhalefet partisinde bundan bir süre önceki heyecanın eksildi£i, canlılı^ın (föz)e çörülecek kadar azaldığıdır. Gerçi kar ve sofiuk, hele kongrenin yapıldıjı Sergi Sarayının günün meteorolojik duramnna aygun olmaması canlılıfın azalmış eörünmesinde etki yapmıştır, N'e var ki, gözle çörülen eksiklik yalnız havanın marifetine bağlanamaz. Bunun baska sebepleri oisa Rerektir, ve de vardır: Birinci sebep, daha önce de ba siitnnlarda yazdıfımız gibi, particilik anlayışının eski 1950 1960 arası alıskanlıklarından kurtnlamaması, bnna karsıiık vatandası beyecanla kongre salonuna va da meydana cekecek sert çatısma ha\asının dagılmış bnlunmasıdır. Gerçekten vatandas bir kongrede kendi dertlerini dile getirenleri dinleyerek desarj olmak ister. Tenkid ettiklerinin baska afeızlardan da tekrsn ona heyecan verir. Oysa buçiin konnsulan meseleler, sokakjaki adamın gfinlük meselelevi olmaktan çok daha baskadır OLAYLARIN ARDINDAKİ ve ileridedlr. Üstelik C.H.PM muhalefette iken bile iktidar partisi havasını devam ettirmekte, savunma taktifı bücum taktigine genellikle eafebe çalmaktadır. Buna karsıiık meselâ Adalet Partisi iktidarda olduja halde muhalefetteymiş ?ibi davranmayı başarivle yürütüyor. Dolayısiyle A.P. toplantıları daha ilgi çekici oluyor. İkinci sebep, C.H.P. teskilfitının halk içinde etkili çalısmaması, partililerin inisiyatifl (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) **• NADİR NADÎ (Arkası Sa. T Su. 5 de) , Sicilya'cfaki depremden sonra alınan ilk resim Gibellia kasabası hemen hemen yıkılmı?. en cok öliiyü MontevaKO kasabası vermiştir. Deprem Palenno Rorrn telefon hntlandstnı da tamamen kesmiştir. Yeniden sallanan Palcımo'ıla halk, evletini lerkettiğinden jehir adeta I.'SIT kalmıstır. (Telefoto "HA / UPU Depremden sonra
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog