Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

riFE ALTI CUMHTTRtYET 10 Ocak 1968 kurlarımızla bir mülâkat (Bastarafı 5 inci sayfada) I Varsa, «Hobby» nlz nedir? «ot: cHobby*. geçimlnizi ssğlsyan esaa işinlz, mesleginiz yanındaki uliyetiniz, merakınız demektir. Kolekisyonculuk ( Pul, kibrıt, bocek , ev bahçecüiği, sfttranç y a da diğer oyunlar, dikiş nakıç, okumak, k, resim ya da diğer sanat dalları, amator spor, ev işlerl (Tamirat, Unlü Linz Devlet Operası şehrimize geliyor İTALYAN TENOR ŞEHİR OPERASINDA Sehir Opera=ınd^ Lucıa Opera^ında ovnamak U2ere davet edılen unlu Italyan tenor Gianni tAÎA Salı gununden itıbaren temsıllere katılmaktatfır. Önümüzdeki gunlerde Şehir Operasmda salı ve cumartesi günlerı «Lucia», perşembe gunLinz Operası'nın sehrimizdeki leri de «Çardas Fürstin» oynaaltı temsilinde oyun yönetıminacaktır. ni Herbert von Karajan'ın yardımcılarından FREDERİK MİRGianni laia, «Scala» operasınDİTA yapacaktır. Orkestrayı da on ıkiden fazla eserde rol alKURT WÖSS yönetecektır. mıştır. Repertuvannda otuzdan Grupta ayrıca soprano HEtDE fazla opera vardır. Afrıka, AMARÎA FERCH, soprano MARY merika, Asya (Çin, Kore, JaO'BRİEN, mezzosoprano UTA ponya ve Hındistan) ve AvrupaSCHWAPPACH, tenor HANS nın belli başh memleketlerınKROTTHAMMER, barıton deki operaiarda oynamıştır. Yeni kunılan konservatuar Nişantaşmda açılıyor Istanbulda bir süredenberi hazırlıklarına girişilmiş bulunan OZEL KONSERVATUAR, ayni zamanda Türkiyede ilk defa sinema sanatı eğitimine de bir okulda yer vermiş olmakla olumlu bir davranış yapmıştır. Başta Lütfi Akad ve Metin Erksan olmak üzere. Halit Refiğ, Muzaffer Tema ve llhan Arakon bu bölümde öğretim üyesi görevini üzerlerine almışlardır. Okulun diğer sanat bölümlerinde şu tanınmış isimler öğretim Uyesi olarak görevlendirilmişlerdir: TtYATRO: Cüneyt Gökçer, Ma hir Canova, Sermet Çağan, Müsfık Kenter. MÜZİK: Cemal Reşıt Rey, üln Cemal Erkin. tdil Biret. Suna Kan, Muhittin Sadak, Belkıs A ran, Selma Berk, Muzaffer Us. DEKORASYON: Mustafa Aslıer. Cevher Bozkurt. RESİM: Nuri tyem ve Bedti Rahmioğlu. BALE: Dame Ninette de Valois, Georg Mokedonski, Tenar sup Onat. MANKENLİK: Lâle Belkıs. SERAMIK: Hakkı tzzet. Jale Yılmabaşar Ertunga. TEKSTİL DESEN: Reyhan Küçük, Fatma Pamir. ÖZEL KONSERVATUAR eğitlmme başlamak üzere 11 Ocak Perşembe günü açüacaktır. Cumhuriyet 10 Ocak 1929 tarihli Cumhuriyet'ten korasyon, mntfak gibi) VA 1 «Cumhuriyet» faılzi her sabah erken saatlerde bajiinizden ya lüvezzilerden temin edebiliyor musunuz? Ivet Hayır vusturya'mn Viyana'dan sonra en seckin kurumu olan LİNZ DEVLET OPERASI şehrimize gelecek ve 1217 Ocak arasında altı temsil vermek üzere Saray sinemasında Mozart'uı COSİ FAN TUTTE operasını oynayacaktır. Â 'emtn edemiyonanız, ı Şehir, kasaba. nahiye ya da köyünüze kaçta gellyor? Saat da. .Cumhuriyet» saat Kanunsuz hareketlerde bulunduklan ihban üzerine tevkif edilenler hakkındaki tahkikat derınleştirilmiş ve sonunda suçlannm buyütülduğü kadar ehemmiyetli olmadıgı anlaşılmıştır. Sinırli bir kadın olan Kadriye hanımın boşandıgı Mısırdaki kocasından intıkam almak maksadı ile harekete geçmesınden ibaretmış.. Nikâh parasını da vermeden Mısıra kaçan kocasından intıkam almak için bazı makamlara mektuplar yazmış ve yardım istemıştır. Diğer mevkuflann da bu işte bir ilgisı bulunmadıklanndan yakında onların da tahüye edilecekleri umulmaktadır. Mevkuîlar meselesi İtalya Sırbistan te geçmişlerdir. öte taraftan h * kumet de bir takım tedbirler almakta ve birligi bozmak isteyenleri muhakeme etmek üzere Fevkalâde bir mahkeme kurmaktadır. 1leri gelenlerden bazüarının evlerinde de araştırmalar yapılmaktadır. Roma, 9 (özel) Sırbistarıdan sansür münasebetiyle malumat alınamamaktadır. Durum İtalya siyasî çevrelerinde hoşnutsuzlult yaratmıştır. M. Mussolinl ksndisine gazetecıler tarafından sorulan sualleri cevapsız bırakmışsa da Sırbistanda askeri bir kabine iş başında bulundukça îtalya Sırbistan anlaşmasının mümkün olamayacağını açıklamıştır. Belgradda sansür Belgrad, 7 Radıç Fırkasmın organı Dan gazetesi, hükumete şiddetle hücum ederek, «Hırvatların haklı dâvalarmda muzaffer olacaklannı ve mutlaka Istiklâllerine kavuşacaklannı» yazmaktadır. Çiftçi Demokrat Partisi de toplanarak bu duruma karşı alınması gereken tedbirleri düşunmüşler, Zagrepte Lübliyana universitesi profesörlert de hareke ı .Cumhurlyet» diğer gazetelerden genellikle daha geç mi, aynı zamanda mı, yoksa erken mi geliyor? Daha geç Aynı zamanda Daha erken Karajan'ın yardımcısı önlü rtjisör MİRDİTTA HANS LATTGEN, ve bas PRİEDHELM ROSENDORFF gıbı tanınmış sanatçılar. bulunmaktadır. Ünlü opera eğitimcileri tarafından yetıştirılen, uzun sahne tecrubelerıne sahip bulunan ve sık sık Avusturya dışında türlü ülkelerin sahnelerinde yer alan bu sanatçılann, Orta Avrupa müzikli oyun sanatını bütun incelikletiyle gösterecekleri bek lenmektedir. Kanser ilâcı hakkında Amenkadan getirdıği kanser ilâcını tatbık etmek üzere şehrimize geldıgıni yazdığımız Charles Vido hakkında Tıp Fakültesi profesörlerinden Dr. Hamdl Suat bey, bu zatın doktor olmadığını ve simsarlıkla geçindiğıni söylemiçtir. ! .Cumhuriyet»tadağıtımı konusundaki lsteklerinlri lütfen blrkaç kelime ile yazuıu: 12 «Cumhuriyet» iniz) belirli bir bâyi, ya da müvezziden mi, yokastgele bir yerden mi ahrsınız? Belirll Rastgele lütfen 13 «Cnmhuriyet» le beraber başka gazete okuyorsanız, ılerini yazınız: ZEYNEP KÂMİL YARARINA MESLEK, KAZANÇ, YAŞ 1 Hangi meslek grnpuna dahllsiniz?. Serbest meslek (Mimarlık, mühendislik, doktorluk, avukat gibi) Memnr, snbay Ücretll sirket memurn İşçi Mütesebbls (Taclr, fabrikatör) .r...r^: Emlâk ve toprak sahibi Esnaf (Bakkal, tuhafiyeci ve diğer gibi) Öğrend Emekll tssiz ^ 2 AyİA »ftianhftdîSam geIirM*felpdaki dilimlerden hangle girmektedir? 500 den ajafcı 500 . 1000 arası 1.000 • 2,000 arası 2,000 3,000 arası 3,000 den fazla 3 Hangi yas grupuna dahilsiniz? 15 ten asaiı 15 . 24 arası 23 34 arası 3544 arası 4554 arası 55 64 arası 63 ve yukarısı : : ; , ; Diğer meslekleı perakendeciler, zenaatkâı i reını Aardnaş o e r g ı s ı boya tablolanyla süsleyen tanınmış retsamlanmızdan Fethi Karaka?m resim sergisi, sanat çevrelerinde yenı yılm ilk önemli sergılen arasmda göze çarpmaktadır. Fotoğrafta Fe'hı Karakaş (sağdan ikınci) resimlerini izleyenlerle birlikte göriilüycr. (Fctoğraf: Selâhattin GIZ) Uk l k i s a I o n u n u ,.adece yagi, Viyana'nın unlü LİNZ DEVLET OPERASI'mn 13 Ocak Cumartesi gecesi Saray Sinemasında vereceği ikincı temsil, Dr. Fahri Atabey'in buyuk emekle geliştırmekte olduğu ZEYNEP KÂMİL HASTANESfnin yenı kurulmakta olan Pavyon'un yararına olacaktır. • Piyangodau milyoner olan Türk işçisi olayı bir kilo portakalla kutladı BRÜKSEL, (a.a.) Yılbaşmda aldığı 5 adet onda bir piyango büetınden birine büyük ikramiye, ıkincisine de 24 bin Belçıka frangı isabet eden Türk işçısi Ahmet Aycan'ın çeküisten üç gün sonra milyoner olduğunu öğrenince, çalıştığı Iş yerinden bir günlük izin alıp komşusu bakkaldan sadece bir kilo portakal satın alıp olayı kutlaması, butün Belçika gazetelerine günün konusu olarak ele alınmıştır. Dört yüdan ber» Belçıka'da yerleşmiş bulunan ve hâlen, Genk şehrinde oturan Aycan, tebrike gelen arkadaşlarına: «Hayatjpıda J bir değişîklik olmayacak. Belçikada çahşrnaya devam edeceğim. Mamaafih kazandığım ikramiye sayesinde yaklaşık olarak 250 bin Türk lirası hiç değüse yılda bir kere memleketime gitmem mümkün olacak demıştir. Ahmet Aycan, eşi ve üç çocuğunu Belçikaya geürmeyi düşündüğünü de ifade ederek, «İyice düşünüp taşınacağım. Acele karar vermekten hoşlanmam. Belki ailem gelince Limburg'da bir ticarethane açarım. Herhalde ömrüm boyunca madetı ocaklannda çalışacak değilim» diye ilâve etmiştir. Çalıştığı Winterslag işletmesinde şeflerı tarafından örnek işçi olarak tanınan Ahmet'in yakınlan, kendısinm sessız, asude bir hayat yaşadığını, kahveye bile git mediğinı, gunluk gıdasını haftada ikı gün komşu bakkaldan yaptıgı alış verış ile karşüadığını, ev kırasından başka bir masrafı olmadıgını soylemektedirler. Güzellik BANKACI Bankacıhkta Kredi Tespiti işlerinde tecrübeü ve İngilizce bilen eleman arar.nıaVıadır. İsteklilerin P.K. 11 Şişli «besine yanlı mür»" caatları rica olunur. Moran: 91/273 «Türk Cini SanaMndan örnekler» Sergis! Hüseyin Kocabaş'm koleksıyonundan ve Muzaffer Batur'un desenlerinden derlenerek duzenlenmiş olan «Türk Çini Sanatından örnekler» Sergisi, Yapı ve Kredi Bankası'nın killtür ve sanat hızmetleri serisinde 36. ser»i olarak önem taşımaktadır/ Bankanın Galatasaraydaki Sanat Galerisinde yer alan bu sergi 20 ocak Salı günü akşamına kadar, her sanatseverin ilgiyle lzleycceği bir deger taşımaktadır. Sergide Hüseym Kocabaş'm özel çini koleksiyonu arasında bulunan Selçuk Çinileri, ıtk Osmanlı çağı; Bursa; Murat II., Fatih, Kanuni çağlan; 16 ve 17. yüzyıl Iznik çinileri; 17 ve 18. yüzyıl Kütahya çinileri; 18. yüzyıl Istanbul Tekur sarayı eserlerinden bazı örnekler; aynı zamanda değerli bir rölöve ressamı olan Muzaffer Batur'un mimaTi anıtlardak.i çını panoların orijinal kopyalarından seçmeler bulunmaktadır. Tanınmış ressamlanmızdan Ercüment Kalmık, 17 ocak 1 şubat arasında Taksimdeki Sanat Galerisinde beklenen resim sergisıni açacaktır. tazeliğin dayanagı PE RE JA COLDGECE VE VANISHING GONDOZ KREMLERİ Gece ve gündüz cildinize PEREJA kremleri ile bakım veriniz Genç, taze ve pürüzsüz bir cilt cazibenizin HEM KREM, HEM PARFÜM esasını teşkil eder. f P E İ f R E İ ( J A ] İLERİ KİMYA SANAYİ A.Ş. ELEKTRİK MOTORU SATILACAKTIR Dıtiyaç fazlası olarak fabrıkamızda bulunan :ki adet 380 V. 50 Hz. 120 HP. lik; 753550 devir arası ayartanabilir yeni elektrik rnotoru; tefemıatı ile birlikte satılacakUr. Motorlar fabrikada göriilebilir İsteklilerin fabrikartur müdürlüğüne müracaatlan rica olunur. E. Kalmık Sergisi ARAŞTIRMAUR 1 Önümüzdeki 12 ay Içinde aşağıdaki mal ve eşyalardan (ilk deı olarak ya da evinizde mevcut olanı yenilemek için) hangılerin. sa n almayı düşünüyorsunaz? uzdolabı Radyo .... lektrikli tras mak. ... Elektrikli süpürge ... Bisiklet Gaı sobası [otosiklet relevizyon Plkap amaşır makinası Ototnobil lâstiği ape recorder Gaz fırtnı Daktilo makinası , ÇİMENTAŞ IZMIR ÇIMENTO FABRİKASI TJV.Ş. Sümer Reklâm: 41/274 Uâncüık: 4385 i. Büyük bir tekstil fabrikasında yardımcı tesisler servisinde htihdam edilmek üzere askerlikle ıigisi olmayan 35 yaşını geçmemiş Teknik Öğretrnerı Okulu Makina Bölümü mezunu, 30 yaşım geçmemiş, 2 önümüzdeki 12 ay tcinde şahsuıızı ya da herhangi bir yakınv ızı, menkul ya da gayn menkulünüzü sigorta ettirmeyı, ya da mev udu temdit ettirmeyi düşünüyor musunuz? Evet Hayır Makine Yuksek Muhendis Veya Mühendisleri aranmaktadır. Lisan bilenler teecih edilır. Müracaatların Istanbul PJC 1016 ya mufassal halleri ile 20/1/1968 e kadar yapjlması nca olunur. tercümei Reklâmcihk: 71/271 istanbu' sinemaıar i I E M D A R : (22 36 83) Tapılacak Kadın (M.Tema) BULVAR: (21 35 78) Tapılacak Kadın (TSoray) GÜNEŞ; (21 61 40) 1 Marakos Casusu, 2 latanbul Ateşler İçinde GÜNDE$: (27 71 86) Kanun Sllâhtır. , İPEK: (22 25 13) Genç Aşıklar KULÜF: (22 72 77) Zehirli Hayat MARMARA: (22 38 60) Cehennero HarekStı MELEK: (Eyüpi (21 58 76) I Ölünceye Kadar, 2 Dell Fiçek NtLGÜN: (21 11 60) Zehlrll Hayat RENK: (21 15 25) Ölunreye Kadar SAFAK: (22 25 13) Kibaf Serseri (Rlngo) TINAZTEPE: (71 65 18) Anjelik Harem Gözdes! YENİ: (Bakırköy) (71 68 26) 1 Tapılacak Kadın, 2 Zehlrlt Hayat tıyatrolar ARENA TİYATROSU: (49 84 19) KANLI NİGÂR Her gece 21.15 Çrj., C.tesi, Pz. 18.00 de. AZAK rlVAIROSU Ui tti «61 ıjonu) ÜltO • Uazanteı özcaD toplulugu I A Y R L L M A K S A UAKSAD1N» Çrs C.tesl P* 16.1S M P.tesl hartc ö e t gece 21.15 BAKTRKÖY TtYATROSU: ıKADlNlN rENDÎ. P«. zartesl bartç, het gece 11.15. Pazaı 15.00 cKARAGÖZ HACtVAT» Crj, Cumartesi 15.00 t» BÜYÜK TTYATRO INelat Uygıu (27 M « ) ' tAYYAR HAMZA» Car» Pr». Cuma, Ctesl, P t 21.30 Çrş. C.tesi P ı 15.00 tALO ORASI T1MARHA NE t/aU Çrş. C.test. Pz. 18.00 P.tesl 21J0 da DORMEN rîYATROSU ı B h YENtÖlı P lesl t » ric het eece 21 15 Çr» 18 00 C tesi *•> ısor de FATIH TİYATROSU: (22 01 71) lOTHELLOı Her gun 21.00, Pazar 15 30 da. GEN AH rtYATRUSU <4S »1 Wl tFULİSLEKı P tesi oarlc neı sec* 3 U S C t e n Ha ISOP de FATİH TİYATROSD: (G. Sürurl. E. Cezzar) ıSOKAK KIZJ tRMAj Pazartest tıartç her çun 21 15 İSTANBUL TİYATROSU ELHAMRA (44 22 36) «KARIM ve SEVGİLIM» Pazartesl harlç, her gun 21.15, Çarşamba. Cunıartesl, Pazar 15.00 de ALTI OYUNLAR1: tSERMET OĞLU İLYAS. Her gun 18 15, Pazartesi 21.15 te. 8ABARE OEVEUİUSU rİYATROSU: (44 40 40) »VATAN KURTARAN 5ABAN» Heı gece 21 de KARACA TİYATRO (44 54 02) «SENATÜR68ı Pazartesi hariç. her gece 21.30. Pazar 18 00 de. KENT OYUNCULAR1: (44 36 63) tKÖCÜK D T EV LER» Pazartesl. Persembe, Cuma, Cumartesi 18 00 Salı 18.00. Pazartesl 21.15 te ıMİKADONUN ÇÖPLERİı Pazat. Salı 18.00. Pazartesl 21.15 te tCÜÇÜK SAHNE: (40 94 S3i MOcap Ofluoglu Hyat•u. cPEPSİ» Het gOn U J 8 da. Carsamba Cıunartesi. Paza> 17.00 d» KOCOS TIYATRO an m m IOEL] OOLD. pte* harlç het gece n . l S M, Çr». Ctcal Px 11JK d* ORALOÖLU TİYATBOSTJ: (49 49 S5) «ANNA ntANK'iD H A T I R A OEBTERİ» P.tesl barlt hergun 18.00 Çrs. 15.00 «KADLNLAÜ 1IH DERSE. Pz1 15 00 Çrs 18 00 P ı Sah Çrj 1130 tEZtI.ENLER» Prj., Cuma, C.tesl 21,30. C.tesl 15 00 TEPEBAŞ1 TİYATROSU: (44 79 38) .KENDtNİ BULMAK» Pazar. Pazartesi. Çarşamba, Cuma 21.00, Pazar 15.30 da ULVİ UKAZ İ'IYAI'KOSU «Attsnra» KdvOk Jperada (21 57 22) cYALOVA KAYMAKAMI> Salı, Çarşamba harlç. her gün 18.15. 21.15 te tHABABAM SINIFI» Salı. Çarşamba, 18.15 v e 21.15 te. KEKLİK« Pazartesi hariç, her gün 21.15, Çarşamba, Cumartesi 15.00 de. ÜSKÜDAR TİYATROSU: (36 5» 11) «DAYAN B A S R Î Y E L İ J Her gun 21.00, Pazaı 15J0 da nöbetçi cczaneler 3 önümüzdeki 12 ay içinde is, ya da dinlenmek amacıyla seyatate çıkmayı düşünüyor musunuz? Evet Hayır r. Vapur Kendi vasıtamızla .. Kendiniz dahil kaç kişi? Ne ile? Tren Otobüs 1 L Â IV Samson Gelemen Devlet Üreime giftüği Müdürlüğnnden: 1968 yılmda istihsal olunacak inek sütierinden ihtiyaç fazlası tahminen (150) yüzelli ton kadar sütün satışı 19/1/1968 perşembe günü saat 14 de Çiftlikte İdare Binasmda yapılacaktır. 2 Satışa iştirak için geçici teminat 10.489. liradır. 3 Satış şartnamesi Ankara'da Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünde, Samsun'da Ticaret ve Sanayi Odasmda ve Çiftlikte göriilebilir. (Basın: 10169/267) 4 Önümüzdeki 12 ay içinde şahsmız, herhangi bir yakınınız ya da firmanız adına herhangi bir bankada hesap açtumayı dusünuyoı musunuz? Evet Hayır bevoolu AS: (47 63 15) Mutluluk (M.R.Boyer) ATLAS: (44 08 35» Fırtına Ajan DÜNYA: (49 93 6 ı ) Gençlik Dünyası EMEK: (44 44 39) Mutluluk (R.Fransızca) ERKOC: (47 07 32) 1 Samson DalUa. 2 DeUFişek FİTA5: (49 01 66) Anjellk Harem Gözdesl KENT: (Şişli) (47 77 62) Gençlik DUnyası KERVAN: (48 04 23) Zehlrll Hayat KONAK: (48 26 06) Her $ey A«k tçln 2.hafta) LALE: (44 35 95 ı Ölünceye Kadaı LEVEND (63 55 36) Sarışın Bebekler LÜKS: (44 03 80) ZehlrlJ Hayat (CArklB) SARAY: (44 16 56) Soygun (2.hafta> SİTE: (51şll) (47 69 47> Ringo Kibar Senart 5AN: (48 67 92) ölünceye Kadar YENİ AR: (49 M 72) Ölüm Saçan Dolarlar rt MELEK: (44 43 69) Klbar S e n e r l (Rlngoi SOH BİRKftÇ SORU 1 Amerikanın Vietnam Savaşına müdahalesini haklı buluyor mu gunuz? Evet Hayır 2 Devletleştirmeye karşı mısınız? Evet Hayır 3 NATO'yu Türkiyenin savunması için zorunlu buluyor musunuz Evet Hayır 4 Sovyetler ve öteki komünlst ülkelerle iliskilerimizi gelistinnemize muhalif misiniz? Evet Hayır 5 Genel olarak, Amerika ile Htifakımızdan memnun musunm? Evet Hayır BAJC1RKÖY: Yücel. Yesilyurt, Kü çukçekmece. BESİKTASValideçeşme, Dtlek Bebek, Levent. BEY OĞLU: Tepebaşı, Nemli, Ye nısehır. EMINÖNÜ Hulusl Bayar, Yeni B( yazıd. Kumkapı. Bulvar. EYÜP: İslâmbey, Buyuk (Sagmal cıîar). Yeni (Rami). Numune. FATİH Aynur. Candemir. Kutla Sağlık, Aksaray Merkez, Yeni Sif. Çakmak. GAZIOSMANPAŞA: Yeni. Sit KADIKCY: Altıyol Bayer. Eli Yıldız Bakkal Emel. Selâmiçeşm Feneryolu Erenkoy Afiyet. KARAKÖY: İtımat. KASIMPASA: Güven. YenJ (Hal cıoğlu). SARIYER: Mete. Rumelihisar. ŞİSLİ. Buyuk Barbaros, Hurriyf Sargin, Yenı (Mecidiyekoy), Er& (Gvıltepe), Yeni îttmat (Okmeydan ÜSKÜDAR Selimiye. Necati Ba kara. Merkez ZEYTİNBURNU: htasyun. telefonlar tlkvardıro Hastahanesl 49 30 Cerrahpaşa Hastahaned 21 60 Guraba Hastahanesl 21 «0 Hasekl Hastanesl 21 20 80 21 U NUmune Hastahanesl 36 59 Kuduı Hastahanesl 22 90 Zeynep Karall 36 30 Sıhhl tnsdat Uevuglu 44 «9 tstanbul 3i 15 ÜskUdar S6 İS Ifangın ı tstanbuJ 21 «1 Beyoglu 44 4B Kadıköy 36 08 ÖstUdat 36 09 Viirk Hav» YoUarı BUet Sat (44 47 00) Oanısma. (44 03 Hava Alan. (73 83 40) Oevlet Uemtryolları Haydarp. (36 04 15) Sirkeci 137 00 50) ( nlzyolları (49 18 Mı catlı günJ (44 02 07ı Sehlf Hatlan (44 43 Teletonlo Telgral •• 04 ACI KAYB1MIZ Merhum Abdurrahman Ei Abedin, Amelie El Abed'in oğlu Mediha El Abed'in esi; Ferit, Reya, Verda El Abed; Emel Aksoy'un biricik babalan, Erdal Aksoy'un kaympederi; Münire Reya; Maryam'jn kardeşi, Seniye El Abed'in yeğeni Karolina Hauck'in damadı kıymetli varlığımız İstanbnl Belediye Konservatuar Profesörlerinden kadıköv ATIiANTÎK: (55 43 70) Korkunç Sır ( R S . ) BELEDİYE: 53 33 14) Dişl Jame» Bond CEP: (36 06 82^ Kanlı KılıÇ CELİKTAS: (Maltepe) (53 35 071 Düşan Ajıklaı EFES (36 35 84) Macera Pejlnde FEZA: (36 35 84) Tapılacak Kadın K.ADIKÖY (36 «9 241 Aceml A?ık (Rl.) KENT: (36 90 12) Marakes Macerası LÂLE (36 51 86) Zehirll Hayat (S.Pekkan) OPERA: (36 08 21) Ölünceye Kadar (Renkli) ÖZEN: (36 99 94) Ölünceye Kadar (K.Tlbet) REKS (36 01 12) Anjelik Harem Gözdeıl StNEMA 63: (55 10 84) Fedailer n i o s u SÜREYYA: (3C 06 82) Karanlıkt» B l ı Çıglık DEHİZGIÜK BANKAS1 T.A.O. DAN: 10 kalem IBM için devamlı iorm (CONTİNOUS) bastırılacaktrr. Son teklü tarihi 24/1/1968 d i r Şartnamesi Malzeme Müdürlüğünden temin edilebilir. Dosya No: 1377. MEHMET RAŞİT EL ABED Hakkuı rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 10/1/1968 çarşamba günü öğle namazını mütaakıp Şişli Camiinden alınarak Zincirlikuyoı Asrt Mezarhğa defnediiecektir. Mevlâ rahmet eylesin. AİLESİ ı Reklâmcüık: 97/281
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog