Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

KADİR'in flKOK YAYINLARIN İKİNCl KlTABt •»3 5 KİTABI B ÇAĞDAŞ İTALYAN EDEBIYATININ EN BÜYÜK ANITI^ IGNAZIO SILONENİN EN GÜZEL ROMANI [îÇEVtREN . SEUÂHATT1N HtLAVİ Dağıtım : Kemal Karatekin EKMEK VE 5ARAP DlLIYLt İEVFİK FİKRET yılın kitabı oldu. 75 Ur«. lira. [LnLE MEVLANA lira. ,E HATTAM » KUEUCÜSU: YTJNUS NADÎ 44. yıl sayı 1S608 Teleral »e mektup Telefonlar : 22 42 adresi: Cumhuriyet 90 22 42 96 İstanbul Posta Kuhısu: Istanbul No 246 2 2 42 8 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4299 Perşembe I I Ocafc 1968 5 1938 HAEP ( J k U U j ' O L * * j t HİKMET G*":6" 5 " ! l n k l t a b l vıldır elden ele. Isoy köy dolasıyor. İKİNCİ BASK1. 10 lira 5g geyazıt. trtanbul p K Feza Reklâm: 2455304 4. Sanayi Kongresinde Demirel konuştu: Bir Millî Mücadele kahramanmı daha kaybettik: BLAİBERG VE KASPERNAK'IN DURUMLARI İYİ "TÜRKİYE MOTORUNU YAPMAK ZORUNDfl,, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Odalar Bırhği taraîından duzerüenen Turkıye Dordüncü Sanayi kongresi dun çalışmalarına başlamış, kongrede bir konuşma yapan Başbakan Süleyman Demirel Tıirk sanayıinin çeşitli sorunlarına değınmiş, özel teşebbüs aleyhıne yapılmakta olan münaka şalar konusunda «Bu münakaşalardan yümamalıdır. Türkiyede bu münakaşalar tamamlanmıştır. Kanun ve Anayasa sınırlan içinde yapılan bu münakaşalardan korkmamalıdır» demiştir. Demırel, Türkiyenln «Sanayüeş«neye karar verdifini», modern bir Türkiye yaratmak lçln sanayıleşmenin zorunlu olduğunu Uade etmiş ve bzetle şunlan söylemiştir: Cebesoy vefat etti anınmış Devlet Adamlarımızdan Atatürk'ün Milli Mücadele arkadaşı Emekli Orgeneral Ali Fuat Cebesoy dün saat 15,30 da hayata gözlerini yummuştur. Merhum bir süre önce «Üre yükselmesi» hastalığı sebebiyle kaldınlmış olduğu Amerikan Hastanesinde geçirdiği bir enfarktüs krizî sonunda vefat etmiştir. Cebesoy 85 yaşuıda idi. Hayatı Gnl. ALÎ FUAT CEBESOÎ Milli Mücadele yıllannda Garp Cephesi Komutanlığı, Moskova Buyukelçiliğı, daha sonra da çeşıtli Bakanlıklarda ve B. M. Meclısı Başkanlıgında bulunan Ali Fuat Cebesoy 1883 yılında Istanbulda doğmuştur. 1877 OsmanlıRus Savaşı Başkomutanı MUşır Mehmet Ali Paşarun torunu, Milli Hükumetın kunıluşunda Nafıa Bakanlığı yaprruş olan Fenk Ismaıl Fazil Paşarun oğludur. Erzıncan Askeri Rüştiyesinde, Saınt Joseph Fransız Okulunda ötrenımi yaptıktan sonra imtıhanla Harbıyeye gırerek 1905 yılında Kurmay Yuzbaşı olmuştur. Beyrut'ta ve Selâruk'te stajıru yaparak Kolağası olmuş. Rumalıde eskıya takiplennde bulunmuş, İtalya Harbinden önce de Roma'da Ataşemıliterlik yapmıştır. Balkan' Harbınde Kolordu Erkânıharp Reısı sıfatiyle Yanya savunmasmda yaralanmış ve oradakı hizmetinden dolayı Kaymakamlığa yükselmiştir. Birinci Dünya Savaşında Fırka ve Kolordu Komutanlıklarında gösterterdıçi fevkalâde başarılar dolayısiyle Miralay ve Mırlivalığa terfı ettirılmıştir. Mıllî Kurtuluş Savası başlannda Konya Ereglısmdekı Kolordusu ıle Ankaraya gelmış ve bır aralık Sıvas Kongresi karanyla Anadolu Garbi Kuvayi Millıye Başkomutanlığına tayin edilmiştır. Sonra, hem B. M. Meclisi üyeliğine hem de Garp Cephesi Komutanlığına getinlmıştır. 1920 de Moskova Büyukelçılığıne atanan Cebesoy daha sonra Ikınci Ordu Müfetti(Arkası Ss. 7. Sü. 4 de) T Beşinci kalb nakli ameliyatı ölümle sonuclandı (DIŞ HABERLER SERVİSİ) Tıp tarihinin beşinci kalb değiştir me amelıyatını geçiren 57 yajındaki Louis Block, dün New York'ta Maimonides Tıp Merkezinde, ameliyat olduktan 7.5 saat sonra öl müştür. Öte yandan Cape Town'daki emekli diş tabıbi Blaiberg'in amell yattan sonraki dokuzuncu ve Calıfomia'daki emekli çelik işçisi Kaspemak'm da beşinci günde sağlık durumlan lyiye doğru gitmekte) dir Son 37 gün ıçındekı beşinci ve dünyanın en uzun sören kalb naklı amelıvatı öncekı gece Brooklyn'deki Maimonides Hastanesınde yapılmış ve tam sekiz saat sürmüştür. 22 kiçilik bır uzmanlar ve hemsireler ekibiyle amelıvatı gerçekleştiren Dr. Adrian Kantrowitz, 6 arahkta dünyanın ikinci kalb naklı amelıyatını yenı doğnıu; iki bebek üzennde denerois, fakat gene başaramamıştı. Beyni ze rfelenip ölen ıkı günlük bir bebeğin kalbını ikibuçuk haftalık bir bebeğe takmağa çalısmış, fakat ameliyat geçiren bebek alUbuculc saat sonra ölmüstü Maimonides Tıp Merkezinden ya yınlanan bültende, emekli itfaiyeci Block'un •cesnr bir insan> olduğu belirtilmiş ve bu vakada esaı problemin, yeni takılan kalbin kan sevketme kapasitesi ve uzun süredir devam eden kalh hastahğının zayıf duruma düşürdüğü akciğerler le ilgili olduğu açıklanmıştır. (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) En uzun ameliyat Münakaşalar ve Iş hayatı «Tttrldye çok enteresan ve istikbali içİB çok önemli bir noktadadır. ts adamlan, idareci ve sydınlara düşen vazife bu noktadan 1tiharen modernleşmeyi sağlamak tır. Sanayileşmek için ber kademede teknik elemanlara ihtiyacımız vardır. (Arkasi Sa. 7. Sü. 8 de) Kara saplanan üç trenden Ikisi kurtanlabildi Yurdumuzu etkjsı altına alan şiddetlt kış yüztinden DoJu Anadoluda üç tren, Ittr» saplanmış, bunlardsn ikisı kur tarılmıştır. Bitlis'te kar kalınlığı 2 metreyi bulmuştur. Marmara ve Trakya bolgesinde dün bir ara dinen kar yağışı geceden itibaren tekrar yağmaya başlarruştır. Tipi şek lındekı kar yüzünden THY'nm bazı ıç seferleri iptal edilmış, dış seferler ıse geçıkmeli olarak yapılabilmiştır. Trakya yollannın dun geceki tipi ve don yüzunden tehlikelt biı hal aldığını, araçlann zincirsiz yo la çıkmamasının gerektığini bıldırmiştır. (Arkası S». 7. Sü. 5 de) EMİN ALADAĞ SAKLANDIĞI YEKULN Firori Emin Aladağ yakalondi L IK\!CILı\OR (Fotograf I KÖSEOĞLU) Dr. Köçilk U'Thant'a karann nedenlerini iıah etti ANKARA. (Cumhuriyet Bfirora) Kıbrıs Cumhurbaşkanı Muavım Dr. Faz.il Kuçuk, BM. Genel Sekreteri UThant'a oltfukça sert bır dille yazılmış bir muhtıra gondermişür. Küçük, muhtırasında bundan bnceki lzahatlarının «maalfsef lâyıkiyle değerlendirilmemis oldugn kanaati» tım uyandığını belirtmekte ve (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Sultanahmet Cezaevinden kaçan gangsterler şebekesınden Emin Aladağ dun sabah Aksarayda ı.ır kulübun komürlügunde sılah '•.ullanıl madan yakalanm'.ştır. 20 gün denberı tstanbul Polis ve îan darmasının uykusunu kaçıran Polıs katilı Emin AUdağ, saklandığı komürluğün kapısı kırılıp hiç beklemedığı bır sıradh namlularla burun, buruna gelince baygınlık gecırmıştır. Çağlayangil Hindistandan döndü ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu» Dışişlerı Bakanı Ihsan Sabn Çağlayangıl, dün sabah Hınrlıstan'dan donmuş ve çezısı hakkında gazetecılere «Uzıın bir fasıladan sonra Türk ve Hindistan hSkümetleri arasında doğrudan do^rava temasların veniden baslamasına ıvi bir baslangıç olmastvr» demiütir. Çağlayangil, Esenboğa Havaalanında verdiği tiemeçtı; Pakıstan'da Dışıslerı Bakanı Pırzade ıle yaptığı gorüşme hakkında «Pakistan Cumhurbaskanı Eyüp Han'm Ekim 961 sonunda rnemleketimîze vaptı^ı zivaretten bn >ana milletlerarası durumda \e iki memleketi il;ilend<ren konnlarda vuknbulan çclismrler» uz e nnde durulduğıınu belirtmıs tır. Kar devam edecek Meteoroloji, kar yağışının bugün de devam edeceğini, daha sonra ıse sulu kara çevireceğini büdirmiştir. Ruzgârların keşişlemeden, sonraları ise lodostan esmesi beklenmektedir. Karayolları ekipleri, Ankara ve Kurşunlara nedef olup dellk deşık edılmesınden korktuğunU soylıyen trfan Vural'ın en kuvvetlı adamı Emin Aladağ, yaka lanışı sırasında gsçırdığı sokun etkisınden kurtulamamış, devamlı olarak, «Atmavm. vnrma 5ın» dıye sayıklamıştır. Zaman, zaman da ağlayan homoseksıiel kaatıl bıtkın bır halde nezaret altına alınmıstır BASKlN FİRARÎ, POîJSLERİN ARASINDA Fırari gangsterlerın en tehlikelılerınden bırı o!an Haskoydekı Polıs kaatılı kumarbaneler fedaısı Emin Aladağ'ın Istanbuldan ayrılmadı?,ırıi haber alan Emnıyet Müduvu Muzaîfer Çağlar. ıkı gun önce Ekıpler Âmırını odasına çağırmış ve çu dırektifı vermıştir «Emin Aladağ Aksaraydakı kulüplerden birinde saklanmaktadır. Bütün kulüpler didik didik edilecekj» Bu dırektıf uzerıne butun kulüp* ler kontrol altına alınmış, nıha yet dun ~abaft Emın Aladağ'ın tdeal Kulupte saklandığı ıhbar edilmiştır Kulübu saran Polisler her tarafı pramışlar ve nıha yet tavan arafindakı komürluk kapısını kırıp içen girdikleri za man Aladağ'ı yatağm üzerinde bulmuşlardır. Aladağ silâhlan görünce acı ıle bağırmağa başlamış, ellerını havaya kaldıııp. «Ne olur ateş etmeyin, teslim olnyornm. Bende silâh vok» demış, yastığın altını ışaret ederek, «Orada sadrce bir ekmek bıçafı var. Beni alın ne yapacaksanız, nerey e götürecekseniı çötürün» dıye yaivarmıştır. ünun notıorı ve bazı prob/em/er Sanayiimiz «Surveyor • 7» ay'dan manzara resimleri gönderiyor Aııkarada dünden itibaren önemli bir kongre toplantı halinde. 4 üncü sanayi kongresi. Odalar Birliğinin tertiplediğı kongrede çeşitH tebliğler yapılacak. bu arada yine Birlik tarafından hazırlanan Sanayii Koruraa Kanunu tasarısı üzerinde goruşme açılacak. Oyle tahmin ediyoruz ki bu gorüşmeler sırasında Türkiyenin sanayileşmesi için gerekll ortamın yaratılması gibi, kurulan ve kurulmakta olan milli sanayinln korunması, dolayısiyle geliştirilmesi gibi konular enine boynna tartıgılacaktır. Aslına bakılırsa böyle bir kanunun çok daha önce hattâ Devlet Plânlama Teşkilâtının 1 inci 5 yıllık plânı hazırladığı sırada çıkması gerckirdi. Zira Turkbe bir plânlı ekonomi dönemine girmişti, üstelik Ortak Pazara üye adayı da olmuştuk. Kıt tasarrufların donmuş y atırımlardan verimli sınai yahnmlara kayması için. bu yatırımların câzibesini arttırmanın gereği vardı. Aynı zamanda kuçuk tasarruflan birlcştirici ortamın yaratalmasını sağlayacak sermaye pijasasının da kurulması icap ediyordu. Bunlac yapilmadı ya da yapılamadı, onun içindir ki birinci 5 yıllık plân, istenilen sonucu tam olarak vermedi. Ama her şeye rağmen 1963 ten bu >ana Türkiyenin sanayileştne yolunda hızlı adımlar attığı da inkâr edilemez. Açıkça gorulmektedir ki Turkiyedeki sınai yatırımlar kuçuk ünitelerden, büyiık işletmelere doğru kaymakta ve tüketim maddeleri sanayünden ağır sanayie ve onun yatırımlarına doğru bir eğilim başlamış bulunmaktadır. Ne var ki sanayileşme ilerledikçe onun problemleri de büyüyor ve bu problemlerin hemen halledilememesi gelişmeyi köstekliyor, ya da yavaşlatıyor. Ister kamu sektorü ister özel sektör olsun sanayinin problemleri dediğimiz zaman bu problomlcrin mahiyetleri itibariyle degişmediklerinl goruyorıız. Bunlann başmda ise tckııolojik gelişmeye ayak uydurtnak, teknik adam eksikliği. ve araştırma noksanlığı geliyor. Gerçekten bugün Turkiyedeki sınai kuruluşlar için en büyük tehlike kurulan ve kurulmakta olan tesislerin, dunyada hızla gelişen teknolojiden geri kalmasıdır. Şimdiki halde tesisler iç tüketimin ilıtiyaeına cevap verdikleri için ve henüz rekabet sartlannda değil, çoğu dallarda âdeta tekcl şcklinde çalıştıkları için teknolojik geriliğin etkisi kendisini gostermijor. Ancak normal rekabet jartlan yerine oturdııkça, hele iç tüketimden artan mallan da piyasalara satmak gereği ortaya çıktıkça teknik eksikler sırıtmaya başlayacak, ve bu eksiklik fianayilcşmenin gelişmesini ister istemez durduracaktır. Bn bakımdan Batıya nazaran emekleme döncroinde olan «anayileşmemizin dünyadaki teknolojik ilerlemeye ayak uydurması gerekmektedlr. Zira eğer ayak uydurnlamazsa bugün yukarı doğru çıkıj gösteren grafik eğrisi, yann başaşağı Inebilecektir. ./ Bir diğer problem, Türkiyenin sanayilejmede ithalât maddelerinlo Ikâmesi anlayışından kurtulması aynı zamanda temel mallar sanayilne doğru kayılraasıdır. Sanayide ithalât ikâmesi anlayıjı içe dönük bir »nayile?meyi doğurur. Oysa Türkiyenin iç piyasası »ınırhdır ve sınırlılık kısa zamanda sınaî gelişmeyi durduracaktır. O halde dıja dönük yâni dış piyasalardaki taleplcre cevap verebilecek tmâlata geçmek kısacası. dünya piyasasına girmek mecburiyetindeyizdir. Dünya piyasasına girmek demek ise kalite bir yana . doğrudan doğruya fiat meselesidir, rekabet meselesidir. Bazı sınaî işletmelerimizin meselâ tekstilde kaliteli imalât yaptığı mâlum. Ne var kt kredi falzlerl, kâr orantsrtndakl yukseklik, rantablite hesaplannın yanlışlığı v.b. dolayısiyle (iatianmızm ujgun olmadığı ve dünya piyasalariyle rekabet edemediğimlz de bilinmektedir. O halde dı«a dönük bir sanayileşmeyi otnrtabilmek tçin pratikte iki yol vardır: Birincisi maliyet (iatlarını doğrudan doğruya yükselten etkenleri ortadan kaldırmak, diğeri ise dış piyasaya girebllecek sınaî mftmulleri ihracatta desteklemektir. Her iki tedblr blrIlkte nlınabilir, ya da mâmullere göre ayn ayn nygnlaBabiUr. Fakat berhalde gelişmeyi sağlamak İçin uyfulanması zorunludur. A Mecff's'te Sükan i/e HP'liler tartıştı ANKARA (Cumhuriyet Bürnsu) Mület Meclisinin dün saat » te başlıyan oturumunda T.I.P. lı Tarık Zıya Ekinci'nın Erzurum A tatürk Üniversitesi Fikir Kulübu nün duvarında gizli mikrofon bu lunduğunu kürsüye getırmesı, t; işleri Bakaniyle T.İ.P. milletvek: linin münakaşasına sebep olmuş tur. Saat 14.00 de oturumu açan Başkan, Tarık Ziya Ekinci'ye gun dem dışı söz vernuştır. Ekinci bu konuşmasmda Atatürk Oniversitesi dğrenci Fikir Kulubünün du vannda gizli bir mikrofon bulun duğunu büdirmiş ve davram$:rı fikir özgürlüğüne aykırı, Anayasa dışı olduğunu öne sürmüş, konut dokunulmazlığıvla da bağdaşamıvacaiını söylemiş, airnca Beşıri ilçesinde telefonlarda ânza oldugu bahanesiyle telefonların dinlen diğini, bu durumun da haberleş (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Yazan:8AKlSUHA EDİBOĞLU y yuzeyının fcesfi çalısmalannda kuilantlan «Snrveyor» uvdulanmn sonuncusu dün sabah ayın sathtna başarıyla konarak resim göndermeğe baslamıştır. llk fotoğraflar, «Sttrveyor 7» nın üç ayağının da sağlam olduğunu ve ıniş sırasında hiçbir şekilde ârızalanrnadığım gös termektedir. «Snr»eyor 7», bu nevı çalışmaların beşinci büvük başarısını teşkıl etmektedır. Denemelerden maksat, sstro notların önümüzdekı yıl sonlarında ayın vüzeyine inecekleri münasip sahalan tesbit etmektir. PASADENA (California) (a.a.AP.) LİNÇTEN KURTULDU Zeytınburnundakı evde saklandıklan sırada aralarında geçen bir münakaşa sırasında lrfan Vural tarafmdpn ayağından yaralanan Emin Aladağ, Aksaraydakı kulüpten çıkarıhrken halk tarafından !IPÇ edılmek istenmıştır. Poîısi günlerdir peşınden kojturan ve en azından' arkadaşları kadar tchlikelı ve korkunç olan homoseksüel cani, hatkm tepkisı önünde yumruklarını sıkmıştır. Güçlükle Polıs otomobılıne bindırilen J B min Aladağ Nalıocı sokaktan uzaklaştırılmıştır. Arkadaşlarını kavbeden canl. Zeytinburnundan Beşiktaş'a gitmis, Barbaros cad. 63 numaralı üç katlı ahsap bir eve sığınmıstır. 10 gün sidece sandövıçle yasayan ve 15 kilo zayıflayan I Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) Siyoh ve beyoz kolblef ülkesi GUNİY Yazan: Mehmet BARLAS Bugün 4 üncü sayfada "10 Ocak Bayramı,, kutlandı TUrk basınında çahşan likir isçilerinin «10 Ocak Bavramı» dün kutlanmıştır. Basın mesleğinde çalısanlarla çahştıranlar arasındaki iiiskilerı düzenliyen 212 sayıh kanunun yürürlüğe gtrişinin yıldönümü mUnasetoetiyle, her yıl olduğu gibi dün de Türkiye Gaaeteciler Sendlkasındfl bir toplantı duzenlenmiş, »ynca Türk • ts Başkanı Seyfi Demirsoy da bir bildiri yayınlamı^ur. (Arkası Ss. 7, Sü. 1 de) Yahya Kemal BEYATII Cahit Sıtkı TARANCI Ahmet Hamdi TANPINAR Orhan Veli KANIK Fazıl Hüsnu DAĞLARCA Pazar Gunu CUMHURlYET'te 25 BİN hRENGIU, 10 BIN CÜZZAMLl VAR ANKARA, (Cumhunyet Bü, llk once Dr ridluk Berkol, rosu) Bütçe ve Plân Ko^ Prof. Sadun Aren ve Ruhı Somısyonunun dünkü toplantı^"' yeı tarafmdan hazırlanan rapor sında Safilık ve Sosyal Yar ^.okunmuştur Saglık Bakanlığı dım Baksnlıgı Butçesı goruTeşkilâtının butun çalısmaiannı lüLuvtıır. <*ri«ı Sm. 7. Sfi. * de) ECVET GÜREStN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog