Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

15 Ocak 1968 CUMHURİYET T.H.Y. Paris hatfını açıyor Ttirk Hava Yollan dış hatlara flâveten Nisan ayında îstanbul Paris hattım açmak lçln çalışmalannı ilerletmiştir. öte yandan, T.H. Yollan îdaresi her yü olduğu gibl hacı adaylannı uçakla taşımak üzere yakında özel servis koyacaktır. Suudi Arabistan Uçak Şirketiyle müsterek çalısacak olan T. Hava Yollan, hacı adaylan Için bilet kesmeye baslamıştır. Yolcular Suudl Arabistan uçaklan ile gidecek, dönüşta hacılan T.H.Y. taşıyacaktır. istanbullular 1,2 milyon lira Belediye cezası ödediler Ceza verme rekoru 138.475 lira ile Kadıköylülerde. Adalar bölgesinde ise sadece 830 lira ceza kesildi Geçen yıl içinde muhtelif ya saklara uymayan îstanbullular. Belediyeye 1,209,333 lira ceza ödemişlerdir. Ceza ödeme rekoru 138,475 lira ile Kadıköylülerdedir. En az cezayı ise Adalar ilçesinde oturanlar vennişlerdir. Ada sâkinlerinin verdikleri para cezası 830 liradır. Istanbulda belediye yasaklarına uymayanlann başında resmi makamlara göre, işportacılar, fınncılar ve bakkallar gelmektedir. Ancak, yaya geçitlerine riayet etmeyen, yoüan kirleten, tesbit edilen esaslara göre çöp kabı kullanmayan ve yollan işgal eden tstanbullular, daha îazla olmakla beraber bu gibi kimselere Belediye cezası yazmak «adet» haline gelmediginden toplanan para cezası miktan da düşük olmaktadır. ÎLÇELERE GÖRK CEZALAR Belediye Şube Müdürlüklerinde görevli zabıta memurları tarafından kesilen para cezalan şöyledir : Eminönfi: 135,199, Beyoğlo: 97,724, Fatih: 70,195, Kadıköy: 138,475, Beşiktaş: 83.650, Üsküdar: 50,870, Şişli: 104,335, Sarıyer: 5^55, Bakırköy: 35.Ü05, Bey & koz: 13,005, Adalar: 830, Eyüp: | 13,325, Zeytinbtırnu: 18,255, Ga | ziosmanpasa: 38,705 ve Hal bi >. nası: 15,505 lira. l SAHtFE BES Kocasını bıçakla f yaralamış I MALATYA Maraşlı çtftçllerden Hasan Gökşen, Malatya doğumevinde çalışan eşi hemşire Hatico Gökşen tarafmdan omurundan bıçakla yaralanmış ve Malatya Devlet Hastahanesinde tedavi altına alınmıştır. Eşinin hemşlrelikte çaUşmaktan vaz geçmesini lstemesi üzertne aralannda çıkan şiddetli tartısma, bu yaralama olayına sebep olarak gösrerllmektedir. Atatürk ilk rakısını kimle içti? eçen haftanın en önemli olayı sayın Ali Fuat Cebesoy'un vefatıydı. Vefatından pek kısa bir süre önce Hatay'ın eski Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in evinde yediğimiz bir yeraekte hemen hiç kimsenin bilmediğini söylediği bazı hâtıralarını bize anlatmıştı. Sayın Kumandamn hâtıralannı dinleyip nakletmek artık bir ödev olduğuna göre, biz de size bu hikâyelerinden birlni, bizce en önemlisini sıılatabm. O gün Cebesoy büyük bir iştahla kendisi için bizzat hazırlanmış Hatay yemeklerini yerken şunlan söyliiyordu : Sayın Kumandamn bütün hayatı boyunca yaptığı olumlu işlerin yanında bilmeyerek yaptığı tek olumsuz hareketinin bu olduğu münakaşa edilebiür ama Atatürk'e nasıl olsa birinin bu içkiyi tattıracağı muhakkaktı. Nitekim o gün yemekte kendisi bu üzüntüsünü beürtirken herkes aksi iddiada bulununca Cebesov biraz rahatlamış, «öylevse yeni yazacaiım hâtıratım» bu hikâyeyi de eklevim» demişti. *** Biraz da Paris'ten haberler... • Orhan Kemal'in «Rereketli Topraklar Czerinde» adlı efîerini ünlü yavınevi Gallimard basmaya karar verdi. Çevirinin önümüzdeki yıl çıkması bekleniyor. • Fransa'nın meşhur tiyatro sanatçılarından Sacha Pitoeff'in kardeşi televizyon gazetecisi Georges PHoeff. Ankara Basın • Yaym Yüksek Okulunda radyo ve televizyon gazeteciligi dersleri vermek üzere altı ay için buraya geliyormuş. • İlk kadm astronomı profesörlerimizden NUıhet Gökdoğan' ın kızı Gönül Gökdojan, Kuzey Afrika ve îspanya tumesini bitirdikten sonra Paris'e döndü. Ufak otelinin odasında günde altı saat keman çalan Gönül Gnkdoğan önümüzdeki günlerd"e Paul Knentz Orkestrasıyla Amerika turnesine çıkacak • Ankaralı gazetecilerden Ahmet Taner Kışlalı. birkaç yıldanben Paris Hukuk Fakültesinde hazırladıSı «Türkiye'de Baskı Gücleri» konusundaki tezini başarıyla savunarak yurda döndü. tnsallah burada da savunmasını avnı başarıyla yürütebilir. dBUa mi'yfti eslt^Baskanı (töı doktora tezini bitirdi: bugünlerde memleketp dönüyor. *** tngiliz Havayollarının klisik müzik meraklıü ve plâk koleksiyoncusu Müdürü Mr. Johnson, tstanbul'dan ayrıldı. Yerine, uzun yıllardanberı Moskova'da çok iyi çalıştjgı için tngiliz Hükumetinin en önemli nişanlarından biri olan OBE İle taltif edilen müdürlennden Mr. K. Hawkins tâyin olundu. G Hasköy'de fabrika işçisi asaniörde bası ezilmek süretiyle ölmüştiir. Hasköy yün iplik fabrikasında çalışan 17 yaşlarmdaki Ibrahim Çelik, fabrikanın asansörü ile ikinci kata çıkmakta iken bilinmeyen bir sebepten asansörle duvar arasında sıkışmış ve başından ağir şekilde yaralanmıştır. Ibrahim Çelik ilkyardım hastanesine kaldınlırken yolda ölmüştür Bir işçinin, kafası asansörle dııvar arasında ezildi 15 Ocak Şevval 15 V. l E. 1 lU j ç X İ ı ! 18.41 S.40 7.22 12.23 14.50 17.05 2.18] 7.20 9.47 12.00 1.37 12.36 Belediye Baskanı İşcan, geçen yıl yaptıfl kontrollardan birinde yardımcüarı ile blrlikte etiketleri gözden eeçiriyor. >jıuımııııııııııııııııııııııııuıııı ııııııııııııııııiMiıııııtıııııııııııııııiHaıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiE Genelev durağı Sayın Ankara Valisi, Be!ediyc Reisi ve Trafik Miıdtirümiize: Sîzlere 2 ay evvel yüzlerce imzalı Gülveren 60 Evler dolmuş durağı tahsisi için dilekçe vermiştik. Biz ve çoluk çocuğumuz 6 aydır pertsa.ı «Jurumdayız. Tamamen dolu ceçen Belediye otobiislerine binmek imkânını bulsak dahi elimizde file, bavul, büyükçe paket ©lsa ahnazUr, ev ihtiyacını Ulus'tan temin otmek nıtcburiyetindeyiz fiO Evler dolmuşlarına gösterilen yerin Genel Ev yanında olduğunıı biliyor musunuz E.linizi vicdanınıza koyarak düsüniin, sk o semlte oUırsaniz ailenizi kızınızı tek başina gündiiz ve gecc Genel Eve giden o sokaktan gönderebilir misiniz? Çiinkü oradan sarhoslar, ha!ka atmaya gidcnlcr, kadına ihtiyaç duyanlar geçer. Sabıkalı ve uğursuı yatağı olan bu yolda nasıl bir aıılayışla durak yeri lesbit edebiliyorlar? Her semtin durağı Anafartalar Çarsisı karşindakı nieydanda iken bizimkinin oradan çikarlhş sebebi nedir? Semtin 15 arabasından 3'ü dumrken 10'u (rldisgeüste olsa 2 »i de sıra bekliyor durumdadır. İlgililerden bunu prcstij meselesi yapmıyacağından, Genel Ev yanında semt dura&ı oltnaz noktasından hareket ederek çcre bulacaklarına eıw(Adı tnahfBz bir okur) niz. Atatürk'ün en »evdiği şey o zaman BeyoŞlu'nnn çok meşhur bir birahanesinde bira içmekti. Oknlun tatil olduitn bir gün Büyükadava bir »ezinti yapalım dedik. Içki yasafına ragMERKEZ EKÎPLERİNİN i men bir tanıdıktan aldıjım nFAALİTETt f fak bir şise rakıyı cebime koyBelediye Zabıtası Merkez Ekip l mustum. Haftalıjımızın son kulerince bir yıl içinde kesilen pa : rusunu da iskeledeki mezeciden ra cezalannın adet olarak toplaaldığımız yiyeceklere verdik. mı 23,772, değer olarak toplamı ; Doğru çamlara çıktık. Ben ceise 368,695 liradır. bimden rakımı, o da bira şişeBelediye Başkanı Haşim îşcan = lerini çıkardı. Biralan bir yuda zaman zaman kontrole çık * dumda bitirdikten sonra benim mış, fakat çogunda hatalı gördü | içkimin nanl bir şey oldujnnn gü kimselerin cezalannı yanında • sordo. .tstersen bir yudum tat» . kl görevlilere emir vererek uy dedim. Keske demeseydim. O ; gulattırmıştır. f giin ilk defa ba«ladığı rakı, sonBu arada Belediye Zabıtası \ ra avrılamadığı içki oldu. O %*Mudürii de, kanunun tanıdığı yet j ce otele gidecek paramız kalmakilere göre 152 kontrol yapmış, %•. dığından çamlann altında uyu80 işyerine 1 ilâ 4 gün arasında ; duk. kapatma ve 23,650 lira para cezası vermistir. / tstifasının jeri alınması çok arzu edilen Afası SJen, bu yıl nişanlanan kızı ve damadıyla birlikte gSrfilfiyor... ilk ve Orta Okullarda 2. dönem yarın başlıyor # Hava şartları yıızünden açılışın ileriye atılması mümkün cagı karara bağlı olacaktır. Diğer taraftan Milli Eğitim Milli Müdürü Kâmil GUnel. bu yıl ilk defa ve ders yılının baslamasından sonra uygulanan yRrıı yöne^ meliğe göre, karne alan öğrencilerin basarı durumunun çok düşük olması karşısınd» orta de»reli okullar. müdürlerlyle blr top» lantı yapmaya karar vermlştlr. öğretmenlerin yeni yönetmenUgi kavrayamadıklannı ve 100 üzerinden notlan değerlendirirken ögrencinin ikinci ders yılı döneminde düzeltemiyecekleri kadar düşük not verdiklerini belirten Kâmil Günel, «Bu konud» 8j|retmenleri aydınlatmamız gerekiyor. İkinci ders >ilı başlar fcaşlamaz orta dereceli okul müdürleri ile bir toplantı yapıp bu konııyu ve alabilecetimiz tedbirleri görüşecegiz» demiştir. Kâmil Günel, özelhkle 30 puan altında not alan öğrencilerin ikinci ders yılı döneminde durumlarını düzeltip smıf geçmelerinin, yeni yönetmenlige göre, güç olduğunu belirtmis. bu durumda olan ftgrenci sayısınuı çok fazla olduğunu açıklamıştır. • • Melda Kaptana sanata karşı olan sevgisi yüzünden butigini açtığı günden beri iki ressamm eserlerini burada sergilemesini temin etti. Birincisi Kransa'da çok tanınmış ressamlarunızdan olan ve bilhassa Jean Moreau gibi tamnmış film artistlerinin pek iltifat ettigi erkekİRrimizden Mübin'di. Diğeri de bütün dünyayı sergi açarak dolaşan Hintli bir kadm ressam. L'fak resimleri büyüklerinden çok daha fazla beğenilen bu genç kaduun resimleri daha uzun müddet sergilpnecekti: eger butigin içini su basmasaydı. •*• • siyetime duskünümr gelmesin. BUâkls çok beğenilen seramikleri kar fırtınası yüzünden çok ax ki8İ tarafmdan görülebüdi. On yüdanbert hazırladıgı eserlerini Olgunlasma Enstitüsünde sergileyen Erdinç Bakla'run bir başka marifetl de son yıllarda birçok otellerde ve bürolarda gördUgumüz çok büytlk gravürleri yapmaktiT. Ufak gravürlPrin resmini çekerek büyülten ve Tatbiki Yukaek Sanatlar Okulunda asistanlık yapan Erdinç Bakla'nın istikbalinin çok parlak olduğunu bizzat hocası ve Okulun MüdUrti tzzct Hakkı söylemektedir. Barî köpek de yiyelim! G^etçler^B tstanburda*^ •• ~ eşeketi k&lhlerin yakalâhrnğmf = okuyunca hükumetimln bu şahıs = lara ldam veya hapi» cezasi ve E receğini düşünmUş ve halka nis E pet olur diye çok sevinmiştim. = Oysa ki, iki gtta sonra radyolar ^ da at ve eşek etinin «erbestçe E satılabileceğini işittim. = Mademki at, eşek kesenlerin E geçimleri fazlaca sağlanmış bulu E nuyor, lütfen mâni olmayın da, E biz de topladıgımız köpek etleriy = le geçimimizi saglayalım.. E Saygılanmla. SttbeyU SOYTAŞ E KAYSERİ E tlk ve orta dereceli okullarda ikinel ders yılı dönemi yarın baslayacaktır. Ancak, hava şartlarının çok kötü olması okullann açılış tarihinin ileriye atılmasj ihtimalinl dogurmuştur. Sehrimizdeki ilk ve orta dereceli okullaruı yarın ögrenime baslayıp baslafnayacaklan bugUn Millî Kgitim Müdürlüğü ve Vilâyetin Eİa Haftanın en şanssız sanatçısı Erdinç Bakla oldu. Hemen akhnıza eserlerinin llgi görmediği • • îstanbul Valisi Vefa Poyraz ve eşi, Tarabya Otelinde SiHhlı Kuvvetler çerefine bir aksam yemeği verdiler. İ Yeni yönetmelik İ hâlâ anlaşslamad! E E E 5 S S E £ = 5 E E S E E 5» S C g Yeni yönetmelik, Konya Erkek Lisesinde uygulanmaya başlandı. Bizim yeni yönetmelik hakkında bildiğimiz şunlar: a) 20 gün okula gelmeyince smıfta kalınır, b) Smav günü önceden büdirilecek, c) Notlar 10(1 üzerinden verilecek, d) Kopyadan yakalanınca idareye verilecek. Öğretmenler de bundan bir şey anlamadık, diyorlar. Yönetmeligi ne ögretmen, ne öğrenci biliyor ve bu bilinmeyen yönetmelik bizim lisede uygularuyor. Yani bu yönetmelik «körün taş atması» gibi uygulanıyor. ögretmen ve idarecilerden yönetmeliği anlamadan ve anlatmadan uygulamamalarını rica ediyoruz. Idiris Yalçın • Metin GUler • Orhan Sahin KONÎA M.F.Bakanlılının örü calışıyor «M. Eğitim Bakanlıgı Binasımn Asansör Düğmeleri Unutulmuş» başhklı yazı incelendi. Bakanhğımız binası asansör düğmeleri unutulmamış olup, asansörü yapan «Simko» Cirması tarafmdan asansörün çalışma tecrübeleri yapılması esnasmda çıkış dÜRmeleri çıkartılmış. bilâhare takılmıstır. Bu sebeple haber yanlış intikal ettirilmistir. Nitekim mevzubahls asansör tda remize teslim edilmiş olup niuntazam çalışmaktadır. Ferit Saner MHl! ESltlm Bakam a. Başmüsteşar Orgeneral Karakoç, İçe! ¥e Adanalılara teşekkür etti MERStN îkinci Ordu Komutanı Orgeneral N'azmi Karakoç, dün sabah saat 8'de Içel'den ayrıhrken, Içel Valisi Etem Boysan'a bir mesaj göndererek, Kıbrıs olaylan dolayısiyle Çukurova bölgesinde konaklayan birliklerimize halkm gösterdigi yakın ügiye teşekkür etmiştir. Orgeneral Karakoç'un îçel Valisi Boysan'a gönderdigi mesajı şöyledir : «Kıbns olaylan dolayısiyle Mersin Adana Vilâyet bölgelerinde toplanmı? bulunan birliklerimize sayın halkımızın muhtelif snretlerde yapmış oldukları yardımlar, her vesile ile gösterdikleri cömert ve yakın ilfi daima takdirle hatırlanacaktır. Silâhh Kuvvetlerimize karşı beslenen sevgi ve muhabbetin bir eseri olan bn asil hareketlerinden dolayı sayın Mersinlilere, sayın Adanalılara, ordunun şükranlarını sunar, cumlesini sevgilerle selâmlarım.» SİNEMASINDA * • Mevlit, Çelenk ve § Kurban paralarını = ilk okulların fakir = b'ğrencilerine § verelim. E Atatürk. millett kemiren tekke, E zaviye, medreseleri kapadı. Mille E timiz sömUrü'mekten kurtanldı. E Pakat simdi bir mevlit modası = çıktı. Mevlit anonim şirketlert = doğdu. 44 milyar iç ve dış borcu S olan Turk Milleti bir de şimdi 10 = bin ile 500 lira/vası mevlit okut = ma hastalıgına yakalandı. Herkes = 25 kurusa bir mevlit kitabı al = mah evinde okumalı camide okıj E tacagı mevüt oarsını ilk okullar = dakl fakir çocukar» dagıtmalı E dır. Mevlit'ten yılda bir apart E man yapan ve maliyeye vergi ver = miyen mevlithanlarm 1950 • 19BS E arası kazandığı torunlarına da ye = ter ve artar. = Her çeşit çelenk kaldınlmalı. E Bu paralar orta okulların fakir = Ögrencilerine dağıtılmalıdır. E Bilhassa Hicazda kesilen kuT E banlar yenmiyor buldozerlerle = toprağa gömülüyor. Bu israftır. = israf MUslümana haramdır. Tiirk E hacılan kurbanlanm Hicazda de E gil vekil bırakıp TürMyede kesU E mesini âdet haline getirip kendi = fakirlerimizi doyurmanrn çaresine = bakmalıyız. S 19501968 arası minare hopar ~ lörlerine yarım milyar yatırıra Ş yaptık. Bunlan dışanya îhraç e E delim. Hasılâtıyla köylere ilkokul.E yol, su, elektrik, fınn, hamam ya = palım. Müezzinleri tembellikten S kurtaralım. Ve evvela Türküaı E sonra MUslümanım deyip Turkl E yeyi cehaletten kurtaralım. E Dr. M. Mei'ut ATASAGUN E Beylerbeyi E SUAOıYE SİNEMASI SUNAR Senenin en güzel komedisi 16 Ocak Salı 19,30 ve 22 de ALO ORAS1 TIMARHANE MÎ? NEJAT UYGUR TOPLULUGU (Reklâmajans: 074/458) YARDIM İSTİYORUZ Okulumuz Adıyaman ilinin Çelikhan kazasınm en fakir en verim siz mezra?ı olsn Balıkbumu'nun çocuklannı eğitmektedir. Okulu muzun yeni açılması dolayısı ile gerek okulumuz gerekw çocukla rımız heryönden yardırna muhtaçtır. Ders aracı. kalem. dcfter, çeşitli kitaplar. A. Kadir ÖZDEMtR Balıkburnu tlkokulu Md. Çelikhan • Adıyaman | | 1 E ~ S S E £ S E S Ş E 5 ^ E S Ş S H ^ = E E M. SAVUNMA BAKANINDAN BİR RİCA 926 sayılı Askeri Personel Kanununun geçici 10 uncu maddesi tatbikatma esas olmsk üzere MSB nin 23 Eylül 1967 gün ve kanunun 946/1/67 sayılı onay kararı gereSince astsubay çavuşluk nasıplan 1948 ilâ 1966 yıüarı arasında mezun olan Asb. ların Asb. Çavu?luk nasıplan mezun olduklan yı Un 25 Ağustosuna götürülerek son rütbe nasıpları. bir evvelki Ağustosa götürülecektir diye emir buyurup nasıp tashihleri yapılmış tır. Bu duruma göre yalnız 1947 senesi mezunlan istifade ettirilmemiştir. Sayın bakanımızın bu kararlarını değiştirip, adaletsizliâi ortadan kaldıracaklarına inamyor, mağduriyetimizin önleneceğini ve neticeyi bizler heyecanla bekliyo19^7 senesi A";tsuhay mezunlan Orgnl. Jağmaç Irakya haikına teşekkür etti Agası Şen'in istlfa etmesi şirketin havasına daha şimdiden inanılmayacak bir gevşekiik getirdi. Kimi arasanız yerinde yok, herkes üzgün ve kimse ne yapacağmı büememenin sıkıntısı içinde. Agası $en ise Nişantaşındaki apartımanmda bir ttlriu yer.emedigi grip ve sevgili eşi Cemile Şen ile başbasa prunler geçiriyor. Karannın ne oldugıınu sorduğumuz vakit: «tsteklarim kabul edümezse aynlmağa mecburum» diyor. «Pekl, memlekete hizmetten kaçmak değil midir bu yaptığınız?» diye sordugumuzda cevabı Agası Şen'in şu oluyor: însan memlekete hizmetten kaçmıyayım diye o bayıldığı koltuga öyle sıkı sanhr ki, bakarsınız sonunda dünyanın en haysiyetsiz mevkiine düşmüştür de haberi yoktur. Ben o derece sevmediğim koltugumdan çok hay Profesyoneller (The Professionals) BURT LANCASTER CLAUDIA CARDINALE LEE MARVIN JACK PALANCE ROBERT BYAN Seanslar: 12.00 2.15 4.30 6.45 9.15 Badar Reklâm 22/431 Bugün Matinelerden ttibaren Oynatıldığı her yerde hasılat rekorları laran şah&ne film Renkli İngilizce Sinemaskop Siyasal Bilgüer Fakültesi Oekanlığından Pakültemizde tktisat Politikası ve üluslararası îktisat ve îktisadi Gelisme Kürsülerinde mUnhal bulunan kadrolar için Asistanlık sınavı açılacaktır. Yabancı Dil suıavı 22 Ocak 1968 Pazartesi günü saat 14.00 de Fakülte'de yapılacaktır. îsteklllerin 20 Ocak 1968 Cumartesi günü saat 13.00'e kadar Dekanlığa müracaatları. (Basın 10015 • A • 16344) 446 Okumak isleyen bir öğrenci B«ı köyde dofmu? ve bflyümüş fakir bir ailenin çocuğuyum. îlk, orta ve lise tahsilimi birçok sıkıntı ve mahrumiyetler içinde yaptım. Orta ve lisede hiç ara vermeden sınıflanmı her yıl ivi derece ile şeçtün. 1965'i966 yılı Üniversite çlriş imtihanlarında en iyi puanı tutturarak, Ankara Ilukuk Fakültesine kaydolttnm. Ailemin fakir olması dolayısiyle fakfilteye devam edemiyerek, Imtihanlara dışandan hazırlanarak, ikinci sınıfa (reçtim. Bn yu ise ikinci smıf ders kitaplannı dahi temin edemedim. Seçtiğim meslek dalında çabşmak ve yükselmek için büyük bir arzum var. Bana yardım elinl uzattıklan takdirde. kendilerine bütün istikbalimi onlara borçlu olacağımı unntrnayacayım. Aynca, dilerlerse şahıslan veya müesseseleri adma her türlü işlerini yapmaya veya yardım sırasında bana ödedikleri pa» rayı meznn olduktan sonra ödemeyi bütün varbğımla temin ederim. Bu hususta kefalet veya temlnat da gösterebilirim. Bir öğrenci Cumhuriyet gazetesl E naz. | E E ^ E = E ~ S E ^ E E E E E E E E E S E E TEKZİP Tekzip Isteyen: Davut Kayaalp. Kadıköy Moda llkokulu Müdürü Tekzip Edilen î a z ı : Cumhuriyet Gazetesinin 6/Ocak/1968 tarihli Okuyucu sütunlan. Okul Müdürü ve idaresi Velilerden hiçbir suretle para almamıştır. Birçok okullarda oldugu gibi Moda tlkokuluntfa da (Moda llkokulu) ögrencilerini Koruma DemeSi namiyle bir dernek vardır. Bu dernek okul içinde ve dışmda diğer dernekler gibi kanunî yollarda faaliyet göstermekte ve nzası ile verenlerden makbuz karşıhğı ayni ve nakdi yardım kabul etmektedir. Hasan Ku? adında kayıtlanmızda bir kimse olmayıp dernekçe de bu namda bir kimseden yardım alınmadıgı resmen yazılı olarak bildirilmiştir. Bizim durak neden kalktı | | EDlRNE Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Memduh Tağmaç, Edirne Valisi Haydar Özkın ile Kırklareli Valisi Nail Memik'e birer telgraf göndererek, son Kıbrıs buhranuıda birinci Ordu birliklerinin Trakya'daki hazırlıkları sırasında gösterilen yardımlara teşekkür etmiştir. Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Tağmaç Valilere gönderdigi telgrafta: •Trakya'daki hazırlıklanmız sıTasında vatanseverlik duygulan, karşılıklı güven ve anlayış içinde büyük yardımlanna mazhar olduğurauz başta Edime Valisi sayın Haydar Özkın ve Kırklareli Valisi sayın Nail Memik ile, bu VIlâyetlerin fedakâr bütün Memurlarına. resmî ve ozel teşekküllerin ilgili yurtsever mensuplarına, her bakımdan maddi ve manevî imkânlanyla ordusuna destek olan vatanperver, mlsaöısever bütün Trakya haikına en samimi şükran ve teşekkürlerimlz arzederim.. demektedir. STANKOIMPORT ve demir işlemeye mahsus en zengin TEZGÂH ÇEŞİDİ Saç ve profil makasları okuyucu sütunu EminBnündekl son trafik degi = şikliğinden sonra Eminönü Ga E latasaray dolmuş durağı kaldı E rılarak yeri otopark olarak kul Ş lanılmaktadır. Galatasaray ve ş Boğazkesen semtinde oturanlar E bu durumdan şikâyetçldirler. îl E gililerden ya Rıhtırodaki dolmuş = durağından, yahut Yenicami ar S kasındaki eski dolmuş yerinden E Galatasaraya dolmuş kaldınlma = «na müsaad'a «dilmesini rica e = derim. 5 Nihat ASARKATAL1 S tşçiler, fitre ve zekâtlarını Kızılay'a gönderdi ESKÎSEHİR Geçen yıl olduŞu gibi bu yıl da Almanyada bulunan birçok işçimizin fitre ve zekâtlarını Kızılay şubesine gönderdikleri açıklanmıştır. Şube Başkanı Osman Hatay, konu ile Genel Merkezin ilgilenmesi için gerekli teması yapacaklarını söylemiş ve üzerinde durulduğu takdirde dışarıda bulunan çok sayıdaki işçimlzin titre ve zekatınd'an önemli oranda yardım saglamak mümkündür, d«miatir, DEPOMUZDAN DERHAL TESLİM EN UYGUN FIAT VE TEDİYE ŞARTLARI iıiıııııııııiHMiıııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııuıııııııııııııııııııııııııııuııııımııııııııııııııiiiiıuuıııııııııııııın (ÜincılıJt: 42S3/439)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog