Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

1968 ın ilk büyiik kitabı Mapusane Çeşmesi Taıan: ADNAN VBLİ Birind baskısı yayınlandığı vakit ba*ında büyük yanküar yapan bu kitap, ilk basımdan sonr» Adnan Veli'nin yanlden yazdığı y»nlann da eklenm^dyl», iki d l t blr arada çıktı. 432 gnhife, lüks krome kapak, 15 lir» REMAL KARATEKTN TeJdn Yayınevi İSTANBUL Feza Reklâm: 2473/425 umhuriyet KURÜCDSÜ: ÎTJNUS NADÎ 44. yfi tayı 15611 Telgraf »• mektup adresi: Cumhuriyet Telefonlar : 22 42 90 22 42 96 İstanbul Posta Kutusu: ljtanbul No 246 22 42 97 2 2 4 2 98 22 42 99 Pozor 14 Ocak 1968 OKUL SÖ FRANSIZCA TELAFFUZL! FRANSIZCA TELÂFFUZLU TÜBKÇE . İNG OKUL LÜGAT1 (A TÜRKÇE İNGİLİZCE TEMEL LÛGAT1 (Akçtt ALMANCA TÜRKÇE TELÂFFUZLU OKUL LÜG ALMANCA . TÜRKÇE Kitapçılarda bulunur. Ödemeli gönde Okulların Toptan Siparişleri Tenzi Gönderilir. ÖĞRETİM YAYINEVİ Ankara Cad. No. 62/2 İSTANBUL CHP İSTANBUL IL KONGRESINDE İNÖNÜ KONUŞTU BALIKESIR'DE 5OO KöY SU ALTINDA Makarios'un demeci ve Türk görüşü: "HATO'DAH AYRILNAK DEGİlil, İstanbul ÎL Kongresinde dün bir konuşma yapan İsmet İnönü, «NATOdan aynlmak fikrinde değiliz» demiş; TİP'e çatmış, partisiyle plân, yabancı sermaye, petrol ve anti emperyalist mücadelede «doğru yön» yanşması yapmak istiyenlere de, «Haydi canım sen de» dıyerek seslenmiştir. Kar ve soğuk bütün yıırdu kapladı MeteorolojVye göre karakış, daha 5 gün devam edecek Şebir ve Yurt Haberleri Servisi Turdun çeşitli bölgelerinde gel ve fırtına milyonlarca liralık hasara sebep olurken, Marmara bölgesinde dün de şiddetli kar yağışı devam etmiş; hava, kara ve denizlerde hayat, tamamen felce uğramtştır. Balıkesir'in 900 köyünden 500'ü sular altında bulunmaktadır. Sındırgı Çayı üzerinde insa balindeki «Çaygoren Barajı« yükselmiş, çevresindeki köyler boşaltılmıstır. Manyas Gölünün taskın suları altında kalan Kızıkca köyünde 250 ev yıkılmış, 350si hasar görmüştür. Bursa ve Balıkesir bölgelerinde sel baskınına uğrayan yerlerde incelemelerde bulunan Enerji Bakanı Sezgin ile lraar Bakanı Menteşeoflu'nun arabaları, zaman zaman kara saplanmıstır. Meteorolojiye röre, kötü hava sartları 5 gün daha sürecektir. " SON EMRÎ VAKİLERE KARŞI GEREKLÎ TEDBİRLER ALINIYOR .. ANKARA (Cumhufiyet Bürosu) Dış'slen Bakanlığmca Makaııos'un onceki gece verdıği demeçi konusunda dun yapılan bir açıklamada, «Kıbns Anayasası, ancak bütün ilgill tarafların rızasiyle değiştirilebilecek bir vesika olduğu» behrtıldikten sonra. •Türkiyenin. Anayasaya uygun seçimlerin yapılmasına itirazı bahis konusu olamaz» denilmektedir. Seçımler, dun Lefkoşe'de açıklandığına göre, 25 Şubat'ta yapılacaktır. Demirel: « Hükumetten, sihirbazdan umulanlan bek/emey/n » ı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) MP'den istıfa eden Trabzon Mılletveküi Ahmet Çebi ıle Sakarya YTP ll Teşkilâtından aynlan 20 kışırun AP'ye katılması vesilesiyle dün AP Genel Merkezınde duzenlenen törende konuşan Başbakan Demirel, •Hükumetten, iktidardan bir sihirbazdan umulan şeyleri bekleyemezsinjz» demiştir. Spor ve Sergi Sarayınd» toplanan kongre, kötü hava şsrtları yüzünden, büyük ilgi toplamamıstır. Ancak, Inönü'nün konusması sırasında salonnn alt kısmı, tamamen dolmuştnr. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) ( ISMET INÖNÜ Demırel, ayrıca şunları söylemıştır: «Türkiye'nin büyük dertlerl, meseleleri vardır. 26 «ydır iktidardayız. fiütün bu dert ve meselelerin hepsinl hallettigimizl lddia etmiyoruz. Ancak, bunlart hallctmek heves ve inancındayiz. Biz, zaruretler dolayısiyle, zamana ihtiyacımız olduğuna kanüz. AP saflarının güçlenmesi, AP'nin memlekei meselelerine koyduğu teşhişin doğru olduğunu gösterir. Fikir ve dâva bakımından bizden hiç de ayrı olnuyan arka(Arkası Sa. 7, Su. 7 de) ADAPAZARI, (Ümit Gt'RTUNA Bildiriyor) MUU Mucadele kahramanlarımızdan emekli Orgeneral Alı Fuat Cebesoy, kendı ismini taşıyan Ali Fuat Pasa Kasabasında dun, hazin bir törenle toprağa verılmiştir. Cebesoy'un nâşı, önceki gun îstanbul'da yapılan torenden sonra, ayni gun askeri araçlarla, Adapazarı'na getırılmiştı. Adapazan Devlet Hastanesine yerleştirılen merhumun nâşı başında Mehmetcık, sabaha kadar saygı nobetı tutmustur. Dun, saat 8.30'a'a hastaneden alınan emeklı orgeneralın nâşı, Ataturk Anıtı onune getırilmış ve burada, «Cebesoy» adını taşıyan top arabasına konulmuştur. Vakın akrabaları, askeri ve mulki erkân ıle halkın da katıldığı kortej, Ataturk Anıtı onunden hareketle, ıhtiram yüruyüşu duzeninde, kapalı spor salonuna kadar gelmKtir. Mıllî Kahramanımızın nâşı, burada top arabasından ahnarak, cenaze arabasına konmuçtur. Ankara'mn görüşü Dışışlen Bakanhğının açıklamasında, "Mıkarios. demecinde. ilk nokta olarak Kıbns Türkleri ile banş içinde beraberce yaşamak arzusunu izhar etmekte ve bir aya kadar muzakerc esası teşkil edebilccck bir Anayasa projesi hazırlanacağını bildirmektedir. Halen mevcut ve merî olan Kıbns Anayasası, Kıbns devletine vücut veren milletlerarası andla;maların teminatı altındadır. Bu itibarla. Kıbns Anayasası, ancak, bütun MRİIİ tarafların rızası ile değiştirilebilecek bir vcsikadır. Kıbns mesclesini çozmek maksadıyla yapılabilecek miızakerelerde ilçili tarafların teklifler ilerl surmcsi. normaldir. Kıbns ihtilâfının esasınııı rözümlenmesi için yapıiacak müzakereler dc tabiatlyla llgili tarafların mutabakatı ile tesbit edilir> d«nmektedir. Türkiye'nin, Anayasaya uygun seçimlerin yapılmasına itirazının bahis konusu olamıyacağı belirtilen açıklama, şöyle devam etraektedir: «Ancak. gerek esas. gerek usul baknnından bu secimler, Anayasanın ihlâli mahiyetinde teceli edecekse, bunun yeni bir emrivaki (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Kongreden . Notf or.. Mücahlt BEŞER Dünkü kongrede Inonü'yü, iktidara karşı yüruttüğü «Dümen suyundan destekleme» pohtikasmdan ötürü, 1. Dünya Savaşında yarahları da «ölmüştür» diye gömdüren ünlü «Doktor Bey»e benzetenler oldu. «Elbette bir bildıgi (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Ali Fuat Paşa'da Dondurucu soğuk ve tipiye rağmen Adapazarı'nda olduğu gıbi, Ali Fuat Paşa'da da kalabalık bir halk toplulugu, merhumun dnünde son gorevlerıni yerine getirmek için yollan doldurmuştur. Ali Fuat Paşa'ya gelindiğinde kalabalık, yolun sağ ve soluna sal sa! dizilmiştir. Kasabanm girişinda merhumun nâşı, cenaze arabasından indirilerek, eller üzerinde taşınmıştır. Merhum, burada kılınan cenaze namazı ve yapılan konuşmalardan sonra, halkm gözyaşları arasında, toprağa verilmiştir. ISTANBUL'DA Istanbullular, tipi \e (6) dereceye düsen ısı yüzünden, dün, zorlu bir gün geçirerek, çeşitli nkıntıyla karşılaşmıslardır. Ekmek ve gaz sıkıntısı Fırınlarda uzun kuyruklar meydana gelmiş, gaz ve fueloil sıkıntısı devam etmiştir. Belediye; suni darlık yaratılmama;ı için halktan, fazla ekmek almamalarım isterken, bazı fırınlar onunde karaborsa ekmek satıldığı gorulmuştur. unün notiorı İsmet tnönü'nün konusması çesitli meselelere »çıklık vermeıi ve C.H.P.'nin tutumunu göstermesi bakımından önemlidir. Ekonomik olaylara değinmeyi, daha başka bir zamana, belki de Bütçe raüzakerelerine bıraktıgı anlasılan Genel Başkanın, fizerinde durduğu konnlan ağırlıklarına göre söyle sıralamak raürokündür : 1 NATO mcselesi. Türkiyenin NATO'dan çıkması mı, çıkmaması mı gerektiğinin enine boynna tartısıldığı su sıralarda, ana muhalefet partisinin tutnmu merak konusuydu. Bir kısım C.H.P.' liler NATO'nun gereksiz bir ittifak baline geldigini savunuyorlar ve Türkiyenin taraflar çatısmasında ilk olarak yerle bir edilecegini, bu bakımdan 1970 de Kuzey Atlantik Paktı Antlasmasından çekilmesi gerektiğini ilen sürüyorlardı. Halk Partisi bu meseleyi enine boyuna incclemek üzere bir de komisyon knrdu. Komisyon henüz raporunu hazırlamıs değil. Ancak, İsmet Pasa'nın konuşmasından anlıvoruz ki, yapılan incelemelerin ilk safbasında varılan kanaat, Türkiyenin NÂTO'da kalmasi, fakat nydu politikan değil, onun yerine NATO içinde yeni gelisen dar sınırlı bağımlıhk politikasının izlenmesidir. Nükleer denge gerekcesine dayanan İnönü, NATO konnsnnda CH.P.'nin tutumunu kesin olarak ortaya koyarken aynı samanda TJ.P. ile Halk Partisi arasına çizgiyi de çekmistir. Inönü'nün görüsü özetle sudnr : «Bugun iki nukleer kuvvet dengelîdirler. Denge devam ettikçe bir savaşın çıkması ıhtımali azdır; hattâ yoktur. Nükleer kuvvetın başında bulunanlar, savasın çıkmaması için bütün tedbirleri almaktadırlar. Bu itıbarla mevcut ortam içinde hiçbir ittifak vecıbesi, hıçbır sıyası ıhtiyaç, iki büyük devlet ya da birisi göze almadan nükleer savasa sebep olmaz. Bunlann karar vermediği bir savas, bir müttefikin tecavıize uğrarnası halinde kendiliğinden olupbittı haline gelmez. Boyle bir savaş patlarsa savaşa tutuşanlar yalnız basma kalır.» Inönü'nün daha sonra koydoğu teshis söyle : «Nukleer denge ıçmde her ittıfaka dahil olan devlet hattâ hiçbir ıttıfaka dahil olmayan devlet, kendi meselelerıni bu fıilî dengeye gore yürütmek zorundadır. Aslında hiçbir sıyasi tertip tara emnıyetli yolu göstermez. Tek güven yolu haysiyetli davranmak, herkesi bıktıran tahrik politikası gütmemek, barısçı olmaktîT. Bu bakımdan Turkiye de, gerek Amerikaya, gerek Sovyet Rusyaya karsı düsmanlık gütmeyen bir politika içinde varhğını ve bağımsızlığını savunmalı, banş içinde herkesle beraber yasama yolunda devam etmelidır.> İsmet Pasa, nükleer denge kuralından hareketle, su sonuca vanyor : «Bizim NATO içinde bulunmamız Sovyet Rusya için bir temel mesele değıldir. Bunu Rusya mesele olarak almamaktadır. Nitekim Sovyet Rusya ile iyi ihskilerimiz Amerika için de bir temel ihtılâf konusu değildir.» C.H.P. Genel Başkanının nükleer dengeden başka, yeni sekli lçinde NATO'da kalma gerekçesi, ittifakın Türkiyeye »ajladıgı çıkarlardır. Ve İnönü bu çıkarlardan vazgeçmenin gereksizligi ve yanlışlığı üzerinde dnrmaktadır. 2 Genel Başkanın daha konnsmasınm başında T.l.P.'in tutumnna değinmesi, NATO meselesiyle birlikte ele almdıgı laman, önem kazanıyor. İnönü demektedir ki: Antiemperyalist politikanın Batı ittifakının içinde bulunmak ya da bulunmamakla ilgisi yoktur. Halk Partisi kurulduğundan bu yana, MilH Kurtulnş Savaşiyle, Lozan'la ve sonrasiyle antiemperyalist politikayı uygulamıştır. Aneak bu politika Batı düsmanlığı değildir. Tahrikçi olmayan, barışçı, fakat bağırasızlığı savunan bir politikadır. 3 C.H.P. Genel Baskanının konusmasında dikkati çeken noktalardan biri daha, Adalet Partisini eski Demokrat Partinin devamı olarak değil, olusum halinde, kisilifini kazanmaga çalışan bir siyasi tesekkül olarak görmeğe baslamasıdır. tnonü. geçen seçimler sırasında, bilindigi çibi, A.P. için «Ikinci Demirkırat» deyimini kullanmıstı. Şimdi ise, dalgalanmalara. bazı eğilimlere işaret etmekle beraber onn DJ.'den ayırmakta, ve destek politikasını bu gorüşe bağlamaktadır. (Arkası Su 7 SB « da) Önemli bir konuşma Mezarı Vasiyeti uzerine Ali Fuat Paşa'ya gomülen Cebesoy'un mezarı, son depremde yıkılan camiin hemen yanmda ve Sakarya Nehrinin kenarındadır. Nehrın diğer kıyısında bulunan Parla Tepe ise, İstanbul hükumeü tarafından kurulmuş olan Kuvayı tnzibatiye'ye karşı merhumun bizzat patlattığı topların bulunduğu tepedır. Cebesoy, elinde silâhı, en onde çarpışmış olması sebebıyle çevrede, «Mitralyözlü Paşa» diye anılmaktadır. ŞTRBEILİ SOGUK VE KAR İSTANBUL'U GAFİL AVLADI Fırsatçı şoförler Fırsatçı bazı soförlerin, kıs» mesafeler için yüklü para istemeleri tartışma ve şikâyetlere yolaçmış; Vali ve Emniyet Muduru, resmî araçların halka yardımcı olmalarını istemiştır. Bu arada, taşra plâkalı otobuslerin şehırd'e çalışmasına izin verılmiştir. Emniyet Müdürü Çağlar, «Fazla para alan soförlerin hem ebliyetleri alınacak, hem de araçlarının plâkaları sökülecektir» demiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. S de) • Tarım Bütçesi Mimarlar, yeni bir kıyı rejimi îstedf ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Mimarlar Odası Başkanı Vedat Dalokay, dun yaptığı basın toplanUsında su kıyıları konusuna değinmış ve bunlann kamulaştınlmasrnın şart olduğunu öne sürmüştür. Dolakay, özetle demiştir ki: «Ülkemizin eüneşini, rfizgânııı, bulutunu ve onnanını kimseye vermeyen, satmayan ve kiralamayan ve balkına sunan devlet, bunlar gibi bir doğa nimeti olan ve gaspedilmiş bulunan sahillerini ve nimetlerini de tekrar ele geçirip gasbı ortadan kaldırarak eşit ilke ve haklarla halkının yaranna sunan yeni bir kıyı rejimini getirmelidir.» suçlayan Dikeçligil protesto edildi ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Karma Bütçe Komisyonunda dun gorüşülen Tanm Bakanlığı Bütçesi, yer yer sert tartışmalara yol açmıştır. Özellikle, AP'li Dikeçliğil'in toprak reformu konusunda tnonü'yü suçlaması, CHP'll uyelerin sert tepkisiyle karşılannuştır. APIi Hüsnü Dikeçligil'in, «İstiklâl Harbinden sonra şehitlerin dul ve yetimlerine dağitılacak olan toprağı, hükumet satmıştır. O hükumetin başında da İnönü bulunuyordu» yo'ıunda bir cümle kullanması, CHP'li Ahmet Şener ile Celâl Sungur'un şiddetli protestolarıyla karşılanmıştır. Üye(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Bir köpeğin kalbi "yaşatma amacıyla,, diğer köpeğe takıldı EVVEIKİIER VE BİZİN KÜŞAK Yazan: Baki Süha Ediboğlu 4 iincü sayfamızda ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Hacettepe Tıp ve Sağlık Biliny leri Fakültesi Morfolojı amelıyathanesinde dün, Doç. Dr. Yüksel Bo(DIŞ HABERLER SERVİSİ) zer, Doç. Dr. Özdemir Dokumacı ve Dr. Tuncer Karpuzoğlu ekipi «yaşatmak arnacıyla» bir köpeğin kalbini başka bir köpeğe takrruşYunan şilebi «Evelpis», 16 kişilardır. lik mürettebatı ile birlikte, YuGeçen hafta yapılan bir ameliyatla kalbi degiştirilen bir köpek iki nanistan Ue Sicilya arasında batbuçuk saat yaşaUlmıştı. Bu defa, aynen insanlarda olduğu gibi, kalbi raıstır. 1.413 tonluk teknenin S.05. değiştirilen köpeği yaşatmak için butün tıbbî imk&nlar hazırlanmış ve mesajında, makinelerınin arızaameliyata sonra geçilmiştir. landığı bildirümiştı. Kardioloğ Şevket Uğurlu, anestezist Güray Özyurt ve kalbciğer makinesi uzmanı Kürşat Aydın'ın yardun ettiği ameliyatta bir boz dışi köpeğin kalbi yine dişi bir köpeğe takılmıştır. Ameliyatta kullanmak üzere bir başka köpekten de kan nakli yapılmıştır. Köpeklerin iki aydanberi her türlü tabbl lâboratuavar kontrolla rından geçtiği Ugilüer tarafından ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Gaaçıklanmıştır. zeteciler Cemiyetı'nın düzenledıği 1967 • 1968 yılı gaVeteriner hekim Nail Odabaşıoğ zetecileri yarışması sonuçlanmıstır. lu, ameliyattan sonra köpeğin VUNANGEMİSİBATTI DOĞAN NADt'nin Haftalık yazısı 7 DAKİKA 2 nci sayfamızda OTYAM, İSTEMI VE TERZ/OĞLU ÖDÜL KAZANDILAR «Cumhuriyet» ten kazananlar Yanşmaya katılan «Cumhuriyet» mensuplanndan Fik ret Otyam, Said Arif Terzioğlu ve Mustafa tstemi, çeşitli dallarda başan elde ederek altın, gümüş kalem ve altın flâş armağanlarını kazanmışlardır. Ödülleri Sonuçlara gore, Fikret Utyam «Kaymakam Babo ve Korku» yazısiyle seri röportaj dalında Altın Kalem, yine Fikret Otyam röportaj dalında «Bozbeyli'nin Iftar Temegi» yazısiyle Gümüs Kalem, Ssid Arıf Terzioğlu «SH»h Sevdasi» ymnsiyle gerekli bakımı, enjeksiyonları ve beslenme problemlerinin halli için her türlü tedbirin alındığıru. şartlarm hazırlandığını söylemıştir. Bir kadına hemcinsinin bacağı ekiendı Trafik kazasında ölen bir kadınin bacağı, 17 gün önce, özel olarak Kolombiya'dan amelıyat için gelen bir başka kadına takılmıştır. Başanlı ameliyat, Nikaraguanm Managua şehri Belediye Hastanesinde yapılmıştır. Ameliyatı yapan Dr. Juan Zelaya, Kolombiyalı kadının iyi durumda Mvmvtyr.v söylemiştir. (Dış Haberler Servisi) Blaiberg «Beyni yıkanarak hipnotize edifdigi» ileri sürülen 23 yaşındaki Amerikah turist Christiae Coryell (yukarıda), geçen Afustos'tan bert, Ynnan Adalanndaki blr manastıra hapsedilBo konadaki hs^erlmlıl, 7'nel ssyfsda bulacaksımz. Fikret OTYAM sen röportaj dalında Gümüş Kalem foto muhabiri Mustafa Istemi (foto haber • röportaj) dalında «Spor Sahalanndaki Rezalet» adlı serı fo toğTaflariyle A l t ı n Flâş armağarunı kazanmışlardır. Ayrıca; .Cumhuriyet» te çıkan «Güneşsiz Ülke Is\eç» roportajı ile Ali Abalı. •Yılın Kalemi» armağanım kazanmıjtır BEYNİ YIKANMIS ECVET GÜRESLN Prolesör Barnard, Cape Tovm'da, kalbini değiştirdiği emekli dışçi Blaiberg'in durumunda oo5<ı60 oranmda bir düzelme olduğunu, bbyle gıderse bir aya kadar hastaneden taburcu edilebıleceâıni soylemıştır (Arkatı Sa. 7, Sü. S de) S«it TERZtOĞLU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog