Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CumhuriYet BASIN AHLAR TASASINA UYMAY1 TAAHHÜT EDER flahiM: NAZİMK NADt « G«Mİ Yayra MOdttrO BCTET GÖMSİH Vazı t»l«rl Mudürü EKOL OALU n Yayan COMHUBtYirr MATBAACILIK »• % O>wtwllik I . A. S. . Catalotto Balkev) fokak No. 3941 tLLEftt: Röçükssat Meydanı Edıme Hanı ADANA Telefon 4550 * ANKARA Ataturk Bulvarı Y t n « Ap • Yenisehir Telefon: 12 04 20 . 12 09 6S • 12 95 44 17 57 39 # tZMIR: Fevîipaşa Bulvarı, Alşaroglu U 104105. Tel 31230 ABONE Sen«lık 8 «ylik 3 e>hk ve rürkly* 75 00 40 00 22 00 İLÂN Haricl 19SO0 99 00 49 50 Başlık (Maktu) 225 Ura 3 3 4 5 lncl sahltelenie (sanüml) 50 » 45 » « 7 n d sahtfeleı 85 > Nışan, Nıkâh Evlenme, Dofurn (Maktu) » Ölüm, Mevlit Tesekfcur ve kayıp aram* 5 em 100 150 • Ölum, Mevlit. Teşekkuı (23 cu> 5 cm SAY1S1 25 KURUŞ AP Grupu Aydın Yalçm komışuyor Daha sonra soz alan Grup Baçkanvekıllennden Prof. Yalçın, go ru$me ısteğınde bulunanlann iddıalannda saraimiyetsız ve sum hareketlerde bulunduklannı ıddıa etmiş, uzun süren konuşmasında iddıa sahıplennı ağır şekilde suçlamıştır. Aydın Yalçm ın bu ıthamları, beklenenın aksme, hemen hemen hıçbır tepkıyle karsılanmamış, grup üyelert sâkm bır şekılde konuşmayı lzlemlşlerdır. Onerge sahiplerinden bazılan ıse, Aydın Yalçm'ın konuşmasının sonuna doğru salonu terketmışlerdır (Bastaraf) 1. sahifede) nel goruşme ısteğınde bulunan Ab. met Nıhat Akay ıle. Ahmet Muttafaoğlu'nun dmleyıp tebnk ettiklerını, bunlarm onergeye ımza koymakla samımıyetsızlıkt» bulunduklarını bıldırmıştır çok meselenin bulunduğunu soylerruş, sabık CumhuTbsakanı Celal Bayar'a hilâ maas bağlanmadığmı ilert sürmü», Tedbirler Kanununun kaidınlmamasını tenkıd etmıytır. Agaoglu konuşmasm» devamıa Adnan Menderes ve »rkactaşlarının gömülmeleri içın Eyüp Sultan'da yer göstenlmemesını tenkıd etmıç, hukumetın Anıtlar YUksek Kurulunun karannı tanıınaması gerektıgıra ifadeyle <bnnUra bîr ainç toprağı çok nın görfirorsunut» demıstir. Demirel'irı konuşması Agaoğlu'nun konuşmasını cevaplandıran Genel Ba»kan ve Ba$bakan SUleyman Demirel, Anıtlar Yüksek Kurulunun ozerk bır kurulıiî olduğunu, bu kurumun kararlanna hükumetın kanşamajacaimı behrtmis daha sonra şunlan sojlemıstır. «Bsyan Ataafln'nnn bn knnfi«Mak3atlı» ye getirdifi (Merhum Menderes'* bır kans toprağı çok gorYaiçın, genel gbrüşmeleri ıtham duler) meallndeki iddiayı cevapeden şu sozlerle konuîmasına baslandırmak Için husurnnau gellamıştır • «Iddia sahiplerintn en Mf tn mit bnlnnHTornm. Bn beyan, beni çtk içten Tkralar. Klm mer sanı bıle kandırmasına Imkan ©1knm Mendere»> bir karış topmayan yapmacık halleri suradan ragı çok ginnftf? Merhnm MenbclU kı. bir kere asıl ilgili kunıl, yani hukumet böyle bir »i dereı'e maarrızları dahi bir kakâjette bulunraadığı giW sayın n» toprafı çok gSrmeı. Her ne sMnan ittenine naaşUr, k»nnn ; Ra$bakan bunu devamlı tetnaı halinde bulunduğu Basfcan Yar geretince, ailelerine verilir. B«n dan kimsenin füphesi olmaıın. dımcısına, vani bsna Imm dahl et 9« dakikada tiıc, AP Gnpannn memistir. Bllakis ana hatlan habir ttye»l, bir Tttrk vatandası orıcıyede tesbıt edilmif olan lıiı larak fcitap ediyornm: Merhum konuşmanın mutlakm yapıbnasınMendereı'in neıarı, bır karış da Israr etmiş ve konusma T»pütoprak detü. *nn leven milvondıktan sonra bunun amme tfkln lann kalbidlr. Merhnm Mendena da iyi aksettliiıu, radyonun verdiği konusma ozetlnl çok be rea'i oereııltr ona, bir gun gereken aaetan da elbette yaptınrğendiğini bana bir toplantıda bte zat so>lemi»ttr.» Yalçın, daha sonr» genel görüs«Demirel için de me istegının maksatlı oldugunu, kendısını yıpratmaya çalıstilüarıönerge veririz» nı fakat başaramadıklannı, kenD»ha sonr» soz alan Kemal dısının hıçbır zaman DP ıdareciBafcıoğlu, İM»aıl Hakln Yıldt leriyle anlaşma zemini lçinde burım'ın Ihtılâlden sonrakı •'.»zılalunmadığını, Forum dergısinde rını eleştırmis bu yatılarda DP bu konuyu birkaç defa ele aldıjıdevnni yerdiğım, Aydın Yalçınnı belirtmıjtır. ın i*e o »ıralarda DP devnni Aydın Yaiçın, konuçması »ırm«Altın devlr» olarak niteledığısmda genel goruşme ıstefcınde nı so> lemıştır bulunan 6 uyenın durumlannı da önerge »ahıplerinden Ahmet ele almış, bunlar hakJunda bildıklerini ızahla gazetelerde ymxNıhat Ak»y genel gorusme oner dıklarından bahsetmiç, Ismail gesının haklı olarak verilctığıni Hakkı Yıldırım Ue ılgül olarak belırtmiş i e «Bi* istesek, Deşöyle konuşmuştur: mirel için de Snerge veriri»» de«Enurumds \»yınl«nan Hflraöı miftır gazetesınde, 1960 ihtUili çıkükAkay, Ajdın Yalçm'ın yazılatan sonra yazdığı mak»leler. «ski rından ornekler vermış, bunlarDP liler hakkında memleketinde da asırı uçlann varlığından sbz yaptıih konuşmalar sırç» evde &• ettığıni ılade etmıç, otetle ?oyle turanlann etrafa pek fula ta« atdemıştırmamaları gerektifinl lntırlatmn «Talçın, partire »ylttn nklrleatasÖzUnfin ne kadar dofru oldurinl. partinin difinda bıraknağiınu bir kere daha ortay» korlıdır. (Antlkomonlttler, geriei maktadır. Bu gazetede (H»kkın defildlr) divor. KendUl l t « e t Zaferi) ve (Zulme Kargl t*yan) Pasa'mn taktiğinı knllanıyor* başlığını taşıyan yanlarda tsm»Akay, Yaiçın dan, açık ve ahil Hakta Vıldınm adlı yaıar ÜP lakı oimasmı ıstemi»tır iktidantu, lider ve idareciltrini toptan kötulrmckte, alır sıfatlsrPçmlrel:,«AP'de slzden la itham ermekiedir.» «Bana ait değil» Bu sırada adından bahsedllen îsmail Hakkı Yıldınm, oturdugu yerden ayaga kalkarak «O yazüar bana ait değildir, elimde belge de var» dıye bağırmıştır Yaiçın konuşmasına devam ederek önerîe sahibinln yaptığı glbi polemlk ve şahsı>at >apraalc arzusuyla bahsl geçen yazıdan bahsetmediftini söy lemıştır Jbaşka g^t*" yoktur » Mükâfat vâdl Yaiçın daha sonra tnönü'nün damadı ile irtibatlı olduğu yolundaki soylentilerin de yerslı: olduğunu, akslni ıspat edene mükMat verebılecegını, Akıs derpsınde dalml surette aleyhinde yuılar çıktıgını belırtmiş, paıti lçindeki durumu ile ilgilı olarak »unlan söylemıştir«Benim bn partl içinde Itgsl ettiiim mevki sembolik mahiyette fahrî bir gSrevdir^ Yalçm. Ataturkçu ve llenci bır ekıbin içbaşında bulundugu< nu Turk pohtıkasında yfni bir çığır açıldığım one »ürmü*, şöy le demıstır" «tste onerge »ahiplerlni gerçekten uzen noku d» barad»dır Deniş Vahdeti, kanını, tahrıp arznsunn, vahset iptidaihiını ortaya dökebilmek i«in, nasıl mekteph »nbayı kendine hedef almissa 5ner«e sahiplerinın butun hınçlarını benim sah> sımda, AP dekı bütün medeniyetçi ve AUtürkçü eldbe tevcıh etmeye kalkmalan sebepris değildir. E|er asıl maksat bn değılse ta baştan beri snn'iiıginı, vapmacıklı|ını, sahteli|(ni butun delilleriyle teshir etnıeye çalıstıgımiz bn çenel gttrflştne komedisim ıcata ıdebileeek bır tek unsur dahı bulmak mnm kun olamaz. öğrencilenn mensup olduğn çevre nazarında kendı inhisarlarına aldıklsn «MiUivetçUer» Uiğinin dar çerçevesı dışında kalanlar masondurlar, dınsızdırler. vkb»ncı kül turlerin ve çıkarlann etkisi altında kalmıs olan köksüı zarar lı unsurlardır. Ahlâk, fazilet v» tanseverlık kendi ellerinde ken dı ınhisarlanndadır. Bn iebeple parti idaresi mntlaks kendi ellerinde olmalıdır. Kongreier •*e seçimler bunu v» temin eder \e bu şekilde hakkı teslim eder, vahutta bunlar her çareve basvurarak ıktidan etde etroe yolunn tutarlar. îktidar yolnn. da hedeflerinı tıkavan ber n * nia onlar ıçin affedilmea bir dü» mandır. Iste miifrit nç, rabut aşırı sağ kanat adı verilen b« mutaassıp ve inbisarcı atınlık aslında bıç bir suretle demok* ratık oyunnn kaıdeleriyle kendıni bajh bıssetmez. Seçilınii kurnllara sabır ve talumınoll« itaat etmek. ço|nnlnt«n karan nı kabul ederek ona oymak bmn lann lüçatında mevcnt deiUdir.» Yaiçın onerge sahtclennın so nucu ıyı duşunmeden boyle bır hareketı başlattıklarını, bu ha reketın partıye ve rejlroe fayda getırraedığını bıldırerek so«lerını tamamlamıştır. Konu?malann devamı sırasında verılen bir yeterlık otıergesının kabul edılme«ınden sonra kursuye gelen Basbakan Demırel, ozetle «unları «oylemıstır: «Genel gtrflsmenln mahiyetl hakkında dei«, >anh? anlamlara iebebiyet vereeek baaı hnfn«larda >nznha \artnak için genel Baskan olarak tUlere W»an etmek Utnorum. B« konusmam da hakhTi. baknn avırt etmeyi de denemıvecetım. Hiç biriniıden vaıgeçemeyi*. Hlç biriniz bana, biri dlgertoteden daha nzak veya yakm degil•iniı. Ben, AF Genel Baskanıvım. Benden dnymadıtınız «6», [ bana ait de|İWlr Parti, bir fikir bnhranı içinde olmadıgı gibi, türik ve pro|rramı da >tniden yapılmamaktadır. Fikır farkları, partinin programına nydngn mfiddetçe, birbirimize tahammül edeeefiı. Birbirimize tahammülü »atlayamazsak, «kıntıva dtt»eriı. AP Grnpnnnn bölttkpörçftk, dnrnma gelmetine imkin roktnr. TesanBUen heplnü* me•nlnz. AP Grnpu ıçınde proğramlan asan fıkır farkları olnr•a, bnnn izale etmek idaredlere dOter. Ve mekanizma lfler. Birbınmin itibardan düsürmeveUm. Bilâkis, koruyucu durumda olalım. Parti içinde aisden ba?ka grnp yoktnr. AP Grnpnnnn «ahsiveti tamdır. Grnpnmnz, bngfine kadar ker meKlenin kahramanea müeadelfsinl yapmıstır. önfimücdeki günlerde çok çetin meselelerimiz vardır. Bnnları hep beraber omnılayıp cotürecegiz. Bn genel göriısmenin sonnnda \axife vereeeğimız parti söıeülerlnin daha dikkatli \azife gSrecegine inamvornm. Ancak, va•ife vereeegimiz arkadaslara bn genet görftsmenin bir knrrâ fobiti vermemecini de temenni et* mekteyim^» Demırel, daha sonra, «tdarecilerimizi seçtikten sonra, seçtiginU nektada, mücadeleyi bitiriniz» demış ^ e sozlerme şu cura le\le nıhajet vermıştır «Bfitün gmp arkadaslanma en içten dnygnlarla teşekkür ederim. Bİıi zaaf içinde gönnek is> teyenlere veya bizl saata dttşürmeye çalııanlara hrtat vermediniz.» Basbakan Dermrel'ın konuşmssından sonra toplantı, sona ermıstır. Yeşükoy hava alanının buz'.a kap'anması dolayısıvle butun uçak seferleri gecıkmell olarak japılm'ş Radyasyon tedavisi ve proşramsız olaıtüt ınış kalkış Prof Barnard, Blaıberg ın Ko ] olmuştur Ilk uçak saat 9 00 da balt bombası tedavısıne tabî tu j Ankaraya gıtmis, bunun dışında tulmavdcağını so\lemış, sımdıkı dıs seferlerden bazıları yapılabü durumda radyasyonla tedavı\e miştır. Türk Hava Yollarının bu luzum bulunmadıfeını r»lntetun seferlerı aksami'itır rek, amehyatlımn nı«tahanenın Fransıı Ha\a Tollarına ait başka bır bdlumune nakledilece içinde S* yolcn bulunan Cara\el < Sını, bu bakımdan radva =\ctı te tipl volcnnçagı, saat V8.S4'de Te davısının >enı bır enfeksnon j a sılkSve, ha\a mnhalefetinden, ratabıleceçını ılâve e.^ıştır paraşüt açarak inebilmistir. Panam Hava Yollarının UzakGayri ahlâki tutum doğu dan 12^0'de Yeşılkoye gelDun>anın ılk takma kalb amelırre^ı gereken uç&ğı, tstanbul ^ ol yatında kullanılan teknığın oncucularını Bevrut'ta bıraktıktan su olduğu bıldırılen Kanadalı kalb sonra sehrımıze uğramadan dogcerrahı Callagnan yenl kalb takıruca Frankfurt'a gıtmıştır ME \ lan kımselerın 20 günden fazla uçağı da tstanbul'a ınıs \apayaşajamavacağını söylemiştir madan Bc\rut'tan Vıvana'va geç 44 yaşmdakı Dr K N Callaghan, mıştır Panam'ın saat 16 05'de ?ımdiye kadar yapılan kalb takma Roma uzerınden îstanbu'.'a gelameh>at.lannın. teknıkler gehştımesı gereken uçağı da Ankara'rılmedıgı ve \eten kadar ara?tırma \a, Frankfurt uzerınden saat vapılmadığı ıçin mevsımsız olduk 16 da Yeşılkoie gelmesı gerekpn larını, hayvanlar uzerındekı deneuçağı ı*e, doğruca Be\rut'a gıtmelenn başarı vermemış olduğunu ıstır sozlerıne eklemı;tır Beledıye. sehırde hayattn akDr. Callaghan, ılk kalb takma »samaması için gereklı tedbırle melıyatını yapan Dr Bamard'ı ten nn almdığını ve fırınlarda \ekıt etmi?, amelıyattan once meslekterı kadar ekmek bulunduğunu daşlarım haberdar edecek yerde bildırmıştir. ö t e vandan Metedunya basınında sansasyon yaratoroloji nzmanları soînk hava amak yoluna gıttığmı söylemıştir. kımının bnırün etkisıni kavbeDr. Callaghan. Dr Barnard'ı mıl decegini ve ısınmanın başlavavonlarca msana yersız bır umıt ver caiını sövlemlglerdir. mekle de suçlamı; «Çunku şlmdıye Bu arada Beledıye ile Odunkadar havvanlar ılzrrinde japılan cular Cemıvetı ılgılılen arasınkalb takma amelı; atlarının hiç bıda yapılan toplantıda alınan karl basarılı olamamıstır. Bu Kayri r?ra gore, normal narhın uzerın ahlâki bir tutumdur» demıstır de satn yapacak odun depoları, hemen kapatılacaktır. Bu konuda vatandaslann Beledıve Şube Mudurluklerine, ya da Zabıta ıl(Bastarafı 1 sahifede) gılılenne başvurmaları istente sıkıntıii içindedlr Bu bakımdan mektedır butçeden bu banka>a gcrekli trans fer yapılmalıdır İstanbul Trakya Et ve Balık Kurumunun malî du bağlantısı kesik nıtnu gozonunde tutulmok suretile Şıddeth lodos fırtınasının oncebu kurumun Millî Sa\unma Bakan kı geceden ıtıbaren karavele çehgından alacaklı bulunduğu 19 mil vırmesı Marmara, Trakya ve Iç j oıı 283 bln liranın odenmesi sajAnadolu'da kar yağışının başlamalanmalıdır. sma yolaçmi8.tır Halk Bankasımn 196H programuıı Bolu dağındakı şıddeth tıpl vugerçeklestlrebllmesi lcln 'Morkez 7unden tstanbul Ankara yolunBankasmdan bu kurulaşa 45* mllda trafık, genı? olçude aksamıstır. yon llralık bir reeskont kredisl veKarayollan ekıplen, Bolu Dağınrilmelldir.. da yolun kapanmaması ıçın bazı Raporun bu bolumunde ayrıca ktsımlanna tux dokmektedıf İsMerkez Bankasının tarım satış kotanbul 'un Trakya ıle olan baSlanoperaüfleri bırhklerınce vapılan tısı da, Haramıdere'dekı şıddetlı dtstekleme alımları ıçın uyguladığı tipı ve vollarm buz tutmasından, yuzde onbuçuk oranındakı faizın dun akşamdan ıtıbaren kesümıstır yüzde bıre ındırılmesı teklıf edılmektedır (Baataratı 1. sahıfede) Mike Kaspernak'ta ıhtılâtlar amelnattan 48 saat sonra orta>a çıkmıştır. Mıde ve bagırsaktakı kanamaya kanın pıhıı laşrnasını onlejıcı Uaçların sebeb olduğu sanılmaktadır Bu ılfiçlar akcığer amboh=ını onlemek ıçin verılmıştı Bu tedavı seklı, kalb ve damarlara \apilan amelıyatların çoğunda ku!l«ınılmaktadır Kanamayı durdurmak İÇID hastaya bır mıktar ken venlmıs, bu da tehlıkeyı onlemıjtir. Buna karsılık Kaspernak'taki karacığer ve solunum guçluklerı daha onemlı sayılmaktaflır. Bu ıkı aksaklık da amelıyathnın rtaha oncekı hastahğından ilen gelmektedır Or. Barnard KARAKIŞTAN (BasUrafı 1. sahifede) Sehırler ve Mılletlerarası telefonlarda genış olçude arıza mevdana gelmış b8Zi goruşmeler gecıkmelı sağlanmıstır Karayel fırtınası dolayısıyle uc şılep Büyükdere açıklarında çarpışmışlar fakat kısa zamanda a> rılmışlardır Sileplerde herhangı bır hasar olmamış. çarpışmadan sonra Turk bandıralı «Dogan>, Alman bandıralı «Erusah» ve Ja pon bandıralı «Maro» şileplen yollanna devam etrneyerek fırtuıa nın dinmesını beklemışlerdır. derümış, evleri çokenler evlere yerleştırılmıştır dıger Hacettepe (Bastarafı 1. sahifede) İki köpek Yuk^ek thtısas Hastahanesmde gunluk çahşma başlamıştı Doktor lar hastalarım kontro'.e çıkmıştı Dertlı ınsanlar odadan odava geçiyor, kımının rontgenı alınıvor, kimı kan verıyor, kımı eluıde bır ordek tuvalet anyordu Dışarda berbat bır hava vardı ve vağmur vağıjordu Hastahanenın cıvarmda basıboş kopekler, vağmur dan korunmak ıçın saçak altı seçı> orlardı. Ikı kopek daha vardı, bunlaı da yağmurdan ıslanmamıştı. Yeşıl gıy sıler içinde bır takım ınsanlar ter•temıZj bır ameliyat odasuıda zaman zaman bu kopeklerın başlarını okşu •«.orlardı. Karaydı bır tanesi, dığerı akla kara zıncirlerı kalonferlerın radyotorlenne tutturulmustu. Bır tanesi nasıl olduysa kaçtı. sonra tuttular Goğus kısımlan tıraş edılmıştı İnsanlar kopeklerm fedakârlıklarına daır nıce ovkuler anlatırlar. S?hıplerım kurtaran kopekler, sâdık kopekler Bu defa bu ıkı kopek vıne yardım edecektı, ama sahıplenne değil, tum ınsanlara . Gelip geçene bakıyorlardı. Sonra, akla kara olanı bayıltıldı, goğsü açıldı, cığerlerı, kalbi ortadavdı artık. Bır başka masada kara olanı yatıvordu. dılı çekıldı dışarı bır takım borular takıldı . Bayıtıldı, son ra Dr Kemal Beyazıd uzun yıllar vapmakta olduğu çalışmalanndan bır tancsıne bagladı Daha once de vapmıştı boyle bır ameliyat, üç yıl once kalb naklı çalışmalan içın kö peğın kalbı almıyor, yıne yerine ta kılı>ordu Bu amelıyatta ise bır kö peğın kalbı alınaeak, bır başka kopesın kalbı çıkarılıp oraya takılacaktı. Dr. Kemal Beyazıt, uzun uğra?malardan sonra eline bır et parçası aldı, bu tık tık atan bır kalbtı . F'aşlar patladı o sırada kalbı aldı elıne, soğuk ılâçlı bır suyun ıçıne bıraktı, sonra dığer masava geçti, akla kara kopegın kalbını de çıkardı onu da taşa koydu, sun'ı kalb ça hşıyordu, uzmanlar kalb atışlarını devırlerı yaksek sesle tekrarlıyordu Sonra kara koneğın kalbı alındı \e bıçımıne gore akla karanın kalbının yerıne kondu, makaslar ışlıvor, pensler mekık dokuyordu elleıde , ınce ıplıkierle bağlantılar yapılıyordu. Buırun varın Ankarada bır başka hastahanede aynı amelıyat yapılacaktı Burada kopeğı yaşatmak o« nemlı değil amaç el alıştırmak. eki pı bu ışler ıçın hazırlamak Saatlerce surdu amelıvat, saatlerce. Bazı uzmanlar bılgi verıyor garetecıleıe Butun zorluk doku anlasmasında Yıne uzmanlar bu konuda arkadaşlarıjla cıddı çalısmalar yapıjorlar Gerçekten zor Tutun ki heps\ halledıldı. Hayatından umut kfi, «ılmış bır hasta lâzım, kalbı hemen alınıverılecek Yahut olmuş, ama kalbı uç dort dakıka ıçmde çıkanl maya hazır Sonra o kalb hemen dığer hastaya uygulanacak.. Bır su ru sorunlar çıkıvor ortaya, hastasın dan kım umudunu yıtlrır de: «Alın kalhinl takm bir hastava der? Ama belli olmaz cıkar birlsl, zor çık*r.. Ya çıkars.ı'' O zaman şo>Ie bir haberln dunva\a > aMİacağmdan hiç mi hlç şupheniz olmasın: •Turkıve'de de başanlı bir kalb naklı yapıldı . Donarak öldüler Zonguldak ın Yenıce bucagından Be oglu ko>une gıtmekte oîan 60 yaşındakı Avşe Senvar ıle Değırmendere koyunden Karapınar'a gıtmekte olan 42 yaşındakı Muharrem Altmay, >olda donarak olmüşlerd r Zonguldak'ın çevre \ollan kardan kapanrmş, Dorukan ıle Kırazlıyayla da karın yuksekhgı 1 metreyı bulmuştur K Ereğlısı Akçakoca yolu da çoken bır tepe yuzunden, tekrar trafığe kapanmıştır Sivasta 23 >ıldanberı gorulme\en lodosun eseceğmın hoparlorler le duyurulması, şehırde panık yaratmıştır Kar \uzunden Ankara Sı\as arasmda 1 otobus ıle 2 kamvon mahsur kalmıstır Kayseri'de 144 kılometre hızla esen lodos Talas takı Tarsan Sut fabrıka^ına ait çocuk bakım \urdu ıle Beledıje oto garajı ve bazı e\lerın çatılarını uçurmuştur size ijzmet için bir $ube daha..i Uçak seferleri Seller Kar ve soguğun \anında bazı bolgelerde vagan şıddetlı yağmurun mei dana getırdığı seller de can ve mal kavbına yolaçmıîtır Aydın'ın Koşk bucağında 10 vaşındakı Izzet Ertemoğlu, sel sularına kapılarak olmuştur DıvarbaUır'da 4 metre vukselen Dicle Nehn kıyısında odun toplayan 12 vaşındakı Azıze Kaynak akıntna kapılmıs \e boğulmuştur Büvük Menderes ve Ceyhan Nehirlerı ıle bırçok çav taşmış, Çukuro\» ve Etc'de bın lerce donum arazı su altında kalmıstır Ankara, tzmır, Manisa v e Kılis'de bırçok evı su basmıçtır Bîr yolcu uçağına yıldırım isabet etti BEYRl'T, (AP) .Mıddle East Aırlınes» Şırketıne ait bır volcu uçağına, dun gece vıldırım isabet etmış, uçak Bej rut hava alanına mecburı ınış japmıştır llgıhler, Batı Afnka'dan 39 v olcu ıle çelen uçakta baıı varalananların bulunduğunu fakat olen bulunmadığını bıldırmı='erdır Ticaret Bakaohğı Olayların ardındaki (Bastarafı 1. sahiferte) Sovvet femılerınin Akdenize ınişıni tehlıkelı Kormekte \e bu tehlikeye karşı Yunan donanmasının \e askeri gucunun arttırıimasını samnmaktadır. Kısacası Komutanın fıkri ?udur: Sovvetler nasıl olsa Boğazlardan Akdenize inmektedırler. binaenalevh tedblr vakıiya gore alınmalı, a\rıca \unantstamn daıma Bulgar tehdıdi altında bulunduğu da çoumunde tuiulmalıdır tlk bakışta tamamen strateJik görüşle Uscisı hulunan ba flkrin bizim alejhimizde oldngunu ileri sürmek vadırganabllir. Ne var ki biraz düşiinülönce meselenin doğrudan rloğTuya Türkiyeyi ilgilendırdiğı anlaşılır. Zira sayın Oramiral demek ister ki Yunanistan hem Sovyet gemllerinin, hem de kuzeyden Bulparistanın tehdidi altmdadır. dolayısiyle desteklenmesı gerekir. Tdrkiveye gelince, Boğatlar zaten acıktır ve Turklerin Sovyetlere karsı vapabilecekleri bir şev voktur. Oysa Oramiral Griffın Akdenlzde Yunanistanı desteklemek fikrini ileri sürerken bir önemli noktayı gozden kaçırmaktadır. Banş döneminde Montrö anlaşmasma göre 40 • 50, hattâ 100 Sovyet getnisi de Akdenize inebOir. Yalnız Karadeniz Boğazından değil. bunlar Baltıktan da Akdenize girebllirler. Şu var kl gemiler tamir bakımından, lojistik destek bakımından Karadenizdeki anavatan üslerine muhtaçtırlar. Anavatanla irtibatın yolu ise Türkiyenin kontroIn altındaki Boğdzlardan geçer. Simdi sormak gerek: Söz gelışı, bir savaş vukuunda Boğazlsrın kontrolu Türkiyenin elinden çıksa, acaba sayın Oramiralin geliştirmek, kuvvetlendinnek istediği Yunanistan, Karadenizden destek alan Sovyet filolariyle nasıl başedebilecektir? Ve acaba Ege denizi kesOdikten sonra Yunan kuvvetleri Selâniğe inen Bulgaristanı nasıl geriye itecektir"» Hazır Ankarava gelmişken, savın Oramiralin bu sornlara ce\ap vermesi herhalde gerekir. Çunku sorumlu bir komutan olan Oramiral Griffin'ın mıkalesf Türkiye için tavzibe mnbtaçtır. Görüşmeler Şeflk Inan tCHP>, Odalar Bırlığının, Sanavıcılerm çıkarlarını koruvamadığını. bu bakımdan Sanajı Odalaımın Ticaret Odalarından avrı'maları gerektığmı ılen surerek otomobıl kEçakçılığma son verilmesini istemıştır. lnan, kotalara otomobıl ıthah ıçin döviz konulmadığını belırterek, otomobıllerin gayrımeşru yollarla vurda sokulduğunu ıfade etmı#Ur Sadun Aren (TÎP>. fıat artıslarmdan yakmmış, Ankara ve lstanbul'da gıda maddelerı endeksmm yuzde 1218 arttığını soylemı?, «Genel deAeluas>on jerine, defisik kurlar uygulanmasını> ıstemışür Özel sektorun muvaffak olamadığı ıhracat dalının tamamen devletleştınlmesını teklıf eden TÎP Sozcusu, 196T >ılında ıthalâtın 100 mılyon dolaı eksıeole gerçeklesecegını bunun dovız rezervlerırmzin jetersızhğmden meydana geldİRİni bıldirmıştir Fenni lslim'seli (Bagımsız\ Tur kıye'nm karşılaştıgı zorluklardan en önemh'inın ıç tasarruflarınm artmaması ıle, dış tedıye dengesınde amaca ulasamama olduğunu soylemış, Sukru Koç (CHP', mıl11 gelır dağılunında adalet^ızlvk olduğunu ılerı surerek. «Kredi polltikagı Plan bedeflerfaıe aykındır» demış Yaşar Akal <CHPl Turkıye de havadan para kazanan şahıslara karşı çıkılmasını ıstemış, Fethi Çelikbaş ıse (GP), Kızıl Çın'le ticarî ilışkıler kurmamızı dıle Bir motor parçalandı Deniulerde, lodos tehlikesl biterken karayel, gemiler içın tehlıke11 olmuştur. Akdenize ınmekte olan 1236 gros tonluk «Fotis» adlı Yunan şllebi, Marmara Adası'nın Mermerlik mevkunde kayal&ra bmdırmıştir. Gemınin kurtanlmasına çalışıl maktadır îstanb,ul'dan tzmır'e boş olaras gıtmekte olan kaptan Coşkun Acar yonetımındeki 240 tonluk «Dilberler» motoru şıddetlı ftrtınanın etklsiyle Bozcaadanın Mer mer burnu onlerınde kayalara bindirerek parçalanmıştır Sahıle kadar yüz«n kaptan ve 5 murettebatı, devrıye gezen jandarma!ar tarafından kurtarılmıştır. 12.1^8 Çağlayangil (Bastarah 1 lncl sayfada) »ele voktur. Taraflar, ba düyıincelrrle karsıhklı saygı ve anlavts sayesinde aralanndaki mutabakat \e işbirliği sahalannın tes* bit edilebileceği ve genişletilebileceği hususunda anlaşmışlardır» denıtaıektedır. Büdıride Kıbrıs sorununa şu şekilde değinUmektedir: «Dısişleri Bakanı KıbnstaH son Eelişmeleri izah etmiş ve memleketinin Rıbrıs Tıirk cemaatinın hürrivetini meşru haklarını ve güvenliğini teminat altına alacak bir çerçeve içerisinde Kıbnsın bağvmsızlıtına Uraftar olduğunu belirtmiştir Hindistan Basbakanı tndira Gandi, 22 aralık 1967 tarihli, B.M. Güvenlik Konseyi karan çerçevesinde B.M. Genel Sekreterinin dostane teşebbüslerinden favdalanıtaıasının durumun düzeltilmesine yol acabileceği umidinı ifade etmiştir. Basbakan ayrıca, bütün ilçi11 taraflann meşru menfaatlerini korayan fdil ve banşçı bir çoıfim seklinin bulunması temennisini izhar etmiştir.» Fırtınanın genişlettiği yangınlarda 7 ölü var [ Kayserili fıkralan Ka>sen AP Senatoru Husnu Dıkeçhgıl, bol bol «Kayserili» fıkralan anlatmış sık sık espnler yapmıstır Dıkeçhgıl, canlı hayvan kaçakçüığının onlenmeaını ve kooperatıfçıhğın teşvık edılmesmi istemıştır > Kefan'ın Orhanıje kojunde bır evın bacasına fırtına sırasında dusen jüdırımdan çıkarv vangın sonunda 2 kışı olmuş, 5 kışı de yaralanmıstır Ahmet Dargun'un e\ ınde mejdana gelen olajda olenler, 27 \aşmdakı Cetnıle Erguven ıle 5 yaşmdakı Fatma Eken'dır Mengen (Zonguldak) ılçesıne bağlı Basvellıce Kovunde dun sabaha karsı çıkan ve fırtınayla genışleyen yarfgında 5 kışı yanmıstır Sebebı oğrenılemeyen \angmda 2 kısı de yaralanmış, 21 bas havvan telef olmuştur Öluler. 80 >asmda Habıbe Pışırgen, 10 yasında Ramazan, 29 yaslannda Ba>ram, Bednye ve Dondu Pışırgen Afyon'da oncekı gece siddeth fırtına sırasınd'a çıkan yangm, dun sabah sondurulmustur. 8 aıle açıkta kalmış, bır \ağ fabnkası da kısmen janmıştır, Zarar 1 milvon lira kadardır MEVLİT Sevgili Büyüğümuz tstanbul Yüksek Teknik Okulu Oğretım uyelennden Yüksek Mühendis ••• TEŞEKKÜR Annem Fıkret Susoy'un hayatını teiıdıt eden rahatsızlıgını ısabetle teshis ederek derbal müdahale eden degerli tasanlar: gerek ameliyat oncesi, geıels amellyat sonrası buyüJc yardımlannı esirgerruyen Doktor EŞREF YAZICIGİL'e Vğaoğlu'nun Onergenın goruşülmesl sırasında soz alan Neriman Ağaoğlu, grup toplanüsında hızıpleşmelenn meydana gelmesinin doğru ol tnadıfrını, ortada halledılecek bır konuşması ve Kasımpaşa Deniz Hastahanesı Dogum Klınıgınıa bütün ebe, hemsire ve öteki personelıne teşekküru bır borç bıllrım. TENER SÜSOY (Cumhurlvet: 283) ERTUĞRUL BtNGÖL'e Ticaret Bakanı Ahmet Turkel tenkıdlere \erdığı cevaplarda, ozetle sunlan belırtmıştır. (T) Buyük şehirlerimizde fiat Utikrarı sağlanacaktır (2) Perakende satılan mallara etiket koyma mecburiyeti, butun yurtta uygulanacaktır (?) Tarun alanuıdaki kooperatitler tesislerle donatüacak ve »ürtim problemi olan ürünler, kooperatitler eliyle pazarlanacaktır. (4) Destekleme şekılleri, üretici lehme değıstirüecektır (?) Iktisad! Devlet Teşekkülleri< nin faaliyetleri, hreticiye daha çok hizmet ugetirecek şekilde arttınlacaktır. (5) Ihracaatımız 35 milyon dolar artarak rekor sevıyeye ulaşrruş *s plân hedeflerinı aşmıştır (T) Ekonomimiz, fiat istikrarı korunarak geliftırilmeye devatn edilecektir. Bakan, bu arada, Israıl Arap Savaşmın, Suveyş'ın kapanmasııiın, daha sonra da Kıbrısia ilgilı durumumuzun ekonomimızi Iç ve dış ticaret vonünden etkileüvgını belırtmiştıı Bakan: «Etiket mecburiyeti her yerde uygulanacak» Kar altında 4 ölü Bitlis'ın Mutkı ılçesının Bağlararası kovunde 4 kışı kar altmda kalarak olmuş, 24 ev çokmuştur. Koye ılk jardım malzemesı gon TASHİH İLÂNI İstanbul Defterdarhğından Gazetenızın 29 kasım 1967 tarıhli nushasında çıkan ilânımızda sehven Fatıh Vergi Daıresi Mukelletlen yazılmıştır. Doğrusu Fatih ve Kocamustafapasa Vergı Daıresı mukelleflenne ait olduğu teshıhen llân olunur. (Basın tashıh 282 ı ZİHNt ARISOY'un ebediyete intıkahnjn 40. gunüne rcstlayan 111.1968 Perşembe gunü'lkindi namazını müteakıp Yüdız Camiınde okunacak kur'an ve mevlıdi şerife akraba, arkadaş, öğrencı, dost ve bütün dın kardeşlennın teşrıflen nca olunur. AİLESÎ (Cumhuriyet: 262) Halktan Aldığını Halka Veren Banka Cumhnriyet Resat Hımlt Azu N.poly,m 24 âyaı: kftlc* 1 ALTIN I KÖY 10Î90 104 1» 1S1 00 182 133.00 134 114,00 115 119 00 120. 1545 15.4* İŞLERİ BAKANLIĞI TURK1YE HALK BANKASI (Basın. 10158 A. 85/264) Tızla Eğitim Merkezi Miitüirliiğandeıı: Açagıda mıktan ve geçici temınatı gosterılen 59 kalem malzemeler kapalı zarf usulü ile satın alıoacaktır. Tekllf mektuplan lhale saatinden bir aaat evveline kadar kabul edillr. Evsaf ve çartname mesaı saatlerinde mudurluğumüzde gorülebillr. (Baştarafı 1. sayfada) Geçen hafta içinde 1968 kur ası, Muhafız Bırliklerı'ne katılma'< üzere, sllâh altına a'mmıştı Dışlşlerı Bakanlığı Genel Sekre ten Zeki Kuneralp dun tngiltero Kanada, A B D ve Yunanistan BüyUJcelçUerini ayıı ayn kabul e MAİCARlOS derek kendüen ıle uzun suren bazı goruşmeler yaptmştır. C ina t Muhtelıt kuru gıda • Temizlik mal. > Sebze • MUrtan 32 kalem 15 kalem 12 kalem M. bedel) 62.270.20 9.109 00 12 643.00 Geçlci thale günü thale sa. teminat 14 0u 4364 00 25 1 68 perşembe 684 00 » . 14 30 949 00 » . 15 00 (Basın: 10077/260) Spandidakis döndü ATtNA Eskı Yunan Basbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı General .Spandidakis ın, dun Roma'dan Atına'va dondugu, yakınlanndan bın tarafıodan acıklanmıştır. Kuneralp'ın temaslan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog