Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

SA ATLI BO MBA Jean Coctean Çeviren: Fehmi Baldas Mülî EğiSm Bakanlığınca yayimlanan Modem Tiyatro Eserleri Serisinde çikmıştır. Bakanhk yayınevlenyle bütun kıtapçılarda 450 kuruj fıyatla saülmak(Basın: 10241/325) tadır. umhuriYet KURUCUSU: TUNÜS NADİ Cumhunvei 22 42 96 IHSAN HSK ç Ö ZÜ M L Ü JRİ PROBLEMLERİ la^p^elerimizin. sınıflardakl ^Prj^Plınış otaıakla beraber, bj ilcFta» rtlayıcı fela bılgı de venlea rek, musaB • sınavlarıA girecek öğrencller için d? J6k faydalı Bale sokulmuştur. LUe I Duzfcp ^fajt ÜT» Uaa n Lıse r n İNKILÂF Analıtık I K * m TjJfcn ve AKA T^ABd^fet 44. yı/ sayı 1S609 Telgrai »• m e k t u p «dresi: Istanbul Posta Kutusu: Istanbul N o 2 2 4 2 S J 7 2 2 4 2 9 8 2 2 246 TelefonJar : 22 42 90 4 2 J 9 Cuma 12 Ocafc »968 Üâncılıfc|^Kfe2 SS9 Köyler elektritje ancak 20 yılda kavuşacak ANKARA (Cumhnriyet Bürosıı) Bütçe ve Plân Karma Komısyonunda dun, Koyışlen. Bakanlığı ve ona bağh kuruluşlann butçelen goruşulmuştur. Okunan raporlarda, Hazıne elınde koyluye dağıtılabılecek nıtehkte 6 mılyon 228 bın donüm arazı tesbıt edıldığı ve bu arazmın onumüzdekl yıllarda süratle dagıülacağı belırtılmış, koylerın elektnk problemınin 20 yılda tamamlanabılecegi ifade edılmıştır. Komısyonda bır konusma yapan CHP li eskl Koyişleri Bakanı Leblt Yurdoglu, «Tiirkivede toprak müUdyeti düzeni değismedikçe toprak dağitımının bir işe yaramayacağını* belırtmıştır. Dağdaş, Tarım Retormu Tasarısını açıkladı "Herkese toprak yerine Cebesoy'un a cele cenazesî bugün Kıbrıs' a herkese et, ekmek ve yağ,, kaldınlıyor dönmesi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Tarım Bakanı Bahri Dağdaş dün bir basın toplantısı düzenleyerek hazırlanmakta olan «Tarım reformu tasarısı» hakkında bilgi vermiş ve «Türkiyede her doğan nüfusa toprak \ermeye imkân yoktur. Ancak her nüfusa rautlaka et, ekmek ve yağ verilecektir» demiştir. Dağdaş, tasarının Turkıyevı 26 su havzasına ayırmayı ongorduğunu, arazının belırlı ışlet me buyukluklerine gore bırleştırıleceğını. kanunun tatbıkatına başlanmasından sonra halen 18 mılyon ton olan tarım uretıminın 40 mılyon'a yukseleceğını, soyîemıştır. Tasarının kanunlaşmasından sonra uygulamanın teknık ve bılıme gore yurutuleceğinı açıklajan bakan, uygulamava ne za man baslanacağının bılınmedığını ıfade etmıştır. Bahrı Dağdaş tasarının 18 bölumden ıbaret olduğunu. butun dunva uluslarının tarım reformu ıle ılgılı lıteraturunun ıncelenerek tasan taslağı hazırlıklanna başlandığını belırtmiş ve ozetle şunları soytemıstır: «Kanannn temeli. birim sahada arazı \erimini saglavan. zıraî entansitevi geliştiren. ve bu sd(Arkası Sa. 7, Siitnn 3 de) Emekli Orgeneralin vetatı üzüntü yarattı Denktaşın KARLAR Bursa ve Balıkesir'i seller bastı, İstanbul'da 67 ev su altında f Dağıtılacak topraklar Komisyonda okunan raporlara gore 1967 yılında muhtaç koylulere 1 nulyon 526 bın donum aran dagıtılmıştır. Bu arada, Hazıne elınde dagıtılabılecek durumda arazının tesbıtı yapılmıs ve bunun 6 mılyon 228 bın donum oldugu anlaşılmıştır. Belırtıldığlne gore, bu arazı onumüzdekı yü larda suratle dagıtılacaktır. 1968 yılında 475 koyde 23 bın 298 çıftçı\e 1 mılyon 120 bın donum toprak dagıtılacaktır. Sanayi Kongresinde " Yabancı Sermaye,, tartışıldı ANKARA, «Cumhurıyet Burosu) Turki>e Dörduncü Sana\i Kongresinin dun devam eden toplantısında, Istanbul Ticaret Odası Temsilcisi Erol Esıner'in «Tdrkive'de sınai yatırımlarda yabancı sermaye» konusundaki tebliri tartışılmıştır. l>eler; genellikle, vabancı sermv yenin Türkiye'de büyük kâr elde etmesinden vakınmıj, Türkiye'ye gelecek yabancı ser» ma\e tercihierinde dikkatli olunulmasını istemişlerdir. Oncekı gun vefat eden Milli Mucadele Kabramaniarımızdan emekli Orgeneral Ali Fuat Cebesoy'un cenaze torenı bugün oğle namazmdan sonra yapılacakür. Merhum, yarm Geyvedekı Ali Fuat Paşa ıstasyonuna gomulecekür. Cebesoy'un cenaze torenınde; TBMM'nı Senato Başkanı Atasagun Ile Mechs Başkanı Bozbeyh; Hukumetı ise Devlet Bakanı Atabeylı ıle Mılli Savunma Bakanı Topaloğlu temsü edeceklerdır Bu sabah şehrımızde olacak CHP Gene! Başkam Ismet Inonu de, torene katılacaktır istendi ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Turk Cetnaat Meclisi Başkan Vekılı ve Geçıcl Turk Yonetımının Eğıtım, Kultur ve Öğretlm tşlerı uyesı Dr. Şemsi Kâzım, Başbakan Suleyman Demırel'e özel bır mesaj gondererek Turk Cemaat Meclısı Başkanı ve Geçıci Turk Yonetımı Yürutme Kurulu Başkan Yardımcısı Rauf Denktaş'ın bır an once Adaya gön derılmesıne yardımcı Dlunmasını Istemiştır. Dr. Kâzım," nıesajmda Kıbns Geçıcı TOrk Vönetımınm kuruiuşuna ve Yurutme Kurulu Başkan Yardımcıhğına Denktaşın getlrılmış olduguna dıkkatı çekmıs, yenı duzenın incelıkle yerleşmesi ve işlerın eeregınre yurutülebümesı ıçın Denktaş'ın derhal Adaya donmesı EerektıÇt kanısında olduğunu behrtmıştır Şemsı Kâ7im a\Tica mesajında: «Tarihi fünler vaşamakta olduğumu7 buçunlerde cemaatımızın Rauf Denktaş'ın nizmetlerine büyük ihtiyacı olduğu bir gerçektir» damektedır Ordu düzenliyor Mılli Kahramanlanmızdan Ali Fuat Cebesoy'un cenaze toreni Birinci Ordu Komutanlığı tarafından düzenlenmiştir. Orgener»llere mah sus olarak hazırlanmış olan merasırri. Sişli Camiinde kıhnacak oğle namazıvla başlıvacaktır Daha (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) BLAIBE&G VE KASPERNAK'IN DURUMU KRİTIK Bir köpeğin başı ile ön ayaklan değiştirildi (Dış Haberler Servisi) Moskova'da bır operator, 2 aylık bır kopeğın başı ıle on ayak'arını dun 4 aylık bır kopeğe takarken, bır melezın kalbını taşıyan emekli dıs^ı Blaıberg de beklenmedlk bit hastalık başgostermıştlr. Emekh ışçı Kaspernak ıse, hâlâ «kritik hastalar» lıstesınde bulunmaktadır EMINONC me\danını. biri ken suların meydana getirdi ği göUerin üzerinden atlı>arak geçmeye çalısan bir genç kız. Kıev'de kopeğe yapı'an amellyat, 4 saat sürmuştur Ameliyatı yapan doktor, Cape Town'da kaıb naklı amelıjatları yapan Dr. Bernard'ı destekleyen Sovyet hekımlerindendır. Blaıberg'm yenı kalbırun etrafında su toplandığı, fakat doktorlarm bu suyu çektık'.eri büdırilmıştir. Bültende, «Blaiberg'in kalbi. bugün. Çarşamba günkü kadar iyi değil» denmekte, hastanın durumunun da eskısı kadar lyı olmadığı belırtılmektedır Mıke Kaspernak m ıse, ıyıleşmeye başladığı, yenı kalbının ıyı çalıştıgı, j'ayınlanan bultenden anlaşılmaktadır. Bacaklan sarkıtılarak yatağın kenarına oturduğu bıldırılmekte fakat «kritik hastalar» lıstesınde bulunduğu da hatırlatılmaktadır. Kalbı, Mıke Kaspernak'a takılan bayan Vırginia May Whıte'in bobreğı, aynı gun takıldığı 51 yaşındaki Bayan Anabel Mann'ın organızması tarafından reddedümıştir. Operatörler, böbreği çıkarmışlardır. Mann'a başka bir bobrek tafcüacaktır. Çağlayangil'in isteği öte yandan Dışişleri Bakanı th «an Sahri Çağ!ayangil, Yunanistanın Ankaradaki Maslahatgüzarından, Kıbrısta Geçici Türk Yönetimi Başkan Yardımcıhğına getirilen Rauf Denktaş'ın Adava dön mesi için Yunanlstanın yardımcı olmasını ' Bazı tasanlar AP lı Anf Atalay tarafından hazırlanan rapordan anlaşıldıgvna gore, çıftçıyı topraklandırma kammu ıle ıskân kanununu flegt?tırerek 2 tasan hazırlanmıştır. Iskan kanunu değışıklığı tasansı, şu hususları öngormektedır : £ Baraj, hava alanı, sınai tesisler kuruluşu sebebiyle verlerinden oian Vatandaşlar başka yerlere iskân edilecektir. Iskân yardımlan borçlanma esaslanna göre yapılabilecektir. % Bir iskân fonu kurulaeak ve dış ka>naklardan da yardun temin edilecektir. Çıftçıyı topraklandırma kanununda değişıklık ongoren hususlar ıse şoyle bzetlenebılır: (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Delegelerden Şahın Coşkun, yabancı sermaye etud ve projelerinın yabancılar tarafından yaptırılmasını eleştırmış, bunların bu PAS4DEN4, CALIFORNIA. (%P) etud'erde kendı ısteklerını telkın Ayın yuzeyıne konan «Surveettıklerını üerı surerek, «Yabancı yor 7» aracı. dun, uzaktan kuTürkiye'de elde ettifi mandalı «parmakları» üe ay top sermayenin fazladır. Bazı vabancı kârlar. çok rağını kazıp numune alrmş, fakat sermaye kııruluşlarının kârları. bılgın'er, bu numunenın kımyevt yüıde 200'p kadar vükselmtktedir» tahlıhnı yapamamışlardır (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Buna sebep, kım>evı tahlıl ıçln gereken Alpha şualarını dağıtan bır âletın ayın yuzeyıne indınlememış olmasıdır. Bu âlet, «Surveyor 7»'nın 50 santımetre kadar ustunde takılı kalmış ve el'an ındırılememıştır Âlımler, âleri ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) satha ındırmek ıçın çahşmalanna Saghk Baianı Ozkan, 1 Mart devam edeceklerını soylemlşlerdır. tarıhınden ıtıbaren «tlâçların yüzde 60'ının fiatını. yüzde 20 50 indiren kararnameyi, Cnmhnrbaşkanı Suna; ın ımzaladıfını» bıldırmıstır Özkan «tlâçların, fabrikadaki ham maddesinden islenmrsine, ambalajlanma»ına. sevkine hattâ kâr haddine kadar hersfy besaplanacak ve ondan sonra fıat verilecektir» demiştir Bakkalların 14 çeşıt ılâç satabıleceğını behrten Bakan, şoyle konuşmustur: «Aneak eczanesi olma\an vevs nzak bnlnnan bolçflerde de bakkallar, ilâç satabileceklerdır. Çünkıi, halen Türkiye'de eczanesi bnlnnmsy»n 351 ilçe vardır.» "SURVEYOR..UN AY'DAN ALDIĞI TOPRAK TAHLİL İDUEMİYOR Tenkidler UThant'm 3 uncü tur temaslan New York'tan gelen haberler» gore, Genel Sekreter U Thant, dun Kıbns konusunda Turkıye, Yunanıstan ve Kıbns hukumetleri ıle yaptıgı temasların uçuncu turuna, Yunan Daımı Temsilcisi Dlmıtrı Bıstıos ıle ozel bır goruşme yaparak başlamış bulunmaktadır Bır sozcu, U Thant'm, Güvenlik Konseyine yakın bir gelecekte Kıbns konusunda rapor vermeyi tasarlamadığım sövlemiştir. 4 saat sürdü llâçlatın yüzde 60'ı ucuzluyor Su toplandı Kars \e çevrelermde kar yağışı devam ederken Akdenız, Marmara ve Ege bolgelerınde hava ısınmış, yagmur başlamıştır Yağmurlarla erıyen kar suları yuzunden bırçok dere \e çay taşmış. bu arada, Balıkesir ve Bursa çevresmde genış hasar meydana gelnuştır. lstanbul'da da dün 67 eri su basmıştır. IST\NBULXN her sokağı dün bdyleydi. Erimeğe başlajan ıe jumuşayaıı karlar uzerinde yüriımek bir mesele halini almıştı. Bu yitzden çok kimse gideceklcri yere vardıklaruıda a>ak!arını kurutacak sıcak bır yer aradılar. Otomobillerin siçrattığı çamurlu karlardan korunmak ise imkânsiz bir şeydı. Bursa'da BIRSA 40 santımetreyi aşan kar'ın uzerıne vağan yağmurun me>dana getırdığı seller, Duaçınarı, Bahar ve Papazçeşme mahallelerını kaplamış, bazı evlerm duvar ve çatılannı çokertmıstır. Bu arada, Bursa Eğıtım Enstıtusu, jağmurrfan barınılmaz hale geldığınden, tatıl edılmıştır. Yağmurun; kar'ı da erıterek bir seylâp halını alması, Demırtaş ve Çalı bucaklan ıle Panayır koyunun tamamen sular altında kalmasına yolaçmıştır. Panayır koyu tamamen tahhye edılmıştır. Bırçok koyden ıse, ırtıbat kurulamadığı ıçın, haber alınamamıştır. (Arkası S». 7, Sü. 6 da) CHP // Kongres/ yorın top/onıyor Açış konuşmasmı inönü yapacak Bacaklan sarkıtıldı Bir anne üç çocuğu ile yandı ADANA (a.a.) öncekl gece Osmanıye üçesının Issızca köyunde bır aile facıası olmuş, odasında uyumakta olan bır kadın ve üç çocuğu yanarak ölmüşlerdir. Issızca koyünde Mehmet Sonmez adında bır şahıs, kahvede oturmakta Iken, eşi Fatma Sonmez, 2 yaşmda tlyas, 4 yaşında Hacer ve 8 aylık Mustafa'yı yatağma alarak uvumustur. Bu sırada yanmakta olan ocaktan sıçrayan bır kıvılcım kısa zamanda büyüyen yangına sebep olmuştur. Köylünün gayretine rağmen alevler arasında kalan Fatma v« üç çocuğu kurtarılarrjamıştır. Böbreğini reddetti Bir Senatör, doğum kontrolü yerine hamam inşasmı istedi AP lı Senator Husnü Dıkeçhgıl, doğum kontrolü içın harcanan paralarla hamamlar ınşa edılmesını ıstıyerek, «Milletin harimi İsmetine dokunulmasın» demiştir. Dıkeçhgil, öncekı gun Butçe Komısyonunda Sağlık butçesı goruşulurken, doğum kontrolü aleyhıne goruşier one surmüştür. EDEBIYATIMIZIN ÜNLÜ SİMALARI YAZARLARDI? Yazan:BAKISUHA Anakızın cesedi batık "lşık,,tan çıkarıldı EDİBOĞLU sar giınu CUMHURlYET'te tstanbul'da dun, 2 cinayet işlenmis; Beyoğlu'ndaki «Oh Kulüp»te bir sabıkab, Şisli'deki «Ekspres Lokantası»nda da bir seyrar elbise »atıcısı oldıirülmustür. (Arkası Sa. 7 Sü 1 dc) "0h Kulüp,, ile "Ekspres Lokantası,,nda cinayet «OH KITAIP» TE CINATETtN IŞLENDlĞt YER.. CHP Istanbul İl Kongresi, yarın İsmet İnönü'nün yapacağı *onuşnıa ile çalısmalarına başlayacakür. Spor ve Sergı Sarayırda tovlanacak olan kongrenın hazırlıklan tamamlanmıştır. Bu kongre, geçen yıllara kıyasla çekdşmesiz geçecektir. tl Idare Kurulu seçimlerine AU Sohtorık tek listeyle gırmek tedır. Nıtekım ıki gun önce ilçe başkanlan Dir toplantı yaparak İl Idare Kurulu üyelerini seçmışlerdır. Buna göre bugun gorev başında bulunan dört üye çıkarılmış ve yerine yeni isımler konulmuştur. Bu suretle kuBüyük partilerin Istanbnl konrul şu isımlerden kUTUİacaktır: grelerinde bir başka hava varAh Sohtorık, Sedat Börekoğdır. Bu toplantılarda partiler lu, Abdullah Vehbi Uğur, Kârım kurultaylarından, büyük konÖzeke, Muharrem Toker, îmagrelerinden önce söylenmesi ge dettm Akkok, Ahmet tsvan, Ay rekenleri söylerler, izledikleri dın Kazancı, Enver Sokmen. ya da izliyecelüeri politikanın Yetvart Bezaz, Engin Ünsal, ana hatlannı çizerler. C.H.P. Mehmet Yıldınm. Haluk Türknin yannki kongresi de kulağa sov. gelen haberlere göıe böyle olaKurula giremiyecek olan Syecaktır. Gerçekten ana muhaleler ıse Mahmut Erdem, Abdulfet partisinin canlanmaya ve yelah Sohç, Oktay Verel. Burhani bir havaya girmeye ihtiyacı nettın Yalçıntas'dır. vardır. özeUikle Kıbns ihtilatı < Arkası Sa. 7, Stt. 5 de) başlıyalıberi, hattâ ondan daha ha öncedenberi izlenen destek pohtikasının gerkçesi açükık beklemektedir. Bilindiği gibi nzun süredir C. H.P. yumuşak muhalefet yolnnda ısrarla yürüyor. Turhan Feyıio|lu ve arkadasiannın ajnlısından sonra tnönü, iktidar par Yenikoy önlerinde batan «Isık» tiai Uderiyle sık sık temas motorunun bulunduğu yere ınen halinde olmnş, partiye akseden dalgıçlar, dun ıki ceset çıkarmışsikâyet konulannı blzzat Baslardır. bakana aktararak ondan tedbir istemek yolunu seçmistir. Ve Yedi kişilik dalgıç grupunun yine tnönü, bir iki konu habirçok o"alış yaptıktan sonra çıriç seçimlerden bu yana lkkardığı cesetlerın, Nusret Pek'ın tidarla polemiğe girmemîstir. eşi Fatma ıle 14 yaçındakı kızKıbns olayları sırasında ise C. ları Ayşe Pek'e aıt olduğu anH.P. Genel Başkanı, hükümet laşılmıştır. Ölenlerin aıleleri, cepolitikasuu tamamen destekleyi setlerın karaya çıkanlması sıraci tntum göstermis, bu tattımusında, fotoğraf çekmek ısteyen nn, iktidara bağlı gazetelerin gazetecilere izin vermemiştir. her fırsatta şahsına karsı giristikleri hücuiilara, tsmet Paaa Batık motorun kamarasında bulunan 6 cesetın çıkarılmasına bugun de devam edilecektir. Istanbul Kongresi panikledi dlye alaya almalarına rağmen sabırla devam ettirmistir. İnönü'nün bir anlamda medenî münasebetler sınınyla çirilen politikasımn sebepleri uzerinde duracak değüiz ve asbnda da sebepler ne olursa otsun, prensiplerden vazgeçmeden izlenecek böyle bir politikayı demokratik düzenin oturtulması b > a kımından olumlu da karşüarız. Ne var Id tutumun bir kısım muhalif vatandaşlar tarafından kolayca anlaşılmadığını da belirtmek zorunlağundayız. Nitekim sadece narti içindeki ve dışmdakl vatandaşlar değil, bazı milletvekilleri de tnönü'nün tutumunn tasvip etmemişler, meseleyi grnp* kadar getirmislerdir. Medenî münasebetler poUtika sının bir kısım vatandaşlar taratından kolay anlaşılamaması normaldir. Zira iHirkiye 195ü • 1960 arasında, bugünkünden çok başka bir partiler çekişmesi s;eçirmis ve particilik kamphlaşma haline gelmiştir. Bu atışkanlıktan kurtulmak elbette ki güç, bem çok güçtür. Kaldı ki vatandaş günlük yaşantısı içinde bir takım zorluklarla karsılas makta, her zorluktan iktidar partisini sornmla görmekte ve kendisinin söTİemek istediklerini muhaîefptten beklemektr OLAYLARIN ARD1NDAKİ dir. Açıkçası Anayasanın eski şartlan değiştirmis oluşu, medenî münasebetlerin gerekliliği, zorluklarla karşüaşan vatandadaşın nazarmda önemli değfldir. Bu bakımdandır ki tnönü'nün ta tumu partili ya da partili olmıyan bir kısım vatandaşlar tarafından garip görülüyor, çesitli söylentilere vesfle veriyor. Hele kulak gazetesiyle yapılan sömürüler, medenî münasebetler politikasına vatandaşlar arasnv da büsbütün başka aniam kazan dırıyor. tşte gerek bu söylentileri ortadan kaldırmak. gerekse izlenen tutumun sebebini ve bandan böyle ne yapdacağını açıklamak için C.H.P., sövlendiğine göre îstanbnl kongresirıden yararlanacaktır. Yararlanması da gerektir, zira ana muhaletet partisinin çörevi, sadece medenî münasebetleri devam ettlrmek deği], aynı zamanda. seçinı Iere girmek ve seçimlerde İktidara Belmes» LUe yeterll oyu saflayıp, demokratik düzenin dengesini muhafaza ettirmektir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog