Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

10 Oeak 1968 CUMHURİYKT SAHtFE BES Trafik Şubesine işi düşenlerin Trofik El istedikleri kısa Kİlabl zamanda yapılacak,, çıkarılıyor Yeni Emniyet MiidUrliiğü binnsının maketi Otobüs firmaları! «Hacı» avında akla gelmedik yollara başvuruyor DURSl.'NBEY Bazı firmalar akla gelaıiyecek yollara başvurarak hacı adayı avına çıkmışlardır. Ellerinde teyp ve pille işleyen pikaplarla mevlut ve Kur'andan parçalar bulunan p'âklar olduÇu halde, köy köy dolaşan bazı firma adamlan, köy odalannda çaldıklan b>j plaklarla köylüleri top layıp firmalarmın reklâmlarını yapmakta ve hac yolcusu kaydedip pey akçesi almaktadırlar. Hatti, her yıl Balıkesirden en çok hacı adayı veren Dursunbeyin köylerini dolaşan ve tanınmış fir malardan birmin adamları olduklarmı sCyliyen şahıslar, soğuk fırtına ve ylrmi santim kara ragmen, gittikleri köy kabristanmda ki ölüleri için mevlut okutacakiannı söyliyerek, köylüyü mezarlık etrafında toplamakta ve mevlut plaklanra çalarken de gözyaşları dökmektedirler. Hemen hepsi sakallı olan bu firma adamlannm yalnız blr köylen 25 kişi kaydederek pey akçesi aldıkları bildirilmektedir. • CümhurİYet OKURLARIMIZLA BİR MULAKAT Sayın «Cıunlıuriyet» okuru, Gazeteniz, haber verme görevini yerine getirebilmek için «önemll kişller» !e mülâkatlar yapar. Aslmda bizim için hiç kımse sizden önemli değildır. Çünkü gazetenizin başarısı doğrudan doğruya sizin fikirlerinize, bizi beğenip beğenmemenize bağlıdır. Oysa, okurlarımızın fazlalığı yüzünden sizlerle kendiniz. problemleriniz, tercihleriniz ve okuma ahşkanlıklarınız hakkında yuzyüze teker teker mülâkat yapmamız imkânsızdır. Dileğimiz, sizi daha iyi tammamıza yardım edecek olan aşağıdaki soruları cevaplandırmanızdır. Bize vereceğiniz bilgiler yayınlanmayacakür; gizli tutulacaktır. Hatta isterseniz, isminizi yazmayabilirsiniz. Ancak yaşadığınız şehir, kasaba, nahiye ya da köyü belirtmeniz, değerlendirmelerimiz için zorunludur. Gazetenizi gelistirmemize ve dolayısıyla size çok daha lyi hizmet edebilmemizi sağlayacak cevaplarınız. fikir ve tenkidleriniz bizi mianettar bırakacaktır. İstanbul modern bir Emniyet Müdürlüğü binasına kavuşuyor Îstanbulda yeni ve modern bir Emniyet Müdürlüğü binası yaptınlması için çalışmalara başlanmıştır. Ankarada hizmete açılacak binanın yapırru için fon temin edilecektir. plân örneği önümüzdeki günlerHalen İstanbul Emniyet Müdürd^ îstanbula gönderüecek ve bazı lüğü binası olarak kullanılan Hudeğişiklikler yapıldıktan sonra susl Muhasebeye ait Sansaryan hanm 2 milyonluk şehrin polis kadrosuna yetersiz olduğu, sık sık onarıma muhtaç bulunduğu İçiş'.eri Bakanlığına bildirilmistir Yeni yapılacak îstanbul Emnl25 vıldan fazla bir süredenberi yet Earayı 8 katlı olacak, dağıİstanbul Belediye Konservatuanık bulunan bütün şubeleri içina rında kompozisyon öğretmenhği aîacak, lojmanları, atış poligonyapan değerli bestecilerımizden ILJI, eğitim sa'.onları bulunacakRaşit Elabet, kalb krizi sonucu, tır. ölmuştur. Öte yandan, halen yapımlan deBirçok müzisyen yetiştıren, vam eden modern Fatih ve Şişli besteleri özellikle Fransa'da taEmniyet Âmırliği binalarmdan nınarak çalınmış bulunan Raşit baska, Eminönü Emniyet ÂmirliElab.it, 65 yaşındaydı. Şam'da ği bınasının yapılması için de dün doğmuş olan Raşit Elabet, bababir dernek kurulmuş ve dunden »ı tarafından Paris'e hukuk öğitibaren çalışmalarına başlamışretimine gönderildiği halde, Patır. İstanbuldaki emniyet âmirliği rıs Milll Konservatuarı'nda mütinalannm peyderpey yenilenece zık eğitimi yapmayı tercih etmiş ğini ifade eden Emniyet Müdürü ve bu Konservatuan birincilikle Muzaffer Çağlar, «Yapılmakta ve bıtirmiştir. yapılacak olan emniyet âmirllği Merhumun cenazesi, bugün öğbinalannda her türlü konfor bule namazından sonra, Şişli Calunacaktır» demiştır. mıınden kaldırılacaktır. Vasıta sahiplerinin re soförlerin devamlı yakınmalanna sebep olan îstanbul Trafik Şube MüdürlügU, sevk ve idareciler tarafından «ilkel» ve «içinde çalısüması ıor» bulununca, yeniden düzenlenmesine karar verümiş, Trafik Müdürü Münir Daldal da, «Böyle ce Trafik Müdürlüfüne isl düşenler çok kıs* zamanda tatediklerini yaptırabilecekler, şim di organizasyonsuzluk yüzünden çıkarılan torluklar çıkmıyacak» demiştir. Arşivinde 200 binden fazla dos ya bulunan Şubede, personel yeterslzliği ve düzensizlik dolayısiyle vasıta sahipleri isimleri Ue sorulduğu zaman cevap verileme mekte, bu yüzden ehliyet, ve diğer trafik işlemleri büyük ölçüde aksamaktaydı. tstanbulun en faal bürolarından biri olan Trafik Mü dürlügünde, şimdiye kadar hiç bir idarî düzen bulunmadığı ve yüklü büro işlerinde trafik polislerinin çalışması yüzünden müracaatçıların istekJerinin karşılanamadığı Sevk ve ldare Derneğinin iki elemanı tarafından tesbit edilmiştir. Biri Türk, diğeri ise yabancı olan elemanlar, üç gün süre ile Müdürlükte incelemeler yapmışlar ve Münir Daldal'a bir rapor vererek, Istanbulluların Trafik Müdürlüğündekl işlerini kolaylaştırmak için neler yapılabileceğini büdinnişlerdir. Rapora göre, Müdürlüğün en zorlu kısımlan olan vasıta tescil ve ehliyet kalemleri karmakarışık bir şekilde yönetilmekte, bunu düzeltmek için bu konularla ügili işlenüerin tesbit edilmesi ve memurlara da ögretilmesi gerekmektedir. Raporda, Müdürlükta Müzisyen Raşit Elabet vefat etti Saygılarımızla, Erdinç Bakla basın toplantısı yaptı Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi Seramik bolumu asistanlarından Erdinç Bakla dun ilk sergisini Beyoğlu Olgunlaşma Enstıtüfü Salonlarında açmıştır. Erdinç Bakla, dün sabah Serginin açılmasından önce yap tığı basın toplantısında Türk Se ramik sanatının dünyada başa güreştiğini, ancak Devletin bu konuda seramikçilere en ufak bir yardımının olmadığını söylemiştir. Erdinç Bakla bu konuda özetle şunları söylemiştir: «Seramik sanatının vatanı Türkiyedir. Dünyanın en ünlü seramikleri Türk cami \e eski eserlerinde bulunmakladır. Seramik o kadar milli hir sanat, o kadar kökü biıde olan bir sanattır ki. bunnn farkında bile değiliz. Türkiye bugün ananelerine uy gun olarak Dünya Seramik sanatında başa güreşmektcüir. Bütün dünya bu sanat dalında Türk Seramik sanatçılarını uluslararası konkurlarda favcri olarak göstermektedir. Tiirkivenin bu daldaki son başanlan bun» deüldir. Bütün bu oluşum içinde Türk geramikçilerine devlet eli uzana mamaktadır. Gerekli yardımlar yapılamamaktadır. ijunu hemen belirtmek isterim ki Türk seramik(ilcri devletten maddî yardım istememekte tadcce anlayış, ilgi jönünde destek brklemektedir.» ECVET GÜRESİN (Genel Yayın Müdürü) Not: Cevaplarınızı, eğer bir ya da daha fazla kelime İle yazmanız İJtenmıyorsa, bir (x) isareti ile belirtiniz. MülâkaU, doldurduktan sonra zarfa koyup, açık ya da kapalı olarak lütfen («Cumhuriyet» gazetesi, Halk Etillmlerl Servisl, Cagaloğlu İSTANBUL) adresine postalayınız. Ad ve Soyadınız: Cinsiyettab: Erkek îliniz: Şehir, kasaba. nahiye ya da köyünüz: Kadm Istanbol'dj trafiğin sıkışık olduğu caddelerden birisi her gün 3050 civarır.da yeni plâka verildiği, 200 sigorta iş'.emi yapıldığı ve 200 ü aşkın ehliyet müracaati olduğu belirtilmek te ve hiç bir organizasyon olmadan bütün bunların yapılması im kânsız kabul edilmektedir. Aynı zamanda, trafık işlemlerinin düzenlı olarak işlemesi için, mîracaat sahiplerinin de takip edecekleri yolları öğrenmelerı amacı ile «Trafik işlemleri el kıtabı» ha zırlanacaktır. 26 hafta çalışarak Trafik MUdürlüğünü düzene sokacak olan Sevk ve İdare Geliştirme Merkezinin elemanları, Yılmaz Önol ve Richard G. Culler, bu çahşmalarınm karşılığı 78 bin lira olduğu halde, bir ücret almadan çalışmayı kabul etmişlerdır. Böylece, Trafik MüdUrlüğU rapora «Evet» der demez çalışmaya başlıyacak olan elemanlar, yaz başına kadar Trafik Mudürlüğunun çehresini değiştirecek organizasyonu hazır lıyacaklar, ehliyet alma süresi, plâka alma süresi, kayıt işlemlerinin sürelerı yarıdan fazla kısalacaktır. YENİ BİNA YAPIHYOR Trafilc Müdürlüğünün çalışma sistemi yanında, Müdürlük binası da yenüenmektedir. Mecidiyeköy karakolu yerine yaptınlacak olan yeni Trafik Müdürlüğü binası dört buçuk katlı olacak va iki milyon liraya çıkacaktır. Binanın masrafının 200 bin lirasım Vaü, Ozel tdare bütçesinden vermektedir. tki aydanberi binanın yapılması için çalışılmaktadır. İ HAŞİM BEY Bir hasta İ BU YÜRTLA ünr istiyor | NEDEN İLGİLENMEZ Ben kimsesiz dul bir kadın E E S S E E S E = E S E = Ş E E E Ş E E E 5 E E S = Istanbulda tahsll yapan öğrenciler olarak bir çok sorunlarımız var. Mall durumumuz yanmda en önemH problemimiz konut ve yurt dâvasıdır. Vüâyetler ve bazı özel yurtlann öğrenciler için yeterll olmadığı ve talebinin çok güç sartlar alünda 6ğx«Rta jrapmaya calıştıgı malumunuzdur. Kredi ve Yurtlar kurumunun Kadırgada yaptırdığı, herşeyi le tamamlanan 600 kişilik yurt îstanbul Belediyesinin ihmalkârlığı sebebiyle hizmete açılmamaktadır. Sayın Haşim tşçan: Taşralı bir ögrencinin îstanbulda nasıl yaşadığını lutfen takdir edin. Tahmin ediyorua ki yapüan boykotlar ve yürüyüşler talebenin meselelerinde uyarıcı bir tesir yapmıştır. Yurdun elektrüt ve su ihtiyacının karşılanmasını rica eder saygı ve hürmetlerimizi sunarız. Hukuk Fakültesinden bir ?rup öğrenci adına Mehmet Do|an cumhufîyete SİZ VE «CUMHURİYET» 1 «Cumhuriyet» size diğer gazetelerde bulamadığınız nelerl veriyor? (Birkaç kelime llc) | « E p m Kalkındınr» İ kampanyası E = E E 2 E E 5 E s = S E S Ş olmamla beraber milyonda bir görülen, doktorların «Miyastenia Gravıs» dedikleri bir adale hastalığından mustarip bulunmaktayım. 3.5 senedir yarı mefluç bir haldeyim. Ege Üniversitesi Tıp Eakult tcni Nöroloji Klini^ıade 7 de. ta uzun sure .ile yalmlarak. tedavi gördüm. Günde 12,5 liralık ilâç ihtiyacıma karşılık Belediye ayda 25 lira ilâç yardımı yapıyor. Hastalığımla ilgili «Mestinon 60 mg. Prostigmin» tabletlerinl fakirliğim yüzünden temin edemiyorum. Hastalığırmn asıl ilâcî olan «Mestinon 60 mg.) tabletleri Türkiyede yoktur. Ancak bu ilâçla yasıyabilirim. Beni yaşatacak ve hareket ettirecek olan bu ilâcı temin edecek olan hayırseverlerin adresime göndermelerini pesin minnettarhğımla rica ederim. Gazetenizin bu hususta yardımcı olacagına inamyorum. Yalvanrım, bana da yardım elinizi uzatınız. Hürmetlerimle. Türkân KARAGÜLMEZ Anafartalar Cad. 941. Sok. No. 8 İZMÎR ill Ziraat okulları açjîıyor Gazetenizin 5. sayfa 1. sütununda bir vatandaş imzasıyla neşredüen cKapatılan Okullar» başlıgı altında yayımlanan sikâyet yazısı ilgililerce incelentfi : Ikincı Bes Yıllık Plânın mesleki eğitimle ilgili ilke ve politikalarına ve tarım eğitimi konusunda Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtının resmi görüşlerine göre tarım eğitimi ve öğretimi ; 1 Herhangi bir okul hüviyeti taşımayan kurs faaliyetleriyle yaygın eğitim programlan içinde, 2 Ortaokula dayalı muntazam eğitim ve öğretim veren Zlraat Okulları yolu ile sağlana \ | X E = s E E = E E ^ z: ~ = s E E = E E İSTANBULUN ASAYİŞİ İÇİN TEDBİRLER AUNACAK Içişleri Bakanı Dr. Paruk Sükan ve Emniyet Genel Müdürü Hayrettin Nakiboğlunun Îstanbulda polis konuları ile İlgili olarak y»ptıklan inceleme ve toplantılardan sonra, şehrin asayişi için yeni tedbirler alınmasına karar verilmiştir. önceki gece Emniyet Müdürü Muzaffer Çağlar'ın başkanlığında 3 saat devam eden toplantıda bilhassa polisin daıma dedikoduları na karıştırıldığı, fuhuş ve fuhuşla mücadele nizamnamesinin d«ğiştirilmesi üzerinde durulmuştur Çağlar, hemen bir komisyon kurulmasını, fuhuş ve fuhuşla miıcadelenin batı ülkelerinde olduğu gibi yürütülmesi için gerekli değişikliklerin yapılması gerektiğini söylemiştir. Çalışmalara yakında başlıyacak komisyonun, fuhuş ve fuhuşla mücadelenin polisten almarak kurulacak olan sağlık zabıtasma verilmesinin, polisin sadece bu mücadelede, asayiş üzerinde yeni kurulacak teşekküle yardımcı olacagını belirten bazı yetkililer, «Biz polisi dai ma çeşitli dedikodulardan uzak tutmak kararındayız. Polis ergeç gerçek görevine dönecektir. Bunun için çalışılıyor» demişlerdlr. öte yandan, Emrazı Zühreviye Kastahanesi ile diğer teşekkülierin de yeni nizamname hazırlandıktan sonra sıkı bir kontrol altına alınacağı ifade olunmuştur. Hazırlanacak olan rapor en kısa süre içinde Içişlerı Bakanlığına gönderilecektir. 2 .Cumhuriyet» yönetlcileriyle karşılaşsanız, gazeteniz hakkında+an tenkidlar yapar mısmız? Evet Hayır *Ü. .f **">• .*~~ * «Evet» İse, neler? (Birkaç kelime İle) EDKSON AMPULLERİ 3 «Cumhuriyet» i her gün mü. arasıra mı alıyorsunut? Her gün Arasıra 4 Satın aldığımz «Cumhariyet»iniz! siz dahil. normal olarak kaç. kişi okur? (Ailenlz Içlnde ve dısında . Rakam ilel 5 «Cumhuriyet» te hangi tür yazılan tercihan okursunuz? îç siyaset haberlerl Dış siyaset haberlerl ~~. ' ~n " < .~r ' ^ .^î • Spor haberlerl tktisadî Ticari haberler Bölgenize ait haberler Sanat haberlerl Kadın Moda haberleri Makale. yonım ve fıkralar Serl yazılar Okur mektupları Röportajlar Tefrika romanlar Reslmll romanlar » Çok sayın Devlet Başkanımiî, Bakanlarımız, Senatörler, Şanlı Ordumuz komutanları. mebuslanmız, profesörler, gençliğimiz, eser sahibi yazarlar, Yayın ve basımevleri, resmi ve özel tesekküller, hayırsever, aydın kardeşlerimia sizlere sesleniyoruz: Kalkmdırma Derneğimizin açtıgı «Eğjtim kalkındınr» kampanyasınA kitap yardımlanrazj bekliyoruz. Hürmetlerimizle. Adres: Kalkuıdınu» Derneği Güraeleönü Köyü ALMliS TOKAT caktır. Daha fazla yolcu laşiyaoaklarmış! «Cihangir Otobüsleri» başlıgı altında yayınlanan yaa karşılığıdır. Şehrimızin yolcu taşıma hizmetlerinin en iyi şekilde yapılmasını sağlamak gayesiyle, servislerimiz daha fazla yolcuya daha uygun şartlarla faydaU olacalc tarzda düzenlenmektedir. Bu sebeple yolcu sayısı ve temin ettiği basılat çok düşük clan 44 ve 87 No. lu Cihangir oto büs hatlan kaldınlmıs ve bu hat lardan alınan otobüsler daha fazla yolcu taşımak suretiyle amme hizmetinin daha iyi yapılabileceği hatlara tahsis edilmiştir. Cmum Müdür Sıtkı BAYRl İ İzmir Valisinin İ acıklaması İ § S S 5 S E S S S 5 S E 5 S S E E S 5 ş Ü = S E E E E E Bu cümleden olarak orta öğre ~ timin birincı devresinin genel E ortaokul olduğu, ikinci devre or = ta öğretiminin ise, meslekî zi = rai eğitimin amacına yönelmesi E gerektiği prensibi kabul edil E mıştir. Bu ana prensiplere uyu S larak, mevcut çeşitli Ziraat O E kullarımız 1987 1968 ders yılm E dan itibaren tek tip ve tek yapı E altında ortaokula dayalı ve 3 yıl3 lık mesleki eğitim veren Ziraat E Meslek Okulları haline ifrağ e E dilmiş bulunmaktadır. E Cemll ÜNAL Tarım Bakanhğı Basın Müşaviri B M ü i i = E E E E Siyasl olmayan, renkli, eğlenceli Jç ve dış haberler Keşif, icat ve teknolojik Uerlemelere ait haberler Turlnn yanlan „ „ »^ E tir. 11 araUk 1967 tarihli gazetenizin 5. sayfasının 1. sütununda, ödemiş • Birgi Bucagındaki Kâzım Paşa llkokulunun geçen yıl başlayan inşaatı bitmediji için öğrencilerin kahvelerde öğretim yaptıgını, bazı velilerin de çocuklannı okula göndermediğme dair haberiniz incelendi. Adı geçen okul 650 m2. insaat sahalı olup, iki katlı ve 12 dersliklidir. tnşaat haberde yazılı oldugu gibi geçen yıl deşil, 20.6. 1967 tarihinde müteahhidıne ihale edilmiş, süresi içinde normal olarak devam etmektedir. 349219.34 TL. keşif bedelli okulun inşaat süresi 20.2.1968 de bitecek ise de, okul gününden evvel itonal edilip hizmete girecekBu okulun birincı katı tamamlandığı için 27 kasım 1967 günü çift ogretim yapmak suretiyle hizmete açümiştır. Durumun gazeteniz aracüığı ile açıklanmasım rica ederim. Nanuk K. Şentürk tnnir Valisi Kitap istiyorlar Şehir ilkokullarma sesleniyoruz: Amasya'nın bir köyünde vazife yapmaktayız. Okul kitaplığımızda çok az kitap var. Bütün uğraşımıza rağmen kitap temin edetnedik. Okulumuzu kardes okul ıeçecek, kitap, gazete, mecmua ve ders aracı gönderecek sehır ilkokullannı bekliyoruz. Okul Md. Eyyüp Gfll Öğretmen : Kndret Temizkan Sıracevizler Köyü îlkokulu AMASYA Vali "asayişin temin edilmesini,, îsfedî Vali Vefa Poyraz dün Kaymakam ve Emniyet Amirleri ile görüşmüş, «Asayişin temin edUmesini» istemiştir. Poyraz, sözlerine «Bir harekete girişirken terör havası yaratmayımz» diyerek başlamıştir. tki saat 10 dakika devam eden toplantıda alınan kararlar şunlardır: O Cadde ve meydanlarda seyyar kbftecılik yaptırılmıyacak, sağlığa zarar verici gıda maddeleri sattınlmıyacak. O Bilhassa tstiklâl Caddesinde sarkıntılık olaylanna göz yumulmıyacak. Ö Sinema ve maç bileti karabor sacılığının faallyeti önlenecek. Ka raborsacılara bilet verenler hakkında da koguşturma açılacak. Hattâ sinema kapatılacak. O Kurulacak bir ekip sabaha kadar çahşacak ve seyyar satıcıdan asayiş dahil bütün şikâyetlerl yerinde cevaplandıracak. A Sabıkalılann bulundukları yerlere sık sık baskınlar yapılacak. 6 Ortalama olarak gününüzün kaç dakika ya da saatlni «Cumhuriyet» e tahsis edersiniz? saat dakika. 7 «Cumhuriyet» Inizi genellikle sabab mı, akşam mı okursunuz? Sabah Akşam Hakkım değil mi? Evlendıkten 13 ay gibi bir zaman sonra İlkokul Öğretmenleri Sağhk ve Sosyal Yardun Sandığundan evlenme yardımı istedim. Sondık 6/83821264 sayılı ve 25 eylul 1967 tarihli yazıları ile «adı geçenin evlenme tarihinden itibare ı aradan bir yıldan fazla bir zaman geçtikten sonra evrakı Sandığa gelmi? bulunduğundan yönetmeliğin 49 maddesi gereğince yardun isteğinin yerine getirilmesine imkân görüle memiştir» deniliyor. Sözü edilen 45. madde ise şöyledir: «Emeklilik ve ölüm hâriç her türlü yardım isteklerinde, yardım gerektiren olaym olas ve bir belpeye baflanış tarihleriyle yardım dileğlne ait dosyanm Sandık Genel Müdürlüğüne geilj tarihl araıında iki yıldan fazla zaman geçerse yardım yapılamaz» deniliyor. Görülüyor ki, süre bir değil, iki yıldır. Bu maddeden başka anlam çıkar mı? Bana yardım neden yapılmıyor? Bu benim kanuni hakkım değil mi? Kanun bizi bu sandığa üye olmaya mecbur tutuyor. 15 kasım 1967. N. C. A. Kanuni Süleyman tlkokuln Öğretmeni Trabzon» 8 Siz ve aileniz efradının en çok llgilendiği spor dallan hangileridlr? Futbol ....:..: Voleybol Güreş Basketbol Binlcilik Halter .; r~> Su sporlan Eskriro Tenis DağcılıkKayak Bisiklet Boks u AtıcılıkAvcılık Okçuluk Judo Masa tenisi Jimnastik Atletizm ; ^ Dıs geziler azaltılmalıdır Rahmetli Atatürk îngiltere Kıralı Dördüncü Edvard'ı ayağına getirmesinı bilmişti. Şimdi milletimizin bütçesi açık üstüne açık verirken devlet ve hükumet ileri gelenlerinde nedir bu hal! Dış memleket seyahatleri birbirini takip ediyor. Bay Demirel geliyor. Sayın Cevdet Sunay gidiyor. Bir vergi mükellefi ve vatandaş olarak benim gibi hiç süphe yok milletimizin de bu israfa tahammülü ve nzası yok. Milletin iradegini temsil eden Meclisin mut!ak bu seyahatlan da tahdit. le firenlemesi gerekir. Tfleear Kemal ATAL Trabzon 9 Tahsiliniz nedir? tlkokula gitmeraiş ya da ilkokulu bitirtnemi; llkokul Orta okul Lise Yıiksek tahsil : ; .' | Etilerde miisait İ manevra yeri yok E E S E E S E E S E E E S E S E «Otobüs îşletmesi llgilileri» başlıgı altmda yayınlanan yazı karşılığıdır. Etiler meydanı taksilerle darlaştırılarak vasıtalarımızın manevr» yapmaları rorlaştınlmaktadır. Müsait bir manevra sahasırun da mevcut olmaması dolayıSiyle bu mevkide vazifelendirilmiş işletme ilgililerimiz tarafmdan vasıtalanmızı manevralanna neaıret edilerek vukuu muhtemel trafik kasalannın olmamasına ça u?ümaktadır. l'muın Müdür X. Sıtta BATR1 Lütfen sahifeyi çeviriniz Bir ticaret heyetimiz Afrika'ya gidecek BOL ISIK • AZ SARFİYAT İlâncıük; 4257/İG9 İZMİR Afrika ve Arap ülkeleri arasmda ticarl tlişkilerimizttı geliştirilmesi için bir ticaret heyeti Afrikaya gidecektir. 16 Ocakta Turkıveden aynlacak olan heyet. 5 Arap ve Afrika Ulkesinde lncelemelerde Dulunacak 10 Ocak Şevval 10 S o v i =,ıııııiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiHiıi!Miııınııııı\ıınnıııı.ıııııııııııııııııııuıııııııiiiıımı»mmr. 1 z. ı 7.24 2.2. 5 O a 1 * I ia.Jl|14.45]17.00|18.37| 1.40 7.23 9.43 îl 4 12 00 £ 5 ı Ruhsatsız iğneci ölüme sebep oldu GAZİANTEP Ruhsatsız olarak igne vaoan Hanife Sönmez admdakı kadın. 20 yaslanndaki Emine Bozkurt'a 600 bin üniteiik penisilin yapmıs ve ölümüne sebep olmuştur Rnh^Rtsı? ığned yakalanarai adliyeye sevkedilmış a 1 i1 1.38J12.4J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog