Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

CumfiuriYet BASrN AHLÂK VASASINA UYMAY1 TAAHHÜT EDEK Sahibl : NAZİME NADt • Genel Tayju MflcTOTu ECVET GÜHESİN Sorumlu Y«xı tglarJ Müdüril EROL DALU Baıan v» Yayan CüMHURtYET UATBAACOJK »• Gazetecllik T. A S C*Jt,log]u Halfcevl (okak No. 3941 GÖNlîT tLLERİ: Meydanı Edlm* Hanl ADANA Telefon: 4550 * ANKARA: AtatOrk Buhrarı ' Yeneı Ap. • Yenljehîr Telefon: 13 09 20 • 12 09 66 12 M 44 17 57 85 • İZMIR: Fereip.ja Bulvan. Afnroflu tşhanı 104105. Teh J12M ABONE Sanelik 6 eylık 3 «rlık ve TOrUy* 75.00 40.00 aa.00 İLÂN Haricl 198 00 99 00 «9.50 Başlık (Maktu) 225 Ura a 3 4 5 tnd tahlfclard* (tanttml) SO • «S » 6 7 nd aahifeler Nl«an. Nlkflh. Cvlemn*, Dogum (Mafctu) Ölüm, MevUt Tejekkuı v» kayıp ı r u ı t I esı ıoo > Ölüm, Mevllt. Tesefcktt» (îJ cü> 9 cm SAYIS1 25 RURUS Inönü 1968 de istanbu. i (Baştarafı 1. sahifede) (Baştarab 1. sahifede) «Orfaran Solu» politikası, Arin durumunu şöyle anlatmıştır: dana için en uygun sosyal adalet politikasıdır. Vatandaşa anla«Herkesin isabı gergin ve yiiz tabildiğimiz nisbette Adann'da leri yorgundn. Akrabaları grh verimli sonuçlan alacağız. Başamiş onlarla RÖrüşmek için beknnın tılsımı, Adana teşkUâtımıliyorlardı. Askerî birlikler ilk iş zın elindedir. olarak hastaları naklettiler. Bu Güç şartlar altında bizim Adainsanların akrabalariyle ve bizna'da en yüksek neticevi aldığılerle karsılasmalan görülecek mız, taptaze aklımızdadır. geydi.» önömüzdeki seçimlerin aynı Bir koyü daha su bastı neticeleri vennesini beklerim. Ycni seçimler, yeni imtihan günDün sabah Burhaniye ilçesine leri ve başarı fırsatlarıd'r. tl baçh Korud'ere köyünü de sular kongresinin teşkilâtımıza bıı inan basmıştır. Havanın kısmen isıncı vererek dajhlmasını isterirn. masıyle eriven karlar, Korudere Hepinizin saygj ile gözlerinizkoyunün köprusünü yıkmış, başden öperim aziz Adanalılar, sevta Koy îlkokulu olmak iizere gili arkada.şlarım.» bırçok evı su basmıştır. Dün geç SAMSVN KONGRKSİNE vakte kadar bu köye Edremit'Inönü Samsun CHP îl Konten harekete eeçirilen ekiplergresine pönderdigi mesaida, Orden herhangi bir haber »hnamatamn Solu politikası için şu ögümıştır. dü vermistir: BüyükçekmecG «CHP Ortanın Soln politikası ile memlcket ibtfyaçlannı tesirli ve ameli bir surette mevdana çıkaran bir anlatma ynlu bulmuş (Şehir ve îurt Haberleri Servisi) tur. Sosyal adalet ilkelerini va36 saat sürekli yağan kar, tstantandaşlara iyi ve etraflı anJatıbullulara .Sibirya atmosferi» içinnız. (inrecpksiniz ki. vatandas gerçekleri riikkatle riin'^vprpk ve ! de bir tatil günü yaşatırken, yurdun bütün bölgelerinde soğuklar iyice anlavacaktır. Seçimlerde odevam etmiş, Antalyada 10 yıldanna gftrp ovlarını ktıll.inacnktır. beri ilk kez kar yağmış, EtimesOylanma ve deneme ile onbcs ğut'ta ısı (18) dereceye düşmüş, scneden beri hevhude vakit kavİstanbulda ise (12) e düşeceği bediyoruz. Silkinip isabetli ynla büdirilmiştir. bir an rvvrl meipi<»krtimİ7i>t eirBu arada Büyükçekmece gölü mesi lâzımdır Başprı anahtan buz tutmuştur. Gölün kuzey kesisizin elinizdedir. Bunlan ivi fcullanınız. ivi neticeleri kazanacakminde buzun kalınlığı 5 10 santimi bulmaktadır. S11117.» Şiddetli tipi ve kötü hava î*rtları yüzünden iki gündür YeşUkoy Hava limanından yapılamayan yurt içi uçak seferlerine dün saat (Bastararı L •ayfada) . 14.37 den itibaren başlannuştır. lenmesi ve binnetice normal koKara yollan trafigi hemen nenuşma taleplerinin karşılanması men durmuş, îstanbul'da ise Beimkânının saflanınası. bilhassa lediye otobüslerinden baska çaubu servislerde vazife görenlerin, şan vasıta pek az olmuştur. Genel Müdürlüğün bir iktisadî işletme olması hasebiyle kendileİstanbul'da rine müracaat edenlerin eshabı Önceki gece ( 5) e kadar dilmesalih olmayıp müşteri oldukşen hav» sıcaklığının bugün (1^) larını kabul ve vazifelrrini hizolacağını belırten Meteorolojt yct metin icabına uygun vapmak ikUUerı, kar yagışının duracagını çin aşırı iltifat bekleme >erine, vazife yapma suuru ile harrket ve don olaylarının şlddetleneceetmeleri lüzumunu kavranıaları ğini söylerken, Istanbullular da temenni olunur.» sofuk yüzünden panige kapılmışlar, ürınların önünde kuyAynca, Mecliste telefon ndedinin artınlması istenmektedır. ruklar olmuş, gaz stoklan şehre yeterli olduğu halde halkuı ÎTHAL VE İHRAÇ ihtiyacmdan fazla alması tankerMALLARININ ÇOGUNU lertn işlerini güçleştlrmistir. YABANC1 GEMİLER TASIYOR Yeşüköy Meteoroloji tstasyonu llgililerinden aldığımu bilgiy* Raporun Deniz Nakiiyatı Çirkegöre, Balkanlardan gelen sogn't ti ıie ilgıli bölümünde 1461 tarihhava dalsasının merkezl henliz li 70 sayılı teblig ile Türk gemiTrakya bölgesi üzerine doğru kav leri üzerindeki himaye tedbirlerldığmdan, soguma devam edecek, nin kaldınldığı, o zaınandan bekar yağışı ve rüzgâr hafifleyecek. ri şirketin güç durumda bulunbu arada «ayaz» şiddetlenecektir. duğu, ithal ve ihraç edHen mallann coğunlukla yabancı bandıtlgililer soğuk havanın etkisini ralı şileplerle taşındıgı belirtilkaybetmeyecefinl, birkaç glln da miçtir. Bu arada Amerikarun biha aynı hava şartlarının devaın le kendi Kemilerini koruyııcu ted edeceğlni söylemişler, Dogu Btilbırler aldıgına lşaretle, bu tebligelerimizde ıse ısının ( 30) de• gin ytirürlükten kaldınlması lareceye kadar düşeceğini bilirttenmiştit.. „",),*>, 'c^ \^» ttiş!erdit."*'Rasatlaira göre, turmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde havanın açmasma ve ısının düsmesine kar$ılık, Dogu bölgelerinde kar yagışı «iddetlenecek(Kastarafi I Inrı sahifede) tir. Bu konuda bir yetkili $u bilgıyı vermıştır: İstanbul'da kömür «Kanada bükümeti Türkiyeden önemli ölçüde ışçi isteminstoku de bulunmuştur. Kanadalılar TürIstanbul Kömür Tevzi ve Sakiyenin Avustralya ile yaptıgı tış Müessesesi Müdürü tsmaıl anlaşmanın avnısının kendileri Karadağ, Komür dağıtımı hakile de vapılmasını istemislerkında şunları söylemiştir: dir. Bilindifcl ttzere Avustural«Çok evvelden aldı|nnız tedya ile vaptıiımıı anlaşmanın öbir sayesinde elimizde 45 bin lelli^i sosval cüvenlik ve isçi tondan fazla tas kömürü, 33 bin gönderme «ibi ikl konnyn birton linyit stoku vardır. Tevtiat den kapsamaktadır. Bu bakımdurumumuz normaldir. Vatandan Kanadanın teklifini olnmdaslara elimiıden gelen kolaylu karsıladıkjı lıgı göstermekteyit.» Aynı yetkılı bu konuda ışçılerin dıkkat etmesi gereken nokKemer Barajı da talar hakkında ıse sunları soylemıştır: • tehlikeli «tkl bükfimet arasındaki müNAZİLLİ Doglartlaki karlazakereler devam etmektedir. nn etkısı ve ovadakı yagı» sebeAncal(, Kanadaya gitmek istebi ile Kemer barajı tehlliteli olyen vatandafların acele etmemaya başlamış, tahliye kapekJan mcleri gerekmektedir. Daha Aaçılmıştır. Bu arada Akçay öevustralya ile anlastna trazalanresi taşmış, çevreyi sular kaplamadan, bazı vatandastann, köymıştır. Seller hayvanlann telef lerınden kentlerinden koparak olmasına yol açmakta, mahsül vollara düstiiklerin) ve bir tasu baskınlan yüzUnd«n rarar kım lararlara Dfcradıklarını gör görmektedir. duk» demiştır. Kar ve su baskınlan sel tahribatı sebebiyle kapanmıştır. Pınarbaşı Gürün, Pınarba^ı Saros, Edirrtekapı Yassıviran S» ray. Maraş Göksun, Bitlis Mutki, Bitlis Tatvan, Erzurum Tortum, Erzunım tspir, Ardahan Posof. Sivas Kangal. Sivas Şarkışla, Erzurum Aşkale, Ardahan Susuz, Muş > Başhan yolunun Kara«u Bashan Cobandede. Hınıs Varto, Bitıgöl Karlıova, Baskale Yeni Köprü. Yeni Köprü Yüksek ova, Ağrı Tahir. Elâzığ, Bingöl, Karakoçan yollan kar. Tunceli Pü lümür yolu çığ, Kınalıköprü Tekirdağ yolu heyelân sebebile trafiğe kapalıdır. Kınalıköprü Tekirdağ arasında yol, kar sebebile geçit vermediğinden, vâsıtalar Muratlı üzerinden gitmektedir. Or. Barnard (Baştaran 1. sabifede) Gazete, Prof Barnard'ın, hastanın durumundan biraz endişeti göründüğünü belirtmekte ve Profesörün ifadesine dayanarak, kritik rîevrenın amelıvattan itibaren 20 gün kadar sürdüğüne ısaret etmekıedır Blaıhere'ın ameliyatından bu yana 12 gün geçmıstir. Buna gore, onumüzdekı on gün daha tehlikeli sayılmaktadır Prof. Christian Barnard, kalbi değiştirılen ikinci hasta Phüip Blaiberg'in durumunda kaydedilecek gelişmeler, ameliyat sonrası problemleri hakkında daha fazla bilgi ahnmasın» imkan vermeden. derhal yeni bir ameliyata glrişmek niyetinde o'madığmı bildirmiştir. Mike Kasperak dün safra kesesi yolunda meydana gelen büyüme yüzünden yeni bir ameliyat daha geçirmistir. Stanford Üniversitesinin bir sözcüsü, hekimlerin evvelki gece Kasperak'ın safra kesesi yolunda olağanüstü bir büyüme müsahade ettiklerini, bunun üzerine safrayı onikiparmak barsağına götüreıT kanah ameliyatla temizlemeğe karar verdiklerini açıklamıştır. VETERİNER HEKİMLER ARANIYOR BATER TARIM İlâçları Sanayi Ltd. Şti. nden: Ege, Karadeniz ve GUney Dogu Anadolu Bölge MüdUrlükleri ml« mıntakalarında geniş ölçüde seyahat yapabilecek 30 yaş civannda VETERtNER HEKÎMLER aranmaktadır. Oto ehliyett ve yabancı dil tercih sebebi olabilir. tstekli'erin elle yazılmış hal tercümelerine eklenmiş birer fotogTafla P. K. 13 Tophane tstanbul adresine müracaatlan rica olunur. Yıldız 12 456 "Hımmm... Nefis koku,, Kasperak ameliyat oldu Tren seferleri aksadı Yağış ve kar. yurdun çeşitli böl gelerinde tren seferlerini aksatmıştır. MALATÎA 3 günden beri kar dolayısıyla kapalı bulunan Ç«tinkaya Erzurum demiryolu dün de tren seferlerine açılamamıştır. Kann Çetinkaya Siv^s arasmda Karagöl mıntıkasında trenlerin geçışine müsaade etmiyecek kalınlıkta oluşundan Ka^seri • Ankara Haydarpaşa yöntin de giden tren'er. Adana Ulukısla yolundan sevkedilmektedir. Yine Haydarpasadan Ankara yoluyla Malatyaya gelmekte olan trenler de Kayseri ülukışla Adana Uzerinden Diyarbakıra gidebümektedirler. Erzurumdan Haydar paşaya giden frenler ise, Çetinkaya Malatya Adana Ulukışla Kayseri üzerinden TOI almaktadırlar. İSKENDERLIN Deniz suları He oyulan Sarıseki îskenderun arası demiryolu hattı sular altında bulunmaktadır. gölii buz tuttu Samsun ili Doiml Encümen Başkanlığındon Stra No. Matzemenin cinsi 1 5 lik santral 2 10 luk santral 3 Manyatolu masa telefonu 4 Otomatik telefon 5 Çiftll sahra kablosu 6 Dahill telefon kablosu 7 3 mm. lik teieton tel! 8 Porselen lzaletör 9 Deveboynu demlrl 10 Komple teneratör Birim 3 Ad 9 * 3 » 1 » 10 km 2 > q Ton 2000 Ad. 2000 » 1 » Muhammen Hatı L.kr. 1175.00 1475 00 300 00 300 U0 000 B0 000 85 003.50 00150 000 65 9500.00 Tutan Lira kr. 3525 00 2950 00 900 00 300 00 6000.00 1700 00 28000.00 2600.00 1300 00 9500 00 &&S KOKUSU aOZELLlâlNİZI TAMAMLAR.. *TOM)ZERLER< İLE PÜSKÜRTÜLEN NEFİS Amerikan kalb uzmanlannın toplantısı Tanınmıç Amenkan kalb uzmanları, kalb nakli teknifini ve operatörlerin kullandıkları imkânlan incelemek üzere bir toplantı yapmışlarrfır. Uzmanlar, kalb nakli denemelerine, bu amelivatlann başarısızlıga uğrama ihtimalinin büyüklügüne rağmen. devam edilmesi gerektiğine ovbirliftivle karar vermislerdir. Deniz yükseldi ADANA Adana Havaalanmdaki hava muhalefeti yüzünden dün uçak seferleri yapılamaımştır Bu arada Yumurtahk ile A namur'da Akdenız viıkselme söstermlş, 30 metre kadar sahilden içeriye girmiştir Bu durum karşısında bazı dükkânlar ile evler, tpdbir o'arak boşaltılmışf'r HAYRABOLU Fırtına ve kar sebebi ile bir yağ fabrikası yıkümış. şehre aç kurt sürüleri eirmiîtir. Sehir sokaklarma kadar inen kurtlar, kovun sürüsü sahıplerini endişeye dUşürmUştür. Kar tipf hRİinde vatmaya devam ptmektedtr 25 senedir ilk kar GKRMENCİK tlçemize 25 yıldan beri ilk defa iki gün kar •vaftışı olmuştur Yaçhlar 25 senedenberi böyle bir kış görmediklerini söylemektedirler. Gö .. rülmemi? kar yaSlrt, haltcı hayret içinde bırakmış ve oldukça şiddetli kışla her taraf karla örtülmüştür. Kar yajışı ile Çamköy, Dampınar, Bozköv yollan kapanmıstır. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Hacettepe Tıp ve Sağlık BiHmlerı F«külte«;inde Doç. Dr. Yuksel Bozer. Doç. Dr. özdemir Dokumaeı ve Dr. Tuncer Karpuzoelu ekıbı tarafından, bir köpesı vasatmak amacıyla takılan kalb. ancak ikibuçuk saat ya?ama saglemıs ve kalb takılan kopek ölmüstür. Dr Boter sonuç hakkında, «Bir tfln vasasavdı bu btalm için basarı olaeaktı» demiştır. «Sonucun neden bövle oldugu» yoluntfaki bir sorumu/a Dr. Bozer ^u cevabı vermıştir : «Kalb adaiesinin vetersiıli|inden oldutunu sanıyoruz. Sonucu incellvorur. belki soiutmavı fazla vapıyoru*. Aldıtımıı kalbl takmadan önce 10 derecede »otntuvoruz. bu aculO ii mSc gereklr sanıyorum.» Köpek kalbinin soğutulma derecesi değiştirilecek 5672500 Tukarıda miktar ve çaşitleri yazıh 10 kalemden ibaret telefon, santral vesair malıeme 56.725 00 lira muhammen bedel Üzerinden 3490 sayılı kanunun 31 lnci maddeslne lstinaden kapalı zart usulüyle ekstltmeye çıkanlmış olup. geçici teminatı 2836.25 llradır thalesi 26/1/1968 cuma günu saat 11 de Encümenimlzde yapılacaktır Taliplerln belirtilen gün ve saatte temlnat mektup veya makbuzlarlyle ticaret odası vesıkasını tıavt 2490 sayılı kanunun 32 ncı maddeslntn tariflne göre nazırlıyacaklan kapalı zarflannı thale saatlnden biT saat evveline kadar Komisvonumuza makbuz mukabil) vermeleri lâzımdır Postadakt geclkmeler natara alınmaz Bu ise ait evrak her gün Dalml Encümen Kaleminde Rörülebllir PEJ[RE)UA) İLERİ KİMVA SANAYİ A.Ş. (tl.ncıUk: 4362/438) NATO IÇÎNDE (BastaraTi t. sahifede) cevap istemeye yatkındırlar. Böylece cevap alamayınca ortada samimiyetsitlik veya vumhsuzlnk oldutunu sanmaktadırUr. Oysa bu ejilim çafımıs gereklerine aykırıdır. Meselâ, NATO konsftunda ille evet hayır »eklinde bir cevap istemektedirler. Oysa, NATO içinde kalmadan kalmaya da önemli farklar vardır. öıel tesebbüsçülük ma, devletçilik mi? Bn konuda da evet veya hayır diye kesin cevap iateyenlere rastlaıııyor. Oysa bugün dunyada keun Szel tesfbbiitçulük diye bir sey kalmadıjtı gibi kesin devletçüik de komünist ülkelerin bile pek azında vardır. Bazı komünist ulkelerde hemen hersey dcvletlestirilir, valnıı kUçilk esnaflık serbeat bırakılır. Bltde ise, tmt ttçtbbüs çenis ölçüde serbest bırakılmıstır ınu, öıel tesebbüse en çok inanmak iddiasında bulunan iktidarlar zamanında devletin kiiçük esnaflık yapmava çiriştifl görülmflş ve gsrülmektedir. Genel Sekreter, daha sonra vergi, NATO ve Milli Savunma, Doğu kalkmması ile ilgili görüşlerinln ay nntılarını tesblt etmek üzere bir komisyonun $ali|tığını açıklamış, Petrol ve yeraltı kaynaklanmızm milüleîtirilmesi isteğini tekrarlamış ve «Petrol boru hattının özel sektö'rc devri Uhlikesi. CHP nin direnisi ile önlenmlş gibi g6rün* mektedir» demiştır. Ecevit, «Halkı soymak, sömürmek Isttyenlere karşı, halkla beraber vazlyeU alacaklarmı «mücadele» edeceklerini belirterek sSzlerini şöyle tamamlamıstır: •İnsan yafantısını manevi ve mad di atanda yükseltebilmek İçin giriftijhmlz mücadelede. gereken ölcüde kendi özel yaşantılarımızclan feda edecpğis. Buna hazır olmayan lar bu mlicadeleye yararlı olamaz lar. Mlll! hasletlerimlzîn ortaya çıkması için ille bir savaş beklersek, kalkınamayız, hagimtıitlıgımızi bile koruyamayız.» \ ( B a s m : 10045/455) KONGJIE KIZILAY tSTtKL.\L ŞüBESt BAŞKANLIÖINDAN Şubemizin senelik mutad Kongresl 17 Şubat 1968 Cumartesl gOnö saat 14.30 da Şube binasında yapılacağından Üyelerin belirll gün ve saatte teşrifleri ric» olunur. Aynca dâvetiye ve GUndem adreslerine postalanmıştır. Cumhuriyet 460 MUGLADAL4MAN Viskoz Selülozu, Siiiiat Selülozu, Yşzıf abı, K^ıdı ve Karton Tesisinin Haddi Yapılacak Jdare Binaları İnşaat. İlânı Kanada Lodos tahribat yaptı TRABZON önceki gece ba?lavıp sabaha kadar devam eden «iddetli fodos havatı felce uSratmıs, mal ve can kaybına sebçp olmustur. RÜ7Râr. camları kırmış, Tavanlı Camiir.in minarejini uçurmu?, srhirde panik yaratmıstır Soğuksu'da büyük çam agacları ile köylerde bulunan tütün damları devrUmi», telrfon hatlsrı ke'ilmisiir. • ' ..& (Baataratı t s«hifed«> ğı çerçevesi içlnde yapılrtıgı takdirde bn glbi görüşmeleri Mlhassa İ8teriı> seklinde demeç vermistir. Thant, Kıbns'ın tç güvenllği ve daimi bir çözüm yolunun bulunması konusunds hafıa içinde üç tarafla üçüncü tur görü^nelerine baslamıstır. Diplomatik kaynaklar, TUrkıyenin Thant'a Perşenıbe gunU çeşitli konular da gurüşlerini belirten bir muhtıra verdiğini biidirmişlerdlr. F» kat Türk muhtırasının metni » • çıklanmamıçtır. Thar.t, Cuma günü Kıbrıs Dışlşlert Bakaru Kiprianu ile «öruşmüştür. Makarios Senato çalışmalan Mücadelenin şekll Partilerarası mücadele neden esklsi gibi olamaz? Artık ortada alelftde bir Iktidar mücadelesi yoktur. Hayatî bir rejim mücadelesi de »imdilik yoktur. Şimdi yttteye v»»Jm «•runların çaıümü için yollar arama, değişik yönlerde vaziyet alma ve bnnları halka anlatma döntmindfviz. CHP bn bakımdan, giteide açıklık kaıanmaktadır. Gerilla devrimciligine öıenenler ne kadar memleketimiz gerçeklerine aykırı davranıyorlarsa, 19C1 öncesi tarzda muhalefet öıleyenler de ve öyle bir muhalefet yapmadı mı, CHP'nin muhalefetten vazgeçtigini sananlar da gOnumüı gerçtklerine • kadar avkırı bir egUim ve bekleyis içe> riftindedirler. Bu bizim için ik> tidar partisine muhalefetten daha ttnemll olan bir kötü dfitene, Anavasa dısı, insanlık dışı bir düzene muhalefe'ttir. Bn dilıeni muhafazs etınek isteyenler kendi Içlmlzde çıktıfcı vakit kendi içimizde mücadele yapıtnntır. Iktidara mnhalefetimiz de onun bn dfitene sahlp çıkması oranındadır. Ba dttzenin değİRtirilmeslni finlemeğe çahşan her parti, her kavvet, her kisi blti karçısında bulacaktır. Bn mücadelede. halka anlatmak ve halkı inandırmak, çıkış yollanıu halkla birlikte arastırmak, tutucn kuvvetlere karşı mueadele kadar Snemli ve gereklidir.» Ecevit, AP iküdannın sosyal ve ekonomik konulardski tutumunun Anayasaya aykuilığına dejinmiş çelismeler üzerinde durarak sunları söylemijtir: «Orttvnın seln politikamıtın, dUten degisikli|i i«te|imizilı yönttnun ve muhtevasının belll olmadığı iddiası dojru degildir. Insana en üstün degeri veren ve Anayasammn sosyal ve ekonomik ilke ve httkümlerini gerçeklestirme, ya?ar hale getirme amacmı güden, Türkiyeyi demokratik rejim ve soıyal adalet içinde kalkındırma fitküsüne yönelen ortanın solu hareketinin muhtfvası, öıU, hergün biraz daha açıklık katanmaktsdır. Ortanın solu hareketi, felsefesi sâdece masa basında hazırlanan bir hareket değildir. Bu, bir halk solculuğu hareketidir. Kendi ulusal gelenek ve davranıslanmıza göre olusturulan bir ulusal tol bareketidlr. Onun için. bn hareketln dcünU ve yöntemini bir yandan bilim Bdamltnyl», bir yandan da halkla birlikte eluşturayoruz. O arada, yerlesme, arsa ve konut politikamız, tenls bir bilim adamları kadrosunun degerli katkısıyla olustnrulmaktadır. Egftlm politikamız, bütün çoeuk ve gençlere firsat ve imkin fgitliği ilkesine dayanır. Aileıinin maddî gücü ne kadar yetersiz olursa olsun, biitün gençlerin etillm ve yeteneklerinln tam olarak gelistirilmesini satlam» a> macına yönelir. Ve etltim politikamızla plân bedefleri arasında tam bir nynm ve bajlantı kumimasını Rntorür. B« ilkeler« davanan ortanın tolnnda etitim politikammn aynntıltn. çahsmalarını bitirmfk özere o 1 tuı bir kemiıyen tM«(tn<ka lu I tirimıktıdırjı ' İşletmesi Genel e '§*;< Fahrikaları İZMİT 350 yolcu kurtarıldı StVAS Sivas ve eevre«inde uç gundenberi devam eden kar yüzunden, Ankara'dan Siva?'a (telmekte olan sekiz yolcu otobusünde bulunan 350 kadar yolcu kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak Sıvas'a getirilmislerdır. 35 Kilometrelik Yığitma?rap sırtını grayderlerin yardımı ile 13 saatte geçen yolculardan baz.ları vasıtalann kalorifer tesisatlarının çalışmaması yüzünd*en ancak ayaklarım baıı giyecek esyalarla sarmaları ile donmaktan kurtultnuslar ve derhal tedavi altına alınmi'lardır. LEFKOŞE Kıbrıs Rum basını. 25 Şubat'ta yar lacak Cumhurbaşkanı seçimlni ele alarak beş> piskopos Makarios'un \ enid°n baskan seçilmesinin muhftkkak olduğunu yazmaktadır. Basın bu münasebetle, 1B60 anayasası uyaraıca kabinenin yakında lâtifa edeceğini belirtmektedır. Kabİnenin yakında İstifası bekleniyor Feyıioğlu (Baştararı 1. sahifede) Feyzioğlu daha sonra, bir kısım aşırı »olcuların, TJ.P'in ızlediğı yolda Türkiye'yi sosyalist yapmanın çok uzun süreceğinl ilerı sürerek, bu ışı CHP vasıtasıyla kısa yoldan yapmak istediklerinı sbylemiş, «Biı iddia edüdigi gibi sosyal adalete karşı degil, sosyalizme ve hür düzeni yıkma çabalarına karşı çıktık» demiştır. • 15 yıldanberi ilk defa Amerikalı (Baştarafı l. sayfada) natör bu arada Türk ve Amenkan askeri yetkılılerı ile de çeçıtlı göruşmeler yapmıştır. Yunanıstanda da aynı nıtelikte çalışmalar yapan senatör hakkında Dışışleri Bakanlıgının bir yetkıhsı. «Bu şekilde çeşitli senatörler gelir ve (iderler. Bunlaruı Kıbrıs konusunda tekitf ge. tirmeleri ya da dörtlü müzakere gibı müşahhas bir teküfi John. son adına taraflara bildirmesi diye bir şey söz konusu olmamıştır» demiştır. İZMİR. (Cumburiret BUroıu) Ege Bölgesinde bütün şiddetiyle devam eden kara kış «aman zaman hayatı felce uğrattığı gıbi milyonlarcA lira da urara sebep olmuştur. Köprü yıkılması sebebiyle fcapalı olan Menemen Ayvalıic yolu hariç diğer bütün yollM ise trafiğe açıktır. Isının • 8 dereceye fcadar düştüğü tzmır'de onbeş yıldan beri ilk defa önceki gün başlayan te zaman zaman yağan kar da şehrin yüksek yerlerinde tutmuştur. Muş'un çevre ile ulaşımı kesildi MfS Aralıksız devam eden kar fırtınası, Muş'un çevre ile ir tıbatını kesmis, bütün yollar tratiğe kapanmıstır. Bu arada, dün gelmesi beklenen ekspres henüz gelmemiştir. Karayolları yetkilileri, hiçbir aracın yol a çıkmasına izin veriltnemesini istemiştir. AYSAR'm meso/ı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) TtP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar, hava muhalefetindea ötürü gidemediği lzmir ll Kongresl İçin hanrladıfı konuşmayı basm aracüıgı ile kamu cyuna açıklamıştır. Bildiride Aybar, «Biz güvenliğimizi NATO dısında. sağlamak zorundayıı* dernlş ve CHP Genel Başkanı înönü'nün sözlerine dolaylı olarak cevap vermistir. «Amerikan emperyalizminin boyunduruğnndan kur tulmak için mücadele eden, etmek zorunda olan bir devletiı» diyen Aybar, Türklye'nln püvenliginin Rusyadan başka, hattâ ittifaka dahil Yunanistan tarafmdan dahi lhlâl edilebüecegine de değinmiştir. Yanm metre kar İşçinin, Sendikacımn aydımn beklediği kitap SEDATAĞRALI ÎZMİT Sürekll devam eden kar yağışı ve don yüzünden, Izmit Kandıra, Izmit Yalova, Bilecik Eskişehir yollan kapanmış, Istanbul Ankara karayo lunun Gerede • Bolu arasmda birçok vasıta yollarda kalmıştır. İzmit • Istanbul otobüs seferleri iptal edilmiş, birçok yerde yanm metreyl aşan kar sebebiyle köylere aç kurt sürüleri inmlştir. Oünya (Baştarafı 1. sahifede) eld* eden yegâne yoldur.» demijtir. Bakan, tarımda verimi artırmak için işletme sayısının azaltüması gerektiğini öne sürmüştür. Dağdaş'm genel konular üzerindeki 6 saat süreli konuşmasmdan sonra, tarım bakanlığı ile bakanlığa bağlı genel müdürlüklerin bütçe tasarüarı kabul edilmigtir. Bugün saat 10'da toplanacak olan karma komisytıda, ulaştırma bakanlığı bütçesi görüşülecektir. Ulaşım felce uğradı StTÜRK SENDİKAClLiei ANKARA, (Cnmhuriyet Büroıra) Karayolları Genel MÜdürlUğünün yaptığı açıklamaya göre, binlerce küometrelik kar* yolu çığ, kar ve sel sebebi ile, kapanmış, ulaşım aksamıştır. Üç günden beri kapalı bulunah Malatya Çetinkaya demiryolu | hattı ise dün açüabilmi? ve 48 saat süre ile Çetinkaya'da bekleyen Doğu ekspresl ile ikl yolcu treni MaJatya'ya hareket etmlşlerdir. Krom Naklettirilecektir Elibank Genel Müdürlüpnden 1. Şark Kromlan îsletmemi» mıntıkan dahilinde 134.000 ton krom cevheri naklettirilecektir. 2. Bu nakllyata ait şartname Ankara'da Oenel Müdfürlügümüz Nakliye ve Sigorta Şubesinden, Istanbul'da Bankamız tstanbul Alım ve Satım Şubesl Müdürlüğünden, Maden'de Şark Kromları tsletmeri Müdürlüğünden temin edilebilir. 3. Isteklilerin 31/1/1968 Çarsamba günO »aat 14.30 a kadar teklif mektuplannı Genel Müdürlügümüzde bulunacak çekilde postalamalan veya bu saate kadar Muhaberat Servısimıze vermış olmalan lâzımdır. 4. Bankamız thaleyi kısmen vtya tamımen yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta Mrbeıttir. 5. Pnstada vaki geciktneler nazan itibare alınmaz. Kapalı olan karayolları DOKTOR Bursa Bandmna, Bursa Balıkesir, lzmlr • Ayvalık yollan Fiatı 7.5 lira Genel Dagıtım Bateı Cumhuriyet • 463 ••• Süreyya fitamal Op. Oroloi Taksün Sıras«l7İI«i 10S/4 Tel: 44 51 U Muğla il hudutlan içinde üaiam&n vsdisinde kurulacak SEKA Vi?kcî Selülozu, Sülfat Selülonı Yawtabı Kâg'dı ve Karton Tesisi İdare Binaları insaoti; gartnameleri uyarınca kapal: zarf usulfi ve Hrim fiat epasına göre eksiltmeye konulmuştur. 1 İşiiı bir bütün olarak ilk kesif tutan 4.161.474.65 TL. dır. 2 Geçici temtaat 138.594. TL. kesin teminat ise geçici teminaün iki k»tı 277.1S8, Tl* olup tenzilât sebebU> değişmez. 3 Bu Işe ait takım halindeki komple eksiltme riosyası 250, TL. karşılığmda içletmemtt inşaat ve Mont«i Grup Müdürlüğünden, İstanbul Yenl Postahane karşısı Ara Han. Ankara Yenişehlr Selinik Cad. Nc: 5 ve İzmir Konak Cumhuriyet Bulvan 858 sokak No: 4 deki İrtibat Bürolarından temın edilebtlir. İstenildiginde sözü geçen yerlerde görülebilir. 4 Teklif zarflan 8'2/1968 perşemle günü saat 14.00 de İzmit Genel Müdürlük binasırıda, zarf açma komisyonu tarafından, isteklilertn huztmında açüacaktır. Teklif zarflannın belirtilen gün ve saarten en geç hir saat evveline kadar SEKA Muhaberat Servisine makbuz karjılığında verilmesi lâzımdır. 5 Eksiltmey*» glrebilmek için, a) Eksiltme sartnamesinin 9 maddesl gereğince istenilen ve söıü geçen »arbıamej'e llisik ve tamamen verilea bu örneklere uygun olarak doldurulmuş ve Notere tasdik ettirilmis; TekniV ve idar! personel ile makina ve teçhizat taahhütnamelerini, lütumlu personel ile makina ve teçhizat miktan öıel şartnamesinin V. madriesinde gösterilmiştir). Bitirilmiş ve devam efmekte olan işler bildtrilerini, b) Baymdıriik Bakanllftından alınmıs en az 4.000.000, tutarlı B grupu müteahhltllk karnesînl veya Noterden tasdikli suretini, c) Bu isln teknik 5neminde ve benzeri, tek «özleşme mevzuu ve en ax 2.500.000, TL. hk re«ml bir isi t«ahhüx suretiyle ynpmlı ve kesin ktbulünfll Irra ettirmiş oldu^una gösterir belgenin oriiinalinl veya Noterden tasdikli suretini, d) Sermaye ve kredi Irokânlannı bildiren ve asgarî 750.000. TL. hk kredlsi oldufunu gösteren ve Millt Bankalardan en çok ikisinden •hnmiş banka referans mektubunu, Eksiltrne şartnafnestne UişiV lormflle fSre yazilmis ve Notere tasdik ettirilraîş bir mektuba ekliyerek en %eç 30/1/1968 urihl, ta«t 17 ye kadar SERA Genel Müdurlüğüne müracaat ederek yeteflik belgesi almalan lâzımdır. Bu tarihten sonra veya bu sure içlnde olmakla beraber orijinal veya Notere tasdik ettirilmeyen belge ve bildirilerle veya eksik ve yeterlik belgesi komisvonunu tatmin etmeyen belgeler ile yapılan möracaatlar dikkate aknmıyacaktır. 6 Yeterlik belgesi 2/2/1968 tarfhinden Hibaren verilecektir. 7 SEKA. ihaleyl vaprp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 8 Telgrsf ve telefon il* yapılan mürecaatlar ile postadi Tuku bulartk fecikme ve kaybolmalar dikkate alınmaa. 9 Özel şartnamenin 24 uncfl sayfannda 1. grup binalar 31/3/1969 da II. grup biraiar im 30/6/1969 tarihinde ikmal edilecektir. (Baam : 10244/452) • Kongrede Cumhuriyet Senatosu CHP Grup Baskan Vekili Fikret Gundoğan da, parUsinirı Senato çalışmalarını anlatmış ve ortanın solu üzerind*e durarak, «Milli demokratik devrimin basanlmasında en iyi ve gerçekçl ySntemin, ortanın solu politikası olduğu deney yoln ile ispatlanmıştır» demiştir. Konuşmalardan sonra tdare Kurulu çalısmalarının tenkitlerine devam edilmistir. Bu arada konusan Sabri Tığlı, Belediye ve tl Genel Mecllsi üyelerine «Komisyoncn» nazarı ile bakıldığını ileri sürmüs CHP'lilerin bu ithamlan kaldırıcı davranıv larda bulunmasını İstemiştir. Bunun üzerine söz alan Belediye ve ll Genel Meclisi temsilcileri «AP'Iİ ttyelere komisyoncu nazan ile bakılmaktadır. Hiç bir CHP'llnln adı suistimal dedikodnsnna karısmamıstır» ceva bını vermislerdir. ll Başkanı Ali Sohtorik. tenkitleri cevaplandırmıs, «Daha eiiçlö olarak gSrev ba«ındayıt» demi$tir. Seçimler Konuşmalardan sonra seçime geçılmıj ve îl Ba$kanlığına eski Baskan, tek aday AU Sohtorik tekrar seçilmiş, seçime katılan 532 delegeden 442 oy almıçtır. ö teki oylar beyaz ve muteber Olmıytnlardır. Yonetim Kuruluna da, R&zım öıeke, Muharrem Toker, Haluk Türksoy, Aydın Kazancı, tmadettin Akkök, Abdnllah Vehbi L"|ur, Ahmet tsvan. Enver S8kmen. Mehmet Yıldırım, Sedat Börekoglu, Enırin ünsal ve l e d vard Bezaz seçilmişlerdir. 15 kişilik CHP İstanbul ll Yönetim Kurulu, Kadınlar Kolu ve Gençlik Kolunun göndfrreceği ternsilcilerle tamamlanacaktır. 2. lürklye Ligi maçtan (Bastaran s p O r Sayfa»ında) tsmet («) .Cnmhur (8) . Vehbi (5), Remzi (6), Orhan (S) Burhan (5), lhsan (5), Fadıl («), Erdem (5), Yüce! (5). Hakem: Omer Polatiı (8). KONYA tD. TURDÜ 1 DAVUTPAŞA 0 tçüneü Türkive ligine dahil •Kaçta, Konya tdmanynrdu Davntpaşa'yı 1 0 yendi. Oyunun tek folünü 47. dakikada Kony» Jdmanvurdu sağiçi Osman kay detmistir. «0. dakikada hakem kendisine itirac eden DavutpaHiiı Necatl'yi oynndan atmı** tır. stad: şeret Konya ld. iurdn: Kemal («)• Mahmut (6), Cevat (5) • Zly» (»>, Kemal («), Sahln (5) Züh tü (6), Osman (7), Abtülkadir <«). Bakl (5), Mustafa (5). Oavutpasa: Alfiattin (5), Bedri (5), Turgut (5) Hasan (8), Ibrahim (S), Diliver (6) Esref (5). Ünal (4), Zlhni (5), Nec»tl (I), Remzi <4). Hakem: Orhan Cebe (6). ÖTEKt SONUÇLAR: Kınkkale: 1 • Canakkale: • Çorumspor: 0 Düzcespor: 0 Murla Elînft. Tekirdaf • JUI ve Hilfhurta» • Hata» İM tebir olmuştur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog