Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

1968 ın ılk büyük kıtabı Mapusane Çeşmesi îazan: ADNAN VELİ BirLnd baskm yayudandığı vakit basında büyük yankllar yapan bu kitap, ilk bammdaa conra Adnan Veli'nin yeniden yazdığı yazüann da eklemnesiyle, Üri cilt bir arada çıktı. 432 sahlfe, lüks krome kapak, 15 l i r a KEMAL RARATEKİN Tekfaı Yayınevi İSTANBUL (Feza: 2474'457) 44. yı/ sayı 15*12 umhuriyel KURDCUSU: FUNTJS NADt T e l g r a f *e m e k t u p « d r e s i : C u m h u r i y e t Telefonlar = 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 I s u n b u l P o s t a K u t u s u : b t a n b u J N o 246 2 2 4 2 9 7 2 2 42 9 8 2 2 4299 »OMAN KİTAPLIÖINIZA YENİ BİR Dfc* iSAHESER ROMANLARS sılarmı sunarl * INBECK Û > T Y O L U 2 bası) İ L D I Z I (3cü bası) NA (2'nci bası) (5. bası) I (2'nci bası) Pazartesi 15 Oeafc 1968 Karve su baskınları büyük zarar verdi İstanbul 12, İzmir 83 Ankara 18, Bursa 3, Erzurum 9, Giresun J 18 Srl baskınlan Ege bölgesinde bir âfet halini almış, binJerce köyü sular kaplamıştır. Etrafları ile ilgileri kesilen köylerden can | ve mal kaybı hakkında kesin bir | bilgi aliDamamaktadır. CHP istanbul II ikinci gününde Ecevit konuştu: 1968'de İstanbul "NATO içinde Ankara kalmadan ve Izmirde telefon kalmaya farklar vardır,, verilmiyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ulaştırma Bakanlıgı 196S yılı bütçesi hakkında Nuri Eroguı (AP) tarafından hazırlanan raporda belirtildiğine göre, geçen yü Devlet Demiryollan 443,5 milyon lira, DenizyoUan 11 milyon lira zarar etmişlerdir. Türk Hava Yollannın 5 milyon lira, PTT nin 80 milyon lira k&rda olduğu belirtilmektedir. Sel bölgelerine hovodan yardım yapılıyor Alâeddin BİLGİ BALIKEStR Lodostan hemen sonra başlayan devamlı kar yağışı, Balıkesir ilini şimdilik büyük bir felâketten kurtarmış gibidir. iki gün öncesine kadar taşma veya patlamasma ramak kalan, « Çayörcn » barajmın meydana getirdiği korku, halen devam etmekle beraber, yağmur yerine kar ve don, bu tehlikeyi kısmen atlatmıştır. f * H D ktanbul İl Kongresinin ikinci ve son gününİPİIı de Genel Sekreter Bülent Ecevit konuşmuş, «Ortanın solu» lıareketinin dalga dalga genişlediğini belirtmiş «CHP de ne ortanın göbeği diye bir kanat, ne de aşm solcu veya komünist bir kanat veya nüve vardır» demiştir. Ecevit bu arada NATO konusuna da değinmiş, ve sözlerini «NATO konusunda, ille evet veya hayır şeklinde cevap istemektedirler. Oysa, NATO içinde kalmadan kalmaya da önemli farklar vardır» şeklinde tamamlamıştır. Kongrenin dünkü çalışması ilk güne» nazaran daha ilgisiz bir hava içinde cereyan etmiştir. Delegelerin bır kısmı, seçimler sırasında salona gelmiş ve oylarını kullanarak gitmişlerdir. Bülent Ecevite de geniş çapta tezahürat yapılmıştır. Bülent Ecevit tam bir saat 15 dakika konuşmuştur. Genel Sekreter sözlerine ortanın solu deyimini açıklamakla başlamış ve demiştir kı: «Bazı iyi niyetlilerin kuruntnları ve kusknları, ortanın solu hareketi üzerindeki hassasiyetinden gelmektedir. Fakat kusknlar yersizdir. Ortanın solu bir halk harcketi haline gelmiştir. Çevreye dojru dalga dalga yayılıp eenisliyen bir halk hareketi... Bilinelenen halkın ıstırabı, ve haksızlıktan, ezilmekten, sömürülmekten, aldatılmaktan kurtulma istefi bu harrketin itici ucudur. Bu yıl telefon yok Raporda belirtildiğine göre, 1968 yılında tstanbul, Ankara ve Izmirde yeni telefon abonesi kaydı yapılamıyacaktır. tstanbulda 95 bin, Ankarada 20 bin, Izmırde 6 bin kişi telefon almak için sırada beklemektedır. Northern elektrik firmasmın lnşasına başladığı telefon fabrikası henüz bitmediği ıçin, fabrtka ımalâta geçinceye kadar âcil ihtiyacı karşılamak ıçin 60.000 hatlık teleîon santrah ithal edilecegı raporda açıklanmaktadır. Raporda şehirlerarası telefon yönetiminden \akimlarak su tomennılerde bulunulmaktadır: «Şehirlerarası telefon konuşmalannda normal konusma yerine acele konuşma talebinp icbar eden. bu «uretle fazla ücret talebi maksadını istihdaf ettiei bissini uyandıran gerikmelrrin ön(Arka«ı Sa. T. Sü. 1 de) Sürükleyici güç Tümü ile CHP örçütünün inançlılıeı da bu hareketin sürük leyici gücüdiir. Bu ortamdaki bir CHP politikasının akısı ne kulis entrikaları ile ne kisisel ihtiras ovunları ile önlenebilir. Hareket hepimizin kisili|ini asmıstır. Genel merkeBAYAR VE DAVETLÎLER BIZIM EVİN AÇILIŞINDA zi ile, grupları ile örçütü ile bugünkü CHP kadar birlik halinHalen su altında olan kovlerbir baska partiler, bizden sonra dekı halka havadan helıkopterbir iç muhasehesi bir arayış dölerle yardıma baçlanmıştır. nemine sirmislerdir. Barajın patlama ihtimali karTedireinlifin. kuskn ve kay»ısında, evvelki gun bosaltılan gıların bir nedeni de sudur. 1945 Yenıköy ile Kepsut ve Sındır 1960 arasında belirli bir muhagı'lı vatandaşlar, dün evlerıne lefet ve siyasal mücadele türüBÜLENT ECEVİT dönmüşlerdir. Ne var ki, yerdene alışılmıstı. O, bir rejim ve ki kann ansızın çıkacak bir loiktidar mücadelesiydi. Simdi ise dosla eriyip, bir felâkete sebcp bir anlatma, belirli düşünce ve Eski DP. liler tarafından kuru Bayar'a bir de çalışma odası talv olmasından da endişe edılmekakımları halka birlikte oluşturlan «Bizim Ev» adlı kulüp dun sis edilmiştır. tecîır ma dönemindeyiz. Bu mücadeŞubat ayında kongresini yapaKalamışta açılmıştır. Açılışa Celâl lenin biçimi de ölçüsü de elbetcak olan «Bizim Ev» kulübün basKızıksa köylülerî te baska olacaktır. Bayar, Samet Agaoğlu, Celâl Yar kanlığını kongreye kadar Settar bugün tahliye ediliyor Bazı aydın çevrelerde de medımcı, Mükerrem Sarol, Hadl İlksel yapacaktır. seleleri akla kara çibi keskin Bu arada üç gündenberi sular Husman, eski generallerden Ercizgilerle ayırma eğilimi vardır. la çevrili bulunan ve çevre ile delhun, Kuyaş, Binatlı ve eski Bu çevreler meselelerle ilgili ırtıbatı kesilen Kızıksa köyüni DP mensuplan ile Fatin Rüştu davranışlar hakkında kesin bidün ılk defa olarak askerî araçADANA, (Cumhuriyet Bürosu) rer «Evet» veya «hayır» olarak Zorlu'nun annesi katılmışlardır. larla birlikte iki Bakan., bir (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) C.H.P. Genel Ba^kanı İnönü, Vali, bir Emniyet Muduru gıreDâvetli olup da açılışa gelemeyen dün Asri sınema salonunda toprek, burdaki koylulerle göruşSaadettin Bügıç ve Ali Naili Erlanan partısınin il kongresıne bir muslerdir. mesa] gondermiştır. İnönu'nün dem, birer telgTaf gonderrrüşlerÜç gündenberi korku, kuşiu mesajında şoyle denılmektedır: dır «Bizim Ev» klubunun açılışı ve açlık içinde bulunan KızıksA «Adana il kongresinde bulunmunasebetıyle venlen kokteylde köyünün 2200 köylüsü gene dun masını çok arzu ediyordum. Adaçevrede bulunan akrabalanm da üyeler Bayar ın elirü opmekte yana'daki parti teşkilâtımızın gclisSO\ FIRTINADA YIK1LA.N. LONDRA ASFALTI KENARINDAKI TL1.E | görme imkânlarına kavusmuşlarmesini yakından izledim. Adana, rışmışlar ve kendısme «Ben de dır. Ancak helikopterlerle kenFON DIREKLERI, PTT1 ARIZA EKIPLERt TARAFCJDAN TAMÎR ' fcOflCISOfl / f l Ö bütün olumsuz sartlara ve tahyazdım» adlı kitabmı ımzalatmışEDİLİRKEN ? dilerine yiyecek yardımı yapılaFotoğraf: Selçuk AYBATAR i rBATAR riklere karşı gelerek C.H.P. nin lardır» kokteylden sonra dâvetlibilen bu köy halkı, dün sulann ileri merkezlerinden birisi oîduçekilmesiyle karadan irtibat telere bina gezdirilmiştir. Lokalde, ANKARA, (Cumnuriyet Bürosn) ğunu isbat etmiştir. min edebilmişlerse cfe köylerini Geçen yıl 443 milyon lıra zaAdana'da C.H.P., bütün denetterketme tavsiyesine şiddetle rar eden Devlet Demiryollan lerden kuvvetli çıkmıştır. Onükarşı koymuşlardır. Bu nedenle Mart ayından ltibaren îstanbul müzde C.H.P.'nin memleket kaGüven Partisi Genel Başkanı dün sabah Bursa'dan bir istihve Ankara arasında kapıdan kapı derinde köklü mevkiinin yeni imTurhan Feyzioğlu dün parti ll kâm taburu, bu köylüleri tahlitihanını bir daha vereceğiz. Adaya eşya nakline başlıyacaktır. Merkezinde yaptığı bir sohbet ye etmek üzere harekete geçirilna'da C.H.P., Millî Mücadelenin Bu konuda Genel Müdür Vedat toplantısında, CHP Genel Basmiştir. Istihkâm taburu bugün karanlık günlerinden gelmiştir. önsal şunlan söylemiştir: kanına cevap vermiş, «Güven erken saatlerde tüm evleri yıkıBen, bu hâtırayı Adana için yükPartisini kurmus bnlnnanların «DDY İşletmesi kapalı kaplarlan bu köylüleri, botlar ve diğer sek ve deferli bir itibarda da tu[DIŞ HABERLER SERVİSİ] CHP'den ayrılışını, CHP Genel la kapıdan kapıya taşıma hizmaaraçlariyle köylerınden tahliye tarun. Hiçbir şart ve püçlük, bizCAPE TOVVN Bır melezin kalbiyle yaşayan Dr. Blaiberg düBaşkanı (tasfiye hareketi) diye tine Mart 1968 tarihinden ttibaetme emrini almıslardır. de bizi bekleyen yeni verimli genü de ıyı geçınrken, kalb nakhnin mucıdi Dr. Barnard, «Sunday adlandırmıs. Bu tasfiyeyi milliren ilk olarak Ankara İstanbul lişmelerin ümidini azaltmamışDün iki Bakanla birlikte bu Expres5» gazetesıne «Kalbimi başkasına vermeye hazınm» demiştir. yetçilere degil, en yakınının ifaarasında başlıyacaktır. Bu surettır. «Yakınlanmın, işe yarıyacak desiyle (CHP içinde ynvalanmıs le, müşterilerimizin cam, porse koylulerle konuşan ve Balıke(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) sir'e dönen Emniyet Mudürü, dornmda olduju takdirde, kalkomünist militanlara) uyçnlasaylen, muhtelif cins motorlar, matyaptığı konuşmada, bu köylülebimin bir baska insana takılmadı, partisine de, memlekete de bu, ambalajlı gıda maddeleri, (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) «ma izin vennelerini önliyecek kötülük etmemis olurdu» demıstıbbl ve kimyevi malzemeler, fcüBtRLEŞMtŞ MİLLETLER değilim» diyen ünlü operatör, tir. çük ebadlı bilumum aletler, hıs• Kıbns heyeti Genel Sekdini mütalâalar dışında kımsenın, sas cihazlar, bilumurn elektrik CHP Genel Başkanının, himareter LThant'a Keisicumölümünden sonra kalbını vermemalzemesi, her cıns tekstil maye altına aldığı T.t.P.'den bugün hur Makarios'un. Ada iyi reddetmiveceğinı belirtmiştır. «asırı soldaki parti» diye bahsetmulleri, mufak ve ev eşyaları giçin hazırlanmakta olan anayasa Amerika Bırleşik Devletlerine tiğrîıi, bu partinin aşın uclarınbi kıymetlj eşyalann daha ucuz, meselesinin Thant tarafmdan PNOM PEN (a a) Kamboç gitmesı ıhtımalı hakkındakı bır dan birini Meclis kürsüsünde daha kolay ve daha emnlyetle, halen Türklye, lunanistan ve Devlet Başkanı Prens Norodom soruya karşıhk Prof. Barnard, «mâsum sosyalist yazar» diye süratle gönderilmesi, özel suretKıbnsla yapüan görüşmclerde Sihanuk dün sabah yaptığı bir aslında Güney Afrika'da kalmasavunduğunu söyleyen Turhan te yapılan ve 2 metre küplük kaele alınmasını istediğini nildirmiş basın toplantısında, Çarşamba güBALIKESİR Üç gün önce yı çok istediğini, fakat ilgınç bir Feyzioğlu, înönü'nün son konuşpalı, kilitleme İmkftnı bulunan ve Kıbns'ın B.M. dairoi temsilnü Kamboç'a gelmesi gereken Mateklife sırt çeviremiyeceğıni söyMannara adasının Gündoğu köyilmalarında, âdeta sekizlerin önerkaplamnızı, telefonla ambarlancisi Büyükelçi Zenon Rossides, reşal Tito'ya karşı bir «MAO'cu ledikten sonra sunları eklemisne yakın burunda karaya oturan gelerinden aktarılmış ibareler AN İARA, (Cumhuriyet Bürosu) Makarios'un Cuma günü L«fkomızdan istemeleri üe mümkün Komnlo»nun ortaya çıkarıldığiiu tir : Yugoslav «Zvorin» adlı geminin eklediğini ileri sürmuş, özetle şe'de yayınladıgı bildirinin bir olacaktır.» ABD senatörlennden Harry açıkla'ıış ve: Şunlan söylemiştir: «Bir milyon dolâr verseler, herher an iniilftk etmesinin mümkün şunlan demiştir : raretini Thant'a sunarak bunun F. B^rd Jr., Türkıye'de bazı tehsngi bir yerde herhangi bir isi «Yugoslavya, Çin'in bir nnmaraolduğu ifade edilmiştir. bütün B.M. üyeierine dagıtüma«Bir yıl önceki CHP Genel maslarda bulunduktan sonra önk»bullenemem. Zira en önemli U düşmanıydı, Sovyetler Birligi Erdek kaymakamlığınca, Balıknnı talep etmiştir. Başkanı, dün konuşan CHP Geceki gün Atina'ya gitmiştır. Aelsn b»n» teklif edilecek isin masırada ikinci gebnektedir. Birleşik esir valüiğine verilen bilgiye gönel Baskanını Haysiyet Divanımerikan Senatosu Sılâhlı HızMakanos, yakmda Başkanlık hiyetl, yasıyacajSım yer, birlikte Amerika da üçüncüdfir Komünist re Zvorin gemlsinin 1300 tonluk na verebilirdi. Bakaİım, bir ay metler Komisyonu üyesı olarak seçimine gidileceğini ve kendisini çslışscağim insanlardır...» bloktakj »ile kavgalarına bulastıhamulesinin 400 tonunun karpit sonraki tutuma ne olacak?» Ortadofu ülkelenndeki Amenaday göstereceğini açıkJamıştır. Prof. Barnard, aynca, en az rılmak istemiyoruz. olduğu anlaşılmıstır. Karaya otu(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) kan tesislerini inceleven senatöMakar.os'un bildirtsine göre, yaaltı Amerikan tıp merkezinin ran geminin ambarlarmjn su *1rün Kıbns konusunda Türk hüANKARA, (Cumhuriyet Bfirosa) kında Kıbns için «Bağunsız ve kendisine teklifte bulunduğunu mava başlaraası yüzlinden. bu 400 kumeti yetkilileri ile herhangi egemen bir devlet anayasası» ha özel Sektörün iktisadl ve m»ve haftada 1.500 mektup aldığıbir müzakerede bulunmadığı nrlanacak ve buna Kıbns Türk 11 sorunlan ile «İkinci Bej Yıl tonluk karpitin en ufak bir kıvılnı belirterek, «Cevap vermedicımla infilftk edebileceği öğrenllDısişleri Bakanlıgı yetkililerince azmlığı haklan dahil edilecekti. lık Kalkınma Plânı» nın tartJfim binlerce mektup, masamın ifade edilmişUr. miştir. şılması ıçin toplanan Türkiye Makarios: «Bu, görüştne teme» üstünde yıgın meydana getiriAmerikan vergi mükelleflerinin Ticaret Odaları, Sanayi Odalan 2500 tonluk geminin, 22 kişilik lini teşlri] edebilecektir» demişyor» demiştir. ödediklen verKilerin Amerika ve Ticaret BorsaLan Birligi Gemürettebatı dün bu nedenle gemitir. dışmda silâhlı hizmetler alanınnel Kurulunda dün bir konuçden uzaklaştırılmıştır. Marmaray» Sakallı Başpiskopos aynca: Blaiberg ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) da nasıl kullanıldtjhnı tnceletnekma yapan Genel Sekreter Nee«Diger taraflann da baska me> ve Gündoğdu köylerıne Bucak MüBarnard, gazetecıye, «Blaiberg te olan senator. TiIrkıvodPkı Ak mettin Erbakan tkinci Be» YılKanada Hül.umeti, Dısişleri Bakanlığı kanalıyla Çahşma Bakantinlrr sunmalan mümkündür. dürlügunce gerekli ujarma \api!veni kalbl ile üc haftalık devfrıerikan a>;kPrler1nin dunımlarj lık plânın birinci Be» Yılhk bunlartn pörüsü!ni«Miine karsı demıs. eeminln 500 metrp y»<ıruna hğına yaptığı müracaatta Türkiyeden işçi istenüştir. rf\ »tlatırsa. hurtin dfinra rave testslen Uzpnnde fikn tpffmK plâna nazaran özel •ektör içın feiliz ve Genel Settrptvrin aracıukımtemn s'ikulmaması, önemle Jı o*t bir ncfes slacak» demistır İki ülke prasında yapılan förüjmelenıı önumüzdekı eunlprde tave çaüçrnalnrd» nııhınmııstMr % ^ (Aıkası Sa. 7, Su. 4 de) tatmın edıci olduğunu soylemııtır. tar edilmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) mamlanacağı sanılmaktadır. (Arkau Sa. 7, Sü. 1 de) (Arkası Sa. 7. Sü, 1 de) Eski DP'Iilerin Bizim Ev,,i açıldı Dünya açlığa doğru gidiyor ANKARA (Cumburiyet Bürosu) Tanm Bakanı Bahn Dağdas dün Bütçe ve Plftn Karma Komıs yonunda yaptığı konuşmada «Dünyanın açlığa doğru gittiğini» öne sürmüştür. Bakan nüfus artışı ile gıda maddeleri üretim hıa arasında denge bulunmadığını, aradaki farkın gittıkçe açılcuSını belirtmiş ve Türkiyede alınacak tedbirleri açıklamıştır. Bakana göre «Türkiyede Unm üretimini arttırmak için nüfus, toprak potansiyeli ve Pazar imkânları göz önüne alınarak 3000 yılına kadar uzanan bir ozua vâdeli program çalışması» yapümaktadır. Bakan toprak reformunu «Doktriner bir görüş» olarak niteıemiş ve «Mülkiyet esasına dayanan ve gasplara imkân vermeyen bir tarım reformu tasartsi ile huzura çıkılacağını» söylemıçtır Tarım Bakanı Dağdaş, toprak reformu ile uğraşılmamasını istemış «Tarım reformu, tarunda emniyeti sağhyacakür. Mülkiyet emniyeti, birim sahada azami veriml (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) İnönü Adana ve Samsun kongreferine birer mesaj gönderdi D.D.Y. kopıdon kopıya eşyo nokline başlıyor Feyzioğtu: 'Bir yıl öncekİ inönü dün derhal Haysiyet Divanına verirdi, Blaiberg, 13 üncü gününü doldurdu Makarıos seçitn karannı UThant'a bildirdi Dr. Barnard: " Ben de kalbimi veririm,, Kamu Personeli Federasyonu Per8onel kanunu İçin israr ediyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Türkiye Kamu Personeli Sendlkalan Konfederasyonu Genel Başkanı Kâmil Basaran dün düzenlediği bir basm toplantısında: «Türk kamu personelinin huznra ka\uşturulması için lüzumla kanunlann çıkanlması lorunludur.» demiştır. Karaya oturan Yugoslav gemisi karpit yüklüymüş 7/to'yo MAO'cu bir komplo hazsrlanmış Amerikalı Senatör Askerî yardımm kuilanılış şeklini ince/edf Kapanın elinde Mimarlar Odası Ankara Subesi Başkanı denize pek diişkün bir zat olacak. (KıyılaTinıız yağma edlliyor) diye feryadı basıyor. Gerçi. orasi öyle ama. yalnız kı^'anmız mı?. Dağlnrda nrmanlanmız, sehirlerde korularTmız. Anadolu topraklannda.tnadenlerimiz de, durma Hhtlenme boyuna yağma edlliyor?.. Hattâ denizlerde balıklanmiz. hattâ sağ ucla. sol uc arasında demokrasimiz hile yn«ma ediliyor.. Daha sayalım mı?. Ankarsh sayın başkan. olıiu olak fc bütün yağmalan sıra«HH1. O Odalar Birliği Genel Kurulıı 2 nci Beş Yıllık Plânı tartıştı K AN ADA ÇOK SAYIDA TURK IŞÇISI ISTİYOR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog