Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

ŞAHESER ROMANLAR Nobel Kazanan Yazarlardan • • • • • • • » Hemingway: IRMAKTAN ÖTEYE Pasternak: DR. JİVAGO Steinb«ck: CENNET YÇLU StvinİMck: AŞK OTOBÜSÜ Andr« Glde: KALPAZANLAR Sincfclr LewU: VAHŞİ AŞK; Peart Buck: ANA PearlBuck. ŞAKAYIK umhuriyet 1 Upton un yap kışli [ir'in Amerikada ve dünyada sosyal romanı. Bez diinbeş lıra. Mezbahaları irfat Deıgisi May Yılbası sa çıktı. 300 ıyfa ve ilâveli DÜNY. ESERLER VE İOPEDİSİ KURUCUSD:CTJNTJSNADÎ 44. yıl soyı T56T0 Telgrai r e mektup adresi: Cumhuriyet Telefonlar ; 2 2 < 2 9 0 2 2 4 2 9 6 Istanbul Posta Kutusu: tstanbul No 248 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 98 2 2 42 89 Cumaıtesi 15 Ocak 1968 3 sayısfüa çıktı. 400 Kxs. May Yayınları, Cağaloğlu tstanbul Reklâmcdık: /385 ^ EraJp, UThant a özel muhtıra verdi ! Balıkesir sandal köylerine sönderildi Altı kişi öldü, 54 kisi yaralandı 4'üncü Kongre dün son a erdi Kıbrıs'ja Su baskınları genel seçime büyiik hasar gidiliyor (DIŞ HABERLER SERVİSt) LEFKOŞE Cumhurbaşkanı Makarios; dün, «Kıbns'taki durum uolayısiyle 45 gune kada;* Ada'da genel seçim yamlacağmı» açıklamıştır. Kesin seçim tarihinin bugün veya> yarın ilânı mııhtemeldir. yaptı Şehir ve Yurt Haberleri Servisi Bir süredenberi devam eden kotü hava ^arüarı yuzunden Marmara, Ege ve Akdeniz bblgesinde büyük hasar kaydedilmiştir. Çok geni? bir arazi su altında kalmış, î kişi ölmüî, 54 kİM de yaralanmıştır. Özellikle, >ağmur ve kar'ın meydana getirdiği seller, en geniş zararı, Bıırsa \e Balıkrsir ovalarında yapmıştır. Bu arada, Manyas Gölünun sularıyla mah sur kalan Kızıkca Köyune dun akşam helikopterle yiyecek ve içecek yardımı atılmış, Balıkesir kovlerine sandal gonderılmiştir. Enerji ve Imar Bakanları, sel felâketine uğrayan bolgelerde incelemelerde bulunmak üzere, BursaVa eitmişlerdir. Istanbul'da; havanın lodostan yıldız poyraza donmesi üzerine dün saat 17den itibaren. veniden kar vağmaya başlamıstır. Meteoroloji Genel Müdürld. ğu. yurdumuzun Batı'dan gelen >ofuk hava daİRasının tesiri altında bulunduğumı, kar yağışı ile don'un devam edeceğini bildlrmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) CENAZE TÖREN'İKDEN BİR AN «SANAYİI KORUMA TASLA6I, FAŞiST YETKİLER VERİYOR» ANKARA (Cumhııriyet Bürosu) Türkiye 4. Sanavi Kongresınin dun sona eren toplantısında Odalar Birliği tarafından hazırlanan «Turkıye sanaMinı koruma ve gelıstırme> taslağı, siddetle tenkid edilmis, taslak hakkında bilgi veren Odalar Birliği Genel Sekreteri Necmettin Erbakan, Turkiye'de sanayiin gelismesi için gerekli «ortamın» henüz mevcut bnlnnmadıgını söylemiştir. Erbakan, kalkınma plânının uygulanma«ı ıçın hukumete yetkı veren «Yetki Kannnn» nu övmüs ve «Türkıvenin sanayilesmesi ıçin en onemlı adım Yetki Kanunu ile atılmıştır» demıstır. Erbakan'm konuşması sırasında kongreye başkanhk eden DPT Musteşan Turgut Ozal, «Cuma namazına 13 dakika kala», dıvandaki yerını terketmıştir. Ozal'ın yerıne, Hazıne Genel Sekreterl Kemal Canturk gelmış, oylama sonunda toplantıya ara venlmıştır. Delegelerden bazıları Odalar (Arkası Sa. 7. Sö. 1 de) Medenî Bir Adam II Fnad Cebesoy'u tanıdıgım zaman tam 12 ya•ımda idım, Kurtalus Savaşı Ankara'sının Ataturk'le beraber en temiz gi>ınen insanlarından biri idi. Çoğu kıravatsız, kimi poturlu, kimi sarıklı Mfclis kalabalıgı arasında Büyiik Komntana, çocnk aklımca, en yakıştırdıfcım «miıcadele arkadası» olarak bn haliyle Ali Fuad Paşa'yı görüvordura. Onun içindir ki, sonradan Terakkiperver Fırka'ya girip de inkılâplara, yftni Gazi Mustafa Kemal'e karşı cepbe aldığını öfrendiğim Ali Fnad Pasa'yı birden siddetle vadırgamıştım. Çok daha sonralan Cebesoy'n daha yakından tanımak fırsatını bnldum. 1950 yılı «beyaz ihtilâl» inde D.P. listesınden millctvekili seçilmiştik. İkimiz de bagımsızdık. Meclis koridorlarında, Ankara Palas'ın Iokantasında ıık sık bulusur, nzun boyln konusurduk. Ali Fnad Cebesoy'un pek aı kimsede rasladıgım kişisel özelIıgi »u idi : Bn eski asker, bn yaşlı devlet adamı, insanlar arası iliskilerin özgürlük teraeli üzerine oturtulması gereğine inanıyordu. Bn inancın mantıki sonncn olarak da zıt fikirleri hosgörü ile karşılamayı saşmaz prensip edinmişti. Tıllar boyu onn birçok kez gördüm. Kimi zaman baskalarının da yanında saatlerce konnstuğumuz, tartıstıgımız oldn. Ali Fnad Cebesov'nn bir an olsnn sinirlendiğini, kızdıgını, kendıni tntamayıp hoşgörü kurallarına aykın bir davranısa kapildığını hatırlamıyorum. O kadar ki, geçmisini bilmivenler onun bu baline bakarak, «Adam dünyaya metelik vermiyor. Memleket nmurunda bile değil» diye düsünehilirlerdı. Bizim toplumun ne dün, ne de bugün benimseyemediği bu karakter cizgisi Ali Fnad Cebesoy" nn zaman zaman aramızda yalnız kalmasına \ol açan baslıca etkenlerden bıri savılabilir. Yoksa o, devrimlere karsı olmak soyle dursnn, belkı onları, eoğu devrimcilerden daha erken kendine maletmis bir dünva çorüsunün temsilcısi balunuvordu. Yanıldifı nokta, bir çaS değisimi demek olan ve aklın egemenliğini hâkim kılmayı amaç edinen büyiik çalkantının vnrdumnzda demokratik yoldan basanlabilecefeıne inanması idi. Terakkipcrver Fırka denemesine ragmen bn inanca ömrünün sonnna defcin bagh kaldıçını sanıyornm. D.P. iktidan ile C.H.P. muhalefetinin arası pek açıldıgı bır sırada araya çirip durumu düleltmek istedi. « Biz bağımsızların çörevi, demokratik sistemin normal islemesine yardım etmektir. Basbakandan rica edelim, gelsin, konusalım. Bn krize mutlaka bir çözüm yolu bulmalıyız!» Diyordu. Basbakanla görüşülürse sağdnyanun galip eelece|ine yürekten inanıyordu. Böyle bir tesebbüsten olumln bir sonnç alınacağına zerrece ihtimal vermemekle beraber, kendislne karşı beslediğim saygının tesiri »ltında onn yalnız bırakmaya gSnlüm razı olmadı. Adnan Menderes'ten bizimle bir 8Jle yemejimlzi paylasmasım rica ettik. Ankara Palas'ın bir odasmda bir gun sekiı on kişi bulnstnk. Başbakanın yanında, aldannuyorsam, galiba, o zaman Basın • Yayın Bakanı olan Doktor Mükerrem Sarol da vardı. Temekte Ali Fuad Cebesov, protokol kurallarına abartmalı bir biçimde uyarak konusnvor, Menderes'e bitap ederken ber defagında «zatı devletleri» demek luretivle onn ynmuşatabileee|ini nmuyordu. Sbvlemek i^tedigi Makarios, «Bo^lece» demıstır, «Kıbrıs'lıların islerinin tarafıradan vürütülmesini istejip i'temedikleri belli olacaktır.» Başpıskopos, bu arada seçımin, Ada Cumhurbaskanının Kıbns'h Rura seçmenler tarafından seçılecek bır Kıbrıslı Rum olması gerektığını belırten 1960 tarıhlı Ana>asa'\a gore yapılacağmı bıltfırmıştır (Anayasa\a gore, Kıbrıslı Turkler, a>rı bır seçımle, Turk Cumhurbaşkanı Yardımcısını seçecektır ) Makarios, daha sonra, ozetle şo\le demıstır «Kıbns sorunu, »on zamanlarda cüretli kararlar \e ciddi insivatife lüzum jfösteren en kritık safhava (tclmistir. Bundan öturudur ki, baskanlık seçiminin >apılmasına karar >erilmiştır, Halk tarafından tekrar yenilenmemesi karsısında, Cnmhnrbaskanlıih ;ore\ime, devam etmi>ece|ım. Halkım, taizmetimi e%er olumsnz karsıhyorsa, kendine baska bir lider seçebilirj» (Arkası Sa. ?, Sfitnn 3 de) Cebesoyuncenazesi törenle kaldırıldı 9UHÎ Mucadele kahranıanlanmızdan Emekli Orgeoetal Ali Fuat Cebesov, dun Şişli Camiındc kılınan ogle namazından sonra >apılan merashni takiben, bugun defnedılmek uzere, Adapazarı'na goturulmuştur. Merhumun cenaze torenine devlet ileri gelenleri, komutanlaı, silâh arkadaşları \e binlerce vatandas katılmıstır. Cebesoy, bugun oğle namazından sonra Geyve ^ " ~ • dolajlarmda kendi ismini tasıyan istas>onun ^anındaki camiin avlusunda toprağa \ erilecektir. Mılli Mucadele kahramanlarımızdan bırı daha, tanhe ıntıkal etmek uzere, aramızdan ayrıldı Ijç gun once dünyiia, gozjerıru kapayan Ali Fuat Paşa'nın cenaze torenine. bınleıce vatanda; katılmıştı Şışlı Camunın avlusu tıklım tıkhmdı. Oysa, zehır gıbı soğuk bır hava vardı ve yağmur, yağıyordu Buna rağmen camnn içı dolu olduğundan avluda, beton uzennde bıle namaz kıhndı l Arkası s» ı sfl t de) Cuma namazı Başpıskopos Makarios'un niyetlerL. Kıbrıs. 16 Ağustos 1960'da bağımsızhğına kavuşmuştur. îlk Genel seçimler, bağımsızlıktan once, 31 Temmuz 1960'da >apılmıstır Makarios'un çığnedığı Anavasa, 3 Meelısi ongormektedır. Ikisi Rum ve Turk CemaaÜen, uçuncusu ıse, Karma Temsilcıler Meclisıdır Temsılcıler Mechsi, 35'i Rumlara, 15'ı de Turklere ait olmak uzere, 50 sandalyeden kuruludur. tlk Genel Seçimlerde Rumlara aıt 35 sandalyeden 30'unu Makarıos'cular, 5'ını de AKEL (Yam, Kıbns Komünıst Partısı) kazanmıstı. Turklere aıt 15 sandalyenın hepsı Dr. Fazıl Kuçuk taraftarlarınca kazanılmıstı. Makarios un 45 gun ıçınde >apılacağını açıkladığı Genel Seçımle re soydaslanmızın katılmayacağı muhakkak gıbıdır. Kıbrıs Anajasası, Turklerle Rumların yılda bır, aynı zamanda, fakat aj rı sandıklarda oy kullanmalarınt ongorur Turkler ve Rumları bırbırmden avıran, lııli taksıme yolaçan 1960 Aralık olaylarından sonra, genel seçim yapılamamıştır Makarios, hep bırer yıl sureyle genel seçim lerı ertelemıştır. Dr. Kuçuk de, aynı kararlara uvmuştur (Arkası Sa. 7, Sütnn 3 de) Inönü'nün konuşmasının önemli olduğu bildlriliyor ISTANBUL'UN FENEBYOLÜ SEMTINDE DERE HALİNE GELEN BİR SOKAK (Fotogral. Tulay DİVİTÇİOĞLU) Ankara'da 2 köpeğin göğüs organları birbirine takıldı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Prof. Barnard'ın insan kalbi naklinden sonra goğüs cerrahisi üzerinde Turkiye'de nzon zamandanberi yapılan araştırmalar, gnn jüzüne çıkmava başlamış; bu defa Dr. Mürşit Koryak, dün>ada 2. defa, bir köpeğin bütun gögus organlannı bir baska köpeğın göfus organlarıyla basarıvla detiştirmistir. Kopeklerden biri 2, btekide 34 saat yaşamış Türkiye'de ilk, dünyada ikinci defa: PE1ROL ARAŞT/RMA KOMISYONU RAPORUNUN ESASLARI AÇIKLANDI tır. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Gumruk \e Tekel Bakanlığı Butçesı, dun Karma Komısyonda kabul edılmış, tenkıdlere cevap veren Bakan îorahım Tekın, «Asıl kaçakçılık, ithalâtta oluyor» demıstır. Bu arad'a, AP'lı Erol Akça, «Geçen yıl 30 milyon lira değerinde çayın denize döküldügünü» one surmuştur. Ahmet 1. Bmncıoglu CAP) ta rafından hazırlanan Butçe rapo runda Mecligte bulunan Gumruk Kanunu Tasansı hakkmdı (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Tekel Bakanı lekin: "Esas kaçakçılık ithalâtta o/uyor,, ANKARA. (Cumhuriyet Burosu) Millet »leclisi Petrol Araştırma Komisyonu, 13 avlık bir calışmadan sonra araştırma raporunu hazırlamı^tır. Komisjon Başkanı Kemal Do gan Sungun (AP) tarafından dun yapılan açıklamaya göre, Komisyon, Petrol Kanununun birçok bakımdan değiştîrilme «ine, Türtdye'de petrol boru hatlarının devletçe, ya da ka mu kuruluşlarınca isletUmesı ne Batman • Iskendenın pet rol boru hattının \üzde 4" hissesinin özel kişüere satıl masında fayda olmadığına ka rar \ermiştir. Ankara Tıp Fakultesmde goğus organları naklı. Dr. Mürsit Koryak, Prof. Galip Urak ve Dr. Vedat Cçbz ekıbı tarafından yapılmıstır. Saat 1130'da başlayan amehyat sırasmda ıkı kopeğın butun goğuş organlan çıkarümı<:. değıştınlerek yenıden takılmıstır. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) CHP lstanbul ll Kongresi bugun toplanacaktır. Son 7 yıl ıçmde ılk defa hizıp çatışması olmadan netıcelenecek kongrede, ismet tnonu'nun yapacagı Jconuşmanın yankılar yaratacağı ıleri surulmektedır. Nıteldm Inonü, bugun saat 14 de yapacagı konusma ile ılgılı olarak, «Konuşmamın önemli olduğunn sanıyorum» demıstır. inonM, ıç ve dış polıtıka konulan ile partt ıçi meselelere değinen konuşmasını dün Taşhktakl evınde gozden geçirmlştir. Bu arada CHP Başkanı, ll Başkanı Sohtonkie Iki saat gorüşmuştür. Bulent Ecevit de yann kongrede bulunacak ve uzun bır konuşma yapacaktır. Ecevit, daha zıyade parti içi çalışmalan anlatacak ve AP lilerin ithamlannı cevaplandıracaktır. Öte yandan, CHP Parti MecUsl tarafından NATO ile ılgıli olarak çalışmalarda bulunmak üzere kurulan 9 kişılık komisyon, Genel Başkanı tnonü başkanlığında çalışmalarına devam etmektedır. Komisyon şımdılık bu konuda otonteleri dınlemekte ve hükumetin iznlyle Dışişlen Bakanlığmdan ve resnıl kunüuşlar(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) tNÖNt VE TURAL, CEBESOT'UN DÜNKÜ CENAZE TÖRENİNDE "Tarihimizde d aima anıiacaktır,, CHP GeneV Başkanı lsmet tnönü, silâh arkadası Ali Fuat Cebesoy'un cenazesine katılmak uzere dun yataklı ekspresle yanında esı olduğu halde îstanbula gelmış, ve Cebesoy'un olumunden dolayı duyduğu üzuntuyü şoyle ifade etinıştir: (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) t *) GORUP TANIDIGI ŞAİR ve YAZARLARIMIZIN PORTRELERİ ve HATİRALARI J Blaiberg ve Kasperak'm Hurumları iyileşiyor Genel petrol politikası Konusyon Başkanı tarafından açıklandığına gore, 110 sayîa tu tan raporun genel petrol polıtıka sıyla ügllı kısmında, petrolur devletln htücüm ve tasarnıfu al tında oldugu, ancak şartlara go re, kamu kuruluşlan özel tesebbüs veya karma kuruluîlarla ı^ (Arkaaı Sa. 7. Sö. z <lr iki başlı köpeğin yeni başı esktsi ile kavga ediyor Sovyet doktorlarının kalb nakli yapmalan yasaklandı (DIŞ HABERLER SERVİSİ) Baskasının kalbiyle yaşıyan iki hastanın (Dr. Blaiberg ve Kasperak) durumla n önceki güne oranla düzelirken, Sovyet doktorlarının ikinci bir baş ekledikleri köpeğin iki bası, birbirleriyle kavga etmeye başlamıştır. Bu arada Sovyet Sağlık Bakam, Sovyet operatörlerine kalb transplantas*onu izni verilmiyeceğini söylemiştir. Dr. BLAIBERG'E kalbini veren G. Afrikalı melez d i v e Haupt'un cenaze töreni, Ortada Dr. Bernard. Pataloğ Dr. Botha (eözloklü) ve ea önde, kocası Raupt'un kalbiyle va^ayan, Bayan BlaJberg. Ahmet Kutsi TECER Ahmet Muhip DRANAS NADİR NADt (Arkaaı ba. 7, »u. 3 de) Ankara asfaltında dun, otobus kamyon çarpışması sonund? 3 kısı olmuş, 10 kişi de yaralanmıştır Kaza, Adapazan'na gıtmektrolan «Atan» fırmasına aıt Ali Rıza Gırgin yonetımındekı 51 AD 751 plâkalı otobu«un Maltepp'rle Tugay yolu jskınlannda lolıın ın çıkması^le mejdana gelmıs'ır. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Rotu çıkon otobüs, kamyono çarptı: 3 ölü, 10 yaralı var Maltepe'de Hünkü kaza: «Muhtar» KIEF Kendısine İkinci bir baş takılan «Muhtar* adındaki köpeğin durumu gayet iyldir. (Arkası Sa 7 s a 7 de) Kemalettin KAMÜ Melih Cevdet &ND\Y Cumhuriyefte
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog