Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ALTI CUMHURÎYET 15 Ocak 1968 , ADANA YENtDEN Çökme tehlikesi var Özdemir NUTKU <U Tiyatrosu'nda Iki ycnl oyun oynamyor. Bunlardan birl Tennessee Willıams'ın «Çökme Tehlikesi Var», öbürü Paul Arnold'un «Kflçük Terzi» si. WiUiams, mocîern Amerikan tiyatrosunun Freud Jung Adler üçlüsünün etkisinde kalmış kalburüstü bir yazandır. Onun oyunlannda, yirminci yüzyıl insamnın açığa vurulmuş cinsel sorunları Salvador Dali'nin gerçeküstü resimlerindeki grotesk görüntüler gibi gelişir. Oda Tiyatrosunda oynanan bu tek bölümlük oyunda da, yazar, yine aynı manzaranın bir küçüğünü santimantal uçlarından çekistirip yalmzhğın ortasında kalmış bir genç kızın açısından veriyor. ölen ablasını kendi kişiliğinde sürdürmek isteyen, ama BÜrdüremediği için ablasınm tragedyasını yansıtan bu genç kız ile çağımıza özgü isterinin, çaresizliğin grotesk görünüşünü seyrediyoruı. TtYATROYA KAVUSTU ADANA Bir yıldan berl perdesl kapanmış olan Adana Devlet Tiyatrosu salonu, Belediye Başkanınm Ankara'da ünlü aktör Yıldırım önal ile anlaşması sonucu açılmış ve «Tahta Çanaklar» adlı piyes başarı İle oynanmaya başlamıştır. Belediyeye ait tiyatro saîonu 450 kişiliktir ve anlaşmaya göre Yıldırım önal, perscrnel masraflan kendisine att olmak üzere, Belediyeye yalnız kira olarak günde 500 lira ödeyecektir. Yapılan hesaplara göre, persone! masrafı ile birlikte bu rakam 640 1 1 rayı bulmaktadır. Belediye Başkanı bu konuda anlaşmaya yanrken, Yıldırım Önal'a bir çok vaadlerde bulunmuştur. Yapılan vaadler yerine getirilmezse, Adana seyircisinin devamlı olarak bu Rünlük masrafı çıkardıktan sonra tiyatroyu kâra geçirmesl imkân dışı görülmektedir. Adanahlarm sanat zevkinden yoksun bırakılmaması için ilgili makamların sanatçılara anlayışlı bir yardımda buhmması istenmektedir. 0 Atilla DORSAY «Küçük Terıl» ye gelince: tlgi çekici olabilecek bir olay Üzerine, artık pek de yeni tarafı kalmayan düşiinceler sıralanmış. îyi, güzel düşiinceler bunlar, ama bu kısa süreli oyun içinde tamamlanmamış, seyirciyi kavrayamıyan bir gelisim içinde; ya da eksik kalmış duygusu veriyor seyredene. Ama yine de bizim sımrh dünyamızı vermesi yönünden ügi çekici denebilir. Her iki minyatür oyunun çevirisi de güzel. Williams'm oyununu Tunç Yalman, Arnold'unkini de Halit Fahri Ozansoy çevirmiş. Her iki oyunda da rahat bir sahne Türkçesini bulabiliyoruz. Bu oyunlan sahneye koyan Bozkurt Kuruç, eserlerin metnini doğra olarak ortaya çıkaracak bir çalışma yapmış, ancak oyunlan yer yer teatral bir görünüşe sokmuş. Bu, oyunculardan gelen bir kusur da olabilır. Başka bir deyişle, özellıkle «Çökme Tehlikesi» ndeki oyunculukta karşıtlar gereğınden çok Bir Şair ses 8anatkârını mahkemeye verdi ANTALYA Suat Güngör a dındaki mahalll bir şair tarafından ses ve füm yıldızı Yıldız Tezcan'm aleyhine tazminat davası açılmıştır. Yıldız Tezcan'ın, Nerlman Köksal'a hitaben yazdığı ve bir Istanbul gazetesinde neşrettirdiği «O Kadına» başlı'sh şiirin bazı mısralarının Suat Güngör'ün «Anlatamadıklarım» lsim'i şiir kitabından aldığı mahkemece tesbit edllmiştir. Suat Güngör Yıldız Tezcan'dan 10 bin lira tazminat lstemektedır. ÇÖKME TEHLİKESİ VAR... abartılarak verıliyor. O zaman da temsil, yapacagı etkinin yarısını yapabiliyor; çünkü ağlamak ve gülmek bu oyunda mekanik, yani kalıplı bir şekilde kullanıhyor. «Küçük Terzi» nispeten daha ölçülü bir oyunculuk gösteriyor. Ancak bu temsilde de oyunun sıcakhgı ve yürek atışı daha çok Zafer Ergin'in kasılmamış oyunculuğuyla ortaya çıkıyor. «Çökme Tehlikesi Var» da, Işık Yenersu ile Münır Canar'ı karsı karşıya görüyoruz. Bu iki oyuncu başarılı, yoğun bir tempo sağlıyorlar temsile, ama Yenersu, karşıt duyguları ifadede ölçünün üstüne çıktığı gibi, bu ifadeyi tekrarlı bir görünüşe »okuyor. Münir Canar ise bana daha olçülü göründü. «Küçük Terzi» nin dört sanatçısı da temsilin temposunu sağlıyorlar. Ancak Erdoğan Göze, terzi'de düşüncelerin sıcaklığını, duygularm rengini getiremiyor; bunları kuru ve mekanik bir yolda veriyor. Derebeyi'nde' Rstik Atoıaçıfc, Tolünü bütün çizgileriyle ortaya çıkartmamış, oyun bittikten sonra onun ' nasıl bir karakterde olduğunu anlıyamıyoruz. Derebeyi'nin kansmda Arsen Göze, derebeyine karşıtlık kuracak sevimliliği ve seyirciye yakmlığı Eağhyamamış. Zafer Ergin, Zindancı' da inandıncı, bütün çizgileri tamamlanmış bir karakter olarak ortaya çıkmıştı. Hüseyin Mumcu'nun oyun düzenine yardımcı dekoru, aynı tamanda gereken havayı da getirdi. Ancak fikır ve yenilik yaBi az olan bir çalışmaydı bu. Sırası gelmisken sunu da eklemek isterım: Bundan dokuz yıl kadar önce Oda Tiyatrosu açılırken buranın bir lâboratuvar sahnesi olacağım sanarak sevinmiş, bunun üzerine bir yaıı yazmıştım. Hattâ bu sahnede neler yapılabileceğini de belirtmiştim. Oysa yıllar geçtikçe bu 66 kişilik zemın katının hiçbir özelliği olmayan bir sahne olarak kullanıldığını görerek üzüldüm. Devlet Tiyatrosu'nun görevleri başında Türk Tiyatrosu açısından birtakım denemeler ve çahşmalar yapmak şelir. Yazar Rejisör ilişkisi kurulup Türk oyunlan denenebilir. Bu gibi denemeler Ingiltere'de çok iyi sonuçlar vermış, yeni ve güclü yazarlar kazandırmıştır o ülkeye. Bence, Devlet Tiyatrosu, Oda Tiyatrosu'nda yabancı yazarların eserlerini deneyeceğine, bu tiyatroyu bir lâboratuvar sahnesi durumuna getirip genç Türk yazarlan ile isbirliği yapmalıtfır. Böylece, bir yandan genç yazarlar ortaya çıkarken, öbür yandan da ne yaptığını bilen genç rejisörler yetişebilecektir. r omenlerin ulusal kahramanı Prens Büyük Etiyen, yasiyetnâmesinde «Ömrüm boyıuıca Türklerle savaştım. Ama yine de, kendime dost seçecek olsam, Türklerden seçerdim. Onlar kadar giivenilir bir başka ulus yoktur» demiş. Bu, genç Romenlere okullarda tarih derslerinde öğTetilmektedir, ve belki de, Romanyada Türk filmleri haftası dolayısiyle Pervin Par ve Tuncan Okan'la birlikte geçirdiğimiz bir hafta süresince bize çösterilen yakın ilgi ve misafir perveriğin nedenlerin den biri, budur... • • • Türk Romen Sinemateklerinin karşıhklı anlaşması sonucu, Kasım ayı içinde Sofya'da düzenlenen Türk filmleri haftası'nm bir tekrarı da Aralık ayı içinde Bükres'te yapıldı. Haftaya, Bulgaristan'a gönderilen ayni 5 film gönderilmişti Ne var ki, Romenler programı bu filmlerin arasından seçtikleri 3 filmle düzenlemişlerdi. Buna pek şaşmamak gerek. zira Romenler birçok konuda daha ince eleyip sık dokuyorlar. En yakın bir ömek vermek gerekirse. birkaç ay önce düzenlenen bir Danimarka film haftasına yollanan 8 Danimarka fılminden ancak 3'ünün oynaması uygun gorülmüş Gösterilen Türk R Avrupanın yeni horika çocuğu: Romen sineması Fi m şenliklerinde ardarda başarı kazanıyorlar Cumhuriyef 15 Ocak 1929 tarihli Cumhuriyet'ten Sivas halkmın telğrafı Sivas, 12 «Ikdam, Akşam ve Vakit gazetelerinin Sivasta birkaç kişinin yeni Türk harfleri münasebetiyle «Din elden gidiyor» şeklinde tahrikâtta bulunduklarına dair yaptıklan neşriyat burada derin bir teessür uyandırmıştır. Sivas halkı yeni harfleri öğrenmeğe can atmaktadır. Açılan mektepler kafi gelmediğinden Maarif Idaresi yeni dershaneler açmağa mecbur kalrruştır. Halkın bu candan öğrenmek arzusunu görmeden yanlış havadis yayınlanması ve çevremizde bıraktığı izleri umumî efkâra karşı açık alnımızla bildirir ve bu üzüntümüze sebep olan gazeteleri dâva ettiğimizd de açıklarız.. • • Sivas hâdisesl münasebetiyle haklarında dâva açılan gazetecilerin muhakemesine dün Birinci Cezada başlanmıştır. Savcı, suçu sabit addederek gazetecilerin 162 ve 161 inci maddelerine göre cezalandınlmalannı istemiştir. Denizlerde kar tipisl Marmarada dün bir gemi batmış, vapur seferleri mUşkilâtla yapılabilmiştir. Yirmi gün önce Amsterdam'dan kalkan Katakös vapuru ile bir hafta evvel Pire limanından ayrılan Todame vapuru henüz limanımıza gelmemişlerdir. Alınan haberlere göre bir Feiemenk bandralı gemi de Istanbula gelirken Kaliakra burnu civarında karşya oturmuştur. İranda Gelen haberlere göre, tranda Lâtin harfleri kabul edilmek üz« redir. Bazı yeniliklere karşı gelen oruz kadar molla hudut dışına çıkanlmışlardır. M. Grandi Atlnaya vardığı bildirilen ttalya Hariciye Müsteşan M. Grandi, Venizelosla uzun bir görlişme yapmıştır. Bu görtişmede Türk • Yunan anlaşmazlığının halli işinin de bulunduğu söylentiler sırasındadır. ı.Pazar günü saat 6 da» ve «Uslo Bir Çocuğun Sabahlan» fılimlenyle ün yapan 2 genç Romen oyuncusu: İRINA PETEESCO ve DAN NUTü filmleri, Duygu Sagtroğlu'nun •BHmeyen yol», Metta Erksan'm «Yılanların öcü» ve Lütfii Akad'ın •Hudutların kanunu filmleriydi. Ayrıca gönderilen 5 belge film içm de ayrı bir gala yapıldı. Bunlar öa, Ketnal İncinin «Keklik ve yoğurt», Sabahattin Eyüboğlu'nun «Hitit gü neşi», Mazhar İpşiroğlu'nun «Surnâme», Pierre Biro'nun «Renk duvarları» ve Eyüboğlu Şaklr Eczacıbaşı'nın «Yasamak İçin» filmleri idi. nı bir şaka olarak nitelendirdiler. Romen sinemasınm son yıllardaki ilginç örneklerini, bir gün boyunca Sinematek salonunda seyrettik. Bunlardan .Asılmışlar Orrnonl», «Pazar günii saat 6'da», «Uslu bir çocuğun sabahlan» gibi bazıları. modem anlatımlan, başarılı sinema dilleriyle dikkati çekiyorlardı. Romen sineması da artık Avrup» sinemasındaki yerini almış, festivallerde kendinden söz ettirmeğe başlamıştı. Galalarda, filmlerimizin iyi yanlannı görerek, yapılan övgüleri dinleyerek vardığınuz iyimserlik, bu filmleri gördükten sonra üzüntüye dönüşüyordu. Romen sanatçısı, çok sıkı sansür koşullan altında bile bu kadannı yapabiliyordu. Türk sinemacısının elini kolunu bağhyan Türk sinemasınm bugünkü ekonomik düzeninin bir an önce değişerek sanatçıya gerçek sanatçı özgürlüğünü bağışlamasını bir kez daha dilemeden edemedik. "Tt^i'ut 1 Yabancı film ithali, Romanyada bir hayli güç koşullar altındaydı. Sinemalarda oynayan fibnler arasında. «Fantoma», «Süıkuf», Louis de Funes'in komedileri gibi Fransız filmleri, «Londra yanıyor», «Uçan otomobil», Yunanlı Zorba» gibi bazı Amerikan filmleri gözümüze çarptı. Claude Lelouch'un ünlü «Bir crkek, bir kadın Un homme et une femme» filminin bir sinemada oynadığını görünce fırsatı kaçırmadık. Romanyada yabancı filmlerin dublajı diye bir konu yok, filmler hep orijinal oynuyor. Halkın "olOO'ünün okuma yazma bilmesi ve eskiden beri buna alışmı? olması yüzünden böyle olduğunu, deneme olarak duble edilip oynatılan bir filmin iş yapmadığuu söylediler. iİ * °îfV J « ^ Vv „. «.<#„• i • •• V' 1 t , m « Akademi'de Bulgar Filmleri Gösterisi Geıen yıl sinematek tarafından düzenlenen Bui?ar filimleri toplu RÖSterisinden sonra, bu yü da Türk Film Arşivi, 1519 ocak tarihleri arasında İstabul'dn bir Bulgar Filmleri Haftası düzenlemişür. Gbsterilecek filimler, Vilo Radefin «En Uıun Gece», Yakimofun «Gölgedeki Adamn, Şarlanciyefin «Badem Kokulu», Vilçanof'un «Müfettiş ve Gece», Zako Şaudofun «Toprak» adlı filimleridir. Gösteriler her akşam saat 2G.00 de Fındıklı Güzel Sanatlar Akademisi salonunda yapılacaktır. Bu vesileyle, Bulgar Smematcği Başkanı S. Bigor, yönetmen Vilçanof, oyuncu Nevena Kokanova'mn da dahil bulunduğu bir Bulgar sinema heyeti, İstanbul'a gcıecektır Yukardaki resımde, Nevena Kokanova ve Viktor Rebençuk, Vilo Radefin «En Uzun Gece» filminde görülüyorlar. Türk Fılim Arşivi ayrıca 12 ocak cuma akşamı, Reuc Clair'in «AraEnlr^octe» ve Bunuel"in «Endulüs KöpeğiUn chien Andalou» adlı sürrealist filmlerinden meydana gelen ilgi çekici bir programı seyircılerine sunacaktır. Hafta vesilesiyle gösterilen filmler, Romanyada gösterilen Uk Türk filmleri oldu. Bu yüzden gerek halk. gerek sanat çevreleri, filmlerimize büyük ilgi gösterdi. Romanyada bulunan Türkler, özellikle tâ bobruca'dan kalkıp gelmişler ve gösterileri izlemişlerdi. Duygu Sağıroğln'nun «Bitmeyen Yol»u için yapılan ilk gala, özellikle, başta sayın elçi Kamrân Gürün, bütün TSrk elçiliği menEuplarmm da katılmasıyla, bir hayli parlak oldu. Sayın Gürün ve eşinin bütün hafta boyunca gerek bize ve gerekse bütün organizasyona gösterdikleri yakın ilgiye de burada yeri gelmişken teşekkür etmek isterim. Sağıroğlu'nun fihnini tekrar seyrederken, bütün eksiklerine, özellilcle çok iğreti sonuna rağmen, fiunin dürüst. samimi, iyi yönlerini bir kez daha değerlendirdik. Filmden sonra verilen supede, herkes yönetmen ve oyunu çok beğenilen Seltna Güneri'yi soruyordu. Onlara Türk sinemasınm ikisini de çarkları arasında öğüttüğünü, birine bugün bir «Her zaman kalbimdesin.i yaptırırken öbürünü, Türk sinemasınm rol kesmiyen sayılı gerçek oyuncularından biri olan Güneri'yi sahneye itiverdiğini nasıl söyleyebilirdik ki? • •• görmüş olduğu büyük ilgi ve güven karşısında 1968 yılına yeniliklerle girdi. 1 Ayda iki çekiliş 2 Bilet bedellerinde % 60 ve % 20 indirme. 3 Ondabir ve beştebir biletler kaldırıldı. | 4 Her ayın birinci çekilişinde tam bilet 40, yanm bilet 20, çeyrek ibilet 10 lira, ikinci çekilişi olan. İIILLIPİJAIGO BİLİYORSUNUZ DEGERLİ OKUYUCULAR 24 OCAK'da Tam bilet 20 lira Yarım » 10 » Çeyrek » 5 » • •* Programm klâsik bölümleri arasında, Romen Kültiir Komitesmi ve Film Merkezini ziyaret de vardı. Kültür komitesi, bir Kültür Bakanlığı'nın yerini tutuyordu. Komite başkanı Bakan seviyesindeydi. Komite 5 bölüme aynlmış olup, sinema bölümü. Romanyada sinemsyla ilgili bütün sorunlarla uğraşmak*aydı. Gezdiğimiz çok modem stüdyolar, 1950 57 arasında yapümış olup, o zamana dek yılda 12 olan film sayısı, stüdyolarm tamamlanmasmdan sonra yılda 16'ya yükselmişti. Yapuan basın toplantısmda Türk sinemasıyla çok yakındaa ilgilenen ve ayrıntılı sorular soran basın ve sinema mensupları, Türkiyede yılda 200 240 film yapılması nöbetçı eczaneler istanbul sinemaiar ALEMDAR: (22 36 83) Büyük Cellâtlar (Y.Güney) BULYAR: (21 35 78) Son Gece (F.Girik) GÜNEŞ: (21 61 40) 1 003 İstanbul Bağdat, 2 Yedi Teksasın Belâlısı. GÜNDEŞ: (27 71 86) Gençllk Dünyası tPEK: (22 25 13) Genc Aşıklar KULÜP: (22 72 77) Marko Paşa MARMARA: (22 38 60) FırUna Ajan MELEK: (Eyüpı (21 58 76) 1 Marko Paja (S.AllşıkK 2 Kırallara Karşı NtLGÜN: (21 11 60) Marko Paşa RENK: (21 15 25> Ö'ünoeye Kadar 5AFAK: (22 25 13) Profesyoneller (B.Lancesten TTNAZTEPE: (71 65 18) Asi Kabadayı (P.Newman) YENİ: (Bakırköy) (71 63 26) 1 Yagmur Çlselerken 2 Marko Paşa tıyatrolar ARENA Tn'ATROSU: (49 84 19) KANL1 NİGAR Her gece 21.15 Çrş., C.tesl. P ı . 18.00 de. AZAK lIVArRUSU (2İ Sl •«) üOrıuJ ÜIBU • Q«zanleı Özcan loplujuğu IAYROJMAKSA UAKSAD1N» C r v C.tesi P ı 161S ta P.lesl narle. h « gece 21.15 BAKrRKÖY rtYATEOSU; ıKADININ nSNDİ» P«zartesl hariç, heı gece 21.15 Pazaı 15.00 cKARAGÖZ • HACtVAT» Çr$ Cumarte») 15.00 te BÜYÜK riYATKO (Ne)ai Uvg"> 121 " < > >**• 8 YAB HAMZAı Carî PT«, Cuma, Ctesi. P t 31.30 Çrş.. C.tea P» 15.00 tALO ORASl TIMARHANE Mİ?t Çrs C.tesl. P ı 18.00 P.test 21.30 da DORMEN nYATKOSU «Btl VENtÛt. P tesi baric net gec« î i ıs Cr» moo C » s i v» ısor d» FATIH TİYATROSU: (22 01 71) tYARISI». Her gün 2100. Pazar 15.30 da. GEN • AH HVATRUSU 14» »1 W) tPOlJSLERı P tesl Barn neı eec« 211S C < * f » »3OP d e FATİH TİYATROSU: (G. SUrurt. E. Cezzar) «SOKAK KIZJ IRMA» Pazartesi bartc. ber gün 21.15 tSTANBUL TİYATROSU ELHAMRA (44 22 36) «KAEIM ve SEVGİLIM» Pazattesl harlç, her gun 21.15, Çarşamba. Cunıartesi, Pazaı 15.00 de ALTI OI'UNLARl: >SERMET OĞLU İLYAS» Heı gün 18 15. Pazartesı 21.15 W. KABAR*. UEVÜKUŞU rîYATKüSTJ(44 40 40) • VATAN KURTARAN SABAD> Heı gec« zl d« KARACA TİYATRO (44 54 02) «SENATL'R68» Pazartesl hariç her gece 21.30, Pazar 18.00 de. SENT OYUKC1TLAR1 (44 36 63) cKÖÇÜK DEV İ,ER» Pazartesı PerşeraBe Cuma, Cumanesi 18.00 Salı 18.00. Pazartes) 21.15 te «MİKADONUN COPIERİ» Pazaı Salı 18.00 Pazartesı 21.15 te KtlÇÜK SAHNE: (49 48 82) Mücap OfluOglO TUK«u. tPEPSlı Heı gün 21J9 d* Car«amt)«. Cumajtesl. Pazar 17.00 de KÜÇÖK nVATRO (21 « Tl) tDBU DOLO» P.t««l B harlç neı gece zı.ıs ta. Cr» Ctesl P* 17.00 d« ORALOĞLU TTYATROSD: (49 49 SS) «ANNA FRANK'm HATIRA OEFTERİ> P.ted Harls hergun 18.00. C t * 1500 «RADINUAB lIB OERSE» Pz' 15 00. Crs 1800 P ı Salı Crs Jl30 TEPEBAŞI TİYATROSU: (44 79 38) .KRALLAR DA ÖLÜR» Pazar, Pazartesi, Çarçamba, Cuma 21.00, Pazar 15.30 da DTJVI OKAZ rTVMROSU tA.kssrai KOcuk Oper*. da (21 57 22) tYALOVA KAYMAKAMI» Salı, Çarşamba harlç. her gün 18.15, 21.15 te tHABABAM SINiri» Salı. Çarsamb», 18.15 ve 21.15 te. KEKLtKt Pazartesi haris. he» gün S1.1S. Çartamba, Cumartesl 15.00 de. CSKÜDAB TÎYATROSU: <M 55 II) «DAYAM BAHRİYELİ» Heı g t o ZIM. Pazaı 1 5 J 0 d « ZEYTtNBTJRVU TtYATROSÜ: «KÜÇOK a, Cumartesi 20.00; Pazar 15J0 dm. BAKIRKÖY: Şevkl, YeçUköy İ»tasyon, Yeni (K.Çekmece) BESİKTAŞ: Sağlık. Dilek (Ortaköy). Arnavutköy, Etiler BEYOĞLU: Aynahçesme. Tak sim, Vatan, Sıhhat. EMİNÖNÛ: Küçukpazar, İstanbul, Babıâli, Nişancı, Gençtürk. EYÜP: Güven, Altın Tepsl. Omlt (Rami). Alibey koyu. FATİH: M. Fuat Bayar, Saraçhane, Yer.i Şifa, Öğuzhan, Marmara, Davutpaşa, Şıla. GAZİOSMANPASA: Merke*. Hürriyet (Küçükköy). KADIKÖY: Haik. Hasanpasa Saglık. Kusdili, Suadiye, Defne, Hatboyu KARKÖY: Akel KAÎIMPAŞA: Piyale. SVRIYER: Mete. BoyacıkBy ŞİSLI: Ergun, Çam, Fisun, Ellf. Mecidiyeköyü. Süa (Gültepe), Okr.ıeydanı. ÜSKÜDAR: Ömer Kenan, Ziya Hekimhan. ZEYTIN'BURNU: Gı.nej. • • • Romanyanın Türk filmleri için bir pazar olması, imkânsız değildir. Konuştuğumuz kişiler. 2 yıl önce Varna'da gösterilen «Keşanlı Ali Destanı» ve Bulgaristan'da iyi iş yapmış olan «Ağaçlar ayakta ölür>ü almak için ilgili firmaya yazdıklarını, fakat cevap alamadıklarmı söylediler. Romenler, karşıhklı bir film değiş tokuşuna şimdilik daha hevesli gözükmektedirler. Nisan ayında sinemateğin düzenliyeceği Romen filmleri haftası. hem Avrupa sinemasınm bu yeni harikâ çocuğunu Türk seyircisine tanıtacak, hem de Türk Clmcilerine böyle bir film değiş tokuşunun kârlı olup olamıyacağı hakkında bir fikir verecektir. Büyük ikramiye: 500 Bin lira Talihiniz açıfc, şansımz bol olsun. Basın: 10279/444 ••••••••»»•••»»•••••••••••»»••••••»»••••••••< YENİ MELEK Slnemasmda 15 Ocak PAZARTESİ matinelerden ltibaren Renkll Sinemaskop sevimli bir macera Sanayi bölgesinde inşaat ruhsatı alınmıs istLnbur Ankara Devlet yoluna geniş cephesi bulunan, iki yol arasında ve içerisinde elektriçi ve suyu bulunan bir veya birkaç fabrika binası yapmaya elverişli ve şehre çok yakın ars?da tnemlekette önştcriilen mühun Sınal yatınmlariyle ilgili ve son safhaya geünıs projeleri veya ciddî çaüşmaları olan alâkalılann müştereken kurmayı arzu edecekleri tesisler ıçin: MEHMET KAVALA Müesseseleri Nesli Han Karaköy İstanbul (tlânalılc: 4453/436) YENİ FABRİKA KURMAK ISTİYEHLERİN DİKKATİHE bevoölu AS: (47 63 151 Mııtluluk (M.RBoyet» ATLAS: (44 08 35) Profesyonellcr (C.Cardinale) DÜKYA: (49 93 61) Düşman Arkadaşlar EMEK: (44 44 39) Mutlnluk (R.FransıKa) ERKOÇ: (47 07 32) 1 Kupa Ası. 2 Asker Anası 9 0 1 66) A s i FİTAS" (* Kabadayı KENT: (Şişli) (47 Tl 621 Son Oyun (DDay) KEKVAN: (48 04 23) Marko Paşa KONAK: (48 26 061 Heı Sev < s tcİT î.hafta) \k LALE: (44 35 95) Ölünceye Kadar (2.ha£ta) LEVENT: (63 55 39) Soygun (M.Darc) LÜKS: (44 03 80) Marko Paşa (Ç.Ilhan) SARAY: (44 16 56) Soygun (2.harıa) SİTE: (Sİ5İİ) (47 69 47> Ringo Kibaı Servri ŞAN: (48 67 92) Marko Paşa YENİ AB (49 64 72) 003. İstanbul Bağdat YENİ MELEK: (44 42 69) Kibar Serseri (Ringol SON OYUN (Caprice) DORtS DAY RICHARD HARRIS İSTANBUL VALİLİĞINDEN Kapah lart Usulü İle Arttırma Bakırköy, Usmanıye Gecekondu önleme Bölgesinde Imar ve Iskân Bakanlığınca yaptırılmış bulunan 47 dükkândan (A) Bloktakı 1 ve (B) Bloktakı 5 6 7 8 numaralı 2 4 adet dükkân Gecekondu Uygulama Yönetmelığine göre kapalı zarl usulü ile artırmaya konulmuştur 1 thalesı 26/1/1968 Cuma günö saat 15 te ll lmar Müdürlüğü bınasında toplanacak tl Daimi Komısyonunda vapılacaktır. Beher dükkânın satış bedeli 23650, Ltradır. l Bırden fazla dükkâna talıp olmak, her dükkân için müstakil müracaat etmek suretivle mümkündür 4 Beher dükkânın temınat bedeli 2365, Liradır F Dosyası tl tmar Müdürlüğünde görülebllir. 6 lhalenin kesınleşerek tl tmar MüdÜTİuğünde ılan edllmesını mütaakıp üç gün tçınde tl tmar Müdürlüğüne müracaat etmeyen ve ihale bedelimn tamamını yatırmayanlann teminatlan lrat kaydedilecektır. 7 tsteklılenn teminatlanm, T. Emlâk Kredl Bankası Çemberlitaş Şubesine yatırdıklarına dair makbuzlan veya ıbraz edecekleri teminat mektuplan ile beraber usulü dairesinde hazırlıyacaklan teklif mektuplannı tıavı kapalı zarflannı ihale günü «aat 14'e kadar tl tmar Müdürlüğünde toplanan Daiml Komısyon Baskanlıgına vermeleri ISzimdır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul olunmar. Komısyon ıhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Basın: 10337/447) Şehzadebaşı Çemberlitaş Çemberlitaş < YENİ ŞAFAK IPEK • • • Sinemada ALTIN KURŞUN Renkll • Tfirkçe PAZARTESI Renkli • Türkçe PAZARTESÎ Sinemasında RROFESYONEUER Sinemasında gerelcJi telefonlar «9 S0 00 tUcyardım HastaoaneB 21 60 31 Cerrahpaşa Hastabaoesi 21 SO 00 Guraba Hastahanes) 21 42 91 Hasekl Hastaces) 21 2« 38 »9 00 Numune Hastahanesl 22 90 32 Kuduz Hastahaoe*! 36 30 50 Zeynep KâmD Sıhhl tmdat Beyoglu 44 » B» tstanbul i l 15 9» Üsküdaı 36 15 38 Utanbu) 21 41 2a Yangıa Bevoglu 44 46 44 KadıKöy 36 08 73 OsküdaT 36 O 45 S TOık H»v» ToUan BUet Satıjı (44 47 00) Damışma (44 03 96) Hava Alası (73 82 «O) Devlet Denüryollan Haydarpaa» (36 04 TS) Sirked (31 00 50) Denlzrollan (49 18 «8) tatU gOnlert (44 03 07> Sehlı Haüan (44 43 83) Teletonl* Telsrai ' 04 SON OYUN Renkli • Türkçe « > ÇARŞAMBA kadıköv ATLANTIK: (55 43 70) Şafftk Sokerken BELEDİYE: (53 33 14) İstanbulda Öleceksln CEP. (36 06 82) Çelik BUek Devlcre Karşı ÇELİKTAS: (Maltcpe) (53 35 07) Karaoglan YesU Ejder EFES: (36 35 84) Macera Pejlnde rEZA: (36 35 84) Son Gece (K.Tibet) KADIKÖY: (36 49 24) Her Sey Ask tçln KETIT: (36 96 12) Kaıanlığın İçlnden L&LE: (S6 51 86) Marko Paşa OPERA: (36 08 21) Marko Pa$a ÖZEN: (3« 99 94) Ölünceye Kadar (zJısft») REKS: (38 01 « ) Anjelflc Hcras GBwJ««l StNEMA 63: (55 10 84) Ae«ml Ajık i (M 06 W) KtranlıkU BİT Çlflılt Reklamcıhk (125) 434 Ondokuzuncu Hafta Spor Toto Ikramiyesi Kazananların Nazarı Dikkatine Ondokuzuncu hafta Spor Toto ikramıyesi ödemelerine devam edilmekte olup Başbâyiliğimıze bağlı bâyilerden oynayıp ikramiye kazanmış olanların ilgili Şubelerimiz gışelerine müracaatia ikramıyelerini almalan rıca olunur. Taşra bâyilerınden ovnayanların ıkramiyelerı P.TT ve Zıraat Bankası vasıtasıvle adre^lernp grindprılmıstır Türkiye EmJâk Kredi Bankası A.O. İstanhul Şııbeleri (Basın: 10334/449)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog