Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFEDÖRT yatımdan çok memnunum. Ersek'e göre yakinda atomla çalışan yapma kalb hullanılacak bu Eistemle bıle on bin liraAyda kadlm nası) synlınm? Hem ben ha 10 Ocak 1968 CUMHFlîtYET Herkesin kalbinde blr arslan yattığı doğruysa bugünlerde o deyime lnananların kalbinde GUney Afrikalı Dr. Barnard yatıyordur herhalde. Basına intikal ettiğı kadarıyla kırk iki yaşındakl doktorun resimlerinin kesilip gençlerın göğsüne lliştlrümesine bakarsanız yukardaki atasbzü doğrudur. Türkiye'de yaşayan kalb hastalannın da kalbinde böyle bır aslan yatar. O da genç, son derece sevimli, ama gerektığı yerde çok sert ve vazifesı başında çok ciddî bir doktordur. Adı hemen luç kimsenin yabancısı değıldlr. Çünkü bizzat tedavl olmasalar bile bir yakınlan mutlaka onnn sayesınde ıyüeşmiştir. Siyami Ersek, Jtendisinl yakînen tanıyanların söyledlklerine göre, «büyük bir adam» dır. Yıllardır onun haktanda çok şey'.er duymuş, fakat görraemıstim. Böyle bir îırsat bazan onun nakkında söylenilenlerin hiç de burafe olmadıgını ispat etti. Hayat hıkâyesini kendi agzından dinleyeüm: Babam askerllkten aynlırken yirtni seJdz lirası vardi cebinde. Onu da tütün tlcaretine yatırayım, dedi ve battı. Bes kardeştik. Annem okuma yazması olmadıgı halde d n glbi, mesuliyetini bilen bır kadındı. Derhal konfeksiyon halinde pantalon dikip satmağa başladı. Bu is o kadar vaktıni alıyordu ki yem«k yapmak için bır rianynBi olmuyordu. Biz bu yüzden, butün ev, sokak köftecisinden aküğımız koftelerle ifimıtnm doyururduk. Bu şartlar altanda tahsüıme devam ederken boş vakitlerimde ça lışryordum. Üniversiteye giderken hem lisede öğrendiğim ingilizceml ilerletmek, hem de para fc«7anmak İçin turist rehberllği yapıyordum. Tıp Fakültesinde o zaman benden dört sınıf küçük "Kalb değiştinnedeki başarınm devamlılığına Inanmıyorum., RÖPORTAJ: LEYLA ERDURAN olan eşimle arkadaslığa başladık. Bir yıl sonra evlenmeğe karar verdlğimiz halde maddi imkânsızlüdar bu evlenmeyi ancak o tuz uç yaşında yapmamı mümkun kıldı. Şimdi on dört yaşmda bir oğlutnuz var. Hayatta ber istedığım oldu. Peki, siz meslekdaşınız Dr. Barnard gibi bir amelıyat yaparak butun duynaya ismınızı duyurmak ıstemez misiniz? zancım var. Bundan fazlasını harcayacak ne yerim, ne de vaktim var. Pekl, ameliyatlanruzdan kaç lir» ahrsınızT Bu çok kanşık gelebllir sı M. Ama yine de ben anlatmaya çahşayım: Biaim hastanede uç türlü nasta yatar: 1) Yüzde altmı» dördü bir kuruş ödemeden tedavi olan, yani muhtardan fakır ilmıhaber kâğıdı getirenlerdır, 2) Yüzde yirml üçü ücretli dirler, 3) Yüzde on üçü özel has talardır. Hukukî ve vicdanî yön Gerekli tedbir alındıgı takdirde bu ameliyatın yıllardır yapılabileceğini billyordum. Ama başarısının devamlı olacağına inanmıyorum. Ben ancak insan kalbine uygun boyda, tamire ihtıyacı olmayan, elektro manyetlerle veya atom enerjisiyle çalışacak kalblerin çok yakinda takılacağına inanıyorum. Buna rağmen meslekdaşımın cesaretine hayran oldum. Ancak, ben böyle bir ameliyatı daha başka bir sebeple de yapmazdım. BugUn modern tıp ve âletler sayesmde öyle vakalar oluyor ki yüz otuz dokuz defa masaj yaparak sıhhatine kavuşturduğumuz ve taburcu ettiğimiz hastalar var. Hastanın öldüğüne yüzde yüz kani olmadan boyle bır ameliyatı yapmak bence hukuki yönden de vicdanen de doğru değil. Sizin Kanada ve Amerika' ya çağınldığmız ve beher ameliyatınız için on bin dolar teklif edüdiğl doğru mu? Arada sırada böyle teklifler oluyor. Birkaç yıl bnce Guner h » nım isminde (halen pürsıhhat ge ziyor) bir hastamuı kalbindeki Uç kapağı birden değiştırmem dışarda ismimin duyuimasına sebep oldu. Duyduğuma göre, burada Ersek, Lcylâ Erduran'a kalb değVirme ameliyatı ile ilgili görüşlerini atılatıyor tıpta sosyalizyasyonu hastanenlze getirmişsıniz. Bu sıstemde başarı kazandığınız doğru mu? Ancak, bu size dışarda kazanabileceğinızden çok az bır para getırıyormuş. Bunca yıllık emeğınız karşılığında hiç olmazsa yılda bir defa dışarda niçın ameliyat yapmayı kabul etmiyorsunuz? Ben hastaneme bu sisteml getinrken oradan kimsenin ayrılmamasını şart koşmuşken ken Yılda sekiz yüz veya bin ameliyat yapıyoruz. Kazancımız iıcretlilerden aldığıınız paralardır. Bızde ameliyat olan her hasta (ucretliyse hastaneye yedi veya sekız bın lira öder.) Bunlar birçok yerlere taksim olunur. Be nim hisseme bin lira düşer. Vergısi kesilince elime beşyüz kalır. Muayene ettiğim hastalardan da adam başına ve kendi payıma on bir lira düşüyor. Fakat sosyalizasyon sistemi sayesirıde benim başhekimlik yaptığım bu hastanede herkes kazancmdan çok memnundur. Vaktiyle ozel hastanelerde aylık ücreti Uç yüz lira olan hemşirelerin eline bınbes yUz, asıstanlann ise yedi yuz yerine üç bin lira geçmektedır. Peki, bu hastaneyi kim kurdu? Ben on yü başhekımliginl yaptığım Uludağ Sanatoryomunda çalışırken 27 Mayıs Öıtilâlinden sonra Haydarpaşa'da işe yaramayan bu binada bir cGöğı'ls Cerrahisi Merkezl» kurup kuramayacağım soruldu. Hemen teklıfı kabul ettim. 1961 de actığımız bu merkeze akciğer cerrahisıni, modern kalb cerrahisinı ve fulltime çalışma, yani sosyalizasyonu getırdik. Butun kadromuzla hastaneye sabah sekizde girer akşam sekizde çıkanz. Böyle olmayan bir sıstemde hastalar lâyıkıyla tedavı olamaz. Ben yıllarca bunun mücadelesıni yaptun, yine de yılmayacagım. Modern kalb cerrahisi derken neyi kastediyorsunuz? Vaktiyle doğuştan kalb hastalannın tedavısi ımkânsızdı. Şımdı ameliyatla iyileşen hastalarım çok. Sonra biztm hademeler doktor arkadaşlar tarafından l iyi yetistirilmislerdir ki, kal. Yılda 1000 ameliyat Sijami Ersek, eşi ile bir srada (Foto«raf!ar: Tutay DİY1TÇİOĞLU) bı duran bırçok hasta bunlann yaptıgı masaj sayesmde çogu kere kurtarılır. Evet. Hastanın yakınlan kadar sıhhatine zararlı olan hiçbir şey olamaz. Çok acıklı sahnelere rağmen Irademl zorlayarak bu karanmdan hiç kimse İçin dönmemisimdir. En hazinl yazar Valâ Nurettın ile eşı arasında olan munasebetimdır. Ikisi ameli Hastanede katiyen refakat kabul etmediğınız dogru mudur? Refakat kabul etmiyoruz yatı benim yapmam için hastaneye geldıkleri zaman, «Tek şartım refakat kabul etmemektir» dedım. Ikısinın de gozlen yaşlandı. Çocuk gıbı bırbirlerine ve sonra bana bakarak, «Bız daha i ömrumüzde bir gun bile ayn kalmadık» dediler. Ben de göz yaşlanmı zor tutarak kendi iyiUkleri ıçın bu karanma uymalannı rlca ettım. Şımdl hâlâ Vâlâ Nurettin'in eşi ziyaretime çelir ve o gunkü tutumumun ne kadar kendi lehlerınde olduğunu bana söyler. Işte beni memleketimden ayıramayan, sıze belki önemsız gelen bu ufak tefek teşekkurlerdir. Eşinin hayatında ve mesleğinde büyük rolü olduğunu söyleyen Siyami Ersek hastanede de onunla bırlıkte çalışıyornius. Uludağ'da yenı yıla kayak yaparak gıren Ersek Aüesi tamir • • dılmekte olan hastanelerinin başına döndü. Siyami Ersek, «Kanm mâni olmasa siyasete atılırdım. diyor. <Ben tek tek hasta kurtarmaktan haz duyuyorum ama buyuk çapta mıllete faydalı olmak bence siyasete atümakla olur. Bugun Turkıye'nın becerıkll ve namuslu siyaset adamlarına kalb mütehassıslanndan daha fazla ıhtıyacı var!.» lsin tam yapılms zamanlan (ço adı. 6 Sulu pişmiş pilâvlar (ço ğul). 7 «tnsan gibi sanki!» mâğul ve eski terim). •ıasına iki soz 8 TVKARIDAN 1 Eski Bus süvarileri yahut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tersı «ilâve eşlerine hakim kocalar (çogul). 2 "" •••• ""edilmış şekılde Kötü bir isl yapanın yardımcı.vi duzene koyları (eski usul çoful), birini yerma esas ve olçU me isi. 3 Işıklann denızlerde su» karşılığı ıki ve sularda yarattıgı oynak akissozdur, vucuttalerden. 4 Vasıta ve âlet, parakı hastalık belır nın getlrdiğl faiz ve bitkinin toptısı şışlerden. 9 rakU büyüyüp geUşmesine eskl Çıvı, yerleden böyle denillrdl. 5 Engel, DBnkH hnlmacanın şıp kalmış Mbır kadın muzik sanatçınuzın soy halledllmi» jeltU sır. SOLDAN SAGA: ܱL İ i Dişf Bond MODESTY BLA1SE M 25 Acılıs. Drorrnn 06 30 Günsvdm I 07 00 Krive haberler 07 05 Gunavdın II 07 30 Haberler v e hav» durumu 67 45 îstanbulda bueun 07 50 Ilânlar ve hafıf müzilc 08 00 Hafıf Batı muziüi 0S 15 Beraber ve solo sarkılar 08 45 Fehmı Eee orkestrası 0" 00 S Üvtundsn turkuler 09 İS Vivolon^t soloları 09 3 < r * ^ esertttl 09 40 Ev icin 10 00 Ara haberler 10 05 Tanaolar 10 20 S Özerden sarkılar 10 40 Arkast varın 1100 Sabah konseri 1145 TEraslandan sarkılsı 12 00 Ara haberler llinlar 12 10 N Innaotan turkuler 12 25 Kucuk orkestra 12 40 A. S. Tokerden Mrkılar HOO 13 15 13 30 14 00 14.15 14 3n 14 45 15 00 15 05 ]S?0 1S40 1B00 17 00 17 05 17.10 17 V> 19 00 11 Ti 19 50 20 00 2010 2100 21.10 21.25 21 40 22 00 22 45 23 00 24 00 Haberler ve R G de bueun T Uvsundan sarkılar Reklâm r>ro?ramları Zekâi Aoavdın orkestrası Aflf« Edlbotludan sarkılar Ümlt Tokcandan Hirkülcr Selcuk Alaeoz orkestrası Ara haberler N ErdemİKİen «arkılar Padvo Oda orke«trası Batı sanat muziii Okul radvosu Ar« haberler Mevdan fasli Kov odaıı Rekltm D r o c n m l a n Haberler ve hava durumu A Sensovdan sarkılar Aile sohbeti Yurdun sesf Örneklerle tivatro 24 » a t i n olaviart. ilinîar Pivano solo1»rı San tololan S Mutludan sarkılar Reklâm Droeramlan Haberler ve hava durumu Plâklar arasmda K=n.ı. ISTANBU1, IL RADYOSÜ 18.55 Acths ve oroeram 17 00 Slzin lc!n ^ 17 30 Kucıık konser 18 00 Tesitl! murik 18J0 Senfonik muzlk 19 00 Hafıf muzik 1130 Aksam konseri 2015 Genclerle beraber 51 00 Oceralardan secmeler 21 45 Hafif mu7İk 22 00 Gece konseri 23 00 Caz muzıSi 23 30 Bır « r k ı c ı 24 00 Hafif Batı muzlM 0100 Proaram ve kaoanii 1 Şu sırada yurdun çeşltll bolgelerınde kıs sporiarı yapanlann kullandıkları (çogul). 2 Başıboş serserı dolaşan kisi (ıki soz). 2 «tslâm dmıne gbre malının kırkta bırını yoksullara vermek üzere ayrılmış kısım» anlamına ıki soz. 4 Çok çocuk dogurup vaktinden önce yaşlanmı • > disi, tersi Suriyede kumaşları ile tanınmıs bır şehirdir. 5 Kötü, çevrıllnce bir okunusa gbre «yürek» bır okunusa göre de sahta DÜNKÜ BULMACA.NrN madenden para olur. 6 «Düz;neden iki eksık sayıda bir seyl HALLEDİLJVriŞ ŞEKU geri verme hareketı» mânasına ıki «asoz belirır 7 «Küçük mıktar NASIL HALLEDİLECEK Tukandaki rakamlı bulmacada veya sayıda toz halindekl ufacık dcce 4 tane anabUu (ipucn) ve 8 tane aonuç vardır. B05 kalan *2 parça» karşıhgı iki söf belirir. 8 karcnin icine 1 den 9 • kadar aygun birer rakam koynrnk ve lop Nota, ^ir hayvarun,, bağırtısı. çarpma, çıkartma, bölme tşaretlertne dikkat ederek soldan tSnsıydniKySfcsek ok T« yukandan •şağiya bulmaraıta g&ttrrilen «o»Oçları bnlunıiz. i viktiıdzi aur ama, bos vaktinizi boj(s geçinnij oiursunuz reken madde. 9 Herhangi bır Garth W1LL1AM SAROYAN BIR OGLEDEH SOH Çevlr«n: T A R I K O U R S U N K. tiyorum Yani gışe gelmnden yüzde onbeşını » «Onbesıni mi? Yalnıı Shaw'a yüzde onbe; verildı şımdiye kadar.» •Sbaw öldü. Onunla birlikte »ansı da, ya zarhk değerı de 61düler.» Temsilci çevresine bakındı, sağda solda yaşını ba. jını almış bir tekım insanlar oturmu» lâflaşıyorlardı «Yep, söyleyeceklerinin, hepsi bu mu?» «Bu Çağır şunu gelsin.» «Madem öyle, peki, n'apalım. Oysa ben, ikimiz dı durumdan bilgi sahibi olalım istiyordum.» •Olduk^ Temsilci yerinden kalktı, müracaata doğru gittl Valencia'dan telefonun yerini sordu, Valencıa da go terdi ona; temsilci müracaatı geçti, Enialtıncı Cad deye bakan koridora saptı. Geniş, ferah bir holdü, bı kösede yan yana altı telefon kabıni vardı. Temsilci kendi bürosunun numarasını çevird agabeyisi ile konuştu. «Zamlock'u gormek istiyor. Bana, Zamlock'u cs gır görüîelim diye diretti durdu boyuna. Temsilci ( lan da istediği yok. Yüzde onbeş telif hakkı tanıya bir sözleşmenin dışmda birşey imzalamam diyor » «Kimbilir,» dedi temsilcinin ağabeyısi. «Bell Zamlock da öyle bir sözleşmeye yatıverir.» «Çağırayım mı Zamlock'u hemen?» «Hayır. Bırak, biraz daha beklesin Zamlock. Sirr d! dumanı üstünde, bırakalım biraz daha tutuşsuı Bız, nasıl olsa her iki yanın da ne istediğıni biliy< ruz. Şimdi çomaklamanın sırası değil. Önümüzdel haftanut ortalanna doğru harekete geçmek daha akı lıca olur.» «Zamlock onun New York'ta olduğunu biliyı ama..» «Bilsin, n'olacak? Ben şimdi ona telefon eder, çc önemli görüşmeler yaptığımızı soylerim. Birkaç gt içinde mesele daha kolaylıkla çözulecek derim, oyı üzerinde düşünmek istiyor derim olur biter. Gelecı çarsamba gunü sabah onda, tamamdır.. «Niye çarîamba sabah onda oluyormuş?» «Niye olmasın? O zamana kadar n'apacağını c cer biçer insan. Ben Zamlock'u hale yola koyarıı dümenlerim. Nasıl olsa he diyecek Derse bız de yuzı onlanmızı garantiye almış oluruz, fena mı'» Temsilci telefondan sonra ddnup geldiğınde Yeı bıraktığı yerde bulamadı. Yerlerine İki yaşlıca adc otunnuslar pipolarını çekiştiriyorlardı. Müracaata 1 tL Valencia, otelin başlığmı taşıyan bir küçük k ğıda karalanmıs birkaç satırlık bır pusulayı uzatt •Fifth Avenue'den aşağıya doğru yuruyüşe çıktı Ne zaman isterseniz telcfonlaşırız.» tmza yoktu Ad mad da yoktu, kime yazılmı; beltı bıle değildi. Temsilci pusulayı büktü, cebine koydu. Bir çevresini durup süzdü, sonra otelden çıkıp Ellıj dinci Carl*ed* yürümeye başladı. «Tozutmus.» diy« düşündü «Eni konu tozutnv Ho;, herifçioğlu daha başka ne türlü davranabi ki...» Fıfth Avenue'den doğru aşağılara Indl yflröye y rüye, Yankee Stadium'd» lkinci maç başlamıştı, aı oyunun ne gidişini biliyordu, ne de kaç kaç oldui nu. Bu macların oynandıği zamanlar, Amerikada ' lın en iyi zamanlarıydı. Koca Casey Stengel başar; lecek mlydi yine? Takımını yine en iyi ikinci tak yapabilecek mlydı? Yankees'ler Dodgers'lardan N payı kapabilecekler mlydi' Yoksa onlar çatışırlark geçen yıldakl gibi yine Cleveland Indıans' mı arad sıyrılıp çıkacaktı' Televtzyondan maçı seyreden küçük bir toplul (ördü, sokuldu. «Kaç kadar?> «Ne kaç kaçı'Gülümscdi, yürüdü geçti. (Arkası \ DÜNYADA'BİR GÜN Tifffany Jones İTIFFANY JONES ANKARA Gunavdın I Kove haberler Gunavdın II Haberler ve hava durumu Sabah muziii Ankarada burun Her telden S Candan turküler Besin Bealenm* Sabah konsen Arkası varm Ara htberler. Uanlar Okul radvosu Hsflf müzık M.Tooerden sarkllu Konser saati Ara haberler. ilanlar M Turunaden turkuler Kıbrıs saatı G Tecer ve Nevin Demirdoeenden sarkılar Haberler ve R.G. de bueun Hafıf müzık Reklâm Droeramları N Sesittizelden turkuler N.TokaUıoiludan sarkılaı Albumlerden »ecmeler Ara haberler. U&nlar Okul radrosu M Akkaraeadan türküleı G Akından tarkılar Plâklar annnda Ara haberler. Uânlar Yurttan Md«r Kov odaıı Reklâm Drocramlan Haberler v* hava durumu N Yılmazdan turküler Uvkudan önce Sılâhh Kuvvetler taatt M Guverden sarkılar SDor dereisl Kucuk konser 24 saatin olavlan. Uinlar Nasıl bovle oldular? Erkekler T sarkılar Hafıf müzik TBMM saati Haberler ve hava durumu Konser »alormndan Gee* Tarılına d«tnı KiDinıı Acılıs. oroernn Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürlüğünden: 1 Asağıda kesıf bedelı, geçıci temmatı, ıhale gün ve laatlen yazılı islerın eksıltmeıi kapalı zarfl» lsttnbul Küçükyah'daki Müdurluğumuz bınasında Komısyonda yapılacaktır. , . . . « . „.. . • , • J Eksıltme dosyası : Ankarada Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Müdurluğunde, îstanbulda Bolge Mudurluğunde gorulebılır 3 Eksıltmeye gırebılmek içın : ,..,., .. „ , , . , a) tsteklılerın 19b7 yılına an Tıcaret ve Sanayi Odası belgesi ıle Şırketlerin ilan tanhınden sonra alınmı» hali taalıyet belgesı ıle usulu daıresıncfe yazılı her ış ıçın o ışın hızasında gosterılen mıktarda temınat vermelerı, b) Isteklılerın en geç aşağıda yazılı ışler ıçın ayrı ayn tesbıt edılmış olan muracaat lon eünü mesal laatı sonuna fcadar bırer dılekçe ıle Karayolları 1 Bolge Mudurlüğüne muracaat etmelerı (müraeaatta Genel evrak kaydı tarıhı muteberdır). dılekçeletıne Bayındırhlt Bakanlığından alınmı? (C) grupundan en az bu ışın keşıf bedelı kadar mütaahhıtlık karnem çahşma tasarısı ve teçhızat. teknık personel ve taahhüt bıldırılen ıle mali durum bıldmsı ve bunu tevsık eden bu eksıltmenın ılânı tarıhınden sonra alınmış Banka mektubunu eksıksız olarak bağlayarak bu iş için ıştırak belgesi alınması lâzımdır. Telgrafla muracaatlar kabul edilmez (Makına ve teçhızat beyannamesınde gostereceklerı Ana Inşaat makinalarının sahıbı olduklarına daır belselen ıbra* etmelerı. kıra ıle harıçten temın edılecek Ana Inşaat Makınalan içın beyanda bulunmamalan. 4 Isteklılenn 2490 sayüı Kanuna gore hazırlayacaklan tekhf mektuplarını eksıltme günleri en geç ıbale saatınden bır «aat evvehne kadar makbuz mukabılınde Komısyon Başkanlığına teslim etmeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler nazarı ıtıbare alınmaz. 6 Keşif Bedeli Geçici Teminat Ekılltme Belg« mflrseaat t S t !S C 1 N S t ^ L i r a Krş. Lira Krs. G fi n fi Saatl »on gfinü Adapazan Karasu yolu klm. 18 + 594 24 + 019 arası Ferezll 1720000 00 72550 00 J6/Ocak/1968 11.00 20/Ocak/1968 Sakarya varyantı kazı sanat yapıları ve stabilize işleri, « tstanbul Ankara ay. Adapazan yolu ttlm 0 + 000 3 + 000 842000 00 37430 00 30/Ocak/1968 11.00 Î4/Ocak/1968 arası kazı sanat yapıları ve stabüıze işleri, Adapazan Kaynarca Kandıra yolu klm 34 36 arası Kavnarca ıçı geçışı muntazam parke kaldmm ve muteferrık ust yapı ınşaatı. 270000 00 14550 00 31/Oeak/196t 1100 M/Of»V'19fl» (Basm: 28441/259) ctki üç roillık bir yol degıl mi BoweryT» «Bildıjim kadan, dört ya da be» mıl çeker.» cTelefon edeyim barl, çare yok anlaçılan. Sizinle zor bir durumda karsılaşmak istiyordu du ama benim sizlen anlasacağımı da hesaba katnmtı.» «Ben de on» anUtacagımı» tanmadığımı yazmıştım.a «Niye ama?» cTeklillermden hoslanmayabilirim.» «Daha n'apsın yani? Paranızı tıkır tıkır iayacak değil mi?» «Ben kiralık değılim. Böyle düjünmesinl d« iıtemem zaten.» «Herhalde New York'a kadar onunla anlaşamavacağınızı söylemek için gelmediniz?» «Bana bin dolarhk bir çek göndermiştl. ben de bunun uzenne kalktım New York'a geldiın. Buluşup görüşeyim, sozleşme imzalayacak mi, onu bğreneyitn istedim.> «Nasıl bir sozleşme lstiyorsunuz?» «O nasıl bir sozleşme istiyor? Bu onun düsüncesi hem, benim değil. htediğinin hepsini vazdım, gonderdim, dikkatle okumaıım evet, va rfa hayır dıye karsılık vermesini «oylcdım. Açık seçik bir mektuptu yazdıgım^ «Peki oyun n'olacak?» «Ne gibi?» «Yani 0 n'olacak diyorum...» «Sozleşme uygunsa, mesele yok. tmzalarım. Bu da oyunu yazacağım demektir.» «Ne biçim bir oyun düşünüyorsunujî» «Oyun daha yazılmı? değil ki. Hele yazılıp bir bıtsin, o zaman ne biçim birşey olduğunu görürüz.» «Shavr'un oyunlan gîbi bir oyun yazmamzı istiyor. Hangisi gibi, söylüyordu ya , unuttum şimdi. Sizi, istediğiniz gibi oyun yazacak tek yazar olarak görüyor.» «Daha önce bir başkasının yazdığı gibi bir oyun yazmam. Ben oyun yazanm, hepsi o kadar.» «Bu yenisi için bir düşündüğünüz var tnı?» «Düsünmek zorunda değilim ki. Onbeş yıldır her yıl bir yeni oyun yazanm. Hiçbirinden bir kuru? bile kazanmadım. Ama (Dunn ana? Bradstreet) in adamı kazanç pesinde. Bir ovun yazayım istiyor, onun adına bırşeyler yapmamı istiyor benden. Yapayım edeyim, o da bir gürel para kazansın. O kazanacak, ben kazanm»yacağım Öyle mi? Yok öyle »ey. Ben ona getecekteki milyonlannı nasıl kazanacağinı toruyor muyum? Hayır. Hiç birşev bile »orduğum yok. Telefon edip telgraf çekene, mektup yazana kadar onun bu dünyada yasayıp yasamadığını bile bilmiyordum. Sizin bile. Ama »imdi karsıma çıkıyor, benden bir oyun vazmamı istivor. Bunu ancak sözlesmeyi gördüktcn sonra düşünürüm.» «Ya sözleşmeyi beyenmezteniz?» «tmzalamam.» «Sözlesmede aeler iıteıîlginizi Sğrenacüir miyim?» «Kısa şeyler taten hepsi de.» «Yep. nasıl bir iözlejtne lmzalamak Bİyetinde oldugunuzu açıklar mısınu?» «Tabii. Sozleşme dedigin açık *eeik bir dil!• yazılmalı, hesabı kitabı doğru olmalı, kân, ?aran bilmelı in>;an Övle bir lözlesmeyi imzalanm den de.» «Peki vüzbJnierce dolarlik prodflksiyon 10rumluluğunu kim yıikleneeekT» «Ben ona b5yle bir vükümlülük tltına gir demçriim kı.» «KSrm vsrı«ını mı l'Mvor'unur1» «Ben yalnızca yazara düsen telil hakkını iı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog